Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 89/2020 (31.7.2020.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1679

Na temelju članka 9. Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00, 160/04, 62/08, 30/09 i 49/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Članak 1.

U Uredbi o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, br. 109/11 i 96/13), naziv Poglavlja II. mijenja se i glasi: »II. PATENTI I UPORABNI MODELI«.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »postupka« dodaje se riječ: »formalnog«, a riječi: »ispitivanja pretpostavki za objavu i objave prijave patenta,« brišu se.

U stavku 2. zagrada i riječi: »(primjerice na CD-ROM-u ili DVD-u)« zamjenjuju se riječima: »u skladu s tehničkim specifikacijama objavljenima na mrežnoj stranici Zavoda«.

Članak 2.

Iza članka 9. dodaju se članci 9.a, 9.b, 9.c i 9.d koji glase:

»Članak 9.a

(1) Troškovi postupka formalnog ispitivanja prijave uporabnog modela, ispitivanja pretpostavki za njegovu registraciju, uključujući troškove za prve dvije godine održavanja uporabnog modela u vrijednosti iznose 760,00 kn.

(2) Ako je prijava uporabnog modela dostavljena elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima ili je dostavljena u digitalnom obliku u skladu s tehničkim specifikacijama objavljenima na mrežnoj stranici Zavoda, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.

Članak 9.b

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za pretvorbu prijave uporabnog modela u prijavu patenta iznose 440,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za pretvorbu prijave patenta u prijavu uporabnog modela iznose 100,00 kn.

Članak 9.c

(1) Troškovi postupka izrade izvještaja o pretraživanju stanja tehnike za izum za koji se zahtijeva zaštita patentom iznose 2.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka izrade izvještaja o pretraživanju stanja tehnike putem patentnog ureda iz članka 56. stavka 3. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 16/20), plaćaju se u visini propisanoj važećim ugovorom o suradnji između Zavoda i odgovarajućeg patentnog ureda druge države ili međudržavnog patentnog ureda.

Članak 9.d

Troškovi postupka izrade pisanog mišljenja o patentibilnosti izuma za koji se zahtijeva zaštita patentom iznose 800,00 kn.«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»1) Troškovi postupka potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta iznose 1.900,00 kn.

(2) Troškovi postupka potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta kada je prethodno izrađeno pisano mišljenje o patentibilnosti izuma za koji se zahtijeva zaštita patentom iznose 1.000,00 kn.«.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Troškovi tiskanja objave podatka o priznanju patenta ili o registraciji uporabnog modela iznose 160,00 kn.«.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Troškovi izdavanja patentnog spisa ili spisa uporabnog modela, kao i troškovi ponovnog izdavanja tih spisa iznose 300,00 kn.«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Troškovi održavanja patenta i uporabnog modela u vrijednosti iznose:

1. za III. godinu260,00 kn
2. za IV. godinu320,00 kn
3. za V. godinu440,00 kn
4. za VI. godinu560,00 kn
5. za VII. godinu640,00 kn
6. za VIII. godinu820,00 kn
7. za IX. godinu940,00 kn
8. za X. godinu1.200,00 kn
9. za XI. godinu1.500,00 kn
10. za XII. godinu1.800,00 kn
11. za XIII. godinu2.100,00 kn
12. za XIV. godinu2.300,00 kn
13. za XV. godinu2.600,00 kn
14. za XVI. godinu3.000,00 kn
15. za XVII. godinu3.500,00 kn
16. za XVIII. godinu4.600,00 kn
17. za XIX. godinu5.800,00 kn
18. za XX. godinu6.900,00 kn.«.


Članak 7.

U članku 14. iza broja 9. dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1. te članaka 9.a, 9.b, 9.c, 9.d,«.

Članak 8.

U članku 18. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 9.

U članku 19. riječi: »povrat u prijašnje stanje« zamjenjuju se riječima: »ponovnu uspostavu prava«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 1. zagrada i riječ: »(proširenog)« brišu se.

U stavku 2. riječi: »izmijenjenih patentnih zahtjeva (proširenog)« zamjenjuju se riječima: »patentnih zahtjeva izmijenjenog«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. zagrada i riječi: »(primjerice na CD-ROM-u, DVD-u)« zamjenjuju se riječima: »u skladu s tehničkim specifikacijama objavljenima na mrežnoj stranici Zavoda«.

Članak 11.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Troškovi postupka ispitivanja prijave za registraciju individualnog žiga do objave prijave žiga iznose:

1. za jedan razred proizvoda ili usluga 500,00 kn

2. za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga 150,00 kn.«.

Članak 12.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Troškovi održavanja individualnog žiga u vrijednosti za razdoblje od 10 godina i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti iznose:

1. za jedan razred proizvoda ili usluga 1.200,00 kn

2. za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga 300,00 kn.«.

Članak 13.

U članku 27. stavak 3. briše se.

Članak 14.

U članku 28. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

Članak 15.

U članku 33. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 16.

U članku 40. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 17.

U članku 44. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 18.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Troškovi polaganja stručnog ispita za ovlaštenog zastupnika iznose 6.700,00 kn.

(2) Troškovi polaganja popravnog ispita za ovlaštenog zastupnika iznose 3.700,00 kn.

(3) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar ovlaštenih zastupnika iznose 50,00 kn.«.

Članak 19.

U članku 46. stavku 1. riječ: »Svjedodžbe« zamjenjuje se riječju: »uvjerenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Troškovi izdavanja isprave o priznatom odnosno registriranom pravu iznose 250,00 kn.«.

Članak 20.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Troškovi publikacija Zavoda:

1. izdanja Zavoda naplaćuju se prema stvarnim troškovima njihovog izdavanja

2. zajednička izdanja Zavoda s drugim izdavačima naplaćuju se prema tržišnoj cijeni izdanja.«.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/38

Urbroj: 50301-27/25-20-6

Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.