Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 19. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

NN 89/2020 (31.7.2020.), Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 19. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1680

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92), članka III. Sporazuma o Međunarodnom udruženju za razvoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/93) te članaka 35. i 36. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 19. NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA)

I.

Prihvaća se sudjelovanje Republike Hrvatske u 19. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (eng. International Development Association, u daljnjem tekstu: IDA) na temelju Rezolucije Odbora guvernera IDA-e broj 244, od 31. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu: Rezolucija).

II.

Sukladno Rezoluciji za Republiku Hrvatsku nastaje obveza deponiranja pri IDA-i dokumenta (eng. Instrument of Commitment) kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje uplatiti 187.936,00 kuna putem izdavanja neprenosive, beskamatne mjenice u toj nominalnoj vrijednosti, plative na zahtjev IDA-e.

III.

Republika Hrvatska prema dosadašnjem statusu u IDA-i ima pravo na 89.439 glasova, odnosno 0,27% ukupne glasačke snage zemalja članica IDA-e. Nakon uplate iznosa iz točke II. ove Odluke, IDA će dodijeliti Republici Hrvatskoj dodatni 3.621 glas, slijedom čega će Republika Hrvatska ostvariti pravo na 93.060 glasova i time održati omjer od 0,27% u ukupnoj glasačkoj snazi IDA-e.

IV.

Sredstva potrebna za unovčavanje mjenice iz točke II. ove Odluke osigurat će se u okviru razdjela Ministarstva financija državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj će, na zahtjev IDA-e, uslijediti unovčavanje mjenice.

V.

Zadužuje se Ministarstvo financija da, u ime i za račun Republike Hrvatske, izvrši obveze iz točaka II. i IV. ove Odluke.

VI.

Ovlašćuje se guverner Republike Hrvatske u IDA-i i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija da dostavi IDA-i, u odgovarajućem obliku, sve potrebne dokumente za sudjelovanje Republike Hrvatske u 19. nadopuni sredstava IDA-e temeljem Rezolucije.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-11/33

Urbroj: 50301-25/14-20-2

Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.