Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski

NN 89/2020 (31.7.2020.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1681

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 67. stavkom 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE LUČKIH DJELATNOSTI PRIVEZA I ODVEZA BRODOVA, JAHTI I BRODICA, KOJA ZAHTIJEVA IZGRADNJU OBJEKATA LUČKE INFRASTRUKTURE, NA DIJELU LUČKOG PODRUČJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA, LUKE MUROSKVA, GRAD NOVI VINODOLSKI

I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski, klase: 342-01/19-01/11, urbroja: 2170/02-20-19-9, koju je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski na sjednici održanoj 11. svibnja 2020., a kojom se za koncesiju dodijeljenu trgovačkom društvu Mitan Marina d.o.o. produžuje rok trajanja koncesije za 12 godina i povećava stalni dio koncesijske naknade.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/283
Urbroj: 50301-27/20-20-2
Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.