Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

NN 89/2020 (31.7.2020.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1682

Na temelju članka 24. stavaka 1., 2. i 3. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članaka 121. i 148. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 83/1, 30.3.2010.), članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23. 11. 2011.) i članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (Službeni list Europske unije L 306/25, 23. 11. 2011.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI UNUTAR OKVIRA ZA GOSPODARSKO UPRAVLJANJE EUROPSKE UNIJE

I.

U Odluci o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (»Narodne novine«, br. 13/17, 51/17, 97/17, 50/18, 74/19 i 16/20), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Cilj je osigurati koordinaciju politika i mjera koje su obuhvaćene gospodarskim nadzorom, npr. makroekonomske neravnoteže i financijska pitanja, kao i mjere za uklanjanje strukturnih poteškoća i ublažavanje ekonomskog i socijalnog učinka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te unaprjeđenje održivog gospodarskog i društvenog razvoja za izazove koje predstavljaju zelena tranzicija i digitalna transformacija.«.

II.

U točki II. podtočka 2. mijenja se i glasi:

» – utvrđivanje zajedničkih ciljeva i instrumenata za rješavanje pitanja makroekonomskih neravnoteža i financijskih poteškoća, uzimajući u obzir komplementarnosti i učinke prelijevanja među fiskalnim i strukturnim politikama, kao i politikama gospodarskog oporavka«.

III.

U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članovi Radne skupine su:

1. mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Radne skupine

2. dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, zamjenik predsjednika Radne skupine

3. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture

4. Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

5. dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave

6. Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

7. dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja

8. dr. sc. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta

9. Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

10. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva

11. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja

12. mr. sc. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede

13. dr. sc. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova

14. dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija

15. Bernard Gršić, državni tajnik Središnjega državnog ureda za razvoj digitalnog društva.«.

IV.

U točki V. podtočke 2. i 5. mijenjaju se i glase:

» – priprema nacionalnih akata planiranja u okviru Europskog semestra – Programa konvergencije i Nacionalnog programa reformi, uključujući Nacionalni plan oporavka te izvješća sukladno utvrđenom kalendaru Europskog semestra na razini Europske unije

– koordinirani razvoj i definiranje politika usmjerenih na ispravljanje makroekonomskih neravnoteža i fiskalnu održivost, poticanje rasta i stvaranja novih radnih mjesta te postizanje nacionalnih ciljeva strategije Europa 2020., odnosno ciljeva održivog razvoja iz Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.«.

V.

U točki VI. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Koordinatore za Europski semestar imenovat će ministri iz točke IV. stavka 1. ove Odluke, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke te o tome obavijest dostaviti Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Koordinator za Europski semestar iz stavka 2. ove točke imenuje se iz redova državnih tajnika.«.

VI.

U točki VII. stavku 1., podtočke 2. i 6. mijenjaju se i glase:

» – podrška u pripremi nacionalnih akata planiranja u okviru Europskog semestra – Programa konvergencije i Nacionalnog programa reformi, uključujući Nacionalni plan oporavka, planove provedbe Nacionalnog programa reformi, Nacionalnog plana oporavka i Preporuka te izvješća prema Vladi Republike Hrvatske i Europskoj komisiji

– provedba i mjesečno izvještavanje Radne skupine o napretku u provedbi reformskih mjera, provedbi Nacionalnog plana oporavka, provedbi Preporuka i mjera za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. te po potrebi izvještavanje o provedbi projekata u okviru »Programa podrške strukturnim reformama« i postizanju ciljeva održivog razvoja iz Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.«.

VII.

U točki IX. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Predsjednik Radne skupine jednom mjesečno na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Republike Hrvatske izvještava članove Vlade Republike Hrvatske o provedbi Nacionalnog programa reformi i Nacionalnog plana oporavka.

Predsjednik Radne skupine polugodišnje podnosi pisano izvješće Vladi Republike Hrvatske o napretku u provedbi nacionalnih akata planiranja iz stavka 1. ove točke.«.

VIII.

Točka X. mijenja se i glasi:

»U skladu s politikama transparentnosti i pozitivnim propisima Republike Hrvatske u pogledu pristupa dokumentima i informacijama, Vlada Republike Hrvatske će na svojoj internetskoj stranici polugodišnje objavljivati informacije o napretku u provedbi nacionalnih akata planiranja iz točke IX. stavka 1. ove Odluke.«.

IX.

Točka XI. mijenja se i glasi:

»Zadužuje se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske da o ovoj Odluci, na odgovarajući način, izvijesti sva nadležna ministarstva, druga nadležna tijela državne uprave i druge relevantne institucije.«.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/290

Urbroj: 50301-25/06-20-3

Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.