Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

NN 89/2020 (31.7.2020.), Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1683

Na temelju članka 60. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine«, broj 127/2019), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU BESPLATNE DODJELE EMISIJSKIH JEDINICA POSTROJENJIMA I O PRAĆENJU, IZVJEŠĆIVANJU I VERIFIKACIJI IZVJEŠĆA O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU, način dostavljanja zahtjeva za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica s pripadajućim prilozima, obveznim obrascima i uputama, način izrade plana za metodologiju praćenja i verifikaciju izvješća o referentnim podacima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 2019/331, način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća o godišnjim emisijama i izvješća o referentnim podacima vezano za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 te poslovi koje obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i Povjerenstvo iz članka 54. stavka 1. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (dalje u tekstu: Povjerenstvo, Zakon).

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 (SL L 76, 19. 3. 2018.).

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL L 130, 17. 5. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/278/EU)

– Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 601/2012)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 оd 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 31. 12. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2018/2066)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 оd 19. prosinca 2018. o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 31. 12. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2018/2067)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 оd 19. prosinca 2018. o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 59/8, 27. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2019/331)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1842 оd 31. listopada 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih aranžmana za prilagodbe dodjele besplatnih emisijskih jedinica zbog promjena razine aktivnosti (SL L 282, 4. 11. 2019.).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. postrojenje za proizvodnju električne energije: postrojenje koje je na dan 1. siječnja 2005. ili nakon tog dana proizvodilo električnu energiju za prodaju trećim osobama i u kojem se ne odvijaju druge djelatnosti iz Priloga I. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (dalje u tekstu: Uredba) osim »izgaranja goriva«

2. postrojenje za proizvodnju električne energije koje proizvodi toplinu: postrojenje za centralno grijanje (toplane) i postrojenje visokoučinkovite kogeneracije.

(2) Osim definicija iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i definicije iz akata Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika i Zakona.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. BESPLATNA DODJELA EMISIJSKIH JEDINICA OPERATERIMA POSTROJENJA

Članak 4.

(1) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo), kao nadležno tijelo sukladno članku 36. stavku 1. Zakona, obavlja sljedeće poslove:

1. putem Povjerenstva utvrđuje sva postrojenja za besplatnu dodjelu sukladno članku 5. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

2. putem Povjerenstva utvrđuje sve proizvođače električne energije koji proizvode toplinu i mala postrojenja koja se mogu isključiti iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama sukladno članku 5. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

3. putem Povjerenstva provodi podjelu postrojenja na podpostrojenja za besplatnu dodjelu sukladno članku 6. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

4. zaprima zahtjev operatera postrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica s podacima o djelatnostima sukladno članku 7. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU, koji sadrži:

– zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca

– podatke o djelatnostima

– metodološko izvješće i

– verificirano izvješće

5. objavljuje Obrazac zahtjeva za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca, Obrazac o podacima o djelatnostima, Obrazac o metodološkom izvješću i Obrazac za verificirano izvješće na svojim internet stranicama sukladno članku 7. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU

6. putem Povjerenstva, prema potrebi, zahtjeva od operatera i dodatne podatke sukladno članku 5. i članku 7. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

7. zahtijeva da operater dostavi odgovarajuće obrazloženje ukoliko nedostaju podaci te da nadomjesti sve nedostajuće podatke konzervativnim procjenama sukladno članku 7. stavku 8. Odluke Komisije 2011/278/EU

8. dostavlja prikupljene podatke Komisiji na raspolaganje sukladno članku 7. stavku 9. Odluke Komisije 2011/278/EU

9. prihvaća samo one podatke koji su ocjenjeni zadovoljavajućim i koje je provjerio verifikator sukladno članku 8. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

10. osigurava da verifikator bude neovisan o operateru postrojenja, te da poznaje odredbe iz članka 8. stavka 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

11. traži da verifikator ispuni minimalne zahtjeve sukladno članku 8. stavku 3. Odluke Komisije 2011/278/EU

12. ne dodjeljuje besplatne emisijske jedinice postrojenju čiji podaci, temeljem mišljenja Povjerenstva, nisu ocijenjeni kao zadovoljavajući sukladno članku 8. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU

13. iznimno donosi odluku o besplatnoj dodjeli emisijskih kvota postrojenju čiji podaci nisu ocijenjeni kao zadovoljavajući, ako se putem Povjerenstva utvrdi da je verifikator utvrdio da su nedostajući podaci posljedica iznimnih i nepredvidivih okolnosti sukladno članku 8. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU

14. putem Povjerenstva vodi računa da se pri verifikaciji pravilno postupa sukladno članku 8. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU

15. putem Povjerenstva određuje za sva postojeća postrojenja povijesne razine aktivnosti za bazno razdoblje od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine, odnosno, ako su te vrijednosti više, za bazno razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2010. godine sukladno članku 9. Odluke Komisije 2011/278/EU, a na temelju podataka prikupljenih u skladu sa člankom 7.

16. putem rada Povjerenstva izračunava preliminarni broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno svakom postojećem postrojenju za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2013. do 2020. godine sukladno odredbama članka 10. Odluke Komisije 2011/278/EU

17. putem Povjerenstva izračunava broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno svakom postojećem postrojenju za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2013. do 2020. godine sukladno odredbama članka 10. Odluke Komisije 2011/278/EU

18. kod izračuna broja emisijskih jedinica, putem Povjerenstva, utvrđuje ispravnost primjene odredbi Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Komisije vezano za unos podataka u Obrazac o podacima o djelatnostima i Obrazac o metodološkom izvješću, a osobito u odnosu na podjelu postrojenja na podpostrojenja i pripisivanje proizvodnih ulaza i izlaza, pripadajućih emisija odgovarajućim podpostrojenjima te uspoređuje podatke o djelatnostima s podacima o emisijama iz verificiranih godišnjih izvješća o emisijama iz postrojenja za odgovarajuće referentno razdoblje, uključujući i Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja, radi sprečavanja dvostrukog brojenja emisija i negativne dodjele sukladno članku 10. Odluke Komisije 2011/278/EU

19. putem Povjerenstva izračunava konačan broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno svakom postojećem postrojenju za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2013. do 2020. godine te o tome obavještava Komisiju sukladno članku 10. stavku 9. i članku 15. Odluke Komisije 2011/278/EU

20. izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji popis operatera postojećih postrojenja sukladno članku 15. Odluke Komisije 2011/278/EU

21. ažurira po potrebi popis operatera postojećih postrojenja i operatora zrakoplova s obzirom na odgovarajuću preliminarnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica te popis dostavlja Europskoj komisiji sukladno članku 16. Odluke Komisije 2011/278/EU

22. objavljuje na svojim internet stranicama Obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja

23. zaprima zahtjev operatera novog postrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica sukladno članku 17. stavcima 1. i 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

24. putem Povjerenstva provodi podjelu novih postrojenja na podpostrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica i prema potrebi zahtijeva da operater postrojenja postupi sukladno članku 17. stavku 3. Odluke Komisije 2011/278/EU

25. zahtijeva da operater utvrdi početni instalirani kapacitet i ishodi odobrenje o istome za svako podpostrojenje sukladno članku 17. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU

26. prihvaća podatke koji se dostavljaju sukladno članku 17. stavku 5. Odluke Komisije 2011/278/EU

27. putem Povjerenstva određuje razinu aktivnosti postrojenja sukladno članku 18. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

28. putem Povjerenstva određuje relevantni faktor iskorištenja kapaciteta iz članka 18. stavka 1. točaka (b) do (d) sukladno članku 18. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

29. putem Povjerenstva određuje razinu aktivnosti postrojenja za značajno proširenje kapaciteta nakon 30. lipnja 2011. godine, sukladno članku 18. stavcima 1. i 3. Odluke Komisije 2011/278/EU

30. putem Povjerenstva izračunava preliminarni godišnji broj emisijskih jedinica koje se besplatno dodjeljuju novim postrojenjima sukladno članku 19. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

31. dostavlja Europskoj komisiji preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica za novo postrojenje sukladno članku 19. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU

32. putem Povjerenstva nastavlja s određivanjem konačne godišnje količine besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica, ako Europska komisija ne odbije preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za pojedino postrojenje sukladno članku 19. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/EU

33. zaprima zahtjev operatera o značajnom proširenju kapaciteta sukladno članku 20. stavku 1. i 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

34. putem Povjerenstva na zahtjev operatera postrojenja određuje broj besplatnih emisijskih jedinica koje treba dodijeliti s obzirom na značajno proširenje kapaciteta sukladno članku 20. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

35. zahtijeva da operater postrojenja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjenju kriterija za značajno proširenje kapaciteta te prošireni kapacitet i instalirani kapacitet dijela postrojenja nakon značajnog proširenja kapaciteta sukladno članku 20. stavku 2. Odluke Komisije (EU) br. 2011/278/EU

36. putem Povjerenstva kod procjene bilo kakve naknadne značajne promjene kapaciteta uzima instalirani kapacitet dijela postrojenja nakon značajnog proširenja ili smanjenja kao početni instalirani kapacitet postrojenja sukladno članku 20. stavku 2. i članku 21. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

37. zaprima obavijest operatera o umanjenom kapacitetu i instaliranom kapacitetu dijela postrojenja nakon značajnog smanjenja kapaciteta sukladno članku 21. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

38. putem Povjerenstva određuje količinu za koju treba umanjiti broj besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica i umanjuje preliminarni godišnji broj emisijskih jedinica besplatno dodijeljenih s obzirom na značajno smanjenje kapaciteta sukladno članku 21. Odluke Komisije 2011/278/EU

39. zahtijeva od operatera postrojenja da dostavi podatke sukladno članku 21. stavku 1. Odluke Komisije 2011/278/EU

40. putem Povjerenstva umanjuje preliminarni godišnji broj emisijskih jedinica besplatno dodijeljenih pojedinom dijelu postrojenja za umanjenu godišnju količinu emisijskih jedinica nakon značajnog smanjenja kapaciteta sukladno članku 21. stavku 2. Odluke Komisije 2011/278/EU

41. ne izdaje emisijske jedinice postrojenju koje je prestalo s radom od godine nakon prestanka rada sukladno članku 22. stavku 3. Odluke Komisije 2011/278/EU

42. privremeno obustavlja izdavanje besplatnih emisijskih jedinica postrojenju iz članka 22. stavka 1. točke (e), sukladno članku 22. stavku 4. Odluke Komisije 2011/278/ EU

43. putem Povjerenstva utvrđuje da je postrojenje djelomično prestalo s radom na temelju obavijesti operatera postrojenja o planiranom smanjenju razine djelatnosti, na temelju godišnjeg izvješća o emisijama, obavijesti inspekcije ili ako na drugi način sazna da je postrojenje djelomično prestalo s radom sukladno članku 23. Odluke Komisije 2011/278/EU

44. zaprima od operatera postrojenja sve relevantne informacije sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU svake godine do 31. prosinca

45. putem Povjerenstva određuje umanjenu preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU

46. dostavlja Europskoj komisiji obavijest o izračunu revidirane preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU.

Članak 5.

(1) Ministarstvo putem Povjerenstva razmatra prilagodbu razine emisijskih jedinica koje se besplatno dodjeljuju za razdoblje od 2021. do 2030. godine postrojenjima čije su se aktivnosti prema ocjeni na temelju pomičnog prosjeka dviju godina povećale ili smanjile za više od 15% u odnosu na razinu početno upotrijebljenu za određivanje besplatne dodjele emisijskih jedinica za relevantno razdoblje na odgovarajući način. Takve se prilagodbe provode emisijskim jedinicama iz količine emisijskih jedinica koje nisu besplatno dodijeljene do 2020. godine ili dodavanjem emisijskih jedinica toj količini.

(2) Primjena prilagodbe iz stavka 1. ovoga članka provodi se i odobrava sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1842 оd 31. listopada 2019.

Članak 6.

(1) U svrhu provedbe Uredbe Komisije 2019/331/EU Ministarstvo, kao nadležno tijelo sukladno članku 37. stavku 1. Zakona, obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjev postojećeg operatera postrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje dodjele sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

2. zaprima zahtjev novog operatera postrojenja za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje dodjele sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

3. putem Povjerenstva odobrava operateru postrojenja plan za metodologiju praćenja sukladno članku 6. Uredbe Komisije 2019/331/EU

4. zaprima od operatera postrojenja dokaz da je povezana razina točnosti izvora podataka jednaka ili bolja od razine točnosti najtočnijih izvora podataka u skladu s odjeljkom 4. Priloga VII, sukladno članku 7. stavku. 2 točki (c) Uredbe Komisije 2019/331/EU

5. po potrebi zahtijeva od operatera postrojenja podatke i dokumente sukladno članku 7. stavku 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU

6. po potrebi zahtijeva od operatera postrojenja dostavljanje sve potrebne dokumentacije o postupcima sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU

7. zaprima od operatera postrojenja plan za metodologiju praćenja sukladno članku 8. stavku 4. u roku propisanom u članku 4. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

8. zaprima obavijest operatera postrojenja o svakoj namjeravanoj izmjeni plana za metodologiju praćenja sukladno članku 9. stavku. 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU

9. putem Povjerenstva dopušta operateru postrojenja da o namjeravanim izmjenama plana za metodologiju praćenja, koje nisu znatne sukladno članku 9. stavku 5. Uredbe Komisije 2019/331/EU, nadležno tijelo obavijesti do 31. prosinca iste godine sukladno članku 9. stavku 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU

10. putem Povjerenstva odobrava operateru postrojenja svaku znatnu izmjenu plana za metodologiju praćenja sukladno članku 9. stavku 4. Uredbe Komisije 2019/331/EU

11. zaprima obavijesti operatera postrojenja o svakoj promjeni povezanoj s radom postrojenja koje utječe na dodjelu emisijskih jedinica sukladno članku 23. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

12. obavještava operatera postrojenja o roku i načinu dostavljanja obavijesti promjene rada postrojenja sukladno članku 23. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

13. ocjenjuje i obavještava Komisiju o svim relevantnim informacijama sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe Komisije 2019/331/EU

14. zaprima zahtjev operatera postrojenja o odricanju prava na emisijske jedinice sukladno članku 24. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

15. dostavlja Komisiji revidiranu konačnu godišnju količinu emisijskih jedinica sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe Komisije 2019/331/EU

16. zaprima dokumentaciju operatera novog postrojenja koje je nastalo spajanjem ili podjelom sukladno članku 25. stavku 1. Uredbe Komisije 2019/331/EU

17. zaprima od operatera novog postrojenja izvješće iz članka 4. stavka 2. Uredbe Komisije 2019/331/EU sukladno članku 25. stavku 2. Uredbe Komisije 2019/331/EU

18. putem Povjerenstva ocjenjuje spajanje ili podjelu postrojenja, uključujući podjele unutar iste grupacije trgovačkih društava, sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU

19. obavještava Komisiju o promjenama u pogledu postrojenja sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU

20. putem Povjerenstva utvrđuje povijesne razine djelatnosti nakon spajanja ili podjele za svako postrojenje svakog novonastalog postrojenja sukladno članku 25. stavku 3. podstavku 2. Uredbe Komisije 2019/331/EU

21. zaprima rezultate ocjene o dostavljenim promjenama sukladno članku 25. stavku 5. Uredbe Komisije 2019/331/EU

22. ne izdaje emisijske jedinice operateru postrojenja koje je prestalo s radom sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe Komisije 2019/331/EU

23. može privremeno obustaviti izdavanje emisijskih jedinica postrojenjima koja su obustavila rad sukladno članku 26. stavku 3. Uredbe Komisije 2019/331/EU.

Članak 7.

(1) Sektori i podsektori u odnosu na koje produkt nastao množenjem intenziteta njihove trgovine s trećim zemljama, definiranog kao omjer ukupne vrijednosti izvoza u treće zemlje plus vrijednost uvoza iz trećih zemalja i ukupne veličine tržišta za Europski gospodarski prostor (godišnji promet plus ukupni uvoz iz trećih zemalja), s njihovim intenzitetom emisija, mjerenim u kgCO2, podijeljeno s njihovom bruto dodanom vrijednošću (u eurima), premašuje 0,2 smatraju se izloženima riziku od istjecanja ugljika. Takvim sektorima i podsektorima dodjeljuju se besplatne emisijske jedinice za razdoblje do 2030. po stopi od 100% količine utvrđene u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2019/331.

(2) Sektori i podsektori u odnosu na koje produkt nastao množenjem intenziteta njihove trgovine s trećim zemljama intenzitetom njihovih emisija premašuje 0,15 mogu biti uključeni u skupinu iz stavka 1. ovoga članka, pri uporabi podataka za godine od 2014. do 2016., na temelju kvalitativne procjene i sljedećih kriterija:

(a) opsega u kojem je moguće da pojedina postrojenja u dotičnim sektorima ili podsektorima smanje razine emisija ili potrošnju električne energije

(b) trenutačnih ili predviđenih obilježja tržišta, uključujući, ako je to relevantno, svaku zajedničku referentnu cijenu

(c) profitnih marži kao mogućeg pokazatelja dugoročnih ulaganja ili odluka o premještanju, pri čemu se uzimaju u obzir promjene troškova proizvodnje u vezi sa smanjenjem emisija.

(3) Sektori i podsektori koji ne premašuju prag iz stavka 1. ovoga članka, ali čiji intenzitet emisija, koji je izmjeren u kgCO2, podijeljeno s njihovom bruto dodanom vrijednosti (u eurima), premašuje 1,5, također se procjenjuju na četveroznamenkastoj razini (oznaka NACE-4). Rezultate procjene javno objavljuje Europska komisija.

(4) U roku od tri mjeseca od objave rezultata procjene iz stavka 3. ovoga članka, sektori i podsektori mogu zatražiti od Europske komisije ili kvalitativnu procjenu njihove izloženosti istjecanju ugljika na četveroznamenkastoj razini (oznaka NACE-4) ili procjenu na temelju klasifikacije robe koja se upotrebljava za statističke podatke o industrijskoj proizvodnji u Uniji na osmeroznamenkastoj razini (Prodcom). U tu svrhu sektori i podsektori dostavljaju valjano potkrijepljene, potpune i neovisno verificirane podatke kako bi Europskoj komisiji omogućili provedbu procjene.

(5) Ako se sektor ili podsektor odluči za procjenu na četveroznamenkastoj razini (oznaka NACE-4), može se uključiti u skupinu iz stavka 1. ovoga članka na temelju kriterija iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c) ovoga članka. Ako se sektor ili podsektor odluči za procjenu na osmeroznamenkastoj razini (Prodcom), uključuje se u skupinu iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom da je, na toj razini, premašen prag od 0,2 iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Sektori i podsektori za koje se besplatna dodjela emisijskih jedinica izračunava na temelju referentnih vrijednosti u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2019/331 mogu isto tako zatražiti Europsku komisiju procjenu u skladu sa stavkom 5. ovoga članka.

(7) Popis sektora i podsektora koji se smatraju izloženima riziku od istjecanja ugljika za razdoblje od 2021. do 2030. godine propisan je Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2019/708 оd 15. veljače 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2021. do 2030 (SL L 120, 8. 5. 2019.).

(8) Za sektore i podsektore koji nisu obuhvaćeni Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2019/708 smatra se da mogu više troškova za emisijske jedinice ugraditi u cijene proizvoda te se njima besplatno dodjeljuje 30% količina emisijskih jedinica utvrđenih odredbama Uredbe Komisije (EU) 2019/331.

III. PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA

Članak 8.

(1) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 Ministarstvo, kao nadležno tijelo sukladno članku 50. Zakona, obavlja sljedeće poslove:

1. putem Povjerenstva odobrava promjene i odstupanja pri praćenju i izvješćivanju sukladno članku 6., 15. i 69. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012

2. u direktnoj komunikaciji putem elektroničke pošte zahtijeva od operatera postrojenja ili operatora zrakoplova da stavi na raspolaganje svu pisanu dokumentaciju sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

3. zahtijeva da operater postrojenja ili operator zrakoplova u Plan praćenja postrojenja uključi dodatne elemente sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012

4. objavljuje obrasce standardiziranih ili pojednostavljenih planova praćenja na svojim internet stranicama sukladno članku 13. Uredbe (EU) br. 601/2012 i sve druge obrasce koji su propisani ovim Pravilnikom i koje je izradila Komisija za potrebe praćenja i izvješćivanja

5. temeljem zahtjeva operatera postrojenja i operatora zrakoplova dozvoljava sukladno članku 13. stavku 1., članku 47. i članku 54. Uredbe (EU) br. 601/2012 korištenje standardiziranih ili pojednostavljenih planova praćenja te objavljuje predloške istih na mrežnim stranicama Ministarstva

6. putem Povjerenstva procjenjuje tehničku izvedivost pri primjeni određene metodologije sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 601/2012

7. putem Povjerenstva procjenjuje neopravdano visoke troškove pri primjeni određene metodologije praćenja sukladno članku 18. Uredbe (EU) br. 601/2012

8. putem Povjerenstva dozvoljava da se izvor emisije u obliku propuštanja isključi iz postupka praćenja i izvješćivanja nakon što se poduzmu korektivne mjere sukladno članku 20. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012

9. putem Povjerenstva odobrava operateru postrojenja kombiniranje metodologija sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

10. zaprima te razmatra putem Povjerenstva dokaz operatera da je korištenje tražene metodologije tehnički neizvedivo sukladno članku 21. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012

11. zaprima te razmatra putem Povjerenstva dokaz operatera o pragovima nesigurnosti za godišnju razinu emisija stakleničkih plinova pri primjeni nadomjesne metodologije praćenja sukladno članku 22. Uredbe (EU) br. 601/2012

12. zaprima obavijest operatera o privremenoj izmjeni metodologije praćenja sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

13. putem Povjerenstva odobrava operateru primjenu niže razine za utvrđivanje podataka o djelatnosti i svakog pojedinog faktora izračuna sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 601/2012

14. zaprima obavijest operatera o poduzimanju korektivnih radnji te obavijesti o uspostavljanju redovnog stanja rada mjerne opreme sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 601/2012

15. putem Povjerenstva dozvoljava korištenje rezultata mjerenja pomoću mjernih sustava pod vlastitim nadzorom u postrojenju sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012, za što je operater dužan dostaviti kopiju najnovije Ovjernice zajedno s Izvještajem o ispitivanju za svako pojedino mjerilo koje je uključeno u praćenje podataka o aktivnosti potrebnih za izračun emisija CO2 prilikom podnošenja nove verzije Plana praćenja

16. objavljuje zadane vrijednosti za faktore izračuna na internetskim stranicama sukladno članku 31. stavku 1. točki (b) i (c) Uredbe (EU) br. 601/2012

17. putem Povjerenstva odobrava promjenu zadanih vrijednosti za faktor proračuna u planu praćenja sukladno članku 31. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012

18. putem Povjerenstva, a na zahtjev operatera, dozvoljava utvrđivanje neto kalorične vrijednosti i emisijskih faktora goriva sukladno članku 31. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012

19. putem Povjerenstva odobrava uporabu opreme sukladno članku 32. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012, u okviru davanja mišljenja na Plan praćenja

20. putem Povjerenstva odobrava plan uzorkovanja dostavljen na službenom obrascu, sukladno članku 33. Uredbe (EU) br. 601/2012, u okviru davanja mišljenja na Plan praćenja

21. putem Povjerenstva odobrava korištenje neakreditiranih laboratorija sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 601/2012

22. putem Povjerenstva dozvoljava operateru primjenu učestalosti analiza sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

23. putem Povjerenstva dozvoljava operateru korištenje oksidacijskog faktora za sva goriva sukladno članku 37. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

24. putem Povjerenstva dozvoljava operateru da u miješanim gorivima ili materijalima za utvrđivanje podataka o djelatnosti i odgovarajućih faktora izračuna koristi metodologije sukladno članku 38. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012

25. putem Povjerenstva odobrava primjenu odgovarajuće norme sukladno članku 39. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012, u okviru davanja mišljenja na Plan praćenja

26. putem Povjerenstva odobrava metodu procjene za utvrđivanje udjela biomase sukladno članku 39. stavku 2. i članka 53. Uredbe (EU) br. 601/2012

27. putem Povjerenstva odobrava nižu razinu, sukladno članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

28. putem Povjerenstva razmatra obavijest operatera i odobrava odgovarajuće radnje sukladno članku 45. Uredbe (EU) br. 601/2012

29. putem Povjerenstva odobrava primjenu konzervativnih korekcija pri odstupanjima vezano za preneseni i primljeni inherentni CO2 sukladno članku 48. Uredbe (EU) br. 601/2012

30. utvrđuje operatora zrakoplova sukladno članku 50. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012

31. zaprima opravdanje operatora zrakoplova, sukladno članku 51. Uredbe (EU) br. 601/2012

32. putem Povjerenstva razmatra i odobrava zaprimljeni Plan praćenja operatora zrakoplova sukladno članku 51. Uredbe (EU) br. 601/2012

33. putem Povjerenstva odobrava korištenje standardnog faktora gustoće i izvođenje emisijskog faktora ili sadržaja ugljika sukladno članku 52. Uredbe (EU) br. 601/2012

34. na zahtjev operatora zrakoplova zaprima obavijest o korištenju alata iz članka 54. stavka 2. i prelaženju pragova iz članka 54. stavka 1. te putem Povjerenstva odobrava bitnu izmjenu plana praćenja u smislu članka 15. stavka 4. podstavka (a) točke (vi), a sukladno članku 54. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012

35. temeljem zaprimljene obavijesti, putem Povjerenstva, dozvoljava operatoru zrakoplova nastavak korištenja alata sukladno članku 54. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012

36. putem Povjerenstva odobrava metodu procjene nedostajućih podataka i primjerenu izmjenu Plana praćenja sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012

37. uspostavlja sustav za elektroničko izvješćivanje i upravljanje podacima te traži da se podaci i dokumenti stave na raspolaganje sukladno članku 66. Uredbe (EU) br. 601/2012

38. zaprima od operatora zrakoplova podatke o tonskim kilometrima sukladno članku 68. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012

39. dostavlja Komisiji podatke sukladno članku 68. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012;

40. prema potrebi, putem Povjerenstva, smanjuje i objavljuje izmijenjenu dodjelu besplatnih emisijskih jedinica za operatora zrakoplova sukladno članku 68. stavku 3. Uredbe (EU) br. 601/2012

41. uspostavlja mjere sukladno članku 68. stavku 4. Uredbe (EU) br. 601/2012

42. zaprima i odobrava putem Povjerenstva dostavljeno Izvješće o poboljšanjima metodologije praćenja sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 601/2012

43. može odrediti alternativni rok sukladno članku 69. stavku 1 Uredbe (EU) br. 601/2012, o čemu obavještava operatere postrojenja i operatore zrakoplova putem elektroničke pošte

44. putem Povjerenstva provodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe (EU) br. 601/2012

45. putem Povjerenstva procjenjuje pogrešno prikazane podatke i prema potrebi izvodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova sukladno članku 70. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012

46. stavlja na raspolaganje javnosti izvješća o emisijama sukladno članku 71. Uredbe (EU) br. 601/2012

47. donosi odluku za korištenje automatiziranih sustava za razmjenu podataka elektroničkim putem sukladno članku 74. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 601/2012.

(2) Ministarstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje standardne faktore koje Republika Hrvatska koristi za dostavu nacionalnog inventara stakleničkih plinova Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Članak 9.

(1) Operater postrojenja kojem je odobreno korištenje pojednostavljenog plana praćenja sukladno članku 47. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012 mora izvršiti procjenu rizika sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012.

(2) Dozvoljava se korištenje emisijskih faktora za goriva izraženih u t CO2/t ili t CO2/Nm3 sukladno članku 24. i članku 36. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012.

(3) Dozvoljava se korištenje emisijskih faktora izraženih za goriva i za goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa ili u masenoj bilanci te praćenje donje ogrjevne vrijednosti sukladno članku 26. stavku 5. Uredbe (EU) br. 601/2012.

(4) Dozvoljava se postrojenju koje kao jedinu djelatnost ima izgaranje goriva i ne emitira godišnje više od 25.000 t CO2 korištenje pojednostavnjenog plana praćenja sukladno članku 47. stavku 2. Uredbe (EU) br. 601/2012.

Članak 10.

U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 Ministarstvo, kao nadležno tijelo sukladno članku 50. Zakona, obavlja sljedeće poslove:

1. odobrava sve promjene i odstupanja u primjeni metodologije praćenja operateru postrojenja i operatoru zrakoplova sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

2. putem Povjerenstva ponavlja postupak utvrđivanja emisija operateru postrojenja i operatoru zrakoplova sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

3. odobrava operateru postrojenja i operatoru zrakoplova plan praćenja sukladno članku 12. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

4. zahtijeva od operatera postrojenja i operatora zrakoplova stavljanje na raspolaganje svu pisanu dokumentaciju o postupcima sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

5. po potrebi može zahtijevati od operatera postrojenja i operatora zrakoplova uključivanje dodatnih elemenata u plan praćenja sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

6. može dozvoliti operateru postrojenja i operatoru zrakoplova korištenje standardiziranih i pojednostavnjenih planova praćenja, ako objavi predloške za takve planove praćenja te provede pojednostavnjenu procjenu rizika sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

7. zaprima obavijest operatera postrojenja i operatora zrakoplova o prijedlozima za izmjenu plana praćenja te u slučaju da izmjene nisu značajne operater postrojenja i operator zrakoplova dostavlja obavijest do 31. prosinca iste godine sukladno članku 15. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

8. putem Povjerenstva odobrava značajne izmjene plana ili obavještava operatera postrojenja i operatora zrakoplova da izmjena nije značajna sukladno članku 15. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

9. putem Povjerenstva procjenjuje tehničku izvedivost primjene određene metodologije sukladno članku 17. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

10. putem Povjerenstva procjenjuje jesu li troškovi neopravdani sukladno članku 18. stavcima 1. do 4. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

11. putem Povjerenstva razmatra razvrstavanje postrojenja u kategorije, razvrstavanje toka izvora i razvrstavanje svakog izvora emisije te može osloboditi operatera postrojenja izmjene plana praćenja u slučajevima propisanim člankom 19. stavcima 2. do 4. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

12. putem Povjerenstva razmatra da li će se neki izvor emisije isključiti iz postupka praćenja i izvješćivanja sukladno članku 20. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

13. putem Povjerenstva može odobriti operateru postrojenja izbor metodologije praćenja emisija sukladno članku 21. stavcima 2. 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

14. putem Povjerenstva može odobriti operateru postrojenja primjenu nadomjesne metodologije praćenja sukladno članku 22. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

15. zaprima obavijest operatera postrojenja o privremenoj izmjeni metodologije praćenja sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

16. putem Povjerenstva razmatra korištenje emisijskih faktora sukladno članku 24. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

17. putem Povjerenstva razmatra mogućnost primjene nižih razina u prijelaznom razdoblju sukladno članku 26. stavcima 1. 2. 5. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

18. putem Povjerenstva razmatra zaprimljenu obavijest operatera postrojenja o poduzimanju korektivnih radnji i dostavljene procjene nesigurnosti te može odobriti korištenje rezultata mjerenja s pomoću mjernih sustava pod vlastitim nadzorom sukladno članku 28. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

19. na zahtjev operatera postrojenja, putem Povjerenstva, može odobriti promjenu zadanih vrijednosti za faktor izračuna sukladno članku 31. stavcima 3. do 5. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

20. putem Povjerenstva odobrava operateru postrojenja plan uzorkovanja sukladno članku 33. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

21. putem Povjerenstva razmatra mogućnost davanja izuzeća laboratorijima od pojedinih zahtjeva kod utvrđivanja faktora izračuna sukladno članku 34. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

22. putem Povjerenstva može dozvoliti operateru postrojenja primjenu učestalosti analize koja se razlikuje od onih iz Priloga VII Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 te se može dogovoriti s operaterom primjereniji raspored za analize sukladno članku 35. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

23. putem Povjerenstva može dozvoliti operateru postrojenja korištenje drugog emisijskog faktora od onog propisanog člankom 36. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

24. putem Povjerenstva razmatra zahtjev operatera postrojenja o različitoj primjeni oksidacijskog faktora sukladno uvjetima propisanim člankom 37. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

25. putem Povjerenstva može operateru postrojenja dozvoliti korištenje metodologije koje nisu utemeljene na razinama sukladno članku 38. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

26. putem Povjerenstva odobrava primjenu norme i analitičke metode ili alternativne metode procjene, prema zahtjevu operatera, za utvrđivanje udjela biomase i fosilne tvari sukladno članku 39. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

27. putem Povjerenstva odobrava nižu razinu, sukladno članku 41. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

28. zaprima obavijest operatera postrojenja o nepostojanju podataka radi kvara CEMS-a i te predloženim odgovarajućim radnjama sukladno članku 45. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

29. zajedno s operaterom postrojenja dogovara reprezentativni vremenski okvir sukladno članku 45. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

30. putem Povjerenstva odobrava operateru postrojenja da dostavi pojednostavnjeni plan praćenja prema uvjetima propisanim člankom 47. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066.

31. putem Povjerenstva po potrebi dozvoljava korištenje metodologije za utvrđivanje udjela biomase sukladno članku 54. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

32. zaprima obavijest operatora zrakoplova o prijeđenom pragu za male onečišćivače sukladno članku 55. stavku 4. podstavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

33. zaprima od operatora zrakoplova i odobrava značajnu izmjenu plana praćenja sukladno članku 55. stavku 4. podstavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

34. može dozvoliti operatoru zrakoplova da nastavi koristiti alat iz stavka 2. članka 55. uz uvjet da operator dokaže da pragovi iz stavka 1. članka 55. nisu prekoračeni tijekom posljednjih pet izvještajnih razdoblja sukladno članku 55. stavku 4. podstavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

35. zaprima obavijest operatera postrojenja o neusklađenosti sa zahtjevima osiguranja kvalitete te bez nepotrebne odgode poduzima korektivne radnje sukladno članku 60. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

36. zaprima obavijest operatera postrojenja o korištenju primjerene metode procjene za utvrđivanje konzervativnih zamjenskih podataka i putem Povjerenstva odobrava izmjene plana praćenja sukladno članku 66. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

37. zaprima obavijest operatora zrakoplova o poduzimanju korektivnih mjera za poboljšanje metodologije praćenja sukladno članku 66. stavku 2. podstavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

38. uspostavlja elektroničko izvješćivanje i upravljanje podacima sukladno članku 67. stavku 1. podstavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

39. može zahtijevati da operater postrojenja ili operator zrakoplova dostavi potrebne dokumente sukladno članku 67. stavku 2. podstavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 te iste dostavi verifikatoru koji verificira izvješće o godišnjim emisijama ili izvješće o tonskim kilometrima sukladno Uredbi Komisije (EU) 2018/2067

40. zaprima od operatera postrojenja i operatora zrakoplova izvješće o emisijama koje obuhvaća godišnje emisije tijekom izvještajnog razdoblja sukladno članku 68. stavku 1. podstavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i koje je verificirano sukladno Uredbi Komisije (EU) 2018/2067

41. zaprima od operatora zrakoplova izvješće o tonskim kilometrima koje obuhvaća podatke o tonskim kilometrima za godinu praćenja, ako operator zrakoplova namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, sukladno članku 68. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i koje je verificirano sukladno Uredbi Komisije (EU) 2018/2067

42. putem Povjerenstva razmatra i odobrava izvješće o poboljšanjima metodologije praćenja operatera postrojenja sukladno rokovima propisanim člankom 69. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

43. putem Povjerenstva može odobriti produljenje roka ako operater postrojenja na zadovoljavajući način dokaže da će uzroci neopravdano visokih troškova ili tehničke neizvedivosti mjera poboljšanja sukladno članku 69. stavku 1. podstavku 4. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

44. zaprima obavijest operatera postrojenja o novim dokazima i odgovarajućim izmjenama plana praćenja i zaprima prijedlog za provedbu tih mjera i njihov vremenski okvir sukladno članku 69. stavku 2. podstavku 2. i stavku 3. podstavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

45. putem Povjerenstva razmatra i odobrava operateru postrojenja i operatoru zrakoplova dostavljeno Izvješće sastavljeno u skladu s Uredbom (EU) 2018/2067 u kojem su navedene neispravljene neusklađenosti ili preporuke za poboljšanje i u roku sukladno članku 69. stavku 4. podstavku 1 . Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

46. može odrediti alternativni rok sukladno članku 69. stavku 4. podstavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066, o čemu obavještava operatera postrojenja i operatora zrakoplova

47. putem Povjerenstva razmatra i odobrava operatoru zrakoplova dostavljene povezane izmjene plana praćenja u skladu s člankom 15. ove Uredbe prije datuma utvrđenog u skladu sa stavkom 4. ovoga članka a sukladno članku 69. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

48. putem Povjerenstva provodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

49. putem Povjerenstva procjenjuje pogrešno prikazane podatke u izvješću o verifikaciji i prema potrebi izvodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova sukladno članku 70. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

50. stavlja na raspolaganje javnosti izvješća o emisijama sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

51. može zahtijevati od operatera postrojenja i operatora zrakoplova da koriste elektroničke obrasce ili specifične oblike datoteka sukladno članku 74. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066

52. donosi odluku za korištenje automatiziranih sustava za razmjenu podataka elektroničkim putem sukladno članku 75. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066.

Članak 11.

(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti dopune Plana praćenja i Izvješća o poboljšanjima metodologije praćenja u roku od osam dana od zaprimljenog zahtjeva, putem elektroničke pošte.

(2) U iznimnim slučajevima, koji se trebaju dobro obrazložiti, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti do maksimalno mjesec dana.

(3) U slučaju da operater postrojenja i operator zrakoplova ne dostavi tražene dopune sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo neće odobriti Plan praćenja i Izvješće o poboljšanjima metodologije praćenja.

(4) Uz obavijest o promjenama u postrojenju, gdje je primjenjivo, operater postrojenja mora detaljno obrazložiti utjecaj prijavljene promjene na proces proizvodnje i na praćenje i izvješćivanje o emisijama.

IV. VERIFIKACIJA PODATAKA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA I AKREDITACIJA VERIFIKATORA

Članak 12.

U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) 2018/2067 Ministarstvo, kao nadležno tijelo sukladno članku 50. Zakona, obavlja sljedeće poslove:

1. može zahtijevati da verifikator osigura pristup internoj verifikacijskoj dokumentaciji kako bi mu olakšao ocjenjivanje verifikacije sukladno članku 26. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067

2. zaprima od operatera postrojenja i operatora zrakoplova verifikacijsko izvješće zajedno s njihovim predmetnim izvješćima sukladno članku 27. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067

3. za potrebe verificiranja izvješća o emisijama postrojenja i o tonskim kilometrima za zrakoplove, može zahtijevati da verifikator dostavi i informacije o postupku verifikacije, kao i da operater postrojenja i operator zrakoplova dostave dodatne informacije odvojeno od verifikacijskog izvješća na neki drugi datum, ali ne kasnije od 15. svibnja iste godine sukladno članku 27. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067

4. na zahtjev operatera postrojenja, putem Povjerenstva razmatra i odobrava odluku verifikatora o neprovođenju obilaska lokacije sukladno članku 31. stavku 1. podstavcima 2. i 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067, osim za postrojenja s niskim emisijama iz članka 27. stavka 2. Uredbe komisije (EU) 2018/2066

5. može zahtijevati od verifikatora da za verifikacijska izvješća upotrebljava elektroničke obrasce ili sukladno članku 75. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066, a u skladu s člankom 69. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067.

Članak 13.

Povjerenstvo obavlja poslove iz članaka 5., do 10., članaka 17. do 21., članka 23. i članka 24. Odluke Komisije 2011/278/EU, iz članaka 6., 15., 17., 18., 20. do 22., 26., 28., 31. do 35., 37. do 39., 41., 45., 48., 51., 52., 54., 65. i 68. do 70. Uredbe (EU) br. 601/2012, članaka 6., 9. i 25. Uredbe Komisije 2019/331/EU, članaka 6., 15., 17. do 19. do 22., 24., 26., 28., 31., 33. do 39., 41., 47., 54., 66., 69. i 70. Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i članka 31. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067.

Članak 14.

Operater postrojenja za dostavljanje podataka za potrebe primjene Odluke Komisije 2011/278/EU i njenih važećih uputa Europske komisije te Uredbe Komisije 2019/331/EU i njenih važećih uputa Europske komisije dužan je koristiti elektroničke obrasce ili specifične oblike datoteka za dostavljanje podataka koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje Ministarstvo.

Članak 15.

Operater postrojenja i operator zrakoplova za dostavljanje podataka sukladno Uredbi (EU) br. 601/2012 EU, Uredbi Komisije (EU) 2018/2066, Uredbi Komisije (EU) 2018/2067 i važećim uputama Europske komisije dužan je koristiti elektroničke obrasce ili specifične oblike datoteka za dostavljanje podataka, koje na svojim internetskim stranicama objavljuje Ministarstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (»Narodne novine«, broj 70/2015).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/20-04/09

Urbroj: 517-04-1-1-20-18

Zagreb, 17. srpnja 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.