Odluka o osnivanju Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju

NN 90/2020 (7.8.2020.), Odluka o osnivanju Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1734

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 6. stavka 3. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 18/20 i 41/20), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ENERGETSKU TRANZICIJU

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Za predsjednika Vijeća imenuje se dr. sc. Julije Domac, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu.

III.

Za članove Vijeća imenuju se:

1. dr. sc. Ivan Andročec

2. Dražen Jakšić

3. Darko Jardas

4. Vedrana Jelušić Kašić

5. prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar

6. Mario Klobučar

7. doc. dr. sc. Ankica Kovač

8. Kristijan Lovrenščak

9. mr. sc. Boris Markota

10. Dino Novosel

11. Bojan Reščec

12. Toni Vidan

13. dr. sc. Maruška Vizek

14. mr. sc. Sandra Vlašić

15. Hrvoje Zovko i

16. doc. dr. sc. Tea Žakula.

IV.

Vijeće organizira i vodi stručne rasprave o posebno važnim pitanjima iz područja energetske tranzicje (prelaska na čiste i održive izvore energije i zaštite klime) u svrhu pripreme i komuniciranja stručnih podloga i smjernica iz područja energetske tranzicije te izrade strateške platforme od interesa za Republiku Hrvatsku.

V.

Sjednice Vijeće saziva predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vijeća.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeće obavlja Kabinet za ekonomiju, energiju i klimu Ureda predsjednika Republike Hrvatske, sukladno uputama posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu.

VI.

Vijeće donosi poslovnik o svom radu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/20-03/06
Urbroj: 71-10-01/1-20-1
Zagreb, 10. srpnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.