Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu

NN 91/2020 (12.8.2020.), Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1758

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA PROGRAMA POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA 2020. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-04/254, urbroj: 50301-25/14-20-3, od 25. lipnja 2020. godine.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s:

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj. 1407/2013).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Korisnik je uzgojno udruženje uzgajivača, udruga ili savez, koje je priznato od strane Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao nadležnog tijela Republike Hrvatske u skladu s člankom 5. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/2018) u svrhu provedbe uzgojnih programa i stvaranja uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje se upisuju u matičnu knjigu (matične knjige) koje ono vodi ili utemeljuje

2) Uzgojno udruženje – pravna osoba koja se bavi uzgojem domaćih životinja s namjerom stvaranja uzgojno valjanih domaćih životinja priznata od strane Ministarstva u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine« broj: 115/18)

3) Treća strana – uzgojno udruženje ili organizacija ili druga pravna osoba ovlaštena od strane Ministarstva kojoj uzgojno udruženje u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine« broj: 115/18) prepušta obavljanje specifičnih tehničkih aktivnosti

4) Udruga svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje djeluju u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine« broj: 74/17, 70/17, 98/19)

5) Savez oblik udruživanja udruga u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine« broj: 74/17, 70/17, 98/19)

6) Početna populacija – je populacija očeva i majki potomstva na kojem se počinje primjenjivati sustav testiranja roditeljstva (populacija registriranog DNK tipa)

7) Registracija DNK tipa – utvrđivanje genetskog profila jedinke putem genetskih markera

8) Testiranje roditeljstva (DNK test) – potvrda ili isključivanje roditeljstva učinjeno na znanstveno prihvatljiv način usporedbom genetskih markera potomstva i potencijalnih roditelja

9) Uzgojna vrijednost – nasljedni utjecaj životinje na genetsku vrijednost njenih potomaka

10) Matična knjiga – knjiga, upisnik, datoteka ili medij s podacima koju vodi bilo organizacija ili udruženje, službeno odobreni ili priznati od nadležnog tijela u koju se životinje upisuju ili registriraju s navođenjem svih njihovih poznatih predaka

11) Genetska kakvoća – genetski značaj jedinke u populaciji u postizanju uzgojnog cilja

12) Test na vlastiti rast i razvoj – ostvareni proizvodni rezultati stoke u skladu s postavljenom uzgojnom cilju

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Članak 4.

(1) Prihvatljivi troškovi po mjerama Programa su:

– Mjera (a) Administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga:

1) plaće djelatnika uzgojnih udruženja koji rade na poslovima vođenja matične knjige ostvarene temeljem ugovora o radu (puno i nepuno radno vrijeme) u bruto iznosu

2) trošak ustrojavanja i vođenje matičnih knjiga (informatička oprema; računalni programi i aplikacije za različite platforme, održavanje računalne opreme; licence za računalne programe i aplikacije, čitači transpondera-mikročipova)

3) troškovi opreme za uzorkovanje i laboratorijskih analiza pri uspostavi sustava provjere podrijetla (testiranje roditeljstva – DNK test) jedinki na molekularnoj razini (registracija DNK tipa) u svrhu osiguranja vjerodostojnosti podrijetla potomaka

4) troškovi opreme za uzorkovanje i laboratorijskih analiza u sustavu provjere podrijetla (testiranje roditeljstva – DNK test) u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta jedinki koje se upisuju u matične knjige, a roditelji imaju provedenu registraciju DNK tipa ili testirano roditeljstvo DNK testom

5) trošak nabave uredske opreme (uredski namještaj: stolovi, ormari, police, stolice, ladičar, stolne lampe; telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, projektor, projekcijsko platno, fotoaparat, kamera, stroj za uvezivanje, uređaj za laminiranje i ploča za pisanje)

6) trošak nabave uredskog potrošnog materijala (papir, toneri, kuverte, uređaj za klamanje i ostali sitni potrošni uredski materijal)

7) troškovi uredskog poslovanja (troškovi najma prostora ureda te režijski troškovi: struja, voda, plin, komunalni troškovi, troškovi poštarine, telefon, internet).

– Mjera (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka:

1) nabava potrebne opreme koju će uzgojna udruženja koristiti za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom

2) provedba uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom, genetsko vrednovanje, provođenje postupaka testiranja i ispitivanja proizvodnih osobina u svrhu procjene uzgojne vrijednosti životinje i unaprjeđenja uzgoja

3) implementacija i razvoj testova i procjena uzgojne vrijednosti, uključujući stvaranje računalnih rješenja za prikupljanje i obradu podataka u skladu s provedbom uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom.

– Mjera (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače:

1) izrada i održavanje internetskih stranica uzgojnih udruženja

2) najam prostora i opreme

3) troškovi pozvanog predavača stručnjaka (putni trošak, smještaja i naknada za predavanje u bruto iznosu)

4) publiciranje stručne literature (knjiga, zbornika, časopisa, informativnih brošura i letaka) kojima se unaprjeđuje provedba uzgojnog programa od strane uzgojnog udruženja.

– Mjera (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu

1) troškovi smještaja, putovanja i kotizacija nastalih sudjelovanjem u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija koje okupljaju institucije koje provode aktivnosti iz uzgoja stoke i skupova na kojima je stručna tematika iz područja uzgoja stoke.

(2) Neprihvatljivi troškovi su:

– porezi

– PDV, ukoliko je uzgojno udruženje u sustavu PDV-a

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– rabljena oprema, ukoliko nije kupljena od prodavatelja ovlaštene pravne osobe za te poslove

– trošak kupnje i održavanja vozila

– trošak kupnje i držanja životinja

– troškovi goriva

– troškovi transporta životinja i opreme

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranoj valuti, kao i drugi isključivo financijski izdaci

– troškovi reprezentacije

– troškovi izravnih usluga trećih strana

– troškovi uređivanja i održavanja uredskog prostora i opreme, i amortizacije.

Podnošenje zahtjeva

Članak 5.

(1) Korisnik podnosi Ministarstvu zahtjev za sufinanciranje (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

(2) Korisnik podnositelj zahtjeva vlastoručno ovjerenim zahtjevom potvrđuje da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

– je upoznat s odredbama Programa i ovog Pravilnika

– će se odazvati pozivu Ministarstva za potrebe dopune zahtjeva

– će omogućiti kontrolu korištenja dodijeljenih sredstava za sufinanciranje

– čuva preslik zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja.

(3) Obrasci zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom šalju se putem pošte ili dostavljaju neposredno Ministarstvu isključivo elektronički popunjeni i u tiskanom obliku.

(4) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za podnošenje zahtjeva smatrat će se nepravodobno podnesenim i neprihvatljivim za razmatranje.

(5) Ako je korisnik podnesenim zahtjevom zatražio iznos potpore manji od maksimalnog iznosa potpore u skladu s Programom i ovim Pravilnikom, ostvaruje potporu po zatraženom iznosu.

(6) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva utvrdi da je ukupni iznos sredstava veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu Republike Hrvatske za ovu namjenu, Ministarstvo će Odlukom proporcionalno umanjiti jedinične iznose udjela opravdanih troškova ovog Programa svim korisnicima.

(7) Zahtjevu se prilaže:

– Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika

– Potvrda Porezne uprave o statusu obveznika PDV-a ne starija od 15 dana

– Preslik uvjerenja o nekažnjavanju za predsjednika uzgojnog udruženja ili osobe ovlaštene za zastupanje uzgojnog udruženja (ne starija od 6 mjeseci)

– Preslik potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja Prijave)

– Ispis iz Registra udruga (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave)

– Izjavu o samofinanciranju u udjelu od najmanje 10% ukupne financijske vrijednosti kandidiranog programa (ovjerena pečatom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe korisnika) (Obrazac izjave iz Priloga 5. ovog pravilnika; Izjava o samofinanciranju 1)

– Preslika potpisnog kartona kod Fine za sve žiro račune ili potvrda banke o žiro-računu

– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac izjave iz Priloga 4. ovog Pravilnika).

Članak 6.

U provođenju mjera i pravila propisanih ovim Pravilnikom obračun tečaja eura vršit će se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev za sufinanciranje na Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu dostavlja se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78; Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane, s naznakom za Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja »NE OTVARATI«.

(2) Prijave se dostavljaju od 15. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Administrativna kontrola i ugovoranje sufinanciranja

Članak 8.

(1) Ministarstvo osniva Povjerenstvo koje provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za sufinanciranje.

(2) Po završenoj administrativnoj kontroli Ministarstvo donosi Odluku o sufinanciranju i podnositeljima zahtjeva dostavlja pisane pojedinačne Obavijesti o dodijeli odobrenog iznosa ili o odbijanju zahtjeva za sufinanciranje.

(3) Korisnik je dužan u roku od 8 dana od dana zaprimanja Obavijesti o dodjeli odobrenog iznosa, Ministarstvu dostaviti Izjavu o samofinanciranju – 2 (obrazac izjave iz Priloga 6. ovog Pravilnika; Izjava o samofinanciranju – 2) u visini od najmanje 10% od ukupnog ulaganja u program, ovjerenu od strane javnog bilježnika.

(4) Ministarstvo nakon zaprimanja Izjave o samofinanciranju s korisnikom pristupa sklapanju Ugovora o sufinanciranju na razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja.

(5) Nakon sklopljenog Ugovora o sufinanciranju, Ministarstvo provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima sufinanciranja po korisniku.

(6) Ministarstvo će isplatu odobrenog iznosa sufinanciranja izvršiti na žiro-račun korisnika dostavljenog u zahtjevu za sufinanciranje.

Praćenje sufinanciranja

Članak 9.

(1) Ministarstvo zadržava pravo praćenja načina provedbe Programa te preispitivanje financija i troškova, uključujući i slanje određenih upitnika u bilo koje vrijeme trajanja Ugovora o sufinanciranju ili nakon realizacije prijavljenog programa.

(2) Korisnik sredstava obavezan je Ministarstvu omogućiti uvid u tijek realizacije mjera Programa tijekom svih mjeseci trajanja Ugovora o sufinanciranju i uvid u pripadajuću dokumentaciju.

Izvještavanje o realizaciji plana korištenja sredstava

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan dostaviti službeno ovjereni izvještaj o utrošku sredstava Programa za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u roku od 30 dana od isteka trajanja Ugovora iz članka 8. stavak 4. ovog Pravilnika.

(2) Izvještaj o utrošku sredstava programa sufinanciranja rada uzgojnih udruženja dostavlja se na predviđenom obrascu (Obrazac izvještaja iz Prilogu 3. ovoga Pravilnika).

(3) Financijska sredstva koja su prikazana u izvještaju kao prihvatljivi troškovi moraju obuhvaćati iznos sredstava samofinanciranja od najmanje 10%.

(4) Uz izvještaj iz stavka 2. ovog članka korisnik je dužan priložiti jasno čitljive preslike računa i dokaze o izvršenim transakcijama nastalih u razdoblju od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

(5) Na originalima računa, koji se koriste za opravdavanje ugovorenih sredstava, mora biti naznačen naziv i OIB podnositelja zahtjeva.

(6) U slučaju kad je original računa pisan na jeziku koji nije hrvatski, engleski ili njemački, Ministarstvo ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(7) Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka rokova definiranih Ugovorom o sufinanciranju smatraju se neprihvatljivim i ne uzimaju se u obzir pri opravdavanju ugovorenih sredstava sufinanciranja.

Povrat potpore

Članak 11.

(1) U slučaju neprihvatljivog trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora izvršiti povrat iznosa neprihvatljivog troška sredstava sufinanciranja.

(2) Ako korisnik ne utroši sva ugovorena sredstva sufinanciranja, dužan je izvršiti povrat svih neutrošenih sredstava sufinanciranja.

(3) Povrat sredstava korisnik je dužan učiniti u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

(4) Ako korisnik ne dostavi izvještaj iz članka 10. stavak 1. ovog Pravilnika, dužan je izvršiti povrat ukupnog iznosa odobrenih ugovorenih sredstava sufinanciranja.

(5) Ako korisnik nakon zaprimanja Odluke o povratu sredstava ne izvrši povrat u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva, iznos sredstava za povrat uvećava se za iznos zakonske zatezne kamate.

Prigovori

Članak 12.

(1) Na odluke iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostave Odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Prilozi od 1. do 6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/06
Urbroj: 525-14/0846-20-6
Zagreb, 24. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA
ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA IZ PODRUČJA STOČARSTVA ZA 2020. GODINU

1. PODACI O UZGOJNOM UDRUŽENJU

Tablica 1.

Naziv uzgojnog udruženja:
Adresa uzgojnog udruženja:
Matični broj uzgojnog udruženja:
OIB uzgojnog udruženja:
Ime i prezime predsjednika/ce uzgojnog udruženja:

Broj telefona:

Faks:

Mobitel:

E-pošta:

Datum dobivanja rješenja Ministarstva poljoprivrede za uzgoj:

Pasmina/pasmine životinja koja/koje se uzgaja/uzgajaju:2. PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA

[navesti planirani trošak i iznos troška (100%) koji obuhvaća ukupan iznos troška sufinanciranja i samofinanciranja (90% + 10%)]

Tablica 2. Planirani troškovi

OPIS PLANIRANOG TROŠKAIznos (kuna)
(iznos bez PDV-a)
Iznos (kuna)
(iznos s PDV-om)
(a) Administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ukupno:
Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 100% sukladno Programu)
(b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ukupno:
Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 70% sukladno Programu)
(c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa
   
   
   
   
   
   
   
Ukupno:
Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 30% sukladno Programu)
(d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu
   
   
   
   
   
   
   
Ukupno:
Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 10% sukladno Programu)
SVEUKUPNO3. PLANIRANI IZVORI ZA FINANCIRANJA PLANIRANIH TROŠKOVA IZ TABLICE 2. PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA

(planirani izvori financiranja uključujući novčana sredstva Ministarstva poljoprivrede)

Tablica 3.

Redni brojIzvor financiranjaIznos (kuna)%
1.Vlastita novčana sredstva
2.Novčana sredstva Ministarstva poljoprivrede
3.
4.
UKUPNO100%


Korisnik podnositelj zahtjeva ovjerenim zahtjevom potvrđuje da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

– je upoznat s odredbama Programa i ovog Pravilnika,

– će se odazvati pozivu Ministarstva za potrebe dopune zahtjeva,

– će omogućiti kontrolu korištenja dodijeljenih sredstava za sufinanciranje,

– čuva preslik zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja zahtjeva,

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja,

_________________________
(mjesto i datum)


Ispunio i za točnost podataka odgovara
podnositelj zahtjeva (odgovorna osoba)
_________________________________


PRILOG 2.

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Naziv podnositelja prijave
Adresa podnositelja prijave
Korištenje potpora male vrijednosti u 2018. godiniNazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:Iznosi potpora u kunama:Datumi dodjele potpora:Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
     
     
     
     
Korištenje potpora male vrijednosti u 2019. godini:Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:Iznosi potpora u kunama:Datumi dodjele potpora:Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
     
     
     
     
Korištenje potpora male vrijednosti u 2020. godiniNazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:Iznosi potpora u kunama:Datumi dodjele potpora:Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
     
     
     
     


NAPOMENA: Izjave su obvezni ispuniti i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti.

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

_________________________
(mjesto i datum)


_________________________
Potpis podnositelja


PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

[navesti trošak i iznos troška (100%) koji obuhvaća ukupan iznos troška sufinanciranja i samofinanciranja (90% + 10%)]

Naziv podnositelja izvještaja: _________________________________________

Broj ugovora:     KLASA: ________________________________
URBROJ: _______________________________

Novčani iznos dodijeljenih sredstava: _________________________

Ukupan iznos (dodijeljenih sredstava uvećan za sredstva obaveznog samofinanciranja): _______________________

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA PO MJERMA ZA SUFINANCIRANJE

a) Administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga

RbOpis troškaNaziv dokumenta na koji se veže trošakBroj dokumenta na koji se veže trošakDatum troškaIznos troška s PDV-omIznos troška bez PDV-aOpis uz što je trošak vezan*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UKUPNO
UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)


* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilniku

b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka

RbOpis troškaNaziv dokumenta na koji se veže trošakBroj dokumenta na koji se veže trošakDatum troškaIznos troška s PDV-omIznos troška bez PDV-aOpis uz što je trošak vezan*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UKUPNO
UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)


* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilnikuc) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa

RbOpis troškaNaziv dokumenta na koji se veže trošakBroj dokumenta na koji se veže trošakDatum troškaIznos troška s PDV-omIznos troška bez PDV-aOpis uz što je trošak vezan*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UKUPNO (kn)
UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)


* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilnikud) Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu

RbOpis troškaNaziv dokumenta na koji se veže trošakBroj dokumenta na koji se veže trošakDatum troškaIznos troška s PDV-omIznos troška bez PDV-aOpis uz što je trošak vezan*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UKUPNO
UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)


* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilniku

UKUPNO PRIKAZANI TROŠKOVI

Naziv mjereUkupno (kuna)Udio mjere u ukupnom iznosu (%)
a) Administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga
b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka
c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa
d) Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu
UKUPNO


_________________________
(mjesto i datum)


_________________________
Potpis podnositelja


PRILOG 4.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

kojom se izjavljuje da

Prijavitelj:

__________________________________________________

(naziv udruge, OIB)

Molimo podcrtati odgovarajuće stanje:

A) nije dobio

financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini

ili

B) da se natjecao

za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku.

__________________________________________________

(naziv tijela i naziv natječaja gdje je prijavljen program ili projekt)

ili

C) da se natjecao

za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu.

__________________________________________________

(naziv tijela i naziv natječaja u okviru kojeg su odobrena sredstva)

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni.

_________________________
(mjesto i datum)


_________________________
Potpis podnositelja


PRILOG 5.

IZJAVA O SAMOFINANCIRANJU – 1

Ja ________________________________________________

(ovlaštena osoba)

u ime _____________________________________________

(naziv podnositelja zahtjeva)

ovom izjavom pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da će podnositelj programa vlastitim sredstvima sudjelovati u financiranju realizacije Programa _________________________________________________________________

(naziv programa)

i to u iznosu od _______% od ukupnog ulaganja u Program kako je navedeno u Obrascu – Zahtjev za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu.

_________________________
(mjesto i datum)


_________________________
Potpis podnositelja


Napomena: Izjava se potpisuje i ovjerava žigom od strane podnositelja zahtjeva, a dostavlja se prilikom slanja zahtjeva za sufinanciranje. Izjava sadrži samo postotak iznosa koji je uzgojno udruženje dužno osigurati u skladu s Programom, a ono iznosi najmanje 10% od ukupnog ulaganja u program.

PRILOG 6.

IZJAVA O SAMOFINANCIRANJU – 2

Ja ________________________________________________

(ovlaštena osoba)

u ime _____________________________________________

(naziv podnositelja zahtjeva)

ovom izjavom pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da će podnositelj programa vlastitim sredstvima sudjelovati u financiranju realizacije programa

__________________________________________________

(naziv programa)

i to u iznosu od ________________ kuna, što iznosi _____% od ukupnog ulaganja u Program kako je navedeno u Obrascu – Zahtjev za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu.

_________________________
(mjesto i datum)


_________________________
Potpis podnositelja


Napomena: Izjava se potpisuje i ovjerava žigom od strane podnositelja zahtjeva, te mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika, a dostavlja se nakon zaprimanja obavijesti o prihvatljivosti zahtjeva i utvrđivanja točnog iznosa potpore a prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju. Izjava sadrži točan iznos samofinanciranja koje je uzgojno udruženje dužno osigurati u skladu s Programom, a ono iznosi najmanje 10% od ukupnog ulaganja u program.