Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune

NN 93/2020 (19.8.2020.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune

KOLEKTIVNI UGOVORI

1777

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Mirku Habijancu (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, zastupan po predsjednici Jasenki Vukšić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su 7. srpnja 2020.

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO

(od 25. rujna 2015. godine)

– druge izmjene i dopune –

Članak 1.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) sklopljen je dana 25. rujna 2015. godine, a prve izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sklopljene su dana 20. veljače 2018. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o II. Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (dalje u tekstu: II. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora) plaća i uvjeti rada prilagođavaju se uvjetima gospodarenja u graditeljstvu.

Ciljevi II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora su osigurati napredak graditeljstva putem:

– povećanja plaća radnika, poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti,

– poticanja zapošljavanja i rada u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj,

– proširenja primjene II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora na cijeli sektor graditeljstva te kontinuirane kontrole primjene, naročito u dijelu isplata plaća radnicima i pravilne uplate doprinosa i poreza, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te nelojalne konkurencije.

Članak 2.

U članku 15. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Kršenje obveza iz ovog članka predstavlja povredu ugovora o radu.«

Članak 3.

U članku 17. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Kršenje obveza iz stavka 1. i 2. ovog članka predstavlja povredu ugovora o radu.«

Članak 4.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Poslodavac je dužan radniku za njegov rad isplatiti plaću, koja se sastoji od:

– osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu

– stimulativnog dijela plaće po osnovi ostvarenih rezultata rada, ako je određena pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovorom o radu

– dodatka na plaću po osnovi radnog staža kod poslodavca

– dodatka za otežane uvjete rada, ako se radi pod otežanim uvjetima.«

Članak 5.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počev od 1. rujna 2020. u mjesečnom iznosu 4.200,00 kuna«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju pogoršanja gospodarske situacije u graditeljstvu a koje se definira smanjenjem obujma građevinskih radova u Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodni kvartal, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ili drugih opravdanih razloga, ugovorne strane se obvezuju u roku od 30 dana od prijedloga jedne od strana ugovoriti smanjenje najniže osnovne plaće za najjednostavnije poslove iz stavka 1. ovog članka, koja ne može biti manja od 95 % iznosa minimalne plaće utvrđene posebnim propisom.«

Članak 6.

U članku 40. mijenja se stavak 1. tako da glasi:

»Pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovorom o radu mogu se utvrditi mjerila za vrednovanje ostvarenih rezultata rada i stimulacija radnika za ostvarenje većih rezultata rada. Za vrednovanje rezultata rada mogu se primijeniti uobičajeni normativi, a stimulativni elementi mogu se odrediti i radnim nalogom za obavljanje posla.«

Članak 7.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za rad nedjeljom cijena sata rada radnika povećava se za 30 %, a za dan Uskrsa, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom za 50 %.

Stavak 3. briše se.

Članak 8.

Mijenja se naslov iznad članka 47. i glasi : »Prigodna nagrada«.

Članak 47. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi.

»Radnik ima pravo na prigodnu nagradu u visini od 1.800,00 – 2.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor.

Iznos prigodne nagrade iz stavka 1. ovog članka se utvrđuje razmjerno u slučaju stečenog prava na razmjerni dio godišnjeg odmora, osim ako radnik tekuće godine ide u mirovinu tada ima pravo na ukupni iznos prigodne nagrade.

Prigodna nagrada se u pravilu isplaćuje s plaćom za mjesec u kojem se koristi pretežiti dio godišnjeg odmora, ali ne prije 30. lipnja za tekuću godinu.«

Članak 9.

U članku 53. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se druga rečenica i glasi:

»Puni iznos dnevnice je 150,00 do 200,00 kuna«.

Članak 10.

U Naslovu 2. Terenski dodatak« riječi »Terenski dodatak« zamjenjuju se riječima: »Dnevnica za rad na terenu«.

Članak 11.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme rada i boravka izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i izvan mjesta radnikovog prebivališta ili uobičajenog boravišta, radnik ima pravo na dnevnicu za rad na terenu u visini koja mu pokriva povećane troškove prehrane i ostalih troškova na terenu.

Dnevnica za rad na terenu iznosi od 120,00 kn do 200,00 kn ako radnik boravi na terenu (ne putuje svaki dan kući), a ako putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 70,00 do 120,00 kuna dnevno, a iznosi unutar propisanog raspona mogu se odrediti odlukom poslodavca ili kolektivnim ugovorom na razini poslodavca.

Za slučaj kada radnik radi više od 10 sati dnevno, dodatni iznos dnevnice za rad na terenu će se odrediti Pravilnikom o radu ili Sporazumom sindikata i poslodavca.

Poslodavac utvrđuje pripadajući iznos dnevnice za rad na terenu razmjerno troškovima prehrane koje imaju radnici na pojedinim gradilištima.

Radom na terenu u tuzemstvu smatra se boravak radnika izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara), a u skladu s poreznim propisima i pod uvjetom da je ta isplata neoporeziva.

Akontacija za dnevnicu za rad na terenu isplaćuje se radniku najkasnije posljednji radni dan u mjesecu za sljedeći mjesec, odnosno prilikom upućivanja na terenski rad. Ako su radniku od strane poslodavca osigurani smještaj i prehrana uz odgodu plaćanja do isplate dnevnica za rad na terenu, dnevnica za rad na terenu može obračunati i isplatiti zajedno s isplatom plaće za mjesec u kojem su usluge smještaja i prehrane korištene.

Dnevnice za službeno putovanje, dnevnica za rad na terenu i trošak prehrane međusobno se isključuju sukladno propisima.«

Članak 12.

Dopunjuje se naslov iznad članka 56. i glasi: »4. Troškovi prijevoza na posao i s posla«.

U članku 56. mijenja se stavak 3 i glasi:

»U slučajevima kada ne postoji javni prijevoz, za svaki dan rada radnik ima pravo, na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu od 1,00 kunu po kilometru udaljenosti do radnog mjesta u oba smjera.«

Članak 13.

Iza članka 56. dodaje se novi naslov i članak 56 a. koji glasi:

»5. Troškovi prehrane radnika«

Poslodavac može isplatiti novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini 400,00 kuna mjesečno odnosno iznos proporcionalan broju odrađenih radnih dana u mjesecu.«

Redni brojevi ispred naslova u poglavlju X. Materijalna prava radnika, od red. br. 5. do red. br. 10. postaju redni brojevi od 6. do red. br. 11.

Članak 14.

Tabela »Tarifni stavovi« u cijelosti se zamjenjuje novom tabelom istog naziva i sastavni je dio Kolektivnog ugovora (Prilog 1) i primjenjuje se od 1. rujna 2020.

Članak 15.

U članku 94. stavak 2. se mijenja i glasi:

»Novacija Kolektivnog ugovora i prilagođavanje uvjetima gospodarenja u pravilu će se provoditi svake dvije godine.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Novacija iz stavka 2. neće se provesti prije nego protekne 18 mjeseci od stupanja na snagu ovog ugovora, osim ako se prije ne steknu posebne okolnosti predviđene ovim ugovorom.«

Članak 16.

Smatra se da su ove II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sklopljene kada ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika kojim danom stupa na snagu i primjenjuje se.

II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora će se javno objaviti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Članak 17.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo utvrdit će se u roku 8 dana od potpisivanja II. izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo će se javno objaviti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Zagreb, 7. srpnja 2020.

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVASINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE
PredsjednikPredsjednica
Mirko Habijanec, v. r.Jasenka Vukšić, v. r.


PRILOG 1.

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenostiPoslovi radna mjestaKoeficijentOsnovna plaća u kunama
Po satuMjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanjeTransportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač1,0024,144.200,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće,odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstvaPKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali1,1527,764.830,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslovaKV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar1,3031,385.460,00
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnici svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalista1,4535,006.090,00
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.1,5236,696.384,00
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa1,6439,596.888,00
V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti.1,7141,287.182,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanjuVKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu1,8243,937.644,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područjaVoditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci1,9045,867.980,00
VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadatakaVoditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.2,2053,109.240,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

Voditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer

gradilišta, samostalni projektant

2,3556,729.870,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd.Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora, član Uprave- direktor , obrtnik ( vlasnik)2,6563,9711.130,00
Zagreb, 7. srpnja 2020.