Uredba o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti«

NN 94/2020 (21.8.2020.), Uredba o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti«

Vlada Republike Hrvatske

1780

Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O PROGLAŠAVANJU POSEBNIH REZERVATA »MODRO OKO I JEZERO DESNE«, »UŠĆE NERETVE« I »KUTI«

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašavaju se:

– Posebni ornitološki rezervat »Modro oko i jezero Desne«

– Posebni ornitološko-ihtiološki rezervat »Ušće Neretve«

– Posebni ornitološki rezervat »Kuti«.

Članak 2.

(1) Posebni ornitološki rezervat »Modro oko i jezero Desne« obuhvaća djelomično potopljenu kršku depresiju na desnoj obali Neretve s jezerima Modro oko i Desne s okolnim tršćacima. Posebni ornitološki rezervat »Modro oko i jezero Desne« jedno je od reprezentativnih močvarnih ekosustava na području delte Neretve osobito značajnom zbog očuvanja staništa i raznolikosti ptica močvarica.

(2) Posebni ornitološko-ihtiološki rezervat »Ušće Neretve« sastoji se od četiri dijela: Parila, Galičak I, Galičak II i Uvala Blace, a spaja močvarni i morski krajobraz na ušću Neretve, obuhvaćajući obalno kopneno područje kao i područje u moru. Uključuje veliku površinu s caklenjačom (Salicornia), halofilnom biljkom prilagođenom životu u uvjetima visoke koncentracije soli na samom ulazu rijeke Neretve u more, okolnim pličinama i lagunama kao što je uvala Galičak na desnom zaobalju rijeke s okolnim obalnim područjem koje je važno za gniježđenje ptica te jezero Parila s lijeve strane ušća koje je značajno kao odmorište i hranilište za selidbu i zimovanje brojnih vrsta ptica. Rezervat obuhvaća i uvalu Blace s bogato razvijenom zajednicom biljke caklenjača. Dodatna vrijednost ovoga područja je pogodnost za mrijest brojnih vrsta riba zbog zaklona, a laguna Parila i okolna pješčana područja najbogatija su područja novačenja riba i rakova za akvatorij srednje Dalmacije.

(3) Posebni ornitološki rezervat »Kuti« obuhvaća jezero Kuti i močvarna staništa uz jezero. Na području rezervata razvijena su raznolika močvarna staništa te je ovo područje posebno značajno za očuvanje gnijezdeće populacije ptica močvarica i populacije ptica koje migriraju Jadranskim seobenim putem.

Članak 3.

(1) Prostorno određenje posebnih rezervata iz članka 1. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru prikazan je na topografskim kartama iz Priloga I., II.a i III. ove Uredbe.

(2) Kopnene granice posebnih rezervata iz članka 1. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru utvrđeni su geodetskom podlogom ­(NE-POK d.o.o., Ivanić-Grad, 8. studenoga 2019., br. elaborata: ­87-2019 i NE-POK d.o.o., Ivanić-Grad, 15. srpnja 2020., br. elaborata: 82-a-2019, 88-a-2019, 89-a-2019, 90-a-2019, 91-a-2019, 92-a-2019) iz Priloga IV. ove Uredbe.

(3) Morski dio rezervata »Ušće Neretve« (lokaliteti Parila, Galičak I i uvala Blace) prikazan je na topografskoj karti iz Priloga II.b ove Uredbe prema referentnim točkama:

Referentna točkaxy
HTRS96/TM (m)
P 1576643,854765457,67
P 2576617,944765473,31
P 3576590,184765464,44
G 1578346,784765260,31
G 2578333,074765245,93
G 3578896,344764279,75
G 4577069,684762910,83
G 5576132,214764161,78
G 65770664764783
G 7577106,874764746,69
G 8577343,224764872,8
G 9577346,534764884,05
G 10577333,964764909,19
G 11577653,054765141,68
G 12577629,954765170,96
B 1579178,734763356,84
B 2579426,244763210,98
B 3579444,114763078,2
B 4579411,74762937,78
B 5579249,324762988,27
B 6579223,924763026,37


Članak 4.

(1) Posebni rezervati iz članka 1. ove Uredbe upisuju se u Upisnik zaštićenih područja koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(2) Kartografski prikaz obuhvata zaštićenih područja u analognom i digitalnom obliku čuva tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode. U digitalnom obliku obuhvat posebnih rezervata čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) te je javno dostupan putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis) kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(3) Upis posebnog pravnog režima (posebni rezervat) u katastar i zemljišne knjige temelji se na geodetskoj podlozi iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe, koja se u analognom i digitalnom obliku čuva pri tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode.

Članak 5.

(1) U posebnim rezervatima iz članka 1. ove Uredbe dopuštene su poljoprivredne aktivnosti u zatečenom obimu te zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih su proglašeni rezervatom.

(2) U posebnim rezervatima iz članka 1. ove Uredbe zabranjen je lov, a u Posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu »Ušće Neretve« i ribolov.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka na području posebnih rezervata iz članka 1. ove Uredbe dopušten je selektivni ribolov i lov u svrhu očuvanja svojstava zbog kojih su rezervati proglašeni.

(4) Dopuštenje iz stavaka 1. i 3. ovoga članka izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(5) Obavljanje djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih su proglašeni Posebni rezervati iz članka 1. ove Uredbe, kao i obavljanje drugih djelatnosti sukladno pravilniku o zaštiti i očuvanju posebnog rezervata, ne smatra se zabranjenim radnjama.

(6) Pravilnik iz stavka 5. ovoga članka na prijedlog javne ustanove iz članka 6. ove Uredbe donosi ministar nadležan za zaštitu prirode.

Članak 6.

Posebnim rezervatima iz članka 1. ove Uredbe upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-
-neretvanske županije.

Članak 7.

(1) Prilozi I., II.a, II.b, III. i IV. čine sastavni dio ove Uredbe.

(2) Prilog IV. ove Uredbe ne objavljuje se u Narodnim novinama, a granice i njihov položaj u prostoru dostupan je na mrežnom portalu Informacijskog sustava zaštite prirode iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Pravilnici o zaštiti i očuvanju iz članka 5. stavka 5. ove Uredbe donose se u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe predstavnička tijela Grada Opuzena i Općine Slivno, pravnih slijednika bivše Općine Metković na području kojih se nalazi postojeći posebni rezervat, stavit će izvan snage Odluku o proglašenju jugoistočnog dijela delte rijeke Neretve specijalnim ornitološko-ihtiološkim rezervatom (Općinski glasnik Općine Metković, broj 7/74).

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe predstavničko tijelo Općine Kula Norinska, pravnog slijednika bivše Općine Metković, na području koje se nalazi postojeći značajni krajobraz, stavit će izvan snage Odluku o proglašenju Modrog oka i jezera uz naselje Desne rezervatom prirodnog predjela (Općinski glasnik Općine Metković, broj 7/74).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/44

Urbroj: 50301-05/20-3

Zagreb, 20. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

GRANICA POSEBNOG REZERVATA »MODRO OKO I JEZERO DESNE«

PRILOG II.a

GRANICA POSEBNOG REZERVATA »UŠĆE NERETVE«

PRILOG II.b

REFERENTNE TOČKE NA MORU POSEBNOG REZERVATA »UŠĆE NERETVE«

PRILOG III.

GRANICA POSEBNOG REZERVATA »KUTI«