Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove

NN 95/2020 (26.8.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1799

Na temelju članka 92. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA POČETAK RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (»Narodne novine«, broj 141/09), iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Iznimno od članka 2. i članka 6. stavka 1. ovoga pravilnika, rješenje kojim se odobrava nastavak rada u promijenjenim uvjetima ministar može donijeti bez prethodnog imenovanja i neposrednog očevida stručnog povjerenstva ako školska ustanova privremeno nastavlja obavljati djelatnost u prostoru druge školske ustanove koja ima potrebne prostorne uvjete za rad.«

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/00027

Urbroj: 533-05-20-0001

Zagreb, 18. kolovoza 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.