Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja

NN 96/2020 (28.8.2020.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja

Državnoodvjetničko vijeće

1810

Na temelju odredbe članka 102. stavka 2. Zakona Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018 i 126/2019 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 2. Zakona o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 126/2019) na 27. sjednici održanoj 16. srpnja 2020. donijelo je:

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNOG ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA

Članak 1.

U Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (»Narodne novine« broj 27/19, u daljnjem tekstu Pravila) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika obvezni su u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost odnosno u roku od 30 dana od prestanka dužnosti podnijeti Vijeću izvješće o svojoj imovini te imovini svog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost odnosno na dan prestanka dužnosti u elektroničkom obliku popunjavanjem obrasca propisanog ovim Pravilima putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini.«

Dosadašnji stavak 2. briše se i dodaje novi stavak 2. koji glasi:

»Državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika obvezni su najkasnije u roku od 30 dana od promjene osobnog stanja (sklapanje braka; razvod; smrt bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i dr.) odnosno od trenutka rođenja ili punoljetnosti djeteta podnijeti izvješće o svojoj imovini u elektroničkom obliku popunjavanjem obrasca propisanog ovim Pravilima putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini, u koje izvješće će unijeti promjenu osobnog stanja odnosno unijeti podatke o maloljetnom djetetu ili izbrisati podatke o punoljetnom djetetu.«

Članak 2.

U članku 3. Pravila stavak 2. briše se.

Članak 3.

Iza članka 3. Pravila dodaje se novi članak 3a.:

»Članak 3a.

Svojim vlastoručnim ili elektroničkim potpisom izvješća o imovini državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika jamči da su podatci koje je unio u izvješće istiniti i potpuni te da su u izvješću navedeni svi podatci o njegovoj imovini i prihodima te imovini njegova bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece.

Izvješće o imovini moguće je, nakon zaključavanja i slanja kroz aplikaciju, elektronički potpisati izvan aplikacije uz uporabu kvalificiranog elektroničkog potpisa. Elektronički potpisano izvješće potrebno je priložiti u aplikaciju i poslati kroz istu, nakon čega se smatra dostavljenim Vijeću.

Državni odvjetnici/zamjenici državnih odvjetnika koji nisu u mogućnosti koristiti kvalificirani elektronički potpis, izvješće o imovini dužni su Vijeću dostaviti i u pisanom obliku vlastoručno potpisano u dva primjerka.«

Članak 4.

Članak 5. Pravila mijenja se i glasi:

»Izvješća o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika u pisanom obliku čuvaju se u Očevidnicima kojima pristup imaju isključivo ovlašteni službenici Vijeća, a radi izbjegavanja neovlaštenog pristupa.

Osobe zaposlene u Vijeću koje obrađuju i imaju pristup podatcima iz izvješća o imovini dužne su potpisati Izjavu o povjerljivosti te su dužne čuvati povjerljivost tih podataka tijekom i nakon prestanka službe

Izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika čuva se u Očevidniku do isteka šest mjeseci od dana prestanka dužnosti državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, a nakon proteka tog roka pohranjuje se i arhivira u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita arhivskog i registraturnog gradiva.

Izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika kojemu je prestala državnoodvjetnička dužnost isključuje se iz sustava javne objave s danom prestanka dužnosti, ali ostaje pohranjena u mrežnoj aplikaciji za podnošenje izvješća o imovini.

Izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika u mrežnoj aplikaciji za podnošenje izvješća o imovini zaštićuju se pristupom putem dodijeljenog korisničkog imena i lozinke.«

Članak 5.

Članak 6. Pravila mijenja se i glasi:

»Podatak o tome da li ima bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera, podatke o svojim stalnim prihodima i o prihodima svog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera u bruto iznosu te podatke nužne za provjeru nekretnina svi državni odvjetnici/zamjenici državnih odvjetnika koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju državnoodvjetničku dužnost dužni su Vijeću dostaviti popunjavanjem Obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika propisanog ovim Pravilima, kroz mrežnu aplikaciju za podnošenje izvješća o imovini u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Približnu tržišnu vrijednost nekretnina, vrijednost pokretnina i ostale imovine u trenutku podnošenja izvješća o imovini određuje državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika sukladno njegovoj osobnoj procjeni te vrijednosti.«

Članak 6.

Članak 7. Pravila mijenja se i glasi:

»Podatci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece, koji se prikupljaju navedeni su u Privitku 1. – Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, koji čini sastavni dio ovih Pravila.

Podatci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, koji se javno objavljuju putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini/portala za javnu objavu izvješća o imovini navedeni su u Privitku 2. – Podaci za javnu objavu, koji čini sastavni dio ovih Pravila.

Podatci iz stavka 2. ovog članka javno se objavljuju putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini /portala za javnu objavu izvješća o imovini u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Javno se objavljuju podaci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece koji omogućuju ostvarivanje zakonom propisane svrhe, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

Javno se objavljuje isključivo važeće izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika. Prethodno podnijeto izvješće o imovini automatski će se povući s javne objave u trenutku javne objave novog izvješća o imovini.«

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje se primjenjivati Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika propisan Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (»Narodne novine« broj 27/19) te se primjenjuje Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika koji se nalazi u Privitku 1. i koji čini sastavni dio ovih Pravila.

Članak 8.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: DOV-42/2019

Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.

PRIVITAK 1.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNOG ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA

PRIVITAK 2

PODACI ZA JAVNU OBJAVU

MATIČNI PODACI PODNOSITELJA IK

Ime

Prezime

Dužnost

Pravosudno tijelo

Datum imenovanja

Datum stupanja na dužnost

PODACI O BRAČNOM DRUGU/IZVANBRAČNOM DRUGU/ŽIVOTNOM PARTNERU (u daljnjem tekstu partner/ica)

Ima/nema partnera/icu

PODACI O DJECI

Ima/nema maloljetne djece

PODACI O IMOVINI

PODACI O NEKRETNINAMA

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Mjesto

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (U HRK, bez lipa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u HRK, bez lipa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila:

Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice:

Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 30.000,00 kn: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI

Godišnji neto iznos

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O STALNOM PRIHODU

Stalni prihod (u bruto iznosu)

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA

Pravni osnov

Ako je kao pravni osnov odabrano »Ostalo«: Naziv/opis

Neto iznos

Valuta

PODACI O DUGOVIMA I FINANCIJSKIM OBVEZAMA

Vrsta obveze

Ako je kao vrsta obveze odabrano »Leasing«:

Predmet leasinga

Vrijednost predmeta leasinga

Ako je kao vrsta obveze odabrano »Ostalo«: Opis vrste obveze

Vjerovnik

Datum nastanka obveze

Iznos obveze

Valuta (obveze)

Ukupan broj mjesečnih obveza

Iznos mjesečne obveze

PODACI O OSTALOJ IMOVINI

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

PODACI O IMOVINI PARTNERA/ICE

PODACI O NEKRETNINAMA PARTNERA/ICE

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Mjesto

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u HRK, bez lipa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u HRK, bez lipa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila:

Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice:

Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 30.000,00 kn: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA PARTNERA/ICE

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI PARTNERA/ICE

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena kod

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI PARTNERA/ICE

Godišnji neto iznos

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA PARTNERA/ICE

Pravni osnov

Ako je kao pravni osnov odabrano »Ostalo«: Naziv/opis

Neto iznos

Valuta

PODACI O DUGOVIMA I FINANCIJSKIM OBVEZAMA PARTNERA/ICE

Vrsta obveze

Ukoliko je kao vrsta obveze odabrano »Leasing«:

Predmet leasinga

Vrijednost predmeta leasinga

Ukoliko je kao vrsta obveze odabrano »Ostalo«: Opis vrste obveze

Vjerovnik

Datum nastanka obveze

Iznos obveze

Valuta (obveze)

Ukupan broj mjesečnih obveza

Iznos mjesečne obveze

PODACI O OSTALOJ IMOVINI PARTNERA/ICE

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

PODACI O IMOVINI MALOLJETNE DJECE

PODACI O NEKRETNINAMA MALOLJETNE DJECE

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Mjesto

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u HRK, bez lipa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u HRK, bez lipa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva izabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja izabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja izabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila:

Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice:

Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 30.000,00 kn: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA MALOLJETNE DJECE

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva izabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja izabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI MALOLJETNE DJECE

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena kod

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI MALOLJETNE DJECE

Godišnji neto iznos

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA MALOLJETNE DJECE

Pravni osnov

Neto iznos

Valuta

PODACI O OSTALOJ IMOVINI MALOLJETNE DJECE

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta