Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1813

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), članka 8. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15, 121/16 i 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

A – OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova, način planiranja poslova, radno vrijeme te druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

B – USTROJSTVENE JEDINICE MINISTARSTVA I NJIHOV DJELOKRUG

I. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – SJEDIŠTE

Članak 2.

U Ministarstvu u sjedištu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Samostalna služba za unutarnju reviziju

3. Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj

4. Samostalna služba za informacijsku sigurnost

5. Samostalna služba za nadzor zaštite osobnih podataka

6. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave

7. Glavno tajništvo

8. Ravnateljstvo policije

9. Ravnateljstvo civilne zaštite

10. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«

11. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije

12. Uprava za ljudske potencijale

13. Uprava za materijalno-financijske poslove

14. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove.

Članak 3.

1. KABINET MINISTRA

Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja i koordinira stručne, organizacijske, protokolarne i administrativne poslove za ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) s ciljem omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka, protokolarnih poslova i medijskih aktivnosti ministra, obavlja i sudjeluje u organizacijskim i protokolarnim poslovima za državne tajnike, priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva i na kojima sudjeluje ministar; organizira i provodi unutarnju kontrolu i nadzor rada službenika i ustrojstvenih jedinica, kontaktira s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i koordinira poslove u vezi s medijima koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; obavlja i koordinira poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja ministra, prikuplja podatke i priprema kalendar posjeta i putovanja; koordinira poslove vezane uz ostvarenje plana i programa rada i djelovanja ministra, poslove u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela te druge poslove za službene potrebe ministra; prati i koordinira izvršenje strateških ciljeva; koordinira izradu strateških planova na razini Kabineta; zaprima i rješava poštu upućenu ministru, vodi evidenciju pošte i pohranjuje zaprimljenu poštu; obavlja poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U Kabinetu ministra djeluje savjet ministra kojega čine savjetnici ministra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kabineta ministra ustrojavaju se sljedeće službe:

1.1. Služba za odnose s javnošću

1.2. Služba za unutarnju kontrolu

1.3. Služba za protokol.

Članak 4.

1.1. Služba za odnose s javnošću

U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, Služba obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u poslovima Ministarstva od javnog značaja, komunikacije u odnosima sa zajednicom, interne komunikacije i komunikacije s drugim ministarstvima, policijama, institucijama i partnerskim službama; obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; organizira konferencije za novinstvo, razgovore za sredstva priopćavanja i druga događanja; ureduje web stranice Ministarstva; pruža potporu policijskim upravama u uređivanju web stranica; obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanja informacija iz djelokruga rada Ministarstva te objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću; priprema, uređuje i izdaje publikacije Ministarstva; priprema odgovore i odgovara na upite; analizira izvještavanje medija o radu Ministarstva; stvara baze podataka; obavlja poslove informatičke podrške u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Službe; priprema i provodi kampanje za poboljšanje ugleda Ministarstva; prati projekte i sudjeluje u provedbi projekata Ministarstva od značaja za javnost; organizira ispitivanja javnog mnijenja o radu Ministarstva; obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove iz područja odnosa s javnošću.

Članak 5.

1.2. Služba za unutarnju kontrolu

Koordinira i usklađuje provođenje kontrole i nadzora zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; koordinira i usklađuje nadzor nad postupanjem po prijavama i pritužbama građana; priprema dokumentaciju i druge obavijesti potrebne za rad Povjerenstva za rad po pritužbama te priprema izvješće za sjednice Povjerenstva; analizira i nadzire prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na gubitak integriteta i nezakonito postupanje državnih službenika i namještenika Ministarstva; nadzire, po potrebi se uključuje u koordinirano postupanje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama koje provode kriminalistička istraživanja složenijih kaznenih djela počinjenih od strane policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; sukladno prosudbi, u suradnji s čelnicima ustrojstvenih jedinica provodi nadzor rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva; daje inicijativu i nadzire pokretanje disciplinskih postupaka ili neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; analizira stanje profesionalne odgovornosti i integriteta policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika; utvrđuje uzroke nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja i ponašanja te s tim u vezi čelnicima ustrojstvenih jedinica predlaže preventivne mjere (izradu procjena rizika za pojedina radna mjesta, premještaje, rotacije rukovodnog kadra i drugo); daje prijedloge radi unapređenja normativnog uređenja; ukazuje na propuste te s tim u vezi predlaže najoptimalnije modele obuke; radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva surađuje s tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, državnim odvjetništvima, pučkim pravobraniteljem, sindikatima, udrugama civilnog društva i građanima; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; prikuplja podatke i obavijesti u vezi stanja zakonitosti u primjeni policijskih ovlasti, povreda radne discipline, neetičnog, neprofesionalnog ili nezakonitog obavljanja poslova i ponašanja; nadzire način vođenja i korištenja propisanih evidencija o radu po pritužbama i podnescima; izrađuje potrebne analize i izvješća; analizira operativne informacije i saznanja o nezakonitom, neprofesionalnom i neetičnom postupanju policijskih službenika i državnih službenika i namještenika Ministarstva; predlaže načine otklanjanja uzroka nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; koordinira, usmjerava i nadzire rad unutarnje kontrole u regionalnim Odjelima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za unutarnju kontrolu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1.2.1. Odjel za zakonitost postupanja

1.2.2. Odjel za koordinaciju, integritet i prevenciju

1.2.3. Odjel za analitiku

1.2.4. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Zagreb

1.2.5. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Split

1.2.6. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Rijeka

1.2.7. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Osijek

Članak 6.

1.2.1. Odjel za zakonitost postupanja

Provodi nadzor nad postupanjem po prijavama i pritužbama građana na rad policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; postupa po prijavama i pritužbama fizičkih i pravnih osoba te brine o poštivanju rokova za dostavljanje odgovora na predstavke i pritužbe; priprema dokumentaciju i druge obavijesti potrebne za rad Povjerenstva za rad po pritužbama te priprema izvješće za sjednice Povjerenstva; provodi kontrolu i nadzor zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva. Sukladno prosudbi, u suradnji s čelnicima ustrojstvenih jedinica provodi nadzor pojedinih linija rada policije, nadzor nad primjenom policijskih poslova i ovlasti, inicira i organizira prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na nezakonito postupanje ili nedolično ponašanje državnih službenika i namještenika; daje inicijativu i nadzire pokretanje disciplinskih postupaka ili neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; organizira i koordinira poduzimanje potrebnih mjera i radnji temeljem operativnih informacija i saznanja; neposredno obavlja najsloženije provjere; koordinira izradu izvješća i stručnih analiza; koordinira i organizira provjere navoda pritužbi i prijava fizičkih i pravnih osoba; neposredno se uključuje u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama u rješavanje najsloženijih postupaka provjera po pritužbama prijavama, kao i najsloženijih slučajeva uporabe sredstava prisile; inicira poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nezakonitosti u postupanju i ponašanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; predlaže metode otklanjanja uzroka nezakonite uporabe sredstava prisile, po potrebi se uključuje u koordinirano postupanje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama koje provode kriminalistička istraživanja složenijih kaznenih djela počinjenih od strane policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva, usmjerava i nadzire rad regionalnih Odjela za unutarnju kontrolu i nadzor.

Članak 7.

1.2.2. Odjel za koordinaciju, integritet i prevenciju

Analizira i utvrđuje stanje profesionalne odgovornosti policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva, utvrđuje uzroke nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja i ponašanja te s tim u vezi čelnicima ustrojstvenih jedinica predlaže preventivne mjere, provode temeljitu analizu pritužbi, anonimnih podnesaka i stegovnih postupaka po vremenskim intervalima sa svrhom detekcije problematike vezane uz pojedine radne procese, djelatnike, normativno uređenje i drugo, poduzima mjere i radnje sa svrhom prevencije činjenja nezakonitih radnji od strane policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva, daje konkretne prijedloge radi unapređenja normativnog uređenja, ukazuje na najučestalije propuste u radu te s tim u vezi predlaže najoptimalnije modele obuke, edukacije, premještaja, rotacije i dr.; koordinira, usmjerava i nadzire rad regionalnih Odjela za unutarnju kontrolu i nadzor.

Članak 8.

1.2.3. Odjel za analitiku

Prikuplja podatke i obavijesti u vezi stanja zakonitosti u primjeni policijskih ovlasti, povreda radne discipline, neetičnog, neprofesionalnog ili nezakonitog obavljanja poslova i ponašanja; nadzire način vođenja i korištenja propisanih evidencija o radu po pritužbama i podnescima; ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i regionalnim Odjelima pruža stručnu pomoć iz djelokruga svoga rada; izrađuje potrebne analize i izvješća; analizira operativne informacije i saznanja o nezakonitom, neprofesionalnom i neetičnom postupanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika; predlaže načine otklanjanja uzroka nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; predlaže najoptimalnije oblike obuke i preventivne mjere; surađuje sa srodnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u razmjeni i korištenju podataka; obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga rada, iz svog djelokruga rada koordinira i usklađuje rad regionalnih Odjela za unutarnju kontrolu i nadzor.

Članak 9.

1.2.4. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Zagreb

Neposredno provodi nadzor zakonitost rada pojedinih linija rada policije, provodi nadzor nad primjenom policijskih poslova i ovlasti, po potrebi neposredno sudjeluje u provjeri slučajeva sumnje u zakonitost i prekoračenja policijskih ovlasti, inicira i organizira prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na nezakonito postupanje ili nedolično ponašanje policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika te ih sistematizira i analitički obrađuju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno provodi provjere navoda pritužbi i prigovora na odgovor fizičkih i pravnih osoba, provodi analize pritužbi i anonimnih podnesaka po izvještajnom razdoblju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno se uključuje u rješavanje postupaka provjera po prijavama i uporabama sredstava prisile, inicira poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nezakonitosti u postupanju i ponašanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika iz svoje nadležnosti s područja Policijske uprave zagrebačke, varaždinske, međimurske, sisačko-moslavačke, krapinsko-zagorske, koprivničko-križevačke i bjelovarsko-bilogorske te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom, obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu. Sjedište Odjela je u Zagrebu.

Članak 10.

1.2.5. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Split

Neposredno provodi nadzor zakonitost rada pojedinih linija rada policije, provodi nadzor nad primjenom policijskih poslova i ovlasti, po potrebi neposredno sudjeluje u provjeri slučajeva sumnje u zakonitost i prekoračenja policijskih ovlasti, inicira i organizira prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na nezakonito postupanje ili nedolično ponašanje policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika te ih sistematizira i analitički obrađuju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno provodi provjere navoda pritužbi i prigovora na odgovor fizičkih i pravnih osoba, provodi analize pritužbi i anonimnih podnesaka po izvještajnom razdoblju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno se uključuje u rješavanje postupaka provjera po prijavama i uporabama sredstava prisile, inicira poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nezakonitosti u postupanju i ponašanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika iz svoje nadležnosti s područja Policijske uprave splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske, zadarske i dubrovačko-neretvanske te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom, obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu. Sjedište Odjela je u Splitu.

Članak 11.

1.2.6. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Rijeka

Neposredno provodi nadzor zakonitost rada pojedinih linija rada policije, provodi nadzor nad primjenom policijskih poslova i ovlasti, po potrebi neposredno sudjeluje u provjeri slučajeva sumnje u zakonitost i prekoračenja policijskih ovlasti, inicira i organizira prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na nezakonito postupanje ili nedolično ponašanje policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika te ih sistematizira i analitički obrađuju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno provodi provjere navoda pritužbi i prigovora na odgovor fizičkih i pravnih osoba, provodi analize pritužbi i anonimnih podnesaka po izvještajnom razdoblju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno se uključuje u rješavanje postupaka provjera po prijavama i uporabama sredstava prisile, inicira poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nezakonitosti u postupanju i ponašanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika iz svoje nadležnosti s područja Policijske uprave primorsko-goranske, istarske, ličko-senjske i karlovačke te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom, obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu. Sjedište Odjela je u Rijeci.

Članak 12.

1.2.7. Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Osijek

Neposredno provodi nadzor zakonitost rada pojedinih linija rada policije, provodi nadzor nad primjenom policijskih poslova i ovlasti, po potrebi neposredno sudjeluje u provjeri slučajeva sumnje u zakonitost i prekoračenja policijskih ovlasti, inicira i organizira prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na nezakonito postupanje ili nedolično ponašanje policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika te ih sistematizira i analitički obrađuju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno provodi provjere navoda pritužbi i prigovora na odgovor fizičkih i pravnih osoba, provodi analize pritužbi i anonimnih podnesaka po izvještajnom razdoblju s ciljem prevencije, u suradnji s drugim linijama rada neposredno se uključuje u rješavanje postupaka provjera po prijavama i uporabama sredstava prisile, inicira poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nezakonitosti u postupanju i ponašanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika iz svoje nadležnosti s područja Policijske uprave osječko-baranjske, vukovarsko-srijemske, virovitičko-podravske, požeško-slavonske i brodsko-posavske te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom, obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu. Sjedište Odjela je u Osijeku.

Članak 13.

1.3. Služba za protokol

Obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe ministra; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za njegove službene posjete i putovanja; prikuplja podatke i priprema kalendar tih posjeta i putovanja; predlaže plan sredstava i troškova putovanja u inozemstvo i stranih posjeta iz inozemstva; brine o osiguranju prijevoza za strana izaslanstva; osmišljava poklone za strane dužnosnike; vodi evidenciju primljenih poklona; vodi evidenciju troškova svih putovanja i reprezentacija i izrađuje izvješća o tome za ministra; obavlja i druge poslove vezane za posjete i putovanja; obavlja poslove ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku koje se odvijaju u prostorijama Ministarstva; ostvaruje suradnju i koordinira obavljanje poslova protokola s odgovarajućim službama za protokol Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, te drugih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i institucija; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 14.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Samostalna služba provodi unutarnju reviziju za Ministarstvo i korisnike proračuna iz nadležnosti Ministarstva, u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; izrađuje strateške i godišnje planove rada koje odobrava ministar, a na kojima se temelji provođenje unutarnjih revizija i ostale aktivnosti Samostalne službe; provodi posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, ali ne preuzima odgovornost za njihovu provedbu u sustavima financijskog upravljanja i kontrola; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva; na temelju provedene procjene rizika razmatra, analizira i ocjenjuje sustave i sve poslovne procese iz djelokruga Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije sustava, usklađenosti i uspješnosti poslovanja, procesa izrade financijskih izvješća, informacijskog sustava i revizije korištenja sredstava Europske unije; neovisno i objektivno utvrđuje efikasnost i ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija u poslovnim procesima koje revidira; daje preporuke ministru u svrhu zaštite financijskih interesa i postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; daje mišljenje o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje mišljenje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti; upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je uređen rad Ministarstva; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih ministru; obavlja konzultacije s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva s ciljem određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; organizira, provodi i prati kvalitetu i unaprjeđenje rada unutarnjih revizora; surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća tom Sektoru; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju drugih ministarstava i institucija; predlaže razvoj unutarnje revizije i prati stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 15.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Koordinira i organizira rad između Ministarstva i Vojnog ordinarijata; posreduje tehničku pomoć Vojnom ordinarijatu sa strane Ministarstva kod organiziranja hodočašća na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini; u dogovoru s Vojnim ordinarijatom organizira i koordinira: duhovne vježbe i bračne susrete djelatnika Ministarstva, obilježavanje kalendara nacionalnih i vjerskih blagdana, obilježavanje kalendara poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih redarstvenika i djelatnika Ministarstva, služenje Svetih misa i Svetih misa zadušnica, priprema i podjelu sakramenata inicijacije, nastavu vjeronauka u svim oblicima obrazovanja, susrete s vjernicima, promidžbene aktivnosti, stručna predavanja te provedbu pastoralnog rada i drugih aktivnosti duhovnog i vjerskog sadržaja; u koordinaciji sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Uprave za ljudske potencijale sudjeluje u provođenju postupaka integrirane psihosocijalne podrške za zaposlenike u svim izvanrednim situacijama koje narušavaju mentalno zdravlje, a iziskuju i duhovnu podršku; pruža duhovnu podršku i članovima obitelji zaposlenika Ministarstva prema utvrđenim potrebama; u dogovoru s Vojnim ordinarijatom organizira i koordinira rad s policijskim upravama o duhovnoj skrbi; u dogovoru s Vojnim ordinarijatom sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezanim uz duhovnu skrb pripadnika Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga rada.

Članak 16.

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

Provodi poslove nadzora organizacije, provedbe i učinkovitosti propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti; na temelju propisa o informacijskoj sigurnosti i zaštiti tajnosti podataka obavlja koordinaciju, edukaciju i savjetovanje u provedbi mjera i standarda informacijske sigurnosti za područje sigurnosne provjere, područje sigurnosti podataka, područje fizičke sigurnosti, područje sigurnosti informacijskog sustava, te područje sigurnosti poslovne suradnje; koordinira i provodi postupke vezane uz izdavanje certifikata, njihovu obnovu, odnosno povlačenje izdanog certifikata; vodi Registar izdanih certifikata s rokovima važenja, provodi sigurnosna informiranja, te vodi evidencije potpisanih izjava o postupanju s klasificiranim podacima; koordinira i provodi postupke u svezi temeljnih sigurnosnih provjera; vodi i ažurira druge evidencije temeljem posebnih propisa; koordinira izradu popisa dužnosti i poslova za koje je potrebno uvjerenje o sigurnosnoj provjeri (certifikat); savjetuje u postupcima deklasifikacije podataka i promjene stupnja tajnosti klasificiranog podatka, te periodične procjene stupnja tajnosti podataka; vodi Registar za razmjenu NATO i EU podataka, te koordinira vođenje evidencija o klasificiranim podacima zaprimljenim od drugih država i međunarodnih organizacija i njihovoj internoj distribuciji; koordinira izradu Plana fizičke sigurnosti Ministarstva i Plana postupanja s klasificiranim podacima u izvanrednim situacijama.

Članak 17.

5. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Sudjeluje u donošenju standarda, planova i tehnoloških rješenja u području zaštite podataka te kontrolira jesu li standardi, planovi i tehnološka rješenja u skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite podataka; informira i savjetuje voditelja obrade podataka i zaposlenike Ministarstva o njihovim obvezama utvrđenim važećim zakonodavstvom iz područja zaštite podataka; na zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva ili na vlastitu inicijativu daje preporuke i mišljenja u vezi donošenja i primjene provedbenih propisa u području zaštite osobnih podataka te razvoja i unapređenja sustava zaštite osobnih podataka; prati primjenu propisa i politika Ministarstva u odnosu na zaštitu osobnih podataka; savjetuje u pogledu procjene učinaka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, nadzornim tijelom i drugim državnim tijelima u svom djelokrugu rada; vodi evidenciju aktivnosti obrade podataka na temelju informacija koje su dostavile ustrojstvene jedinice Ministarstva odgovorne za obradu podataka.

Članak 18.

6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

Proučava, planira, definira, odabire, standardizira, unificira, razvija, izrađuje, propisuje, upravlja, održava i nadzire informatičko-komunikacijske sustave za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; organizira primjenu strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva u domeni svoje nadležnosti; uz pomoć sigurnosnih znanstveno-tehničkih metoda ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost komunikacijskih, informatičkih i tehničkih sustava Ministarstva; organizira, planira i uspostavlja jedinstven komunikacijski sustav svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za rad u mirnodopskim i ratnim uvjetima; aktivno sudjeluje u planiranju i uspostavi operativnih središta i stožera u izvanrednim situacijama, pri čemu usklađuje svoj djelokrug rada s Ravnateljstvom policije, Ravnateljstvom civilne zaštite i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; na temelju znanstvene primjene temeljnih načela sigurnosti za informatičko-komunikacijske sustave i primijenjene kriptografije, proučava, razvija, izgrađuje, nadzire, upravlja i održava integralni sigurnosno-zaštitni kriptološki sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i jedinica Ministarstva; potrebno skrbi o svim edukacijskim oblicima za potrebe svih razina u području primijenjene sigurnosti za sustav državnih institucija na bazi standarda Europske unije; projektira, izrađuje, ispituje, kontrolira i stavlja u funkciju organizacijska i programska rješenja za prikupljanje, unos, pohranjivanje, obradu i iskazivanje podataka; propisuje, provodi i kontrolira mjere zaštite, sigurnosti i integriteta podataka i informacijskog sustava; obavlja poslove projektiranja, analize i odabira informatičke tehnologije te prati i proučava razvoj informatičkih sustava; nalaže provedbu penetracijskih testova za upad u sustav Ministarstva te donosi smjernice razvoja zaštite sustava od kibernetičkih ugroza; uspostavlja sustav informacijske sigurnosti u skladu s međunarodnim standardima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području rada Sektora, sukladno podzakonskim aktima, propisuje i provodi evidencije iz djelokruga rada Sektora; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata koji se odnose na djelokrug rada Sektora; analizira i izrađuje godišnje planove nabave i rashoda iz djelokruga rada Sektora; daje tehnička očitovanja, mišljenja i prijedloge iz djelokruga rada Sektora; održava stručne kontakte s policijskim upravama, područnim uredima civilne zaštite te domaćim i stranim institucijama te proizvođačima opreme iz djelokruga rada Sektora; provodi planiranje i nadzire provođenje svih projekata Ministarstva iz nadležnosti Sektora; osigurava uspostavljanje održavanja i kontrole sustava sigurnosti i kvalitete tehničkih sustava, opremanja i poslovnih procesa iz nadležnosti Sektora; prati tehnološka dostignuća, surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama te predlaže, pomaže i nadzire uvođenje tehnoloških novina u sustav Ministarstva; prati i analizira provedbu nabave opreme iz nadležnosti Sektora; organizira 24-satno dežurstvo sa odgovarajućim jedinstvenim telefonskim pozivnim brojem i e-mail adresom na koji svi korisnici Ministarstva prijavljuju potrebu za bilo kojom uslugom iz nadležnosti Sektora; prima sve upite za uslugom i zahtjeve za pomoć korisnika Ministarstva, radi problema na tehničkim sustavima, opremi korisnika ili informatiziranim poslovnim procesima iz nadležnosti Sektora, zaprima, obrađuje, prosljeđuje, pomaže, informira, savjetuje, prati tijek obrade upita, vodi ukupnu evidenciju svih poziva korisnika te tijeka davanja usluge, koordinira postupanjem u cilju što efikasnije davanje usluge korisnicima; surađuje i koordinira rad ustrojstvenih jedinica Sektora u cilju što bržeg otklanjanja kvara ili pružanja usluge; surađuje i koordinira s policijskim upravama po liniji rada; izrađuje i objedinjava kratkoročne i dugoročne planove i izvješća te izrađuje i objedinjava strateške dokumente iz djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Samostalnog sektora za informacijske i komunikacijske sustave ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1. Služba za komunikacije

6.2. Služba za informatiku

6.3. Komunikacijsko-informatički centar.

Članak 19.

6.1. Služba za komunikacije

Organizira, planira i uspostavlja jedinstven komunikacijski sustav svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za rad u mirnodopskim i ratnim uvjetima; aktivno sudjeluje u planiranju i uspostavi operativnih središta i stožera u izvanrednim situacijama te pri tome koordinira svoj djelokrug rada s Ravnateljstvom policije, Ravnateljstvom civilne zaštite i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u svim operativnim akcijama Ravnateljstva policije, Ravnateljstva civilne zaštite i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te pruža tehničku i fizičku potporu svim sudionicima; pruža izravno fizičko i tehničko osiguranje telekomunikacijskih i radiorelejnih objekata od posebnog značaja za sigurnost i zaštitu imovine u svim izvanrednim situacijama i aktivnostima Ravnateljstva policije, Ravnateljstva civilne zaštite te drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; aktivno sudjeluje u planiranju i uspostavi operativnih stožera i središta u koordinaciji s Ravnateljstvom policije, Ravnateljstvom civilne zaštite i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u planiranju tehničke i protupožarne zaštite telekomunikacijskih i radiorelejnih objekata od posebnog značaja za sigurnost i zaštitu imovine; stvara tehničke i operativne pretpostavke; planira, uspostavlja i upravlja komunikacijskim sustavima; pruža izravnu podršku kriminalističkoj policiji u realizaciji posebnih kriminalističkih veza, analizi poziva i u otkrivanju identiteta vlasnika telekomunikacijskih priključaka, skrbi o modernizaciji i održavanju sustava veza te koordinira i nadzire rad komunikacijskih centara na razini Ministarstva po svim pitanjima iz područja komunikacija; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i sudjeluje u izradi i provođenju programa stručnog usavršavanja djelatnika iz svog djelokruga rada; samostalno predlaže i zajedno s drugim stručnim službama sudjeluje u pripremi nacrta propisa iz područja komunikacija na državnoj razini; proučava, razvija, izgrađuje, nadzire, upravlja i održava kriptološke sustave za potrebe svih upravljačkih, operativnih, upravnih, poslovnih i nadzornih jedinica Ministarstva u cilju pružanja jamstva: tajnosti, cjelovitosti, izvornosti, pouzdanosti i raspoloživosti, te provjerljivosti i pravnosti nad podacima svih stupnjeva tajnosti; provodi izravno kriptološko osiguranje i zaštitu sveukupnog brzojavnog prometa za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu; za potrebe brzojavnih službi u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva planira, organizira, upravlja i nadzire rad kriptoloških sustava; provodi naknadno kriptološko osiguranje informatičko-telekomunikacijskih sustava koji nisu izvorno visoko sigurnosno projektirani i osigurani; Služba proizvodi, ispituje i dokumentira te sigurnosno pohranjuje odnosno zadužuje, nadzire, prikuplja i sigurnosno uništava kriptološku osnovicu za sve raspoložive kriptološke sustave; sudjeluje u utvrđivanju mjerila i davanju suglasnosti za izbor djelatnika i pripremljenosti prostorija za obavljanje poslova kriptološke sigurnosti i zaštite podataka na svim razinama Ministarstva te u izradi i primjeni normativa i prijedloga rješenja za područje sigurnosti i zaštite podataka; obavija nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području kriptološke sigurnosti i zaštite podataka; sudjeluje u izučavanju, organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja svih službenika u sustavu kriptološke sigurnosti i zaštite podataka; surađuje i koordinira s policijskim upravama po liniji rada; evidentira dojave Komunikacijsko informatičkog centra te na osnovu njih intervenira; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za komunikacije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.1.1. Odjel za radiokomunikacije

6.1.2. Odjel za telekomunikacije

6.1.3. Odjel za računalne mreže.

Članak 20.

6.1.1. Odjel za radiokomunikacije

Planira, organizira i održava sustav radiofonskih veza i mikrovalnih veza za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; uspostavlja, unaprjeđuje i održava mrežu funkcionalnih radiofonskih veza, repetitora, baznih postaja; skrbi o ispravnosti repetitorskih objekata, pripadajućih antenskih i napajačkih sustava te obavlja centralni nadzor nad radom cjelokupnog radio komunikacijskog sustava Ministarstva; sudjeluje u planiranju tehničke i protupožarne zaštite radiorelejnih objekata i baznih postaja od posebnog značaja za sigurnost i zaštitu imovine; definira tehničke značajke te samostalno predlaže i sudjeluje u nabavi radio komunikacijske opreme; pruža izravnu podršku kriminalističkoj policiji u realizaciji posebnih radio komunikacijskih veza; evidentira dojave Komunikacijsko informatičkog centra te na osnovu njih intervenira; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada.

Članak 21.

6.1.2. Odjel za telekomunikacije

Objedinjuje sve poslove vezane za fiksnu i mobilnu telefoniju, telegrafiju i prijenosne sustave te analizira temeljna pitanja korištenja, izgradnje, sigurnosti i unaprjeđenja svih telekomunikacijskih sustava Ministarstva; projektira, uspostavlja i skrbi o tehničkoj ispravnosti telekomunikacijskih mreža; predlaže i aktivno sudjeluje u nabavi nove telekomunikacijske opreme; skrbi o održavanju telekomunikacijske opreme; nadzire investicijsku izgradnju, održavanje i projektiranje novih telekomunikacijskih sustava i postrojenja; sudjeluje u radu državnih tijela u području telekomunikacija; stvara tehničke i operativne pretpostavke, planira, uspostavlja i upravlja telekomunikacijskim sustavima; pruža izravnu podršku u analizi poziva i otkrivanju identiteta vlasnika telekomunikacijskih priključaka Ministarstva; planira i uspostavlja službu telefonske manipulacije; evidentira dojave Komunikacijsko informatičkog centra te na osnovu njih intervenira; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada.

Članak 22.

6.1.3. Odjel za računalne mreže

Rješava i analizira sustavna pitanja korištenja, izgradnje, unaprjeđivanja i sigurnosti svih uređaja i sustava za prijenos podataka; projektira, uspostavlja i skrbi o tehničkoj ispravnosti lokalnih računalnih mreža i osigurava razmjenu podataka sa centralnim računalnim sustavima te zapovjedno-nadzornim sustavima u operativno-komunikacijskim centrima Ministarstva; projektira, uspostavlja i skrbi o međusobnoj povezanosti lokalnih računalnih mreža u jedinstvenu mrežu za elektroničku razmjenu podataka Ministarstva-Intranet; analizira posebna rješenja prijenosa podataka; održava i servisira mrežne uređaje i perifernu opremu za prijenos podataka; organizira pristup, projektira, uspostavlja i skrbi o centraliziranom pristupu Ministarstva prema Intranet mreži i prema javnoj Internet mreži; skrbi o sigurnosti pristupa, nadzoru prometa, sprečavanju neželjenih napada te vrši kontrolu sadržaja prometa koji se odvijaju sa i prema javnoj Internet mreži; nadzire i provodi penetracijske testove za upad u sustav Ministarstva; uspostavlja sustav informacijske sigurnosti prema međunarodnim standardima; obavlja poslove konstrukcije, razvoja i primjene specijalne opreme za nadzor i mjerenje za potrebe Ravnateljstva policije, Ravnateljstva civilne zaštite, Uprave za posebne poslove sigurnosti i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove istraživanja, razvoja, izgradnje i održavanja te vođenja i tehničkog nadzora (a) kriptoloških sustava za neposrednu djelatnu kriptološku sigurnost i zaštitu podataka u brzojavnim službama, i (b) sustava za naknadno kriptološko osiguranje i zaštitu informatičko-telekomunikacijskih sustava; nadležan je za potpunu samostalnu proizvodnju, ispitivanje, dokumentiranje, pravovremeno sigurnosno pohranjivanje, raspodjelu, prikupljanje, analizu i sigurnosno uništavanje kriptološke osnovice; provodi norme i mjere za zaštitu od odavajućeg elektromagnetskog zračenja i drugih tehnika odavanja te pravovremeno otkrivanje izvora odavanja; evidentira dojave Komunikacijsko informatičkog centra te na osnovu njih intervenira; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada.

Članak 23.

6.2. Služba za informatiku

Prati i proučava razvoj informacijskog sustava i informatičke tehnologije u svijetu, te razvija, predlaže, provodi i kontrolira izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva u cilju ostvarivanja zakonom utvrđenih poslova Ministarstva; surađuje u uspostavi sustava informacijske sigurnosti u skladu s međunarodnim standardima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja nadzore, evaluira nalaze, poduzima mjere i radnje u cilju unaprjeđenja na području informacijskog sustava Ministarstva; sudjeluje u obavljanju poslova planiranja, odabira i stručnog osposobljavanja informatičkih djelatnika Ministarstva; planira i organizira stručno, informatičko osposobljavanje profesionalnih informatičara i korisnika informacijskih sustava Ministarstva; obavlja poslove projektiranja, analize i sudjeluje u procesu nabave suvremene informatičke tehnologije, njenog stavljanja u funkciju te prati racionalnost korištenja i raspoloživost resursa i načina njihova korištenja te pomoć za unos podataka; prati primjenu normativnih akata koji određuju informacijske tijekove i procese za uvažavanje zahtjeva korisnika; projektira, izrađuje, ispituje i stavlja u funkciju organizacijska i programska rješenja za prikupljanje, unos, pohranjivanje, obradu i iskazivanje podataka, razrađuje tehniku rješenja obrade i korištenja podataka, izrađuje rješenja i prijedloge, propisuje, provodi i kontrolira mjere zaštite i integriteta informacijskog sustava; vodi zakonom utvrđene evidencije, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informatičkih resursa i kontrolu primjene zakonskih odredbi te druge distribuirane obrade u skladu sa zahtjevima korisnika i informacijskog sustava, izrađuje aplikacije na svim platformama Informacijskog sustava; obavlja analize i ocjene nabavljenih aplikacija; dnevno kontrolira i osigurava osnovno održavanje i korištenje aplikacija; planira potrebne kapacitete sustava baza podataka, njihovo korištenje, prati opterećenje i uska grla te po potrebi provodi reorganizaciju baza podataka; odgovara za izvornost, cjelovitost i raspoloživost podataka i njihovu distribuciju na udaljene lokacije te vrši kontrolu provođenja standarda; uvodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata; obavlja poslove planiranja, ispitivanja, prilagođavanja i distribucije informatičke opreme, prati racionalnost korištenja opreme; u obavljanju poslova surađuje s informatičkim organizacijama, državnim institucijama te svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na iznalaženju cjelovitih rješenja informacijskih tijekova i procesa za informacijske sustave Ministarstva; surađuje i koordinira s policijskim upravama po liniji rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za informatiku ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.1. Odjel za razvoj aplikacija

6.2.2. Odjel za razvoj informacijskih sustava.

Članak 24.

6.2.1. Odjel za razvoj aplikacija

Obavlja poslove projektiranja, programiranja, testiranja i održavanja aplikacija na svim platformama, te provodi i implementira sigurnosne elemente na razini aplikacija; redovito prati i vrši testiranje novih tehnologija, dokumentira i implementira novoizgrađene modele u integralni informacijski sustav; primjenjuje moderne pristupe u realizaciji modela te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; analizira domaće i svjetske standarde iz svoga djelokruga rada te sudjeluje u izradi, uvođenju i provođenju standarda; sudjeluje u definiciji i provedbi zaštite podataka i vrši kontrolu ovlasti pristupa podacima; sudjeluje u implementaciji zaštite podataka iz svog djelokruga rada te daje pomoć korisnicima kod primjene softverskih paketa i sudjeluje u procesu informatičkog obrazovanja; izrađuje aplikacije na svim platformama Informacijskog sustava; obavlja analize i ocjene nabavljenih aplikacija; dnevno kontrolira i osigurava osnovno održavanje i korištenje aplikacija; sudjeluje u definiranju i otklanjanju problema izazvanih nedostacima izrađenih programskih rješenja; projektira, izrađuje, ispituje i stavlja u funkciju organizacijska i programska rješenja za prikupljanje, unos, pohranjivanje, obradu i iskazivanje podataka.

Članak 25.

6.2.2. Odjel za razvoj informacijskih sustava

Organizira i upravlja radom komponenti centralnog informatičkog sustava Ministarstva; kontinuirano sudjeluje u planiranju i kontroli kapaciteta za smještaj baza podataka, vrši nadzor raspoloživosti i opterećenja sustava te planira proširenje kapaciteta sustava, organizira i upravlja radom procesa obrade, distribucije i izrade pričuvne kopije podataka (backup) sa centralnog informatičkog sustava, sudjeluje u nadzoru i planiranju sigurnosti pristupa centralnog informatičkog sustava, sudjeluje u nadzoru i planiranju proširenja kapaciteta komunikacijske mreže, pruža usluge pomoći korisnicima centralnog Informatičkog sustava; obavlja poslove nadzora i kontrole sigurnosti pristupa cjelokupne informatičke opreme Ministarstva; vrši redovitu kontrolu primjene sigurnosnih mehanizama i korištenja centralnog informatičkog sustava, poslužiteljske opreme Ministarstva, sustava elektroničke pošte, baza podataka Ministarstva, računalne opreme Ministarstva; obavlja poslove planiranja, projektiranja, implementacije informatičkih platformi u Ministarstvu; planira, implementira i provodi sigurnosne elemente na razini poslužiteljske platforme Ministarstva; vrši planiranje, primjenu i nadzor korištenja imeničkih servisa Ministarstva; vrši nadzor i planiranje pristupa Internetu i Intranetu na razini imeničkih servisa, vrši planiranje, nadzor i primjenu poslužiteljske infrastrukture pristupa Internetu i Intranetu; vrši planiranje, izgradnju, primjenu, održavanje i nadzor rada sustava elektroničke pošte Ministarstva; vrši planiranje, izgradnju, primjenu, održavanje i nadzor portala korisnika Ministarstva; obavlja redoviti nadzor ispravnosti poslužiteljske opreme; nadzire i provodi penetracijske testove za upad u sustav Ministarstva; uspostavlja sustav informacijske sigurnosti prema međunarodnim standardima.

Članak 26.

6.3. Komunikacijsko-informatički centar

Prati i proučava razvoj informacijskog sustava i informatičke tehnologije u svijetu, te razvija, predlaže, provodi i kontrolira izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva u cilju ostvarivanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; surađuje u uspostavi sustava informacijske sigurnosti u skladu s međunarodnim standardima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja nadzore, evaluira nalaze, poduzima mjere i radnje u cilju unaprjeđenja na području informacijskog sustava Ministarstva; sudjeluje u obavljanju poslova planiranja, odabira i stručnog osposobljavanja informatičkih djelatnika Ministarstva; planira i organizira stručno, informatičko osposobljavanje profesionalnih informatičara i korisnika informacijskih sustava Ministarstva; obavlja poslove projektiranja, analize i sudjeluje u procesu nabave suvremene informatičke tehnologije, njenog stavljanja u funkciju te prati racionalnost korištenja i raspoloživost resursa i načina njihova korištenja te pomoć za unos podataka; prati primjenu normativnih akata koji određuju informacijske tijekove i procese za uvažavanje zahtjeva korisnika; razrađuje tehniku rješenja obrade i korištenja podataka, propisuje, provodi i kontrolira mjere zaštite i integriteta informacijskog sustava; vodi zakonom utvrđene evidencije, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informatičkih resursa i kontrolu primjene zakonskih odredbi; obavlja poslove planiranja, ispitivanja, prilagođavanja i distribucije informatičke opreme, prati racionalnost korištenja opreme; u obavljanju poslova surađuje s informatičkim organizacijama, državnim institucijama te svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na iznalaženju cjelovitih rješenja informacijskih tijekova i procesa za informacijske sustave Ministarstva; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; organizira, koordinira i nadzire rad komunikacijskih centara na razini Ministarstva po svim pitanjima iz područja komunikacija; organizira 24-satno dežurstvo, nadzor i upravljanje sustava veza: TETRA, mikrovalni linkovi, linijski prijenosni uređaji, multipleksori, telefonske centrale, aktivna mrežna oprema; analizira alarme i otklanja manje nedostatke; evidentira prijavljene kvarove i nedostatke; po potrebi angažira i uključuje ostale djelatnike Samostalnog sektora ovisno o vrsti kvara; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; nadzire i upravlja radom kriptoloških sustava za potrebe svih upravljačkih, operativnih, upravnih, poslovnih i nadzornih jedinica Ministarstva u cilju pružanja jamstva: tajnosti, cjelovitosti, izvornosti, pouzdanosti i raspoloživosti, te provjerljivosti i pravnosti nad podacima svih stupnjeva tajnosti; provodi izravno kriptološko osiguranje i zaštitu sveukupnog brzojavnog prometa za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu; za potrebe brzojavnih službi u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva upravlja i nadzire rad kriptoloških sustava; evidentira dojave korisnika te na osnovu njih intervenira; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada; organizira i upravlja radom centralnog informatičkog sustava Ministarstva; osigurava fizičku i tehničku sigurnost svih podatkovnih centara u kojima se nalazi informatička oprema; nadzire i planira povećanja kapaciteta sustava za elektro-energetsko napajanje podatkovnih centra, nadzire i planira povećanja kapaciteta sustava za klimatizaciju podatkovnih centra, nadzire sustav za protupožarnu zaštitu podatkovnih centra, vodi evidenciju i vrši kontrolu incidenata i otklanjanja kvarova u podatkovnih centrima; upravlja i nadzire izradu pričuvnih kopija podataka (backup) sa centralnog informatičkog sustava, pruža usluge pomoći korisnicima centralnog Informatičkog sustava; obavlja poslove nadzora i kontrole sigurnosti pristupa cjelokupne informatičke opreme Ministarstva; vrši redovitu kontrolu primjene sigurnosnih mehanizama i korištenja centralnog informatičkog sustava, obavlja redoviti nadzor ispravnosti poslužiteljske opreme te vrši popravke eventualnih kvarova same opreme; nadzire uvjete smještaja i predlaže poboljšanja sustava tehničke zaštite i sustava zaštite od požara prostorija u kojima se nalazi poslužiteljska oprema; provodi sigurnosno uklanjanje podataka s magnetnih medija za potrebe Ministarstva; obavlja poslove nadzora, kontrole i servisiranja računalne opreme Ministarstva; evidentira dojave korisnika te na osnovu njih intervenira u Ministarstvu; vrši poslove distribucije i instaliranja računalne opreme u Ministarstvu; vrši instalacije izrađenih ili kupljenih računalnih programa na računalima u Ministarstvu. Osigurava otpremu podataka na različitim medijima i tehnologijama; planira izvođenje dnevnih, tjednih, mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih obrada, dnevno kontrolira i osigurava osnovno održavanje i korištenje aplikacija, vodi posebne evidencije o korištenju resursa; obavlja poslove planiranja, ispitivanja, prilagođavanja i distribucije informatičke opreme te njenog stavljanja u funkciju, prati racionalnost i ispravnost korištenja opreme, planira, organizira i provodi tehničko održavanje sve informatičke opreme Ministarstva o čemu vodi potrebne evidencije, zamjenu dotrajale i neispravne opreme kao i financijski aspekt troškova održavanja; za osiguranje rada informacijskog sustava planira potrebe repromaterijala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala; u obavljanju poslova surađuje s informatičkim organizacijama, državnim institucijama te svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na iznalaženju cjelovitih rješenja informacijskih tijekova i procesa za informacijske sustave Ministarstva; organizira 24-satno dežurstvo, nadzor i upravljanje informatičkih sustava Ministarstva; vodi i održava aplikaciju informatičke opreme Ministarstva.

Članak 27.

7. GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva te surađuje i koordinira aktivnosti s Vladom Republike Hrvatske, kao i tijelima državne uprave i državne vlasti, u poslovima iz svoga djelokruga rada; obavlja poslove nomotehničke obrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te drugih akata koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva; obavlja poslove u vezi procjene učinaka propisa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama izrađuje, priprema i usklađuje akte koje donosi ministar; analizira stanje normativne djelatnosti u Ministarstvu; surađuje u izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade druga tijela državne vlasti Republike Hrvatske; koordinira izradu strateškog plana cjelokupnog Ministarstva, definira misiju i viziju te strateške ciljeve na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te izrađuje strateški plan Ministarstva; izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada Ministarstva, koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada Ministarstva i na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva izrađuje plan rada Ministarstva; prati ostvarivanje plana rada Ministarstva, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu te sastavlja izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva; prikuplja statistička izvješća svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, utvrđivanja načina kontrole podataka prije i poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku; izrađuje statistička izvješća cjelokupnog Ministarstva te obavlja poslove analitike i uredskog poslovanja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Glavnog tajništva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

7.1. Sektor za pravne poslove i strateško planiranje

7.2. Služba za uredske poslove.

Članak 28.

7.1. Sektor za pravne poslove i strateško planiranje

Obavlja poslove nomotehničke obrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te drugih akata koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva; obavlja poslove u vezi procjene učinaka propisa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama izrađuje, priprema i usklađuje akte koje donosi ministar; prati i analizira stanje normativne djelatnosti u Ministarstvu; surađuje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne vlasti Republike Hrvatske; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju pravnih poslova iz njihova djelokruga; koordinira izradu strateškog plana cjelokupnog Ministarstva, definira misiju i viziju te strateške ciljeve na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te izrađuje strateški plan Ministarstva; izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada Ministarstva, koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada Ministarstva i na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva izrađuje plan rada Ministarstva; prati ostvarivanje plana rada Ministarstva, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu te sastavlja izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva; prikuplja statistička izvješća svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, utvrđivanja načina kontrole podataka prije i poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku; izrađuje statistička izvješća cjelokupnog Ministarstva te obavlja poslove analitike.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za pravne poslove i strateško planiranje ustrojavaju se sljedeće službe:

7.1.1. Služba za normativne poslove

7.1.2. Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada.

Članak 29.

7.1.1. Služba za normativne poslove

Nomotehnički obrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice; obavlja poslove procjene učinaka propisa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama izrađuje, priprema i usklađuje akte koje donosi ministar; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade druga tijela državne vlasti Republike Hrvatske; priprema mišljenja i pravna tumačenja o primjeni propisa iz djelokruga rada Ministarstva; izrađuje periodička izvješća i analize iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za normativne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.1.1. Odjel za nadzor propisa

7.1.1.2. Odjel za izradu propisa.

Članak 30.

7.1.1.1. Odjel za nadzor propisa

Prati i nadzire provedbu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva; surađuje u izradi primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i podzakonskih akata prema drugim tijelima državne vlasti; daje pravna mišljenja i očitovanja za potrebe ministra.

Članak 31.

7.1.1.2. Odjel za izradu propisa

Sudjeluje u izradi nacrta zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva; pravno i nomotehnički obrađuje nacrte zakona kojih je Ministarstvo stručni nositelj izrade, te podzakonskih propisa koje donosi ministar ili Vlada Republike Hrvatske.

Članak 32.

7.1.2. Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada

Obavlja poslove koji se odnose na izradu strateških planova u proračunskom razdjelu Ministarstva, i to: izrađuje prijedlog nacrta strateškog plana za razdjel Ministarstva, uzimajući u obzir sve pokazatelje o stanju javne sigurnosti reda i mira u društvu, kao i sve resurse koje u određenom razdoblju razdjel Ministarstva može imati na raspolaganju; koordinira izradu strateškog plana između svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje nacrt strateškog plana Ministarstva; izrađuje objedinjena godišnja i polugodišnja izvješća o uspješnosti poslovanja razdjela Ministarstva; objavljuje strateški plan na web stranicama Ministarstva; vodi brigu o osposobljavanju djelatnika koji su uključeni u izradu strateških planova na nivou razdjela Ministarstva; analizira i proučava utjecaj normativne, organizacijske i strukture ljudskih potencijala na rezultate rada na svim organizacijskim razinama; predlaže reinženjering svih radnih procesa za koje analize pokazuju da ne daju očekivane rezultate; prati stanje i obavlja integralnu analizu svih pojava i radnih procesa iz djelokruga Ministarstva; mjeri i procjenjuje ekonomičnost, djelotvornost i učinkovitost svih radnih procesa u odnosu na godišnji plan rada Ministarstva; izrađuje periodična izvješća o stanju javne sigurnosti reda i mira te ostvarenim postignućima Ministarstva; prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka na području javne sigurnosti u najrazvijenijim zemljama svijeta i u svojim planovima i analizama primjenjuje prihvaćene svjetske standarde radi međunarodne usporedivosti podataka; obavlja poslove praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, utvrđivanja načina kontrole podataka prije i poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, suradnje s Državnim zavodom za statistiku na unaprjeđivanju suradnje definirane Protokolom o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva na području međusobne razmjene podataka; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća Ministarstva; priprema odgovore na upite iz svoje nadležnosti; po potrebi sudjeluje u pribavljanju mišljenja domaćih i međunarodnih tijela nadležnih za statističku metodologiju; daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada Ministarstva; koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada Ministarstva i na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva izrađuje plan rada Ministarstva; prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, unapređenje rada te sastavlja izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva.

Članak 33.

7.2. Služba za uredske poslove

Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, dostavnim službama, kurirske službe iz policijskih uprava, diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske, kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, elektronički evidentira, urudžbira te dostavlja klasificirane i neklasificirane predmete u rad; vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira i razvrstava sva pismena koja kolaju kurirskom službom prema sjedištu, policijskim upravama međusobno i prema tijelima državne uprave; brine o zaštiti tajnosti pošiljaka u skladu s propisima o informacijskoj sigurnosti; vodi elektroničku kontaktnu točku; arhivira, po potrebi dostavlja u rad arhivirane predmete i čuva klasificirane i neklasificirane predmete sukladno propisima i općim aktima o uredskom poslovanju, arhiviranju i informacijskoj sigurnosti; istekom propisanih rokova za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe, po dobivenoj suglasnosti Hrvatskog državnog arhiva, vrši izlučivanje i uništavanje registraturne građe; vrši umnožavanje klasificiranih i neklasificiranih pisanih materijala; predlaže donošenje plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa u svezi uredskog poslovanja; obavlja poslove u svezi nađenih isprava stranaca i hrvatskih državljana u inozemstvu; priprema akte radi donošenja rješenja o suglasnosti za izradu i uništenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske za potrebe Ministarstva, te iste nakon izrade dostavlja korisnicima, vodi evidencije svih pečata i žigova na korištenju u Ministarstvu, uništenih i nestalih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; daje upute za rad policijskim upravama i policijskim postajama iz djelokruga uredskih poslova, te obavlja nadzor nad obavljanjem poslova iz djelokruga uredskog poslovanja u policijskim upravama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za uredske poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.2.1. Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata

7.2.2. Odjel za nadzor i unaprjeđenje rada u uredskom poslovanju.

Članak 34.

7.2.1. Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata

Obavlja stručne poslove vezane uz nadzor nad zaštitom arhivske građe nastale djelovanjem hrvatske policije u Domovinskom ratu te vodi arhivsku evidenciju za arhivsku građu koja se nalazi u arhivu; prikuplja, čuva, obrađuje i digitalizira arhivsku građu koja je nastala djelovanjem hrvatske policije u Domovinskom ratu; izdaje potvrde o činjenicama koje su sadržane u izvornicima ili kopijama arhivske građe te obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 35.

7.2.2. Odjel za nadzor i unaprjeđenje rada u uredskom poslovanju

Planira, organizira i provodi nadzor rada pisarnica i arhiva u policijskim upravama i postajama, predlaže postupke i mjere za unaprjeđenje rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru, prati i predlaže promjene sukladno stanju i promjenama zakonskih okvira koji se odnose na uredsko poslovanje. Planira, predlaže i organizira izlučivanje arhivske i dokumentacijske građe Hrvatskom državnom arhivu.

Članak 36.

8. RAVNATELJSTVO POLICIJE

Analizira i procjenjuje opće stanje sigurnosti, te stanje i kretanje kriminaliteta, predviđa vjerojatni razvoj sigurnosne situacije, procjenjuje rizike, organizira poduzimanje mjera i aktivnosti iz nadležnosti policije; usklađuje rad ustrojstvenih jedinica u sastavu Ravnateljstva; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava; ispituje pritužbe i predstavke na rad policije; izravno sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava; provodi obveze utvrđene međunarodnim ugovorima; osigurava djelovanje policije u izvanrednim uvjetima; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Ravnateljstva policije; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ravnateljstva policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.1. Ured glavnog ravnatelja policije

8.2. Uprava policije

8.3. Uprava kriminalističke policije

8.4. Uprava za granicu

8.5. Uprava za posebne poslove sigurnosti

8.6. Operativno-komunikacijski centar policije

8.7. Zapovjedništvo specijalne policije

8.8. Policijska akademija.

Članak 37.

8.1. Ured glavnog ravnatelja policije

Obavlja stručne i administrativne poslove za glavnog ravnatelja policije, poglavito nadzorno-usmjerivačku djelatnost ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije i policijskih službenika i nadzor nad radom policijskih službenika; koordinira i nadzire prevenciju kriminaliteta; obavlja poslove protokola, međunarodne policijske suradnje, unaprjeđenja rada i razvoja policije, opremanja policije, praćenja potreba policije u vezi ljudskih potencijala i pripreme propisa iz djelokruga rada policije; utvrđuje pretpostavke za pružanje pravne pomoći na teret Ministarstva policijskom službeniku protiv kojega se vodi kazneni postupak ili postupak za naknadu štete zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u obavljanju policijskog posla; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Ureda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda glavnog ravnatelja policije ustrojavaju se sljedeće službe:

8.1.1. Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju

8.1.2. Služba za nadzor, unaprjeđenje rada i razvoj policije

8.1.3. Služba prevencije.

Članak 38.

8.1.1. Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju

Prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma iz nadležnosti Ravnateljstva policije; sudjeluje u pripremi i sklapanju takvih međunarodnih ugovora i sporazuma; priprema i organizira susrete glavnog ravnatelja policije s predstavnicima policija stranih država i međunarodnih organizacija, o čemu vodi evidencije i sastavlja izvješća; priprema i organizira put i boravak glavnog ravnatelja policije u inozemstvu, te vodi brigu o organizaciji aktivnosti glavnog ravnatelja policije i njegovih zamjenika; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije; predlaže mjere za unaprjeđenje rada policije; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog ravnatelja policije.

Članak 39.

8.1.2. Služba za nadzor, unaprjeđenje rada i razvoj policije

Planira, organizira i provodi nadzor rada ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije; nadzire procese rada, organizaciju rada, načine i oblike suradnje linija rada i organizacijskih jedinica te pravodobnost, kvalitetu i zakonitost obavljenih policijskih poslova i promjenu policijskih ovlasti; nadzire rješavanje predstavki građana i neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih predstavki građana na postupanje policije; po nalogu glavnog ravnatelja policije nadzire i sudjeluje u prikupljanju obavijesti o događajima u kojima su sudjelovali policijski službenici; predlaže mjere za unaprjeđenje rada policije i nadzorno-usmjerivačke djelatnosti; izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru; prati i izučava razvojne i organizacijske dosege i promjene u policiji i policijama stranih država; izrađuje temeljne smjernice i sistemska rješenja o organizaciji policije; prikuplja podatke, prati i izučava stanje u području odgovarajuće popunjenosti radnih mjesta policijskih službenika, kao i razvoj, napredovanje i promicanje policijskih službenika; izrađuje temeljne smjernice o sustavu razvoja i napredovanja policijskih službenika; sudjeluje u pripremi prijedloga propisa i drugih akata koji se odnose na razvojne i organizacijske potrebe, te potrebe policije u pogledu ljudskih potencijala; prati i izučava stanje opremljenosti i naoružanja policije; predlaže nabavu potrebne opreme, naoružanja, te izgradnje ili rekonstrukcije objekata potrebnih za rad policije; sudjeluje u postupcima nabave opreme i usluga; sudjeluje u pripremi prijedloga propisa i drugih akata koji se odnose na opremljenost policije; utvrđuje pretpostavke za pružanje pravne pomoći na teret Ministarstva policijskom službeniku protiv kojega se vodi kazneni postupak ili postupak za naknadu štete zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u obavljanju policijskog posla; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva u dijelu koji se odnosi na Ravnateljstvo policije; sudjeluje u pripremi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada policije.

Članak 40.

8.1.3. Služba prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; prati nove pojavne oblike kažnjivih radnji i načina njihovoga počinjenja; daje mišljenje na prijedloge prevencijskih programa i nadzire njihovu provedbu; u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima, ustanovama, prevencijskim vijećima i udrugama građana; ostvaruje međunarodnu suradnju u prevenciji kažnjivih radnji; prati propise iz područja rada policije i sudjeluje u izradi takvih propisa; predlaže mjere za unaprjeđenje prevencije; glavnom ravnatelju policije podnosi izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog ravnatelja policije.

Članak 41.

8.2. Uprava policije

Prati, analizira i usklađuje provedbu mjera u temeljnim policijskim poslovima, poslovima javnog reda, sigurnosti i upravljanja cestovnim prometom, te protueksplozijske zaštite, upravlja poslovima interventne policije i mobilne jedinice prometne policije, obavlja poslove obrambenih priprema, kao i poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije, te obavlja i druge poslove iz područja temeljnih policijskih poslova; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.2.1. Služba za javni red

8.2.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

8.2.3. Protueksplozijska služba

8.2.4. Zapovjedništvo interventne policije

8.2.5. Mobilna jedinica prometne policije.

Članak 42.

8.2.1. Služba za javni red

Prati stanje prekršajne problematike, provedbe Prekršajnog zakona i drugih propisa koji propisuju prekršaje iz djelokruga policije, nadzire stanje zakonitosti i taktike postupanja policijskih službenika; usmjerava postupanja vezana uz prevenciju kaznenih djela i prekršaja; analizira i prati stanje javnog reda i osiguranja javnih okupljanja, poduzima mjere za sprječavanje nastanka nereda na športskim natjecanjima, obavlja poslove obrambenih priprema, kao i poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; pruža stručnu pomoć, usmjerava i obavlja nadzor nad obavljanjem temeljnih policijskih poslova; poslova obrambenih priprema, te poslova vezanih uz rad pričuvnog sastava policije u policijskim upravama i policijskim postajama; analizira stanje, te predlaže mjere za opremanje i stručno usavršavanje policije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za javni red ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.1.1. Odjel za osiguranja javnih okupljanja

8.2.1.2. Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije

8.2.1.3. Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima.

Članak 43.

8.2.1.1. Odjel za osiguranja javnih okupljanja

Prati problematiku javnih okupljanja te predlaže i poduzima mjere za opremanje i stručno usavršavanje policije u vezi osiguranja javnih okupljanja i stanja javnog reda; predlaže mjere, pruža stručnu pomoć i nadzire rad po ovim poslovima u policijskim upravama; prati pravne propise vezane uz javna okupljanja i mirne prosvjede; obavlja prosudbu kvalitete planova osiguranja javnih okupljanja i mirnih prosvjeda i nalaže poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih propusta; prati i usmjerava rad te izrađuje smjernice, preporuke i upute za rad policijskim upravama iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz djelokruga policije.

Članak 44.

8.2.1.2. Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije

Prati te predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje prevencije, taktike i metoda postupanja policije; nadzire zakonitost postupanja policije; usmjerava preventivno djelovanje po pitanju kriminaliteta i prekršaja; prati stanje sigurnosti u željezničkom putničkom prometu, te planira i poduzima potrebne mjere kako bi se stanje sigurnosti u tom vidu prometa zadržalo na zadovoljavajućoj razini; izrađuje i objedinjava plan obrane i plan za izvanredne okolnosti na razini Ravnateljstva; obavlja poslove vezane uz organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; prati pravne propise vezane uz poslove i ovlasti policije; predlaže mjere, pruža stručnu pomoć i nadzire rad temeljnih poslova u policijskim upravama i policijskim postajama; prati i usmjerava rad, te izrađuje smjernice, preporuke i upute za rad policijskim upravama iz svoga djelokruga; te obavlja i druge poslove iz djelokruga policije.

Članak 45.

8.2.1.3. Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima

Organizira i održava policijsku suradnju u vezi s mjerama prevencije nereda na sportskim natjecanjima; održava stalne kontakte s nacionalnim informacijskim centrima za sport drugih zemalja; prema prosudbama organizira obavljanje određenih poslova policijskih službenika Odjela na međunarodnim sportskim natjecanjima na kojima sudjeluju hrvatski klubovi, sportaši i navijači; prikuplja i razmjenjuje strateške, taktičke i operativne informacije, informacije osobne naravi i sigurnosne prosudbe, odnosno analize rizika vezane uz navijače, sportske klubove i sportska natjecanja u skladu s važećim međunarodnim i nacionalnim propisima koji uređuju područje zaštite razmjene podataka; prati pravne propise vezane uz prevenciju nereda u sportu i sigurnost na sportskim natjecanjima; predlaže i sudjeluje u izradi pravnih propisa vezanih za prevenciju nereda u sportu i sigurnost na sportskim natjecanjima i priredbama; prati i predlaže opremanje policije potrebnom opremom za rad i osiguranje sportskih natjecanja i priredbi; ostvaruje suradnju na nacionalnoj razini sa svim sportskim savezima i udruženjima te organizatorima značajnijih natjecanja; prati i usmjerava rad te izrađuje smjernice, preporuke i upute za rad policijskim upravama iz svoga djelokruga; ustrojava i vodi zbirku podataka o prijestupnicima i događajima na sportskim natjecanjima; koordinira, usmjerava obradu i analizira podatke od značaja za javni red i sigurnost svih sportskih natjecanja i priredbi, a naročito onih visokog sigurnosnog rizika; analizira policijsko postupanje i nadzire provedbu važećih zakonskih propisa; koordinira i nadzire provedbu preventivnih i represivnih radnji policije vezanih uz sportske aktivnosti; organizira seminare i radne sastanke vezane uz policijsko postupanje na sportskim natjecanjima i priredbama; poduzima druge preventivne mjere i inicijative vezane uz javni red i prevenciju nereda na sportskim natjecanjima i priredbama.

Članak 46.

8.2.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

Analizira stanje i prati događaje i pojave u vezi sigurnosti cestovnog prometa; u skladu sa strateškim smjernicama donosi godišnji plan rada prometne policije; donosi godišnji Provedbeni plan preventivnog i represivnog djelovanja policije u cestovnom prometu; aktivno sudjeluje u izradi i provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, prati, proučava, iznalazi i provodi nove metode i oblike preventivnog i represivnog djelovanja policije na poslovima nadzora i upravljanja cestovnim prometom; usmjerava, koordinira, usklađuje i nadzire djelovanje policije na poslovima nadzora i upravljanja cestovnim prometom; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i drugim ustrojstvenim jedinicama; nalaže provođenje preventivnih i represivnih akcija u cilju poboljšanja stanja sigurnosti u cestovnom prometu; nadzire zakonitost, taktiku i metodologiju rada prometne policije; inicira poduzimanje mjera u cilju povećanja sigurnosti i optimalne protočnosti prometa u vrijeme zimskih uvjeta na cestama i turističke sezone; skrbi o opremljenosti, osposobljenosti i stručnom usavršavanju policijskih službenika prometne policije te korištenju prometne tehnike; prati stanje organiziranosti i osposobljenosti školskih i prometnih jedinica mladeži; provodi upravni i inspekcijski nadzor nad tijelima koja izvršavaju poslove iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama; provodi poslove upravnog i inspekcijskog nadzora nad radom autoškola, stanica za tehničke preglede vozila i ovlaštenih stručnih organizacija; izdaje ovlaštenja (licence) i dozvole osobama koje obavljaju javne ovlasti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, te provodi upravne postupke u vezi navedenih poslova; prati zakonske i podzakonske propise, inicira njihovo donošenje, te sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina prilikom izrada nacrta prijedloga zakona, pravilnika i propisa; sudjeluje u postupku donošenja rješenja za odobravanje športskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama; odgovara na upite i rješava zamolbe državnih i ostalih tijela, građana i pravnih osoba, te policijskih uprava u vezi prometne problematike i postupanja policije; provodi nadzor nad obavljanjem poslova u vezi s prekršajnim postupcima u policijskim upravama i policijskim postajama; vrši nadzor i pruža stručnu pomoć prilikom provođenja složenijih obrada kaznenih djela, te obavlja i druge poslove iz područja sigurnosti cestovnog prometa.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za sigurnost cestovnog prometa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.2.1. Odjel za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa,

8.2.2.2. Odjel za preventivu cestovnog prometa,

8.2.2.3. Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila.

Članak 47.

8.2.2.1. Odjel za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa

Analizira stanje sigurnosti cestovnog prometa, prati, proučava, iznalazi i nalaže, te provodi nova i kvalitativno sadržajnija rješenja u vezi taktike i metodologije rada i represivnog djelovanja policije u obavljanju policijskih poslova nadzora i upravljanja prometom; analizira pojavne oblike, uzroke i kretanje prometnih nesreća, te drugih štetnih pojava i ponašanja u prometu; predlaže poduzimanje represivnih mjera i aktivnosti, te prati i analizira njihove rezultate; obavlja nadzor rada ustrojstvenih jedinica po poslovima nadzora i upravljanja cestovnim prometom; usmjerava i usklađuje djelovanje prometne policije sukladno pravilima struke; odgovara na upite i predstavke, te rješava zamolbe državnih i ostalih tijela, građana i pravnih osoba, kao i policijskih uprava u svezi postupanja policije iz djelokruga rada; sudjeluje u postupku donošenja rješenja za odobravanje sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama; prati zakonske i podzakonske propise te sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina prilikom izrada nacrta prijedloga zakona, pravilnika i propisa; nadzire zakonitost postupanja policije, metodologiju i taktiku rada; nadzire kvalitetu izvršenja radnih zadaća, te unutarnju stegu; sudjeluje, prati i usmjerava način provođenja stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika; provodi nadzor nad obavljanjem poslova u vezi s prekršajnim postupcima u policijskim upravama i postajama; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i uključuje se u provođenje složenijih obrada kaznenih djela, te obavlja i druge poslove iz područja sigurnosti cestovnog prometa.

Članak 48.

8.2.2.2. Odjel za preventivu cestovnog prometa

Analizira stanje sigurnosti cestovnog prometa, prometne nesreće i njihove posljedice; izrađuje strateške smjernice i godišnji plan rada prometne policije; izrađuje godišnji Provedbeni plan preventivnog i represivnog djelovanja policije u cestovnom prometu; pruža stručnu pomoć, usmjerava i nadzire rad policijskih uprava u provođenju preventivnih aktivnosti; aktivno sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa; osmišljava, priprema, realizira i provodi edukativne i promidžbene aktivnosti i kampanje; prati, proučava i inicira provedbu mjera i aktivnosti u prevenciji negativnih pojava u prometu; inicira poduzimanje mjera u cilju sigurnosti i protočnosti prometa u vrijeme zimskih uvjeta na cestama i turističke sezone, te prati i koordinira aktivnosti policije; izdaje suglasnosti za izvanredne prijevoze; nadzire način korištenja tehničkih sredstava; prati inovacije u vezi tehničkih sredstava i sastavlja upute za njihovo korištenje; sudjeluje u radu povjerenstava za provođenje postupka nabave opreme, uređaja i materijalnih sredstava; proučava, te iznalazi i provodi nova rješenja u radu prometne policije; medijski prezentira stanje sigurnosti cestovnog prometa i aktivnosti prometne policije; sudjeluje u postupku donošenja rješenja za odobravanje sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama; prati stanje organiziranosti i osposobljenosti školskih i prometnih jedinica mladeži; odgovara na upite i rješava zamolbe državnih i ostalih nadležnih tijela, građana i pravnih osoba te policijskih uprava u vezi prometne preventive; surađuje s drugim subjektima koji se brinu o sigurnosti cestovnog prometa; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa, te obavlja i druge poslove iz područja sigurnosti cestovnog prometa.

Članak 49.

8.2.2.3. Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila

Obavlja upravni i inspekcijski nadzor nad radom stručnih organizacija ovlaštenih za organiziranje i provođenje osposobljavanja kandidata za vozače, provođenje vozačkih ispita i tehničke preglede vozila, stanica za tehničke preglede vozila, autoškola, te ovlaštenih (licenciranih) djelatnika stručnih organizacija, stanica za tehničke preglede vozila i autoškola; sudjeluje u izradi i donošenju propisa u vezi tehničkih pregleda vozila, osposobljavanja kandidata za vozače i provođenja vozačkih ispita; obavlja poslove izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licenci) i dozvola, te provodi nadzor nad zakonitošću općih akata stručnih organizacija; prati i izučava međunarodne konvencije u svezi tehničkih pregleda vozila, osposobljavanja vozača i provođenja vozačkih ispita; prati inovacije u vezi tehničkih sredstava i sastavlja upute za njihovo korištenje; analizira stanje u procesu osposobljavanja vozača i obavljanju tehničkih pregleda vozila te predlaže nova rješenja u vezi poboljšanja; odgovara na zamolbe, upite i predstavke u vezi djelokruga rada; koordinira radom policijskih uprava, te organizira provedbu zajedničkih aktivnosti; provodi upravne postupke u vezi navedenih poslova; provodi edukativne i promidžbene aktivnosti u vezi tehničke ispravnosti vozila, osposobljavanja vozača i provođenja vozačkih ispita; odgovara na upite i rješava zamolbe državnih i ostalih nadležnih tijela, građana i pravnih osoba, te policijskih uprava u vezi s poslovima osposobljavanja vozača i tehničke ispravnosti vozila.

Članak 50.

8.2.3. Protueksplozijska služba

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; usmjerava, usklađuje i nadzire rad policijskih uprava po liniji rada protueksplozijske zaštite; pruža stručnu pomoć i savjete policijskim službenicima prilikom obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; predlaže, izrađuje i provodi razvojne, organizacijske i druge temeljne smjernice za rad službe protueksplozijske zaštite; predlaže i sudjeluje u izradi pravnih propisa, predlaže i izrađuje upute i standarde operativnog postupanja vezane za protueksplozijsku zaštitu i postupanje prema eksplozivnim sredstvima, te prati njihovu provedbu; prati i koordinira provođenje, te po potrebi neposredno sudjeluje u obavljanju složenijih operativnih postupanja prema improviziranim i formacijskim eksplozivnim sredstvima, po potrebi provodi protueksplozijske preglede te obavlja druge složenije zadaće iz područja protueksplozijske zaštite; planira, koordinira i prati provođenje skupnih uništavanja prikupljenih zaostalih eksplozivnih sredstava na namjenskim poligonima; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o aktivnostima službe protueksplozijske zaštite, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima; prati i izučava razvoj terorističkih i drugih improviziranih eksplozivnih sredstava i način njihove uporabe od strane kriminalnih i terorističkih organizacija; provodi i potiče razmjenu podataka između službi protueksplozijske zaštite policijskih uprava u slučajevima novih pojavnih oblika eksplozivnih sredstava te novih pojavnih oblika kaznenih djela počinjenih eksplozivnim sredstvima; razvija najsigurnije metode za uklanjanje eksplozivnih sredstava, te provodi implementaciju istih u operativni rad službe protueksplozijske zaštite; prati razvoj tehničke opreme za protueksplozijsku zaštitu, te u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama provodi testiranje i razvoj opreme za protueksplozijsku zaštitu; izrađuje standarde protueksplozijske opreme i uređaja te materijalno-tehničkog opremanja službe protueksplozijske zaštite; utvrđuje potrebe, procjenjuje prioritete, planira nabavu, te prati provođenje planova nabave opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; prati stanje i raspored protueksplozijske opreme po policijskim upravama, te koordinira uporabu opreme u slučaju planiranih ili izvanrednih potreba; prati i planira potrebe službe protueksplozijske zaštite za obrazovnim aktivnostima; sudjeluje u provedbi stručnog osposobljavanja policijskih službenika te drugih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite; koordinira, usmjerava i prati organizaciju i provedbu dopunskog stručnog usavršavanja policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; planira i provodi periodičnu provjeru znanja policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; prati provođenje i po potrebi neposredno provodi preventivne djelatnosti upoznavanja, edukacije i osvještavanja građana o opasnostima od eksplozivnih sredstava; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti i jedinicama područne i lokalne samouprave; skrbi o provođenju policijske suradnje s drugim zemljama u području protueksplozijske zaštite; daje suglasnost kod prijema, rasporeda, imenovanja i premještaja policijskih službenika u službu protueksplozijske zaštite.

Članak 51.

8.2.4. Zapovjedništvo interventne policije

Prati i poduzima mjere za opremanje, obuku i stručno usavršavanje interventne policije za poslove: osiguranja mirnih okupljanja i javnih prosvjeda, sprečavanja narušavanja javnog reda te uspostavljanja javnog reda narušenog u većem opsegu, blokade određenih prostora i objekata, osiguranja državne granice i drugih poslova iz područja rada policije; poduzima propisane mjere u slučaju elementarnih nepogoda i epidemija; koordinira, nadzire i rukovodi postupanjem interventne policije; odobrava angažiranje interventnih jedinica izvan područja matične policijske uprave; zapovijeda interventnom policijom prilikom angažiranja više interventnih jedinica policije.

Članak 52.

8.2.5. Mobilna jedinica prometne policije

Samostalno ili u suradnji i koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije, policijskim upravama, te drugim državnim tijelima i institucijama zaduženim za poslove sigurnosti, provodi nadzor nad vozilima, vozačima i putnicima u cestovnom prometu na području Republike Hrvatske, kojom prilikom prikuplja obavijesti za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i obavijesti potrebne za suzbijanje kriminaliteta, poduzima mjere osiguranja tragova kaznenih djela, mjesta događaja kaznenih dijela i prometnih nesreća, sprečavanje bijega počinitelja, te uhićenja počinitelja kaznenih djela, sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja, sudjeluje u provedbi općih preventivno-represivnih i edukativnih akcija na razini policijskih uprava te provodi preventivno-represivne akcije u cestovnom prometu, vrši nadzor brzine kretanja vozila, nadzor teretnog prometa, postupa u slučajevima prometnih gužvi i zastoja u cestovnom prometu, poduzima mjere osiguranja protočnosti prometa, obavlja preusmjeravanje prometa prilikom izvanrednih događaja, vrši pratnju osoba pod policijskom zaštitom, te obavlja i druge poslove vezane za sigurnost na cestama s ciljem podizanja razine opće sigurnosti prevencijom, suzbijanjem i otkrivanjem svih oblika kaznenih djela i prekršaja te njihovih počinitelja koristeći motocikle i civilna službena vozila sa ugrađenim prikrivenim svjetlosnim i zvučnim uređajima te drugu specijalističku opremu i tehniku.

Članak 53.

8.3. Uprava kriminalističke policije

Uprava kriminalističke policije prati i analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta, te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, na planu organizacije, prevencije i nadzora kriminaliteta. Neposredno provodi najsloženija kriminalistička istraživanja na nacionalnoj razini, te nadzire provođenje istih, pruža stručnu pomoć policijskim upravama s ciljem otkrivanja počinitelja, traganja za počiniteljima, njihovog prijavljivanja i privođenja nadležnim pravosudnim tijelima. Uprava određuje prioritete u suzbijanju kriminaliteta i nadzire rad policijskih uprava na tom području. Utvrđuje i razvija metodologiju suzbijanja kriminaliteta te skrbi o unaprjeđenju kriminalističke policije. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata. Surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima, te s kriminalističkim službama drugih zemalja; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.3.1. Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

8.3.2. Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje

8.3.3. Kriminalističko-obavještajni sektor

8.3.4. Služba za zaštitu svjedoka.

Članak 54.

8.3.1. Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta prati i izučava određene pojavne oblike korupcije, organiziranog kriminaliteta i terorizma, njihovih trendova i načina izvršenja. Izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja korupcije, organiziranog kriminaliteta i terorizma na nacionalnoj razini u uskoj suradnji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), drugim državnim odvjetništvima, te ostalim nadležnim državnim tijelima. Policijski nacionalni ured je nadležan za neposredno obavljanje poslova nacionalne razine složenog i organiziranog kriminaliteta i to u: kriminalističkim istraživanjima koja se provode na području dvije ili više policijskih uprava, kriminalističkim istraživanjima u kojima je potrebna zajednička međunarodna policijska istraga i koja se provode na području više zemalja, kriminalističkim istraživanjima istaknutih nositelja najtežih oblika kriminaliteta i kriminalističkim istraživanjima najsloženijih oblika kaznenih djela iz domene složenog i organiziranog kriminaliteta. Odluku o dodjeljivanju ili preuzimanju kriminalističkih istraživanja u rad policijskim upravama ili Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi glavni ravnatelj policije na prijedlog načelnika Uprave kriminalističke policije. Policijski nacionalni ured nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te, prema procjeni, može preuzeti poslove razine regionalnog složenog i organiziranog kriminaliteta od nadležne policijske uprave i isto tako određeno kriminalističko istraživanje iz svoje nadležnosti na temelju procjene proslijediti u rad određenoj policijskoj upravi. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezanim uz problematiku korupcije, organiziranog kriminaliteta i terorizma kao i u provođenju međunarodnih projekata za to područje. Utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, izrađuje prijedlog prioriteta u borbi protiv složenog i organiziranog kriminaliteta te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se sljedeće službe:

8.3.1.1. Služba organiziranog kriminaliteta

8.3.1.2. Služba kriminaliteta droga

8.3.1.3. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

8.3.1.4. Služba terorizma

8.3.1.5. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb

8.3.1.6. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka

8.3.1.7. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split

8.3.1.8. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek.

Članak 55.

8.3.1.1. Služba organiziranog kriminaliteta

U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, policijskim tijelima drugih država, međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, nevladinim udrugama i drugo, prikuplja saznanja, te prati i izučava pojave i stanje kriminaliteta u svezi sa trgovanjem, krijumčarenjem ljudi, organiziranom međunarodnom prostitucijom, nedozvoljenom proizvodnjom i krijumčarenjem vatrenog oružja, krivotvorenjem novca, vrijednosnica i drugih platežnih sredstava, krijumčarenjem roba, vozila, plovila i umjetnina, te kaznenih djela s elementima nasilja; sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih obrada na nacionalnoj razini; izrađuje raščlambe saznanja o nezakonitim aktivnostima pojedinaca povezanih s kriminalnim udruženjima koja djeluju na širem prostoru države ili su povezana s inozemstvom, proučava i analizira pojavne oblike i uzroke organiziranog kriminaliteta; ukazuje na žarišta i nositelje organizirane kriminalne aktivnosti; planira, organizira i nadzire izvide najsloženijih kaznenih djela i operativnih aktivnosti u svezi s provedbom operativnih projekata na nacionalnoj razini; potiče poduzimanje mjera i iznalazi najučinkovitije metode za otkrivanje, prevenciju i suzbijanje organiziranog kriminaliteta; skrbi o provedbi međunarodnih, regionalnih i nacionalnih projekata iz područja organiziranog kriminaliteta, sudjeluje u izradi i provedbi nacionalnih strategija u svezi suzbijanja različitih formi organiziranog kriminaliteta, sudjeluje u izradi procjene ugroženosti od organiziranog kriminaliteta, kao i u određivanju prioriteta u suzbijanju postojećih i očekivanih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta, sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, kao i u osmišljavanju programa izobrazbe policijskih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u stručnim i znanstvenim istraživanjima iz područja organiziranog kriminaliteta, te sukladno utvrđenim zadaćama obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Članak 56.

8.3.1.2. Služba kriminaliteta droga

Prati, proučava stanje i sve pojavne oblike krijumčarenja, s tim povezane neovlaštene proizvodnje i preprodaje droga; unaprjeđuje taktiku i metodiku otkrivanja i suzbijanja kaznenih djela krijumčarenja i zlouporabe droga; sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini; ovisno o potrebama, neposredno surađuje s nacionalnim centrima na konkretnim predmetima u svom stručnom i savjetodavnom dijelu; neposredno ili posredstvom Službe za međunarodnu policijsku suradnju, surađuje s policijama i agencijama drugih država te časnicima za vezu; prati i usklađuje tehnička unaprjeđenja i praktičnu primjenu tehničkih sredstava; surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te ostalim vladinim i nevladinim organizacijama; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja, drugih stručnih materijala te obavlja poslove edukacije; sudjeluje u preventivnim akcijama i edukativnim programima, te obavlja i druge poslove u skladu s dobivenim zadaćama.

Članak 57.

8.3.1.3. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt najsloženijih oblika kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta; iznalazi najučinkovitije metode za njegovo suzbijanje, otkrivanje i dokazivanje; sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, kriminalističkim istraživanjima na teritoriju više država s potrebom uspostave međunarodne policijske suradnje; posebno se usmjerava na ekonomski kriminalitet (proizvodnja, usluge, trgovina), financijski kriminalitet (financijske usluge, novčane transakcije, trgovanje vrijednosnim papirima), korupciju, financijske istrage, pranje novca; Služba je nacionalna točka kontakta za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka u svrhu traganja i utvrđivanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom, pretvorbeni kriminalitet i ratno profiterstvo; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti i s tijelima nadležnim za zaštitu financijskih interesa Europske unije, pravnim osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada; planira i provodi edukaciju policijskih službenika koji rade u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te im pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala, vođenju međunarodnih projekata; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 58.

8.3.1.4. Služba terorizma

Prati i izučava stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, međunarodnog terorizma i drugih kaznenih djela te sigurnosno-interesantnih događaja i pojava u vezi s terorizmom; utvrđuje najpogodnije načine za sprječavanje i otkrivanje počinitelja ovih kaznenih djela; pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama; obavlja nadzor nad izvršavanjem poslova i radnih zadataka u istraživanjima kaznenih djela iz ovog područja; neposredno se uključuje u rad i istraživanje najsloženijih kaznenih djela terorizma, međunarodnog terorizma i drugih kaznenih djela povezanih s terorizmom; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; ostvaruje neposrednu suradnju s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Članak 59.

8.3.1.5. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne obavijesti koje ukazuju na određene pojavne oblike korupcije i organiziranog kriminaliteta, te izravno provodi složenije kriminalističke obrade korupcije i organiziranog kriminaliteta na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti, te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Državnog odvjetništva i drugih državnih institucija; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju, te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, u donošenju procjene prijetnje od korupcije i organiziranog kriminaliteta, te predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 60.

8.3.1.6. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne obavijesti koje ukazuju na određene pojavne oblike korupcije i organiziranog kriminaliteta, te izravno provodi složenije kriminalističke obrade korupcije i organiziranog kriminaliteta na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti, te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Državnog odvjetništva i drugih državnih institucija; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju, te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, u donošenju procjene prijetnje od korupcije i organiziranog kriminaliteta, te predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 61.

8.3.1.7. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne obavijesti koje ukazuju na određene pojavne oblike korupcije i organiziranog kriminaliteta, te izravno provodi složenije kriminalističke obrade korupcije i organiziranog kriminaliteta na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti, te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Državnog odvjetništva i drugih državnih institucija; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju, te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, u donošenju procjene prijetnje od korupcije i organiziranog kriminaliteta, te predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 62.

8.3.1.8. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne obavijesti koje ukazuju na određene pojavne oblike korupcije i organiziranog kriminaliteta, te izravno provodi složenije kriminalističke obrade korupcije i organiziranog kriminaliteta na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti, te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Državnog odvjetništva i drugih državnih institucija; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju, te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, u donošenju procjene prijetnje od korupcije i organiziranog kriminaliteta, te predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 63.

8.3.2. Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike općeg kriminaliteta, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, kao i ratnih zločina te utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; pruža stručnu pomoć i nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja za kaznena djela iz djelokruga rada općeg kriminaliteta i ratnih zločina; kriminalističkim istraživanjima u kojima je potrebna zajednička međunarodna policijska istraga i koja se provode na području više zemalja; obavlja poslove vezane za razvoj te osiguravanja uvjeta rada kriminalističke tehnike kao i osiguranje uvjeta u provedbi međunarodne policijske suradnje; izravno surađuje s drugim tijelima koja se bave istraživanjem ratnih zločina počinjenih na teritoriju Republike Hrvatske; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje ustrojavaju se sljedeće službe:

8.3.2.1. Služba općeg kriminaliteta

8.3.2.2. Služba ratnih zločina

8.3.2.3. Služba kriminalističke tehnike

8.3.2.4. Služba za međunarodnu policijsku suradnju.

Članak 64.

8.3.2.1. Služba općeg kriminaliteta

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike općeg kriminaliteta, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja za kaznena djela iz djelokruga krvnih i seksualnih delikata, imovinskih delikata, zaštite okoliša, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, a u manje složenim istraživanjima pruža stručnu pomoć policijskim upravama; prikuplja i provjerava podatke potrebne za identifikaciju i traganje za osobama, sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Službe; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; implementira najbolje prakse ili dijelove najboljih praksi u istraživanjima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe općeg kriminaliteta ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.3.2.1.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

8.3.2.1.2. Odjel za krvne delikte

8.3.2.1.3. Odjel za imovinske delikte.

Članak 65.

8.3.2.1.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Prati i analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i mladeži i kažnjivih radnji počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprječavanju i otkrivanju počinitelja u ovim područjima kažnjivih ponašanja; pruža stručnu pomoć policijskim upravama; obavlja nadzor nad provođenjem kriminalističkih istraživanja kažnjivih radnji u ovim područjima; organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja složenijih kaznenih djela na nacionalnoj razini iz svoje nadležnosti; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i organizacijama civilnog društva u suzbijanju maloljetničke delinkvencije te iznalaženju pravaca djelovanja u područjima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika i suzbijanja obiteljskog nasilja; sudjeluje u izradi normativnih akata; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 66.

8.3.2.1.2. Odjel za krvne delikte

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike krvnih i seksualnih delikata, delikata protiv opće sigurnosti i zaštite okoliša, utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja dok u manje složenim istraživanjima pruža stručnu pomoć policijskim upravama; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; implementira najbolje prakse ili dijelove najboljih praksi u istraživanjima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 67.

8.3.2.1.3. Odjel za imovinske delikte

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike imovinskih delikata, utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja imovinskih delikata, dok u manje složenim istraživanjima pruža stručnu pomoć policijskim upravama; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; implementira najbolje prakse ili dijelove najboljih praksi u istraživanjima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 68.

8.3.2.2. Služba ratnih zločina

Prati i izučava stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom; utvrđuje i primjenjuje mjere te najpogodnije načine za sprječavanje i otkrivanje počinitelja ovih kaznenih djela; pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama; u suradnji s policijskim upravama prikuplja informacije o osobama zatočenim i nestalim tijekom Domovinskog rata i mogućim mjestima njihova ukopa; vrši nadzor nad izvršenjem poslova i radnih zadataka u istraživanjima kaznenih djela iz ovog područja; neposredno se uključuje u rad i istraživanja najsloženijih kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; ostvaruje suradnju s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Članak 69.

8.3.2.3. Služba kriminalističke tehnike

Prati i analizira rad i stanje kriminalističke tehnike u policijskim upravama i policijskim postajama; planira i sudjeluje u stručnom usavršavanju djelatnika kriminalističke tehnike; prati i implementira suvremene metode i modele rada kriminalističke tehnike; skrbi o nabavi i raspodjeli suvremene kriminalističko-tehničke opreme i specifičnog potrošnog materijala za potrebe policijskih uprava; obavlja nadzor nad izvršavanjem poslova kriminalističke tehnike u policijskim upravama i pruža im pomoć u obavljanju poslova iz njihova područja rada; izravno sudjeluje u obavljanju kriminalističko-tehničkih poslova najsloženijih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva i s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoga djelokruga.

Članak 70.

8.3.2.4. Služba za međunarodnu policijsku suradnju

Obavlja poslove međunarodne policijske suradnje sukladno međunarodnim ugovorima Republike Hrvatske i sukladno članstvu u međunarodnim organizacijama Interpola, Europola, SIS/S.I.Re.N.E. i drugih međunarodnih organizacija za međunarodnu policijsku suradnju, obavlja poslove u vezi međunarodnih potraga i objava; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; razmjenjuje izvješća radi rasvjetljavanja i istraživanja kaznenih djela s elementima inozemnosti; koordinira akcije iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom istraživanja međunarodnog kriminaliteta; obavlja stručni nadzor nad radom domaćih policijskih časnika za vezu iz djelokruga rada kriminalističke policije i o tome izvješćuje nadležne rukovoditelje u Ravnateljstvu policije; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora te drugih propisa koji reguliraju odnose s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata; sastavlja izvješća, osigurava 24-satnu razmjenu podataka putem sustava za međunarodnu policijsku suradnju; obavlja prevoditeljske poslove za potrebe kriminalističke policije i druge poslove u cilju unaprjeđenja suradnje i odnosa u međunarodnoj policijskoj suradnji.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodnu policijsku suradnju ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.3.2.4.1. Odjel Interpola

8.3.2.4.2. Odjel Europola

8.3.2.4.3. Odjel S.I.Re.N.E

8.3.2.4.4. Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara.

Članak 71.

8.3.2.4.1. Odjel Interpola

Surađuje sa zemljama članicama Međunarodne organizacije Interpola i Generalnim tajništvom Interpola; postupa po zamolnicama Generalnog tajništva Interpola, država članica i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; pomaže u koordinaciji akcija iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta, obavlja poslove u vezi međunarodnih potraga i objava; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima zemalja članica Interpola, obavlja i druge poslove u cilju unaprjeđenja suradnje i odnosa sa zemljama članicama Interpola i Generalnim tajništvom.

Članak 72.

8.3.2.4.2. Odjel Europola

Neposredno postupa po zamolnicama EUROPOL-a i Nacionalnih jedinica EUROPOL-a u državama članicama te državama partnerima, kao i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; ostvaruje kontakte s osobljem EUROPOL-a i policijskim službenicima država članica te država partnera EUROPOL-a pri rješavanju žurnih kazneno-pravnih predmeta, operacija i obrada, te predlaže najpovoljnije rješenje i sudjeluje u provođenju; ostvaruje kontakte s Nacionalnim jedinicama EUROPOL-a u državama članicama te državama partnerima u pogledu žurne razmjene informacija, podataka, savjeta i analiza; neposredno evaluira informacije i podatke zaprimljene od EUROPOL-a i Nacionalnih jedinica EUROPOL-a u državama članicama te državama partnerima, kao i od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; neposredno sudjeluje u dostavljanju informacija i podataka EUROPOL-u koji su mu potrebni za obavljanje njegovih zadaća kao i za pohranu u njegovima bazama podataka; neposredno izrađuje izvješća i obavijesti za EUROPOL i Nacionalne jedinice država članica te država partnera kao i za nadležna tijela u Republici Hrvatskoj; predlaže poboljšanja i unapređenja u radu policije; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 73.

8.3.2.4.3. Odjel S.I.Re.N.E

Skrbi za neometanu, brzu i zakonitu komunikaciju između država članica schengenskog prostora i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove više složenosti u svezi međunarodnih potraga i objava za osobama i predmetima, a posebno u svezi upozorenja u Schengenskom Informacijskom Sustavu (SIS-u); organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; pomaže u koordinaciji akcija iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; izrađuje izvješća i obavijesti za tijela nadležna za provedbu schengenske pravne stečevine iz djelokruga rada nacionalnih S.I.Re.N.E. ureda; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima zemalja članica schengenskog prostora; obavlja i druge poslove u vezi suradnje s državama članicama schengenskog prostora.

Članak 74.

8.3.2.4.4. Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara

Osigurava neprekidnu telekomunikacijsku vezu (24/7) s međunarodnim policijskim organizacijama, kao i s ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva i drugim državnim tijelima; kao točka prvoga kontakta u međunarodnoj operativnoj policijskoj razmjeni podataka, neposredno razmjenjuje podatke putem kanala za međunarodnu policijsku razmjenu podataka, pruža informacijsku potporu Službi za međunarodnu policijsku suradnju i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja administrativne poslove evidentiranja, prevođenja i kolanja pošte, provjere međunarodnih potraga i objava za osobama i predmetima, kao i drugih provjera prema zahtjevima međunarodnih policijskih organizacija, ustrojstvenih jedinica unutar Ministarstva i drugih državnih tijela; obavlja i druge poslove sukladno dobivenim zadaćama.

Članak 75.

8.3.3. Kriminalističko-obavještajni sektor

Prati i izučava te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; nadzire provođenje posebnih dokaznih radnji i pruža stručnu pomoć pri njihovom provođenju; obavlja poslove povjerljivog prikupljanja podataka korištenjem prikrivenih ljudskih izvora; u svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada ustrojava i podržava baze podataka iz svoje nadležnosti; prati i izučava kaznena djela iz područja kibernetičke sigurnosti te nadzire poslovne procese vezane za informacije o putnicima u zračnom prometu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata na nacionalnoj razini; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje i razvija metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kriminalističko-obavještajnog sektora ustrojavaju se sljedeće Službe:

8.3.3.1. Služba posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.2. Služba kriminalističko-obavještajne analitike

8.3.3.3. Služba kibernetičke sigurnosti.

Članak 76.

8.3.3.1. Služba posebnih kriminalističkih poslova

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi posebnih dokaznih radnji; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti i policijama drugih zemalja u svom djelokrugu rada; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala, obavlja i druge poslove iz područja posebnih kriminalističkih poslova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe posebnih kriminalističkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.3.3.1.1. Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova u sastavu kojeg je:

8.3.3.1.1.1. Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

8.3.3.1.2. Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje

8.3.3.1.3. Odjel Zagreb u sastavu kojeg su:

8.3.3.1.3.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.3.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

8.3.3.1.4. Odjel Rijeka u sastavu kojeg su:

8.3.3.1.4.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.4.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

8.3.3.1.5. Odjel Split u sastavu kojeg su:

8.3.3.1.5.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.5.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

8.3.3.1.6. Odjel Osijek u sastavu kojeg su:

8.3.3.1.6.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.6.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku.

Članak 77.

8.3.3.1.1. Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 78.

8.3.3.1.1.1. Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

Prikuplja podatke i dokaze za provedbu kaznenog postupka uz primjenom posebnih operativnih mjera i radnji primjenom posebne kriminalističke tehnike; provodi, unapređuje i administrira posebna tehničkih sredstava, računalne programe i aplikacije za nadzor elektroničkih komunikacija i podatkovnog prometa; provodi nadzor podatkovnog prometa; održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti te u tu svrhu neposredno ostvaruje međunarodnu suradnju; sudjeluje u izradi normativnih akata; izvješća i stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 79.

8.3.3.1.2. Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje

Neposredno preuzima planiranje, organizaciju i rukovođenje u provedbi potražne djelatnosti za određenim traženim osobama i počiniteljima najtežih kaznenih djela, provodi precizno lociranje položaja i identificiranje telekomunikacijskih uređaja, pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u potražnim djelatnostima; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti te u tu svrhu neposredno ostvaruje međunarodnu suradnju; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 80.

8.3.3.1.3. Odjel Zagreb

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 81.

8.3.3.1.3.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 82.

8.3.3.1.3.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 83.

8.3.3.1.4. Odjel Rijeka

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 84.

8.3.3.1.4.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 85.

8.3.3.1.4.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 86.

8.3.3.1.5. Odjel Split

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 87.

8.3.3.1.5.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 88.

8.3.3.1.5.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 89.

8.3.3.1.6. Odjel Osijek

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 90.

8.3.3.1.6.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 91.

8.3.3.1.6.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 92.

8.3.3.2. Služba kriminalističko-obavještajne analitike

U svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada ustrojava i podržava baze podataka, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba); kao jedinstvena točka ulaska podataka provodi poslove pohranjivanja, indeksiranja i obrade podataka; kod najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji; prati i izučava problematiku rada s izvorima te radi na unaprjeđenju sustava rada s izvorima, prati i izučava problematiku rada s podacima o putnicima te radi na unaprjeđenju sustava rada s podacima o putnicima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju stvaranja jedinstvenih strategija u suzbijanju pojedinih oblika kriminaliteta te izradi strateške procjene na nacionalnoj razini; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom modelu; provodi edukaciju službenika o poslovima kriminalističko-obavještajne analitike i rada sa izvorima, o uporabi i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima, pruža stručnu pomoć policijskim upravama; nadzire obavljanje poslova u tom području; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svojeg područja rada.

Za obavljanje poslova Službe kriminalističko-obavještajne analitike ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.3.3.2.1. Odjel kriminalističkih evidencija

8.3.3.2.2. Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu

8.3.3.2.3. Odjel za rad s informatorima.

Članak 93.

8.3.3.2.1. Odjel kriminalističkih evidencija

Vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka u kriminalističkim evidencijama; vodi brigu o ažurnosti nomenklatura; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti korištenja kriminalističkih evidencija, pruža stručnu pomoć i educira djelatnike; predlaže i sudjeluje u izradi aplikacija na informacijskom sustavu za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi normativnih akata, informacija i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 94.

8.3.3.2.2. Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu

Prikuplja i pohranjuje podatke iz evidencije podataka o putnicima zračnih prijevoznika, određuje kriterije za obradu i procjenu podataka, uspoređuje podatke s drugim bazama podataka u skladu s pravilima Direktive Europskog parlamenta i vijeća Europske unije o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela propisuje se prijenos podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) koji provode zračni prijevoznici o putnicima na letovima između EU-a i trećih zemalja i obrada podataka iz točke i., uključujući njihovo prikupljanje, uporabu i čuvanje u državama članicama te njihovu razmjenu između država članica te međunarodnim i nacionalnim pravilima, prenose podatke i rezultate njihove obrade nadležnim tijelima, razmjenjuju podatke i rezultate obrade podataka s jedinicama drugih država članica Europske unije i Europolom, odgovara na zahtjeve podnesene od nadležnih tijela za dostavu i obradu podataka, vodi dokumentaciju i evidencije o svim sustavima i postupcima obrade podataka u svojoj nadležnosti, surađuju sa zračnim prijevoznicima, nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama, utvrđuje i predlaže metode za unaprjeđenje rada jedinice, obavlja i druge poslove određene pravnim propisima Europske unije i nacionalnim pravnim propisima kojima se regulira prikupljanje i obrada podataka iz evidencije o putnicima zračnih prijevoznika.

Članak 95.

8.3.3.2.3. Odjel za rad s informatorima

Provodi zadaće sukladno strateškim odrednicama u području prikupljanja, procjene, pohrane, obrade i korištenja podataka korisnih za rad policije te podataka potrebnih za pokretanje i provođenje kriminalističkog istraživanja, razvija unaprjeđuje i iznalazi nove postupke i metode prikupljanja podataka, sudjeluje u donošenju strateških odrednica iz područja nadležnosti rada, razvija i unaprjeđuje metode postupke i načine prikupljanja podataka iz svih vrsta izvora u skladu s pozitivnim propisima, prikuplja, prati iskustva i dobru praksu zemalja EU i okruženja u području prikupljanja podataka i rada s izvorima, implementira stečena znanja i najbolju praksu u postojeći kriminalističko-obavještajni model; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim ministarstvima i državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, Interpolom, Europolom, te policijskim tijelima drugih država pri provedbi međunarodnih, nacionalnih i regionalnih projekata i aktivnosti; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala, te obavlja i druge poslove iz svojeg područja rada.

Članak 96.

8.3.3.3. Služba kibernetičke sigurnosti

Sudjeluje u primjeni i razvoju nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; sudjeluje u uspostavi učinkovitih mehanizama razmjene, ustupanja i pristupa podacima potrebnim za osiguravanje više razine opće sigurnosti u kibernetičkom prostoru; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; potiče razvoj usklađenih obrazovnih programa; potiče istraživanja i razvoj, napose u području e-usluga; radi na sustavnom pristupu međunarodnoj suradnji u području kibernetičke sigurnosti; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt kaznenih djela visokotehnološkog kriminaliteta (kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, naročito počinjenog putem računalnih sustava ili mreža, kaznena djela počinjena zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju) te predlaže rješenja na planu podizanja razine učinkovitosti rada u suzbijanju visokotehnološkog kriminaliteta; neposredno provodi složena kriminalistička istraživanja u domeni kaznenih djela počinjenih na štetu i pomoću računalnih sustava i mreža, kriminaliteta počinjenog zlouporabom sredstava plaćanja te iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; pruža specijaliziranu potporu drugim policijskim jedinicama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i pravnim osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada; sudjeluje u planiranju i izradi programa obuke i specijalizacije policijskih službenika u čijem je djelokrugu rada problematika visokotehnološkog kriminaliteta; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala iz domene visokotehnološkog kriminaliteta te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 97.

8.3.4. Služba za zaštitu svjedoka

Provodi programe zaštite i druge poslove koji se odnose na zaštitu osoba uključenih u program zaštite svjedoka te ugroženih osoba nad kojima se provode hitne mjere zaštite; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s Povjerenstvom ovlaštenim za donošenje odluke o uključivanju i prekidu provedbe programa zaštite; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; vodi brigu o materijalno-financijskim sredstvima potrebnim za rad Službe; u procesu zaštite svjedoka surađuje s drugim državnim tijelima i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, kao i s mjerodavnim tijelima drugih zemalja i međunarodnih organizacija; provodi edukaciju službenika na poslovima zaštite svjedoka; sudjeluje u izradi normativnih akata iz djelokruga rada Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za zaštitu svjedoka ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.3.4.1. Odjel za operativno postupanje

8.3.4.2. Odjel za operativnu pripremu.

Članak 98.

8.3.4.1. Odjel za operativno postupanje

Obavlja poslove zaštite osoba nad kojima se provode hitne mjere zaštite i osoba koje su uključene u provedbu Programa zaštite svjedoka, te o tim osobama vodi odgovarajući dosje; izrađuje izvješća i analize; osigurava potrebnu psihološku, socijalnu i pravnu pomoć osobama uključenim u program zaštite; obavlja dostavu financijskih sredstava za rješavanje socijalnih, zdravstvenih i drugih potreba osoba nad kojima se provode hitne mjere zaštite i osoba uključenih u program zaštite; planira, priprema i ostvaruje međunarodne kontakte s partnerskim službama drugih zemalja, međunarodnim organizacijama i tijelima; ostvaruje kontakte s partnerskim službama drugih zemalja u konkretnim slučajevima premještanja osoba; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 99.

8.3.4.2. Odjel za operativnu pripremu

Pribavlja potrebnu dokumentaciju i poduzima druge potrebne mjere i radnje u vezi prikrivanja identiteta i vlasništva, te promjene identiteta osoba uključenih u program zaštite i službenika Službe; ostvaruje kontakte s državnim tijelima i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima; priprema ugovore o zaštiti; sudjeluje u pripremi akata o konkretnoj suradnji s tijelima drugih zemalja u provođenju programa zaštite te drugih akata vezanih za provođenje međunarodne suradnje; pruža psihološku, socijalnu i pravnu pomoć osobama uključenim u hitne mjere i program zaštite; organizira i prati financijsko i blagajničko poslovanje Službe; predlaže proračun i financijski plan; organizira i provodi sva plaćanja i transakcije novca u inozemstvo i iz inozemstva; prikuplja i analizira podatke potrebne za provođenje Programa zaštite, te izrađuje izvješća i analize; nabavlja, nadzire i provodi upotrebu tehničke opreme i materijalnih sredstava Službe te sustave nadzora svih prostora kojima se Služba koristi; planira, priprema i provodi obuku i stručno usavršavanje službenika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 100.

8.4. Uprava za granicu

Prati i usklađuje provođenje mjera i rješenja u obavljanju policijskih poslova na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, unutarnjim plovnim putovima, prati i usklađuje primjenu propisa o nadzoru državne granice, te obavlja poslove u vezi nezakonitih migracija; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava iz svog djelokruga rada; izravno sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Uprave za granicu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim državnim tijelima na području Republike Hrvatske; prati stanje, priprema i provodi aktivnosti radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz svog djelokruga rada; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave; obavlja i druge poslove u skladu s djelokrugom rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.4.1. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere

8.4.2. Služba za susjedne zemlje

8.4.3. Služba za nezakonite migracije

8.4.4. Služba pomorske i aerodromske policije

8.4.5. Prihvatni centar za strance

8.4.6. Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice

8.4.7. Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika.

Članak 101.

8.4.1. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere

Prati, analizira i koordinira rad policije na poslovima zaštite državne granice te kontrole plovidbe na unutarnjim plovnim putovima; prati i analizira stanje sigurnosti na području uz unutarnju granicu, proučava posljedice ukidanja nadzora državne granice na tim granicama te s time u vezi predlaže, provodi i koordinira kompenzacijske mjere; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava na poslovima zaštite državne granice, kompenzacijskih mjera i drugih mjera u unutrašnjosti te kontrole riječne plovidbe; sudjeluje u utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice; sudjeluje u izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora, brine o njihovoj provedbi te sudjeluje u radu međudržavnih komisija i drugih tijela; pokreće inicijative za izmjene i dopune zakona, te donošenje novih zakona, kao i drugih podzakonskih akata; predlaže naputke i nove metode u poslovima iz svoga djelokruga; prati zakonitost postupanja u radu granične policije; prati i predlaže odabir tehničke opreme iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć te sudjeluje u edukaciji i osposobljavanju djelatnika; prati i koordinira provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske te pripadajućeg akcijskog plana; u provedbi poslova iz svoga djelokruga ostvaruje suradnju s drugim državnim tijelima; prati provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa, strateških dokumenata, odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, te radnih skupina koje su osnovane u cilju uspješnijeg upravljanja granicom, efikasnije granične sigurnosti, suzbijanja prekograničnog kriminala i obavljanja drugih prekograničnih aktivnosti; nadgleda i sudjeluje u njihovoj provedbi; prati pojavne oblike krivotvorenja isprava i krijumčarenja preko državne granice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.4.1.1. Odjel za zaštitu

8.4.1.2. Odjel za kompenzacijske mjere.

Članak 102.

8.4.1.1. Odjel za zaštitu

Analizira stanje sigurnosti na državnoj granici; temeljem prosudbi usmjerava i nadzire rad policijskih uprava u provedbi zaštite državne granice te kontrole plovidbe na unutarnjim plovnim putovima, sudjeluje u utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice, predlaže nove metode i tehnička rješenja u organizaciji i provedbi poslova zaštite državne granice, predlaže nabavu sredstava i opreme za provođenje nadzora državne granice, pruža stručnu pomoć policijskim upravama u provedbi propisa iz svog djelokruga rada te koordinira i usmjerava rad na sprječavanju činjenja kaznenih djela i prekršaja na državnoj granici, sudjeluje u radu međudržavnih radnih skupina za praćenje, analizu i usklađivanje dogovorene suradnje na državnoj granici, obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 103.

8.4.1.2. Odjel za kompenzacijske mjere

Prati i analizira stanje sigurnosti na području uz unutarnju granicu te s time u vezi predlaže, provodi i koordinira kompenzacijske mjere i mjere u unutrašnjosti državnog područja; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava u provođenju kompenzacijskih mjera i mjera u unutrašnjosti; analizira primjenu propisa koji uređuju suzbijanje prekograničnog kriminala, zakonitost i metodologiju rada; prati i koordinira provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske te pripadajućeg akcijskog plana; surađuje s drugim tijelima državne uprave i predstavnicima policija drugih država u provedbi odredaba međunarodnih ugovora i drugih strateških dokumenata te poslova iz svoga djelokruga; nadzire i daje stručnu pomoć u radu policijskih uprava te nalaže mjere i radnje za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih radnih skupina za praćenje, analizu i usklađivanje dogovorene suradnje na državnoj granici; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 104.

8.4.2. Služba za susjedne zemlje

Prati, analizira, izučava i koordinira rad granične policije na poslovima kontrole prelaska državne granice na cestovnim, željezničkim i riječnim graničnim prijelazima, te prati stanje i primjenu viznog sustava; sudjeluje u izradi nacrta međudržavnih i međunarodnih ugovora; predlaže nove oblike za ostvarenje i unaprjeđenje međunarodne suradnje iz djelokruga rada granične policije; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih komisija i drugih tijela; pokreće inicijative za izmjene i dopune zakona te donošenje novih zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada granične policije; daje upute i predlaže nove metode u organizaciji rada; prati zakonitost postupanja u radu granične policije; pruža stručnu pomoć iz djelokruga rada kontrole prelaska državne granice; prati i predlaže odabir tehničke opreme za kontrolu prelaska državne granice; prati i koordinira provedbu međunarodnih projekata od značaja za graničnu policiju; prati, koordinira i predlaže nove oblike edukacije policijskih službenika granične policije; prati promjene i predlaže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva iz djelokruga rada granične policije sa EU/Schengenskom pravnom stečevinom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za susjedne zemlje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.4.2.1. Odjel za graničnu kontrolu

8.4.2.2. Odjel za graničnu suradnju.

Članak 105.

8.4.2.1. Odjel za graničnu kontrolu

Analizira stanje i pojave u provedbi propisa na kontroli prelaženja državne granice i viznog sustava na cestovnim, željezničkim i riječnim graničnim prijelazima; sudjeluje u izradi i prati provedbu viznog sustava Republike Hrvatske; predlaže mjere i daje inicijative za unaprjeđenje rada u obavljanju poslova granične kontrole; neposredno pruža stručnu pomoć u radu policijskih uprava; sudjeluje u stručnom usavršavanju policijskih službenika za kontrolu prelaženja državne granice, te prema prosudbama neposredno se uključuje u provedbu poslova granične kontrole; ostvaruje suradnju s državnim tijelima i nadležnim službama na obavljanju poslova kontrole prelaženja državne granice, te provodi i ostvaruje suradnju s graničnom policijom susjednih država iz djelokruga kontrole prelaska državne granice; prati pojavne oblike krivotvorenja isprava i krijumčarenja preko graničnih prijelaza; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 106.

8.4.2.2. Odjel za graničnu suradnju

Analizira provedbu međudržavnih i međunarodnih ugovora i sporazuma; sudjeluje u izradi nacrta ugovora i sporazuma; analizira i sudjeluje u provedbi svih oblika međunarodne suradnje iz nadležnosti granične policije te predlaže nove oblike uspostave i unaprjeđenja međunarodne suradnje; sudjeluje u radu međunarodnih konferencija, inicijativa, agencija, grupa i foruma; sudjeluje u provedbi EU projekata; inicira i koordinira suradnju sa Frontexom; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih radnih skupina za praćenje i analizu dogovorene suradnje na državnoj granici i usklađivanje standarda sa standardima Europske unije; prati provedbu strateških dokumenata granične policije; prati i predlaže ažuriranje nacionalnog zakonodavstva sukladno EU/Schengenskoj pravnoj stečevini; prati, planira, koordinira i nadzire postojeće, te predlaže nove oblike obrazovanja policijskih službenika granične policije i predavača za područje granične policije; sudjeluje u izradi programa obuke, priručnika i materijala za polaznike; sudjeluje u provedbi obuke; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 107.

8.4.3. Služba za nezakonite migracije

Prati i analizira stanje u vezi s nezakonitim migracijama i strancima; prati, koordinira, nadzire i usmjerava provedbu mjera i radnji za suzbijanje nezakonitih migracija i nezakonitog rada stranaca propisanih zakonom i drugim propisima; provodi i nadzire provedbu međunarodnih ugovora, zakonskih i drugih propisa, inicira njihove izmjene ili dopune te sudjeluje u njihovoj izradi; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i s nadležnim tijelima stranih država, a u vezi s praćenjem stanja i suzbijanjem nezakonitih migracija, nezakonitog rada stranaca, trgovine ljudima i krijumčarenja osoba; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava i postaja, pruža im stručnu pomoć te se izravno uključuje u rješavanje najsloženijih slučajeva; organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika u okviru svog djelokruga; vodi zbirke podataka i razmjenjuje podatke u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za nezakonite migracije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.4.3.1. Odjel za kontrolu

8.4.3.2. Odjel za izvršenje mjera.

Članak 108.

8.4.3.1. Odjel za kontrolu

Prati, koordinira, nalaže, nadzire i usmjerava provedbu mjera prema strancima u policijskim upravama i postajama u vezi s nezakonitim boravkom i nezakonitim radom stranaca; prati, koordinira, nadzire i usmjerava operativni rad policijskih uprava i postaja u vezi sa statusnim pitanjima stranaca; provodi i nadzire provedbu međunarodnih ugovora, zakonskih i drugih propisa, inicira njihove izmjene ili dopune te sudjeluje u njihovoj izradi; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva te se po potrebi izravno uključuje u rješavanje takvih slučajeva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim, nevladinim i drugim organizacijama; organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika u okviru svog djelokruga; vodi zbirke podataka i razmjenjuje podatke u okviru svog djelokruga; obavlja i druge poslove.

Članak 109.

8.4.3.2. Odjel za izvršenje mjera

Prati, koordinira, nalaže, nadzire i usmjerava izvršenje mjera i suzbijanje nezakonitih migracija u policijskim upravama i postajama, naročito u odnosu na provođenje prisilnog udaljenja stranaca; provodi i nadzire provedbu međunarodnih ugovora, osobito readmisijskih ugovora, zakonskih i drugih propisa, inicira njihove izmjene ili dopune te sudjeluje u njihovoj izradi; daje suglasnost za privremeni ostanak stranca; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva te se po potrebi izravno uključuje u rješavanje takvih slučajeva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i s nadležnim tijelima stranih država; organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika; vodi zbirke podataka i razmjenjuje podatke u okviru svog djelokruga; obavlja i druge poslove.

Članak 110.

8.4.4. Služba pomorske i aerodromske policije

Prati, izučava i analizira stanje sigurnosti i obavljanje poslova policije na moru, u području sigurnosti civilnog zračnog prometa te kontroli prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet, ostvaruje suradnju sa subjektima čija je djelatnost vezana uz poslove na moru, civilni zračni promet i kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet, sudjeluje u postupku utvrđivanja i rješavanja graničnih povreda na moru, u zračnom prostoru Republike Hrvatske i na aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada, sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih i međudržavnih ugovora, zakonskih, podzakonskih i drugih akata vezanih za obavljanje poslova na moru, sigurnosti zračnog prometa i kontroli prelaska državne granice u pomorskim lukama i aerodromima otvorenim za međunarodni promet, prati rad i usmjerava djelatnost policijskih uprava i policijskih postaja i temeljem prosudbi organizira i neposredno provodi poslove pomorske i aerodromske policije, prati i predlaže odabir tehničke opreme potrebne za obavljanje poslova pomorske i granične policije, kao i za poslove sigurnosti zračnog prometa, obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe pomorske i aerodromske policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.4.4.1. Odjel pomorske policije

8.4.4.2. Odjel aerodromske policije

8.4.4.3. Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka.

Članak 111.

8.4.4.1. Odjel pomorske policije

Analizira rad djelatnika pomorske policije i granične policije na graničnim prijelazima pomorskih luka otvorenih za međunarodni promet radi sigurnog i nesmetanog odvijanja plovidbe na moru i prelaska državne granice, nadzire i usmjerava aktivnosti u vezi zaštite državne granice na moru, sudjeluje u utvrđivanju i razrješavanju graničnih incidenata na moru i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, prati primjenu pozitivnih propisa kojima se uređuje kontrola prelaska državne granice u lukama na moru, plovidba na moru i obavljanje morskog ribarstva. U suradnji s drugim tijelima državne uprave inicira postupak usklađivanja propisa Republike Hrvatske s međunarodnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih udruga i komisija, predlaže nove metode i organizaciju rada, prati stanje tehničke opremljenosti pomorske policije i granične policije na pomorskim graničnim prijelazima, provodi nadzor nad zakonitošću rada djelatnika pomorske i granične policije, temeljem prosudbi organizira i neposredno provodi poslove pomorske i granične policije te obavlja druge poslove u oblasti sigurnosti plovidbe i kontrole prelaska državne granice u lukama na moru; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 112.

8.4.4.2. Odjel aerodromske policije

Prati, usklađuje i nadzire obavljanje poslova djelatnika aerodromske policije u cilju sigurnog odvijanja civilnog zračnog prometa i sprečavanja protuzakonitih radnji u civilnom zračnom prometu; prati, nadzire i usklađuje rad djelatnika aerodromske policije u obavljanju poslova nadzora prelaska državne granice u zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet; provodi nadzor nad zakonitošću rada djelatnika aerodromske policije i temeljem prosudbi organizira i neposredno provodi poslove aerodromske policije; sudjeluje u radu komisija međunarodnih udruga za civilni zračni promet; skrbi nad usklađivanjem preporuka i standarda međunarodnih udruga za civilni zračni promet s pozitivnim propisima Republike Hrvatske; surađuje s drugim državnim tijelima u vezi sigurnijeg i redovitijeg odvijanja civilnog zračnog prometa, zračne plovidbe i kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama; predlaže nove metode obavljanja poslova i radnih zadaća policije na aerodromima; predlaže nove metode i organizaciju obavljanja poslova granične kontrole u zračnim lukama; prati i predlaže odabir tehničke opreme potrebne za obavljanje poslova zaštite zračnog prometa i kontrole prelaska državne granice; usklađuje rad djelatnika policije s drugim čimbenicima zaštite civilnog zračnog prometa i kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama; sudjeluje u izradi propisa kojima se uređuje problematika granične kontrole i zaštite civilnog zračnog prometa; sudjeluje u rješavanju povreda zračnog prostora; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 113.

8.4.4.3. Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka

Prati događaje i pojave koje utječu na stanje sigurnosti na morskom prostoru Republike Hrvatske te na nepovredivost državne granice na moru, praćenjem tehničkih sustava za nadzor morskog prometa u realnom vremenu koji omogućavaju prikaz stanja na moru; u cilju stvaranja zajedničkog prikaza stanja na morskom prostoru Republike Hrvatske (COP-common operation picture) prikaz stanja na moru dodatno nadopunjava obavijestima, informacijama i podacima prikupljenim od strane policijskih plovila, ustrojstvenih jedinica pomorske policije, baza podataka Ministarstva, kao i drugih državnih tijela i agencija koje obavljaju poslove na moru, a koje su od značaja za stanje sigurnosti i nadzor državne granice na moru; analizira i ocjenjuje prikupljene obavijesti, informacije i podatke, njihov značaj, izrađuje analize stanja sigurnosti na morskom prostoru, kao i sigurnost državne granice na moru te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprjeđenje; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice na moru; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica; koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora državne granice na moru i poslove na moru iz nadležnosti policije s ustrojstvenim jedinicama drugih državnih tijela koja su nadležna za obavljanje poslova na moru; komunicira i razmjenjuje podatke s operativnim centrima državnih tijela nadležnih za obavljanje poslova na moru, s tijelima susjednih zemalja, zemalja članica Europske unije i tijelima EU vezano uz nadzor državne granice na moru.

Članak 114.

8.4.5. Prihvatni centar za strance

Obavlja poslove prihvata i smještaja stranaca; organizira i obavlja preprate poradi prisilnih udaljenja stranaca iz države; sudjeluje u provedbi postupaka utvrđivanja identiteta smještenih stranaca; vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj skrbi za smještene strance; obavlja poslove osiguranja objekta i smještenih osoba; poduzima mjere i radnje u svrhu poboljšavanja uvjeta boravka u Centru; provodi i nadzire provedbu međunarodnih ugovora, osobito readmisijskih ugovora, zakonskih i drugih propisa, inicira njihove izmjene ili dopune te sudjeluje u njihovoj izradi; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva preprate i prisilnog udaljenja stranaca; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima državne vlasti, pravnim osobama i humanitarnim organizacijama u provedbi poslova prihvata, smještaja i udaljenja stranaca; poduzima mjere za osiguranje funkcioniranja jedinstvenog informacijskog i dokumentacijskog sustava glede podataka o postupanju sa strancima iz svog djelokruga rada te jedinstvenog sustava izvješćivanja; organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika u okviru svog djelokruga; vodi propisane evidencije.

Članak 115.

8.4.6. Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice

Provodi ciljane i unaprijed planirane pojačane mjere kontrole osoba, prijevoznih sredstava i stvari na državnoj granici kao i u unutrašnjosti državnog područja radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i sprječavanje prekograničnog kriminaliteta; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; poslove nadzora državne granice obavlja uz korištenje posebnih tehničkih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi programa osposobljavanja za posebna znanja i vještine iz svog područja rada; sudjeluje u izradi standardizacije tehničke opreme, kao i prijedloga nabave tehničkih sredstava za djelovanje Jedinice; obavlja i druge poslove iz svog područja rada. Zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida.

Članak 116.

8.4.7. Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika

Prati događaje i pojave koje utječu na stanje sigurnosti na području nadzora ukupne državne granice kroz praćenje postupanja policijskih službenika granične policije u realnom vremenu; u cilju stvaranja jedinstvenog prikaza stanja na državnoj granici Republike Hrvatske prikaz stanja dodatno se nadopunjava obavijestima, informacijama i podacima prikupljenim od strane tehničkih sustava koji se koriste u nadzoru državne granice, baza podataka Ministarstva, kao i drugih državnih tijela i agencija; prikupljene obavijesti, informacije i podatke analizira i ocjenjuje njihov značaj, izrađuje analize stanja sigurnosti na državnoj granici te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprjeđenje; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; koordinira stručnim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika; izrađuje analize rizika i druge analitičke proizvode, te pruža stručnu pomoć policijskim upravama u izradi analiza rizika; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica; kao centralno mjesto za praćenje postupanja granične policije u realnom vremenu koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora državne granice s ustrojstvenim jedinicama drugih državnih tijela; kao nacionalna točka za razmjenu podataka granične policije ostvaruje suradnju i neposredno razmjenjuje podatke s Operativno-komunikacijskim centrom policije Ministarstva i centrima drugih državnih tijela, s nacionalnim koordinacijskim centrima zemalja članica Europske unije i drugim tijelima Europske unije vezano uz nadzor državne granice, posebno FRONTEX-ovim Situacijskim centrom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.4.7.1. Odjel za analizu rizika

8.4.7.2. Odjel Nacionalnog koordinacijskog centra.

Članak 117.

8.4.7.1. Odjel za analizu rizika

Prikuplja obavijesti, informacije i podatke; analizira i ocjenjuje njihov značaj, izrađuje analize stanja sigurnosti na državnoj granici te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprjeđenje; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; nadzire i koordinira stručnim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika; izrađuje analize rizika i druge analitičke proizvode, pruža stručnu pomoć policijskim upravama u izradi analiza rizika; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; surađuje s tijelima obuhvaćenih Europskim sustavom integriranog upravljanja granicom vezano uz razmjenu informacija i izradu analitičkih dokumenata.

Članak 118.

8.4.7.2. Odjel Nacionalnog koordinacijskog centra

Uspostavlja i održava nacionalnu sliku stanja u svrhu pružanja učinkovitih, točnih i pravovremenih informacija svim tijelima nadležnima za kontrolu i nadzor vanjskih granica na nacionalnoj razini; razmjenjuje informacije s nacionalnim koordinacijskim centrima država članica i drugim tijelima Europske unije vezano uz nadzor državne granice, posebno FRONTEX-ovim Situacijskim centrom; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji; ostvaruje suradnju i neposredno razmjenjuje podatke s Operativno-komunikacijskim centrom policije Ministarstva i centrima drugih državnih tijela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 119.

8.5. Uprava za posebne poslove sigurnosti

Usklađuje rad u provedbi mjera zaštite i osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora; organizira i provodi neposrednu tjelesnu zaštitu štićenih osoba; organizira i provodi osiguranje prostora i objekata u kojima borave štićene osobe; organizira i provodi osiguranje objekata diplomatskih misija i konzularnih ureda; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa; prikuplja i obrađuje podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora; organizira i provodi mjere zdravstveno-higijenske i tehnološke zaštite; organizira i provodi mjere protueksplozijske zaštite štićenih objekata i prostora; prati razvoj tehničkih dostignuća iz područja osiguranja i zaštite te osigurava i unaprjeđuje njihovu primjenu u provođenju osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim domaćim i stranim institucijama i tijelima; analizira obavljanje poslova i kontinuirano provodi edukaciju djelatnika za poslove zaštite i osiguranja; usmjerava i nadzire obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada te po potrebi predlaže poduzimanje mjera s ciljem povećanja stupnja sigurnosti štićenih osoba i objekata; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za posebne poslove sigurnosti ustrojavaju se sljedeće službe:

8.5.1. Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba

8.5.2. Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora

8.5.3. Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda.

Članak 120.

8.5.1. Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba

Organizira, koordinira i provodi mjere neposredne tjelesne zaštite i motorizirane pratnje domaćih i stranih štićenih osoba; prikuplja, obrađuje, analizira i dostavlja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba; analizira izvršene poslove i zadaće te kontinuirano skrbi o edukaciji službenika za poslove osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora; surađuje i razmjenjuje podatke i informacije s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim domaćim i stranim institucijama, organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba.

Članak 121.

8.5.2. Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora

Organizira i poduzima pripremne mjere i radnje osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora na području Republike Hrvatske; obavlja osiguranje te protueksplozijske preglede objekata i prostora u kojima štićene osobe privremeno ili stalno borave; provodi nadzor i pregled osoba i stvari koje se unose u osiguravane objekte i prostore; provodi mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja; postupa po najavama i saznanjima o mogućem ugrožavanju štićenih osoba i objekata a poradi onemogućavanja diverzantsko-terorističkog ugrožavanja, sprječavanja otmica i narušavanja sigurnosti štićenih objekata i prostora; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa; u provođenju mjera osiguranja i zaštite koristi tehnička sredstva zaštite te prati razvoj i primjenu tehničkih dostignuća na tom području; surađuje s ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva i drugim domaćim i stranim institucijama i tijelima u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti štićenih objekata i prostora; prikuplja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora, analizira obavljanje poslova i kontinuirano skrbi o edukaciji djelatnika za poslove osiguranja i zaštite; usmjerava i nadzire obavljanje poslova iz svog djelokruga rada te po potrebi predlaže poduzimanje mjera s ciljem povećanja stupnja sigurnosti štićenih osoba, objekta i prostora.

Članak 122.

8.5.3. Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda

Na temelju sigurnosne prosudbe i načela reciprociteta organizira, koordinira i provodi mjere i radnje osiguranja i zaštite vanjskih zona objekata stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj te objekata u kojima se održavaju protokolarne aktivnosti u organizaciji diplomatskih misija i konzularnih ureda; prikuplja, obrađuje, analizira i dostavlja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih objekata; analizira izvršene poslove i zadaće te skrbi o edukaciji službenika za poslove osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora; surađuje i razmjenjuje podatke i informacije s ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu i drugim domaćim i stranim institucijama, organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj.

Članak 123.

8.6. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama na području Republike Hrvatske, prikuplja dodatne obavijesti, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji; koordinira mjere i radnje koje poduzima Ravnateljstvo policije, druge ustrojstvene jedinice Ministarstva i druga tijela državne vlasti; surađuje s operativno-komunikacijskim centrima policija susjednih država; u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije obavija nadzor rada operativno-komunikacijskih centara policijskih uprava te poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama; u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama ili drugim ugrozama Republike Hrvatske koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; skrbi o provedbi propisanih mjera zaštite podataka; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje Ravnateljstva policije, dužnosnike Ministarstva i drugih tijela državne vlasti; koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire obavljanje poslova policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika; nadzire zakonitost rada policijskih službenika policijske pritvorske jedinice i pritvorskih nadzornika u policijskim upravama; zaprima obavijesti o uhićenim osobama na području Republike Hrvatske, obavijesti o trajanju uhićenja, dovođenju uhićenika ili njegovu puštanju na slobodu; pruža informacije svim zainteresiranim subjektima o pitanjima iz svoje nadležnosti, osobito po potrebi daje informacije glavnom ravnatelju policije, zamjenicima glavnog ravnatelja policije i nadležnim osobama u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnom odvjetniku i drugim pravosudnim tijelima te drugim nadležnim tijelima državne uprave; u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije brine i poduzima mjere za unaprjeđenje rada policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika; vodi brigu i nadzire stručno usavršavanje pritvorskih nadzornika; daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; nadzire pravilno vođenje Zbirke podataka uhićenih i pritvorenih osoba i daje upute; izrađuje statistička izvješća o uhićenim i pritvorenim osobama, po potrebi priprema pisana izvješća o radu policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskim nadzornicima i izrađuje analize i studije u cilju unaprjeđenja sustava policijskih pritvorskih jedinica; prati domaće i strane propise iz ovoga područja rada, a osobito iz područja zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Operativno-komunikacijskog centra policije; štiti cjelovitost kriptološke sigurnosti i zaštite brzojavnog prometa.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Operativno-komunikacijskog centra policije ustrojava se sljedeća ustrojstvena jedinica:

8.6.1. Odsjek za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka.

Članak 124.

8.6.1. Odsjek za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka

Provodi izravno 24-satno kriptološko osiguranje i zaštitu sveukupnog brzojavnog prometa za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu putem stalnih brzojavnih službi; sigurnosno uništavanje kriptološke osnovice i materijala nastalih u radu; evidentira dojave Help Deska te na osnovu njih intervenira; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada; koordinira i usmjerava rad službenika kriptološke sigurnosti u policijskim upravama i po potrebi obavlja poslove operativnog dežurstva.

Članak 125.

8.7. Zapovjedništvo specijalne policije

Zapovjedništvo specijalne policije zapovijeda i rukovodi specijalnim jedinicama policije (Split, Osijek i Rijeka), Antiterorističkom jedinicom Lučko, Zrakoplovnom jedinicom i Ronilačkim centrom prilikom izvršavanja zadaća iz njihova djelokruga rada, i to: borba protiv svih oblika terorizma; rješavanje otmica, talačkih i drugih kriznih situacija; rješavanje situacija otmica zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava na kopnu i vodi; uhićenje počinitelja najtežih kaznenih djela; posebno osiguranje visokih državnih dužnosnika; zaštita određenih osoba; helikopterske operacije; zadaće potrage i spašavanja; snajperske operacije; pronalaženje, deaktiviranje i uništavanje formacijskih i improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji i pod vodom; ronilačke intervencije; pružanja pomoći drugim organizacijskim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz djelokruga rada Specijalne policije; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o policiji; po nalogu glavnog ravnatelja policije rukovodi i koordinira u pojedinim operativnim zadaćama na državnoj razini (rješavanje kriznih situacija, borba protiv terorizma, uhićenja počinitelja najtežih kaznenih djela, pretrage terena i slično); koordinira i zapovijeda u obavljanju zadaća u posebno složenim uvjetima (obavljanje policijskih zadaća u posebnim uvjetima – pod vodom, na neprohodnim i nepristupačnim terenima, u uvjetima kada je potrebno koristiti posebna stručna znanja i specijalističku opremu); koordinira i zapovijeda u slučajevima helikopterskih operacija (pretrage terena, akcije spašavanja u slučajevima katastrofa, helikopterske zadaće na području policijskih uprava i slično); ustrojava namjenske snage za izvršavanje zadaća na državnoj razini iz svog djelokruga rada; izrađuje standardne operativne postupke (SOP) za postupanje specijalnih jedinica policije prilikom postupanja i rješavanja kriznih situacija (otmice osoba i prijevoznih sredstava, talačke situacije, teroristički napadi i slično); ustrojava i rukovodi radom pregovaračkih timova Specijalne policije; ustrojava i rukovodi timom policijskih savjetnika za krizne situacije; osposobljava sve djelatnike Specijalne policije za djelovanje i izvršavanje zadaća iz djelokruga rada Specijalne policije na i u vodi (ronjenje, upravljanje plovilima i drugo), u zraku (padobranski skokovi, helikopterske operacije i drugo) te na kopnu (savladavanje teško pristupačnih planinskih predjela, upravljanje specijalnim vozilima i drugo); provjerava razinu osposobljenosti djelatnika Specijalne policije te nadzire i usmjerava njihov rad; prati razvoj i dostignuća i predlaže tehnička sredstva, opremu i naoružanje za potrebe Specijalne policije; surađuje sa specijalnim policijama drugih država; prati i analizira pojavne oblike terorizma u svijetu i izrađuje standardne operativne postupke (SOP) za postupanje u tim situacijama; predlaže mjerila za prijam kandidata u Specijalnu policiju i sudjeluje u postupku njihovog prijma; u Ronilačkom centru Specijalne policije provodi temeljnu i specijalističku obuku te uvježbavanje djelatnika Specijalne policije, izrađuje stručnu specijalističku literaturu za potrebe provođenja obuke pripadnika Specijalne policije, sudjeluje u izradi programa rada, stručnog usavršavanja i obuke Specijalne policije i u utvrđivanju standarda iz pojedinih disciplina te prati stručno usavršavanje svih djelatnika Specijalne policije; provodi operativne pripreme ronioca protueksplozijske zaštite za izvršenje zadaća podvodnog razminiranja; izrađuje operativne elaborate za podvodno razminiranje za područje čitave Republike Hrvatske; predlaže donošenje normativnih akata kojima se regulira djelovanje Specijalne policije; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Zapovjedništva specijalne policije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zapovjedništva specijalne policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.7.1. Antiteroristička jedinica Lučko

8.7.2. Zrakoplovna jedinica

8.7.3. Specijalna jedinica policije Rijeka

8.7.4. Specijalna jedinica policije Osijek

8.7.5. Specijalna jedinica policije Split

8.7.6. Ronilački centar.

Članak 126.

8.7.1. Antiteroristička jedinica Lučko

Antiteroristička jedinica Lučko djeluje na cijelom području Republike Hrvatske, a nadležna je za: suzbijanje terorizma, rješavanje najsloženijih otmica i talačkih situacija, otmice zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta, uhićenje počinitelja najtežih kaznenih djela, zaštitu određenih osoba, helikopterske operacije, zadaće potraga i spašavanja, snajperske operacije, pronalaženje, deaktiviranje i uništavanje formacijskih i improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji i pod vodom, ronilačke intervencije te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o policiji.

Članak 127.

8.7.2. Zrakoplovna jedinica

Zrakoplovna jedinica djeluje na cijelom području Republike Hrvatske, a nadležna je za: suzbijanje terorizma, rješavanje otmica i talačkih situacija (posebice onih na brodovima na otvorenom moru), suzbijanje najtežih oblika kaznenih djela (otmice, razbojništva, razbojničke krađe i drugo) u čijem razrješavanju sudjeluju i pripadnici Specijalne policije, posebna osiguranja štićenih osoba i državnih dužnosnika u kojima kao snage za potporu sudjeluju pripadnici Specijalne policije, ispomoć svim drugim ustrojstvenim jedinicama policije u obavljanju policijskih poslova, održavanje sredstava veze Ministarstva, ispomoć graničnoj policiji u nadzoru državne granice, zadaće potrage i spašavanja, prijevoz visokih državnih dužnosnika te obavija i druge poslove sukladno Zakonu o policiji.

Članak 128.

8.7.3. Specijalna jedinica policije Rijeka

Specijalna jedinica policije Rijeka nadležna je za: suzbijanje terorizma, rješavanje otmica i talačkih situacija, suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta, uhićenje počinitelja kaznenih djela, posebno osiguranje visokih državnih dužnosnika, zaštitu određenih osoba, ispomoć graničnoj policiji u nadzoru granica, potrage i spašavanja, ronilačke intervencije, pronalaženje, deaktiviranje, i uništenje formacijskih i improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji i pod vodom, helikopterske operacije i snajperske operacije te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o policiji. Prema potrebi Specijalna jedinica policije Rijeka djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Članak 129.

8.7.4. Specijalna jedinica policije Osijek

Specijalna jedinica policije Osijek nadležna je za: suzbijanje terorizma, rješavanje otmica i talačkih situacija, suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta, uhićenje počinitelja kaznenih djela, posebno osiguranje visokih državnih dužnosnika, zaštitu određenih osoba, ispomoć graničnoj policiji u nadzoru granica, potrage i spašavanja, ronilačke intervencije, pronalaženje, deaktiviranje, i uništenje formacijskih i improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji i pod vodom, helikopterske operacije i snajperske operacije te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o policiji. Prema potrebi Specijalna jedinica policije Osijek djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Članak 130.

8.7.5. Specijalna jedinica policije Split

Specijalna jedinica policije Split nadležna je za: suzbijanje terorizma, rješavanje otmica i talačkih situacija, suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta, uhićenje počinitelja kaznenih djela, posebno osiguranje visokih državnih dužnosnika, zaštitu određenih osoba, ispomoć graničnoj policiji u nadzoru granica, potrage i spašavanja, ronilačke intervencije, pronalaženje, deaktiviranje, i uništenje formacijskih i improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji i pod vodom, helikopterske operacije i snajperske operacije te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o policiji. Prema potrebi Specijalna jedinica policije Split djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Članak 131.

8.7.6. Ronilački centar

Ronilački centar je nadležan za provođenje opće i specijalističke izobrazbe ronioca Specijalne policije, provođenje i osposobljavanje ronioca Specijalne policije koji obavljaju poslove podvodnog razminiranja, provođenje operativne i trenažne pripreme ronioca Specijalne policije za izvršenje zadaća podvodnog razminiranja, izradu operativnih elaborata za podvodno razminiranje na području Republike Hrvatske; provođenje temeljne i specijalističke obuke te uvježbavanje zaposlenika drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te provođenje temeljne i specijalističke obuke za policije stranih zemalja; sudjeluje u akcijama potraga i spašavanja na moru; obavlja službena ronjenja s ciljem pronalaska predmeta i tragova kaznenog djela, vađenja utopljenika, podvodnog razminiranja; obavlja i druge policijske zadaće na vodi i pod vodom; provodi ronilačku izobrazbu službenika drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; surađuje sa srodnim službama stranih država te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o policiji.

Članak 132.

8.8. Policijska akademija

Provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac, specijalizaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje, policijski trening i visokoškolsko obrazovanje (u daljnjem tekstu: obrazovanje i usavršavanje); izrađuje programe specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i policijskog treninga; temeljem posebne odluke ili ugovora ustrojava i provodi posebne obrazovne programe vezane uz područje sigurnosti i ostvarivanja prava građana za potrebe građana, drugih ministarstava, državnih tijela i organizacija (u daljnjem tekstu: vanjski korisnici); u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama izrađuje i predlaže ministru unutarnjih poslova na donošenje Godišnji plan obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika i Godišnji plan obrazovanja i usavršavanja ostalih službenika unutarnjih poslova; izrađuje, daje na vrednovanje i odobravanje programe obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika i ostalih službenika unutarnjih poslova i predlaže ministru unutarnjih poslova na donošenje, sukladno važećim propisima koji reguliraju pojedine oblike obrazovanja u Republici Hrvatskoj; analizira potrebe za obukom, koncipira programe obuke, koordinira i kontrolira provedbu obuke i evaluaciju učinka obuke; provodi obuku vodiča i dresuru službenih pasa; obavlja nakladničku djelatnost za potrebe obrazovanja, informiranja i educiranja unutar Ministarstva i vanjske korisnike; obavlja knjižničnu djelatnost za potrebe Ministarstva; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima u okviru svojih djelatnosti; skuplja, čuva i izlaže predmete koji se odnose na povijest i sadašnjost policije u Hrvatskoj; sudjeluje u izradi i predlaganju normativnih akata; obavlja primijenjena znanstvena i stručna istraživanja u području policijske prakse i policijskih znanosti te temeljem dobivenih rezultata razvija i unaprjeđuje standarde policijskog postupanja; obavlja opće poslove u funkciji odvijanja svoje djelatnosti; primjenjuje odredbe Zakona o policiji koje se odnose na obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika i na ostale službenike unutarnjih poslova; prati razvoj nastavne tehnike, metoda rada i usavršavanja te predlaže njihovo uvođenje i nabavu; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Policijske akademije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Policijske akademije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.8.1. Visoka policijska škola

8.8.2. Policijska škola »Josip Jović«

8.8.3. Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju

8.8.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-
-knjižničnu djelatnost

8.8.5. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

8.8.6. Muzej policije.

Članak 133.

8.8.1. Visoka policijska škola

Školuje kadrove na preddiplomskom, diplomskom i drugim oblicima visokoškolske izobrazbe u području sigurnosti, policijske struke i znanosti; izvodi stručne i sveučilišne programe; provodi druge oblike policijskog obrazovanja za potrebe Ministarstva; provodi školovanje za vanjske korisnike; izrađuje i daje na verifikaciju programe visokoškolskog obrazovanja sukladno važećim propisima; obavija znanstveno-istraživačku djelatnost u području sigurnosnih i srodnih znanosti; razvija međunarodnu suradnju u području visokoškolskog obrazovanja za potrebe policije; sudjeluje u izradi normativnih akata; pruža stručnu i znanstvenu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja svoje djelatnosti; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature i ostalih odgovarajućih informativnih i edukativnih materijala za potrebe Ministarstva i vanjskih korisnika. Na Visokoj policijskoj školi djeluje šest stručnih katedri koje se bave primijenjenim istraživanjima delinkvencije i kriminaliteta, pitanjima sigurnosti i standardizacijom policijskog postupanja. Radom katedri upravljaju voditelji. Na Visokoj policijskoj školi djeluje Centar za policijska istraživanja koji obavlja poslove znanstveno-istraživačkog rada. Radom Centra za policijska istraživanja upravlja voditelj. Na Visokoj policijskoj školi djeluje Centar za mentalno zdravlje koji obavlja poslove edukacije, znanstveno-istraživačkog rada, pružanja psihološke pomoći vezanih za mentalno zdravlje polaznika različitih programa policijskog obrazovanja kao i ostalih zaposlenika Ministarstva. Radom Centra za mentalno zdravlje upravlja voditelj.

Članak 134.

8.8.2. Policijska škola »Josip Jović«

Provodi temeljno policijsko obrazovanje za zanimanje policajac kao srednjoškolsko obrazovanje kroz treći i četvrti razred Policijske škole, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac i temeljni policijski tečaj, provodi temeljno policijsko osposobljavanje u okviru vježbeničke prakse i mentorskog programa obuke; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje nastavne planove i programe policijskog obrazovanja, brine o njihovoj verifikaciji sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; prati promjene zakona i drugih propisa iz područja temeljnog obrazovanja i djelatnosti Ministarstva te ih primjenjuje u području policijskog obrazovanja; prati promjene u području stručnih i znanstvenih istraživanja te ih primjenjuje u provedbi programa obrazovanja iz svojeg djelokruga rada; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature i ostalih odgovarajućih informativnih i edukativnih materijala za potrebe Ministarstva i vanjskih korisnika; sudjeluje u razvoju i provedbi pojedinih oblika međunarodne suradnje u području temeljnog policijskog obrazovanja provodi evaluaciju svih programa u cilju samo vrednovanja i vanjskog vrednovanja; stalno surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na svim oblicima izobrazbe; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju, te izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima obrazovanja; skrbi o smještaju, odgoju, izvannastavnim aktivnostima i slobodnom vremenu učenika i polaznika.

U Policijskoj školi djeluje šest stručnih aktiva čijim radom upravljaju voditelji.

Članak 135.

8.8.3. Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju

Obavlja poslove planiranja i programiranja, organizacije i realizacije svih oblika stručnog osposobljavanja, usavršavanja i specijalizacije za Ravnateljstvo policije i uprave u sjedištu Ministarstva, te vanjskih korisnika, a odobreni su u planu obrazovanja i usavršavanja na nivou Ministarstva ili za njih postoji posebno odobrenje Kolegija ministra; brine o verifikaciji odobrenih planova usavršavanja i specijalizacije sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava izrađuje planove i programe dopunskog usavršavanja te nadzire njihovu provedbu; nositelj je izrade Godišnjeg plana obrazovanja i stručnog usavršavanja na razini Ministarstva; prati kvalitetu nastave u oblicima izobrazbe koje provodi; obavlja stručni nadzor nad svim oblicima stručnog usavršavanja koji se realiziraju u Službi; provodi evaluaciju svih oblika izobrazbe koje realizira; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju, te izdaje uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima izobrazbe; izrađuje izvješće o realizaciji; unosi podatke o polaznicima u odgovarajuće evidencije; sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih djelatnosti i neposrednoj realizaciji međunarodnih projekata; prati sve novosti u policijskoj djelatnosti, kao i u pedagoško-andragoškoj znanosti, te predlaže promjene i poboljšanja u izobrazbi; prati razvoj moderne nastavne tehnologije te predlaže njenu nabavku.

Članak 136.

8.8.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost

Usmjerava elemente procesa rada, kroz pripremu i organizaciju programa i obuka na nacionalnoj i međunarodnoj razini, provodi pedagošku podršku i evaluaciju; posebice u području osmišljavanja, provedbe razvojnih programa, pedagoškog i psihološkog praćenja, evaluacija, smjernica, planova i programa obuke te provodi savjetovanja; odgovorna je za aktivnosti vezano uz intenzivno jačanje međunarodne, međuinstitucionalne suradnje, suradnju s EU agencijama zaduženim za obuku i obrazovanje te jačanje novih modernih tehnologija obrazovanja; usmjerena je na konkretnu uspostavu i razvoj e-obrazovanja, izradu online-baze tečajeva i obuka, administriranje i ažuriranja operacijskih sustava i korisničkih programa posebice sustava učenja na daljinu (e-učenje); odgovorna je za pripremu, provođenje i izradu evaluacija i evaluacijskih programa i obuka te temeljem istih sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje policijskog obrazovanja i obuka, stalno surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; osmišljava, realizira i objavljuje nastavne, stručne i znanstvene materijale potrebne za provedbu programa obuke; brine o njihovoj verifikaciji sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; prati promjene zakona i drugih propisa iz područja obrazovanja; prati promjene u području stručnih i znanstvenih istraživanja; obavlja poslove izdavačke djelatnosti, pokriva potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom za potrebe Ministarstva; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, autorima i tiskarama u pripremanju, izboru i objavljivanju materijala; plasira odgovarajuća izdanja Ministarstva vanjskim korisnicima; prati, odabire, selekcionira, informacije, publikacije i drugu stručnu građu za korisnike svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje prijedlog godišnjeg plana izdavačke djelatnosti, posebnih izdanja i časopisa te ga dostavlja Uređivačkom odboru Ministarstva na usvajanje, brine o njegovoj realizaciji; ostvaruje i unaprjeđuje knjižničnu djelatnost; predlaže nabavnu politiku knjižnično-informacijske građe; razvija različite oblike suradnje s drugim srodnim knjižnicama i ustanovama u zemlji i inozemstvu, kao i izdavačkim kućama, nakladnicima i dobavljačima u cilju zadovoljavanja zahtjeva i potreba svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi i održava suradnju s matičnim službama pri Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici: Uredom ISSN i CIP uredom; vodi knjižnicu Policijske akademije; priprema i izvršava materijalno-financijske i administrativno-tehničke poslove za Zakladu policijske solidarnosti; koordinira športske aktivnosti u kojima sudjeluju policijski službenici-športaši; planira i provodi analize poslovanja u športu (rezultata rada); daje potporu športašima vezano uz administrativno planiranje aktivnosti športaša, surađuje s vanjskim športskim agencijama; koordinira rad športaša s nadležnim rukovoditeljima; vodi brigu o Klapama Ministarstva, te koordinira njihov rad kod sudjelovanja u obilježavanjima prigodnih i protokolarnih događaja, svečanostima i humanitarnim koncertima koje organizira Ministarstvo u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; surađuje s kulturnim ustanovama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, planira, programira i organizira umjetničke i druge aktivnosti za djelatnike Ministarstva.

Članak 137.

8.8.5. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

Planira i provodi tečajeve za obuku vodiča i dresuru službenih pasa raznih namjena; izrađuje nastavne planove i programe edukacije, sudjeluje u izradi druge nastavne literature i priručnika. Analizira stanje te predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručne osposobljenosti policijskih službenika – instruktora koji rade na obuci vodiča i dresuri službenih pasa, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, izrađuje prosudbe i planove nabave pasa za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva, kao i plan raspodjele pasa. Također pruža stručnu pomoć policijskim upravama i drugim ustrojstvenim jedinicama i usmjerava njihov rad te u njima obavlja godišnje provjere operativne učinkovitosti rada vodiča sa službenim psima; provjerava osposobljenost službenika; sudjeluje u izradi propisa iz svog djelokruga rada; planira i provodi načela metodologije i taktike uporabe službenih pasa; planira i realizira mjere iz svog djelokruga rada vezano za opremljenost i korištenje odgovarajuće tehnike; provodi međunarodnu suradnju na temu školovanja vodiča i službenih pasa, kao i na temu rada policijskih službenika sa službenim psima, te obavlja i sve druge poslove iz svog područja djelatnost.

Članak 138.

8.8.6. Muzej policije

Prikuplja, čuva, istražuje te stručno i znanstveno obrađuje predmete i dokumente o povijesnom razvoju policije, a posebno na području Republike Hrvatske i za razdoblje Domovinskog rata; trajno zaštićuje muzejsku građu i dokumentaciju; stalnim postavom i povremenim izložbama predstavlja muzejsku građu stručnoj i najširoj javnosti; organizira tribine, predavanja i multimedijske prezentacije za najširu javnost s ciljem neposrednog upoznavanja građana sa svim aspektima policijskog rada te promicanje samozaštitne kulture s posebnim naglaskom na edukativnu ulogu kod mlađih naraštaja; sa svojim prilozima sudjeluje u muzejskoj publicistici i dokumentaristici te razvija domaću i inozemnu suradnju sa srodnim institucijama čime afirmira ulogu policije u suvremenom hrvatskom društvu.

Članak 139.

9. RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Ravnateljstvo civilne zaštite osniva se radi obavljanja upravnih i stručnih poslova koji podrazumijevaju: uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja; osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; provođenja poslova, mjera i aktivnosti civilne zaštite; upravljanja sustavom uzbunjivanja i obavješćivanja te obavljanja međunarodne suradnje u području civilne zaštite; obavljanje inspekcijskih poslova u području civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdavanje dozvola za obavljanje nuklearne djelatnosti; provođenje nezavisne analize sigurnosti; izdavanje rješenja, suglasnosti, odnosno posebnih uvjeta za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost; praćenje tehnologije razgradnje nuklearnih elektrana i zbrinjavanja radioaktivnog otpada porijeklom iz nuklearnih elektrana ili istrošenog nuklearnog goriva; vođenje očevidnika o rješenjima i suglasnostima; vođenje registra nuklearnih djelatnosti i materijala; izdavanje odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja; vođenje i nadziranje evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja; ovlašćivanje izvršitelja za nuklearnu sigurnost; obavljanje poslova vezanih uz sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada; praćenje stanja sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima; oblikovanje standarda i metoda u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja; davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te davanje dozvola za nabavu, uvoz, izvoz i uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; ovlašćivanje stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja; davanja dozimetrijske procjene izloženosti ionizirajućem zračenju izloženih radnika i stanovništva od medicinskog izlaganja prilikom dijagnostičkih i terapijskih postupaka; vođenje očevidnika o odobrenjima, dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, te vođenje i nadziranje očevidnika o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i izdavanje uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja; izrađivanje stručnih podloga za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; utvrđivanje udovoljavanja pravnih osoba propisanim uvjetima za organizaciju i provedbu dopunskog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja; poredbena ispitivanja među ovlaštenim stručnim tehničkim servisima koji provode mjerenje osobnog ozračenja; organizaciju, a po potrebi i provođenje ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; procjenu izloženosti stanovništva od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; praćenje izloženosti radionuklidima nastalim u radnim aktivnostima i njihovog ispuštanja u okoliš; vođenje evidencija o stanju radioaktivnosti u okolišu; izvještavanje o stanju radioaktivnosti u okolišu; davanja odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim otpadom, vođenje i nadziranje evidencija o radioaktivnom otpadu; obavljanje inspekcijskih poslova vezanih uz nadzor provedbe zakona, drugih propisa i općih akata kojima se uređuje područje radiološke i nuklearne sigurnosti; organiziranje sustava pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osiguravanje stručne pomoći u slučaju nuklearne nezgode/nesreće; pripremanje i provođenje potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja; pripremanje obavijesti za sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; prikupljanje podataka i informacija o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, suradnju s odgovarajućim centrima drugih zemalja, analizu i procjenu potencijalnih posljedica radiološke ili nuklearne nesreće i pripremu temeljnih stručnih podloga za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva; organiziranje i nadzor provedbe sanacije posljedica nezgode; kontrolu neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice; zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; vođenje evidencija vezanih uz nadzor neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; provođenja obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na: zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima s područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te imenuje svoje stručne predstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i društava i prate njihov rad; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za sve sudionike iz Republike Hrvatske; potiče i podupire znanstveni i razvojno-istraživački rad, potiče stručna statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja; provođenje tehničkog nadgledanja postrojenja koje obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; održavanost postrojenja kao i opasnost od ostalih uzročnika paljenja, sukladno hrvatskim normama; provođenje tehničkog nadgledanja aktivnosti koje obuhvaća proizvodnju, popravak, instaliranje i održavanje uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; provođenje tehničkog nadgledanja nad dokumentacijom za postrojenja i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; provođenje tehničkog nadgledanja nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugrože­nima eksplozivnom atmosferom; pripremu stručnih mišljenja o primjeni propisa na postrojenja i o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; obavljanje ispitivanja, ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine; obavljanje certifikacije eksplozivnih tvari i sustava upravljanja te edukaciju stručnog osoblja; prikupljanje i obradu podataka o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS) ili njihovim dijelovima; vođenje evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima; obilježavanje minski sumnjivih područja; obavljanje poslova općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja; izradu idejnih planova razminiranja i izvedbenih planova tehničkog izvida; kontrolu kvalitete razminiranja i tehničkog izvida na radilištu; izdavanje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavljanje poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pružanje stručne pomoći i davanje potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informiranje i edukaciju stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanje mjera zaštite i spašavanja stanovništva; izdavanje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupanje poslova razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; suradnju s međunarodnim subjektima u razminiranju te druge poslove u vezi s protuminskim djelovanjem određene zakonom ili po zahtjevu Vlade Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ravnateljstva civilne zaštite ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1. Ured Ravnateljstva civilne zaštite

9.2. Operativni centar civilne zaštite

9.3. Nastavno nacionalno središte civilne zaštite

9.4. Sektor za inspekcijske poslove

9.5. Sektor za smanjenje rizika od katastrofa

9.6. Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost

9.7. Sektor za pripravnost i koordinaciju

9.8. Sektor 112

9.9. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite

9.10. Sektor za eksplozivne atmosfere

9.11. Hrvatski centar za razminiranje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, izvan sjedišta, za područja županija i Grada Zagreba, ustrojavaju se:

9.12. Područni ured civilne zaštite Zagreb

9.13. – 9. 16. Područni uredi civilne zaštite Split, Rijeka, Osijek, Varaždin.

Članak 140.

9.1. Ured Ravnateljstva civilne zaštite

Koordinira radom ustrojstvenih jedinica unutar Ravnateljstva civilne zaštite te rad s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira komunikaciju s tijelima državne uprave, pravnim i fizičkim osobama i udrugama građana; sudjeluje u definiranju strateških ciljeva; prati i nadzire provedbu međunarodno preuzetih obveza iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, prati provođenje poslova iz djelokruga rada vezanih uz Organizaciju Sjevernoatlantskog sporazuma (u daljnjem tekstu: NATO) i Europsku uniju (u daljnjem tekstu: EU) i druge međunarodne organizacije te multilateralne i regionalne asocijacije; prati provedbu postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite na državnoj i županijskoj razini, te provedbu priprema za sklapanje novih sporazuma i ugovora; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata i provedbenih dokumenata iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, nadzire uspostavljanje izravne komunikacije s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u vezi s redovnom suradnjom kao i traženjem i provedbom prijama, pružanja i/ili tranzita žurne pomoći u slučaju katastrofa, nesreća/nezgoda iz djelokruga svoje nadležnosti; u katastrofama i vježbama odgovara za operativno usklađivanje djelovanje međunarodnih snaga u sustavu civilne zaštite na području Republike Hrvatske te prelazak državnih granica tijekom primanja, pružanja i/ili tranzita međunarodne pomoći kao i aktivnosti iz područja podrške države domaćina; predlaže izradu projekata iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, nadzire i usmjerava cjelokupan proces pripreme i provedbe projekata, predstavlja projekte u tuzemnim i inozemnim okruženjima te nadzire pripremu dokumenata i materijala za potrebe Ministarstva; odgovara za pravodobno, stručno i potpuno izvršenje svih poslova Ureda, osobito za ostvarenje godišnjih i periodičnih planova i izvješća o radu, izradu strateških planova te provedbu aktivnosti i ciljeva strateškog planiranja iz djelokruga Ravnateljstva civilne zaštite, te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Ravnateljstva civilne zaštite ustrojavaju se sljedeće službe:

9.1.1. Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata

9.1.2. Služba za koordinaciju i suradnju.

Članak 141.

9.1.1. Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata

Prati međunarodne propise i konvencije iz nadležnosti Ravnateljstva civilne zaštite u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, brine o njihovom provođenju; predlaže radne materijale za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne akte i propise EU-a u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a koji se odnose na djelokrug rada Ravnateljstva civilne zaštite, daje mišljenja o projektnim prijedlozima iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, prati, provodi i koordinira međunarodno preuzete obveze Ravnateljstva civilne zaštite u međunarodnim organizacijama; osigurava sudjelovanje predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite na sastancima direktora u NATO na sastancima direktora Mehanizma za civilnu zaštitu EU, u tijelima Ujedinjenih naroda, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih međunarodnih organizacija, u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva predlaže i sudjeluje u provedbi svih aktivnosti radnih tijela EU, NATO, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite; predlaže i sudjeluje u aktivnostima vezanim za provedbu postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma s područja civilne zaštite, radiološke i nuklearne sigurnosti, razminiranja te eksplozivne atmosfere na državnoj i/ili županijskoj razini te predlaže i priprema sklapanje novih sporazuma i ugovora; sudjeluje u izradi podzakonskih akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite; predlaže i sudjeluje u izradi godišnjih planova međunarodnih aktivnosti temeljem uspostavljene bilateralne i multilateralne suradnje te članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama i prati njihovu provedbu; vodi baze podataka o sudjelovanju predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite na tečajevima u međunarodnim aktivnostima te o međunarodnim projektima u kojima sudjeluju predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite; koordinira sudjelovanje na terenskim, stožernim i drugim međunarodnim vježbama, posebno onim organiziranim u okviru NATO saveza; uspostavlja izravnu komunikaciju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u svezi s redovnom suradnjom kao i traženjem i provedbom prijama, pružanja i/ili tranzita žurne pomoć, u katastrofama i vježbama operativno usklađuje djelovanje međunarodnih snaga u potrazi i spašavanju na području Republike Hrvatske; u suradnji s nadležnim jedinicama policije koordinira prelazak državnih granica tijekom primanja, pružanja i/ili tranzita međunarodne pomoći; koordinira aktivnosti iz područja podrške države domaćina; osigurava provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima iz područja razminiranja, područja eksplozivne atmosfere, područja radiološke i nuklearne sigurnosti te područja zaštita i spašavanje te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti; predlaže i prati međunarodne projekte i projekte iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) te projekte na području razminiranja; usmjerava proces pripreme i provedbe projekata; predlaže izradu projekata; podnosi izvješće o napretku nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi projekata; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva uspostavlja kontakt i surađuje s drugim tijelima državne uprave na poslovima pripreme i provedbe projekta iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite; kontaktira s međunarodnim partnerima u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; predstavlja projekte u tuzemnim i inozemnim okruženjima te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.1.1. Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite

9.1.1.2. Odjel za pripremu projekata.

Članak 142.

9.1.1.1. Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite

Prati međunarodne propise i konvencije iz nadležnosti Ravnateljstva civilne zaštite, brine o njihovom provođenju; priprema radne materijale za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne akte i propise EU-a koji se odnose na djelokrug rada Ravnateljstva civilne zaštite, daje mišljenja o projektnim prijedlozima iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite, prati, provodi i koordinira međunarodno preuzete obveze Ravnateljstva civilne zaštite u međunarodnim organizacijama; osigurava sudjelovanje predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite na sastancima direktora u NATO na sastancima direktora Mehanizma za civilnu zaštitu EU, u tijelima Ujedinjenih naroda, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih međunarodnih organizacija, koordinira i sudjeluje u provedbi svih aktivnosti radnih tijela EU, NATO, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija; predlaže i sudjeluje u poslovima vezanim za provedbu postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma s područja civilne zaštite, radiološke i nuklearne sigurnosti, razminiranja te eksplozivne atmosfere na državnoj i/ili županijskoj razini te predlaže i priprema sklapanje novih sporazuma i ugovora; sudjeluje u izradi podzakonskih akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Ravnateljstva civilne zaštite; sudjeluje u izradi godišnjih planova međunarodnih aktivnosti temeljem uspostavljene bilateralne i multilateralne suradnje te članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama i prati njihovu provedbu; vodi baze podataka o sudjelovanju predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite na tečajevima u međunarodnim aktivnostima te o međunarodnim projektima u kojima sudjeluju predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite; koordinira sudjelovanje na terenskim, stožernim i drugim međunarodnim vježbama, posebno onim organiziranim u okviru NATO saveza; uspostavlja izravnu komunikaciju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u svezi s redovnom suradnjom kao i traženjem i provedbom prijama, pružanja i/ili tranzita žurne pomoć, u katastrofama i vježbama operativno usklađuje djelovanje međunarodnih snaga u potrazi i spašavanju na području Republike Hrvatske; u suradnji s nadležnim jedinicama policije koordinira prelazak državnih granica tijekom primanja, pružanja i/ili tranzita međunarodne pomoći; koordinira aktivnosti iz područja podrške države domaćina; osigurava provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima iz područja razminiranja, područja eksplozivne atmosfere, područja radiološke i nuklearne sigurnosti te područja zaštita i spašavanje te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 143.

9.1.1.2. Odjel za pripremu projekata

Predlaže i prati međunarodne projekte i projekte iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) te projekte na području razminiranja; prati i usmjerava proces pripreme i provedbe projekata; predlaže izradu projekata; podnosi izvješće o napretku u provedbi projekata; uspostavlja kontakt i surađuje s drugim tijelima državne uprave na poslovima pripreme i provedbe projekta; uspostavlja i održava kontakt s međunarodnim partnerima; predstavlja projekte u tuzemnim i inozemnim okruženjima te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Članak 144.

9.1.2. Služba za koordinaciju i suradnju

Koordinira rad i međusobnu suradnju ustrojstvenih jedinica u Ravnateljstvu civilne zaštite te s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira komunikaciju s tijelima državne uprave, pravnim osobama i udrugama građana; koordinira pripremu dokumenata i materijala za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite i nadležnog ministarstva; koordinira izradu izvješća o radu, izradu strateških planova te provedbu aktivnosti i ciljeva strateškog planiranja; vodi i prati izvješćivanje o poslovnim rizicima; prati izvršenja poslova u Službi te izvješćuje nadređene o radu i predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova; u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva sudjeluje u definiranju strateških ciljeva; sudjeluje u nadzoru provedbe postavljenih ciljeva te izvješćuje o realizaciji; sudjeluje u planiranju potreba obrazovanja, poduke i edukacije te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za koordinaciju i suradnju ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.2.1. Odjel za suradnju

9.1.2.2. Odjel za koordinaciju i opće poslove.

Članak 145.

9.1.2.1. Odjel za suradnju

Usklađuje suradnju Ravnateljstva civilne zaštite s drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i udrugama građana; izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada djelatnika Odjela, prati izvršenje plana, daje upute i usmjerava djelatnike k izvršavanju planiranih zadaća i ciljeva; organizira poslove pripreme dokumenata i materijala za potrebe rukovoditelja Ravnateljstva civilne zaštite; organizira poslove vezano za potrebe provođenja aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite; organizira poslove u vezi s informiranjem javnosti; sudjeluje u uređivanju internetskih i intranetskih stranica Ministarstva; obavlja potrebne poslove i pripreme odgovora u vezi s predstavkama i pritužbama građana; organizira poslove u vezi s promidžbenim, marketinškim i protokolarnim aktivnostima Ravnateljstva civilne zaštite; predlaže poduke i edukacije djelatnika Odjela te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 146.

9.1.2.2. Odjel za koordinaciju i opće poslove

Koordinira zajedničke aktivnosti ustrojstvenih jedinica u Ravnateljstvu civilne zaštite te s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira izradu godišnjih planova rada i godišnjih izvješća o radu; usklađuje i nadzire ostvarenje godišnjih i periodičnih planova i izvješća o radu ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva civilne zaštite; koordinira izradu strateškog planiranja te provedbu aktivnosti i ciljeva strateškog planiranja; vodi i prati izvješćivanje o poslovnim rizicima; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga pravnih propisa i drugih pravnih akata iz djelokruga Ravnateljstva civilne zaštite u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira izradu naputaka i internih postupovnika u Ravnateljstvu civilne zaštite; koordinira i prati izvršenje financijskog plana i plana nabave te sabire podatke ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva civilne zaštite o potrebnoj opremi i uslugama te priprema potrebnu dokumentaciju i zahtjeve koje prosljeđuje nadležnim jedinicama Ministarstva; priprema dokumente i materijale za potrebe rukovoditelja Ravnateljstva civilne zaštite; izrađuje i vodi evidencije o kadrovskoj strukturi Ravnateljstva civilne zaštite u vezi čega sačinjava potrebne raščlambe i planove razvitka te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 147.

9.2. Operativni centar civilne zaštite

Obavlja poslove vezane za prijem, prikupljanje, analizu, obradu, prijenos i distribuciju izvješća, podataka, odluka, naloga i zapovijedi o svim vrstama opasnosti i mogućim posljedicama; razmjenjuje informacije s komunikacijskim točkama u sustavu civilne zaštite drugih država i međunarodnih organizacija; koordinira primanje i/ili upućivanje žurne pomoći u katastrofama; provodi funkcije Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (Rescue Co-ordination Centre – RCC RH); provodi poslove analitičke potpore u slučaju velikih nesreća i katastrofa; pruža potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane za planiranje, nadzor i provedbu strategije kriznog komuniciranja; sudjeluje u aktivnostima informiranja javnosti kod velikih nesreća i katastrofa; organizira, koordinira i nadzire administrativne aktivnosti vezane za potporu radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske; priprema i provodi aktivnosti pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje radiološku ili nuklearnu ugrozu; planira i predlaže provedbu raznih vrsta i razina osposobljavanja i treninga djelatnika; propisuje i vodi jedinstvene baze podataka o događajima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Operativnog centra civilne zaštite ustrojavaju se sljedeće službe:

9.2.1. Služba za operativne poslove i analitiku

9.2.2. Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite.

Članak 148.

9.2.1. Služba za operativne poslove i analitiku

Obavlja poslove 24-satnog operativnog dežurstva; koordinira i provodi prijem, prikupljanje, analizu, obradu, prijenos i distribuciju izvješća, podataka, odluka, naloga i zapovijedi o svim vrstama opasnosti i mogućim posljedicama; prikuplja hidrološke, meteorološke, seizmološke, radiološke, epidemiološke podatke i podatke o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela, te prati stanje i promjene tih podataka; u hitnim i izvanrednim situacijama operativno koordinira rad centara 112, tijela državne uprave, žurnih službi, pravnih i fizičkih osoba; obavješćuje i usmjerava obavijesti o opasnostima i događajima svim žurnim službama, građanima, nadležnim pravnim osobama i tijelima državne uprave; izrađuje redovna i izvanredna (situacijska) izvješća; razmjenjuje informacije s komunikacijskim točkama u sustavu civilne zaštite drugih država i međunarodnih organizacija; sudjeluje u koordinaciji primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u katastrofama; obavlja analitičke poslove u cilju pripreme mogućih scenarija razvoja opasnosti te izrade podloga za donošenje strateških odluka u slučaju velikih nesreća i katastrofa; pruža operativno-komunikacijsku, analitičku potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske; obavlja funkciju Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (Rescue Co-ordination Centre – RCC RH); vodi informacijsku bazu podataka o žurnim slučajevima, snagama, sredstvima i poduzetim mjerama u području civilne zaštite; vodi propisane analitičke i operativne dokumente; provodi kontrolu ispravnosti opreme; predlaže i organizira osposobljavanja i treninge djelatnika; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima; sudjeluje u vježbama civilne zaštite u zemlji i inozemstvu, osigurava stručnu pomoć u kriznim stanjima u slučaju radiološke ili nuklearne nezgode/nesreće; sudjeluje u organizaciji sustava pripravnosti za slučaj radiološkog i nuklearnog izvanrednog događaja; priprema i provodi potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje radiološku ili nuklearnu nesreću te analizira moguće posljedice; organizira zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; prikuplja podatke i informacije o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, analizira i procjenjuje opasnost te posljedice radiološke ili nuklearne nesreće i priprema temeljne stručne podloge za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za operativne poslove i analitiku ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.1.1. Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova

9.2.1.2. Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj.

Članak 149.

9.2.1.1. Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova

Obavlja poslove 24-satnog operativnog dežurstva u cilju provođenja funkcije Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (Rescue Co-ordination Centre – RCC RH); koordinira i unaprjeđuje sustav pružanja usluge potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu; predlaže i organizira provedbu politika, programa, dokumenata, mjera i postupaka radi poboljšanja pružanja usluga potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu; provodi normativne i administrativne poslove za sustav potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu; predlaže sklapanje sporazuma o suradnji s drugim subjektima na području potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu te prati provedbu istih; surađuje s tijelima s kojima su potpisani sporazumi o suradnji na području potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu i ostalim sudionicima u potrazi i spašavanju u civilnom zrakoplovstvu; predlaže potpisivanje prekograničnih sporazuma na području potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu te organizira provedbu aktivnosti u svrhu razvoja međunarodne suradnje na području potrage i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu; provodi suradnju s međunarodnim organizacijama na ovom području te službama za potragu i spašavanje u civilnom zrakoplovstvu susjednih zemalja.

Članak 150.

9.2.1.2. Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj

Osigurava stručnu pomoć u kriznim stanjima u slučaju radiološke ili nuklearne nezgode/nesreće; sudjeluje u organizaciji sustava pripravnosti za slučaj radiološkog i nuklearnog izvanrednog događaja; priprema i provodi potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje radiološku ili nuklearnu nesreću te analizira moguće posljedice koristeći sustav RODOS (Realtime Online DecisiOn Support System) za pripremu temeljnih stručnih podloga za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva; osigurava međunarodnu komunikaciju u slučaju izvanrednog događaj (USIE, KID, ECURIE); provodi mjere i aktivnosti temeljem Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencijama u slučaju izvanrednoga događaja, te priručnika, operativnih planova i postupaka za provođenje Uredbe iz svoje nadležnosti, te je zadužen za periodičke provjere učinkovitosti dijelova ili cjeline plana pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj; organizira zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; izrađuje Procjenu nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku Hrvatsku; izrađuje koncepte odgovora na radiološki i nuklearni izvanredni događaj; priprema podloge za obavijesti za sredstva javnog informiranja o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; prikuplja podatke i informacije o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, analizira i procjenjuje opasnost te posljedice radiološke ili nuklearne nesreće i priprema temeljne stručne podloge za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva; sudjeluje u izradi Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki i izvanredni događaj te odobrava planove pripravnosti i odgovora na radiološki i izvanredni događaj; odobrava planove i programe nositelja odobrenja za slučaj izvanrednog događaja pri obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja; u slučaju radiološke nezgode organizira i nadzire provedbu sanacije posljedica nezgode; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima u okviru djelokruga rada; sudjeluje u izradi nacrta, pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnose na izvanredni događaj te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 151.

9.2.2. Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite

Obavlja poslove vezane za planiranje, izradu, nadzor i provedbu strategije kriznog komuniciranja i komunikacijskog plana; predlaže, organizira i sudjeluje u izradi uputa, naputaka i standardnih operativnih postupaka vezanih za strategiju kriznog komuniciranja; organizira i usklađuje pripremu izvješća, analiza, prezentacija te drugih stručnih materijala za potrebe kriznog komuniciranja; organizira edukacije i vježbe iz područja kriznog komuniciranja; organizira i koordinira aktivnosti informiranja javnosti kod velikih nesreća i katastrofa; priprema odgovore na medijske upite za vrijeme trajanja izvanrednog događaja u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu i drugu potrebnu pomoć pri organizaciji i koordinaciji komunikacije s domaćim i stranim medijima te analitički prati medijske objave za vrijeme trajanja izvanrednog događaja; nadzire, organizira i koordinira administrativne aktivnosti vezane za potporu radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske; koordinira izradu prijedloga imenovanja i razrješenja članova Stožera civilne zašite Republike Hrvatske; predlaže podzakonske propise koji reguliraju rad Stožera.

Članak 152.

9.3. Nastavno nacionalno središte civilne zaštite

Nositelj je izrade politika razvoja edukacije, osposobljavanja i obuka u području sustava civilne zaštite; izrađuje jedinstvenu metodologiju za izradu nastavnih planova i programa u području civilne zaštite; nositelj je izrade nastavnih standarda, nastavnih programa i planova osposobljavanja i nadzire njihovu provedbu; utvrđuje potrebe i prioritete za osposobljavanje svih sudionika sustava civilne zaštite te temeljem istih izrađuje plan njihovog osposobljavanja; utvrđuje uvjete za izdavanje suglasnosti obrazovnim organizacijama za provođenje osposobljavanja u području civilne zaštite i vrši njihov nadzor; priprema, provodi i nadzire poslove osnovnog i specijalističkog osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; organizira i provodi edukacije o upravljanju u krizama te većim nesrećama i katastrofama; organizira i provodi osposobljavanje službenika Ravnateljstva civilne zaštite te njihovu pedagoško-andragošku edukaciju za provedbu osposobljavanja sudionika sustava civilne zaštite; stalno ažurira nastavne planove i programe obrazovanja u sustavu; provodi evaluaciju svih oblika izobrazbe; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju te izdaje uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima izobrazbe; u cijelom procesu organizacije, odabira predavača, realizacije i evaluacije stalno surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva civilne zaštite; nositelj je selekcije i odabira honorarnih predavača – instruktora za izvođenje obuke iz područja civilne zaštite koje organizira i provodi Nacionalno nastavno središte; izrađuje izvješće o realizaciji; unosi podatke o polaznicima u odgovarajuće evidencije; sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih djelatnosti i neposrednoj realizaciji međunarodnih projekata; ostvaruje suradnju sa nastavno-naučnim institucijama i prati sve novosti u djelatnosti civilne zaštite kao i u pedagoško-andragoškoj znanosti te predlaže promjene i poboljšanja u izobrazbi; prati razvoj moderne nastavne tehnologije te predlaže njenu nabavku; organizira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama u području obrazovanja; sudjeluje u psihološkoj pripremi pripadnika te sudionika sustava Civilne zaštite; sudjeluje u provođenju stručnog nadzora nad specijalističkim osposobljavanjem u području civilne zaštite, a koje provode druge pravne osobe; sudjeluje u pripremi i provođenju domaćih i međunarodnih seminara, tečajeva, radionica i vježbi u sustavu civilne zaštite; razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području civilne zaštite; sudjeluje u izradi propisa iz svog područja rada; provodi poslove pedagoško-andragoškog rada; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature, organizaciji nakladničke djelatnosti te izradi elektronskih edicija; skrbi o knjižničnoj građi; predlaže nabavu stručne literature. Ustrojava se na razini sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.3.1. Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb sa sjedištem u Zagrebu

9.3.2. Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split sa sjedištem u Splitu.

Članak 153.

9.3.1. Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb

Planira, organizira i provodi programe osposobljavanja i obuke za potrebe sustava civilne zaštite: čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinativnih i rukovodnih tijela i postrojbi sustava civilne zaštite u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – stožera, postrojbi civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, članova udruga građana od značaja za civilnu zaštitu (crveni križ, gorska služba spašavanja, radio-amateri, izviđači i dr.); službenika i namještenika državnih tijela, stručnih ekipa te djelatnika i službi pravnih osoba koje obavljaju poslove civilne zaštite kao redovnu djelatnost, građana i drugih subjekata iz područja civilne zaštite; sudjeluje u pripremi, provođenju i organiziranju edukacije o upravljanju u krizama, domaćih i međunarodnih seminara, tečajeva i radionica; izrađuje prijedlog i sudjeluje u izradi godišnjih planova i programe Nastavnog nacionalnog središta; sudjeluje u provođenju stručnog nadzora nad osposobljavanjem u području civilne zaštite, a koje provode druge pravne osobe; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature, organizaciji nakladničke djelatnosti te izradi elektronskih edicija Nastavnog nacionalnog središta; predlaže nabavu stručne literature iz područja civilne zaštite; sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi vježbi u sustavu civilne zaštite; organizira i provodi osposobljavanje službenika Ravnateljstva civilne zaštite za provedbu osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite – rukovodnih i zapovjednih tijela, postrojbi i drugih organiziranih snaga i sudionika civilne zaštite; sudjeluje u pripremi izrade prijedloga nastavnih planova i programa osposobljavanja za sve kategorije operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite; analizira i sistematizira događaje i posljedice većih nesreća i katastrofa za potrebe osposobljavanja – studije slučaja i simulacijske vježbe; prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području civilne zaštite; prati i sudjeluje u iniciranju promjena propisa iz područja osposobljavanja svih razina sustava civilne zaštite; poduzima mjere za poboljšanje i unaprjeđenje izvođenja nastave; skrbi o ispravnosti, servisiranju i redovnom održavanju tehnike i opreme koja se koristi u nastavnom procesu; u okviru svog područja rada sudjeluje u izradi prijedloga metodologije nastavnih programa, nastavnih standarda, pravilnika, naredbi, obaveznih uputa i drugih izvršnih akata; obavlja i druge stručne i administrativne poslove. Sjedište Regionalnog nastavnog centra je u Zagrebu.

Članak 154.

9.3.2. Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split

Planira, organizira i provodi programe osposobljavanja i obuke za potrebe sustava civilne zaštite: čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinativnih i rukovodnih tijela i postrojbi sustava civilne zaštite u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – stožera, postrojbi civilne zaštite povjerenika civilne zaštite, članova udruga građana od značaja za civilnu zaštitu (crveni križ, gorska služba spašavanja, radio-amateri, izviđači i dr.); službenika i namještenika državnih tijela, stručnih ekipa te djelatnika i službi pravnih osoba koje obavljaju poslove civilne zaštite kao redovnu djelatnost, građana i drugih subjekata iz područja civilne zaštite; sudjeluje u pripremi, provođenju i organiziranju edukacije o upravljanju u krizama, domaćih i međunarodnih seminara, tečajeva i radionica; izrađuje prijedlog i sudjeluje u izradi godišnjih planova i programe Nastavnog nacionalnog središta; sudjeluje u provođenju stručnog nadzora nad osposobljavanjem u području civilne zaštite, a koje provode druge pravne osobe; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature, organizaciji nakladničke djelatnosti te izradi elektronskih edicija Nastavnog nacionalnog središta; predlaže nabavu stručne literature iz područja civilne zaštite; sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi vježbi u sustavu civilne zaštite; organizira i provodi osposobljavanje službenika Ravnateljstva civilne zaštite za provedbu osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite – rukovodnih i zapovjednih tijela, postrojbi i drugih organiziranih snaga i sudionika civilne zaštite; sudjeluje u pripremi izrade prijedloga nastavnih planova i programa osposobljavanja za sve kategorije operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite; analizira i sistematizira događaje i posljedice većih nesreća i katastrofa za potrebe osposobljavanja – studije slučaja i simulacijske vježbe; prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području civilne zaštite; prati i sudjeluje u iniciranju promjena propisa iz područja osposobljavanja svih razina sustava civilne zaštite; poduzima mjere za poboljšanje i unaprjeđenje izvođenja nastave; skrbi o ispravnosti, servisiranju i redovnom održavanju tehnike i opreme koja se koristi u nastavnom procesu; u okviru svog područja rada sudjeluje u izradi prijedloga metodologije nastavnih programa, nastavnih standarda, pravilnika, naredbi, obaveznih uputa i drugih izvršnih akata; obavlja i druge stručne i administrativne poslove. Sjedište Regionalnog nastavnog centra je u Splitu.

Članak 155.

9.4. Sektor za inspekcijske poslove

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite od požara, eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova, protuminskog djelovanja, civilne zaštite te radiološke i nuklearne sigurnosti sukladno odredbama posebnih Zakona; provodi inspekcijski nadzor nad ispunjavanjem uvjeta i načinom rada pravnih i fizičkih osoba iz navedenog područja rada te poduzima propisane mjere; provodi upravni postupak, sukladno odredbama posebnih zakona; prati i nadzire provedbu mjera iz svog djelokruga; surađuje s državnim inspekcijskim službama i drugim tijelima državne vlasti u obavljanju poslova iz svog djelokruga; pruža stručnu pomoć i nadzire rad inspekcijskih službi nižih ustrojstvenih jedinica; predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i provedbenih propisa te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za inspekcijske poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.4.1. Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite

9.4.2. Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

9.4.3. Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove

9.4.4. Inspekcija za protuminsko djelovanje

9.4.5. Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 156.

9.4.1. Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite

Sudjeluje u kriminalističkom istraživanju najsloženijih slučajeva požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentnih događaja; koordinira, prati i usmjerava rad te pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova zaštite od požara i civilne zaštite; planira i obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara odobrava lokacije za proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled građevina i drugih zahvata u prostoru; planira i obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o kritičnim infrastrukturama te podzakonskih akata donesenih na temelju tih Zakona u tijelima državne uprave i drugim tijelima te pravnim osobama; nadzire pripravnosti temeljnih i ostalih snaga civilne zaštite, provjerava opremljenost i osposobljenost modula kojima temeljne snage sustava civilne zaštite popunjavaju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i snage civilne zaštite na lokalnoj i regionalnoj razini u pogledu izrade procjene rizika iz njihovog djelokruga, određivanja pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, izrade planskih dokumenata civilne zaštite u području iz njihovog djelokruga, provedbe mjera pripravnosti iz njihova djelokruga, osnivanja kriznog stožera te dostave podataka bitnih za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša; prati zakonsku regulativu s područja zaštite od požara i civilne zaštite te predlaže njene izmjene i dopune; predlaže izmjene te sudjeluje u izradi normativnih akata iz područja zaštite od požara i civilne zaštite u jedinicama lokalne i regionalne samouprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva civilne zaštite, inspekcijskim službama i drugim tijelima državne vlasti u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja stručne analize uzroka i tijeka velikih požara, vodi propisane evidencije, izdaje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama za obavljanje pojedinih poslova iz područja zaštite od požara, te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 157.

9.4.2. Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

Obavlja inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave proizvodnjom, prometom, prijevozom, nabavom i maloprodajom eksplozivnih tvari i oružja; sudjeluje u kriminalističkom istraživanju najsloženijih slučajeva tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidenata s eksplozivnim tvarima; određuje lokacije, utvrđuje posebne uvjete, obavlja pregled glavnog projekta i tehnički pregled najsloženijih građevina od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz područja proizvodnje, prometa i korištenja eksplozivnih tvari; inicira i predlaže izmjene i dopune zakona te drugih provedbenih propisa; vodi propisane evidencije; izdaje odobrenje za privremeno skladištenje eksplozivnih tvari kad se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola; koordinira i nadzire rad inspektora za proizvodnju i promet eksplozivnih tvari i oružja nižih linijskih ustrojstvenih jedinica te pruža potrebnu stručnu pomoć; obavlja upravni nadzor nad radom nižih linijskih ustrojstvenih jedinica iz djelokruga rada inspekcije proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja; daje stručna mišljenja na zakonsku regulativu i tumačenja provedbenih propisa; sudjeluje u radu sa drugim državnim tijelima i inspekcijskim službama; izdaje odobrenje za proizvodnju i/ili neutralizaciju i/ili uništavanje i/ili reciklažu eksplozivnih tvari, odobrenje za istraživanje eksplozivnih tvari, odobrenje za skladištenje eksplozivnih tvari i/ili oružja, odobrenje za poslove u postupku ocjene sukladnosti za eksplozivne tvari, odobrenje za promet eksplozivnim tvarima, odobrenje za uporabu eksplozivnih tvari (za potrebe spašavanja ljudi i imovine ili potrebe obuke, obavljanje poslova nadzemnih, specijalnih, podzemnih i miniranja pri razminiranju, izvođenje javnih vatrometa i izvođenje glasnog pucnja), odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari pri provozu, uvozu ili izvozu, odobrenje za prodavaonicu oružja i streljiva ili prodavaonicu pirotehničkih sredstava, dozvole fizičkim osobama za izvođenje javnih vatrometa i dozvola za izvođenje miniranja (nadzemna, podzemna, specijalna i miniranja pri razminiranju), odobrenje za obavljanje poslova ispitivanja radi obilježavanja žigom vatrenog oružja, odobrenje za proizvodnju oružja ili naprava koje po svojim tehničkim svojstvima udovoljavaju definiciji oružja, odobrenje za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja, odobrenje za promet oružja, odobrenje za nabavu vatrenog oružja pravnim osobama, obrtima ili udrugama, odobrenje za prodaju vatrenog oružja pravnih osoba, obrta ili udruga; izdaje oružne listove pravnim osobama, obrtima i udrugama; izdaje odobrenje za sakupljanje starog oružja pravnim osobama, obrtima i udrugama, odobrenje za prijevoz vatrenog oružja i drugog naoružanja i vojne opreme pri provozu, izvozu ili uvozu, odobrenje za osnivanje civilnog strelišta, odobrenje za obavljanje osposobljavanja za rukovanje vatrenim oružjem te sudjeluje u radu radnih grupa Vijeća ili Komisije EU i radu drugih radnih grupa i povjerenstava te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 158.

9.4.3. Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove

Usmjerava, koordinira i prati rad inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove nižih ustrojstvenih jedinica u provedbi nadzora privatne zaštite i detektivske djelatnosti te novčarskih institucija; sudjeluje u izradi provedbenih propisa za obavljanje poslova tjelesne i tehničke zaštite, poslova privatnih detektiva te poslova zaštite novčarskih institucija; izdaje pravnim osobama i obrtima odobrenja za obavljanje poslova tjelesne i tehničke zaštite i detektivskih poslova, provodi upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom zakona, pruža pomoć inspekciji za privatnu zaštitu i detektivske poslove nižih ustrojstvenih jedinica u složenijim slučajevima iz svog djelokruga rada, daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa, vodi propisane evidencije; analizira stanje u ovom području; izrađuje rješenja u upravnom postupku iz svoje nadležnosti rada te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 159.

9.4.4. Inspekcija za protuminsko djelovanje

Obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju protuminsko djelovanje; obavlja nadzor ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika, te uvjeta za odobrenje za obavljanje poslova razminiranja; obavlja nadzor pravnih i fizičkih osoba vezano za uvjete i način rada u području protuminskog djelovanja; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa pravnim i fizičkim osobama; priprema i provodi izvršenja inspekcijskih rješenja; prati provedbu zakona i izvršenje mjera propisanih inspekcijskim postupkom; nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja protuminskog djelovanja; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja protuminskog djelovanja; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije te izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama; priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora; vodi propisane evidencije te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 160.

9.4.5. Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost

Obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju područje radiološke i nuklearne sigurnosti: nadzor nad korištenjem te uvozom, izvozom, prijevozom i provozom te svakom drugom vrstom prometa izvora ionizirajućeg zračenja preko teritorija Republike Hrvatske te nad provedbom mjera radiološke, nuklearne i fizičke sigurnosti; nadzor, a po potrebi i provođenje pregleda uvjeta rada s izvorima ionizirajućeg zračenja, te mjerenje propisanih elemenata i ovjeru kvalitete uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenja; nadzor nad zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti, istrošenog nuklearnog goriva uključivši uvoz, prijevoz, skladištenje, korištenje i odlaganje ili izvoz te provoz radioaktivnog otpada; nadzor nad radom ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost; provodi sve aktivnosti propisane posebnim zakonom i podzakonskim aktima koji uređuje način obavljanja poslova radiološke i nuklearne sigurnosti; sudjeluje u provedbi inspekcijskog nadzora nad izgradnjom građevina koje podliježu odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u dijelu iz svoje nadležnosti; surađuje s ostalim tijelima državne uprave u svrhu sprječavanja neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice te određuje potrebne radnje u slučaju njihova otkrivanja; osigurava stručnu pomoć i podršku carinskim službenicima u slučajevima otkrivanja robe za koju postoji opravdana sumnja da je onečišćena radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore i kod donošenja odluke o daljnjem postupanju; surađuje i izmjenjuje podatke o namjernom i nenamjernom neovlaštenom prometu nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala s nadležnim tijelima i institucijama u regiji; vodi evidencije o pružanju stručne pomoći tijelima državne uprave u nadzoru neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, te prosljeđuje podatke u odgovarajuću bazu podataka Međunarodne agencije za atomsku energiju (ITDB); po potrebi poduzima i radnje za zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; prati razvoj međunarodne prakse u području radiološke i nuklearne sigurnost te fizičke sigurnosti u okviru djelokruga inspekcijskih poslova; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti; vodi propisane očevidnike te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 161.

9.5. Sektor za smanjenje rizika od katastrofa

Obavlja poslove definiranja i koordiniranja mjera smanjenja temeljnih faktora rizika; organizira, koordinira i provodi aktivnosti na smanjivanju rizika i upravljanja rizicima kroz suradnju i sudjelovanje u radu Europskog foruma i Svjetske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, relevantnim europskim i regionalnim organizacijama i inicijativama na tom području te stručnom i administrativnom podrškom rada Hrvatske platforme za smanjenje rizika,; pruža potporu i usmjerava rad središnjih i drugih tijela državne uprave te drugih javnih i znanstvenih institucija pri izradi Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, procjene sposobnosti, strategije smanjenja rizika i pri upravljanju rizicima; potiče i razvija suradnju i projekte sa znanstveno istraživačkim institucijama; provodi projekte i koordinira financiranje smanjenja rizika od katastrofa; daje mišljenja na smjernice i procjene rizika i sve ostale planske dokumente tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave; donosi odluke o izradi, izmjeni i nadopuni te daje suglasnost na vanjske planove civilne zaštite za slučaj nesreće koje uključuju opasne tvari; daje suglasnost na prostorne planove; koordinira i provodi edukaciju i provodi i koordinira podizanje svijesti stanovništva o smanjenju rizika od katastrofa svih nadležnih tijela za pojedine rizike; koordinira poslovima vezanim uz pravne i fizičke osobe (ovlaštenike) za obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenata u području civilne zaštite; koordinira provedbu obaveza prema Europskoj komisiji, Ujedinjenim narodima te Vijeću Europe vezanim uz smanjenje rizika od katastrofa te civilnu zaštitu; koordinira raspodjelu sredstava iz EU nacionalnih i međunarodnih fondova za aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa nacionalnom Procjenom rizika te Strategijom smanjenja rizika; nositelj je planiranja djelovanja sustava civilne zaštite; usklađuje, uspostavlja i neposredno izrađuje te vodi bazu podataka gubitaka i šteta te ranjivosti zajednica, izrade strategija na području smanjenja rizika od katastrofa i strategije razvoja sustava civilne zaštite, Državnog plana djelovanja civilne zaštite; neposredno izrađuje i sudjeluje u izradi svih provedbenih propisa na području civilne zaštite; u suradnji s nadležnim središnjim tijelima državne uprave priprema i izrađuje akte o određivanju nacionalnih kritičnih infrastruktura za Vladu Republike Hrvatske; redovito prati, procjenjuje prijetnje i predlaže mjere za procjenjivanje kritičnosti i predlaže mjere za zaštitu kritičnih infrastruktura; sudjeluje u identifikaciji europskih kritičnih infrastruktura i njihovoj zaštiti; vodi bazu podataka o nacionalnim i europskim kritičnim infrastrukturama te predlaže propise u području njihove zaštite; surađuje u izradi propisa u području zaštite europskih kritičnih infrastruktura; provodi poslove analitičke i GIS (geografski informacijski sustav) potpore tijekom rada na planskim dokumentima, osobito Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku te pruža analitičku potporu za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za smanjenje rizika od katastrofa ustrojavaju se sljedeće službe:

9.5.1. Služba za procjenu rizika

9.5.2. Služba za planiranje

9.5.3. Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme.

Članak 162.

9.5.1. Služba za procjenu rizika

Sudjeluje u izradi i definiranju strateških ciljeva Ravnateljstva civilne zaštite; sudjeluje u analizi izvanrednih događaja; predlaže rješenja i mjere za ublažavanje, otklanjanje i saniranje posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata na području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite; organizira rad i sudjeluje u izradi metodologija za izradu procjena rizika od katastrofa te praćenje mjera smanjenja rizika; sudjeluje u izradi prijedloga dugoročnih planova smanjenja rizika od katastrofa; koordinira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave vezano uz izradu procjena rizika i baza podataka; koordinira izradu baza podataka šteta i gubitaka te ranjivosti izradu i uporabu analitičkih alata GIS-a za potrebe izrade procjena rizika i analiza smanjenja rizika od katastrofa i sustava civilne zaštite te izradu analiza i suglasnosti na dokumente prostornog uređenja; sudjeluje u izradi prijedloga za poboljšanje stanja i usmjeravanje razvoja smanjenja rizika od katastrofa i sustava civilne zaštite; koordinira izdavanje uputa za preventivne i mjere smanjenja rizika od katastrofa prije nastanka velike nesreće ili katastrofe; sudjeluje u provedbi Plana međunarodne suradnje na području procjene rizika te upotrebe baza podataka i GIS alata.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za procjenu rizika ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.5.1.1. Odjel za rizike

9.5.1.2. Odjel za baze podataka i GIS podršku.

Članak 163.

9.5.1.1. Odjel za rizike

Izrađuje i koordinira analizu izvanrednih događaja, predlaže rješenja i mjera za ublažavanje, otklanjanje i saniranje posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata na području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite; koordinira izradu metodologija za izradu procjena rizika od katastrofa na svim razinama; surađuje s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave na aktivnostima izrade procjene rizika; sudjeluje u izradi prijedloga dugoročnih planova smanjenja rizika od katastrofa, sukladno svojim nadležnostima; organizira rad radne skupine za izradu Procjena rizika od katastrofa i ostale multi-sektorske procjene; surađuje sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave povezano uz izradu procjena rizika; sudjeluje u izradi prijedloga za poboljšanje stanja i usmjeravanje razvoja smanjenja rizika od katastrofa i sustava civilne zaštite; koordinira izdavanja preventivnih i mjera smanjenja rizika od katastrofa prije nastanka velike nesreće ili katastrofe.

Članak 164.

9.5.1.2. Odjel za baze podataka i GIS podršku

Pruža GIS potporu kod izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te sudjeluje u njihovoj analizi; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata na području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite; sudjeluje u izradi metodologija za izradu procjena rizika od katastrofa; organizira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave povezano uz izradu baza podataka i upotrebe GIS alata; održava i vodi bazu podataka šteta i gubitaka te ranjivosti; izrađuje i koordinira uporabu analitičkih alata GIS-a za potrebe izrade procjena rizika i analiza smanjenja rizika od katastrofa i sustava civilne zaštite; organizira i nadzire analitičke poslove od značaja za rad Sektora i sustava civilne zaštite u cjelini; izrađuje i predlaže mjere za korištenje GIS podloga; daje suglasnosti i koordinira izradu mišljenja na dokumente prostornog uređenja; sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih povjerenstava i stručnih skupina u području smanjenja rizika od katastrofa odnosno baza podataka i GIS alata.

Članak 165.

9.5.2. Služba za planiranje

Sudjeluje u izradi i definiranju strateških ciljeva Ravnateljstva civilne zaštite; predlaže rješenja i mjere za ublažavanje, otklanjanje i saniranje posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata na području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite; sudjeluje u izradi metodologija za izradu planova civilne zaštite te operativnih planova pravnih osoba, metodologije za izradu vanjskih planova za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari te podzakonskih akata na području civilne zaštite; izrađuje prijedloge dugoročnih planova razvoja sustava civilne zaštite, sukladno svojim nadležnostima; organizira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave povezano uz izradu planova civilne zaštite i vanjskih planova; sudjeluje u izradi prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje Republike Hrvatske; koordinira izradu mišljenja u svezi vanjskih planova mjera i aktivnosti za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; izrađuje prijedlog za poboljšanje stanja i usmjeravanje razvoja sustava civilne zaštite i zaštite kritične infrastrukture i kulturne baštine, sukladno svojim nadležnostima; koordinira rad sektora prepoznatih zakonom o kritičnim infrastrukturama; koordinira rad pravnih i fizičkih osoba za obavljanje stručnih poslova civilne zaštite; koordinira rad i izdavanje suglasnosti na planove za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; usklađuje izradu prijedloga vrsti i količina te korištenje robnih zaliha u nadležnosti civilne zaštite; priprema izvješća i druge stručne materijale.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za planiranje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.5.2.1. Odjel za planske poslove i ovlaštenja

9.5.2.2. Odjel za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu.

Članak 166.

9.5.2.1. Odjel za planske poslove i ovlaštenja

Sudjeluje u analizi izvanrednih događaja te velikih nesreća i katastrofa, posebice tehničko-tehnološkog porijekla; sudjeluje u izradi procjena rizika od tehničko-tehnoloških prijetnji; organizira rad i sudjeluje u izradi metodologija za izradu planova civilne zaštite te operativnih planova pravnih osoba, metodologije za izradu vanjskih planova za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari te podzakonskih akata na području civilne zaštite; izrađuje prijedloge dugoročnih planova razvoja sustava civilne zaštite; organizira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave povezano uz izradu planova civilne zaštite i vanjskih planova; koordinira izradu mišljenja u svezi vanjskih planova mjera i aktivnosti za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; mišljenja na izvješća o sigurnosti i unutarnjih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; izradu mišljenja na izvješća o velikim opasnostima za off-shore platforme; izrađuje prijedlog za poboljšanje stanja i usmjeravanje razvoja sustava civilne zaštite i zaštite kritične infrastrukture i kulturne baštine, sukladno svojim nadležnostima; koordinira rad pravnih i fizičkih osoba za obavljanje stručnih poslova civilne zaštite; izdaje i oduzima ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite; provodi provjeru; koordinira i provodi edukaciju; koordinira rad i izdavanje suglasnosti na planove za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; usklađuje izradu prijedloga vrsti i količina te korištenje robnih zaliha u nadležnosti civilne zaštite; sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih povjerenstava i stručnih skupina u području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite.

Članak 167.

9.5.2.2. Odjel za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu

Sudjeluje u analizi izvanrednih događaja te velikih nesreća i katastrofa, posebice tehničko-tehnološkog porijekla; sudjeluje u izradi procjena rizika od tehničko-tehnoloških prijetnji; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata civilne zaštite te zaštite kritične infrastrukture i kulturne baštine; koordinira i sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata na području zaštite kritične infrastrukture i zaštiti kulturne baštine; organizira rad i sudjeluje u izradi metodologija za izradu planova zaštite kritične infrastrukture i procjena kritičnosti; izrađuje prijedloge dugoročnih planova razvoja zaštite kritične infrastrukture; organizira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama i tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave povezano uz zaštitu kritične infrastrukture i kulturne baštine; koordinira rad sektora prepoznatih zakonom o kritičnim infrastrukturama; prati, procjenjuje prijetnje i predlaže mjere za procjenjivanje kritičnosti i predlaže mjere za zaštitu kritičnih infrastruktura; koordinira aktivnostima zaštite kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba i katastrofa.

Članak 168.

9.5.3. Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme

Pruža stručnu i administrativnu podršku radu Sektora za smanjenje rizika od katastrofa; sudjeluje u radu Europskog foruma i Svjetske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, relevantnim europskim i regionalnim organizacijama i inicijativama na tom području; nositelj je organiziranja, koordiniranja i provođenja svih aktivnosti na smanjivanju rizika; surađuje sa središnjim i drugim tijelima državne uprave te drugim javnim i znanstvenim institucijama pri izradi Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, procjene sposobnosti, strategije smanjenja rizika i pri upravljanju rizicima; koordinira i provodi edukaciju i podizanje svijesti stanovništva o smanjenju rizika od katastrofa; planira i provodi edukacije i podizanje svijesti na temu smanjivanja rizika od katastrofa; sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata, definira i provodi programe i aktivnosti na jačanju svijesti o prijetnjama; izrađuje upute o postupanju građana u slučaju velikih nesreća i katastrofa; koordinira provedbu međunarodnih obaveza vezanih uz smanjenje rizika od katastrofa te civilnu zaštitu; koordinira raspodjelu sredstava iz EU nacionalnih i međunarodnih fondova za aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa nacionalnom Procjenom rizika te Strategijom smanjenja rizika; nositelj je izrade procjene sposobnosti upravljanja rizicima, izrade strategija na području smanjenja rizika od katastrofa i strategije razvoja sustava civilne zaštite; nositelj je predlaganja koncepta sustava upravljanja rizicima u velikim nesrećama i katastrofama; prati stanje i pojave u području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite; sudjeluje u definiranju programa osposobljavanja građana, pripadnika civilne zaštite, čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u definiranju strateških ciljeva Ravnateljstva civilne zaštite, pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za koordinaciju rada hrvatske platforme ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.5.3.1. Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa

9.5.3.2. Odjel za edukaciju i podizanje svijesti.

Članak 169.

9.5.3.1. Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa

Obavlja poslove vezano za rad Uprave za smanjenje rizika; sudjeluje u radu Europskog foruma i Svjetske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, relevantnim europskim i regionalnim organizacijama i inicijativama na tom području; organizira, koordinira i provodi aktivnosti na smanjenju rizika; nositelj je izrade procjene sposobnosti upravljanja rizicima, izrade strategija na području smanjenja rizika od katastrofa i strategije razvoja sustava civilne zaštite te potiče i razvija suradnju i projekte s znanstveno istraživačkim institucijama; provodi projekte i koordinira financiranje smanjenja rizika od katastrofa; upravlja radom nacionalnog fonda za civilnu zaštitu; koordinira provedbu obaveza prema Europskoj komisiji, Ujedinjenim narodima te Vijeću Europe vezanim uz smanjenje rizika od katastrofa te civilnu zaštitu; koordinira raspodjelu sredstava iz EU, nacionalnih i međunarodnih fondova za aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa; sudjeluje u postupcima izrade i neposredno provodi sve sektorske strategije iz nadležnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite; predlaže koncept sustava upravljanja rizicima u velikim nesrećama i katastrofama; prati stanje i pojave u području smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite; sudjeluje u definiranju aktivnosti osposobljavanja građana, pripadnika civilne zaštite, čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u definiranju strateških ciljeva Ravnateljstva civilne zaštite.

Članak 170.

9.5.3.2. Odjel za edukaciju i podizanje svijesti

Organizira, koordinira i provodi edukaciju, tečajeve, predavanja i radionice u odgojno-obrazovnim te znanstveno-istraživačkim institucijama, javnim i tijelima državne uprave te u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave; izrađuje planove i programe, naputke, priručnike i druge edukacijske materijale s ciljem podizanja svijesti javnosti o prirodnim i tehničko – tehnološkim katastrofama; surađuje na izradi Strategije podizanja svijesti te u radu Uprave za smanjenje rizika.

Članak 171.

9.6. Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost

Odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja; odobrava uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja; odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti te djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora; provodi nezavisne analize sigurnosti; izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju postrojenja u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost i djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora; sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole te uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ili djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u skladu s propisom o gradnji; ovlašćuje stručne tehničke servise za poslove radiološke sigurnosti; ovlašćuje izvršitelje za nuklearnu sigurnost; potvrđuje stručnjake za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te stručnjake za medicinsku fiziku; organizira, nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; vodi i ažurira propisane očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, koje izdaje u okviru svojih ovlasti; vodi i ažurira očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora i nuklearne djelatnosti, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti; osigurava stručnu pomoć u slučaju radiološkog i nuklearnog izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć i suradnju u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; predlaže i definira nacionalne zahtjeve glede radiološke i nuklearne sigurnosti i nuklearnog osiguranja, uključujući prijetnju predviđenu projektnom osnovom; sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti za sanacijski program; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost, nuklearnu štetu i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima s područja radiološke i nuklearne sigurnosti; potiče i podupire znanstveni i razvojno istraživački rad, stručna, statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi te uspostavlja standarde i metode u praćenju stanja radiološke i nuklearne sigurnosti; organizira dopunsko stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti i mjera nuklearnog osiguranja te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost ustrojavaju se sljedeće službe:

9.6.1. Služba za radiološku sigurnost

9.6.2. Služba za nuklearnu sigurnost.

Članak 172.

9.6.1. Služba za radiološku sigurnost

Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i rješenja o registraciji s izvorima ionizirajućeg zračenja te izdavanje dozvola za uvoz i izvoz izvora ionizirajućeg zračenja; odobrava promet pošiljki radioaktivnih izvora između zemalja članica EU; izdaje ovlaštenja tehničkim servisima za obavljanje stručnih poslova iz područja radiološke sigurnosti; obavlja poslove vezane uz izuzimanje od obveze ishođenja rješenja o registraciji ili odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja; izrađuje, ažurira i objavljuje popis vrsta i podvrsta djelatnosti za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja; obavlja poslove vezano uz upis i odjavu izvora ionizirajućeg zračenja u očevidnik te vodi i ažurira očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba te izdaje dozimetrijske procjene izloženosti ionizirajućem zračenju radnika i stanovništva od medicinskog ozračenja; vodi očevidnike o odobrenjima, rješenjima o registraciji, obavijesti o namjeri, dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama te vodi i ažurira evidencije o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima; sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i izdavanje uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja; prikuplja i obrađuje podatke o broju i vrsti dijagnostičkih i terapijskih postupaka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja; prikuplja i obrađuje podatke o utrošenim otvorenim radioaktivnim izvorima te vodi evidencije o uvozu i izvozu izvora ionizirajućeg zračenja; izrađuje izvješća o stupnju ozračenja izloženih radnika; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja radiološke sigurnosti te organizira dopunsko stručno obrazovanje te obnovu znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti; organizira i sudjeluje u postupku potvrđivanja stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te potvrđivanja stručnjaka za medicinsku fiziku te izdaje potvrde; održavanje, nadogradnja i razvoj očevidnika izvora ionizirajućeg zračenja, nositelja odobrenja, korisnika, izloženih radnika, stupnja ozračenosti izloženih radnika (RAIS sustav) i pripadajuće baze podataka; provodi unos i obradu podataka o dozama zaprimljenih od strane dozimetrijskih servisa te izvoz podataka za izradu izvješća i statistika; bavi se održavanjem i nadogradnjom sustava za izobrazbu o primjeni mjera radiološke sigurnosti (internetski portal za e-učenje); održava baze podataka o mjerenjima radioaktivnosti u okolišu Republike Hrvatske; obavlja unos podataka o novim mjerenjima i izvoz u format za bazu podataka pri Zajedničkom istraživačkom centru EU (JRC); sudjeluje u postupku ovlašćivanja ustanova za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih osoba; potiče i podupire znanstveni i razvojno-istraživački rad, potiče stručna, statistička i druga istraživanja u skladu s potrebama zaštite izloženih radnika od ionizirajućeg zračenja; sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona iz djelokruga rada Službe; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe; izrađuje upute za provođenje nacionalnih i međunarodnih preporuka i normi te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja radiološke sigurnosti; pruža stručnu pomoć i po potrebi sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima, ustanovama, udrugama s područja radiološke i nuklearne sigurnosti; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima u okviru rada Službe i u suradnji sa drugim stručnim službama Ravnateljstva; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

Članak 173.

9.6.2. Služba za nuklearnu sigurnost

Izdaje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti; provodi nezavisne analize sigurnosti; izdaje rješenja, suglasnosti, odnosno posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost, prati tehnologije razgradnje nuklearnih elektrana i zbrinjavanja radioaktivnog otpada porijeklom iz nuklearnih elektrana ili istrošenog nuklearnog goriva; vodi očevidnike o rješenjima i suglasnostima, koje izdaje u okviru svojih ovlasti; vodi registar nuklearnih djelatnosti i materijala; izdaje odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja; vodi i ažurira evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja; ovlašćuje izvršitelje za nuklearnu sigurnost; obavlja poslove vezane uz fizičku sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada; osigurava stručnu pomoć prilikom kontrole neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice; vodi evidencije vezane uz nadzor neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima, a odnose se na nuklearnu sigurnost, sigurnost prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, te primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; poslove organizacije, a po potrebi i provođenja ispitivanja prisustva vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani, ljudskoj i stočnoj hrani, vodi za ljudsku potrošnju u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; sudjeluje u procjeni izloženosti stanovništva i biote ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; obavlja poslove vezane uz praćenja izloženosti radionuklidima nastalim u djelatnostima i njihovog ispuštanja u okoliš; obavlja poslove vezane uz praćenja izloženosti radionuklidima tijekom obavljanja radnih aktivnosti ili zbog izloženosti reziduima te situacijama postojećeg ozračenja (ozračenja posada zrakoplova, ozračenja od prirodnih radionuklida u građevnom materijalu); obavlja poslove vezane uz praćenje izloženosti radonu u kućama, javnim ustanovama i na radnim mjestima i provođenja akcijskog plana za radon; revidira i sudjeluje u odobravanju plana sanacije za lokacije onečišćene prirodnim radionuklidima; vodi bazu podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu, radonu u kućama, javnim ustanovama i radnim mjestima; izvještava o stanju radioaktivnosti u okolišu; osigurava dostupnost informacija o rezultatima praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu javnosti; dostavlja rezultate praćenja stanja okoliša Europskoj komisiji; odobrava djelatnosti s radioaktivnim otpadom, uključivši uvoz, prijevoz, skladištenje, odlaganje ili izvoz te provoz; izdaje rješenja, suglasnosti i propisuje posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se zbrinjava radioaktivni otpad; vodi i ažurira očevidnike o radioaktivnom otpadu; obavlja poslove vezane uz zbrinjavanje izvora bez posjednika; sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnosi na djelokrug rada; sudjeluje u izradi izvješća, strateških planova te stručnih dokumenata iz djelokruga Službe; sudjeluje u postupku potvrđivanja stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć i po potrebi sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; izrađuje upute za provođenje nacionalnih i međunarodnih preporuka i normi te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja nuklearne sigurnosti; potiče i podupire znanstveni i razvojno-istraživački rad, potiče stručna, statistička i druga istraživanja u skladu s potrebama zaštite izloženih radnika od ionizirajućeg zračenja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima, ustanovama, udrugama s područja radiološke i nuklearne sigurnosti; provodi i druge obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima iz djelokruga rada Službe u suradnji sa drugim stručnim službama Ravnateljstva; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za nuklearnu sigurnost ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.6.2.1.Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost

9.6.2.2. Odjel za okoliš i radioaktivni otpad.

Članak 174.

9.6.2.1. Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost

Izdaje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti; provodi nezavisne analize sigurnosti; izdaje rješenja, suglasnosti, odnosno posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost; vodi registar nuklearnih djelatnosti; vodi očevidnike o rješenjima i suglasnostima, koje izdaje u okviru svojih ovlasti; sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnose na nuklearnu sigurnost, prijevoz i provoz te fizičku sigurnost radioaktivnih izvora i nuklearnog materijala; izrađuje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi; Odjel je odgovoran je za praćenje tehnologije, davanje stručnih mišljenja i izdavanje rješenja, dozvola i suglasnosti iz područja razgradnje i dekontaminacije nuklearnih objekata; izdaje odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, te vodi i ažurira evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja; obavlja poslove vezane uz fizičku sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada; ovlašćuje izvršitelje za nuklearnu sigurnost; provodi obveze koje proizlaze iz jamstva koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim organizacijama Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i European Atomic Energy Community (EURATOM); daje mišljenje u postupku davanja suglasnosti vezano uz fizičku sigurnost; surađuje s obavještajnom zajednicom i policijom po pitanjima fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih objekata; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima, a tiču se nuklearne sigurnosti i neširenja nuklearnog oružja; obavlja i poslove vezane uz posebnu opremu, te robu dvojne i vojne namjene; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za takvu robu; pruža stručnu pomoć i po potrebi sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; sudjeluje u izradi izvješća, strateških planova te stručnih dokumenata iz svog djelokruga; sudjeluje u postupku potvrđivanja stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz svog djelokruga; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima, ustanovama, udrugama s područja radiološke i nuklearne sigurnosti; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima iz svog djelokruga u suradnji sa drugim stručnim službama Ravnateljstva; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 175.

9.6.2.2. Odjel za okoliš i radioaktivni otpad

Obavlja poslove organizacije, a po potrebi i provođenja ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani, ljudskoj i stočnoj hrani, vodi za ljudsku potrošnju u redovitim uvjetima, te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; sudjeluje u procjeni izloženosti stanovništva i biote ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; obavlja poslove vezane uz praćenja izloženosti radionuklidima nastalim u djelatnostima i njihovog ispuštanja u okoliš; obavlja poslove vezane uz praćenja izloženosti radionuklidima tijekom obavljanja radnih aktivnosti ili zbog izloženosti reziduima te situacijama postojećeg ozračenja (ozračenja posada zrakoplova, ozračenja od prirodnih radionuklida u građevnom materijalu); obavlja poslove vezane uz praćenje izloženosti radonu u kućama, javnim ustanovama i na radnim mjestima i provođenja akcijskog plana za radon; revidira i sudjeluje u odobravanju plana sanacije za lokacije onečišćene prirodnim radionuklidima; vodi bazu podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu, radonu u kućama, javnim ustanovama i radnim mjestima; izvještava o stanju radioaktivnosti u okolišu; osigurava dostupnost informacija o rezultatima praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu javnosti; dostavlja rezultate praćenja stanja okoliša Europskoj Komisiji; odobrava djelatnosti s radioaktivnim otpadom, uključivši uvoz, prijevoz, skladištenje, odlaganje ili izvoz te provoz radioaktivnog otpada; izdaje rješenja, suglasnosti i propisuje posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se zbrinjava radioaktivni otpad; vodi i ažurira očevidnike o radioaktivnom otpadu; obavlja poslove vezane uz zbrinjavanje izvora bez posjednika; sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnosi na područje zaštite od ionizirajućeg zračenja iz svog djelokruga; sudjeluje u postupku potvrđivanja stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz svog djelokruga; pruža stručnu pomoć i po potrebi sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; surađuje sa znanstvenim, stručnim te drugim regulatornim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja se bave tematikama iz svog djelokruga; potiče i podupire znanstveno-istraživački i razvojno-istraživački rad u skladu s potrebama i zahtjevima radiološke zaštite okoliša; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 176.

9.7. Sektor za pripravnost i koordinaciju

Nositelj je planiranja i razvoja sustava civilne zaštite i usklađivanja njezinog djelovanja s operativnim snagama civilne zaštite i drugim sudionicima u aktivnostima civilne zaštite; aktivira operativne snage sustava civilne zaštite i koordinira njihovo djelovanje; predlaže vrste i količine državnih robnih zaliha potrebnih za civilnu zaštitu; predlaže vrste i količine državnih robnih zaliha potrebnih za civilnu zaštitu; nositelj je suradnje s udrugama građana i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, nadzire provedbu mobilizacije za potrebe civilne zaštite, te provedbu propisanih mjera i aktivnosti u civilnoj zaštiti, sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka civilne zaštite i drugih propisa iz svoje nadležnosti; nositelj je provedbe domaćih i međunarodnih projekata iz područja civilne zaštite koji se odnose na razvoj sustava, jačanje normativne osnove, ustrojavanje nacionalnih kapaciteta za odgovor na katastrofe u drugim zemljama; nositelj je ustrojavanja sustava upravljanja u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama, te propisuje smjernice za uspostavu sustava upravljanja u civilnoj zaštiti i zadužen je za osiguravanje funkcioniranja jedinstvenog sustava upravljanja i rukovođenja u cilju jedinstvenosti djelovanja; prati stanje i pojave u području civilne zaštite; predlaže razvoj, programe i projekte usklađivanja planiranja, uporabe i djelovanja operativnih snaga civilne zaštite; obavlja poslove ispitivanja tehnike i opreme za spašavanje i gašenje požara, zaštitne opreme, sredstava za gašenje i uređaja s povećanom opasnošću; sudjeluje u izradi i inicira donošenje hrvatskih normi u području civilne zaštite te zaštite od požara.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za pripravnost i koordinaciju ustrojavaju se sljedeće službe:

9.7.1. Služba za operativnu pripravnost

9.7.2. Služba za opremanje i razvoj.

Članak 177.

9.7.1. Služba za operativnu pripravnost

Provodi upravno-organizacijske i operativne poslove usmjerene prvenstveno k razvoju i postizanju potrebnih operativnih sposobnosti civilne zaštite; sudjeluje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti; izrađuje prijedlog ustroja i osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite (stožera civilne zaštite, postrojbi/modula i povjerenika civilne zaštite); obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju s udrugama građana i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite; obavlja poslove u potpori mobilizacije i angažiranja državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite, pruža operativnu potporu radu Stožera civilne zaštite RH; koordinira te angažira snage i sredstva civilne zaštite u pružanju žurne međunarodne pomoći; obavlja poslove vođenja jedinstvene baze podataka operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavlja poslove raščlambe velikih nesreća i katastrofa te predlaže implementaciju naučenih lekcija; nositelj je organizacije vježbi u sustavu civilne zaštite; izrađuje godišnji plan vježbi u sustavu civilne zaštite te sudjeluje u njihovoj organizaciji i provedbi; provodi analize vježbe i predlaže implementaciju naučenih lekcija; predlaže rješenja i mjere za ublažavanje, otklanjanje i saniranje posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa; organizira suradnju s drugim tijelima državne uprave u svezi primjene planova djelovanja civilne zaštite; u velikim nesrećama i katastrofama obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe mjera civilne zaštite; razvija mjere civilne zaštite (spašavanje, rano upozoravanje, evakuacija, sklanjanje, asanacija, kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna (KBRN) zaštita, prva pomoć) koje provode operativne snage sustava civilne zaštite; koordinira implementaciju NATO mjera za krizne situacije; izrađuje naputke, priručnike i drugi edukacijski materijal na području mjera civilne zaštite; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova; sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te prati, analizira stanje i promjene u sustavima civilne zaštite u zemlji i inozemstvu.

Članak 178.

9.7.2. Služba za opremanje i razvoj

Nositelj je izrade prijedloga razvojnih planova, financijskih planova i planova nabave materijalnih sredstava civilne zaštite, posebno opremanja državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite; sudjeluje u definiranju tehničkih normativa i materijalno tehničkih sredstava za opremanje postrojbi/modula civilne zaštite; zajedno s državnim tijelom nadležnim za upravljanje robnim zalihama planira i upravlja s pričuvama opreme i sredstvima za pomoć i zbrinjavanje stanovništva, posebno u zonskim skladištima; obavlja raščlambu stanja organiziranosti, operativne spremnosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite (stožera civilne zaštite, postrojbi i povjerenika civilne zaštite); vodi materijalno-tehničke evidencije operativnih snaga sustava civile zaštite te analizira postojeće personalne, materijalne i financijske resurse; izrađuje analitički pregled postojećih resursa i predlaže plan opremanja (popune) državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite nedostajućim materijalno-tehničkim sredstvima; predlaže mjere za poboljšanje stanja i prioritete razvoja operativnih snaga sustava civilne zaštite; izrađuje operativne upute i mjere koje treba poduzeti radi optimalnog korištenja raspoloživih resursa; prati organizacijske i tehničke razvojne novitete i pojave u području civilne zaštite; predlaže razvojne programe i projekte, te uvođenje novih tehnoloških rješenja u upravljanju i korištenju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pruža operativnu potporu radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske; obavlja poslove ispitivanja tehnike i opreme za spašavanje i gašenje požara, zaštitne opreme, sredstava za gašenje i uređaja s povećanom opasnošću; obavlja kontrolna ispitivanja te stručni nadzor obavljenih poslova ispitivanja tehnike od strane pravnih osoba, obrtnika i drugih stručnih službi; utvrđuje potrebe, sudjeluje u izradi i inicira donošenje hrvatskih normi i tehničkih pravilnika te priprema njihovo uvođenje u području civilne zaštite te zaštite od požara.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za opremanje i razvoj ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.7.2.1. Odjel za logističku potporu

9.7.2.2. Odjel za ispitivanje i normizaciju tehnika.

Članak 179.

9.7.2.1. Odjel za logističku potporu

Nositelj je definiranja tehničkih normativa materijalno-tehničkih sredstava za opremanje postrojbi/modula civilne zaštite; u suradnji sa državnim tijelom nadležnim za upravljanje robnim zalihama planira i upravlja s pričuvama opreme i sredstvima za pomoć i zbrinjavanje stanovništva, posebno u zonskim skladištima; obavlja raščlambu stanja organiziranosti, operativne spremnosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite (stožera civilne zaštite, postrojbi i povjerenika civilne zaštite); vodi materijalno-tehničke evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite te analizira postojeće personalne, materijalne i financijske resurse; izrađuje analitički pregled postojećih resursa i predlaže plan opremanja (popune) državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite nedostajućim materijalno-tehničkim sredstvima; predlaže mjere za poboljšanje stanja i prioritete razvoja operativnih snaga sustava civilne zaštite; sudjeluje u izradi operativnih uputa i mjere koje treba poduzeti radi optimalnog korištenja raspoloživih resursa; prati organizacijske i tehničke razvojne novitete i pojave u području civilne zaštite; predlaže razvojne programe i projekte, te uvođenje novih tehnoloških rješenja u upravljanju i korištenju operativnih snaga sustava civilne zaštite; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova; priprema izvješća i druge stručne materijale iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih povjerenstava i stručnih skupina u području civilne zaštite.

Članak 180.

9.7.2.2. Odjel za ispitivanje i normizaciju tehnika

Obavlja poslove ispitivanja tehnike i opreme za spašavanje i gašenje požara, zaštitne opreme, sredstava za gašenje i uređaja s povećanom opasnošću te izdaje uvjerenja i isprave o ispravnosti tehnike u skladu s propisima koji uređuju područje civilne zaštite i zaštite od požara te razminiranja; prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode ispitivanja tehnike; obavlja vještačenje vatrogasnih aparata; obavlja kontrolna ispitivanja obavljenih poslova ispitivanja tehnike od strane pravnih osoba, obrtnika i drugih stručnih službi; provodi stručni nadzor obavljenih poslova ispitivanja tehnike iz područja civilne zaštite i zaštite od požara te razminiranja; potiče, inicira i sudjeluje u donošenju hrvatskih normi i tehničkih pravilnika iz područja civilne zaštite i zaštite od požara te razminiranja; priprema uvođenje normi i tehničkih pravilnika u područje civilne zaštite i zaštite od požara te razminiranja, te predlaže naputke za praćenje, ispitivanje i održavanje tehnike; sudjeluje u razvoju tehnike i izradi tehničke dokumentacije, te daje stručno mišljenje na dokumentaciju vezanu uz tehniku; izrađuje tehničke specifikacije za ispitnu opremu; izrađuje godišnji plan i program rada; sudjeluje u pripremi cjenika za poslove koje obavlja; obavlja i druge stručne i administrativne poslove.

Članak 181.

9.8. Sektor 112

Obavlja poslove vezane za propise, sposobnosti, ljudske resurse i djelotvorno funkcioniranje Sustava 112; sudjeluje u uspostavi, modernizaciji i rekonstrukciji te održavanju, eksploataciji i nadzoru sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje građana; planira i analizira rad službenika u centrima 112 te predlaže mjere za unaprjeđenje rada; surađuje s tijelima čija djelatnost je vezana za sustav civilne zaštite; sudjeluje u međunarodnoj suradnji na implementaciji europskih propisa u području zaštite i spašavanja; sudjeluje u projektima vezanim uz rano upozoravanje i uzbunjivanje i sustav 112; izrađuje prijedloge propisa iz svoje nadležnosti; planira, predlaže i provodi razne vrste i razine izobrazbe i treninga za službenika centara 112.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora 112 ustrojavaju se sljedeće službe:

9.8.1. Služba za propise i razvoj kompetencija

9.8.2. Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje.

Članak 182.

9.8.1. Služba za propise i razvoj kompetencija

Izvršava sve stručne i plansko-normativne poslove vezane za rad sustava 112; priprema nacrte podzakonskih i drugih akata i dokumenata od značaja za funkcioniranje Sustava 112; razvija kompetencije službenika pripremanjem i provođenjem stručnih edukacija i treninga za stjecanje znanja i usavršavanje vještina iz područja rada centara 112; izrađuje prijedloge planova razvoja sustava 112 i sudjeluje u izradi financijskih planova, planova nabave, planova izobrazbe i drugih planova iz djelokruga Sektora 112; izgrađuje sustav evaluacije i unaprjeđenja psihosocijalne klime unutar sustava 112; predlaže, priprema i provodi preventivne mjere zaštite psihičkog zdravlja službenika centara 112 i nadzor njihove provedbe; predlaže, organizira i provodi znanstveno-stručnih istraživanja i istraživanja javnog mišljenja za potrebe sustava 112; postupa po pritužbama građana na rad službenika centara 112; razvija i provodi program evaluacije kvalitete rada u centrima 112; sudjeluje u projektima vezanim uz sustav 112; kvalitativno prati rad operativno – komunikacijskih sustava i daje prijedloge za njihov razvoj; provodi međunarodnu suradnju u području provedbe europskih direktiva i standarda koji reguliraju i unaprjeđuju sustav 112; prati ključne pokazatelje uspješnosti rada sustava 112 i izrađuje odgovarajuća izvješća; analizira rad centara 112 i postupanje službenika u centrima 112; sudjeluje u selekciji i klasifikaciji kandidata za prijam službenika u centre 112.

Članak 183.

9.8.2. Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje

Obavlja sve stručne, planske i tehničke poslove vezane za rano upozoravanje i uzbunjivanje; provodi upravni nadzor nad primjenom propisa iz područja sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje; sudjeluje u izradi financijskog plana i plana nabave, planova razvoja i modernizacije sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje; sudjeluje u izradi projektnih zadataka za izradu akustičkih studija i projekata sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje, zahtjeva za nabavu i tehničku dokumentaciju za nadmetanja prema planu nabave te tehničkih uputa za korištenje sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje; prati i analizira stanje jedinstvenog sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj, te svjetska iskustva u razvoju i modernizaciji sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje; priprema nacrte prijedloga podzakonskih akata i drugih propisa koji reguliraju područje korištenja, održavanja, tehničkih zahtjeva i razvoja sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje; utvrđuje posebne uvjete i daje suglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju i modernizaciju sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje pravnih osoba koje su dužne uspostaviti i održavati vlastite sustave za rano upozoravanje i uzbunjivanje; sudjeluje kod funkcionalnih ispitivanja novih i moderniziranih sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje, te inspekcijskih nadzora; sudjeluje u razvoju novih sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje temeljenih na suvremenim tehnologijama; vodi tekuće održavanje, raspodjelu potrebne tehnike, opreme i sredstava, projekte izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje; ustrojava i vodi evidencije o elementima sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje, komunikacijskim troškovima, troškovima radova i ugrađenih dijelova, te realizaciji proračuna; sudjeluje u pripremi i provođenju teoretskog i praktičnog osposobljavanja službenika županijskih centara 112 za korištenje sustava za uzbunjivanje.

Članak 184.

9.9. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite (u daljnjem tekstu: DIP CZ) obavlja specijalističke poslove traganja i spašavanja iz ruševina, traganja i spašavanja u poplavama, KBRN zaštitu, zbrinjavanje stanovništva i tehničko-taktičku potporu; obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite; izrađuje prijedloge razvojnih planova i planova uporabe DIP CZ, popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima; planira pripreme i provedbe programa osposobljavanja i uvježbavanja; sudjeluje u planiranju, organizaciji i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja; prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka u civilnoj zaštiti te predlaže njihovo praktično uvođenje u operativnu uporabu; u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada DIP CZ usko surađuje sa Sektorom za pripravnost i koordinaciju, te drugim nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva civilne zaštite; u cilju osiguravanja operativnosti u svim svojim ustrojstvenim jedinicama razvija sve operativne komponente za traganja i spašavanja iz ruševina, traganja i spašavanja u poplavama, KBRN zaštitu, zbrinjavanje stanovništva i tehničko-taktičku potporu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.9.1. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu

9.9.2. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split, sa sjedištem u Splitu

9.9.3. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka, sa sjedištem u Rijeci

9.9.4. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek, sa sjedištem u Osijeku.

Članak 185.

9.9.1. – 9.9.4. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb, Split, Rijeka, Osijek

Ustrojava se i osposobljava za obavljanje pet temeljnih specijalnosti (traganja i spašavanja iz ruševina, traganja i spašavanja u poplavama, KBRN zaštitu, zbrinjavanje stanovništva i tehničko-taktičku potporu), te za poslove koordinatora na lokaciji; provodi izvršenje plana popune u svojoj nadležnosti; vode upisnike i kartoteku pričuvnika; izrađuje operativni postupovnik za svaki modul, plan upotrebe i mobilizacijske dokumente DIP CZ; izvršitelj je svih mobilizacijskih priprema i provodi mobilizaciju u nadležnosti svojeg dijela plana popune; vrši popunu ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, planira pripreme i provedbe programa osposobljavanja i uvježbavanja; provodi osposobljavanje pričuvnika; provodi tehničke smotre; sudjeluje u izradi prijedloga razvojnih planova; izrađuje izvješća, stručne elaborate i analize iz područja svog rada; prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka, te predlaže njihovo praktično uvođenje u operativnu uporabu; sudjeluje u planiranju i provedbi edukacije i osposobljavanja stanovništva i operativnih snaga civilne zaštite; operativno, sukladno nalogu zapovjednika DIP CZ, sudjeluje u provedbi mjera civilne zaštite na terenu; sudjeluje u pružanju pomoći drugim državama; upravlja skladištima materijalno-tehničkih sredstava na upotrebi DIP CZ (sukladno standardnim uputama organiziraju i nadziru vođenje skladišta, skrbi o ispravnosti opreme, sredstava i tehnike, pokreće postupak za otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi i sredstvima, sukladno nalozima provodi distribuciju opreme i sredstava, ustrojava i vodi potrebnu tehničku i ostalu dokumentaciju vezanu za upravljanje opremom, sredstvima i skladišnim prostorima); sudjeluje u informativno-promidžbenim aktivnostima te u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova.

Članak 186.

9.10. Sektor za eksplozivne atmosfere

Provodi tehničko nadgledanje postrojenja koje obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom, održavanost postrojenja kao i opasnost od ostalih uzročnika paljenja; provodi tehničko nadgledanje aktivnosti koje obuhvaća popravak, instaliranje i održavanje uređaja i instalacija namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; provodi tehničko nadgledanje nad dokumentacijom za postrojenja i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; priprema stručna mišljenja o primjeni propisa na postrojenja i o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; obavlja ispitivanja, ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti (certifikaciju) uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine; obavlja certifikaciju eksplozivnih tvari; obavlja edukaciju stručnog osoblja; rukovodi i koordinira radom službi; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za eksplozivne atmosfere ustrojavaju se sljedeće službe:

9.10.1. Služba za certifikaciju i ispitivanje

9.10.2. Služba za tehničko nadgledanje.

Članak 187.

9.10.1. Služba za certifikaciju i ispitivanje

Nositelj je aktivnosti ispitivanja, ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti (certifikacije) uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine; provodi aktivnosti certifikacije eksplozivnih tvari; izrađuje stručne podloge za edukacijske programe iz područja ugroženosti eksplozivnim atmosferama i sudjeluje u provedbi edukacije; priprema stručna mišljenja o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija i drugih akata iz djelokruga Službe; koordinira obavljanje poslova iz djelokruga Službe s ostalim državnim i javnim tijelima; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; prati rad međunarodnih tijela i organizacija iz svog djelokruga; prati zakonsku regulativu iz svojeg djelokruga i usklađuje i dorađuje akte Službe koji se odnose na obavljanje poslova Službe; predlaže provođenje stručnih edukacija i usavršavanja djelatnika Službe; rukovodi i koordinira radom odjela; surađuje sa Službom za tehničko nadgledanje; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za certifikaciju i ispitivanje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.10.1.1. Odjel certifikacije

9.10.1.2. Odjel za laboratorijska ispitivanja.

Članak 188.

9.10.1.1. Odjel certifikacije

Obavlja poslove ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti (certifikacije) uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine; provodi poslove certifikacije eksplozivnih tvari; izrađuje stručna mišljenja o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; sudjeluje u provedbi edukacijskih programa; sudjeluje u izradi akata koji se odnose na obavljanje poslova Odjela; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 189.

9.10.1.2. Odjel za laboratorijska ispitivanja

Obavlja ispitivanja uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine; ispitivanja svojstava materijala i uređaja; sudjeluje u provedbi edukacijskih programa; sudjeluje u izradi akata koji se odnose na obavljanje poslova Odjela; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 190.

9.10.2. Služba za tehničko nadgledanje

Nositelj je tehničkog nadgledanja postrojenja koje obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom, održavanost postrojenja, kao i opasnost od ostalih uzročnika paljenja; provodi tehničko nadgledanje aktivnosti koje obuhvaća popravak, instaliranje i održavanje uređaja i instalacija namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom kao i tehničko nadgledanje nad dokumentacijom za postrojenja i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom; izrađuje stručne podloge za edukacijske programe iz područja ugroženosti eksplozivnim atmosferama i sudjeluje u provedbi edukacije; priprema stručna mišljenja o primjeni propisa na postrojenja; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija i drugih akata iz djelokruga Službe; koordinira obavljanje poslova iz djelokruga Službe s ostalim državnim i javnim tijelima; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; prati rad međunarodnih tijela i organizacija iz svog djelokruga; prati zakonsku regulativu iz svojeg djelokruga i usklađuje i dorađuje akte Službe koji se odnose na obavljanje poslova Službe; predlaže provođenje stručnih edukacija i usavršavanja djelatnika Službe; rukovodi i koordinira rad odjela; surađuje sa Službom za certifikaciju i ispitivanje; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za tehničko nadgledanje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.10.2.1. Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava

9.10.2.2. Odjel elektroinstrumentacije

9.10.2.3. Odjel elektroenergetike

9.10.2.4. Odjel klasifikacije prostora i neelektrike.

Članak 191.

9.10.2.1. Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava

Obavlja poslove tehničkog nadgledanja posebnih sustava i to tehničko nadgledanje klasifikacije prostora, uređaja i instalacija; obavlja tehničko nadgledanje održavanosti postrojenja kao i opasnosti od ostalih uzročnika paljenja; obavlja tehničko nadgledanje nad dokumentacijom iz područja posebnih sustava, te ostalih uzročnika paljenja; vodi i koordinira tehničko nadgledanje aktivnosti IN/OD/PO; vodi registar tvrtki koje su pod tehničkim nadgledanjem za aktivnosti IN/OD/PO; izrađuje stručna mišljenja o primjeni propisa na postrojenja; sudjeluje u provedbi edukacijskih programa; sudjeluje u izradi akata koji se odnose na obavljanje poslova Odjela; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 192.

9.10.2.2. Odjel elektroinstrumentacije

Obavlja poslove tehničkog nadgledanja elektroinstrumentacijskih uređaja i instalacija; obavlja tehničko nadgledanje održavanosti postrojenja kao i opasnosti od ostalih uzročnika paljenja; obavlja tehničko nadgledanje nad dokumentacijom iz područja elektroinstrumentacijskih uređaja i instalacija, te ostalih uzročnika paljenja; sudjeluje u tehničkom nadgledanju aktivnosti IN/OD/PO; izrađuje stručna mišljenja o primjeni propisa na postrojenja; sudjeluje u provedbi edukacijskih programa; sudjeluje u izradi akata koji se odnose na obavljanje poslova Odjela; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 193.

9.10.2.3. Odjel elektroenergetike

Obavlja poslove tehničkog nadgledanja elektroenergetskih uređaja i instalacija; obavlja tehničko nadgledanje održavanosti postrojenja kao i opasnosti od ostalih uzročnika paljenja; obavlja tehničko nadgledanje nad dokumentacijom iz područja elektroenergetskih uređaja i instalacija, te ostalih uzročnika paljenja; sudjeluje u tehničkom nadgledanju aktivnosti IN/OD/PO; izrađuje stručna mišljenja o primjeni propisa na postrojenja; sudjeluje u provedbi edukacijskih programa; sudjeluje u izradi akata koji se odnose na obavljanje poslova Odjela; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 194.

9.10.2.4. Odjel klasifikacije prostora i neelektrike

Obavlja poslove tehničkog nadgledanja klasifikacije prostora i neelektričnih uređaja i instalacija; obavlja tehničko nadgledanje održavanosti postrojenja kao i opasnosti od ostalih uzročnika paljenja; obavlja tehničko nadgledanje nad dokumentacijom iz područja klasifikacije prostora i neelektričnih uređaja i instalacija, te ostalih uzročnika paljenja; sudjeluje u tehničkom nadgledanju aktivnosti IN/OD/PO; izrađuje stručna mišljenja o primjeni propisa na postrojenja; sudjeluje u provedbi edukacijskih programa; sudjeluje u izradi akata koji se odnose na obavljanje poslova Odjela; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tehničkih odbora; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Članak 195.

9.11. Hrvatski centar za razminiranje

Obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima (MES), neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o isključenim i razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području (MSP) i pronađenom i uništenim MES, NUS i njihovim dijelovima; obilježava MSP; provodi opće izvide – analize i dopunske opsege izvida MSP-a; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkog izvida, vrši kontrolu kvalitete razminiranja na radilištu u tijeku i završnu kontrolu kvalitete nakon obavljenih poslova razminiranja; izdaje Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, obavlja poslove tehničkog izvida MSP-a primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i izdaje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova; informira i provodi edukaciju stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s drugim zainteresiranim tijelima; provodi sve aktivnosti propisane posebnim zakonom i podzakonskim aktima koji uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Hrvatskog centra za razminiranje ustrojavaju se sljedeće službe:

9.11.1. Služba za operativne poslove

9.11.2. Služba za kontrolu kvalitete.

Članak 196.

9.11.1. Služba za operativne poslove

Planira, organizira i koordinira izradu plana razminiranja; vrši analizu i prikuplja podatke o svim aktivnostima vezanim za protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj; vodi evidenciju o isključenim i razminiranim područjima, o pronađenom MES-u i NUS-u nakon obavljenih poslova razminiranja i po službenim izvješćima PEZ-a izvan MSP-a; održava i ažurira programski sustav za centralnu evidenciju; obavlja poslove skeniranja, georeferenciranja zemljovida, konvertira i arhivira podatke dobivene od vanjskih suradnika; ažurira podatke stanja MSP-a na web portalu; provodi opći izvid i projektiranje planova razminiranja prema planu te tehnički izvid u MSP-a.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za operativne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.11.1.1. Odjel za planiranje

9.11.1.2. Odjel za izvid i projektiranje

9.11.1.3. Odjel za tehnički izvid.

Članak 197.

9.11.1.1. Odjel za planiranje

Izrađuje godišnje izvješće o protuminskom djelovanju; radi mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje planove razminiranja; koordinira rad s javnim poduzećima, vladinim i nevladinim organizacijama; organizira i provodi edukacije o opasnostima od mina; obavlja poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata namijenjenih za korištenje sredstava iz fondova EU, osobito praćenja natječaja EU i pripreme podloga za projekte u suradnji s nadležnim institucijama te vrši analizu provedenih aktivnosti.

Članak 198.

9.11.1.2. Odjel za izvid i projektiranje

Obavlja poslove općeg izvida; poslove vođenja i izrade stručne dokumentacije za prikupljanje podataka nakon općeg izvida; poslove obilježavanja minski sumnjivog područja; izrade prijedloga za isključenje površina i građevina iz MSP-a nakon obavljenog općeg izvida; poslove izrade idejnih planova razminiranja te izrade akata za unapređenje rada odjela.

Članak 199.

9.11.1.3. Odjel za tehnički izvid

Neposredno obavlja poslove izvida u MSP-u u cilju prikupljanja podataka i utvrđivanja stanja opasnosti na ciljanom području; izrađuje prijedloge za planove razminiranja i prijedloga za isključenje površina i građevina iz MSP-a nakon obavljenog tehničkog izvida; izrađuje analize i dokumentaciju s prijedlozima za daljnje aktivnosti protuminskog djelovanja na predmetnom području.

Članak 200.

9.11.2. Služba za kontrolu kvalitete

Provodi kontrolu kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja i završnu kontrolu kvalitete nakon obavljenih poslova razminiranja; obavlja poslove uvođenje ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika u poslove razminiranja; izrađuje propisanu dokumentaciju, vrši i unos podataka i analizu u evidenciju protuminskog djelovanja; izrađuje akte za unapređenje poslova u svojoj nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za kontrolu kvalitete ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.11.2.1. Ispostava Gospić

9.11.2.2. Ispostava Osijek.

Članak 201.

9.11.2.1. Ispostava Gospić

Obavlja poslove općeg izvida, projektiranja, tehničkog izvida i kontrole kvalitete na području Ispostave; prikuplja informacije i podatke o područjima i građevinama moguće zagađenim MES-om i NUS-om i dostavljaju Službi za operativne poslove; obavlja analize nakon obavljenih poslova izvida, tehničkog izvida i razminiranja i druge poslove po nalogu.

Članak 202.

9.11.2.2. Ispostava Osijek

Obavlja poslove općeg izvida, projektiranja, tehničkog izvida i kontrole kvalitete na području Ispostave; prikuplja informacije i podatke o područjima i građevinama moguće zagađenim MES-om i NUS-om i dostavljaju Službi za operativne poslove; obavlja analize nakon obavljenih poslova izvida, tehničkog izvida i razminiranja i druge poslove po nalogu.

Članak 203.

9.12. Područni ured civilne zaštite Zagreb

Obavlja stručne poslove civilne zaštite, djelovanja Centra 112, ranog upozoravanja i uzbunjivanja građana i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja stručne i plansko-operativne poslove i osiguravanja jedinstvenog postupanja tijekom provođenja aktivnosti i mjera civilne zaštite sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednom događaju, velikoj nesreći i katastrofi na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; izdaje suglasnosti na dokumente prostornog uređenja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području; sudjeluje u osposobljavanju za civilnu zaštitu, vodi promidžbu i organizira i/ili sudjeluje u kampanjama podizanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima te sudjeluje u preventivnim programima smanjenja rizika; organizira i/ili sudjeluje u provođenju priprema, planiranju i usklađivanju operativnog djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, analiziranju i izvješćivanju; pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova te prati, analizira stanje i promjene u sustavu civilne zaštite na svom području; sudjeluje u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja potrebne poslove uredskog poslovanja; obavlja inspekcijske poslove civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova pravnih osoba i obrta koji rade na njihovom području, koordinira radom službi u sastavu Područnog ureda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Zagreb ustrojavaju se sljedeće službe:

9.12.1. Služba za inspekcijske poslove

9.12.2. Županijski centar 112

9.12.3. Služba za prevenciju i pripravnost

9.12.4. Služba civilne zaštite Sisak sa sjedištem u Sisku.

Članak 204.

9.12.1. Služba za inspekcijske poslove

Obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima; inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; nadzire nabavu i prijevoz eksploziva; određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva; obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o kritičnim infrastrukturama te podzakonskih akata donesenih na temelju tih zakona; sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijskim službama sukladno posebnom planu te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za inspekcijske poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.12.1.1. Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja

9.12.1.2. Odjel inspekcije civilne zaštite

9.12.1.3. Odjel inspekcije privatne zaštite i detektivskih poslova.

Članak 205.

9.12.1.1. Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja

Sudjeluje u kriminalističkoj obradi požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentalnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara na građevinama i prostoru; određuje lokacije te izdaje odobrenja za proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled građevina; obavlja stručne analize uzroka i tijeka velikih požara; sudjeluje u kriminalističkoj obradi najsloženijih slučajeva tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidenata s eksplozivnim tvarima; obavlja inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; obavlja nadzor nad prijevozom eksplozivnih tvari te nabave eksploziva; određuje lokacije, utvrđuje posebne uvjete, obavlja tehnički pregled najsloženijih građevina od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz područja proizvodnje, prometa i korištenja eksplozivnih tvari te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 206.

9.12.1.2. Odjel inspekcije civilne zaštite

Planira provedbu inspekcijskih nadzora civilne zaštite za područje svoje nadležnosti; obavlja neposredan inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o kritičnim infrastrukturama i podzakonskih akata donesenih temeljen navedenih zakona od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih i fizičkih osoba u izvršavanju njihovih prava i obaveza propisanih tim zakonima u pogledu procjena rizika, planova djelovanja civilne zaštite, operativnih planova i vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari; obavlja inspekcijski nadzor nad poslovima organiziranja, financiranja, opremanja i osposobljavanja stožera civilne zaštite, operativnih snaga, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; vođenja evidencija i dostave podataka o operativnim snagama; uspostave sustava za uzbunjivanje i provođenja osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; planira i provodi koordinirane inspekcijske nadzore s drugim inspekcijama; prati zakonsku regulativu s područja civilne zaštite te predlaže njene izmjene i dopune; daje mišljenja na prijedloge normativnih akata iz područja civilne zaštite; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, inspekcijskim službama i drugim tijelima državne vlasti na lokalnoj razini te lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga; priprema izvješća i vodi propisane evidencije o svom radu te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 207.

9.12.1.3. Odjel inspekcije privatne zaštite i detektivskih poslova

Obavlja redovne, kontrolne i izvanredne inspekcijske nadzore objekata i subjekata sukladno propisima o privatnoj zaštiti, detektivskoj djelatnosti i zaštiti novčarskih institucija; sudjeluje u kriminalističkoj obradi nakon kaznenih djela u novčarskim institucijama; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i pravnim osobama pri provedbi i organizaciji zaštite osoba i njihove imovine; izdaje odobrenja za unutarnje čuvarske službe, rješenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama i rad u građanskoj odjeći; izdaje dopuštenja fizičkim osobama za privatnu zaštitu; izdaje zaštitarske/detektivske iskaznice; obavlja preglede tehničke ispravnosti i funkcionalnosti opreme i osoblja za osiguranje i pratnju novca, provodi stručne ispite, izdaje stručna mišljenja i stručne radove te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 208.

9.12.2. Županijski centar 112

Kao operativno-komunikacijska dežurna služba, tijekom 24 sata na dan, osigurava komunikacijsku koordinaciju djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije, u koordinaciji s centrima 112 susjednih županija; obavlja operativno organiziranje rada sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja na razini županije; provodi prijem i prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mobilizacije i mjera pripravnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, kao i izvršavanja drugih mjera na području županije; operativno provodi otkrivanje i praćenje svih vrsta prijetnji i praćenje posljedica tih prijetnji; provodi prijem i evidenciju informacija o događajima i zahtjevima za pomoć na jedinstven broj 112; usmjerava i prosljeđuje informacije o događajima i zahtjeve za pomoć nadležnim žurnim službama, te komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje tijekom provedbe mjera civilne zaštite; izrađuje provedbene naputke za provedbu standardnih operativnih postupaka i druge operativne dokumente; osigurava djelovanje sustava javnog uzbunjivanja građana na području županije te, prema procjeni, obavlja rano upozoravanje i uzbunjivanje građana, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije o otkrivenim prijetnjama i njihovim posljedicama; izrađuje redovna i izvanredna izvješća, te ih dostavlja korisnicima; prikuplja hidrološke, meteorološke, seizmološke, radiološke, epidemiološke podatke i druge podatke o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela, te prati stanje i promjene tih podataka; obavlja posredovanje i komutaciju svih vrsta veza za potrebe sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite županije; vodi i ažurira propisane baze podataka o operativnim snagama sustava civilne zaštite, potencijalnim izvorima prijetnji, opasnim tvarima za područje županije; vodi i ažurira jedinstvenu bazu podataka o svim događajima u županiji, poduzetim mjerama i posljedicama; koordinira provođenje logističkog osiguranja centra 112; koordinira organizaciju svih vrsta veza za prikupljanje i razmjenu podataka i informacija centra 112; osigurava ispravnu uporabu komunikacijsko-informacijske opreme; kontrolira ispravnost komunikacijsko-informacijske opreme; obavlja održavanje komunikacijsko-informacijske opreme na korisničkoj razini za potrebe centra 112 i sustava uzbunjivanja; izrađuje i vodi propisane operativno-radne dokumente centra 112; u slučaju preopterećenosti nadopunjuje druge županijske centre u prijemu poziva na broj 112 i preuzima njihov rad u slučaju tehničkih problema.

Članak 209.

9.12.3. Služba za prevenciju i pripravnost

Obavlja poslove potpore jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite; sudjeluje u planiranju opremanja i provođenju osposobljavanja civilne zaštite; provodi programe jačanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima; provodi promidžbene aktivnosti na području civilne zaštite; sudjeluje u realizaciji programa smanjenja rizika i provođenju preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika; provodi potrebne mjere vezane uz pripravnost na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe; pruža pomoć operativnim snagama sustava civilne zaštite na razinama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim sudionicima tijekom provedbe mjera civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi na području nadležnosti; pruža potporu u vođenju jedinstvene baze podataka operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavlja poslove raščlambe izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te predlaže implementaciju naučenih lekcija; prati, analizira i izvješćuje o provedenim aktivnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na normativne akte iz svoje nadležnosti; sudjeluje u provedbi međunarodnih aktivnosti na području civilne zaštite; sudjeluje u provedbi obuke i osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; vodi postupke rješavanja prava pripadnika civilne zaštite; prati postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi; pruža stručnu pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju obveza na području civilne zaštite; sudjeluje u aktivnostima na izradi vanjskih planova; priprema suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; priprema mišljenja na prostorne planove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s tijelima lokalnih zajednica i s pravnim osobama u svezi provođenja zakonskih obveza na području civilne zaštite.

Članak 210.

9.12.4. Služba civilne zaštite Sisak

Obavlja stručne poslove civilne zaštite, djelovanja Centra 112, ranog upozoravanja i uzbunjivanja građana i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja stručne i plansko-operativne poslove i osiguravanja jedinstvenog postupanja tijekom provođenja aktivnosti i mjera civilne zaštite sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednom događaju, velikoj nesreći i katastrofi na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; izdaje suglasnosti na dokumente prostornog uređenja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području; sudjeluje u osposobljavanju za civilnu zaštitu, vodi promidžbu i organizira i/ili sudjeluje u kampanjama podizanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima te sudjeluje u preventivnim programima smanjenja rizika; organizira i/ili sudjeluje u provođenju priprema, planiranju i usklađivanju operativnog djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, analiziranju i izvješćivanju; pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova te prati, analizira stanje i promjene u sustavu civilne zaštite na svom području; sudjeluje u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja potrebne poslove uredskog poslovanja; obavlja inspekciju civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova na svojem području.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe civilne zaštite Sisak ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.12.4.1. Županijski centar 112

9.12.4.2. Odjel inspekcije.

Članak 211.

9.12.4.1. Županijski centar 112

Kao operativno-komunikacijska dežurna služba, tijekom 24 sata na dan, osigurava komunikacijsku koordinaciju djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije i u koordinaciji s centrima 112 susjednih županija; obavlja operativno organiziranje rada sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja na razini županije; provodi prijem i prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mobilizacije i mjera pripravnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, kao i izvršavanja drugih mjera na području županije; operativno provodi otkrivanje i praćenje svih vrsta prijetnji i praćenje posljedica tih prijetnji; provodi prijem i evidenciju informacija o događajima i zahtjevima za pomoć na jedinstven broj 112; usmjerava i prosljeđuje informacije o događajima i zahtjeve za pomoć nadležnim žurnim službama te komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje tijekom provedbe mjera civilne zaštite; izrađuje provedbene naputke za provedbu standardnih operativnih postupaka i druge operativne dokumente; osigurava djelovanje sustava javnog uzbunjivanja građana na području županije te, prema procjeni, obavlja rano upozoravanje i uzbunjivanje građana, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije o otkrivenim prijetnjama i njihovim posljedicama; izrađuje redovna i izvanredna izvješća te ih dostavlja korisnicima; prikuplja hidrološke, meteorološke, seizmološke, radiološke, epidemiološke podatke i druge podatke o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela te prati stanje i promjene tih podataka; obavlja posredovanje i komutaciju svih vrsta veza za potrebe sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite županije; vodi i ažurira propisane baze podataka o operativnim snagama sustava civilne zaštite, potencijalnim izvorima prijetnji, opasnim tvarima za područje županije; vodi i ažurira jedinstvenu bazu podataka o svim događajima u županiji, poduzetim mjerama i posljedicama; koordinira provođenje logističkog osiguranja centra 112; koordinira organizaciju svih vrsta veza za prikupljanje i razmjenu podataka i informacija centra 112; osigurava ispravnu uporabu komunikacijsko-informacijske opreme; kontrolira ispravnost komunikacijsko-informacijske opreme; obavlja održavanje komunikacijsko-informacijske opreme na korisničkoj razini za potrebe centra 112 i sustava uzbunjivanja; izrađuje i vodi propisane operativno-radne dokumente centra 112; obavlja poslove potpore jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite, sudjeluje u planiranju opremanja i provođenju osposobljavanja civilne zaštite; provodi programe edukacije i jačanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima; provodi promidžbene aktivnosti na području civilne zaštite, sudjeluje u realizaciji programa smanjenja rizika i provođenju preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika od katastrofa; provodi potrebne mjere vezane uz pripravnost na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe; pruža pomoć operativnim snagama sustava civilne zaštite na razinama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim sudionicima tijekom provedbe mjera civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi na području nadležnosti; pruža potporu u vođenje jedinstvene baze podataka operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavlja poslove raščlambe izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te predlaže implementaciju naučenih lekcija; prati, analizira i izvješćuje o provedenim aktivnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na normativne akte iz svoje nadležnosti; sudjeluje u provedbi međunarodnih aktivnosti na području civilne zaštite; sudjeluje u provedbi osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; vodi postupke rješavanja prava pripadnika civilne zaštite; prati postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi; pruža stručnu pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju obveza na području civilne zaštite; sudjeluje u aktivnostima na izradi vanjskih planova; priprema suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; priprema mišljenja na prostorne planove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s tijelima lokalnih zajednica i s pravnim osobama u svezi provođenja zakonskih obveza na području civilne zaštite.

Članak 212.

9.12.4.2. Odjel inspekcije

Sudjeluje u kriminalističkoj obradi požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentalnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima; obavlja inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled građevina iz područja zaštite od požara i eksploziva; obavlja stručne analize uzroka i tijeka velikih požara; obavlja inspekcijski nadzor nad skladištenjem, proizvodnjom, prometom i prijevozom eksplozivnih tvari te nabavom eksploziva; obavlja redovne, kontrolne i izvanredne inspekcijske nadzore objekata i subjekata sukladno propisima o privatnoj zaštiti, detektivskoj djelatnosti i zaštiti novčarskih institucija; obavlja inspekcijski nadzor nad poslovima organiziranja, financiranja, opremanja i osposobljavanja stožera civilne zaštite, operativnih snaga, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; vođenja evidencija i dostave podataka o operativnim snagama; uspostave sustava za uzbunjivanje i provođenja osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; sudjeluje u kriminalističkoj obradi nakon kaznenih djela u novčarskim institucijama; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i pravnim osobama pri provedbi i organizaciji zaštite osoba i njihove imovine; izdaje odobrenja za unutarnje čuvarske službe, rješenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama i rad u građanskoj odjeći; izdaje dopuštenja fizičkim osobama za privatnu zaštitu, izdaje zaštitarske/detektivske iskaznice, obavlja preglede tehničke ispravnosti i funkcionalnosti opreme i osoblja za osiguranje i pratnju novca, provodi stručne ispite, izdaje stručna mišljenja i stručne radove; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o kritičnim infrastrukturama i podzakonskih akata donesenih na temelju navedenih zakona u jedinicama lokalne i područne samouprave, te pravnim i fizičkim osobama obveznicima provedbe tih zakona na području nadležnosti; sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijskim službama sukladno posebnom planu; vodi propisane očevidnike te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 213.

9.13. – 9.16. Područni ured civilne zaštite Split, Rijeka, Osijek, Varaždin

Obavlja stručne poslove civilne zaštite, djelovanja Centra 112, ranog upozoravanja i uzbunjivanja građana i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja stručne i plansko-operativne poslove i osiguravanja jedinstvenog postupanja tijekom provođenja aktivnosti i mjera civilne zaštite sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednom događaju, velikoj nesreći i katastrofi na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; izdaje suglasnosti na dokumente prostornog uređenja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području; sudjeluje u osposobljavanju za civilnu zaštitu, vodi promidžbu i organizira i/ili sudjeluje u kampanjama podizanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima te sudjeluje u preventivnim programima smanjenja rizika; organizira i/ili sudjeluje u provođenju priprema, planiranju i usklađivanju operativnog djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, analiziranju i izvješćivanju; pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova te prati, analizira stanje i promjene u sustavu civilne zaštite na svom području; sudjeluje u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja potrebne poslove uredskog poslovanja; obavlja inspekciju civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova na svojem području, koordinira radom službi u sastavu Područnog ureda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Split ustrojavaju se sljedeće službe:

9.13.1. Služba za prevenciju i pripravnost

9.13.2. Županijski centar 112

9.13.3. Služba inspekcijskih poslova

9.13.4. Služba civilne zaštite Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku

9.13.5. Služba civilne zaštite Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

9.13.6. Služba civilne zaštite Zadar sa sjedištem u Zadru.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Rijeka ustrojavaju se sljedeće službe:

9.14.1. Služba za prevenciju i pripravnost

9.14.2. Županijski centar 112

9.14.3. Služba inspekcijskih poslova

9.14.4. Služba civilne zaštite Gospić sa sjedištem u Gospiću

9.14.5. Služba civilne zaštite Karlovac sa sjedištem u Karlovcu

9.14.6. Služba civilne zaštite Pazin sa sjedištem u Pazinu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Osijek ustrojavaju se sljedeće službe:

9.15.1. Služba za prevenciju i pripravnost

9.15.2. Županijski centar 112

9.15.3. Služba inspekcijskih poslova

9.15.4. Služba civilne zaštite Požega sa sjedištem u Požegi

9.15.5. Služba civilne zaštite Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

9.15.6. Služba civilne zaštite Virovitica sa sjedištem u Virovitici

9.15.7. Služba civilne zaštite Vukovar sa sjedištem u Vukovaru.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Područnog ureda civilne zaštite Varaždin ustrojavaju se sljedeće službe:

9.16.1. Služba za prevenciju i pripravnost

9.16.2. Županijski centar 112

9.16.3. Služba inspekcijskih poslova

9.16.4. Služba civilne zaštite Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru

9.16.5. Služba civilne zaštite Čakovec sa sjedištem u Čakovcu

9.16.6. Služba civilne zaštite Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici

9.16.7. Služba civilne zaštite Krapina sa sjedištem u Krapini.

Članak 214.

9.13.1., 9.14.1., 9.15.1. i 9.16.1. Služba za prevenciju i pripravnost

Obavlja poslove potpore jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite; sudjeluje u planiranju opremanja i provođenju osposobljavanja civilne zaštite; provodi programe jačanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima; provodi promidžbene aktivnosti na području civilne zaštite; sudjeluje u realizaciji programa smanjenja rizika i provođenju preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika; provodi potrebne mjere vezane uz pripravnost na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe; pruža pomoć operativnim snagama sustava civilne zaštite na razinama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim sudionicima tijekom provedbe mjera civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi na području nadležnosti; pruža potporu u vođenju jedinstvene baze podataka operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavlja poslove raščlambe izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te predlaže implementaciju naučenih lekcija; prati, analizira i izvješćuje o provedenim aktivnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na normativne akte iz svoje nadležnosti; sudjeluje u provedbi međunarodnih aktivnosti na području civilne zaštite; sudjeluje u provedbi obuke i osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; vodi postupke rješavanja prava pripadnika civilne zaštite; prati postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi; pruža stručnu pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju obveza na području civilne zaštite; sudjeluje u aktivnostima na izradi vanjskih planova; priprema suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; priprema mišljenja na prostorne planove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s tijelima lokalnih zajednica i s pravnim osobama u svezi provođenja zakonskih obveza na području civilne zaštite.

Članak 215.

9.13.2., 9.14.2., 9.15.2. i 9.16.2. Županijski centar 112

Kao operativno-komunikacijska dežurna služba, tijekom 24 sata na dan osigurava komunikacijsku koordinaciju djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije u koordinaciji s centrima 112 susjednih županija; obavlja operativno organiziranje rada sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja 112 na razini županije; provodi prijem i prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mobilizacije i mjera pripravnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, kao i izvršavanja drugih mjera na području županije; operativno provodi otkrivanje i praćenje svih vrsta prijetnji i praćenje posljedica tih prijetnji; provodi prijem i evidenciju informacija o događajima i zahtjevima za pomoć na jedinstven broj 112; usmjerava i prosljeđuje informacije o događajima i zahtjeve za pomoć nadležnim žurnim službama te komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje tijekom provedbe mjera civilne zaštite; izrađuje provedbene naputke za provedbu standardnih operativnih postupaka i druge operativne dokumente; osigurava djelovanje sustava javnog uzbunjivanja građana na području županije te prema procjeni obavlja rano upozoravanje i uzbunjivanje građana, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije o otkrivenim prijetnjama i njihovim posljedicama; izrađuje redovna i izvanredna izvješća te ih dostavlja korisnicima; prikuplja hidrološke, meteorološke, seizmološke, radiološke, epidemiološke podatke i druge podatke o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela te prati stanje i promjene tih podataka; obavlja posredovanje i komutaciju svih vrsta veza za potrebe sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite županije; vodi i ažurira propisane baze podataka o operativnim snagama sustava civilne zaštite, potencijalnim izvorima prijetnji, opasnim tvarima za područje županije; vodi i ažurira jedinstvenu bazu podataka o svim događajima u županiji, poduzetim mjerama i posljedicama; koordinira provođenje logističkog osiguranja centra 112; koordinira organizaciju svih vrsta veza za prikupljanje i razmjenu podataka i informacija centra 112; osigurava ispravnu uporabu komunikacijsko-informacijske opreme; kontrolira ispravnost komunikacijsko-informacijske opreme; obavlja održavanje komunikacijsko-informacijske opreme na korisničkoj razini za potrebe centra 112 i sustava uzbunjivanja; izrađuje i vodi propisane operativno-radne dokumente centra 112; u slučaju preopterećenosti nadopunjuje druge županijske centre u prijemu poziva na broj 112 i preuzima njihov rad u slučaju tehničkih problema.

Članak 216.

9.13.3., 9.14.3., 9.15.3. i 9.16.3. Služba za inspekcijske poslove

Sudjeluje u kriminalističkoj obradi požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentalnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara na građevinama i prostoru; određuje lokacije te izdaje odobrenja za proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled građevina; obavlja stručne analize uzroka i tijeka velikih požara; obavlja inspekcijski nadzor nad skladištenjem, proizvodnjom, prometom i prijevozom eksplozivnih tvari te nabavom eksploziva; sudjeluje u kriminalističkoj obradi najsloženijih slučajeva tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidenata s eksplozivnim tvarima; obavlja inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave skladištenjem, proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; određuje lokacije, utvrđuje posebne uvjete, obavlja tehnički pregled najsloženijih građevina od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz područja proizvodnje, prometa i korištenja eksplozivnih tvari; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o kritičnim infrastrukturama te podzakonskih akata donesenih na temelju navedenih zakona u jedinicama lokalne i područne samouprave, te pravnim i fizičkim osobama obveznicima provedbe tih zakona na području nadležnosti; sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijskim službama sukladno posebnom planu; prikuplja podatke i informacije radi utvrđivanja činjenica i analiza stanja u području svoje nadležnosti; usklađuje međusobno rad i postupanje inspektora; predlaže planove rada inspekcijskog nadzora za tekuću godinu i podnosi objedinjeno izvješće o provedenim nadzorima; obavlja inspekcijski nadzor nad poslovima organiziranja, financiranja, opremanja i osposobljavanja stožera civilne zaštite, operativnih snaga, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; vođenja evidencija i dostave podataka o operativnim snagama; uspostave sustava za uzbunjivanje i provođenja osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima u području inspekcijskih poslova; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, inspekcijskim službama središnjih tijela državne uprave i srodnim institucijama; vodi propisane očevidnike provedenih inspekcijskih nadzora iz nadležnosti; skrbi o osiguranju tehničke/logističke potpore neophodne za rad inspektora; obavlja redovne, kontrolne i izvanredne inspekcijske nadzore objekata i subjekata sukladno propisima o privatnoj zaštiti, detektivskoj djelatnosti i zaštiti novčarskih institucija; sudjeluje u kriminalističkoj obradi nakon kaznenih djela u novčarskim institucijama; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i pravnim osobama pri provedbi i organizaciji zaštite osoba i njihove imovine; izdaje odobrenja za unutarnje čuvarske službe, rješenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama i rad u građanskoj odjeći; izdaje dopuštenja fizičkim osobama za privatnu zaštitu; izdaje zaštitarske/detektivske iskaznice; obavlja preglede tehničke ispravnosti i funkcionalnosti opreme i osoblja za osiguranje i pratnju novca, provodi stručne ispite, izdaje stručna mišljenja i stručne radove te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 217.

9.13.4. – 9.13.6. Služba civilne zaštite Dubrovnik, Šibenik, Zadar

9.14.4. – 9.14.6. Služba civilne zaštite Gospić, Karlovac, Pazin

9.15.4. – 9.15.7. Služba civilne zaštite Požega, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar

9.16.4. – 9.16.7. Služba civilne zaštite Bjelovar, Čakovec, Koprivnica, Krapina

Obavlja stručne poslove civilne zaštite, djelovanja Centra 112, ranog upozoravanja i uzbunjivanja građana i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja stručne i plansko-operativne poslove i osiguravanja jedinstvenog postupanja tijekom provođenja aktivnosti i mjera civilne zaštite sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednom događaju, velikoj nesreći i katastrofi na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; izdaje suglasnosti na dokumente prostornog uređenja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području; sudjeluje u osposobljavanju za civilnu zaštitu, vodi promidžbu i organizira i/ili sudjeluje u kampanjama podizanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima te sudjeluje u preventivnim programima smanjenja rizika; organizira i/ili sudjeluje u provođenju priprema, planiranju i usklađivanju operativnog djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, analiziranju i izvješćivanju; pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova te prati, analizira stanje i promjene u sustavu civilne zaštite na svom području; sudjeluje u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja potrebne poslove uredskog poslovanja; obavlja inspekciju civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova na svojem području.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe civilne zaštite Dubrovnik, Šibenik, Zadar, Gospić, Karlovac, Pazin, Požega, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar, Bjelovar, Čakovec, Koprivnica, Krapina ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.13.4.1., 9.13.5.1., 9.13.6.1., 9.14.4.1., 9.14.5.1., 9.14.6.1., 9.15.4.1., 9.15.5.1., 9.15.6.1., 9.15.7.1., 9.16.4.1., 9.16.5.1., 9.16.6.1. i 9.16.7.1. Županijski centar 112

9.13.4.2., 9.13.5.2., 9.13.6.2., 9.14.4.2., 9.14.5.2., 9.14.6.2., 9.15.4.2., 9.15.5.2., 9.15.6.2., 9.15.7.2., 9.16.4.2., 9.16.5.2., 9.16.6.2. i 9.16.7.2. Odjel inspekcije.

Članak 218.

9.13.4.1., 9.13.5.1., 9.13.6.1., 9.14.4.1., 9.14.5.1., 9.14.6.1., 9.15.4.1.,

9.15.5.1., 9.15.6.1., 9.15.7.1., 9.16.4.1., 9.16.5.1., 9.16.6.1. i 9.16.7.1.

Županijski centar 112

Kao operativno-komunikacijska dežurna služba, tijekom 24 sata na dan, osigurava komunikacijsku koordinaciju djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije i u koordinaciji s centrima 112 susjednih županija; obavlja operativno organiziranje rada sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja na razini županije; provodi prijem i prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mobilizacije i mjera pripravnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, kao i izvršavanja drugih mjera na području županije; operativno provodi otkrivanje i praćenje svih vrsta prijetnji i praćenje posljedica tih prijetnji; provodi prijem i evidenciju informacija o događajima i zahtjevima za pomoć na jedinstven broj 112; usmjerava i prosljeđuje informacije o događajima i zahtjeve za pomoć nadležnim žurnim službama te komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje tijekom provedbe mjera civilne zaštite; izrađuje provedbene naputke za provedbu standardnih operativnih postupaka i druge operativne dokumente; osigurava djelovanje sustava javnog uzbunjivanja građana na području županije te, prema procjeni, obavlja rano upozoravanje i uzbunjivanje građana, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području županije o otkrivenim prijetnjama i njihovim posljedicama; izrađuje redovna i izvanredna izvješća te ih dostavlja korisnicima; prikuplja hidrološke, meteorološke, seizmološke, radiološke, epidemiološke podatke i druge podatke o onečišćenju okoliša od mjerodavnih službi i tijela te prati stanje i promjene tih podataka; obavlja posredovanje i komutaciju svih vrsta veza za potrebe sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite županije; vodi i ažurira propisane baze podataka o operativnim snagama sustava civilne zaštite, potencijalnim izvorima prijetnji, opasnim tvarima za područje županije; vodi i ažurira jedinstvenu bazu podataka o svim događajima u županiji, poduzetim mjerama i posljedicama; koordinira provođenje logističkog osiguranja centra 112; koordinira organizaciju svih vrsta veza za prikupljanje i razmjenu podataka i informacija centra 112; osigurava ispravnu uporabu komunikacijsko-informacijske opreme; kontrolira ispravnost komunikacijsko-informacijske opreme; obavlja održavanje komunikacijsko-informacijske opreme na korisničkoj razini za potrebe centra 112 i sustava uzbunjivanja; izrađuje i vodi propisane operativno-radne dokumente centra 112; obavlja poslove potpore jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite, sudjeluje u planiranju opremanja i provođenju osposobljavanja civilne zaštite; provodi programe edukacije i jačanja svijesti građana o prijetnjama i rizicima; provodi promidžbene aktivnosti na području civilne zaštite, sudjeluje u realizaciji programa smanjenja rizika i provođenju preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika od katastrofa; provodi potrebne mjere vezane uz pripravnost na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe; pruža pomoć operativnim snagama sustava civilne zaštite na razinama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim sudionicima tijekom provedbe mjera civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi na području nadležnosti; pruža potporu u vođenje jedinstvene baze podataka operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavlja poslove raščlambe izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te predlaže implementaciju naučenih lekcija; prati, analizira i izvješćuje o provedenim aktivnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na normativne akte iz svoje nadležnosti; sudjeluje u provedbi međunarodnih aktivnosti na području civilne zaštite; sudjeluje u provedbi osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; vodi postupke rješavanja prava pripadnika civilne zaštite; prati postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u izvanrednim događajima, velikoj nesreći i katastrofi; pruža stručnu pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju obveza na području civilne zaštite; sudjeluje u aktivnostima na izradi vanjskih planova; priprema suglasnost na odluke izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; priprema mišljenja na prostorne planove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s tijelima lokalnih zajednica i s pravnim osobama u svezi provođenja zakonskih obveza na području civilne zaštite.

Članak 219.

9.13.4.2., 9.13.5.2., 9.13.6.2., 9.14.4.2., 9.14.5.2., 9.14.6.2.,
9.15.4.2., 9.15.5.2., 9.15.6.2., 9.15.7.2., 9.16.4.2., 9.16.5.2.,
9.16.6.2. i 9.16.7.2. Odjel inspekcije

Sudjeluje u kriminalističkoj obradi požara, tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentalnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima; obavlja inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled građevina iz područja zaštite od požara i eksploziva; obavlja stručne analize uzroka i tijeka velikih požara; obavlja inspekcijski nadzor nad skladištenjem, proizvodnjom, prometom i prijevozom eksplozivnih tvari te nabavom eksploziva; obavlja redovne, kontrolne i izvanredne inspekcijske nadzore objekata i subjekata sukladno propisima o privatnoj zaštiti, detektivskoj djelatnosti i zaštiti novčarskih institucija; obavlja inspekcijski nadzor nad poslovima organiziranja, financiranja, opremanja i osposobljavanja stožera civilne zaštite, operativnih snaga, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; vođenja evidencija i dostave podataka o operativnim snagama; uspostave sustava za uzbunjivanje i provođenja osposobljavanja u sustavu civilne zaštite; sudjeluje u kriminalističkoj obradi nakon kaznenih djela u novčarskim institucijama; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i pravnim osobama pri provedbi i organizaciji zaštite osoba i njihove imovine; izdaje odobrenja za unutarnje čuvarske službe, rješenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama i rad u građanskoj odjeći; izdaje dopuštenja fizičkim osobama za privatnu zaštitu, izdaje zaštitarske/detektivske iskaznice, obavlja preglede tehničke ispravnosti i funkcionalnosti opreme i osoblja za osiguranje i pratnju novca, provodi stručne ispite, izdaje stručna mišljenja i stručne radove; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o kritičnim infrastrukturama i podzakonskih akata donesenih na temelju navedenih zakona u jedinicama lokalne i područne samouprave, te pravnim i fizičkim osobama obveznicima provedbe tih zakona na području nadležnosti; sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijskim službama sukladno posebnom planu; vodi propisane očevidnike te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 220.

10. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

Samostalna ustrojstvena jedinica koja potpuno neovisno obavlja poslove forenzičnih ispitivanja, istraživanja i vještačenja (identifikacijskih, kemijsko-fizikalnih, toksikoloških, kontaktnih, tehničkih, digitalnih zapisa) po nalogu državnog odvjetništva, suda i policije te na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s drugim tijelima; nositelj je zbirke DNA profila, daktiloskopskih zbirki, zbirke čahura i zbirke zrna streljiva ispaljenog iz vatrenog oružja; obavlja poslove međunarodne razmjene podataka iz svog djelokruga; obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za pristup i provođenje automatiziranog pretraživanja i uspoređivanja indeksiranih podataka u bazama podataka o analizi DNK i u bazama podataka za automatiziranu identifikaciju otisaka prstiju između država članica Europske unije; obavlja poslove središnje jedinice za pohranjivanje i slanje originalnih, lažnih i krivotvorenih isprava u sustav FADO (False and Authentic Documents); obavlja poslove vezane uz provjeru onesposobljenosti oružja; obavlja poslove vezane uz razvoj, primjenu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim standardima kvalitete te obavlja poslove sukladno propisanoj dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom; obavlja poslove izdavanja certifikata o osposobljenosti vještaka u području forenzičnih vještačenja; obavlja poslove znanstvene djelatnosti; provodi znanstvena istraživanja te sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima; sudjeluje u radu Europske mreže forenzičnih znanstvenih instituta (ENFSI) i drugih međunarodnih stručnih organizacija; ostvaruje suradnju na temelju sporazuma s drugim tijelima; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Centra; brine o stručnom usavršavanju i edukaciji djelatnika Centra; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Centra; obavlja poslove pismohrane, arhive i druge uredske poslove za potrebe Centra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« ustrojavaju se sljedeće službe:

10.1. Služba daktiloskopije i identifikacije

10.2. Služba bioloških i kontaktnih vještačenja

10.3. Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

10.4. Služba traseoloških vještačenja

10.5. Služba za digitalnu forenziku

10.6. Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja.

Članak 221.

10.1. Služba daktiloskopije i identifikacije

Obavlja poslove detekcije i identifikacije spornih tragova papilarnih linija i vještačenja papilarnih linija; poslove unosa, obrade i ažuriranja spornih tragova papilarnih linija, otisaka i podataka u daktiloskopskim zbirkama; poslove identifikacije i utvrđivanja identiteta osoba i nepoznatih mrtvih osoba; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom, te uvođenja novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 222.

10.2. Služba bioloških i kontaktnih vještačenja

Obavlja poslove vještačenja bioloških tragova humanog porijekla, identifikaciju osoba analizom humanih ostataka i vještačenja tragova životinjskog porijekla; obavlja poslove unosa, obrade i ažuriranja u zbirci DNA profila; obavlja poslove kontaktnih vještačenja tekstilnih vlakana; uklapanja tekstilnih materijala i utvrđivanja njihove istovjetnosti; poslove upravljanja zbirkom DNA profila; poslove skladištenja biološkog otpada, kemikalija te materijala vještačenja; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenje novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 223.

10.3. Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

Obavlja poslove kemijsko-fizikalnih vještačenja; vještačenja tragova zapaljivih tekućina, eksploziva, eksplozivnih tvari, pirotehničkih smjesa, eksplozivnih naprava i minsko-eksplozivnih sredstava, nepoznatih kemijskih tvari te tragova boje, lakova, polimera, ljepljivih traka, kemijskih klopki i drugo; obavlja poslove vještačenja vezane uz utvrđivanje uzroka požara i eksplozija; obavlja poslove vezane uz skladištenje kemikalija u Centru; obavlja poslove vještačenja droga, pesticida i drugih otrova, etanola, droge, lijekova i otrova u biološkim uzorcima; prikuplja podatke o vrsti i kvaliteti droga te ih razmjenjuje s drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove vezane uz skladištenje i uništavanje bioloških uzoraka; prikuplja podatke o smrtnim slučajevima koji su povezani s uporabom droga te ih razmjenjuje s drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove vezane uz skladištenje i uništavanje droga, pesticida i drugih otrova; poslove skladištenja i uništavanja kemikalija te drugih materijala vještačenja; obavlja poslove vještačenja dokumenata, pečata, pisaćih strojeva, pisača i druga vještačenja vezana uz dokumente; poslove vještačenja rukopisa i potpisa; pohrane anonimnih pisama, nespornih uzoraka i krivotvorina; poslove vezane uz izradu nacionalnih dokumenata; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenja novih i unaprjeđenja i razvoja postojećih metoda vještačenja; obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 224.

10.4. Služba traseoloških vještačenja

Obavlja poslove balističkih, mehanoskopskih i traseoloških vještačenja; obavlja provjeru tehničkih specifikacija onesposobljenosti oružja i njegovih dijelova te izdaje potvrdu o onesposobljenosti; obavlja poslove pohrane vatrenog oružja i pohrane spornog materijala iz neriješenih kaznenih djela; poslove unosa, obrade i ažuriranja zbirke čahura i zrna streljiva probno ispaljenog iz vatrenog oružja; poslove razmjene podataka vezanih za identifikaciju spornog materijala i vatrenog oružja; obavlja poslove vještačenja prometnih nesreća i utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila; obavlja poslove strojarskih, elektrotehničkih, mehanoskopskih vještačenja, vještačenja uzroka požara, eksplozija i tehničkih havarija; obavlja poslove mehanoskopskih i traseoloških vještačenja, vještačenja tragova alata, tragova obuće, identifikacije vozila, plovila i drugih prometnih sredstava; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenje novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove pružanja stručne pomoći i unaprjeđenja rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 225.

10.5. Služba za digitalnu forenziku

Obavlja poslove vještačenja digitalnih zapisa na računalima, telefonima i svim medijima za pohranu digitalnih podataka, poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenje novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 226.

10.6. Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja

Obavlja poslove osiguranja slijedivosti materijala vještačenja, pohrane i povrata materijala vještačenja, poslove arhive i druge uredske poslove; vodi evidenciju predmeta vještačenja na razini Centra; poslove fotografske obrade predmeta vještačenja za potrebe Centra o čemu vodi odgovarajuću evidenciju i arhivu; obavlja usluge izrade kriminalističkih fotografija.

Članak 227.

11. UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Koordinira izradu, usuglašava i odobrava stajališta, strategije i programe Ministarstva u području europskih poslova i međunarodnih odnosa; neposredno surađuje s diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske i drugih država; prati predsjedanje Vijećem Europske unije; nadzire, savjetuje, objedinjava, usuglašava i odobrava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; po potrebi, zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela Europske unije; sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi svih međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; odlučuje o odabiru kandidata za Stalno predstavništvo Republike Hrvatske u Bruxellesu, prati, analizira i provodi sve aktivnosti u vezi pripremanja i sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama; prati rad i postupanja policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom te predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje rada policijskih časnika za vezu; predlaže ministru mjere za unapređenje europskih poslova i međunarodne suradnje; koordinira postupak schengenske evaluacije Republike Hrvatske te nadzire implementaciju Schengenske pravne stečevine u nacionalni pravni okvir; obavlja poslove Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe te pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz europskih fondova i drugih inozemnih izvora financiranja; neposredno dostavlja ministru sve relevantne informacije u vezi europskih i međunarodnih poslova, provedbe schengenske evaluacije i fondova Europske unije; odobrava Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva, odobrava očitovanja na zahtjeve za prethodna pitanja pristigla od Europskog suda pravde, odobrava očitovanja u predmetima povreda prava EU iz nadležnosti Ministarstva, odobrava očitovanja na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Ministarstva prema Europskoj komisiji; predlaže ministru mjere za unapređenje poslova iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

11.1. Sektor za europske poslove i međunarodne odnose

11.2. Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije.

Članak 228.

11.1. Sektor za europske poslove i međunarodne odnose

Sudjeluje u izradi i provedbi programa Ministarstva za područje europskih poslova i međunarodnih odnosa; nadzire, koordinira i sudjeluje u provedbi svih europskih i međunarodnih aktivnosti Ministarstva; prati predsjedanje Vijećem Europske unije; obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju s nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju kao i predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija te predstavnicima drugih nadležnih tijela; objedinjava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; objedinjava očitovanja ustrojstvenih jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlaže odnosno donosi Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europska komisija i druga tijela Europske unije; po potrebi, zajedno s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela Europske unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; obavlja sve pripreme za kontakte i suradnju na europskoj i međunarodnoj razini te prati njihovo ostvarenje te surađuje i koordinira s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prilikom pripreme kandidata za upućivanje na rad; koordinira i sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad i sastanke; prati, planira i analizira aktivnosti pripremanja i sudjelovanja u mirovnim misijama; priprema relevantne informacije i izrađuje materijale vezane uz europske i međunarodne poslove za ministra i druge dužnosnike Ministarstva; predlaže mjere za unapređivanje europskih i međunarodnih poslova; stručno usavršavanje službenika koji sudjeluju u europskim i međunarodnim aktivnostima; priprema godišnji plan europskih i međunarodnih poslova te izvještava o provedbi; obavlja poslove prevođenja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za europske poslove i međunarodne odnose ustrojavaju se sljedeće službe:

11.1.1. Služba za europske poslove i praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije

11.1.2. Služba za međunarodne odnose i mirovne misije.

Članak 229.

11.1.1. Služba za europske poslove i praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije

Obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju s nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, predstavnicima drugih država, institucija i tijela Europske unije; izravno ili putem nadležnih tijela Republike Hrvatske izvršava europske poslove iz nadležnosti Ministarstva; surađuje i koordinira poslove s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne uprave vezano uz europske poslove; po potrebi, zajedno s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela Europske unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; objedinjuje, nadzire i usuglašava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; objedinjava očitovanja ustrojstvenih jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlaže odnosno donosi Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europska komisija i druga tijela Europske unije; sudjeluje u pripremama za međunarodne kontakte u pogledu europskih poslova te prati njihovo ostvarenje; priprema godišnji plan europskih poslova te izvještava o provedbi.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za europske poslove i praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.1.1.1. Odjel za europske poslove

11.1.1.2. Odjel za praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije.

Članak 230.

11.1.1.1. Odjel za europske poslove

Obavlja poslove te osigurava sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju i kontakte s nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, predstavnicima drugih država, institucija i tijela Europske unije; po potrebi, zajedno s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela Europske unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; izravno ili putem nadležnih tijela Republike Hrvatske obavlja europske poslove iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pogledu europskih poslova te surađuje i koordinira s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prilikom pripreme kandidata za upućivanje na rad; objedinjava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; koordinira i objedinjava očitovanja ustrojstvenih jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlažu odnosno donose institucije Europske unije i druga relevantna tijela; prati ostvarenje i daje prijedloge za poboljšanje pozicija za pregovore u Vijeću Europske unije; sudjeluje u pripremama za međunarodne kontakte u pogledu europskih poslova te prati njihovo ostvarenje; priprema godišnji plan europskih poslova te izvještava o provedbi.

Članak 231.

11.1.1.2. Odjel za praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije

Prati predsjedanje Vijećem Europske unije; surađuje s institucijama i tijelima Europske unije; sudjeluje u izradi nacionalnih prioriteta predsjedanja; brine o osiguranju neophodnih uvjeta za ispunjenje programa i nacionalnih prioriteta tijekom predsjedanja; prati i koordinira ključne aktivnosti programa i nacionalnih prioriteta te izvještava o njihovoj provedbi; surađuje s nadležnim tijelima Republike Hrvatske; sudjeluje u osiguranju usuglašenosti prijedloga nacionalnih stajališta iz najvažnijih područja politika vezanim uz područje unutarnjih poslova; sudjeluje u pripremama za međunarodne kontakte i u pogledu europskih poslova prati njihovo ostvarenje; priprema godišnji plan europskih poslova.

Članak 232.

11.1.2. Služba za međunarodne odnose i mirovne misije

Izravno te putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja poslove međunarodne suradnje Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; vodi dokumentaciju, prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; obavlja sve pripremne radnje za međunarodne kontakte i prati ostvarenje kontakata; priprema godišnji plan međunarodne suradnje, daje inicijative za međunarodnu razmjenu stručnjaka, znanstveno-tehnološku i drugu suradnju Ministarstva s policijama i drugim institucijama u svijetu; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad i sastanke; izrađuje prijedlog i osigurava usuglašenost političkih stajališta iz djelokruga Ministarstva; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije; prati i analizira aktivnosti pripreme i sudjelovanja u mirovnim misijama; predlaže potrebna rješenja za sudjelovanje pripadnika Ministarstva u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane za obuku, izrađuje i usklađuje programe obuke i pripremu za sudjelovanje u mirovnim misijama; provodi pripremne radnje prije upućivanja u mirovnu misiju, sudjeluje u izradi prijedloga internih natječaja za sudjelovanje u mirovnim misijama; koordinira provedbu potrebnih procedura za odabir i slanje pripadnika u mirovne misije; koordinira nabavu potrebne opreme; vodi evidencije o mirovnim misijama i raspoloživim kadrovima za mirovne misije; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih poslova koji se odnose na mirovne misije; koordinira, prati rad i postupanje policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom; analizira mjesečna i godišnja izvješća časnika za vezu; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država; provodi pripremne i logističke aktivnosti u svezi upućivanja policijskih časnika za vezu na radu u inozemstvo; vrši koordinaciju svih aktivnosti oko upućivanja policijskih časnika za vezu s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; po potrebi surađuje s drugim ministarstvima, državnim tijelima, predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija, te obavlja poslove prevođenja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodne odnose i mirovne misije ustrojavaju se sljedeći Odjeli:

11.1.2.1. Odjel za međunarodne odnose

11.1.2.2. Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu

11.1.2.3. Odjel za prevođenje.

Članak 233.

11.1.2.1. Odjel za međunarodne odnose

Izravno te putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja poslove međunarodne suradnje Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; vodi dokumentaciju, prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva; obavlja sve pripremne radnje za međunarodne kontakte i prati ostvarenje kontakata; priprema godišnji plan međunarodne suradnje, daje inicijative za međunarodnu razmjenu stručnjaka, znanstveno-tehnološku i drugu suradnju Ministarstva s policijama i drugim institucijama u svijetu; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad i sastanke; izrađuje prijedlog i osigurava usuglašenost političkih stajališta iz djelokruga Ministarstva; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije.

Članak 234.

11.1.2.2. Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu

Prati i analizira aktivnosti pripreme i sudjelovanja u mirovnim misijama; predlaže potrebna rješenja za sudjelovanje pripadnika Ministarstva u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane za obuku, izrađuje i usklađuje programe obuke i pripremu za sudjelovanje u mirovnim misijama; provodi pripremne radnje prije upućivanja u mirovnu misiju, sudjeluje u izradi prijedloga internih natječaja za sudjelovanje u mirovnim misijama; koordinira provedbu potrebnih procedura za odabir i slanje pripadnika u mirovne misije; koordinira nabavu potrebne opreme; vodi evidencije o mirovnim misijama i raspoloživim kadrovima za mirovne misije; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih poslova koji se odnose na mirovne misije; koordinira, prati rad i postupanje policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom; analizira mjesečna i godišnja izvješća časnika za vezu; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država; provodi pripremne i logističke aktivnosti u svezi upućivanja policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo; vrši koordinaciju svih aktivnosti oko upućivanja policijskih časnika za vezu s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; po potrebi surađuje s drugim ministarstvima, državnim tijelima, predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija.

Članak 235.

11.1.2.3. Odjel za prevođenje

Obavlja poslove prevođenja svih pismena s hrvatskog na strane jezike i obratno, za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu; obavlja poslove konsekutivnog i simultanog prevođenja u službenim kontaktima s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 236.

11.2. Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije

Koordinira poslove koji se odnose na pripremu Schengenske evaluacije te implementaciju Schengenske pravne stečevine; pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz fondova i projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije, prati i izvješćuje o provedbi tih programa i projekata, koordinira poslove vezano za izradu prijedloga Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine, koordinira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva u nacionalno zakonodavstvo.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije ustrojavaju se sljedeće službe:

11.2.1. Služba za schengensku koordinaciju

11.2.2. Služba za fondove Europske unije

11.2.3. Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja

11.2.4. Služba za europsko zakonodavstvo.

Članak 237.

11.2.1. Služba za schengensku koordinaciju

Predlaže, koordinira i usmjerava aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potpunu primjenu schengenske pravne stečevine i postupno ukidanje graničnih kontrola na unutarnjoj granici te primjenu schengenske provedbene Konvencije, kao i druge pravne stečevine Europske unije koja se odnosi na pristupanje Schengenskom području; koordinira svoje aktivnosti s drugim tijelima državne uprave koja sudjeluju u pripremama za pristupanje Schengenskom području; neposredno surađuje s institucijama i tijelima Europske unije, državama članicama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske i država članica Europske unije na provedbi priprema za pristupanje Schengenskom području; pruža savjetodavnu, stručnu i administrativnu potporu stalnim i povremenim radnim tijelima Republike Hrvatske za pristupanje Schengenskom području te koordinira ispunjavanje standardnog upitnika schengenske evaluacije; nakon pristupanja Schengenskom području, koordinira jedinstvenu i koherentnu primjenu schengenske pravne stečevine na razini Ministarstva te slijedom toga surađuje s drugim tijelima državne uprave, institucijama i tijelima Europske unije, s diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, država članica i trećih država.

Članak 238.

11.2.2. Služba za fondove Europske unije

Izvršava dio zadaća Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova; pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz pretpristupnih i pristupnih programa i projekata Europske unije te drugih inozemnih izvora financiranja; pruža stručnu potporu za dodjelu sredstava kroz Akcije Unije; sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije za pretpristupne fondove koje koristi Ministarstvo unutarnjih poslova; kontrolira natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u pripremi objave natječaja, sudjeluje u predlaganju ovlaštenih predstavnika naručitelja te, iznimno, u ocjenjivanju ponuda; sudjeluje u realizaciji ugovora, prati provedbu programa i projekata te sudjeluje u izvješćivanju o provedbi programa i projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za fondove Europske unije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.2.2.1. Odjel za područje azila, migracija i integracije

11.2.2.2. Odjel za područje granice i viza

11.2.2.3. Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama.

Članak 239.

11.2.2.1. Odjel za područje azila, migracija i integracije

Izvršava dio zadaća Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije kroz nacionalne programe, na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje azila, migracija i integracije; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje azila, migracija i integracije; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; na razini zadaća odgovornog tijela, pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz nacionalnih programa fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije.

Članak 240.

11.2.2.2. Odjel za područje granice i viza

Izvršava dio zadaća Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje granice i viza kroz nacionalne programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje granice i viza; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje granice i viza; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje granice i viza; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja granice i viza; na razini zadaća odgovornog tijela pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz nacionalnih programa fondova Europske unije za područje granice i viza.

Članak 241.

11.2.2.3. Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama

Izvršava dio zadaća Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama kroz nacionalne programe, na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama; na razini zadaća odgovornog tijela, pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz nacionalnih programa fondova Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama.

Članak 242.

11.2.3. Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja

Pruža stručnu pomoć kod izrade projektne dokumentacije za projekte koji se financiraju iz sredstava Europske unije te drugih inozemnih izvora za područje unutarnjih poslova; prati provedbu projekata i pruža podršku u njihovoj provedbi; prati natječaje za projekte i druge instrumente financiranja Europske unije te o njima obavještava nadležne ustrojstvene jedinice; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje sredstava iz projekata i programa Europske unije; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja unutarnjih poslova.

Članak 243.

11.2.4. Služba za europsko zakonodavstvo

Prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te izrađuje prijedlog Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine; prati i analizira propise Europske unije, utvrđuje potrebu za njihovom implementacijom u propise iz nadležnosti Ministarstva te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u njihovoj izradi; obavlja poslove unosa podataka u bazu podataka Europske komisije za notifikacije (MNE bazu); postupa po zahtjevima za prethodna pitanja pristigla od Europskog suda pravde, analizira presude i praksu Europskog suda pravde iz nadležnosti Ministarstva; postupa u predmetima povrede prava EU iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u izradi odgovora na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije; koordinira rad ustrojstvenih jedinica u Ministarstvu u vezi postupanja u predmetima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava, u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama daje mišljenja na akcijske planove za izvršenje presuda i popunjava obrasce preliminarnih upitnika; poduzima i druge potrebne aktivnosti radi usklađivanja europskog zakonodavstva s propisima iz nadležnosti Ministarstva.

Članak 244.

12. UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Obavlja upravne, planske, nadzorne te druge stručne poslove vezane za osiguravanje jedinstvenog planiranja razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu; kreira metodologiju procesa planiranja, razvoja i upravljanja karijerom policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva, usmjerava i usklađuje rad ustrojstvenih jedinica u svojem sastavu; planira i nadzire provedbu kratkoročnih i dugoročnih ciljeva zapošljavanja, planira, usmjerava i nadzire upravljanje policijskim službenicima i drugim zaposlenicima, upravlja procesima profesionalnog razvoja i obrazovanja, obavlja stručne poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Ministarstva; kreira procese unaprjeđenja rada, upravlja procesom vrednovanja rada i uspješnosti, utvrđivanja razvojne strategije Ministarstva u području upravljanja ljudskim potencijalima; definira strateške ciljeve u upravljanju ljudskim potencijalima; utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave, planira, organizira i nadzire psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu, skrbi o stambenom zbrinjavanju zaposlenika Ministarstva, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na ljudske potencijale; obavlja poslove prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog sudovanja; obavlja poslove u vezi s poduzimanjem preventivnih i drugih pravnih radnji radi zaštite interesa Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavljanja dokumentacije Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i nadležnim državnim odvjetništvima, kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u radnim sporovima i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi za zaposlenike Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za ljudske potencijale ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

12.2. Sektor za potporu

12.3. Služba disciplinskog sudovanja.

Članak 245.

12.1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Obavlja stručne i upravne poslove vezane za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima; obavlja poslove planiranja i zapošljavanja novih zaposlenika, praćenja karijera, razvija, predlaže i osigurava provedbu procesa zapošljavanja, izradu planova prijma i praćenje njihova ostvarenja, razvija i provodi organizacijsko-metodološke postupke u procesima planiranja, razvoja i upravljanja zaposlenih, obavlja stručne i upravne poslove u svezi pitanja iz radnih odnosa zaposlenika Ministarstva. Kreira metodologiju procesa upravljanja karijerom, napredovanja, promicanja u službi, vrednovanja rada. Planira i analizira potrebe obrazovanja policijskih službenika i drugih zaposlenih, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i cjeloživotnog procesa učenja. Nadzire rad policijskih uprava i pruža im stručnu pomoć u obavljanju poslova iz djelokruga rada Sektora, koordinira radom službi unutar Sektora, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u sjedištu vezano uz područje ljudskih potencijala.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se sljedeće službe:

12.1.1. Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala

12.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima.

Članak 246.

12.1.1. Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala

Obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje procesa planiranja potreba te razvoj, implementaciju i evaluaciju metoda i postupaka za zapošljavanje; razvoj kratkoročnih i dugoročnih planova zapošljavanja te procjene potreba; kreira, organizira i provodi prijam u policijsku službu; vodi proces obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje; provodi potrebne aktivnosti i postupanja u vezi s procesima internih oglasa, javnih natječaja, prijma na određeno vrijeme, drugih oglasa i natječaja, kao i postupaka za mjere aktivne politike zapošljavanja mladih. Kreira, razvija i implementira kriterije za analizu ljudskih potencijala, osigurava podršku i razvoj procesima ljudskih potencijala kroz informatičke alate, koordinira radom Odjela u sastavu Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za planiranje i razvoj ljudskih potencijala ustrojavaju se sljedeći odjeli:

12.1.1.1. Odjel za planiranje i zapošljavanje

12.1.1.2. Odjel za podršku i razvoj.

Članak 247.

12.1.1.1. Odjel za planiranje i zapošljavanje

Obavlja poslove planiranja potreba planiranja i zapošljavanja, razvoj, implementaciju i evaluaciju metoda i postupaka za zapošljavanje, razvoj kratkoročnih i dugoročnih planova zapošljavanja, obavlja procjene potreba u kreiranju strategija privlačenja zaposlenika; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati i planira potrebe prijama, utvrđuje i izrađuje kriterije za zapošljavanje, organizira i provodi analizu radnih mjesta (prikupljanje podataka, opis radnog mjesta, uvjeti radnog mjesta); obavlja poslove analitičke procjene radnih mjesta, organizira i provodi sve postupke prijama u službu po javnom natječaju, drugim oglasima i internom oglasu kao i drugim mjerama zapošljavanja, provodi javne natječaje, oglase za prijam na određeno vrijeme, interne oglase, mjere aktivne politike zapošljavanja mladih, natječaje za školovanje te izrađuje potrebna rješenja o prijemu i rasporedu novozaposlenih, organizira i sudjeluje u postupcima obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje, prati razvojne promjene iz područja planiranja, strategija privlačenja, postupaka selekcije, zapošljavanja i izbora zaposlenika, vodi i ažurira potrebne evidencije.

Članak 248.

12.1.1.2. Odjel za podršku i razvoj

Razvija i predlaže kriterije za analizu ljudskih potencijala, provodi periodične analize prema utvrđenim kriterijima za potrebe razvoja ljudskih potencijala. Kreira proces upravljanja podacima te izrađuje analize ljudskih potencijala. Kreira, razvija i implementira informatičke alate te predlaže mjere za njihovo unapređenje i efikasnije korištenje. Analizira potrebe ustroja Ministarstva, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedincima predlaže prijedloge za izmjenu i dopunu ustroja Ministarstva te implementira izmjene i dopune ustroja, kreira i razvija informatičke alate za potrebe procese upravljanja ljudskih potencijala te potrebe Sektora. Izrađuje godišnja, mjesečna, tjedna i dnevna izvješća iz djelokruga rada Sektora.

Članak 249.

12.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Priprema, kreira i provodi metodologiju upravljanja ljudskim potencijalima i radnim procesima, definira procese i kriterije upravljanja, vodi i prati proces vrednovanja rada, prati proces potreba cjeloživotnog usavršavanja, te razvija i implementira kriterije u procesima napredovanja i promicanja; kreira i provodi strategije motiviranja i nagrađivanja zaposlenika; napredovanje i promicanje zaposlenika, usklađuje karijerni razvoj službenika te potrebe za stručnim usavršavanjem s potrebama Ministarstva, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati ocjene rada službenika te izrađuje i predlaže strategiju motiviranja i nagrađivanja službenika, u suradnji s Policijskom akademijom i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje i predlaže strategijski plan obrazovnih potreba kao i potreba za stručnim usavršavanjem, kreira pripremne procese za profiliranje rukovoditelja te razine rukovođenja, sudjeluje u procesima kreiranja osposobljavanja rukovoditelja. Sudjeluje u kreiranju i realizaciji programa kao pripremi za napredovanje kroz policijska zvanja u suradnji s Ravnateljstvom policije, kreira Okvir kompetencija za rukovodeća radna mjesta kao i način stjecanja potrebnih kompetencija. Obavlja poslove vezane za statusna pitanja zaposlenika u vezi s rasporedom u službu, premještajem zaposlenika te ostale poslove koji proizlaze po osnovi rada zaposlenika, koordinira radom Odjela u sastavu Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se sljedeći odjeli:

12.1.2.1. Odjel za statusna pitanja

12.1.2.2. Odjel za analizu i praćenje radnih procesa

12.1.2.3. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima.

Članak 250.

12.1.2.1. Odjel za statusna pitanja

Izrađuje rješenja o rasporedu u službu, premještajima, izrađuje ugovore o radu, izrađuje ugovore kojima se reguliraju prava i obveze policijskih službenika vezane uz poslove u inozemstvu, rješenja o prestanku službe; obavlja poslove otpremanja u arhivu službene dokumentacije i predmeta za potrebe Sektora, sudjeluje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada Odjela, izrađuje rješenja i druge akte kojima se uređuju plaće, dodaci na plaće, naknade troškova i druga prava i obveze koje proizlaze po osnovi rada u Ministarstvu; sudjeluje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada Odjela; upravlja administrativnim podacima zaposlenika; vodi i ažurira osobne očevidnike zaposlenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika. Izdaje potvrde o statusnim pitanjima o kojima vodi evidenciju.

Članak 251.

12.1.2.2. Odjel za analizu i praćenje radnih procesa

Analizira potrebe unapređenja rada te u suradnji s drugim ustrojstvenim jedincima predlaže mjere za učinkovito odvijanje radnih procesa. Analizira, utvrđuje i daje prijedloge rješenja u području prava i obveza iz rada i po osnovi rada, materijalnih i nematerijalnih prava policijskih službenika i drugih zaposlenih; troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice, terenski dodatak, naknade za odvojeni život od obitelji, radno vrijeme, godišnji odmori, dopusti, pravo na pomoć i novčane potpore, upućivanje na službena putovanja, rješava nadležnu problematiku te izrađuje potrebna rješenja iz djelokruga rada. Odjel daje mišljenja, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa te izrađuje mišljenja na akte iz djelokruga rada i očitovanja na predstavke, pritužbe te upite.

Članak 252.

12.1.2.3. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Procjenjuje potrebe, prati i evaluira proces obrazovanja, napredovanja i promicanja službenika, sudjeluje u izradi kriterija za napredovanje u službi, usklađuje karijerni razvoj službenika s potrebama Ministarstva, priprema i provodi ispite za zvanje, donosi rješenja o zvanju. Predlaže elemente programa za napredovanje kroz policijska zvanja, izrađuje i predlaže kriterije profiliranja za razine rukovođenja, razvija Okvir kompetencija za rukovodeća radna mjesta i način stjecanja istih. Obavlja poslove procjene potreba i odabira za upućivanje na školovanje, stručno usavršavanje, osposobljavanje, prijama na školovanje te prati navedene procese i ishode. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati ocjene rada službenika te izrađuje i predlaže strategiju motiviranja i nagrađivanja službenika, sudjeluje, priprema i obrađuje prijedloge za dodjelu odlikovanja i priznanja. Sudjeluje u izradi podzakonskih akata vezanih uz područje karijernog razvoja.

Članak 253.

12.2. Sektor za potporu

Usmjerava, nadzire, usklađuje i objedinjava poslove potpore ljudskim potencijalima, koordinira radom Službi u Sektoru, prati i proučava problematiku iz djelokruga rada Sektora te predlaže mjere za unaprjeđenje psihosocijalne zaštite, zaštite na radu, sudjeluje u procesu skrbi stambenog zbrinjavanja za policijske službenike i druge zaposlenike, organizira provedbu nadzora nad radom policijskih uprava iz djelokruga Sektora, priprema očitovanja i pribavljanja dokumentacije Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i nadležnim državnim odvjetništvima, kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske za zastupanje u radnim sporovima i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi za zaposlenike Ministarstva. Zastupa Ministarstvo pred nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute imovinske i radno pravne sporove iz djelokruga Sektora, koordinira radom službi unutar Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za potporu ustrojavaju se sljedeće službe:

12.2.1. Služba za potporu ljudskim potencijalima

12.2.2. Služba za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove.

Članak 254.

12.2.1. Služba za potporu ljudskim potencijalima

Organizira, koordinira i nadzire postupanja u području psihosocijalne zaštite, nositelj je svih aktivnosti i postupanja nositelja provedbe psihosocijalne zaštite u sjedištu i regionalnih timova, predlaže ministru imenovanje članova i voditelja timova u području psihosocijalne zaštite, organizira i koordinira zdravstvenu zaštitu i skrb te zaštitu na radu, u suradnji s Policijskom akademijom kreira i provodi preventivne psihosocijalne koncepte razvoja osobnih i socijalnih kompetencija za zaposlenike; obavlja poslove u svezi ostvarivanja zakonskih prava ranjenih i obitelji poginulih zaposlenika Ministarstva; koordinira sve aktivnosti u slučaju smrtnog stradavanja zaposlenika (u/izvan službe); pruža psihosocijalnu podršku članovima obitelji tijekom procesa skrbi nakon smrtnog stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan službe; obavlja poslove u području psihosocijalne skrbi u procesima narušenog zdravstvenog stanja zaposlenika; obavlja poslove u vezi statusa i prava hrvatskih branitelja; provodi postupke u vezi ostvarivanja prava na temelju invalidnosti te prava iz mirovinskog osiguranja; obavlja poslove vezane uz prestanak radnog odnosa po svim osnovama, dodjele novčanih pomoći, otpremnina i unaprjeđenju u viša zvanja prilikom stjecanja prava na mirovinu; sudjeluje u organizaciji rada Prvostupanjske i drugostupanjske zdravstvene komisije, koordinira radom Odjela u sastavu Službe, provodi i obavlja opće i tehničke poslove za potrebe Sektora.

Za obavljanje poslove iz djelokruga rada Službe za potporu ljudskim potencijalima ustrojavaju se sljedeći odjeli:

12.2.1.1. Odjel za psihosocijalnu zaštitu

12.2.1.2. Odjel za opće poslove.

Članak 255.

12.2.1.1. Odjel za psihosocijalnu zaštitu

Provodi postupke integrirane psihosocijalne podrške za zaposlenike i članove njihovih obitelji u svim izvanrednim situacijama koje narušavaju mentalno zdravlje te, prema potrebi, uključuje duhovnu podršku policijskih kapelana i pomoćnika policijskih kapelana nadležnih za poslove dušobrižništva; koordinira rad regionalnih timova, organizira i planira aktivnosti nositelja provedbe psihosocijalne zaštite, razvija postupke psihološke podrške i savjetovanja; organizira provedbu zdravstvenih pregleda i provođenje preventivnih zdravstvenih općih i specifičnih zaštitnih mjera; organizira i sudjeluje u provođenju psihologijskih postupaka koji uključuju pružanje psihosocijalne podrške, proces savjetodavnog rada, psihološke pripreme i debriefinga s policijskim službenicima koji izvode visoko rizične operativne aktivnosti i policijska postupanja; sudjeluje u organizaciji i provođenju preventivnih psihosocijalnih koncepata razvoja osobnih i socijalnih kompetencija za zaposlenike Ministarstva; organizira i sudjeluje u postupcima integrirane podrške s nadležnima za poslove dušobrižništva; obavlja poslove prilikom ostvarivanja zakonskih prava ranjenih i obitelji poginulih zaposlenika Ministarstva; koordinira i sudjeluje u provođenju svih aktivnosti u slučaju smrtnog stradavanja zaposlenika (u/izvan službe); sudjeluje u pružanju psihosocijalne podrške članovima obitelji tijekom procesa skrbi nakon smrtnog stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan službe, sudjeluje i provodi aktivnosti u području psihosocijalne skrbi u procesima narušenog zdravstvenog stanja zaposlenika, sudjeluje u obavljanju poslova u svezi statusa i prava hrvatskih branitelja te nestalnih i zatočenih pripadnika Ministarstva; sudjeluje u organizaciji rada Prvostupanjske i drugostupanjske zdravstvene komisije, provodi postupke u vezi ostvarivanja prava na temelju invalidnosti te prava iz mirovinskog osiguranja; sudjeluje u procesima prilikom prestanka radnog odnosa po osnovama iz djelokruga rada, novčane pomoći, dodjeli otpremnina i unaprjeđenju u viša zvanja prilikom stjecanja prava na mirovinu; vodi i ažurira evidencije utvrđenog statusa hrvatskih branitelja, donosi rješenja o prestanku državne službe, utvrđuje potrebe stambenog zbrinjavanja za policijske službenike i druge zaposlenike te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u rješavanju istog.

Članak 256.

12.2.1.2. Odjel za opće poslove

Izrađuje rješenja o dodjeli Spomen značke i kratkog vatrenog oružja, te vodi evidenciju o istima, obavlja poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje i izdavanja zdravstvenih iskaznica; izrađuje službene dokumente – službene iskaznice i propusnice, dopusnice za ulazak osobnim vozilima u objekte Ministarstva, obavlja poslove izdavanja policijskih značaka, značaka inspektorata i kožnih etuija, vodi i ažurira evidencije o izdanim dokumentima; obavlja poslove zaštite na radu, predlaže mjere vezane za unapređivanje zaštite na radu, predlaže propise iz svoje nadležnosti, provodi procjenu opasnosti radnih mjesta.

Članak 257.

12.2.2. Služba za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove

Obavlja stručne poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih postupaka i radno pravnih sporova Ministarstva na način da priprema očitovanja i upute za zastupanje nadležnim državnim odvjetništvima povodom odštetnih zahtjeva i u sudskim sporovima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova te s tim u svezi i predlaganja utuženja i pokretanja ovršnih postupaka; prati i analizira sudsku praksu vezano za djelokrug rada Službe; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; priprema dokumentaciju po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima protiv rješenja o statusnim pravima zaposlenika; izrađuje drugostupanjska rješenja, pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz djelokruga rada; izrađuje plan rada Službe i izvješća o realizaciji plana rada; daje mišljenja iz djelokruga Službe; daje mišljenja na ugovore u kojima je Ministarstvo ugovorna strana; Služba izravno dostavlja odgovore na tužbe nadležnom upravnom sudu vezano za pokrenute upravne sporove od strane zaposlenika Ministarstva; koordinira radom Odjela u sastavu Službe, obavlja poslove kancela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.2.2.1. Odjel za imovinsko-pravne postupke

12.2.2.2. Odjel za radne pravne sporove

12.2.2.3. Odjeljak kancela.

Članak 258.

12.2.2.1. Odjel za imovinsko-pravne postupke

Radi na najsloženijim poslovima iz područja imovinsko-pravnih postupaka na način da priprema očitovanja i upute za zastupanje nadležnim državnim odvjetništvima povodom odštetnih zahtjeva i u sudskim sporovima; predlaže utuženja i pokretanje ovršnih postupaka; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi imovinsko-pravnih odnosa; daje pravna mišljenja na ugovore u kojima je Ministarstvo ugovorna strana; izrađuje plan rada Odjela i izvješća o realizaciji plana rada; daje pravna mišljenja iz djelokruga rada Odjela.

Članak 259.

12.2.2.2. Odjel za radno pravne sporove

Obavlja poslove u vezi s pripremom i pribavljanjem dokumentacije, izrade odgovora na tužbe i druga pismena za potrebe radno pravnih sporova, dostavlja očitovanja i upute za zastupanje nadležnim državnim odvjetništvima iz područja radno pravnih sporova pred sudovima opće nadležnosti; priprema dokumentaciju po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima protiv rješenja o statusnim pravima zaposlenika, izrađuje drugostupanjska rješenja, izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izravno dostavlja odgovore na tužbe nadležnom upravnom sudu vezano za pokrenute upravne sporove od strane zaposlenika Ministarstva; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi radno pravnih sporova i obavlja nadzor nad njihovim radom; izrađuje plan rada Odjela i izvješća o realizaciji plana rada; daje pravna mišljenja iz djelokruga rada Odjela.

Članak 260.

12.2.2.3. Odjeljak kancela

Zaprima i otprema pismena koja se odnose na sudske predmete ili predmete po zahtjevu za mirno rješenje sporova iz djelokruga rada Službe; u suradnji i uz nadzor pravnika koji zadužuje predmet informatički evidentira svaku promjenu u stanju predmeta (datum presuđenja, broj presude, pravomoćnost, dosuđeni iznosi i slično); u vezi čega vodi potrebne informatičke baze; vrši uspoređivanje i provjeru svih podataka u vezi rješenja o ovrsi te drugih podataka vezanih uz uplate/isplate na temelju donesenih sudskih akata i nagodbi; vodi rokovnik predmeta; svakodnevno provjerava datum kalendara predmeta; sukladno određenom kalendaru dostavlja predmete u rad te ih razvrstava i provodi kroz odgovarajuće evidencije; vodi propisane očevidnike o aktima i uredskom poslovanju; obavlja pripremu akata, poslove pismohrane, organizira i nadzire poslove uredskog poslovanja za potrebe Službe za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove; obavlja i druge uredske poslove.

Članak 261.

12.3. Služba disciplinskog sudovanja

Ustrojava vijeća prvostupanjskih i drugostupanjskog disciplinskog suda koja provode prvostupanjske i drugostupanjske disciplinske postupke i brine o osiguranju materijalno-tehničkih uvjeta za rad vijeća; prati učestalost počinjenih povreda službene dužnosti te provodi njihovu analizu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe na rad suda; vodi evidencije te obavlja uredsko poslovanje iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe disciplinskog sudovanja ustrojavaju se sljedeći odjeli:

12.3.1. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb

12.3.2. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split

12.3.3. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka

12.3.4. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek

12.3.5. Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja.

Članak 262.

12.3.1. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb

Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja PU Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske te Ministarstva u sjedištu odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Članak 263.

12.3.2. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split

Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja PU Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Članak 264.

12.3.3. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka

Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja PU Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Članak 265.

12.3.4. Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek

Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja PU Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske, odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Članak 266.

12.3.5. Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja

Provodi drugostupanjski disciplinski postupak; odlučuje o žalbama protiv rješenja prvostupanjskih disciplinskih sudova.

Članak 267.

13. UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz financiranje Ministarstva; prikuplja i obrađuje zahtjeve korisnika, provjerava utemeljenost zahtjeva na pozitivnim propisima, nacionalnim programima i drugim smjernicama i aktima, te usklađenost istih s usvojenim smjernicama makroekonomske politike vezano na pripremu državnog proračuna; izrađuje prijedlog državnog proračuna za Ministarstvo i korisnike proračunskih sredstava i pomoći iz Europske unije sredstava u nadležnosti Ministarstva i obavlja poslove izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo i korisnike proračunskih sredstava u nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove izrade financijskih planova, periodičnih proračuna i završnog računa te obavlja konsolidaciju za sve korisnike u nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove obračuna i isplate plaće; sudjeluje u organizaciji popisa imovine Ministarstva; zaprima informacije o pojavi nepravilnosti i sumnjama na prijevaru, poduzima potrebne mjere vezane uz nepravilnosti; koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u razdjelu Ministarstva; sudjeluje i koordinira pri izradi prijedloga strateškog plana Ministarstva; definira strateške i posebne ciljeve te izrađuje i prati pokazatelje rezultata i uspješnosti kao i utvrđivanje rizika; izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva iz djelokruga rada Uprave; obavlja poslove vezane uz suradnju s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove nabave za potrebe Ministarstva sukladno zakonu; obavlja stručne poslove vezane uz kapitalna ulaganja, gospodarenje nekretninama, investicijsko održavanje, stambene poslove te poslove ugovaranja iz ovog djelokruga sukladno zakonskim propisima; koordinira rad uslužnih poslova i aktivnosti s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi i organizira odmor u objektima Ministarstva, kao i organizaciju smještaja i prehrane u objektima Ministarstva; vodi brigu o edukacijskim oblicima za potrebe djelatnika Uprave; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada; pruža stručnu pomoć svim organizacijskim jedinicama u Ministarstvu u evaluaciji financijskih efekata donošenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada u Upravi; utvrđuje potrebu te predlaže nabavu prometnih sredstava, organizira strategiju njihova održavanja te organizira izradu posebnih tehničkih sredstava i specijalne opreme za potrebe policije te skrbi o potrebama i održavanju naoružanja, streljiva, kao i o tehničkoj zaštiti za sigurnost i zaštitu osoba i objekata, u okviru zaštite od ionizirajućih zračenja sudjeluje u poslovima vezanim uz sigurnosne i zaštitne mjere djelatnika i uređaja u sustavu protueksplozijske kontrole objekata i osoba. Propisuje standardizaciju i sudjeluje u procesu nabave odjevnih sredstava i osobne opreme te zaštitnih sredstava i ostale osobne opreme djelatnika Ministarstva. Organizira ukupno skladišno poslovanje za opremu i sredstva iz svoje nadležnosti: opremu komunikacija, informatičku opremu, kriptološku opremu, prometna sredstva, odoru, odjeću i obuću, osobnu opremu, specijalnu opremu, naoružanje i ubojna sredstva; provodi planiranje i nadzire provođenje svih projekata Ministarstva iz nadležnosti Uprave; osigurava uspostavljanje održavanja i kontrole sustava sigurnosti i kvalitete opremanja i poslovnih procesa iz nadležnosti Uprave; osigurava primjenu standarda i normi u Ministarstvu, prati tehnološka dostignuća, surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama te predlaže, pomaže i prati uvođenje tehnoloških novina i dostignuća za potrebe poslovnih procesa svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; prati i analizira provedbu nabave opreme iz nadležnosti Uprave; organizira 24-satna dežurstva za potrebe pružanja usluga korisnicima iz svog djelokruga rada, surađuje i koordinira s policijskim upravama te područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave; nadležna je i odgovorna za definiranje strateških ciljeva, izradu i praćenje pokazatelja rezultata i uspješnosti, utvrđivanje rizika, nadziranje postavljenih posebnih ciljeva u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva te koordinira izradu strateških planova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za materijalno-financijske poslove ustrojavaju se sljedeći sektori:

13.1. Sektor za financije i proračun

13.2. Sektor za nabavu

13.3. Sektor za upravljanje nekretninama

13.4. Sektor policijske tehnike i opreme

13.5. Sektor prometne tehnike.

Članak 268.

13.1. Sektor za financije i proračun

Organizira i obavlja poslove izrade prijedloga državnog proračuna za Ministarstvo i korisnike proračunskih sredstava i sredstava pomoći iz Europske unije u nadležnosti Ministarstva i poslove izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo i korisnike proračunskih sredstava u nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove izrade financijskih planova, periodičnih proračuna i završnog računa te obavlja konsolidaciju za sve korisnike u nadležnosti Ministarstva; prati i analizira mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća i na temelju podataka ukazuje na potrebne mjere štednje u pojedinim segmentima; organizira provođenje godišnjih popisa osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha u skladištima, obveza i potraživanja; obavlja knjiženja svih poslovnih događaja sukladno zakonskim propisima; daje podatke u vezi s evidentiranim troškovima tijekom godine; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknada i honorara; uspostavlja i razvija financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola u razdjelu Ministarstva, prema smjernicama voditelja za financijsko upravljanje i kontrole; pruža stručnu pomoć svim organizacijskim jedinicama u Ministarstvu i daje prijedloge za unaprjeđenje službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za financije i proračun ustrojavaju se sljedeće službe:

13.1.1. Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna

13.1.2. Služba za računovodstvene poslove.

Članak 269.

13.1.1. Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna

Obavlja aktivnosti i poslove vezane uz planiranje proračuna, kako proračunskih sredstava tako i sredstva iz fondova Europske unije; obavlja poslove prikupljanja i konsolidiranje svih podataka i informacija za koje je prethodno postavljen zahtjev ili ocijenjeno postojanje potrebe kako bi se na razini Ministarstva osigurao točan i ažurirani pregled potreba i njihovog financijskog utjecaja na državni proračun; utvrđuje i analizira utemeljenost zahtjeva na pozitivnim propisima, nacionalnim programima i drugim smjernicama i aktima, te usklađenost istih sa usvojenim smjernicama makroekonomske politike vezano za pripremu državnog proračuna; osigurava svim drugim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu usluge pomoći u određivanju prioriteta sukladno mogućnostima državnog proračuna; koordinira u izradi prijedloga Plana potreba sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć svim organizacijskim jedinicama u Ministarstvu u evaluaciji financijskih efekata donošenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; operativno provodi i koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u razdjelu Ministarstva; obavlja poslove vezane uz suradnju s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom unutar Ministarstva financija, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za financijsko planiranje i izvršenje proračuna ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i analize

13.1.1.2. Odjel za izvršenje proračuna

13.1.1.3. Odjel za planiranje, izvršenje i praćenje proračuna EU projekata.

Članak 270.

13.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i analize

Obavlja poslove izrade prijedloga državnog proračuna za rad Ministarstva prema izvorima i namjenama; usklađuje prijedloge s odobrenim sredstvima u državnom proračunu; koordinira u izradi pojedinačnih planova svih korisnika i objedinjava ih u konsolidirane planove; izrađuje izvješća o izvršenju državnog proračuna po svim aktivnostima i projektima; izrađuje prijedloge svih financijskih dokumenata, koji se Ministarstvu financija dostavljaju na suglasnost, što uključuje početni tekst državnog proračuna, rebalans državnog proračuna, preraspodjelu sredstava u okviru 5%, mjesečne financijske planove za cijelu godinu izrađene po korisnicima; izrađuje prijedlog Plana potreba u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka u suradnji s ustrojstvenom jedinicom koja je predlagatelj prijedloga uredbi, propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na financijsko poslovanje; izrađuje kalkulacije cijena tiskanica i usluga u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; operativno provodi i koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u razdjelu Ministarstva; koordinira i surađuje u obavljanju poslova unutarnjeg nadzora s odgovornom osobom za financijsko upravljanje i unutarnje kontrole.

Članak 271.

13.1.1.2. Odjel za izvršenje proračuna

Obavlja poslove unosa financijskog plana Ministarstva kao i obrazloženja financijskog plana u sustav državne riznice Ministarstva financija; izrađuje naloge za otvaranje novog izvora financiranja/aktivnosti-projekta/stavke proračuna; izrađuje mjesečne planove i rezervira potrebna sredstva u državnom proračunu u skladu s mjesečnom dinamikom trošenja; unosi rezervacije i naloge za plaćanje u sustav područne riznice; daje povratne informacije o izvršenim plaćanjima; izrađuje potrebna izvješća u vezi s praćenjem trošenja proračunskih sredstava; priprema izliste iz sustava riznice; sudjeluje u unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovih integracija u sustavu AS400 i sustavu državne riznice; prati uplatu svih ostvarenih prihoda; koordinira i surađuje s korisnicima druge razine unutar razdjela Ministarstva po pitanju unosa financijskih planova.

Članak 272.

13.1.1.3. Odjel za planiranje, izvršenje i praćenje proračuna EU projekata

Obavlja poslove izrade prijedloga državnog proračuna za rad Ministarstva za izvore financiranja iz EU sredstava kao i dijela koji se odnosi na sufinanciranje u suradnji sa Službom za fondove Europske unije; za isto izrađuje prijedlog rebalansa kao i preraspodjelu sredstava; izrađuje naloge za otvaranje nove aktivnosti-projekta/stavke proračuna EU projekata; izrađuje mjesečne planove i rezervira potrebna sredstva u sustavu državne riznice; unosi naloge za plaćanje za EU sredstva kao i razmjerni dio iznosa sufinanciranja; daje povratne informacije o izvršenim plaćanjima; izrađuje potrebna izvješća u vezi s praćenjem trošenja EU sredstava; surađuje s Državnom riznicom te Nacionalnim fondom u Ministarstvu financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se nalaze u svojstvu korisnika sredstava iz fondova Europske unije; pruža informacije u vezi obrazaca za financijsku identifikaciju za institucije EU.

Članak 273.

13.1.2. Služba za računovodstvene poslove

Obavlja i odgovara za knjigovodstvene poslove, te poslove obračuna plaća; vodi proračunsko knjigovodstvo sukladno zakonskim propisima; u skladu sa zakonom priprema sve vrste financijskih izvješća; obavlja knjiženja svih poslovnih događaja sukladno zakonskim propisima; vodi sve poslovne knjige proračunskog korisnika (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige); organizira provođenje godišnjih popisa osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha u skladištima, obveza i potraživanja; obavlja obračun plaća, naknada i honorara; konsolidira sve financijske izvještaje sjedišta Ministarstva i policijskih uprava, te proračunskih korisnika druge razine za izradu potrebnih izvješća; pruža stručnu pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama i policijskim upravama po liniji rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za računovodstvene poslove ustrojavaju se sljedeći Odjeli:

13.1.2.1. Odjel za računovodstvo

13.1.2.2. Odjel za obračun plaća

13.1.2.3. Odjel za porezna usklađenja i obveze.

Članak 274.

13.1.2.1. Odjel za računovodstvo

Organizira i prati rashode i izdatke te prihode i primitke po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na nivou Ministarstva te sukladno istim klasifikacijskim oznakama obavlja sve knjigovodstvene poslove Ministarstva u sjedištu. Temeljem zakonskih propisa i traženja organizira provedbu i prilagodbu klasifikacija istog u informacijski sustav Ministarstva, radi jednoobraznog postupanja svih ustrojstvenih jedinica nadležnih za obavljanje računovodstvenih poslova. Obavlja sve knjigovodstvene poslove, izrađuje financijske izvještaje sukladno zakonskim propisima, kao i druga potrebna izvješća za potrebe Ministarstva financija ili drugih korisnika. Obavljanje knjigovodstvenih poslova izvršava se kroz obvezen poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Odjel organizira provedbu godišnjeg popisa imovine i obveza Ministarstva te sukladno istom sudjeluje u pripremi cjelovitog godišnjeg izvješća o rezultatima popisa imovine i obveza Ministarstva na dan 31.12.; surađuje s vanjskim institucijama (FINA, banke, Ministarstvo financija i druga državna tijela, pravnim i fizičkim osobama i dr.) u cilju kako usklađenja dužničko vjerovničkih odnosa, tako i razmjene stručnih mišljenja i saznanja o ispravnoj provedbi zakonskih propisa; surađuje i predlaže potrebne promjene i dorade u informacijskom sustavu, radi zakonskih promjena ili radi poboljšanja postojećih izvještajnih lista i pregleda provedenih knjiženja, kontrolira provedbu istih te po liniji rada daje upute svim korisnicima po policijskim upravama.

Članak 275.

13.1.2.2. Odjel za obračun plaća

Obavlja obračun plaća, obustava i ostalih rashoda za zaposlene (otpremnine, pomoći, regres, dar za djecu, božićnicu) te naknada troškova zaposlenima; priprema isplate svih vrsta Drugog dohotka, izdaje potvrde djelatnicima o osobnim primanjima u svrhu odobravanja kredita, ostvarenja prava na dječji doplatak i drugo; obavlja obračun materijalnih prava koja su djelatnici ostvarili u parničnim i izvanparničnim postupcima; kontinuirano prati zakonske propise iz djelokruga rada te obavještava i kontinuirano educira liniju rada obračuna plaća u Ministarstvu; na nivou cijelog Ministarstva surađuje sa Zavodom za mirovinsko osiguranje, Zavodom za zdravstveno osiguranje, Poreznom upravom, REGOSOM, FINA-om, drugim Ministarstvima i svim poslovnim bankama. Kreira i usklađuje poslovna izvješća u sustavu Porezne uprave; za cijelo Ministarstvo upravlja svim procesima definiranja, otvaranja, nadzora i konsolidiranja svih obračuna kao i jedinstvenim procesom isplate za sve djelatnike Ministarstva; izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje za sve djelatnike Ministarstva u skladu sa zakonskim propisima i obvezama, te kreira potrebna izvješća po svim rezultatima obračuna i nastalim financijskim transakcijama o kojima izvještava nadležne institucije, vjerovnike i sindikalne predstavnike.

Članak 276.

13.1.2.3. Odjel za porezna usklađenja i obveze

Provodi aktivnosti vezane uz obveze iz nadležnosti poslodavca, a koje su utvrđene temeljem Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o obveznim doprinosima i Naredbom o uplaćivanju prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba i dr.; izvršava obvezu poslodavca na nivou Ministarstva u ažurnom i pravilnom povezivanju nepovezanih zaduženja po uplatama stjecatelja primitaka u informacijskom sustavu Porezne uprave, vrši potrebna usklađenja potraživanja i povrate eventualnih viškova po povezanim uplatama, kao i sva druga usklađenja uplaćenih doprinosa po fondovima, a usklađenje se provodi kroz aplikativno rješenje sustava e-porezna, koje poslodavcu omogućavaju uvid u nepovezane uplate po vrstama prihoda JOPPD-a, kao i nepovezana zaduženja po vrstama prihoda iz ovršnog postupku (izvršenja utuženja po prethodnim razdobljima); u Poreznu upravu dostavlja SNU i JOPPD obrasce za povezivanje spomenutih uplata sa zaduženjima, kojim se povezuju OIB-ovi djelatnika – ovrhovoditelja i izrađuje zahtjeve za preknjiženja po ukupnim obvezama ili pretplatama Ministarstva; surađuje s Odjelom obračuna plaća u svim evidencijama po pravima i vrstama isplata stjecateljima osiguranja, kao i sa svim nadležnim pravnim službama Ministarstva.

Članak 277.

13.2. Sektor za nabavu

Sektor za nabavu u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama priprema prijedlog godišnjeg plana nabave na temelju raspoloživih financijskih sredstava iz proračuna i financijskih sredstava iz fondova EU; izrađuje planove nabave; priprema dokumentaciju o nabavi; obavlja poslove nabave roba, radova ili usluga provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Ministarstva; objavljuje postupke nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna Ministarstva u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora; surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; izrađuje ugovore na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; prati izvršenje ugovora i priprema račune za likvidiranje; priprema obrazloženja u odgovoru na žalbe i daje očitovanja o činjeničnim navodima, te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga rada Sektora za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo u sjedištu i policijske uprave); pruža stručnu pomoć po svojoj liniji rada, policijskim upravama za iskazivanje potreba i u provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga koje se ne nabavljaju centralizirano; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za nabavu ustrojavaju se sljedeće službe:

13.2.1. Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

13.2.2. Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu

13.2.3. Služba nabave za europske projekte.

Članak 278.

13.2.1. Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

Obavlja poslove nabave roba, radova ili usluga provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Ministarstva temeljem usvojenog Plana nabave na teret sredstava iz proračuna; priprema dokumentaciju o nabavi u suradnji s tehničkim nositeljima i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; objavljuje postupke nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna Ministarstva u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora; priprema obrazloženja u odgovoru na žalbe i daje očitovanja o činjeničnim navodima, te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; Služba razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz područja značajnih za Ministarstvo.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za provedbu postupaka nabave i ugovaranje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.2.1.1. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje roba, radova i usluga

13.2.1.2. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje opreme.

Članak 279.

13.2.1.1. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje roba, radova i usluga

Obavlja poslove nabave i ugovaranja svih roba, radova ili usluga provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Ministarstva temeljem usvojenog Plana nabave na teret sredstava iz proračuna. Priprema dokumentaciju o nabavi u suradnji s tehničkim nositeljima i ustrojstvenom jedinicom krajnjim korisnikom. Objavljuje obavijesti i objave postupaka nabave, obavlja pregled i analizu ponuda; izrađuje prijedloge odluka prema Zakonu o javnoj nabavi; priprema okvirne sporazume i ugovore o nabavi roba, radova i usluga; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; izrađuje izvješća o izvršenju Plana nabave sukladno proračunu. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na tržištu te podatke o tome daje ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Članak 280.

13.2.1.2. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje opreme

Obavlja poslove nabave opreme provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Ministarstva temeljem usvojenog Plana nabave na teret sredstava iz proračuna. Priprema dokumentaciju o nabavi u suradnji s tehničkim nositeljima i ustrojstvenom jedinicom krajnjim korisnikom. Objavljuje obavijesti i objave postupaka nabave, obavlja pregled i analizu ponuda; izrađuje prijedloge odluka prema Zakonu o javnoj nabavi; priprema okvirne sporazume i ugovore o nabavi roba, radova i usluga; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; izrađuje izvješća o izvršenju Plana nabave sukladno proračunu. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na tržištu te podatke o tome daje ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Članak 281.

13.2.2. Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu

Priprema prijedlog godišnjeg plana nabave na temelju raspoloživih financijskih sredstava iz proračuna, prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza, priprema račune za likvidiranje; Provodi postupke jednostavne nabave za Ministarstvo temeljem usvojenog Plana nabave na teret financijskih sredstava iz proračuna; Surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; izrađuje ugovore na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; pruža stručnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. provodi i odgovara za poslove nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; pruža stručnu pomoć i kontrolira poštivanje propisane procedure i temeljnih načela javne nabave; obavlja i dogovara sve poslove pripreme ponudbene dokumentacije u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.2.2.1. Odjel za planiranje

13.2.2.2. Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu Ministarstva

13.2.2.3. Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Članak 282.

13.2.2.1. Odjel za planiranje

Obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti na izradi godišnjeg plana nabave i priprema prijedlog godišnjeg plana nabave na temelju raspoloživih financijskih sredstava iz proračuna, stvaranje jedinstvene baze podataka o dobavljačima i vrstama roba, radova i usluga, ustrojava središnju evidenciju ugovora, izrađuje izvješća i raščlambe na razini sektora; pruža stručnu pomoć pri ugovaranju roba, usluga i ustupanja radova ostalim ustrojstvenim jedinicama Sektora.

Članak 283.

13.2.2.2. Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu Ministarstva

Prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza nakon provedenog postupka nabave u ministarstvu, priprema račune za likvidiranje; provodi postupke jednostavne nabave za Ministarstvo temeljem usvojenog Plana nabave na teret financijskih sredstava iz proračuna; izrađuje izvješća o izvršenju Plana nabave sukladno proračunu.

Članak 284.

13.2.2.3. Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza nakon provedenog postupka nabave, a temeljem okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, priprema račune za likvidiranje; izrađuje izvješća o izvršenju Plana nabave sukladno proračunu.

Članak 285.

13.2.3. Služba nabave za europske projekte

Obavlja poslove nabave roba, radova ili usluga provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Ministarstva temeljem usvojenog Plana nabave na teret financijskih sredstava koja su osigurana kroz europske projekte; priprema dokumentaciju o nabavi u suradnji s tehničkim nositeljima i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, surađuje sa ostalim tijelima državne uprave uključenim u projekte; objavljuje postupke nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim kroz europske projekte u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora; priprema obrazloženja u odgovoru na žalbe i daje očitovanja o činjeničnim navodima, te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; Služba razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz područja značajnih za Ministarstvo.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe nabave za europske projekte ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.2.3.1. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

13.2.3.2. Odjel za planiranje i realizaciju ugovora.

Članak 286.

13.2.3.1. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

Obavlja poslove nabave opreme provedbom postupaka javne nabave sukladno zakonskim propisima za potrebe Ministarstva temeljem usvojenog Plana nabave na teret financijskih sredstava koja su osigurana kroz europske projekte; Priprema dokumentaciju o nabavi u suradnji s tehničkim nositeljima i ustrojstvenom jedinicom krajnjim korisnikom. Objavljuje obavijesti i objave postupaka nabave, obavlja pregled i analizu ponuda; izrađuje prijedloge odluka prema Zakonu o javnoj nabavi; priprema i izrađuje okvirne sporazume i ugovore o nabavi roba, radova i usluga; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima; izrađuje izvješća o izvršenju Plana nabave sukladno proračunu. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama na tržištu te podatke o tome daje ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Članak 287.

13.2.3.2. Odjel za planiranje i realizaciju ugovora

Odjel za planiranje obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti na izradi godišnjeg plana nabave i priprema prijedlog godišnjeg plana nabave na temelju raspoloživih financijskih sredstava koja su osigurana kroz europske projekte; ustrojava središnju evidenciju ugovora, izrađuje izvješća i raščlambe na razini službe. Odjel pruža stručnu pomoć pri ugovaranju roba, usluga i ustupanja radova ostalim ustrojstvenim jedinicama sektora. Prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza nakon provedenog postupka nabave, priprema račune za likvidiranje; provodi postupke jednostavne nabave na teret financijskih sredstava koja su osigurana kroz europske projekte, izrađuje izvješća o izvršenju Plana nabave za sredstava koja su osigurana kroz europske projekte.

Članak 288.

13.3. Sektor za upravljanje nekretninama

Izrađuje planove investicija i investicijskog održavanja objekata Ministarstva, kontrolira i odgovara za njihovo provođenje i otklanja eventualne poteškoće prilikom njihova provođenja; odgovara za rad uslužnih poslova i koordinira aktivnosti s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi pripremu ljetne sezone u objektima Ministarstva i izrađuje cjenik za smještaj; daje prijedloge za rješavanje stambene problematike djelatnika Ministarstva i vodi brigu o nekretninama Ministarstva; predlaže edukaciju djelatnika; daje prijedloge za unaprjeđenje rada Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za upravljanje nekretninama ustrojavaju se sljedeće službe:

13.3.1. Služba za investicije i nekretnine

13.3.2. Služba za uslužne poslove.

Članak 289.

13.3.1. Služba za investicije i nekretnine

Obavlja i odgovara za poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama poslovne i stambene namjene, zatim iz područja imovinsko-pravnih odnosa, te poslove koji obuhvaćaju vođenje svih vrsta sporova i postupaka koji nastaju iz takvih odnosa; obavlja poslove vezane uz stambenu problematiku djelatnika Ministarstva, poslove koji se odnose na tehničko-administrativna postupanja iz područja investicijskih ulaganja za nekretnine koje koristi ili će koristiti Ministarstvo na području cijele države; obavlja poslove izrade procjene vrijednosti nekretnina za odgovarajuću razinu, te poslove vođenja i uređivanja podataka (dokumentacije o nekretninama Ministarstva), obavlja sve administrativne poslove vezne uz rad Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za investicije i nekretnine ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.3.1.1. Odjel za investicije i investicijsko održavanje

13.3.1.2. Odjel za nekretnine i stambene poslove.

Članak 290.

13.3.1.1. Odjel za investicije i investicijsko održavanje

Obavlja poslove prikupljanja i obrade zahtjeva korisnika; izrađuje godišnje i dugoročne planove ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju građevina te investicijsko održavanje građevina i odgovara za njihovo provođenje; obavlja sva postupanja kojima se od početne ideje (zahtjeva) do završetka ulaganja nekretnina privodi uporabnoj funkciji; prati i izvješćuje o tijeku investicijskog zahvata; utvrđuje prioritete zahvata na tehničkoj razini, nadzire i usmjerava izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova; organizira, priprema i neposredno provodi postupke javne nabave radova i usluga iz područja investicija za izgradnju i rekonstrukcije objekata te investicijskog održavanja objekata; sudjeluje u izradi akata kojima se definiraju tehnički uvjeti projektiranja, izgradnje i opremanja građevina Ministarstva; prati i primjenjuje tehničko-pravne regulative iz područja rada Odjela; obavlja administrativne poslove vezane za rad Odjela.

Članak 291.

13.3.1.2. Odjel za nekretnine i stambene poslove

Obavlja i odgovara za poslove koji se odnose na evidenciju nekretnina poslovne i stambene namjene; poslove iz područja imovinsko-pravnih odnosa i sređivanja zemljišno-knjižnog stanja nekretnina; poslove koji obuhvaćaju vođenje svih vrsta sporova i postupaka koji nastaju iz takvih odnosa, poslove koji se odnose na pravni promet nekretnina; poslove izrade i vođenja baza podataka i arhiviranje dokumentacije o nekretninama Ministarstva, te poslove vezane uz stambenu problematiku zaposlenika Ministarstva.

Članak 292.

13.3.2. Služba za uslužne poslove

Odgovara za tekuće održavanje objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; organizira odvoz i zbrinjavanje raznih vrsta otpada; pruža usluge pranja rublja i kemijskog čišćenja za službene potrebe djelatnika Ministarstva; organizira odmor djelatnika i umirovljenika Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara Ministarstva; pruža ugostiteljske usluge; predlaže cijene korištenja usluga; organizira rad na tekućem održavanju objekata, održavanju čistoće i ugostiteljskim uslugama u uslužnim jedinicama; vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera; koordinira i kontrolira rad policijskih uprava po liniji rada; organizira uporabu vozila voznog parka Uprave za materijalno-financijske poslove, vodi evidenciju o vozilima i brigu o njihovoj ispravnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za uslužne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.3.2.1. Odjel za energetiku i održavanje

13.3.2.2. Odjel za smještaj i ugostiteljstvo

13.3.2.3. Uslužna jedinica Valbandon.

Članak 293.

13.3.2.1. Odjel za energetiku i održavanje

Odgovara za rad energetskih postrojenja i snabdijevanje objekata svim energentima; provodi tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja i odgovara za njihovu ispravnost; vodi brigu o vanjskim površinama i njihovom uređenju, te o hortikulturnim nasadima; vodi brigu o održavanju objekata, opreme i uređaja; organizira i provodi tekuće održavanje objekata u uslužnim jedinicama; obavlja poslove održavanja čistoće smještajnih, radnih i ostalih unutarnjih prostora Ministarstva; organizira odvoz i zbrinjavanje raznih vrsta otpada za ustrojstvene jedinice Ministarstva, prati i primjenjuje propise s područja zaštite okoliša; surađuje i koordinira rad s policijskim upravama po liniji rada.

Članak 294.

13.3.2.2. Odjel za smještaj i ugostiteljstvo

Pruža usluge prehrane i konzumacije pića na svim uslužnim mjestima i odgovara za provođenje navedenih usluga u skladu s propisima; izrađuje normative, kalkulacije, jelovnike, te cjenike jela i pića; kontrolira kvalitetu i ispravnost skladištenja namirnica; unaprjeđuje tehnološki proces obrade namirnica i pripreme obroka; provodi mjesečne inventure u kantinama, šankovima i kuhinjama; surađuje s higijensko-epidemiološkim službama i Zavodom za javno zdravstvo vezano za kontrolu uzoraka hrane i briseva, te zdravstveno sanitarnih pregleda radnika u radnom procesu; obavlja obradu dokumenata vezano uz mjesečne obračune kuhinja, kantine i šankova; organizira smještaj djelatnika u smještajnim objektima Ministarstva; izrađuje Upute i Odluke iz ovog područja rada i kontrolira primjenu istih; koordinira s drugim službama recepcijski prijam djelatnika na smještaj; organizira i koordinira odmor zaposlenika u uslužnim jedinicama Ministarstva; izrađuje Upute i Odluke iz ovog područja i kontrolira primjenu istih; koordinira prijam, smještaj i prehranu djelatnika za tečajeve i seminare koji se održavaju u uslužnim jedinicama i ostalim smještajnim kapacitetima Ministarstva; pruža usluge pranja i kemijskog čišćenja za službene potrebe.

Članak 295.

13.3.2.3. Uslužna jedinica Valbandon

Pruža usluge smještaja i prehrane u objektu Valbandon; brine se o osiguranju prehrane za tečajeve, seminare te turističku sezonu, izrađuje prijedloge jelovnika i cjenike; vrši nabavu namirnica i usluga u skladu s uputama Odjela za smještaj i ugostiteljstvo te osiguranju financijskih sredstava; izrađuje Upute za korištenje odmarališta; koordinira prijam i smještaj u odmaralištu obavlja poslove održavana čistoće smještajnih i ostalih površina objekata; provodi tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja.

Članak 296.

13.4. Sektor policijske tehnike i opreme

Proučava, planira, definira, odabire, standardizira, unificira, razvija, izrađuje, propisuje, upravlja, održava i nadzire tehničke sustave za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; organizira projektiranje, konstrukciju i izradu posebnih tehničkih sredstava i specijalne opreme za potrebe Ravnateljstva policije i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; organizira sustavno praćenje potreba korisnika za opremanjem u dijelu nabave i održavanja naoružanja, streljiva, kao i o tehničkoj zaštiti za sigurnost i zaštitu osoba i objekata te državne granice; organizira sustavno praćenje potreba korisnika za opremanjem policijskom tehnikom, opremom i odorama i opremom i tehnikom civilne zaštite; daje tehnička očitovanja, mišljenja i prijedloge iz djelokruga rada Sektora; analizira i izrađuje godišnje planove nabavke i rashoda iz djelokruga rada Sektora; aktivno sudjeluje u planiranju i uspostavi operativnih središta i stožera u izvanrednim situacijama, pri čemu usklađuje svoj djelokrug rada s Ravnateljstvom policije, Ravnateljstvom civilne zaštite i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području rada Sektora; sukladno podzakonskim aktima, propisuje i provodi evidencije iz djelokruga rada Sektora; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata koji se odnose na djelokrug rada Sektora; obavlja poslove: projektiranja, konstrukcije, razvoja, izrade, ispitivanja te verificiranja novih tehničkih sredstava i policijske opreme i opreme i tehnike civilne zaštite iz djelokruga rada Sektora; održava stručne kontakte s pojedinim policijskim službama te domaćim i stranim institucijama te proizvođačima opreme iz djelokruga rada Sektora; u okviru zaštite od ionizirajućih zračenja obavlja poslove vezane uz sigurnosne i zaštitne mjere djelatnika i uređaja u sustavu protueksplozijske kontrole objekata i osoba; prati tehnološka dostignuća, surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama te predlaže, pomaže i nadzire uvođenje tehnoloških novina u sustav Ministarstva; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; izrađuje i objedinjava kratkoročne i dugoročne planove i izvješća, te izrađuje i objedinjava strateške dokumente iz djelokruga Sektora; po potrebi organizira 24-satno dežurstvo iz djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora policijske tehnike i opreme ustrojavaju se sljedeće službe:

13.4.1. Služba policijske tehnike i naoružanja

13.4.2. Služba policijske opreme i odore

13.4.3. Služba centralnog skladišta.

Članak 297.

13.4.1. Služba policijske tehnike i naoružanja

Obavlja poslove vezane za službeno naoružanje i streljivo; raspoređivanje vrste i količine službenog naoružanja i streljiva; vodi brigu o održavanju i popravku službenog naoružanja, održavanju te ispitivanju službenog naoružanja; organizira popravak službenog naoružanja izvan Ministarstva; planira i obavlja kontrolno-tehničke preglede službenog naoružanja i streljiva; obavlja radove na ugradnji i upucavanju dodataka službenog naoružanja, vodi brigu o održavanju, popravku i ispitivanju službenog naoružanja u okviru vlastite radionice za kontrolu i popravak naoružanja; prati trendove naoružanja i streljiva u svijetu; obavlja poslove: projektiranja, konstrukcije, izrade, ispitivanja te verificiranja novih tehničkih sredstava, audio/video sustava i uređaja te policijske opreme i opreme civilne zaštite; popravlja, razrađuje i održava postojeća tehnička sredstva, audio/video sustave i uređaje te policijsku opremu i opremu civilne zaštite; organizira servisiranje i popravak tehničkih sredstava, audio/video sustava i uređaja te policijske opreme i opreme civilne zaštite izvan Ministarstva; sudjeluje u planiranju i nabavi i uporabi tehničkih sredstava, audio/video sustava i uređaja te policijske opreme i opreme civilne zaštite i sudjeluje u izradi odgovarajućih tehničkih zahtjeva i standarda za njihovu nabavu i uporabu; obavija poslove projektiranja, konstrukcije, razvoja, izrade, ispitivanja specijalnih elektroničkih sustava; izrađuje elaborate i naputke vezane uz uporabu i primjenu elektroničkih sustava te provodi postupke vezane uz standardizaciju i normizaciju tehničkih specifikacija prema zahtjevima korisnika; obavlja poslove vezane uz tehničku zaštitu objekata Ministarstva te uz tehnički zaštitu državne granice, odnosno uvođenja elektroničkih sigurnosnih i zaštitnih sustava u otvorenim i zatvorenim prostorima štićenih objekata i objekata od posebnog značaja te državne granice; izrađuje projektne zadatke sustava tehničke zaštite i zaštite državne granice te predlaže tehnička rješenja i smjernice potrebne za daljnje projektiranje i implementaciju sustava; nadzire i koordinira postupke vezane uz provedbu tehničke zaštite i zaštite državne granice te surađuje s korisnicima po pitanju izrade prosudbe ugroženosti i sigurnosnih elaborata; u okviru zaštite od ionizirajućih zračenja sudjeluje u poslovima vezanim uz sigurnosne i zaštitne mjere djelatnika i uređaja u sustavu protueksplozijske kontrole objekata i osoba; prati trendove razvoja tehničkih sredstava u svijetu i surađuje sa znanstvenim institucijama; iz djelokruga rada Službe izrađuje i upućuje naloge za izdavanje robe sa skladišta Ministarstva; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području policijske tehnike, policijske opreme, tehničkih sustava i sredstava, audio/video sustava i uređaja, specijalnih sustava i naoružanja; sudjeluje u izučavanju, organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja iz djelokruga rada Službe; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe policijske tehnike i naoružanja ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.4.1.1. Odjel za naoružanje i ubojna sredstva

13.4.1.2. Odjel za mehaničku opremu

13.4.1.3. Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Članak 298.

13.4.1.1. Odjel za naoružanje i ubojna sredstva

U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva predlaže, planira nabavu i organizira raspodjelu naoružanja i streljiva; organizira nabavu materijala, raznih dijelova i opreme potrebne za Radionicu za kontrolu i popravak naoružanja; planira i obavlja kontrolno-tehničke preglede službenog naoružanja i streljiva; planira i obavlja nadzor rada djelatnika koji rade po liniji naoružanja u policijskim upravama i naoružanja u policijskim upravama; održava stručne kontakte s pojedinim policijskim službama te domaćim i stranim institucijama te proizvođačima naoružanja i streljiva; prati stanje na području primjene i proizvodnje naoružanja i streljiva; obavlja verificirano ispitivanje naoružanja i streljiva; tehnički implementira naoružanje i streljivo u Ministarstvo; izrađuje naputke za rad s naoružanjem i streljivom; koristi i daje smjernice za rad s naoružanjem i streljivom; prati razvoj zakonskih propisa vezanih za naoružanje i streljivo, predlaže rješenja i nadzire provođenje istih; sudjeluje u osposobljavanju puškara iz policijskih uprava, te u suradnji s Policijskom akademijom inicira osposobljavanje u korištenju naoružanja na siguran način; vodi potrebne evidencije; Radionica za kontrolu i popravak naoružanja u sklopu Odjela obavlja poslove kontrolno-tehničkih pregleda službenog naoružanja u sjedištu Ministarstva i popravke službenog naoružanja dostavljenog iz svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja radove na ugradnji i upucavanju dodataka službenog naoružanja, priprema i rastavlja otpisano službeno oružje i oružje oduzeto od građana u okončanim postupcima koje je raspoređeno za uništenje; obavlja verificirano ispitivanje naoružanja i streljiva; tehnički implementira naoružanje i streljivo u Ministarstvo; sudjeluje u postupcima nabave materijala, rezervnih dijelova, opreme i sredstava za rad u radionici; održava stručne kontakte sa pojedinim policijskim službama te domaćim i stranim institucijama i proizvođačima naoružanja i streljiva; koristi i daje smjernice za rad s naoružanjem i streljivom; prati stanje na području primjene i proizvodnje naoružanja i streljiva; vodi potrebne evidencije; po potrebi kao ispomoć sudjeluje na terenu u implementaciji projekata drugih ustrojstvenih jedinica Službe policijske tehnike i naoružanja.

Članak 299.

13.4.1.2. Odjel za mehaničku opremu

Obavlja poslove projektiranja, konstruiranja, izrade, ispitivanja te verificiranja novih tehničkih sredstava; popravlja i održava postojeća tehnička sredstva; sudjeluje u postupcima nabave tehničkih sredstava i izrađuje tehničke zahtjeve i standarde za njihovu nabavu; prati razvoj tehničkih sredstava u svijetu; sudjeluje u nabavi materijala i opreme za izradu i popravak tehničkih sredstava; vodi potrebne evidencije; Ured za konstrukcije u okviru Odjela kontinuirano prati i komparativno analizira stanje u primjeni tehničkih sredstava te predlaže uvođenje tehničkih sredstava u uporabu u Ministarstvo; izrađuje planove razvoja tehničkih sredstava te elaborate i analize; obavija poslove razvoja, projektiranja i konstruiranja tehničkih sredstava, izrađuje tehničku dokumentaciju te nadzire i organizira ispitivanja tehničkih sredstava; održava stručne kontakte s pojedinim službama Ministarstva te domaćim i stranim institucijama i proizvođačima tehničkih sredstava; izrađuje naputke za rad s tehničkim sredstvima i prati stanje zakonskih propisa u primjeni tehničkih sredstava; s Radionicom za izradu i popravak policijske tehnike sudjeluje u organizaciji izrade mehaničkih dijelova tehničke opreme; Radionica za izradu i popravak policijske tehnike u okviru Odjela samostalno organizira, predlaže i kontrolira izradu novih tehničkih sredstava u radionici i kod vanjskih suradnika; organizira i nabavlja nabavu materijala i opreme za rad u radionici te nabavu alata i sredstava za rad; izrađuje nova tehnička sredstva, sredstva za specijalne sustave prema projektnoj i konstrukcijskoj dokumentaciji te obavlja popravke postojećih sredstava; aktivno sudjeluje u razradi projekata i razvoju novih tehničkih sredstava te obavlja ispitivanja sredstava pri uvođenju u primjenu; obavlja poslove tehničke podrške u operativnim akcijama; sudjeluje u postavljanju rendgenskih uređaja te detektora metala za pregled osobne prtljage i stvari, odnosno protudiverzijski pregled osoba, vodi potrebne evidencije; po potrebi daje ispomoć u poslovima nabave i održavanja specijalnih sustava kao i implementaciji na terenu u realizaciji projekata drugih ustrojstvenih jedinica Službe policijske tehnike i naoružanja.

Članak 300.

13.4.1.3. Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Obavlja poslove vezane uz tehničku zaštitu objekata Ministarstva, odnosno uvođenja elektroničkih sigurnosnih i zaštitnih sustava u otvorenim i zatvorenim prostorima štićenih objekata; izrađuje projektne zadatke sustava tehničke zaštite te predlaže tehnička rješenja i smjernice potrebne za daljnje projektiranje i implementaciju sustava; nadzire i koordinira postupke vezane uz provedbu tehničke zaštite te surađuje s korisnicima po pitanju izrade prosudbe ugroženosti i sigurnosnih elaborata; daje tehnička mišljenja po pitanju usvajanja sustava koji se uvode u Ministarstvo te kontrolira, odobrava ili predlaže izmjene projektne dokumentacije tehničke zaštite koju izrađuju ovlaštene tvrtke iz područja zaštite osoba i imovine; skrbi o stanju sustava tehničke zaštite, organizira i planira postupke preventivnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora, kontrole prolaza i protuprovalnog sustava; predlaže i kvantificira uvođenje novih sustava za potrebe Ministarstva te propisuje opremu i prati tijek implementacije; obavlja poslove projektiranja, konstrukcije i izrade složenih elektroničkih sustava, razrađuje tehnološke principe i implementira opremu i uređaje za potrebe mobilnih sustava za nadzor ili opservaciju; obavlja poslove uvođenja i definiranja elektroničke opreme te ugradnju i programiranje elektroničke opreme, provodi funkcionalna ispitivanja i obučava korisnike za rad sa sigurnosno zaštitnim sustavima; organizira posebne servise, održava i obavlja popravke specijalnih sustava, tehničkih sredstava, policijske tehnike i tehnike i opreme civilne zaštite; priprema, razrađuje i predlaže primjenu tehničkih sredstava i tehničkih metoda koji se uvode u sustav Ministarstva; izrađuje elaborate i naputke vezane uz uporabu i primjenu tehničkih sredstava i opreme te provodi postupke vezane uz standardizaciju i propisivanje tehničkih specifikacija prema zahtjevima korisnika; daje tehnička očitovanja, mišljenja i prijedloge u svezi tehničke opreme, posebice u području specijalnih elektroničkih sustava za prikriveni nadzor, praćenje, ili snimanje, odnosno javno fotodokumentiranje; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama; vodi potrebne evidencije; u okviru zaštite od ionizirajućih zračenja obavlja poslove vezane uz sigurnosne i zaštitne mjere djelatnika i uređaja u sustavu protueksplozijske kontrole objekata i osoba; ispred Ministarstva predlaže odgovornu osobu za zaštitu od ionizirajućih zračenja iz redova svojih djelatnika, a temeljem zakonskih i podzakonskih akata; predlaže i usklađuje podzakonske akte te prati tijek zakonodavstva iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja i surađuje s mjerodavnim službama po pitanju nadzora, kvalitete, provedbe mjera, načina zaštite i metodologije postupanja u slučaju izvanrednih događaja vezanih za izvore ionizirajućih zračenja; u okviru provedbe zaštitnih mjera i tehničke podrške za potrebe operativnih akcija, koordinira i prati tijek postavljanja i uporabe rendgenskih uređaja te detektora metala za pregled osobne prtljage i stvari, odnosno protudiverzijski pregled osoba; skrbi o opremi i obavlja ispitivanja u svrhu zaštite djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja; vodi evidencije o djelatnicima i tehnici, predlaže mjere i radnje, te prati postupke vezane uz pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i osobnog dozimetrijskog nadzora; Audio/video radionica u okviru Odjela obavlja poslove vezano uz implementaciju, eksploataciju, organizaciju i održavanje svih elektroničkih, mikroelektroničkih i automatskih sustava na korištenju u ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Ravnateljstva civilne zaštite; implementira, popravlja, razrađuje i održava postojeće audio i video sustave i uređaje, mjerne instrumente za kontrolu brzine kretanja vozila te sustava i uređaje za automatsko prepoznavanje i očitavanje registarskih oznaka vozila; implementira, popravlja, razrađuje i održava postojeće audio i video sustave i uređaje vezano uz sobe za snimanje razgovora kriminalističke policije; obavlja poslove vezano uz opremanje i održavanje audio/video sustava i sustava autonomnog napajanja u mobilnim stožerima Ministarstva; u suradnji sa Službom za komunikacije aktivno sudjeluje kao operater audio/video opreme u mobilnim stožerima Ministarstva na zahtjev ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije i Ravnateljstva civilne zaštite; organizira servisiranje i popravak opreme izvan Ministarstva i kontrolira kvalitetu obavljenih vanjskih usluga; vodi brigu o opremi za simultano prevođenje i o službenom ozvučenju u vlasništvu Ministarstva i aktivno sudjeluje kao operater ozvučenja za razna službena događanja u organizaciji Ministarstva; provodi postupke preventivnog i izvanrednog održavanja svih uređaja i sustava iz djelokruga rada Radionice; sudjeluje na terenu u implementaciji uređaja i sustava vezanih uz mjerenje brzine vozila, očitavanja registarskih oznaka vozila te soba za snimanje razgovora i ostalih sustava vezanih uz primjenu audio/video tehnologije; po potrebi sudjeluju za potrebe operativnih akcija na terenu, u postavljanju rendgenskih uređaja i detektora metala za pregled osobne prtljage i stvari; po potrebi kao ispomoć sudjeluje na terenu u implementaciji projekata drugih ustrojstvenih jedinica Službe policijske tehnike i naoružanja.

Članak 301.

13.4.2. Služba policijske opreme i odore

Proučava, planira, definira, odabire, unificira, razvija, propisuje, upravlja i nadzire opremanje policijskom opremom i odorama svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; prati trendove razvoja policijske opreme i odora te opreme i odora službi civilne zaštite u svijetu te predlaže nove vrste policijske opreme i odore kao i opreme i odore civilne zaštite; izrađuje tehničke zahtjeve i standarde vezane za policijsku opremu i odoru kao i opremu i odoru civilne zaštite; u obavljanju svojih poslova surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim državnim institucijama; prati i proučava razvoj novih tehnologija, surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama, te temeljem prikupljenih saznanja razvija, predlaže i provodi izmjene i poboljšanje na policijskoj opremi i odori kao i opremi i odori civilne zaštite; sudjeluje u postupcima planiranja i nabave policijske opreme i odore kao i opreme i odore civilne zaštite; skrbi o optimalnim zalihama odore na skladištu; organizira i izrađuje propise kojima se definira kvaliteta i tehničke karakteristike policijske opreme i odore kao i opreme i odore civilne zaštite; prati razvoj zaštitnih sredstava u svijetu te obavlja implementaciju; propisuje tehničke karakteristike i standarde zaštitne opreme; daje smjernice za pravilnu upotrebu i održavanje; obavlja nadzor nad primjenom propisa, pravila i standarda o opremanju policijskom opremom i odorom kao i opremom i odorom civilne zaštite; obavlja ocjene i analize nabavljene policijske opreme i odore kao i opreme i odore civilne zaštite te predlaže poboljšanja; izrađuje tehničke zahtjeve i standarde vezane za policijsku opremu i odoru kao i opremu i odoru civilne zaštite; u obavljanju poslova surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim državnim institucijama i tvrtkama koje mogu doprinijeti u iznalaženju cjelovitih rješenja u opremanju policijskom opremom i odorama kao i opremom i odorama civilne zaštite; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u cilju standardizacije opremanja policijskom opremom i odorama kao i opremom i odorama civilne zaštite; iz djelokruga rada Službe izrađuje i upućuje naloge za izdavanje robe sa skladišta Ministarstva; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području policijske opreme i odore kao i opreme i odore civilne zaštite; sudjeluje u izučavanju, organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja iz djelokruga rada Službe; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada.

Članak 302.

13.4.3. Služba centralnog skladišta

Organizira, koordinira i nadzire rad skladišta iz nadležnosti Uprave, prati propise o vođenju skladišnog poslovanja, skrbi o optimalnim zalihama na skladištu i pravodobno pokreće postupke koji prethode nabavi svih potrebnih roba; skrbi o smještaju ispravnosti i čuvanju svih uskladištenih roba; organizira preuzimanje, skladištenje i izdavanje svih preuzetih roba krajnjim korisnicima i o svemu vodi pravilnu propisanu dokumentaciju sukladnu podzakonskim aktima; obavlja nadzor i kontrolu raspolaganja i smještaja u policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite, te prati realizaciju poduzetih mjera i radnji u cilju otklanjanja nepravilnosti, kao i poslove nadzora u svezi organizacije skladišnog poslovanja i vođenja optimalnih zaliha u ustrojstvenim jedinicama; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira rad u policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; sudjeluje u projektiranju te nadzire tehničke i protupožarne sustave zaštite skladišnog prostora; predlaže organizaciju skladišnog prostora; prati propise u vođenju skladišnog poslovanja; izdaje robu sa skladišta uz propisanu dokumentaciju; vodi brigu o alatima i opremi po radnim nalozima; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području skladišnog poslovanja; sudjeluje u izučavanju, organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja iz djelokruga rada Službe; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada. U Službi, radi obavljanja skladišnog poslovanja, djeluju: Skladište IT tehnike i specijalne opreme, Skladište odore, odjeće, obuće i osobne opreme, Skladište naoružanja i ubojnih sredstava, Skladište tiskanica i uredskog materijala, Skladište prehrane i potrošnog materijala, Alatnica te pripadna skladišta na Policijskoj akademiji.

Članak 303.

13.5. Sektor prometne tehnike

Proučava, planira, definira, odabire, standardizira, unificira, razvija, izrađuje, propisuje, upravlja, održava i nadzire cjelokupnu prometnu tehniku za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; potrebno skrbi o svim edukacijskim oblicima za potrebe svih razina u području rada Sektora; organizira praćenje i nadziranje te utvrđuje potrebu i predlaže nabavku prometnih sredstava, ustrojava sustav održavanja; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području rada Sektora; sukladno podzakonskim aktima, propisuje i provodi evidencije iz djelokruga rada Sektora; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata koji se odnose na djelokrug rada Sektora; analizira i izrađuje godišnje planove nabavke i rashoda iz djelokruga rada Sektora; daje tehnička očitovanja, mišljenja i prijedloge iz djelokruga rada Sektora; održava stručne kontakte s pojedinim policijskim službama, te domaćim i stranim institucijama i proizvođačima opreme iz djelokruga rada Sektora; provodi planiranje i nadzire provođenje svih projekata Ministarstva iz nadležnosti Sektora; osigurava uspostavljanje održavanja i kontrole sustava sigurnosti i kvalitete tehničkih sustava, opremanja i poslovnih procesa iz nadležnosti Sektora; prati tehnološka dostignuća, surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama te predlaže, pomaže i nadzire uvođenje tehnoloških novina u sustav Ministarstva; prati i analizira provedbu nabave opreme iz nadležnosti Sektora; po potrebi organizira 24-satno dežurstvo iz djelokruga rada Sektora; surađuje i koordinira s policijskim upravama po liniji rada; izrađuje i objedinjava kratkoročne i dugoročne planove i izvješća, te izrađuje i objedinjava strateške dokumente iz djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora prometne tehnike ustrojavaju se sljedeće službe:

13.5.1. Služba cestovnih prometnih sredstava

13.5.2. Služba za plovila i letjelice.

Članak 304.

13.5.1. Služba cestovnih prometnih sredstava

Planira, organizira i izvršava opremanje specijalne opreme u prometnim sredstvima u suradnji s odjelima u Upravi za razvoj, opremu i potporu; analizira i izrađuje godišnje planove nabavke i rashoda prometnih sredstava, kao i poslove vezane uz strategiju, standardizaciju i unifikaciju prometnih sredstava; propisuje tehničku specifikaciju na osnovu taktičko-tehničkih zahtjeva korisnika za cestovna prometna sredstva; sukladno općim aktima, propisuje i provodi evidencije korištenja, održavanja, provođenja postupaka obrade štetnih događaja, kao i nadzor provođenja zadanih normi u korištenju, održavanju, te ekonomičnosti održavanja cestovnih prometnih sredstava; nadzire provođenje zadanih normi u korištenju i održavanju prometnih sredstava, te provodi racionalizaciju korištenja i ekonomičnosti održavanja; Organizira, izvršava i nadzire održavanje prometnih sredstava u Ministarstvu u sjedištu, a organizira i nadzire održavanje izvan sjedišta; organizira popravak vozila u mreži ovlaštenih servisa; organizira obavljanje tehničkog pregleda vozila u sjedištu Ministarstva; planira, organizira i izvršava opremanje specijalne opreme u prometnim sredstvima u suradnji sa službama u Upravi; sudjeluje u izradi godišnjih planova nabave i rashoda prometnih sredstava, kao i poslove vezane uz strategiju, standardizaciju i unifikaciju prometnih sredstava; inicira nabavu auto-dijelova i auto-guma; sudjeluje u propisivanju tehničkog korištenja i održavanja prometnih sredstava sukladno tehničkim standardima proizvođača; sukladno podzakonskim aktima, propisuje i provodi evidencije korištenja i održavanja prometnih sredstava, provodi postupak obrade štetnih događaja, nadzire provođenje zadanih normi u korištenju i održavanju prometnih sredstava, te provodi racionalizaciju korištenja i ekonomičnosti održavanja, te provodi centraliziranu registraciju prometnih sredstava Ministarstva; obavlja poslove registracije, odjave i rashoda vozila, te vodi evidencije; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata koji se odnose na prometna sredstva, te vodi potrebne evidencije; organizira 24-satno dežurstvo iz djelokruga rada Službe; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području korištenja održavanja prometnih sredstava; organizira i provodi u suradnji sa nadležnom službom, informatizaciju poslovnih procesa Ministarstva u dijelu nadležnosti odjela prometne tehnike, te sukladno tome vodi evidencije; surađuje i koordinira s policijskim upravama i područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; obavlja poslove prijevoza osoba, tereta, specijalnog tereta (ADR) na razini Ministarstva te daje ispomoć u organizaciji izvršavanja zadaća Ravnateljstva policije, Ravnateljstva civilne zaštite i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe cestovnih prometnih sredstava ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.5.1.1. Odjel za planiranje i eksploataciju

13.5.1.2. Odjel za registraciju i održavanje.

Članak 305.

13.5.1.1. Odjel za planiranje i eksploataciju

Organizira i izvršava na temelju utvrđenih mjerila i propisa poslove opremanja i korištenja vozila; predlaže i izrađuje godišnje planove nabavke i rashoda cestovnih prometnih sredstava, kao i poslove vezane uz strategiju, standardizaciju i unifikaciju istih; propisuje tehničku specifikaciju na osnovu taktičko-tehničkih zahtjeva korisnika za cestovna prometna sredstva; propisuje tehničko korištenje sukladno tehničkim standardima proizvođača; nadzire provođenje zadanih normi u korištenju i održavanju prometnih sredstava, te provodi racionalizaciju korištenja prometnih sredstava i ekonomičnosti održavanja; sustavom prati eksploatacijske parametre prometnih sredstava te temeljem toga prati korištenje vozila i predlaže preraspodjelu vozila unutar sustava Ministarstva radi racionalnijeg i ekonomičnijeg korištenja istih, vrši nadzor reklamacijskih postupaka za vozila iz leasinga; sudjeluje u organizaciji i provedbi informatizacije poslovnih procesa Ministarstva u dijelu nadležnosti odjela prometne tehnike, te sukladno time vodi evidencije; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata Ministarstva koji se odnose na cestovna prometna sredstva. Vozni park Ministarstva u okviru Odjela obavlja poslove prijevoza osoba, tereta, specijalnog tereta (ADR) na razini Ministarstva te daje ispomoć u organizaciji izvršavanja zadaća Ravnateljstva policije, Ravnateljstva civilne zaštite i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; vodi evidencije o prijevozima i radu vozača; obavlja poslove dnevnog planiranja korištenja vozila i rasporeda vozača u voznom parku sjedišta Ministarstva, vodi i ažurira dokumentaciju o vozilima i vozačima voznog parka u sjedištu Ministarstva; organizira 24-satno dežurstvo iz djelokruga rada voznog parka Ministarstva, prema mogućnosti pruža ispomoć u vozilima i vozačima drugim tijelima državne uprave.

Članak 306.

13.5.1.2. Odjel za registraciju i održavanje

Organizira, izvršava i nadzire održavanje prometnih sredstava u Ministarstvu u sjedištu, a organizira i nadzire održavanje izvan sjedišta; organizira popravak vozila u mreži ovlaštenih servisa; organizira obavljanje tehničkog pregleda vozila u sjedištu Ministarstva; planira, organizira i izvršava opremanje specijalne opreme u prometnim sredstvima u suradnji sa službama u Upravi; sudjeluje u izradi godišnjih planova nabave i rashoda prometnih sredstava; inicira nabavu auto-dijelova i auto-guma; sukladno podzakonskim aktima, propisuje i provodi evidencije korištenja i održavanja prometnih sredstava, provodi postupak obrade štetnih događaja, nadzire provođenje zadanih normi u održavanju prometnih sredstava; provodi centraliziranu registraciju prometnih sredstava Ministarstva; obavlja poslove registracije, odjave i rashoda vozila, te vodi evidencije; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata koji se odnose na prometna sredstva, te vodi potrebne evidencije; obavlja nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u području korištenja održavanja prometnih sredstava; organizira i provodi u suradnji sa nadležnom službom; surađuje i koordinira s policijskim upravama po liniji rada; daje ispomoć u organizaciji izvršavanja zadaća Ravnateljstva policije i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Automehaničarska radionica u okviru Odjela provodi poslove održavanja vozila Ministarstva u sjedištu, organizira i odlučuje o popravcima i servisima izvan Ministarstva i kontrolira kvalitetu obavljenih vanjskih usluga, sudjeluje u poslovima vezanim za obradu štetnih događaja, brine o tehničkoj ispravnosti vozila, priprema vozila za tehnički pregled, provodi poslove interventnih popravaka vozila na terenu, po potrebi organizira vučnu službu za potrebe službenih vozila Ministarstva; provodi poslove demontaže i montaže guma, vrši popravak i balansiranje autoguma; provodi poslove servisa i popravaka elektrouređaja u motornim vozilima; održava elektrouređaje i instalacije u vozilu; u autopraonici provodi poslove pranja i održava čistoću vozila; vodi propisane evidencije, sudjeluje u nabavci auto dijelova, auto guma i drugog potrošnog materijala za potrebe radionice. U okviru automehaničarske radionice organizirano je priručno skladište autodijelova i potrošnog materijala za potrebe radionice.

Članak 307.

13.5.2. Služba za plovila i letjelice

Predlaže i izrađuje godišnje planove nabavke i rashoda plovila, letjelica i opreme za navedena prometna sredstva, kao i suradnju sa vanjskim stručnim institucijama poslove vezane uz strategiju, standardizaciju i unifikaciju plovila i letjelica; propisuje tehničku specifikaciju na osnovu taktičko-tehničkih zahtjeva korisnika za plovila i letjelice; propisuje korištenje i održavanje plovila i letjelica sukladno tehničkim standardima proizvođača; nadzire projekte i gradnju plovila te sudjeluje u radu stručnih institucija iz područja brodogradnje, organizira poslove i provodi iste vezano uz remonte i havarije plovila i letjelica, kontrolira kvalitetu obavljenih vanjskih usluga na plovilima i letjelicama; sukladno općim aktima, propisuje i provodi evidencije korištenja, održavanja, provođenja postupaka obrade štetnih događaja, kao i nadzor provođenja zadanih normi u korištenju, održavanju, te ekonomičnosti održavanja plovila i letjelica; sudjeluje u donošenju i prati provedbu podzakonskih akata koji se odnose na prometna sredstva.

Članak 308.

14. UPRAVA ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE

Prati stanje i pojave u provedbi zakona i drugih propisa s područja upravnih poslova vezanih uz prijavništvo, izdavanje osobnih isprava hrvatskih državljana, nabavu i registraciju oružja građana, vozače, registraciju vozila i poslove stranaca, međunarodne zaštite i državljanstva; priprema prijedloge zakonskih i podzakonskih propisa u ovome području; poduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi zakona i drugih propisa iz ovoga područja; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih uprava i policijskih postaja iz područja svoje nadležnosti; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeći sektori:

14.1. Sektor za upravne poslove i državljanstvo

14.2. Sektor za strance i međunarodnu zaštitu.

Članak 309.

14.1. Sektor za upravne poslove i državljanstvo

Organizira, usmjerava i koordinira rad službi u sastavu Sektora; obavlja poslove vezane uz nabavu i registraciju oružja građana, vozače, registraciju vozila, poslove prijavništva i izdavanja osobnih isprava, državljanstva; sudjeluje u izradi propisa iz područja svoje nadležnosti i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za upravne poslova i državljanstvo ustrojavaju se sljedeće službe:

14.1.1. Služba za upravne poslove

14.1.2. Služba za državljanstvo.

Članak 310.

14.1.1. Služba za upravne poslove

Organizira, usmjerava i koordinira rad na poslovima prebivališta i boravišta građana, osobnih iskaznica, putnih isprava, određivanja MBG, poslovima vezanim uz registracije motornih i priključnih vozila i izdavanje vozačkih dozvola, poslovima vezanim uz nabavu i registraciju oružja građana; surađuje s drugim tijelima državne vlasti; analizira provedbu međunarodnih ugovora; pruža pomoć i nadzire obavljanje upravnih poslova u policijskim upravama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za upravne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

14.1.1.1. Odjel za poslove oružja

14.1.1.2. Odjel za promet i vozila

14.1.1.3. Odjel za prijavništvo i osobne isprave.

Članak 311.

14.1.1.1. Odjel za poslove oružja

Organizira, usmjerava, koordinira i nadzire primjenu propisa u vezi nabave, registracije i korištenja oružja građana; sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja, daje stručna mišljenja i upute o primjeni propisa kojima je regulirana nabava, registracija i korištenje oružja građana, obavlja upravni i stručni nadzor nad radom policijskih uprava i postaja u ovom području te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u njihovom radu; pruža stručnu pomoć policijskim upravama u obavljanju poslova iz svog djelokruga; provodi drugostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Članak 312.

14.1.1.2. Odjel za promet i vozila

Organizira, usmjerava, koordinira i nadzire primjenu propisa u vezi registracije motornih i priključnih vozila, izdavanja vozačkih dozvola te zamjene vozačkih dozvola izdanih izvan Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja, daje stručna mišljenja i upute o provedbi propisa iz ovoga područja; provodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih i drugih priredbi i aktivnosti na cestama i izdavanje odobrenja za izdavanje pokusnih i prenosivih pločica, ostvaruje kontakte s nadležnim tijelima u svezi registracije vozila; analizira međunarodne konvencije i druge propise iz svog područja; obavlja upravni i stručni nadzor nad radom policijskih uprava i postaja u ovom području te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u njihovom radu; pruža stručnu pomoć policijskim upravama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 313.

14.1.1.3. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

Organizira, nadzire i koordinira rad policijskih uprava te analizira stanje na poslovima prebivališta i boravišta građana, matičnog broja građana, osobnog identifikacijskog broja iz nadležnosti Ministarstva; osobnih iskaznica i putnih isprava hrvatskih državljana; sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja; daje stručna mišljenja i upute o provedbi propisa iz ovoga područja; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne vlasti; pruža stručnu pomoć i obavlja upravni i stručni nadzor nad radom policijskih uprava i postaja u ovom području te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u njihovom radu; vodi upravne postupke; inicira izradu zakonskih i podzakonskih propisa, obavlja upravni i inspekcijski nadzor nad radom ovlaštene pravne osobe za izradu putovnica i osobnih iskaznica.

Članak 314.

14.1.2. Služba za državljanstvo

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prati stanje i pojave u vezi izvršavanja propisa iz područja državljanstva; sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja; koordinira rad, pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih uprava i policijskih postaja u ovom poslovima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti u poslovima državljanstva; prati stanje i pojave u svezi stjecanja, utvrđivanja i prestanka hrvatskog državljanstva; analizira provedbu međunarodnih ugovora koji se odnose na ovo područje.

Članak 315.

14.2. Sektor za strance i međunarodnu zaštitu

Organizira, usmjerava i koordinira rad službi u sastavu Sektora, obavlja poslove vezane uz zakonite boravke stranca, viza, međunarodne zaštite te prihvata i smješta tražitelja međunarodne zaštite; poslove uredskog poslovanja; sudjeluje u izradi propisa iz područja svoje nadležnosti i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil, sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz područja svoje nadležnosti i provedbi projekata.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za strance i međunarodnu zaštitu ustrojavaju se sljedeće službe:

14.2.1. Služba za strance

14.2.2. Služba za međunarodnu zaštitu

14.2.3. Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite.

Članak 316.

14.2.1. Služba za strance

Organizira, usmjerava i koordinira rad na području zakonitih boravaka stranaca i viza; sudjeluje u izradi propisa iz područja svoje nadležnosti i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; analizira stanje i pojave u provedbi propisa koji uređuje navedeno područje; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; pruža stručnu pomoć i nadzire policijske uprave u području zakonitih boravaka stranaca i viza; surađuje s drugim tijelima državne vlasti; analizira provedbu međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz područja svoje nadležnosti i provedbi projekata.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za strance ustrojavaju se sljedeći odjeli:

14.2.1.1. Odjel za zakonite boravke stranaca

14.2.1.2. Odjel za vize.

Članak 317.

14.2.1.1. Odjel za zakonite boravke stranaca

Obavlja upravne poslove u svezi zakonitih boravaka stranaca; analizira stanje i pojave u provedbi propisa koji uređuju zakonite boravke stranaca te inicira izmjene i dopune tih propisa i usklađivanje tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa iz navedenog područja; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz područja svoje nadležnosti i provedbi projekata; pruža stručnu pomoć i nadzire policijske uprave i policijske postaje u ovom području; surađuje s drugim tijelima državne vlasti u rješavanju zakonitih boravaka stranaca; analizira provedbu međunarodnih ugovora; obavlja i druge poslove iz navedenog područja.

Članak 318.

14.2.1.2. Odjel za vize

Obavlja poslove vezane uz postupak izdavanja i produženja viza; pruža stručnu pomoć i nadzire policijske uprave i policijske postaje u ovom području; analizira stanje i pojave u provedbi propisa vezanih uz izdavanja viza, surađuje s drugim tijelima državne vlasti u postupku davanja mišljenja/suglasnosti za izdavanje viza; prati provedbu viznog sustava; analizira provedbu međunarodnih ugovora iz svog djelokruga; daje odobrenje za prijenos posmrtnih ostataka preko državne granice; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 319.

14.2.2. Služba za međunarodnu zaštitu

Organizira, usmjerava i koordinira rad na području međunarodne i privremene zaštite; sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil, sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u postupku međunarodne zaštite, postupka utvrđivanja odgovorne države članice za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (dublinski postupak) i integracije osoba s odobrenom međunarodne zaštite.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodnu zaštitu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

14.2.2.1. Odjel za postupak međunarodne zaštite

14.2.2.2. Odjel za dublinski postupak

14.2.2.3. Odjel za integraciju.

Članak 320.

14.2.2.1. Odjel za postupak međunarodne zaštite

Provodi upravni postupak i obavlja druge poslove vezane uz postupak povodom zahtjeva za međunarodnu i privremenu zaštitu; prati promjene pravne stečevine Europske unije iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna tih propisa te usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u postupku međunarodne zaštite; prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o zemljama podrijetla tražitelja međunarodne zaštite; obavlja i druge poslove vezane uz postupak međunarodne zaštite.

Članak 321.

14.2.2.2. Odjel za dublinski postupak

Provodi dublinski postupak (provedba EURODAC i Dublin Uredbi); provodi upravni postupak iz navedenog područja, prati promjene pravne stečevine Europske unije iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna tih propisa te usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u provedbi dublinskog postupka; provodi postupak organizacije transfera sukladno dublinskom postupku; obavlja i druge poslove vezane uz dublinski postupak.

Članak 322.

14.2.2.3. Odjel za integraciju

Pruža pomoć u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i sudjeluje u koordinaciji integracije; prati promjene u europskom zakonodavstvu iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna tih propisa; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama iz navedenog područja; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; obavlja i druge poslove vezane uz postupak integracije.

Članak 323.

14.2.3. Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite

Organizira, usmjerava i koordinira rad na području prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite te uzimanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, provodi upravni postupak iz ovog područja, sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil, sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama ovog Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u području prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite ustrojavaju se sljedeći odjeli:

14.2.3.1. Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu

14.2.3.2. Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini.

Članak 324.

14.2.3.1. Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu

Obavlja poslove prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite, uzimanja zahtjeva, otisaka papilarnih linija i fotografiranja tražitelja međunarodne zaštite, provodi upravni postupak u okviru svoje nadležnosti, izrađuje iskaznice tražitelja međunarodne zaštite, skrbi o zbrinjavanju i pružanju pomoći tražiteljima međunarodne zaštite; organizira prikupljanje materijalnih sredstava i osigurava osnovne uvjete za život tražitelja međunarodne zaštite; kontaktira i koordinira s nadležnim tijelima i institucijama u ostvarivanju prava i pružanja potrebne skrbi tražiteljima međunarodne zaštite; prati promjene pravne stečevine Europske unije iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna i usklađivanju propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz navedenog područja; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata, daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; obučava policijske i državne službenike iz navedenog područja; koordinira smještaj tražitelja međunarodne zaštite sukladno njihovim potrebama; obavlja i druge poslove vezane uz poslove prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite.

Članak 325.

14.2.3.2. Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini

Obavlja poslove prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite, uzimanja zahtjeva, otisaka papilarnih linija i fotografiranja tražitelja međunarodne zaštite, provodi upravni postupak u okviru svoje nadležnosti, izrađuje iskaznice tražitelja međunarodne zaštite, skrbi o zbrinjavanju i pružanju pomoći tražiteljima međunarodne zaštite; organizira prikupljanje materijalnih sredstava i osigurava osnovne uvjete za život tražitelja međunarodne zaštite; kontaktira i koordinira s nadležnim tijelima i institucijama u ostvarivanju prava i pružanja potrebne skrbi tražiteljima međunarodne zaštite; prati promjene pravne stečevine Europske unije iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna i usklađivanju propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz navedenog područja; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata, daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; obučava policijske i državne službenike iz navedenog područja; koordinira smještaj tražitelja međunarodne zaštite sukladno njihovim potrebama; obavlja i druge poslove vezane uz poslove prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite.

II. MINISTARSTVO – POLICIJSKE UPRAVE I POLICIJSKE POSTAJE

Članak 326.

Na području županija u Republici Hrvatskoj osnivaju se policijske uprave radi obavljanja sljedećih poslova:

1. zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba

2. zaštite javnog reda i mira te imovine

3. sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja

4. traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima

5. nadzora i upravljanja cestovnim prometom

6. sa strancima na temelju zakona

7. nadzora i osiguranja državne granice

8. određenih upravnih poslova.

Na temelju pokazatelja o veličini područja, broju stanovništva, broju kaznenih djela i prekršaja, te značajkama prometnih pravaca i zemljopisnom položaju, policijske uprave svrstavaju se u IV kategorije.

Policijskom upravom upravlja načelnik policijske uprave koji je odgovoran za stanje sigurnosti na području nadležnosti policijske uprave.

Za stanje u području suzbijanja organiziranog kriminaliteta i zaštiti državne granice odgovoran je glavni ravnatelj policije i načelnik policijske uprave.

Članak 327.

Na području policijskih uprava osnivaju se policijske postaje radi obavljanja sljedećih poslova:

1. zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija

2. u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela iz područja unutarnjih poslova

3. sigurnosti cestovnog prometa

4. zaštite i prelaska državne granice

5. suzbijanja nezakonitih migracija

6. zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe

7. zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjih plovnih putova

8. kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa.

Na temelju pokazatelja o veličini područja, broju stanovništva, broju kaznenih djela i prekršaja, te značajkama prometnih pravaca i zemljopisnom položaju, policijske postaje svrstavaju se u III kategorije.

S obzirom na vrstu poslova koje obavljaju, policijske postaje su opće i specijalizirane.

Policijskom postajom upravlja načelnik policijske postaje koji je odgovoran za stanje sigurnosti na području nadležnosti policijske postaje.

Za stanje u području suzbijanja najsloženijih kaznenih djela odgovoran je načelnik policijske uprave i načelnik policijske postaje.

1. POLICIJSKA UPRAVA I. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Članak 328.

1.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i objedinjuje analize na razini Policijske uprave te sudjeluje u provođenju jedinstvenog programa analitičkog istraživanja Ministarstva, donosi programske i planske dokumente.

U Uredu načelnika ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.1.1. Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

1.1.2. Služba prevencije.

Članak 329.

1.1.1. Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 330.

1.1.2. Služba prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; izvješćuje o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; podnosi izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; u provedbi prevencije surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, ustanovama, građanskim udrugama i samoorganiziranim građanima; izrađuje planove i programe preventivnog djelovanja te predlaže mjere i oblike njihove provedbe; izravno i putem sredstava javnog priopćavanja informira i savjetuje građane te organizira seminare i prezentacije o sigurnosti; izrađuje i distribuira promotivne materijale; provodi edukaciju policijskih službenika o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje; u provedbi prevencije surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 331.

1.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija.

Za obavljanje poslova Operativno-komunikacijskog centra policije ustrojava se:

1.2.1. Jedinica za zadržavanje i prepratu.

Članak 332.

1.2.1. Jedinica za zadržavanje i prepratu

Organizira prihvat, zadržavanje i prepratu privedenih osoba, skrbi o njihovoj prehrani, zdravstvenom stanju i rokovima njihova zadržavanja, o čemu vodi propisane evidencije; nadzire zakonitost postupanja policijskih službenika prema uhićenim i pritvorenim osobama, vodi brigu o poštivanju prava uhićenih i pritvorenih osoba; podnosi izvješća i izvršava naloge državnog odvjetnika; unosi potrebne podatke u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba te vodi ostale propisane evidencije.

Članak 333.

1.3. Sektor policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.3.1. Služba za javni red

1.3.2. Služba za osiguranja

1.3.3. Služba za sigurnost cestovnog prometa

1.3.4. Protueksplozijska služba

1.3.5. Interventna jedinica policije.

Članak 334.

1.3.1. Služba za javni red

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja za obranu zemlje; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za javni red ustrojavaju se:

1.3.1.1. Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije

1.3.1.2. Odjel za stručno usavršavanje.

Članak 335.

1.3.1.1. Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije

Obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama, predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije i načina obavljanja preventivne djelatnosti te mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja.

Članak 336.

1.3.1.2. Odjel za stručno usavršavanje

Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja.

Članak 337.

1.3.2. Služba za osiguranja

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za osiguranja ustrojava se:

1.3.2.1. Odjel za pripremu i planiranje.

Članak 338.

1.3.2.1. Odjel za pripremu i planiranje

Planira, predlaže i pruža stručnu pomoć prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba; planira, organizira i provodi održavanje javnog reda uz mjesto održavanja javnog okupljanja; prosuđuje postojanje uvjeta za održavanje javnih okupljanja na temelju prijave te inih sigurnosnih okolnosti i nalaže provedbu dodatnih mjera osiguranja; prati, analizira i predlaže poduzimanje mjera povodom uočenih pojava koje narušavaju javni red na javnim okupljanjima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi provedbenih planova u svezi osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba; nadzire rad ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti; pruža stručnu pomoć drugim tijelima državne vlasti te pravnim i fizičkim osobama u tim poslovima.

Članak 339.

1.3.3. Služba za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 340.

1.3.4. Protueksplozijska služba

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja improviziranih eksplozivnih sredstava; provodi mjere i radnje u cilju sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja izvan minski sumnjivih površina; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; u složenijim intervencijama na području drugih policijskih uprava pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima; planira, organizira i provodi uništavanja prikupljenih zaostalih eksplozivnih sredstava na namjenskim poligonima; sudjeluje u obavljanju pretraga prostora i očevida događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja protueksplozijskom odjelu u sjedištu; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; sudjeluje u provedbi stručnog osposobljavanja policijskih službenika te drugih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite; planira i provodi periodičnu obuku policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; planira, organizira i provodi dopunsko stručno usavršavanje policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu iz drugih policijskih uprava; provodi preventivne djelatnosti upoznavanja, edukacije i osvještavanja građana o opasnostima od eksplozivnih sredstava; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 341.

1.3.5. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča; obavlja poslove počasnog postroja; surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 342.

1.4. Sektor za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog prometa, obavija poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.4.1. Služba za državnu granicu

1.4.2. Služba za nezakonite migracije.

Članak 343.

1.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, sprječavanja krijumčarenja, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, zaštite zračnog prometa, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za državnu granicu ustrojavaju se:

1.4.1.1. Odjel za graničnu kontrolu,

1.4.1.2. Odjel za zaštitu državne granice.

Članak 344.

1.4.1.1. Odjel za graničnu kontrolu

Provodi mjere kontrole prelaska državne granice, sudjeluje u prihvatu i predaji osoba na državnoj granici, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 345.

1.4.1.2. Odjel za zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite državne granice, sprječavanja krijumčarenja, rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 346.

1.4.2. Služba za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i nezakonitog rada stranaca, obavlja prihvat i predaju osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za nezakonite migracije ustrojavaju se:

1.4.2.1. Odjel za kontrolu

1.4.2.2. Odjel za izvršenje mjera.

Članak 347.

1.4.2.1. Odjel za kontrolu

Analizira stanje i pojave u provedbi zakonitosti kretanja i boravka stranaca; planira i provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i nezakonitog rada stranaca; nadzire poslove kontrole stranaca u policijskim postajama; nadzire provedbu i vodi statistiku o poduzetim mjerama prema strancima; pruža stručnu pomoć policijskim postajama u provođenju rješavanja složenijih slučajeva; nadzire operativni dio posla u vezi podnošenja zahtjeva za azil; organizira edukaciju policijskih službenika na poslovima ilegalnih migracija i stranaca; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 348.

1.4.2.2. Odjel za izvršenje mjera

Provodi nadzor rada policijskih službenika na poslovima izvršenja mjera u policijskim postajama; nadzire provedbu poduzetih mjera prema strancima; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera sprječavanja nezakonitih migracija i nezakonitog rada stranaca; pruža stručnu pomoć policijskim postajama u provođenju rješavanja složenijih slučajeva; predlaže prepratu stranaca u Prihvatilište, do državne granice i diplomatsko-konzularnih predstavništava; provodi postupak prisilnog udaljenja stranaca; vodi evidenciju i statistiku izvršenja mjera; organizira edukaciju policijskih službenika na poslovima izvršenja mjera; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 349.

1.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova Sektora kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

1.5.2. Služba općeg kriminaliteta

1.5.3. Služba organiziranog kriminaliteta

1.5.4. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

1.5.5. Služba kriminaliteta droga

1.5.6. Služba kriminalističke tehnike.

Članak 350.

1.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

Analizira stanje potražne djelatnosti u policijskim postajama; vodi kriminalističke, prekršajne i potražne evidencije, provodi utvrđivanje istovjetnosti; traganje za osobama počiniteljima kaznenih djela, u svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada podržava baze podataka iz svoje nadležnosti; podržava provođenje kriminalističkih istraživanja kroz analitičke obrade, prati i analizira sustav prikupljanja podatka iz svih izvora, prati i analizira kaznena djela iz područja kibernetičke sigurnosti, djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti te provodi aktivnosti i mjere u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora, provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela kibernetičke sigurnosti, obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Službe i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Kriminalističko-obavještajne službe ustrojavaju se:

1.5.1.1. Odjel kriminalističkih evidencija

1.5.1.2. Odjel za potrage

1.5.1.3. Odjel kriminalističko-obavještajne analitike

1.5.1.4. Odjel kibernetičke sigurnost.

Članak 351.

1.5.1.1. Odjel kriminalističkih evidencija

Vodi kriminalističke, prekršajne i potražne evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka u kriminalističkim, potražnim i prekršajnim evidencijama, vodi stalno dežurstvo za davanje podataka iz evidencija, raspisuje i obustavlja tjeralice i objave za osobama i predmetima, obavlja poslove utvrđivanja istovjetnosti; vodi urudžbeni upisnik i arhivu Policijske uprave; obavlja nadzor u policijskim postajama i pruža stručnu pomoć iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 352.

1.5.1.2. Odjel za potrage

Provodi mjere i radnje u svrhu pronalaska počinitelja teških kaznenih djela; uključuje se u organizaciju potražne djelatnosti u policijskim postajama; provodi mjere i radnje u svrhu pronalaska osoba za kojima se traga na temelju međunarodnih potraga i sudskih tjeralica,traga za osobama za koje postoje osnove sumnje da su počinitelji ili žrtve kaznenih djela; obavlja nadzor policijskih postajai pruža stručnu pomoć iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 353.

1.5.1.3. Odjel kriminalističko-obavještajne analitike

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, pruža stručnu pomoć i sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala te obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 354.

1.5.1.4. Odjel kibernetičke sigurnosti

Sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; sudjeluje u uspostavi učinkovitih mehanizama razmjene, ustupanja i pristupa podacima potrebnim za osiguravanje više razine opće sigurnosti u kibernetičkom prostoru; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, te predlaže rješenja na planu podizanja razine učinkovitosti rada; neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; pruža specijaliziranu potporu drugim policijskim jedinicama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i pravnim osobama; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala te obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 355.

1.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i ratnog zločina; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe općeg kriminaliteta ustrojavaju se:

1.5.2.1. Odjel za krvne delikte

1.5.2.2. Odjel za imovinske delikte

1.5.2.3. Odjel maloljetničke delinkvencije.

Članak 356.

1.5.2.1. Odjel za krvne delikte

Analizira slanje i pojave krvnih delikata i delikata protiv opće sigurnosti ljudi i imovine; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; izravno organizira prethodne kriminalističke obrade i kriminalističke obrade u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 357.

1.5.2.2. Odjel za imovinske delikte

Analizira stanje i pojave imovinskih delikata; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; izravno organizira prethodne kriminalističke obrade i kriminalističke obrade u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 358.

1.5.2.3. Odjel maloljetničke delinkvencije

Analizira stanje i pojave kriminaliteta maloljetnika i na štetu maloljetnika; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u svezi sa maloljetnicima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi maloljetničke delinkvencije; izravno organizira obradu na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 359.

1.5.3. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta, terorizma i pojava ekstremnog nasilja u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije izravno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se:

1.5.3.1. Odjel obrade organiziranog kriminaliteta

1.5.3.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja.

Članak 360.

1.5.3.1. Odjel obrade organiziranog kriminaliteta

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz područja: krijumčarenja osoba, oružja, nuklearnih tvari, vozila i robe široke potrošnje, krivotvorenja i raspačavanja novca, vrijednosnih papira i javnih isprava, iznuda, otmica, ucjena i protupravnih naplata, nedopuštene trgovine kulturnim i umjetničkim blagom, prostitucije te drugih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; iznalazi najučinkovitije metode za suzbijanje svih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; surađuju s ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području policijske uprave u svrhu suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u obradi najsloženijih kaznenih djela iz svoje nadležnosti; obavlja nadzor policijskih postaja u obavljanju poslova suzbijanja organiziranog kriminaliteta i pruža im stručnu pomoć u obavljanju tih poslova; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Članak 361.

1.5.3.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 362.

1.5.4. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja koruptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje, trgovine i krijumčarenja pravnih osoba, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe gospodarskog kriminaliteta ustrojavaju se:

1.5.4.1. Odjel za trgovinu i usluge

1.5.4.2. Odjel za proizvodnju i obrtništvo

1.5.4.3. Odjel za financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost

1.5.4.4. Odjel za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba.

Članak 363.

1.5.4.1. Odjel za trgovinu i usluge

Analizira stanje i pojave u području delikata trgovine i usluga; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 364.

1.5.4.2. Odjel za proizvodnju i obrtništvo

Analizira stanje i pojave u području proizvodnje i obrtništva na području Policijske uprave; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svog područja rada i pruža im stručnu pomoć; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 365.

1.5.4.3. Odjel za financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost

Analizira stanje i pojave u financijskim institucijama i izvangospodarskim djelatnostima na području Policijske uprave; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 366.

1.5.4.4. Odjel za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba

Analizira stanje i pojave na području Policijske uprave iz svog djelokruga rada; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 367.

1.5.5. Služba kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe kriminaliteta droga ustrojavaju se:

1.5.5.1. Odjel zlouporabe droga,

1.5.5.2. Odjel krijumčarenja droga.

Članak 368.

1.5.5.1. Odjel zlouporabe droga

Analizira stanje i pojave u području zlouporabe droge; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u organiziranim preventivnim akcijama na planu suzbijanja zlouporabe droga; surađuje s drugim nadležnim tijelima i komisijama; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 369.

1.5.5.2. Odjel krijumčarenja droga

Analizira stanje u svezi krijumčarenja i preprodaje droge u većem opsegu te proizvodnje droge; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja organiziranih krijumčarskih kanala, njihovih organizatora i pripadnika te proizvodnje droge; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 370.

1.5.6. Služba kriminalističke tehnike

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije očevida; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kriminalističke tehnike ustrojavaju se:

1.5.6.1. Odjel očevida

1.5.6.2. Odjel kriminalističkih vještačenja.

Članak 371.

1.5.6.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 372.

1.5.6.2. Odjel kriminalističkih vještačenja

Obavlja kriminalističko vještačenje tragova i predmeta kaznenih djela za područje Policijske uprave, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima u cilju unaprjeđenja vještačenja i uvođenja novih metoda vještačenja; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 373.

1.6. Policijske postaje

1.6.1. I. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.2. II. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.3. III. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.4. IV. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.5. V. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.6. VI. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.7. VII. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.8. VIII. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

1.6.9. Policijska postaja Sesvete

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.10. Policijska postaja Velika Gorica

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.11. Policijska postaja Zaprešić

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

1.6.12. Policijska postaja Dugo Selo

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.13. Policijska postaja Jastrebarsko

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

1.6.14. Policijska postaja Samobor

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

1.6.15. Policijska postaja Sveti Ivan Zelina

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.16. Policijska postaja Vrbovec

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.17. Policijska postaja Ivanić Grad

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja slijedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganje za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći državnim i drugim tijelima te pravnim i privatnim osobama koje vrše javna ovlaštenja radi osiguranja njihovih izvršnih mjera, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.18. I. Postaja prometne policije Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.19. II. Postaja prometne policije Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

1.6.20. Postaja granične policije Bregana

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

1.6.21. Postaja aerodromske policije Pleso

Ustrojava kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama, sigurnosti civilnog zračnog prometa i suzbijanja nezakonitih migracija.

Članak 374.

1.7. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obraduje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

U Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

1.7.3. Služba za tehniku.

Članak 375.

1.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave zagrebačke; obrađuje predmete u sudskim postupcima pred nadležnim sudovima; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; predlaže utuženja i pokretanje ovršnih postupaka; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave u obavljanju pravnih poslova i poslova ljudskih potencijala iz njihovog djelokruga; sastavlja ugovore kojima se reguliraju dvostranoobvezujući pravni poslovi u koje stupa Policijska uprava zagrebačka; provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa Ministarstvom uprave; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave. Provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanje; zaprima i prosljeđuje zamolbe za naknadu troškova školovanja; postupa po podnesenim prigovorima zaposlenika; vodi i ažurira osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provodi propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; prikuplja i obrađuje predmete za potrebe Zaklade policijske solidarnosti, pruža psihosocijalnu zaštitu zaposlenicima; obavlja poslove vezane za sistematske kontrolne zdravstvene preglede policijskih službenika Policijske uprave; zaprima, obrađuje i prosljeđuje zamolbe za dodjelu spomen-znački i spomen-oružja; obavlja poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje; prikuplja, prati i analizira pokazatelje u vezi ljudskih potencijala; izrađuje periodična izvješća iz svog djelokruga rada; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za pravne poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

1.7.1.1. Odjel pravnih poslova

1.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale.

Članak 376.

1.7.1.1. Odjel pravnih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave zagrebačke; obrađuje predmete u sudskim postupcima pred nadležnim sudovima na način da priprema očitovanja i upute za zastupanje nadležnom državnom odvjetništvu (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; predlaže utuženja i pokretanje ovršnih postupaka; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave zagrebačke, u obavljanju pravnih poslova iz njihovog djelokruga; sastavlja ugovore kojima se reguliraju dvostranoobvezujući pravni poslovi u koje stupa Policijska uprava zagrebačka (osiguranje sportskih i kulturnih manifestacija i drugih usluga po policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, angažiranje prevoditelja, kupoprodajni odnosi za nabavu roba i usluga; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada.

Članak 377.

1.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale

Provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji s Ministarstvom i Ministarstvom uprave; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane za radno-pravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanje; zaprima i prosljeđuje zamolbe za naknadu troškova školovanja; prikuplja, obrađuje i prosljeđuje prijedloge za dodjelu prigodne nagrade i priznanja Ministarstva; postupa po podnesenim prigovorima zaposlenika; vodi i ažurira osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provodi propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata, te predlaže određena rješenja iz ovog područja; prikuplja i obrađuje predmete za potrebe Zaklade policijske solidarnosti, pruža psihosocijalnu zaštitu zaposlenicima; obavlja poslove vezane za sistematske kontrolne zdravstvene preglede policijskih službenika Policijske uprave; zaprima, obrađuje i prosljeđuje zamolbe za dodjelu spomen-znački i spomen-oružja; obavlja poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje; prikuplja, obrađuje i prosljeđuje na postupanja prijave ozljede na radu zaposlenika; prikuplja, obrađuje i prosljeđuje na nadležno postupanje zamolbe zaposlenika za umirovljenje; prikuplja, prati i analizira pokazatelje u vezi ljudskih potencijala; izrađuje periodična izvješća iz svog djelokruga rada.

Članak 378.

1.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave: vodi brigu o tekućem održavanju objekata i opreme, održavanju čistoće radnih i drugih prostora; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima te organizira ugostiteljske usluge.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe materijalno-financijskih poslova ustrojavaju se:

1.7.2.1. Odjel financijskih poslova

1.7.2.2. Odjel ekonomata

1.7.2.3. Odjel uslužnih poslova.

Članak 379.

1.7.2.1. Odjel financijskih poslova

Uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; fakturira usluge osiguranja pratnje i slično; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i drugo; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; razrađuje financijski plan i prati njegovo izvršenje; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela.

Članak 380.

1.7.2.2. Odjel ekonomata

U Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga, kako prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta, tako i samostalno obavlja nabavu određenih roba i usluga sukladno odobrenom Financijskom planu i potrebama Policijske uprave, te iste skladišti; izrađuje Plan nabave i prati njegovo izvršenje.

Članak 381.

1.7.2.3. Odjel uslužnih poslova

Brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera.

Članak 382.

1.7.3. Služba za tehniku

Razvija, izrađuje, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni tehnički sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost komunikacijskog, informatičkog i tehničkog sustava; planira opremanje, korištenje i održavanja prometnih sredstava, naoružanja i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za tehniku ustrojavaju se:

1.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

1.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike.

Članak 383.

1.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za razvoj, opremanje i potporu Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva; u svojim redovitim aktivnostima nadzire i održava ispravnost uređaja i opreme u radiokomunikacijskoj, telekomunikacijskoj i računalnoj mreži Policijske uprave vodeći računa o poštivanju svih propisanih tehničkih i sigurnosnih standarda Ministarstva. Pored prioritetne suradnje sa stručnim službama Ministarstva iz svoje linije rada, po potrebi ostvaruje kontakte i s vanjskim izvršiteljima u cilju održavanja ili poboljšanja funkcionalnosti postojećeg informacijsko-komunikacijskog sustava u svim pripadajućim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 384.

1.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike

Sjedinjuje poslove prometne i policijske tehnike u policijskoj upravi; sukladno tehničkim standardima organizira, izvršava i nadzire eksploataciju i održavanje prometnih sredstava u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Sudjeluje u izradi godišnjih planova nabave i rashoda prometnih sredstava, provodi redovno i izvanredno održavanje vozila, organizira pripremu i obavljanje tehničkih pregleda vozila, organizira popravak vozila u mreži ovlaštenih servisa, provodi postupke obrade štetnih događaja na vozilima, planira nabavu autodijelova i autoguma, organizira 24-satno dežurstvo službenog vozila »Pauk«, obavlja poslove obračuna goriva i maziva za službena vozila policijske uprave, vodi službene evidencije poslova prometne tehnike, sudjeluje u zaprimanju, pohranjivanju i izdavanju vozila, privremeno oduzetih, kao predmet kriminalističke obrade na štićeni prostor; obavlja poslove vezane za službeno naoružanje, streljivo i ostalu policijsku tehniku, vodi brigu o održavanju i popravku službenog naoružanja i ostale policijske tehnike, planira nabavu i organizira raspodjelu naoružanja, streljiva i ostale policijske tehnike, planira i obavlja kontrolno-tehničke preglede službenog naoružanja, obavlja poslove očitanja naoružanja oduzetog od građana za potrebe odjela za upravne poslove, vodi propisane evidencije policijske tehnike, obavlja poslove uz sustav tehničke zaštite u policijskoj upravi; sjedinjuje poslove koje obavljaju odjeli Ministarstva koji su u liniji rada nositelji poslova vezanih za prometnu i policijsku tehniku.

Članak 385.

1.8. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.8.1. Služba za upravne poslove

1.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

1.8.3. Odjel pisarnice.

Članak 386.

1.8.1. Služba za upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravne poslove ustrojavaju se:

1.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

1.8.1.2. Odjel za prometne isprave

1.8.1.3. Odjel za poslove oružja.

Članak 387.

1.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

Obavlja poslove u svezi prebivališta i boravišta građana, izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava; prima stranke i rješava zahtjeve; odjavljuje umrle osobe i osobe kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, ažurira podatke u informacijskom sustavu, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Članak 388.

1.8.1.2. Odjel za prometne isprave

Obavlja poslove vezane uz registracije vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama i druge upravne poslove, izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 389.

1.8.1.3. Odjel za poslove oružja

Obavlja poslove u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanju oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 390.

1.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za državljanstvo i statusna pitanja stranaca ustrojavaju se:

1.8.2.1. Odjel za statusna pitanja stranaca

1.8.2.2. Odjel za državljanstvo.

Članak 391.

1.8.2.1. Odjel za statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u vezi kretanja, boravka i rada stranaca, uključujući poslove vezane uz privremeni i stalni boravak, izdavanja, prestanka i poništenja dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdaje potvrde o prijavi rada, produženja viza; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.

Članak 392.

1.8.2.2. Odjel za državljanstvo

Vodi upravni postupak u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva.

Članak 393.

1.8.3. Odjel pisarnice

Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

2. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

Članak 394.

2.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

U Uredu načelnika ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

2.1.2. Odjel prevencije.

Članak 395.

2.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 396.

2.1.2. Odjel prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; u provedbi prevencije surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, ustanovama, građanskim udrugama i samoorganiziranim građanima; izrađuje planove i programe preventivnog djelovanja te predlaže mjere i oblike njihove provedbe; informira i savjetuje građane te priprema seminare i prezentacije o sigurnosti; izrađuje i distribuira promotivne materijale; informira policijske službenike o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje; u provedbi prevencije surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 397.

2.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave: dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 398.

2.3. Sektor policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

2.3.1. Služba za javni red

2.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

2.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 399.

2.3.1. Služba za javni red

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za javni red ustrojavaju se:

2.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije

2.3.1.2. Protueksplozijski odjel.

Članak 400.

2.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije.

Članak 401.

2.3.1.2. Protueksplozijski odjel

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja improviziranih eksplozivnih sredstava; provodi mjere i radnje u cilju sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja izvan minski sumnjivih površina; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; u složenijim intervencijama na području drugih PU pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima; planira, organizira i provodi uništavanja prikupljenih zaostalih eksplozivnih sredstava na namjenskim poligonima; sudjeluje u obavljanju pretraga prostora i očevida događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja protueksplozijskom odjelu u sjedištu; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; sudjeluje u provedbi stručnog osposobljavanja policijskih službenika te drugih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite; planira i provodi periodičnu obuku policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; planira, organizira i provodi dopunsko stručno usavršavanje policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu iz drugih PU; provodi preventivne djelatnosti upoznavanja, edukacije i osvještavanja građana o opasnostima od eksplozivnih sredstava; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 402.

2.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 403.

2.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 404.

2.4. Sektor za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

2.4.1. Služba za državnu granicu

2.4.2. Služba za nezakonite migracije.

Članak 405.

2.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere zaštite državne granice na moru, kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama, sudjeluju u postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za državnu granicu ustrojavaju se:

2.4.1.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

2.4.1.2. Odjel pomorske i aerodromske policije.

Članak 406.

2.4.1.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, sprječavanja krijumčarenja, rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 407.

2.4.1.2. Odjel pomorske i aerodromske policije

Provodi mjere zaštite državne granice na moru, kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama, sudjeluju u postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 408.

2.4.2. Služba za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat i predaju osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

U Službi za nezakonite migracije ustrojava se:

2.4.2.1. Tranzitni prihvatni centar za strane Trilj.

Članak 409.

2.4.2.1. Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj

Provodi ograničenje slobode kretanja stranaca koji su zatečeni u nezakonitom prelasku vanjske granice Europske unije, do njihovog preseljenja u Prihvatni centar za strance ili udaljenja na temelju readmisijskog ugovora; organizira i obavlja preprate radi prisilnih udaljenja na temelju readmisijskog ugovora u treću susjednu državu; sudjeluje u postupku utvrđivanja identiteta smještenih stranaca; vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj skrbi za smještene strance; obavlja poslove osiguranja Tranzitnog prihvatnog centra i smještenih stranaca; poduzima mjere i radnje u svrhu poboljšavanja uvjeta boravka u Tranzitnom prihvatnom centru; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva preprate i prisilnog udaljenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva, stranim policijama i s drugim tijelima stranih država; provodi uzimanje otisaka prstiju za EURODAC, organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika, vodi zbirke podataka, predlaže njihove izmjene te razmjenjuje podatke; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 410.

2.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova Sektora kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

2.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

2.5.2. Služba općeg kriminaliteta

2.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

2.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

2.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

2.5.6. Služba kriminaliteta droga.

Članak 411.

2.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Službe i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 412.

2.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i ratnog zločina; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe općeg kriminaliteta ustrojavaju se:

2.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije

2.5.2.2. Odjel za potrage.

Članak 413.

2.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije

Analizira stanje i pojave kriminaliteta maloljetnika i na štetu maloljetnika; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u svezi s maloljetnicima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi maloljetničke delinkvencije; izravno organizira obradu na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 414.

2.5.2.2. Odjel za potrage

Vodi potražne evidencije, vodi brigu o ažurnosti podataka, raspisuje i obustavlja tjeralice i objave za osobama i predmetima, obavlja poslove utvrđivanja istovjetnosti; obavlja nadzor u policijskim postajama i pruža stručnu pomoć iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 415.

2.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije za očevide; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za očevide i kriminalističku tehniku ustrojava se:

2.5.3.1. Odjel očevida.

Članak 416.

2.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 417.

2.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta, terorizma i pojava ekstremnog nasilja u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije izravno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se:

2.5.4.1. Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

2.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Članak 418.

2.5.4.1. Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

Analizira stanje, kretanja i pojavne oblike kriminaliteta iz područja krijumčarenja osoba, oružja, nuklearnih tvari, vozila i robe široke potrošnje, krivotvorenja i raspačavanja novca, vrijednosnih papira i javnih isprava, iznuda, otmica, ucjena i protupravnih naplata, nedopuštene trgovine kulturnim i umjetničkim blagom, prostitucije te drugih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; iznalazi najučinkovitije metode za suzbijanje svih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; surađuje s ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području policijske uprave u svrhu suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u obradi najsloženijih kaznenih djela iz svoje nadležnosti; obavlja nadzor policijskih postaja u obavljanju poslova suzbijanja organiziranog kriminaliteta i pruža im stručnu pomoć u obavljanju tih poslova; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Članak 419.

2.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 420.

2.5.6. Služba kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kriminaliteta droga ustrojavaju se:

2.5.6.1. Odjel zlouporabe droga

2.5.6.2. Odjel krijumčarenja droga.

Članak 421.

2.5.6.1. Odjel zlouporabe droga

Analizira stanje i pojave u području zlouporabe droge; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u organiziranim preventivnim akcijama na planu suzbijanja zlouporabe droga; surađuje s drugim nadležnim tijelima i komisijama; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 422.

2.5.6.2. Odjel krijumčarenja droga

Analizira stanje u svezi krijumčarenja i preprodaje droge u većem opsegu te proizvodnje droge; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja organiziranih krijumčarskih kanala, njihovih organizatora i pripadnika te proizvodnje droge; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 423.

2.6. Policijske postaje

2.6.1. I. Policijska postaja Split

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

2.6.2. II. Policijska postaja Split

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

2.6.3. Policijska postaja Brač

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa.

2.6.4. Policijska postaja Hvar

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice.

2.6.5. Postaja granične policije Imotski

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te poslova sprječavanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta.

2.6.6. Policijska postaja Kaštela

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

2.6.7. Policijska postaja Makarska

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza a.pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

2.6.8. Policijska postaja Omiš

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

2.6.9. Policijska postaja Sinj

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

2.6.10. Policijska postaja Solin

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

2.6.11. Policijska postaja Trogir

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

2.6.12. Policijska postaja Vis

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslove kontrole prelaska državne granice.

2.6.13. Postaja granične policije Vrgorac

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

2.6.14. Postaja prometne policije Split

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

2.6.15. Postaja granične policije Trilj

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

2.6.16. Postaja pomorske policije Split

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, poslova kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe.

2.6.17. Postaja aerodromske policije Resnik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama, sigurnosti civilnog zračnog prometa i suzbijanja nezakonitih migracija.

Članak 424.

2.7. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

U Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

2.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

2.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

2.7.3. Služba za tehniku.

Članak 425.

2.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za pravne poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.7.1.1. Odjel pravnih poslova

2.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale.

Članak 426.

2.7.1.1. Odjel pravnih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada.

Članak 427.

2.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale

Izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radno-pravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja; vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provode propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 428.

2.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; organizira godišnji popis sredstava (inventura) policijske uprave; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; vodi brigu o tekućem održavanju objekata i opreme, održavanju čistoće radnih i drugih prostora; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima te organizira ugostiteljske usluge.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe materijalno-financijskih poslova ustrojavaju se:

2.7.2.1. Odjel financijskih poslova

2.7.2.2. Odjel uslužnih poslova.

Članak 429.

2.7.2.1. Odjel financijskih poslova

Uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i druge isplate; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; razrađuje financijski plan i prati njegovo izvršenje; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 430.

2.7.2.2. Odjel uslužnih poslova

Brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera.

Članak 431.

2.7.3. Služba za tehniku

Razvija, izrađuje, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni tehnički sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost komunikacijskog, informatičkog i tehničkog sustava.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za tehniku ustrojavaju se:

2.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

2.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike.

Članak 432.

2.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva.

Članak 433.

2.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike

Sjedinjuje poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 434.

2.8. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

2.8.1. Služba za upravne poslove

2.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

2.8.3. Odjel pisarnice.

Članak 435.

2.8.1. Služba za upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravne poslove ustrojavaju se:

2.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

2.8.1.2. Odjel za prometne isprave

2.8.1.3. Odjel za poslove oružja.

Članak 436.

2.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

Obavlja poslove u svezi prebivališta i boravišta građana, izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava; prima stranke i rješava zahtjeve; odjavljuje umrle osobe i osobe kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, ažurira podatke u informacijskom sustavu, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Članak 437.

2.8.1.2. Odjel za prometne isprave

Obavlja poslove vezane uz registracije vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama i druge upravne poslove, izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 438.

2.8.1.3. Odjel za poslove oružja

Obavlja poslove u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanju oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 439.

2.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.

Članak 440.

2.8.3. Odjel pisarnice

Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

3. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

Članak 441.

3.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

U Uredu načelnika ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

3.1.2. Odjel prevencije.

Članak 442.

3.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 443.

3.1.2. Odjel prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; u provedbi prevencije surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, ustanovama, građanskim udrugama i samoorganiziranim građanima; izrađuje planove i programe preventivnog djelovanja te predlaže mjere i oblike njihove provedbe; informira i savjetuje građane te priprema seminare i prezentacije o sigurnosti; izrađuje i distribuira promotivne materijale; informira policijske službenike o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje; u provedbi prevencije surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 444.

3.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i usklađuje poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 445.

3.3. Sektor policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.3.1. Služba za javni red

3.3.2. Služba za sigurnost cestovnog promet

3.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 446.

3.3.1. Služba za javni red

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za javni red ustrojavaju se:

3.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije

3.3.1.2. Protueksplozijski odjel.

Članak 447.

3.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije.

Članak 448.

3.3.1.2. Protueksplozijski odjel

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja improviziranih eksplozivnih sredstava; provodi mjere i radnje u cilju sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja izvan minski sumnjivih površina; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; u složenijim intervencijama na području drugih PU pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima; planira, organizira i provodi uništavanja prikupljenih zaostalih eksplozivnih sredstava na namjenskim poligonima; sudjeluje u obavljanju pretraga prostora i očevida događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja protueksplozijskom odjelu u sjedištu; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; sudjeluje u provedbi stručnog osposobljavanja policijskih službenika te drugih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite; planira i provodi periodičnu obuku policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; planira, organizira i provodi dopunsko stručno usavršavanje policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu iz drugih PU; provodi preventivne djelatnosti upoznavanja, edukacije i osvještavanja građana o opasnostima od eksplozivnih sredstava; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 449.

3.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 450.

3.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 451.

3.4. Sektor za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.4.1. Služba za državnu granicu

3.4.2. Služba za nezakonite migracije.

Članak 452.

3.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, sprječavanja krijumčarenja, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, zaštite zračnog i pomorskog prometa, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 453.

3.4.2. Služba za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 454.

3.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova Sektora kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

3.5.2. Služba općeg kriminaliteta

3.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

3.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

3.5.5. Služba kriminaliteta droga

3.5.6. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 455.

3.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Službe i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 456.

3.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i ratnog zločina; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju izvršenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u teškim i složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe općeg kriminaliteta ustrojava se:

3.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije.

Članak 457.

3.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije

Analizira stanje i pojave kriminaliteta maloljetnika i na štetu maloljetnika; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u svezi s maloljetnicima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi maloljetničke delinkvencije; izravno organizira obradu na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 458.

3.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije za očevide; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za očevide i kriminalističku tehniku ustrojava se:

3.5.3.1. Odjel očevida.

Članak 459.

3.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 460.

3.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta, terorizma i pojava ekstremnog nasilja u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije neposredno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe organiziranog kriminaliteta ustrojava se:

3.5.4.1. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja.

Članak 461.

3.5.4.1. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 462.

3.5.5. Služba kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; otkrivanja organiziranih krijumčarskih kanala, njihovih organizatora i pripadnika te proizvodnje droge; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 463.

3.5.6. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja korumptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 464.

3.6. Policijske postaje

3.6.1. I. Policijska postaja Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

3.6.2. II. Policijska postaja Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

3.6.3. Policijska postaja Mali Lošinj s Ispostavom Cres

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice, u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Cres, kojom upravlja voditelj ispostave.

3.6.4. Policijska postaja Crikvenica

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

3.6.5. Policijska postaja Čabar

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

3.6.6. Policijska postaja Delnice

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

3.6.7. Policijska postaja Krk

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

3.6.8. Policijska postaja Opatija

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

3.6.9. Policijska postaja Rab

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

3.6.10. Policijska postaja Vrbovsko

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

3.6.11. Postaja prometne policije Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

3.6.12. Postaja granične policije Rupa

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

3.6.13. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i osiguranja državne granice, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, kontrole prelaska državne granice u zračnoj luci, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.

Članak 465.

3.7. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

U Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale,

3.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova,

3.7.3. Služba za tehniku.

Članak 466.

3.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za pravne poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

3.7.1.1. Odjel pravnih poslova,

3.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale.

Članak 467.

3.7.1.1. Odjel pravnih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada.

Članak 468.

3.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale

Izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radno-pravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja; vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provodi propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 469.

3.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; vodi brigu o tekućem održavanju objekata i opreme, održavanju čistoće radnih i drugih prostora; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima te organizira ugostiteljske usluge.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe materijalno-financijskih poslova ustrojavaju se:

3.7.2.1. Odjel financijskih poslova

3.7.2.2. Odjel uslužnih poslova.

Članak 470.

3.7.2.1. Odjel financijskih poslova

Uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i druge isplate; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unosi sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; razrađuje financijski plan i prati njegovo izvršenje; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 471.

3.7.2.2. Odjel uslužnih poslova

Brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera.

Članak 472.

3.7.3. Služba za tehniku

Razvija, izrađuje, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni tehnički sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost komunikacijskog, informatičkog i tehničkog sustava.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za tehniku ustrojavaju se:

3.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

3.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike.

Članak 473.

3.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva.

Članak 474.

3.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike

Sjedinjuje poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 475.

3.8. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, statusa stranaca, obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.8.1. Služba za upravne poslove

3.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

3.8.3. Odjel pisarnice.

Članak 476.

3.8.1. Služba za upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravne poslove ustrojavaju se:

3.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

3.8.1.2. Odjel za prometne isprave

3.8.1.3. Odjel za poslove oružja.

Članak 477.

3.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

Obavlja poslove u svezi prebivališta i boravišta građana, izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava; prima stranke i rješava zahtjeve; odjavljuje umrle osobe i osobe kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, ažurira podatke u informacijskom sustavu, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Članak 478.

3.8.1.2. Odjel za prometne isprave

Obavlja poslove vezane uz registracije vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama i druge upravne poslove, izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 479.

3.8.1.3. Odjel za poslove oružja

Obavlja poslove u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanju oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 480.

3.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.

Članak 481.

3.8.3. Odjel pisarnice

Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne grade; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

4. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

Članak 482.

4.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

U Uredu načelnika ustrojavaju se:

4.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

4.1.2. Odjel prevencije.

Članak 483.

4.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 484.

4.1.2. Odjel prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; u provedbi prevencije surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, ustanovama, građanskim udrugama i samoorganiziranim građanima; izrađuje planove i programe preventivnog djelovanja te predlaže mjere i oblike njihove provedbe; informira i savjetuje građane te priprema seminare i prezentacije o sigurnosti; izrađuje i distribuira promotivne materijale; informira policijske službenike o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje; u provedbi prevencije surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 485.

4.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 486.

4.3. Sektor policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.3.1. Služba za javni red

4.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

4.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 487.

4.3.1. Služba za javni red

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za javni red ustrojavaju se:

4.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije,

4.3.1.2. Protueksplozijski odjel.

Članak 488.

4.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije.

Članak 489.

4.3.1.2. Protueksplozijski odjel

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja improviziranih eksplozivnih sredstava; provodi mjere i radnje u cilju sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja izvan minski sumnjivih površina; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; u složenijim intervencijama na području drugih PU pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima; planira, organizira i provodi uništavanja prikupljenih zaostalih eksplozivnih sredstava na namjenskim poligonima; sudjeluje u obavljanju pretraga prostora i očevida događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja protueksplozijskom odjelu u sjedištu; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; sudjeluje u provedbi stručnog osposobljavanja policijskih službenika te drugih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite; planira i provodi periodičnu obuku policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; planira, organizira i provodi dopunsko stručno usavršavanje policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu iz drugih PU; provodi preventivne djelatnosti upoznavanja, edukacije i osvještavanja građana o opasnostima od eksplozivnih sredstava; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 490.

4.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 491.

4.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 492.

4.4. Sektor za granicu

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, obavlja poslove sigurnosti zračnog prometa, rješavanja povreda državne granice, prihvata osoba na državnoj granici i kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, suzbijanja nezakonitih migracija i krijumčarenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.4.1. Služba za državnu granicu

4.4.2. Služba za nezakonite migracije.

Članak 493.

4.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, sprječavanja krijumčarenja, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, zaštite zračnog prometa, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 494.

4.4.2. Služba za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 495.

4.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova Sektora kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

4.5.2. Služba općeg kriminaliteta

4.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

4.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

4.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 496.

4.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

Vodi kriminalističke evidencije, vodi brigu o ažurnosti podataka, u svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada podržava baze podataka iz svoje nadležnosti; podržava provođenje kriminalističkih istraživanja kroz analitičke obrade, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Službe i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 497.

4.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i ratnog zločina; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe općeg kriminaliteta ustrojavaju se:

4.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije

4.5.2.2. Odjel ratnih zločina.

Članak 498.

4.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije

Analizira stanje i pojave kriminaliteta maloljetnika i na štetu maloljetnika; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u svezi sa maloljetnicima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi maloljetničke delinkvencije; izravno organizira obradu na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 499.

4.5.2.2. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava na području policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprječavanju počinjenja i otkrivanju ovih kaznenih djela; izravno organizira i provodi kriminalističke obrade; poduzima mjere i radnje u pronalaženju tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 500.

4.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije za očevide; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za očevide i kriminalističku tehniku ustrojava se:

4.5.3.1. Odjel očevida.

Članak 501.

4.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 502.

4.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na djelovanje kriminalnih udruženja, organiziranoga kriminaliteta, kriminaliteta droga, terorizma i pojava ekstremnog nasilja, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga, terorizma i ekstremnog nasilja; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranoga kriminaliteta, kriminaliteta droga, terorizma i ekstremnoga nasilja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se:

4.5.4.1. Odjel kriminaliteta droga

4.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja.

Članak 503.

4.5.4.1. Odjel kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; otkrivanja organiziranih krijumčarskih kanala, njihovih organizatora i pripadnika te proizvodnje droge; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 504.

4.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 505.

4.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja korumptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 506.

4.6. Policijske postaje

4.6.1. I. Policijska postaja Osijek

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.2. II. Policijska postaja Osijek

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.3. Policijska postaja Čepin

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.4. Policijska postaja Beli Manastir

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.5. Policijska postaja Donji Miholjac

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi, izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslove zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.6. Policijska postaja Đakovo

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.7. Policijska postaja Belišće

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.8. Policijska postaja Našice

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa te suzbijanja nezakonitih migracija.

4.6.9. Postaja granične policije Dalj

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i prelaska državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, zaštite i osiguranja državne granice na rijekama i kontrole unutarnjeg plovnog puta te suzbijanja prekograničnog kriminaliteta; poslove kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima; održavanja povoljnog stanja javnog reda; pružanja potrebne pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja provedbe njihovih izvršnih akata; izrade cjelovite sigurnosne prosudbe te vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

4.6.10. Postaja prometne policije Osijek

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

4.6.11. Postaja granične policije Beli Manastir

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i prelaska državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta.

Članak 507.

4.7. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

U Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

4.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

4.7.3. Služba za tehniku.

Članak 508.

4.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za pravne poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

4.7.1.1. Odjel pravnih poslova

4.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale.

Članak 509.

4.7.1.1. Odjel pravnih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada.

Članak 510.

4.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale

Izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radnopravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja; vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provode propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 511.

4.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; vodi brigu o tekućem održavanju objekata i opreme, održavanju čistoće radnih i drugih prostora; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima te organizira ugostiteljske usluge.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe materijalno-financijskih poslova ustrojavaju se:

4.7.2.1. Odjel financijskih poslova

4.7.2.2. Odjel uslužnih poslova.

Članak 512.

4.7.2.1. Odjel financijskih poslova

Uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i druge isplate.; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unosi sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; razrađuje financijski plan i prati njegovo izvršenje; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 513.

4.7.2.2. Odjel uslužnih poslova

Brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera.

Članak 514.

4.7.3. Služba za tehniku

Razvija, izrađuje, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni tehnički sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost komunikacijskog, informatičkog i tehničkog sustava.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za tehniku ustrojavaju se:

4.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

4.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike.

Članak 515.

4.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva.

Članak 516.

4.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike

Sjedinjuje poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 517.

4.8. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, statusa stranaca, obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.8.1. Služba za upravne poslove

4.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

4.8.3. Odjel pisarnica.

Članak 518.

4.8.1. Služba za upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravne poslove ustrojavaju se:

4.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

4.8.1.2. Odjel za prometne isprave i oružje.

Članak 519.

4.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

Obavlja poslove u svezi prebivališta i boravišta građana, izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava; prima stranke i rješava zahtjeve; odjavljuje umrle osobe i osobe kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, ažurira podatke u informacijskom sustavu, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Članak 520.

4.8.1.2. Odjel za prometne isprave i oružje

Obavlja poslove vezane uz registracije vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja građana, oduzimanju oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 521.

4.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.

Članak 522.

4.8.3. Odjel pisarnice

Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

5. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

Članak 523.

5.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

U Uredu načelnika ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

5.1.2. Odjel prevencije.

Članak 524.

5.1.1. Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 525.

5.1.2. Odjel prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; u provedbi prevencije surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, ustanovama, građanskim udrugama i samoorganiziranim građanima; izrađuje planove i programe preventivnog djelovanja te predlaže mjere i oblike njihove provedbe; informira i savjetuje građane te priprema seminare i prezentacije o sigurnosti; izrađuje i distribuira promotivne materijale; informira policijske službenike o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje; u provedbi prevencije surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 526.

5.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 527.

5.3. Sektor policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.3.1. Služba za javni red

5.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

5.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 528.

5.3.1. Služba za javni red

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za javni red ustrojavaju se:

5.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije,

5.3.1.2. Protueksplozijski odjel.

Članak 529.

5.3.1.1. Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije i način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije.

Članak 530.

5.3.1.2. Protueksplozijski odjel

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja improviziranih eksplozivnih sredstava; provodi mjere i radnje u cilju sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja izvan minski sumnjivih površina; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; u složenijim intervencijama na području drugih PU pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima; planira, organizira i provodi uništavanja prikupljenih zaostalih eksplozivnih sredstava na namjenskim poligonima; sudjeluje u obavljanju pretraga prostora i očevida događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja protueksplozijskom odjelu u sjedištu; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; sudjeluje u provedbi stručnog osposobljavanja policijskih službenika te drugih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite; planira i provodi periodičnu obuku policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu; provodi preventivne djelatnosti upoznavanja, edukacije i osvještavanja građana o opasnostima od eksplozivnih sredstava; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 531.

5.3.2. Služba za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa: metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 532.

5.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 533.

5.4. Sektor za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.4.1. Služba za državnu granicu

5.4.2. Služba za nezakonite migracije.

Članak 534.

5.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, obavlja poslove sigurnosti zračnog i pomorskog prometa, rješavanja povreda državne granice, prihvata osoba na državnoj granici i kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, zaprečavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za državnu granicu ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice,

5.4.1.2. Odjel pomorske i aerodromske policije.

Članak 535.

5.4.1.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, sprječavanja krijumčarenja, rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 536.

5.4.1.2. Odjel pomorske i aerodromske policije

Provodi mjere zaštite državne granice na moru, kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama, sudjeluju u postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 537.

5.4.2. Služba za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat i predaju osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 538.

5.5. Sektor kriminalističke policije

»Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova Sektora kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

5.5.2. Služba općeg kriminaliteta

5.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

5.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

5.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 539.

5.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Službe i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 540.

5.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i ratnog zločina; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe općeg kriminaliteta ustrojava se:

5.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije.

Članak 541.

5.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije

Analizira stanje i pojave kriminaliteta maloljetnika i na štetu maloljetnika; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u svezi s maloljetnicima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u svezi maloljetničke delinkvencije: izravno organizira obradu na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 542.

5.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije za očevide; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za očevide i kriminalističku tehniku ustrojava se:

5.5.3.1. Odjel očevida.

Članak 543.

5.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 544.

5.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta, terorizma i pojava ekstremnog nasilja u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije neposredno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se:

5.5.4.1. Odjel kriminaliteta droga

5.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja.

Članak 545.

5.5.4.1. Odjel kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; otkrivanja organiziranih krijumčarskih kanala, njihovih organizatora i pripadnika te proizvodnje droge; izravno organizira operativne i kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 546.

5.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 547.

5.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja korumptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 548.

5.6. Policijske postaje

5.6.1. Policijska postaja Pula

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

5.6.2. Policijska postaja Buje

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

5.6.3. Policijska postaja Umag

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice.

5.6.4. Policijska postaja Buzet

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

5.6.5. Policijska postaja Labin

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice.

5.6.6. Policijska postaja Pazin

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

5.6.7. Policijska postaja Poreč

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice.

5.6.8. Policijska postaja Rovinj

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice.

5.6.9. Postaja prometne policije Pula

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

5.6.10. Postaja pomorske i aerodromske policije Pula

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i osiguranja državne granice, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, kontrole prelaska državne granice u zračnoj luci, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.

Članak 549.

5.7. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

U Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

5.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

5.7.3. Služba za tehniku.

Članak 550.

5.7.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za pravne poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

5.7.1.1. Odjel pravnih poslova

5.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale.

Članak 551.

5.7.1.1. Odjel pravnih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada.

Članak 552.

5.7.1.2. Odjel za ljudske potencijale

Izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radno-pravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja; vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provode propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 553.

5.7.2. Služba materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; vodi brigu o tekućem održavanju objekata i opreme, održavanju čistoće radnih i drugih prostora; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima te organizira ugostiteljske usluge.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe materijalno-financijskih poslova ustrojavaju se:

5.7.2.1. Odjel financijskih poslova

5.7.2.2. Odjel uslužnih poslova.

Članak 554.

5.7.2.1. Odjel financijskih poslova

Uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i druge isplate; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; razrađuje financijski plan i prati njegovo izvršenje; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 555.

5.7.2.2. Odjel uslužnih poslova

Brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera.

Članak 556.

5.7.3. Služba za tehniku

Razvija, izrađuje, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni tehnički sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost komunikacijskog, informatičkog i tehničkog sustava.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za tehniku ustrojavaju se:

5.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

5.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike.

Članak 557.

5.7.3.1. Odjel za informatiku i komunikacije

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva.

Članak 558.

5.7.3.2. Odjel prometne i policijske tehnike

Sjedinjuje poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 559.

5.8. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, statusa stranaca; poslove iz područja međunarodne zaštite i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.8.1. Služba za upravne poslove

5.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

5.8.2. Odjel pisarnice.

Članak 560.

5.8.1. Služba za upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravne poslove ustrojavaju se:

5.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

5.8.1.2. Odjel za prometne isprave i oružje.

Članak 561.

5.8.1.1. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

Obavlja poslove u svezi prebivališta i boravišta građana, izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava; prima stranke i rješava zahtjeve; odjavljuje umrle osobe i osobe kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, ažurira podatke u informacijskom sustavu, obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Članak 562.

5.8.1.2. Odjel za prometne isprave i oružje

Obavlja poslove vezane uz registracije vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja građana, oduzimanju oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu.

Članak 563.

5.8.2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.

Članak 564.

5.8.3. Odjel pisarnice

Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

6. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Članak 565.

6.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i utvrđuje zakonitost postupanja; prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; obavlja poslove prevencije kriminaliteta; utvrđuje zakonitost postupanja djelatnika Policijske uprave, postupa povodom pritužbi građana, utvrđuje sve okolnosti težih povreda radne discipline, prati odluke nadležnih rukovoditelja u slučajevima lakših povreda radne discipline; zastupa načelnika policijske uprave u postupcima na disciplinskom sudu; predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unaprjeđenje profesionalne etike.

Članak 566.

6.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 567.

6.3. Služba policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe policije ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za javni red

6.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

6.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 568.

6.3.1. Odjel za javni red

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova: izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije; pronalazi i deaktivira eksplozivne naprave, obavlja protudiverzijske preglede objekata, otvorenih prostora i prijevoznih sredstava; sudjeluje u očevidu nakon eksplozija.

Članak 569.

6.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 570.

6.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 571.

6.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za granicu ustrojavaju se:

6.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

6.4.2. Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju

6.4.3. Odjel za nezakonite migracije

6.4.4. Mobilna jedinica granične policije – jug.

Članak 572.

6.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, sprječavanja krijumčarenja, rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 573.

6.4.2. Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju

Provodi mjere zaštite državne granice na moru, kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama, sudjeluju u postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 574.

6.4.3. Odjel za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat i predaju osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 575.

6.4.4. Mobilna jedinica granične policije – jug

Provodi ciljane i unaprijed planirane pojačane mjere kontrole osoba, prijevoznih sredstava i stvari na državnoj granici kao i u unutrašnjosti državnog područja radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i sprječavanje prekograničnog kriminaliteta; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; poslove nadzora državne granice obavlja uz korištenje posebnih tehničkih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi programa osposobljavanja za posebna znanja i vještine iz svog područja rada; sudjeluje u izradi standardizacije tehničke opreme, kao i prijedloga nabave tehničkih sredstava za djelovanje Jedinice; obavlja i druge poslove iz svog područja rada. Zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Članak 576.

6.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti, obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kriminalističke policije ustrojavaju se:

6.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

6.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

6.5.3. Odjel kriminalističke tehnike

6.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta

6.5.5. Odjel kriminaliteta droga

6.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 577.

6.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Članak 578.

6.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke i potražne evidencije, vodi brigu o ažurnosti podataka, raspisuje i obustavlja tjeralice i objave za osobama i predmetima, obavlja poslove utvrđivanja istovjetnosti; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Odjela i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 579.

6.5.3. Odjel kriminalističke tehnike

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije očevida; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 580.

6.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije izravno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta. Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma kao i pojava ekstremnog nasilja za područje Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 581.

6.5.5. Odjel kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 582.

6.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja korumptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 583.

6.6. Policijske postaje

6.6.1. Policijska postaja Dubrovnik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda. pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.2. Policijska postaja Ston

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.3. Postaja granične policije Gruda

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.4. Policijska postaja Korčula

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice te suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.5. Policijska postaja Lastovo

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice te suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.6. Policijska postaja Metković

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.7. Policijska postaja Ploče

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, poslova kontrole prelaska državne granice te suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.8. Postaja prometne policije Dubrovnik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

6.6.9. Postaja pomorske policije Dubrovnik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, poslove kontrole prelaska državne granice, nadzora iz području morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe te suzbijanja nezakonitih migracija.

6.6.10. Postaja aerodromske policije Čilipi

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa.

6.6.11. Postaja granične policije Metković

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice, te poslova sprječavanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta.

Članak 584.

6.7. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obraduje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se:

6.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

6.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

6.7.3. Odjel za tehniku.

Članak 585.

6.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radno-pravni status djelatnika: sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja, vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provode propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 586.

6.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i dr.; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 587.

6.7.3. Odjel za tehniku

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva; obavlja poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 588.

6.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca ustrojavaju se:

6.8.1. Odjel za upravne poslove

6.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca.

Članak 589.

6.8.1. Odjel za upravne poslove

Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

Članak 590.

6.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdavanja potvrda i osobnih isprava za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite.

7. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

Članak 591.

7.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i utvrđuje zakonitost postupanja; prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; obavlja poslove prevencije kriminaliteta; utvrđuje zakonitost postupanja djelatnika Policijske uprave, postupa povodom pritužbi građana, utvrđuje sve okolnosti težih povreda radne discipline, prati odluke nadležnih rukovoditelja u slučajevima lakših povreda radne discipline; zastupa načelnika Policijske uprave u postupcima na disciplinskom sudu; predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unaprjeđenje profesionalne etike.

Članak 592.

7.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 593.

7.3. Služba policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe policije ustrojavaju se:

7.3.1. Odjel za javni red

7.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

7.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 594.

7.3.1. Odjel za javni red

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova: izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije; pronalazi i deaktivira eksplozivne naprave, obavlja protudiverzijske preglede objekata, otvorenih prostora i prijevoznih sredstava; sudjeluje u očevidu nakon eksplozija.

Članak 595.

7.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prali stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Članak 596.

7.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 597.

7.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za granicu ustrojavaju se:

7.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

7.4.2. Odjel za nezakonite migracije.

Članak 598.

7.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, rješavanja povreda državne granice, prihvata osoba na državnoj granici i kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 599.

7.4.2. Odjel za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 600.

7.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kriminalističke policije ustrojavaju se:

7.5.1. Odjel općeg kriminaliteta i ratnih zločina

7.5.2. Odjel kriminalističke tehnike

7.5.3. Odjel organiziranog kriminaliteta

7.5.4. Odjel kriminaliteta droga

7.5.5. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

7.5.6. Kriminalističko-obavještajni odjel.

Članak 601.

7.5.1. Odjel općeg kriminaliteta i ratnih zločina

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta. Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela ratnih zločina za područje policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada za sprječavanje počinjenja ovih kaznenih djela; organizira i provodi kriminalističke obrade; poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć pri izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 602.

7.5.2. Odjel kriminalističke tehnike

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije očevida; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja: izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 603.

7.5.3. Odjel organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije izravno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta. Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma kao i pojava ekstremnog nasilja za područje Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 604.

7.5.4. Odjel kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 605.

7.5.5. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja koruptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 606.

7.5.6. Kriminalističko-obavještajni odjel

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Odjela i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 607.

7.6. Policijske postaje

7.6.1. Policijska postaja Karlovac

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija.

7.6.2. Policijska postaja Duga Resa

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

7.6.3. Policijska postaja Ogulin

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslovi sigurnosti cestovnog prometa.

7.6.4. Policijska postaja Ozalj

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

7.6.5. Policijska postaja Slunj

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

7.6.6. Policijska postaja Vojnić

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

7.6.7. Postaja prometne policije Karlovac

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

7.6.8. Postaja granične policije Cetingrad

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice, poslova sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.

Članak 608.

7.7. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave: razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se:

7.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

7.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

7.7.3. Odjel za tehniku.

Članak 609.

7.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obraduje predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika Policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radno-pravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja, vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provode propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 610.

7.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i dr.; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 611.

7.7.3. Odjel za tehniku

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva; obavlja poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 612.

7.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca ustrojavaju se:

7.8.1. Odjel za upravne poslove

7.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca.

Članak 613.

7.8.1. Odjel za upravne poslove

Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja građana, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

Članak 614.

7.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdavanja potvrda i osobnih isprava za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite.

8. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Članak 615.

8.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i utvrđuje zakonitost postupanja; prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; obavlja poslove prevencije kriminaliteta; utvrđuje zakonitost postupanja djelatnika Policijske uprave, postupa povodom pritužbi građana, utvrđuje sve okolnosti težih povreda radne discipline, prati odluke nadležnih rukovoditelja u slučajevima lakših povreda radne discipline; zastupa načelnika Policijske uprave u postupcima na disciplinskom sudu; predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unaprjeđenje profesionalne etike.

Članak 616.

8.2 Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 617.

8.3. Služba policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe policije ustrojavaju se:

8.3.1. Odjel za javni red

8.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

8.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 618.

8.3.1. Odjel za javni red

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno-usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije; pronalazi i deaktivira eksplozivne naprave, obavlja protudiverzijske preglede objekata, otvorenih prostora i prijevoznih sredstava; sudjeluje u očevidu nakon eksplozija.

Članak 619.

8.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje sa nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 620.

8.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i dr, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 621.

8.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za granicu ustrojavaju se:

8.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

8.4.2. Odjel za nezakonite migracije.

Članak 622.

8.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, sprječavanja krijumčarenja, rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 623.

8.4.2. Odjel za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat i predaju osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 624.

8.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kriminalističke policije ustrojavaju se:

8.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

8.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

8.5.3. Odjel ratnih zločina

8.5.4. Odjel kriminalističke tehnike

8.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta

8.5.6. Odjel kriminaliteta droga

8.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 625.

8.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira slanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta.

Članak 626.

8.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Odjela i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 627.

8.5.3. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela ratnih zločina za područje policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada za sprječavanje počinjenja ovih kaznenih djela; organizira i provodi kriminalističke obrade; poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć pri izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 628.

8.5.4. Odjel kriminalističke tehnike

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije očevida; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 629.

8.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije izravno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta. Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma kao i pojava ekstremnog nasilja za područje Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 630.

8.5.6. Odjel kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 631.

8.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja korumptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 632.

8.6. Policijske postaje

8.6.1. Policijska postaja Sisak

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta.

8.6.2. Policijska postaja Sunja

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

8.6.3. Policijska postaja Gvozd

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

8.6.4. Policijska postaja Kutina

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.

8.6.5. Policijska postaja Novska

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta.

8.6.6. Policijska postaja Petrinja

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

8.6.7. Policijska postaja Glina

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

8.6.8. Policijska postaja Dvor

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

8.6.9. Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice i prekograničnog kriminaliteta te poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama i kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

8.6.10. Postaja prometne policije Sisak

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

8.6.11. Postaja prometne policije Kutina

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Članak 633.

8.7. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se:

8.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijal

8.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

8.7.3. Odjel za tehniku.

Članak 634.

8.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge ugovore vezane uz radnopravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja, vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provode propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 635.

8.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i dr.; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 636.

8.7.3. Odjel za tehniku

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva; obavlja poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 637.

8.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca ustrojavaju se:

8.8.1. Odjel za upravne poslove

8.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca.

Članak 638.

8.8.1. Odjel za upravne poslove

Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja grđana, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

Članak 639.

8.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdavanja potvrda i osobnih isprava za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite.

9. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA

Članak 640.

9.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i utvrđuje zakonitost postupanja; prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; utvrđuje zakonitost postupanja djelatnika Policijske uprave, postupa povodom pritužbi građana, utvrđuje sve okolnosti težih povreda radne discipline, prati odluke nadležnih rukovoditelja u slučajevima lakših povreda radne discipline; zastupa načelnika Policijske uprave u postupcima na disciplinskom sudu; predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unaprjeđenje profesionalne etike.

Članak 641.

9.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 642.

9.3. Služba policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe policije ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za javni red

9.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

9.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 643.

9.3.1. Odjel za javni red

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije; pronalazi i deaktivira eksplozivne naprave, obavlja protudiverzijske preglede objekata, otvorenih prostora i prijevoznih sredstava; sudjeluje u očevidu nakon eksplozija.

Članak 644.

9.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje sa nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Članak 645.

9.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavršavanje vodiča, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; skrbi o zdravstvenoj zaštiti, njezi, prehrani i higijeni pasa.

Članak 646.

9.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za granicu ustrojavaju se:

9.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

9.4.2. Odjel za pomorsku policiju

9.4.3. Odjel za nezakonite migracije.

Članak 647.

9.4.1. Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice

Provodi mjere zaštite i kontrole prelaska državne granice, sprječavanja krijumčarenja, rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 648.

9.4.2. Odjel za pomorsku policiju

Provodi mjere zaštite državne granice na moru, kontrolu prelaska državne granice u pomorskim lukama, sudjeluje u postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 649.

9.4.3. Odjel za nezakonite migracije

Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija, obavlja prihvat i predaju osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave.

Članak 650.

9.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kriminalističke policije ustrojavaju se:

9.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

9.5.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

9.5.3. Odjel ratnih zločina

9.5.4. Odjel kriminalističke tehnike

9.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta

9.5.6. Odjel kriminaliteta droga

9.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

9.5.8. Kriminalističko-obavještajni odjel.

Članak 651.

9.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije: organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira i provodi kontrolu zakonitosti rada kriminalističke policije; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom u složenijim slučajevima kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta.

Članak 652.

9.5.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenog djela terorizma kao i pojava ekstremnog nasilja za područje Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; izravno organizira kriminalističke obrade, poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 653.

9.5.3. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela ratnih zločina za područje policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada za sprječavanje počinjenja ovih kaznenih djela; organizira i provodi kriminalističke obrade; poduzima mjere i radnje pronalaženja tragova i dokaza te hvatanja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć pri izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 654.

9.5.4. Odjel kriminalističke tehnike

Obavlja složenije poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi popratne dokumentacije očevida; skrbi o stručnom usavršavanju djelatnika; obavlja očevide na mjestu kriminalnog događaja kod svih težih kaznenih djela; izravno surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem u cilju razjašnjenja kriminalnog događaja; izrađuje dokumentaciju očevida; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 655.

9.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja ukazuju na kriminalno djelovanje kriminalnih udruženja organiziranog kriminaliteta u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima počinjenja kaznenih djela samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije izravno se uključuje i rukovodi prethodnim kriminalističkim obradama i kriminalističkim obradama; sudjeluje u izobrazbi kriminalističkih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja organiziranog kriminaliteta.

Članak 656.

9.5.6. Odjel kriminaliteta droga

Analizira stanje i pojave u području krijumčarenja, proizvodnje i zlouporabe droga; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja; surađuje s drugim tijelima na području Policijske uprave u svezi suzbijanja narkomanije; izravno organizira kriminalističke obrade na planu otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 657.

9.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira stanje i pojave u području trgovine i usluga, turizma i ugostiteljstva, financijskim institucijama te proizvodnji i zanatstvu, suzbijanja koruptivnih kaznenih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine, financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na otkrivanju kaznenih djela i pronalaženju počinitelja; surađuje s drugim tijelima državne vlasti na području Policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; u složenijim slučajevima kaznenih djela izravno se uključuje i rukovodi kriminalističkom obradom; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Članak 658.

9.5.8. Kriminalističko-obavještajni odjel

Obavlja poslove podržavanja baze podataka u svrhu razvoja kriminalističko-analitičkog procesa za potrebe kriminalističkih istraživanja na području Policijske uprave, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja, provodi jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba), surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji, provodi zadaće u području prikupljanja podataka korisnih za rad policije i podršku kriminalističkim istraživanjima iz svih izvora, vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka; sudjeluje u primjeni nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt i neposredno provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela počinjenih zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Odjela i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.

Članak 659.

9.6. Policijske postaje

9.6.1. Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Primošten, kojom upravlja voditelj ispostave.

9.6.2. Policijska postaja Vodice

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

9.6.3. Policijska postaja Drniš

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

9.6.4. Policijska postaja Knin

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

9.6.5. Postaja prometne policije Šibenik

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

9.6.6. Postaja pomorske policije Šibenik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, poslove kontrole prelaska državne granice, nadzora iz području morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe.

Članak 660.

9.7. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se:

9.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

9.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

9.7.3. Odjel za tehniku.

Članak 661.

9.7.1. Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima (radni sporovi, naknade štete po različitim osnovama, postupci radi utvrđenja vlasništva i drugo) i u tu svrhu surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne vlasti: izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; izrađuje potrebna izvješća iz svog djelokruga rada; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika policijske uprave; izrađuje ugovore o djelu i druge Ugovore vezane uz radno-pravni status djelatnika; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja radnih odnosa; provodi administrativno-tehničke poslove vezane uz polaganje državnih stručnih ispita i ispita za zvanja, vodi osobne očevidnike djelatnika te izdaje odgovarajuće potvrde i uvjerenja; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika stradalih u obavljanju ili povodom obavljanja službe, kao i njihovih obitelji te drugih djelatnika kojima je takva skrb potrebna; provodi propise kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata te predlaže određena rješenja iz ovog područja; organizira prikupljanje i evidentiranje podataka o stradalim i ugroženim djelatnicima te članovima njihovih obitelji.

Članak 662.

9.7.2. Odjel materijalno-financijskih poslova

Obavlja sve računovodstvene poslove, uključujući pripremu obračuna plaća i pripremu svih računa za plaćanje; uvodi račune u pomoćne knjige, kontrolira ispravnost i ovjeru dokumenata, svrstava ih prema pozicijama financijskog plana i kontira te kompletira dokumentaciju uz njih; obavlja isplatu naknada djelatnicima, isplatu kod sitnih nabava i dr.; organizira godišnji popis sredstava (inventura) Policijske uprave; raspoređuje već zadužena osnovna sredstva i sitni inventar na mjesto troška; detaljno razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe Policijske uprave i Ministarstva; evidentira, obrađuje i kontrolira poslovanje s plativim tiskanicama, mandatnim kaznama, usluge kantina; unose sve podatke potrebne za obračun i isplatu plaća; obavlja preuzimanje i evidentiranje svih zahtjeva te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu; izrađuje izvješća i analize za potrebe Policijske uprave, ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih tijela; obavlja nabavu i uskladištenje samo određenih roba na temelju potreba Policijske uprave; brine o tekućem održavanju objekata, opreme, uređaja i hortikulturnih nasada; obavlja čišćenje radnih i drugih prostora; pruža usluge pranja rublja za službene potrebe; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu obavlja poslove vezane uz organizirani odmor u odmaralištima Ministarstva; vodi brigu o korištenju stacionara, pruža ugostiteljske usluge, vodi kontrolu o provođenju higijensko-epidemioloških mjera; u Policijskoj upravi ima ulogu distributivnog centra prema krajnjim korisnicima; preuzima i evidentira zahtjeve te inicira proces nabave roba i usluga prema nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu, s posebnim naglaskom na preuzimanje roba s centralnog skladišta.

Članak 663.

9.7.3. Odjel za tehniku

Proučava, nadzire, planira, upravlja i održava potpuni informacijski i komunikacijski sustav za potrebe svih operativnih i poslovnih tijela i ustrojstvenih jedinica te uz pomoć Uprave za tehniku Ministarstva ostvaruje tajnost, cjelovitost, izvornost, pouzdanost i raspoloživost te povjerljivost informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva; obavlja poslove opremanja, korištenja i održavanja prometnih sredstava i policijske tehnike za potrebe Policijske uprave; koristeći stečena iskustva u primjeni predlaže Upravi za tehniku Ministarstva rješenja za poboljšanje ili promjenu pojedine tehnike.

Članak 664.

9.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca ustrojavaju se:

9.8.1. Odjel za upravne poslove

9.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca.

Članak 665.

9.8.1. Odjel za upravne poslove

Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja građana, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari.

Članak 666.

9.8.2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdavanja potvrda i osobnih isprava za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite.

10. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

Članak 667.

10.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad i utvrđuje zakonitost postupanja; prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; obavlja poslove prevencije kriminaliteta; utvrđuje zakonitost postupanja djelatnika Policijske uprave, postupa povodom pritužbi građana, utvrđuje sve okolnosti težih povreda radne discipline, prati odluke nadležnih rukovoditelja u slučajevima lakših povreda radne discipline; zastupa načelnika Policijske uprave u postupcima na disciplinskom sudu; predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unaprjeđenje profesionalne etike.

Članak 668.

10.2. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ministarstva u sjedištu i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 669.

10.3. Služba policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć: sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe policije ustrojavaju se:

10.3.1. Odjel za javni red

10.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

10.3.3. Interventna jedinica policije.

Članak 670.

10.3.1. Odjel za javni red

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja djelatnika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja djelatnika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja djelatnika policije; pronalazi i deaktivira eksplozivne naprave, obavlja protudiverzijske preglede objekata, otvorenih prostora i prijevoznih sredstava; sudjeluje u očevidu nakon eksplozija.

Članak 671.

10.3.2. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje sa nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 672.

10.3.3. Interventna jedinica policije

Provodi osiguranje javnih okupljanja, prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari; uspostavlja javni red narušen u većem opsegu; pruža pomoć policijskim postajama prilikom složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, lišenja slobode i drugo, obavljanja poslova u cestovnom i željezničkom prometu, na granici, pronalaženja predmeta u svezi počinjenih kaznenih djela, vađenja utopljenika, pronalaska nestalih osoba i drugo; provodi obuku zaštitno-tragačkih pasa i usavrša