Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1818

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za znanost i tehnologiju

4. Uprava za visoko obrazovanje

5. Uprava za odgoj i obrazovanje

6. Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

7. Uprava za nacionalne manjine

8. Samostalni sektor prosvjetne inspekcije

9. Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak

10. Samostalna sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

11. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra za ministra i državne tajnike obavlja: protokolarne, koordinacijske, stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra i državnih tajnika, poslove u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; poslove u vezi s odnosima s medijima i online komunikacijom; stručne i administrativne poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; poslove vezane uz uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom. Kabinet ministra izrađuje odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Ministarstva. Kabinet ministra obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove javne nabave robe i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi; brine se o korištenju imovine Ministarstva i sredstava za rad; obavlja poslove prijama i dostave pošte, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske građe; obavlja stručne i informatičke poslove planiranja, organiziranja i provođenja informatizacije Ministarstva; obavlja poslove praćenja stanja u svim segmentima djelokruga Ministarstva. Glavno tajništvo prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja razvojem ljudskih potencijala Ministarstva, brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i napredovanju državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, te vodi propisane očevidnike. Glavno tajništvo osigurava djelotvorno financijsko poslovanje Ministarstva i korištenje osiguranih sredstava u državnom proračunu; izrađuje nacrte prijedloga proračuna, ujedinjuje konačni prijedlog državnog proračuna, te koordinira poslove s Ministarstvom financija, sve do konačnog usvajanja proračuna za razdjel Ministarstva; prati izvršenje proračuna, priprema prijedloge rebalansa proračuna, izrađuje periodična izvješća o njegovu ostvarivanju, kao i analitičke studije s financijskim projekcijama u vezi s prijedlozima zakona, standarda i drugih promjena vezanih uz djelatnost znanosti i obrazovanja; obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i osiguravanje potrebnih sredstava za izdatke za zaposlene, transfere, kapitalne izdatke i decentralizirane funkcije; provodi financijski nadzor korisnika državnog proračuna, te koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije financijskog upravljanja i sustava kontrola. Glavno tajništvo obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

2.2. Sektor za financijske poslove.

2.1. Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

Članak 5.

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale obavlja poslove javne nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, brine se o tehničkom i investicijskom održavanju prostora kojim se koristi Ministarstvo, o održavanju i korištenju vozila Ministarstva, korištenju imovine Ministarstva i sredstava za rad, vodi evidenciju o imovini kojom se koristi Ministarstvo, obavlja poslove prijama i dostave pošte, raspoređivanja akata, poslove arhiviranja i čuvanja arhivske građe, informacijske sigurnosti te obrambenih priprema Ministarstva, obavlja poslove održavanja čistoće, te poslove održavanja prostora i opreme. Sektor obavlja stručne i informatičke poslove planiranja, organiziranja i provođenja informatizacije Ministarstva, što uključuje: planiranje, razvoj i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture Ministarstva; planiranje i utvrđivanje zahtjeva za razvoj i održavanje korisničkih aplikacija i baza podataka te njihovo dokumentiranje, pružanje potpore u obavljanju elektroničkog poslovanja Ministarstva, organiziranje i administriranje službe za podršku za zaposlenike Ministarstva, razvoj i održavanje internih i javnih informacijskih i komunikacijskih servisa te brigu o informatičkom obrazovanju zaposlenika. Sektor provodi mjere politike planiranja, upravljanja razvojem ljudskih potencijala Ministarstva, obavlja poslove vezane za stručno osposobljavanje, usavršavanje i napredovanje državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, te vodi propisane očevidnike. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu

2.1.2. Služba za dokumentacijske i interne poslove

2.1.3. Služba za informacijsku infrastrukturu

2.1.4. Služba za ljudske potencijale.

2.1.1. Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu

Članak 6.

Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu obavlja poslove javne nabave robe i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi; pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu pojedinih uprava; prati postupak nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, te prati izvršavanje istih; vodi evidencije o postupcima nabave, evidencije zaključenih ugovora, te evidenciju nabavljenih osnovnih sredstava. Služba se brine o tehničkom i investicijskom održavanju prostora kojim se koristi Ministarstvo, održavanju i korištenju vozila Ministarstva, korištenju imovine Ministarstva i sredstava za rad, te vodi evidenciju o imovini kojom se koristi Ministarstvo Služba obavlja poslove čuvanja i održavanja prostora i opreme. Služba, u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, obavlja poslove vezane za upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti Ministarstva. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za dokumentacijske i interne poslove

Članak 7.

Služba za dokumentacijske i interne poslove obavlja poslove prijma i otpreme pošte, te obavlja poslove dostave pošte koja zahtjeva osobnu dostavu i hitnu dostavu na području Grada Zagreba, obavlja poslove raspoređivanja i kopiranja akata, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske građe. Služba obavlja i poslove održavanja čistoće. Služba obavlja poslove informacijske sigurnosti te distribucije neklasificiranih i klasificiranih dokumenata unutar Ministarstva, vodi registar certifikata o sigurnosnoj provjeri i popis osoba koje imaju pristup klasificiranim podacima iz nadležnosti Ministarstva te planira poslove civilne obrane, prati stanje civilnih obrambenih priprema te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže mjere za poboljšanja, te obavlja poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Služba za informacijsku infrastrukturu

Članak 8.

Služba za informacijsku infrastrukturu obavlja stručne i informatičke poslove planiranja, organiziranja i provođenja informatizacije Ministarstva, što uključuje: planiranje. razvoj, administraciju i nadzor mrežne infrastrukture; administraciju, implementaciju i održavanje poslužitelja i računalno-komunikacijske infrastrukturu Ministarstva; nadzor i administraciju vatrozida i sustava za zaštitu e-pošte; održavanje sigurnosti podataka i sustava; sistemsko održavanje informacijskih servisa; utvrđivanje kriterija za nabavu, raspodjelu i korištenje informatičke opreme i licenciranog softvera; evidenciju o izdavanju računalne opreme i potrošnog informatičkog materijala i rezervnih dijelova te evidenciju licenciranog softvera; utvrđivanje zahtjeva za razvoj i održavanje korisničkih aplikacija i baza podataka te njihovo dokumentiranje, pružanje potpore u obavljanju elektroničkog poslovanja Ministarstva, organiziranje i administriranje službe za podršku za zaposlenike Ministarstva i vanjskih korisnika; razvoj i održavanje internih i javnih informacijskih i komunikacijskih servisa te brigu o informatičkom obrazovanju zaposlenika. Služba također obavlja stručne i informatičke poslove vezane uz suradnju na projektima državne informacijske infrastrukture, što uključuje: koordiniranje povezivanja aplikacija Ministarstva s vanjskim sustavima, koordiniranje prikupljanja podataka s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i vođenje podataka u javnim registrima iz područja nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u pripremanju otvorenih podataka iz djelokruga Ministarstva. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za koordinaciju i suradnju s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet u odnosu na zahtjeve za članstvom u okviru svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.4. Služba za ljudske potencijale

Članak 9.

Služba za ljudske potencijale obavlja poslove vezane za stručno osposobljavanje, usavršavanje, napredovanje i nagrađivanje državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe. Služba predlaže, prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva; obavlja poslove u vezi s prijamom u državnu službu u Ministarstvo, rasporedom državnih službenika i namještenika Ministarstva na radna mjesta, premještajem državnih službenika na radna mjesta u Ministarstvu ili premještajem u drugo tijelo državne uprave, poslove u vezi s prestankom državne službe, te u vezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika Ministarstva. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za Registar zaposlenih u javnom sektoru u okviru svoga djelokruga. Služba obavlja poslove vezane uz reguliranje radnog odnosa učitelja hrvatske nastave u inozemstvu, te lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, izdaje potvrde o statusu službenika i namještenika Ministarstva. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu te sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za financijske poslove

Članak 10.

Sektor za financijske poslove osigurava djelotvorno financijsko poslovanje Ministarstva i način korištenja osiguranih sredstava u državnom proračunu. Na temelju prijedloga proračunskih korisnika i unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva izrađuje nacrte prijedloga proračuna, ujedinjuje konačni prijedlog državnog proračuna, te koordinira sve poslove s Ministarstvom financija, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, sve do konačnog usvajanja proračuna za razdjel Ministarstva. Sektor prati izvršenje proračuna, priprema prijedloge rebalansa proračuna, izrađuje periodična izvješća o njegovu ostvarivanju, kao i analitičke studije s financijskim projekcijama u vezi s prijedlozima zakona, standarda i drugih promjena vezanih uz djelatnost znanosti i obrazovanja. Sektor obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i osiguravanje potrebnih sredstava za rashode za zaposlene, transfere, kapitalne izdatke i posebne programe, te koordinira rad ureda državne uprave u županijama i ustanova iz djelokruga Ministarstva, u pripremanju i ostvarivanju utvrđenih planova i programa za financiranje ustanova. Sektor provodi financijski nadzor korisnika državnog proračuna, te koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije metodologije sustava unutarnjih kontrola. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijske poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja

2.2.2. Služba za kapitalne investicije i računovodstvo

2.2.3. Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu.

2.2.1. Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja

Članak 11.

Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja obavlja upravne i stručne poslove vezane za odobravanje sredstava školskim ustanovama za isplatu svih materijalnih prava zaposlenika osnovnih i srednjih škola (plaća i naknada), prati kretanje broja zaposlenih u školama, izrađuje projekciju potrebnih sredstava za bruto plaće i naknade, prati izvršenje plaćanja, u skladu sa svojim zakonskim ovlastima provodi kontrolu namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama odobravaju iz državnog proračuna, prikuplja podatke i radi analize o rashodima zaposlenih u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja te druge analitičke poslove koji služe kao podloga u provedbi politike zapošljavanja i u kolektivnim pregovorima između Vlade Republike Hrvatske i sindikata iz područja obrazovanja, pruža savjetodavne usluge školskim ustanovama putem organiziranog »call-centra«, surađuje s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Ministarstvom financija i Financijskom agencijom na unaprjeđenju programske aplikacije za centralni obračun plaća te samoj provedbi plaćanja. Služba obavlja poslove vezane za pripremu odgovora na pisane upite stranaka u vezi ostvarivanja materijalnih prava zaposlenika osnovnih i srednjih škola u odnosu na obračun, isplatu plaća i naknada. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja ustrojavaju se:

2.2.1.1. Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama

2.2.1.2. Odjel za rashode za zaposlene u srednjim školama.

2.2.1.1. Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama

Članak 12.

Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama obavlja upravne i stručne poslove vezane za odobravanje sredstava osnovnoškolskim ustanovama za isplatu bruto plaća i naknada sukladno važećim kolektivnim ugovorima i zakonskim propisima; izrađuje projekciju potrebnih sredstava za isplatu plaća i naknada, prati izvršenje plaćanja, u skladu sa svojim zakonskim ovlastima provodi kontrolu namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama odobravaju iz državnog proračuna, prikuplja podatke i radi analize o rashodima zaposlenih u sustavu osnovnog obrazovanja te druge analitičke poslove, prati kretanje broja zaposlenika osnovnih škola, obavlja poslove vezane za pripremu odgovora na pisane i telefonske upite stranaka u vezi ostvarivanja materijalnih prava zaposlenika osnovnih škola u odnosu na obračun, isplatu plaća i naknada. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.1.2. Odjel za rashode za zaposlene u srednjim školama

Članak 13.

Odjel za rashode za zaposlene u srednjim školama obavlja upravne i stručne poslove vezane za odobravanje sredstava srednjoškolskim ustanovama za isplatu bruto plaća i naknada sukladno važećim kolektivnim ugovorima i zakonskim propisima, izrađuje projekciju potrebnih sredstava za isplatu plaća i naknada, prati izvršenje plaćanja, u skladu sa svojim zakonskim ovlastima provodi kontrolu namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama odobravaju iz državnog proračuna, prikuplja podatke i radi analize o rashodima zaposlenih u sustavu srednjeg obrazovanja te druge analitičke poslove, prati kretanje broja zaposlenika srednjih škola, obavlja poslove vezane za pripremu odgovora na pisane i telefonske upite stranaka u vezi ostvarivanja materijalnih prava zaposlenika srednjih škola u odnosu na obračun, isplatu plaća i naknada. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za kapitalne investicije i računovodstvo

Članak 14.

Služba za kapitalne investicije i računovodstvo planira i izrađuje prijedloge programa za financiranje i sufinanciranje kapitalnih izdataka i posebnih programa, prati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje ustanova iz djelokruga Ministarstva, prikuplja i ujedinjuje podatke za izradu projekcije proračunskih sredstava, te predlaže odgovarajuća programska rješenja, priprema podloge za bilanciranje i realizaciju sredstava u fondu poravnanja za kapitalna ulaganja u obrazovanju, priprema podloge za bilanciranje potreba i iznose minimalnog financijskog standarda u dijelu kapitalnih ulaganja u osnovnom i srednjem obrazovanju, te realizira decentralizirana sredstva za ove namjene fondom izravnanja. Sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove praćenja poslovanja Ministarstva, obračunava plaće i druge naknade sukladno kolektivnom ugovoru za zaposlenike Ministarstva. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za kapitalne investicije i računovodstvo ustrojavaju se:

2.2.2.1. Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove

2.2.2.2. Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije.

2.2.2.1. Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove

Članak 15.

Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove praćenja poslovanja Ministarstva, obračunava plaće i druge naknade sukladno kolektivnom ugovoru za zaposlenike Ministarstva. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2.2. Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije

Članak 16.

Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije planira i izrađuje prijedloge programa za financiranje i sufinanciranje kapitalnih izdataka i posebnih programa, prati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje ustanova iz djelokruga Ministarstva, prikuplja i ujedinjuje podatke za izradu projekcije proračunskih sredstava, te predlaže odgovarajuća programska rješenja, priprema podloge za bilanciranje i realizaciju sredstava u fondu poravnanja za kapitalna ulaganja u obrazovanju, priprema podloge za bilanciranje potreba i iznose minimalnog financijskog standarda u dijelu kapitalnih ulaganja u osnovnom i srednjem obrazovanju, te realizira decentralizirana sredstva za ove namjene fondom izravnanja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.3. Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 17.

Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu koordinira poslove izrade strateškog plana i proračuna Ministarstva te izrađuje nacrt prijedloga strateškog plana i proračuna razdjela Ministarstva. Služba obavlja tehnički unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, izrađuje financijski plan po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, priprema prijedloge izmjena i dopuna te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine, izrađuje godišnja izvješća o izvršenju proračuna po programima i ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana. Služba obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću financijskog poslovanja proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. Služba prati provedbu Zakona o fiskalnoj odgovornost kroz prikupljanje i provjeru Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika razdjela kao i praćenje uočenih nepravilnosti. Služba obavlja poslove koordinacije razvoja i praćenja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i proračunskih korisnika razdjela, inicira izradu smjernica i uputa za potrebe financijskog upravljanja kako bi se osigurale kontrolne aktivnosti, praćenje i izvještavanje zakonitog i svrhovitog korištenja proračunskih i drugih sredstava, ukazuje na nedostatke te inicira mjere za njihovo otklanjanje. Služba pruža podršku ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri utvrđivanju i praćenju rizika te surađuje s Ministarstvom financija – Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU

Članak 18.

Uprava za znanost i tehnologiju obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu znanstvenih i inovacijskih javnih politika i strategija; izradu stručnih podloga za pripremu nacrta prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i ostalih akata vezanih uz znanstvenu djelatnost i mjere poticanja tehnologijskog razvoja i inovacija. Uprava obavlja poslove vezane uz ulaganja u znanstvenu djelatnost i tehnologijski razvoj iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz poduzimanje mjera za razvoj znanstvenog i inovacijskog sustava te poslove vezane uz ostvarenje ciljeva i politika strategija Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz financiranje, koordinaciju i praćenje rada znanstvene djelatnosti: javnih znanstvenih instituta, sveučilišta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatskog mjeriteljskog instituta. Uprava usko surađuje s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj te prati rad Hrvatske zaklade za znanost, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) te ostalih subjekata znanstvene djelatnosti. U svrhu ostvarenja svoje djelatnosti Uprava surađuje i uspostavlja partnerske odnose s ustanovama, znanstvenim organizacijama i dionicima sustava znanosti i tehnologije te ostalim dionicima zainteresiranima za razvoj znanosti. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz donošenje i provedbu mjera za primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u skladu s potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, koordinaciju i unaprjeđivanje nacionalnog inovacijskog sustava, vođenje očevidnika i evidencija i provedbu analiza u svrhu unaprjeđenja nacionalnog inovacijskog sustava. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz pružanje potpore sudjelovanju Republike Hrvatske u programa Europske unije u području znanosti, istraživanja, tehnologije i inovacija, koordinira izradu priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća, obavlja poslove vezane uz sudjelovanje Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama u području znanosti te sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora. Uprava predlaže prioritete i mjere koji pridonose unaprjeđenju sustava znanosti te priprema dijelove operativnih programa koji se odnose na područje istraživanja i razvoja; obavlja stručne poslove vezane uz pripremu, provedbu, odabir, financiranje i praćenje projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije u području istraživanja i razvoja. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za znanost i tehnologiju ustrojavaju se:

3.1. Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj

3.2. Sektor za programe i projekte Europske unije.

3.1. Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj

Članak 19.

Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu stručnih podloga za donošenje i praćenje javnih znanstvenih i inovacijskih politika i strategija te nacrta prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i ostalih akata vezanih uz znanstvenu djelatnost. Sektor skrbi o financiranju i osiguravanju djelotvornog zakonodavnog okvira te procedura za učinkovito poslovanje javnih znanstvenih organizacija i ostalih ustanova u sustavu znanosti u nadležnosti Ministarstva. Sektor obavlja poslove praćenja i analize provedbe nacionalnih strategija, javnih politika i instrumenata povezanih sa znanstvenim i inovacijskim sustavom, predlaže mjere za jačanje istraživačkih i inovacijskih politika i jačanje sinergije između nacionalnih i politika Europske unije, predlaže mjere za poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije, te izrađuje i prati provedbu mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i druge mjere kojima se potiče ulaganje privatnog sektora u istraživanje i razvoj. Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz mjere poticanja znanstvene djelatnosti, tehnologijskog razvoja i inovacija, donošenje, provedbu i financiranje mjera za poticanje razvoja znanstvenih istraživanja javnih znanstvenih instituta, znanstvene djelatnosti sveučilišta, te razvoj znanstvene i inovacijske infrastrukture. Sektor obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ulaganja, koordinaciju i rad Hrvatske zaklade za znanost, HAMAG-BICRO te ostalih subjekata znanstvenog i inovacijskog sustava, te vijeća i povjerenstava nadležnih za provedbu mjera poticanja znanstvene djelatnosti, tehnologijskog razvoja i inovacija. U Sektoru se vode očevidnici znanstvenih organizacija i znanstvenika, te provode aktivnosti vezane uz financiranje znanstveno-izdavačke djelatnosti, skupova, udruga i programa popularizacije znanosti te koordinaciju aktivnosti vezanih uz dodjelu državnih nagrada za znanost; obavljaju se i poslovi praćenja razvoja mreže znanstvenih pravnih osoba, poslovi izdavanja dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti. Sektor obavlja poslove vezane uz genetski modificirane organizme (GMO) i poslove vezane uz izdavanje odobrenja za istraživanja, ispitivanja, fotografiranja, odnosno mjerenja mora, morskog dna i morskog podzemlja. Sektor prati i proučava stanje razvijenosti znanosti i istraživanja u Republici Hrvatskoj u okviru Europskog istraživačkog prostora (ERA) i inicijativa Inovacijske unije, sudjeluje u radu u stručnim radnim tijelima Europske unije u okviru obaveza zemlje članice prema institucijama Europske unije, provodi redovita statistička istraživanja na području znanosti, tehnologije i inovacija u suradnji s različitim domaćim i međunarodnim organizacijama i tijelima te prati i koordinira sudjelovanje hrvatskih znanstveno-istraživačkih ustanova u bilateralnim i multilateralnim programima i projektima. U Sektoru se ustrojavaju poslovi koordinacije nacionalne potporne strukture za Obzor 2020. te obavlja rad dijela pripadnih nacionalnih osoba za kontakt. U ostvarenju svoje djelatnosti Sektor najuže surađuje i razvija zajedničke aktivnosti i projekte sa Sektorom za programe i projekte Europske unije, a posebice u pogledu razvoja projekata financiranih putem fondova Europske unije. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti

3.1.2. Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije.

3.1.1. Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti

Članak 20.

Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu stručnih podloga za donošenje i praćenje javnih znanstvenih i inovacijskih politika i strategija povezanih s nacionalnim istraživačkim sustavom i u ostvarenju ciljeva i politika strategija Europske unije u području istraživanja i razvoja, nacrta prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i ostalih akata vezanih uz znanstvenu djelatnost; financiranje znanstvene djelatnosti i poslovanje javnih znanstvenih instituta, sveučilišta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatskog mjeriteljskog instituta, ali i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija; provedbu i financiranje mjera razvoja znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta; financiranje znanstvenih centara izvrsnosti. Služba usko surađuje s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj te prati rad Hrvatske zaklade za znanost i Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Služba obavlja i poslove praćenja statističkih parametara povezanih sa znanstvenim i inovacijskim sustavom; izradu analitičkih podloga za donošenje odluka o razvoju sustava financiranja znanstvene djelatnosti. Služba obavlja poslove definiranja prava i obveza istraživača te povećanja transparentnosti procesa zapošljavanja. Služba obavlja i poslove vođenja očevidnika znanstvenih organizacija i očevidnika znanstvenika, te poslove provedbe aktivnosti financiranja znanstvenih udruga, skupova, knjiga, časopisa; obavlja poslove praćenja razvoja mreže znanstvenih pravnih osoba, poslove izdavanja dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti. Služba obavlja i poslove vezane uz planiranje i provedbu mjera popularizacije znanosti te dodjeljivanje državne nagrade za znanost, kao i poslove vezane uz genetski modificirane organizme (GMO). Služba obavlja i poslove vezano uz izdavanje odobrenja za istraživanja, ispitivanja, fotografiranja, odnosno mjerenja mora, morskog dna i morskog podzemlja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija

3.1.1.2. Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije.

3.1.1.1. Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija

Članak 21.

Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija obavlja upravne i stručne poslove vezano uz praćenje i analize provedbe nacionalnih strategija, javnih politika i instrumenata vezano uz financiranje znanstvene djelatnosti na nacionalnoj razini te u ostvarenju ciljeva i politika strategija Europske unije u području istraživanja i razvoja, te razvoj i provedbu modela financiranja znanstvene djelatnosti na svim javnim znanstvenim institutima i javnim sveučilištima. Odjel obavlja upravne i stručne poslove vezane uz financiranje, koordinaciju i praćenje rada i znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima, sveučilištima, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Hrvatskom mjeriteljskom institutu, ali i drugim pravnim osobama upisanima u Upisnik znanstvenih organizacija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ulaganja, koordinaciju i rad Hrvatske zaklade za znanost, kao i poslove vezane uz, praćenje i financiranje rada znanstvenih centara izvrsnosti iz dijela koji se odnosi na državni proračun Republike Hrvatske. Odjel obavlja poslove vezane uz projekte financiranja znanstvene infrastrukture (znanstveno-izdavačke djelatnosti, skupova, udruga i programa popularizacije znanosti). Odjel obavlja poslove vezano uz izdavanje odobrenja za istraživanja, ispitivanja, fotografiranja, odnosno mjerenja mora, morskog dna i morskog podzemlja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije

Članak 22.

Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije obavlja upravne i stručne poslove vezano uz izradu stručnih podloga za donošenje nacrta prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i ostalih akata vezano uz znanstvenu djelatnost na nacionalnoj razini te u ostvarenju ciljeva i politika strategija Europske unije u području istraživanja i razvoja. Obavlja poslove vođenja očevidnika znanstvenih organizacija i očevidnika znanstvenika, te evidencija podataka o financiranju znanstvenih udruga, skupova, knjiga, časopisa, programa popularizacije znanosti te državnih nagrada za znanost, izdavanja dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti, poslove vezano uz javne pozive za financiranje znanstvenih udruga, skupova, knjiga, časopisa te dodjeljivanje državne nagrade za znanost. Odjel obavlja i poslove vezane uz planiranje i provedbu mjera popularizacije znanosti. Odjel obavlja stručne i upravne poslova vezane uz GMO, odnosno proizvode koji sadrže, odnosno sastoje se ili potječu od GMO-a te se ograničeno upotrebljavaju u zatvorenom sustavu te tako vodi Upisnik zatvorenih sustava za ograničenu uporabu GMO-a i izdaje rješenja o dopuštenju ograničene uporabe određene razine opasnosti. Odjel usko surađuje s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj te prati rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije

Članak 23.

Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu stručnih podloga, praćenje i analize provedbe nacionalnih strategija, javnih politika i instrumenata povezanih s nacionalnim istraživačkim i inovacijskim sustavom i u ostvarenju ciljeva i politika strategija Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Služba prati i pripremu i provedbu znanstvenih i tehnologijskih projekata i programa s ciljem unaprjeđenja sustava znanosti i tehnologije. Prati i predlaže mjere za poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane uz: ulaganja, koordinaciju i rad HAMAG-BICRO, ostalih subjekata znanstvenog i inovacijskog sustava, te vijeća i povjerenstava nadležnih za provedbu mjera poticanja znanstvene djelatnosti, tehnologijskog razvoja i inovacija. Služba obavlja poslove vezano uz izradu mjera poticanja profesionalnog razvoja istraživača i istraživačkih skupina, međunarodne mobilnosti i umrežavanja istraživača. Ujedno, Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane uz pružanje stručne potpore sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Europske unije, a ponajprije u programu Obzor 2020.; koordinaciju, praćenje i potporu radu mreže nacionalnih osoba za kontakt u programu Obzor 2020. i ostalih struktura koje čine sastavni dio nacionalne potporne strukture za program Obzor 2020. Služba aktivno radi na unaprjeđenju sinergija između programa Obzor 2020. i fondova kohezijske politike te ostalih financijskih instrumenata. obavlja poslove praćenja svih aktivnosti vezanih uz Okvirni istraživački program Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom); koordinaciju ostalih zajedničkih programa Europske unije u području znanosti, istraživanja, tehnologije i inovacija; koordinacija, praćenje i podrška poslovima vezanima uz praćenje i unaprjeđivanje apsorpcijske sposobnosti Republike Hrvatske za sudjelovanje u zajedničkim projektima Europske unije. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika

3.1.2.2. Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa.

3.1.2.1. Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika

Članak 24.

Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika obavlja upravne i stručne poslove vezane uz suradnju s drugim institucijama u sustavu znanosti u osmišljavanju i provedbi optimalnih strategija i mjera za poticanje znanstvene izvrsnosti u skladu sa strategijama Europske unije, izradu priloga, praćenje i analize provedbe nacionalnih politika i instrumenata povezanih s istraživačkim i inovacijskim sustavom te razvoj doktorskih studija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu strateških i operativnih dokumenata i mjera vezanih uz provedbu postojećih mjera u sustavu znanosti i tehnologije te u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave radi na izradi strategija i mjera za unaprjeđenje sustava znanosti i tehnologije, izradi priloga, praćenju strategija i mjera za razvoj nacionalnih znanstvenih infrastruktura i velikih europskih istraživačkih infrastruktura te sudjeluje u kreiranju javnih politika poticanja profesionalnog razvoja istraživača i istraživačkih skupina, međunarodne mobilnosti i umrežavanja istraživača. Ujedno Odjel prati rad i doprinosi umrežavanju ureda za transfer tehnologije i drugih tijela u sustavu znanosti i tehnologije. Odjel prati rad HAMAG-BICRO. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2.2. Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa

Članak 25.

Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa obavlja stručne poslove vezane uz izradu strateških i operativnih dokumenata i mjera vezanih uz intelektualno vlasništvo, transfer tehnologija i inovacije; razvoj i praćenje politike upravljanja intelektualnim vlasništvom kroz usklađivanje nacionalnih propisa o pravima intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije te izradu strateških mjera za unaprjeđenje zaštite i primjene prava intelektualnog vlasništva u svrhu poticanja transfera tehnologije iz znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo; provedbu postojećih mjera u sustavu tehnologije i inovacija te suradnju s drugim nadležnim tijelima državne uprave na izradi strategija i mjera za unaprjeđenje sustava tehnologije i inovacija. Odjel obavlja i poslove vezane uz pružanje stručne potpore sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Obzor 2020.; koordinaciju, praćenje i potporu radu mreže nacionalnih osoba za kontakt u programu Obzor 2020. i ostalih struktura koje čine sastavni dio nacionalne potporne strukture za program Obzor 2020. Odjel sudjeluje i u kreiranju mjera i projekta čiji je cilj unaprjeđenju sinergija između programa Obzor 2020. i fondova kohezijske politike te ostalih financijskih instrumenata. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za programe i projekte Europske unije

Članak 26.

Sektor za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, kao i budućih programa koji će se sufinancirati iz proračuna Europske unije, odnosno Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Sektor sudjeluje u pripremi, razvoju i koordinaciji nacionalnih i europskih projekata i instrumenata za razvoj znanstvenog i inovacijskog sustava, predlaže usklađivanje nacionalnih i europskih mjera, zakona, drugih propisa i drugih akata vezanih za znanstvenu i inovacijsku djelatnost i subjekte znanstvene djelatnosti, pripremu, provedbu, financijsko upravljanje te praćenje i vrednovanje višegodišnjih programskih dokumenata u području znanosti i tehnologije, predlaganje i pripremu prioriteta i mjera koji pridonose unaprjeđenju konkurentnosti i ujednačenom regionalnom razvoju u Republici Hrvatskoj u području znanosti i tehnologija. Sektor predlaže i unaprjeđuje dijelove Partnerskog sporazuma i operativnih programa koji se odnose na područje istraživanja, razvoja i inovacija. Sektor također obavlja poslove vezane uz pripremu, odabir, financiranje i praćenje provedbe projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije. Sektor u ostvarenju svoje djelatnosti koristi sredstva Tehničke pomoći namijenjena tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sektor surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima državne uprave kao i institucijama uključenim u upravljanje i korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Sektor uspostavlja sustav za upravljanje nepravilnostima, sustav za upravljanje rizicima te osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, Sektor provodi mjere informiranja i vidljivosti te izrađuje informativne i promidžbene materijala u svrhu informiranja javnosti i potencijalnih krajnjih korisnika o projektima financiranim sredstvima iz fondova Europske unije. Sektor usko surađuje sa Sektorom za znanstveni sustav i tehnološki razvoj. Sektor sudjeluje u izradi registra rizika; izvještava o nepravilnostima, obavlja poslove vezane za pitanja državnih potpora u okviru planiranih operacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za programe i projekte Europske unije ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije

3.2.2. Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije.

3.2.1. Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije

Članak 27.

Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije obavlja stručne poslove vezane uz pripremu strateških dokumenata i dijelova višegodišnjih programskih dokumenata te sudjeluje u identifikaciji prioriteta i mjera operativnih programa u području istraživanja, razvoja i inovacija. U pripremi dijelova operativnih programa Služba surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugim institucijama uključenim u upravljanje i korištenje fondova Europske unije. Služba sudjeluje u definiranju kriterija za odabir projekata te priprema natječajnu dokumentaciju za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. Služba osigurava suradnju s potencijalnim korisnicima u svrhu identifikacije zalihe projekata u području sektorske nadležnosti Ministarstva. Služba obavlja stručne poslove vezane uz pripremu prioriteta i mjera iz operativnih programa u skladu s propisima Republike Hrvatske te u skladu s propisima i procedurama Europske unije. Služba obavlja stručne poslove vezane uz provedbu prioriteta i mjera iz operativnih programa u skladu s propisima Republike Hrvatske te u skladu s propisima i procedurama Europske unije. Služba obavlja poslove praćenja i analize realizacije te vrednovanja provedbe prioriteta odnosno mjera operativnih programa, te nadzire krajnje korisnike u svrhu praćenja zakonitosti korištenja dodijeljenih sredstava. Služba sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe (indikatora) na razini prioriteta, odnosno mjera; prati provedbu i predlaže korektivne mjere. Služba izrađuje sva izvješća o praćenju projekata, pokazateljima uspješnosti. Služba izvještava o nepravilnostima. Služba je odgovorna za upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata, te sudjeluje u pripremi izvješća za odbore za praćenje operativnih programa. Služba analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta, odnosno mjera, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz nadzor i praćenje programa Europske unije. U skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program Služba provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Služba upravlja rizicima i sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Služba prati stanje razvitka znanosti i istraživanja u Republici Hrvatskoj za potrebe programiranja strateških dokumenata i razvoja projekata koji će odgovoriti na razvojne potrebe. Služba usko surađuje sa Sektorom za znanstveni sustav i tehnološki razvoj te drugim službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija za potrebe pripreme dijelova strateških dokumenata i pripreme poziva za dostavu projektnih prijedloga. Služba osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za programiranje

3.2.1.2. Odjel za praćenje provedbe programa i projekata.

3.2.1.1. Odjel za programiranje

Članak 28.

Odjel za programiranje obavlja stručne poslove vezane uz pripremu strateških dokumenata i dijelova višegodišnjih programskih dokumenata te sudjeluje u identifikaciji prioriteta i mjera operativnih programa u području znanosti i tehnologije. Odjel potiče i sudjeluje u razvoju projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera zadanih u Operativnim programima. Odjel sudjeluje u definiranju kriterija za odabir projekata te priprema natječajnu dokumentaciju za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, priprema informacije, te planira i provodi aktivnosti u svrhu podizanja svijesti i informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja fondova Europske unije. U svom poslu Odjel surađuje s potencijalnim korisnicima u definiranju mjera javnih politika istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel upravlja rizicima i sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel prati stanje razvitka znanosti i istraživanja u Republici Hrvatskoj za potrebe programiranja strateških dokumenata. Odjel usko surađuje sa Sektorom za znanstveni sustav i tehnološki razvoj te drugom Službom i odjelima u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija za potrebe pripreme dijelova strateških dokumenata i pripreme poziva za dostavu projektnih prijedloga, kao i razvoja projekata, a posebno s Odjelom za praćenje provedbe programa i projekata s kojim zajedno izrađuje analitičke podloge i strateške dokumente ili dijelove strateških i operativnih dokumenata. Odjel također usko surađuje s drugim tijelima i dionicima uključenim u procesima razvoja i provedbe javnih politika u području istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za praćenje provedbe programa i projekata

Članak 29.

Odjel za praćenje provedbe programa i projekata obavlja poslove praćenja i analize realizacije provedbe prioriteta, odnosno mjera operativnih programa, te nadzire krajnje korisnike u svrhu praćenja zakonitosti korištenja dodijeljenih sredstava. Odjel sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe (indikatora) na razini prioriteta, odnosno mjera; prati provedbu i predlaže korektivne mjere. Odjel je odgovoran za upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata, te sudjeluje u pripremi izvješća za odbore za praćenje operativnih programa. Odjel analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta, odnosno mjera, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz nadzor i praćenje programa Europske unije te priprema sva izvješća o provedbi projekata. Odjel obavlja poslove vrednovanja provedenih mjera, operacija projekata. Odjel usko surađuje s Odjelom za programiranje u pripremama i izradi stručnih analiza i podloga za izradu strateški i operativnih dokumenata (ili njihovih dijelova) i za unaprjeđenje dokumentacije poziva, te podizanja svijesti i informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja fondova Europske unije. Odjel sudjeluje u izradi Komunikacijskog akcijskog plana, provodi mjere informiranja i vidljivosti te izrađuje prijedloge različitog informativnog i promidžbenog materijala u svrhu informiranja javnosti i potencijalnih krajnjih korisnika o projektima financiranim sredstvima iz fondova Europske unije. Odjel redovito prikuplja informacije o provedbi projekata te surađuje s korisnicima u svrhu pravodobne i učinkovite provedbe prioriteta i mjera i predlaže korektivne mjere; koordinira suradnju stručnjaka i korisnika te redovito prikuplja informacije o njihovu radu; sudjeluje u definiranju procedura i dokumenata potrebnih za uspješnu provedbu operativnih programa te surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u provedbi projekata. Odjel sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i Službom u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije

Članak 30.

Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije obavlja poslove vezane uz proceduru nabave, tj. objave poziva za dostavu projektnih prijedloga, provođenje ocjenjivanja pristiglih ponuda, ugovaranje, suradnju s Posredničkim tijelom razine 2, te drugim tijelima državne uprave ili s krajnjim korisnicima. Služba osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; planira i pokreće izbor projekata u svim oblicima poziva za dostavu prijedloga te provodi postupak odabira projekata; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2. Služba organizira i provodi natječajnu i ocjenjivačku proceduru; izrađuje nacrte ugovora prema pravilima nabave za sve tipove ugovora: nabava robe, izvođenja radova, pružanje usluga i shema za dodjelu bespovratne pomoći; priprema natječajnu dokumentaciju; priprema odgovarajuće pisane upute i pojašnjenja koja se tiču natječajne procedure, ugovaranja ili ocjenjivanja, te sudjeluje u izradi nacrta i provedbi metodologije uputa; usko surađuje s nadležnim jedinicama i službenicima u Posredničkom tijelu razine 2, a vezano uz izvršavanje dijela spomenutih aktivnosti. Služba provodi projekte Tehničke pomoći namijenjene tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Služba sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Služba obavlja poslove vezane uz provjeru i odobravanje zahtjeva za plaćanjem. Služba surađuje s Nacionalnim fondom u Ministarstvu financija, Posredničkim tijelom razine 2, Upravljačkim tijelom, te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova; osigurava pravodobno planiranje i osiguravanje sredstava iz državnog proračuna u svrhu sufinanciranja. Služba upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata te izrađuje pripadajuće izvještaje. Služba sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Služba usko surađuje sa svim ostalim Odjelima i Službom u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Služba osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za ugovaranje projekata

3.2.2.2. Odjel za financiranje projekata.

3.2.2.1. Odjel za ugovaranje projekata

Članak 31.

Odjel za ugovaranje projekata obavlja poslove vezane uz proceduru nabave, tj. objave poziva za dostavu projektnih prijedloga, provođenje ocjenjivanja pristiglih ponuda, ugovaranje, suradnju s Posredničkim tijelom razine 2, te drugim tijelima državne uprave ili s krajnjim korisnicima. Služba osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio odbor za praćenje operativnog programa; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; planira i pokreće izbor projekata u svim oblicima poziva za dostavu prijedloga te provodi postupak odabira projekata; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2. Služba organizira i provodi natječajnu i ocjenjivačku proceduru; izrađuje nacrte ugovora prema pravilima nabave za sve tipove ugovora: nabava robe, izvođenja radova, pružanje usluga i shema za dodjelu bespovratne pomoći; priprema natječajnu dokumentaciju; priprema odgovarajuće pisane upute i pojašnjenja koja se tiču natječajne procedure, ugovaranja ili ocjenjivanja, te sudjeluje u izradi nacrta i provedbi metodologije uputa; usko surađuje s nadležnim jedinicama i službenicima u Posredničkom tijelu razine 2, a vezano uz izvršavanje dijela spomenutih aktivnosti. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i Službom u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2.2. Odjel za financiranje projekata

Članak 32.

Odjel za financiranje projekata obavlja poslove vezane uz provjeru i odobravanje zahtjeva za plaćanjem. Odjel surađuje s Upravljačkim tijelom, Ministarstvom financija, Posredničkim tijelom razine 2 te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova; osigurava pravodobno planiranje i osiguravanje sredstava iz državnog proračuna u svrhu sufinanciranja, prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma. Odjel priprema analize i izvješća vezane uz planiranje potrošnje sredstava te pravodobno provodi mjere za osiguravanje postizanja ciljeva. Odjel upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata. Odjel sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel izvještava o nepravilnostima. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i Službom u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Članak 33.

Uprava za visoko obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te provedbu zakona i drugih propisa iz područja visokog obrazovanja, izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti; izradu podloga za donošenje odluka o financiranju visokog obrazovanja, praćenje izdataka za zaposlene i troškove visokih učilišta. Uprava prati popunu radnih mjesta na javnim visokim učilištima; skrbi o razvoju studentskoga standarda, prati i analizira provedbu upisa studenata, uspješnost procesa visokog obrazovanja, angažman nastavnika i ostalih djelatnika visokih učilišta, a posebno u pogledu zakonom propisanih uvjeta; priprema i predlaže izvješća o uvjetima za početak rada visokih učilišta; priprema izvješća o vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; obavlja poslove vođenja Upisnika visokih učilišta, registra studijskih programa i Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, izrađuje odgovarajuće upute kojima se regulira i unaprjeđuje proces visokog obrazovanja; upravlja bazama podataka o visokom obrazovanju; analizira i provodi isplatu subvencija troškova studija za preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te poslijediplomske sveučilišne studije; obavlja poslove vezane uz studentski standard. Uprava usko surađuje s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj i Nacionalnim vijećem za razvoj ljudskih potencijala, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet, Sveučilišnim računskim centrom – SRCE te prati rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Uprava koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta za potrebe Europskog vijeća, Vijeća Europske unije i drugih međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska iz svoga djelokruga. Uprava vodi i koordinira razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na svim razinama obrazovanja te provodi mjere vezane za unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti studijskih programa u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Uprava razvija, priprema i provodi projekte financirane sredstvima fondova Europske unije, te drugim izvorima. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za visoko obrazovanje ustrojavaju se:

4.1. Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard

4.2. Sektor za razvoj visokog obrazovanja.

4.1. Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard

Članak 34.

Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja visokog obrazovanja; izradu stručnih podloga za donošenje odluka o financiranju visokog obrazovanja, provedbu programskog financiranja visokih učilišta; praćenje izdataka za zaposlene i troškove visokih učilišta; strateško praćenje i analizu prostornih resursa visokih učilišta; praćenje popune radnih mjesta na javnim visokim učilištima, angažman nastavnika i ostalih djelatnika visokih učilišta, sukladno zakonom propisanim uvjetima; poslove strateškog planiranja, organiziranja i razvoja informacijske infrastrukture u visokom obrazovanju; obavlja poslove informatizacije sustava visokog obrazovanja, te obavlja izvještajno-analitičke poslove za potrebe razvoja javnih politika u visokom obrazovanju. Sektor vodi baze podataka o visokom obrazovanju, analizira i provodi isplatu direktnih i indirektnih financijskih potpora studentima te skrbi i o drugim sastavnicama razvoja studentskoga standarda, obavlja poslove vezane uz socijalnu dimenziju studiranja i osiguranje pristupa visokom obrazovanju. Sektor razvija, priprema i provodi projekte financirane sredstvima fondova Europske unije, te drugim izvorima. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za upravljanje visokim učilištima

4.1.2. Služba za državne stipendije i druge potpore studentima.

4.1.1. Služba za upravljanje visokim učilištima

Članak 35.

Služba za upravljanje visokim učilištima obavlja poslove vezane uz vođenje i razvoj djelatnosti visokih učilišta primjenom stručnih i znanstvenih dostignuća; obavlja poslove vezano uz angažman nastavnika i ostalih djelatnika visokih učilišta sukladno zakonom propisanim uvjetima. Služba vodi baze podataka o upisanim studentima, nastavnicima, te ostalim zaposlenicima visokih učilišta; koordinira pristup podacima iz informacijskog sustava visokih učilišta; sudjeluje u poslovima pripreme i provedbe programskih ugovora iz svoje nadležnosti; koordinira prijedlog proračuna visokih učilišta, prati i analizira izdatke za zaposlene i troškove poslovanja visokih učilišta; obavlja poslove strateškog planiranja, organiziranja i razvoja informacijske infrastrukture u visokom obrazovanju te strateško praćenje i analizu prostornih resursa visokih učilišta. Služba sudjeluje u razvoju kapaciteta visokih učilišta vezanih uz financiranje i uz provedbu strategija razvoja visokih učilišta. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje visokim učilištima ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta

4.1.1.2. Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja.

4.1.1.1. Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta

Članak 36.

Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta obavlja poslove vezano uz financiranje i praćenje financiranja visokog obrazovanja i visokih učilišta, analizu proračunskih izdvajanja za visoko obrazovanje, provedbu financiranja visokog obrazovanja kroz cjelovit iznos, provedbu programskih ugovora, praćenje i analizu upravljanja visokim učilištima, prava i obveza visokih učilišta, praćenje i analizu sustava izbora nastavnika, vrednovanje rada nastavnika i nastavnog opterećenja, analizu standarda kadrovske strukture, umrežavanje i suradnju visokih učilišta. Odjel prati Registar zaposlenih u javnim službama u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje, te sudjeluje u radu Centralnog obračuna plaća. Odjel vodi financijski dio poslova vezanih uz osnivanje visokih učilišta i studijskih programa. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja

Članak 37.

Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja obavlja poslove vezano uz razvoj i poticanje uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija u visokom obrazovanju, razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture, povezivanje postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju s ciljem osiguravanja cjelovitih i kvalitetnih informacija potrebnih za donošenje odluka, poticanje uporabe otvorenih obrazovnih sadržaja. Odjel analizira postojeće prostorne kapacitete visokih učilišta i predlaže gradnju novih i obnovu postojećih. Odjel prati rad visokih učilišta, agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje i ostalih tijela u vođenju evidencija i analizi podataka vezanih uz visoko obrazovanje. Odjel prati rad, sudjeluje u radu i predlaže unaprjeđenje rada informacijskih sustava akademskih kartica (ISAK), studentskih prava (ISSP), visokih učilišta (ISVU), te ostalih informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Odjel provodi projekte vezane za razvoj informacijskih sustava u njegovoj nadležnosti i umrežavanje s drugim informacijskim sustavima. Odjel pruža potporu drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom – SRCE. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za državne stipendije i druge potpore studentima

Članak 38.

Služba za državne stipendije i druge potpore studentima obavlja poslove planiranja, organiziranja i provođenja razvoja studentskog standarda s ciljem osiguranja pristupa visokom obrazovanju uz brigu o socijalnoj dimenziji studiranja. Služba prati financijska i socioekonomska pitanja korištenja studentskih potpora, posebice analizirajući i koristeći podatke iz Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih kartica (ISAK). Služba dodjeljuje financijske potpore studentima te prati i analizira sustav financijskih potpora studentima (subvencije za prehranu i smještaj, prijevoz te stipendije studentima), razvija kriterije za njihovo dodjeljivanje, koordinira međusektorsku suradnju s ciljem unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Služba prati i predlaže mjere za osiguranje pristupa visokom obrazovanju studenata s invaliditetom. Služba analizira i predlaže izgradnju novih i obnovu postojećih sadržaja za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata, kao i izgradnju novih i obnovu postojećih studentskih domova. Služba vodi brigu o identificiranju podzastupljenih i ranjivih skupina u visokom obrazovanju i predlaže i provodi mjere za njihovo veće uključivanje u sustav. Služba prati i podupire rad studentskih organizacija i studentskih predstavničkih tijela. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za državne stipendije i druge potpore studentima ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima

4.1.2.2. Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima.

4.1.2.1. Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima

Članak 39.

Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima obavlja poslove vezane uz izravne potpore studentima, a posebice poslove vezane uz državne stipendije i financiranje prijevoza studenata s invaliditetom. Odjel obavlja poslove vezane uz kriterije i dodjelu, analizu, te predlaganje unaprjeđenja sustava izravnih potpora studentima uključivo i kroz razvoj i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije. Odjel prati provođenje i osigurava i prati učinkovitost i zakonitost dodjele i korištenja izravnih potpora, te o istima vodi evidencije. Odjel prati rad Nacionalne zaklade za poticanje učeničkog i studentskog standarda te predlaže mjere za unaprjeđenje njezina rada. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima

Članak 40.

Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima obavlja poslove u vezi pitanja subvencionirane studentske prehrane, subvencioniranog smještaja studenata, subvencioniranog prijevoza studenata, te prati rad i poslovanje studentskih centara, uključujući i rad student servisa. Odjel obavlja poslove vezane uz kriterije i dodjelu, analizu, te predlaganje unaprjeđenja neizravnih financijskih potpora studentima. Odjel također prati provođenje, te nadzire i osigurava učinkovitost i zakonitost dodjele i korištenja neizravnih potpora. Odjel vodi evidencije o dodijeljenim potporama. Odjel koordinira međusektorsku suradnju s ciljem unaprjeđenja socijalne dimenzije studiranja, prati i analizira provedbu mjera za povećanje pristupa visokom obrazovanju za studente s invaliditetom. Odjel radi i na identifikaciji podzastupljenih i ranjivih skupina u visokom obrazovanju i poticanju njihovoga većeg uključivanja. Odjel prati potrebe za izgradnju novih i obnovu postojećih sadržaja za potrebe kulturnoga, sportskoga i društvenog života studenata, kao i izgradnju novih i obnovu postojećih studentskih domova. Odjel prati rad studentskih organizacija i studentskih zborova, potiče snažniju ulogu studenata u radu, razvoju i upravljanju visokim učilištima, sudjeluje u financiranju rada studentskih zborova i drugih studentskih organizacija iz državnog proračuna, te osigurava učinkovitost i zakonitost korištenja dodijeljenih sredstava. Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću rada visokih učilišta u dijelu koji se tiče studentskog organiziranja i predstavljanja te nad zakonitošću rada studentskih zborova i studentskih organizacija koje su u nadležnosti Ministarstva. Odjel prati potrebe i predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje studentskoga organiziranja i studentskog predstavljanja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za razvoj visokog obrazovanja

Članak 41.

Sektor za razvoj visokog obrazovanja obavlja poslove vezane za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja, razvoj i provedbu strukturnih reformi u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, obrazovnom politikom Europske unije, modernizacijom i internacionalizacijom visokog obrazovanja te Bolonjskim procesom, posebice u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, kvalifikacijskih okvira te priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Sektor prati i analizira provedbu upisa studenata, završnosti te zapošljivosti diplomiranih studenata, priprema i predlaže izvješća o uvjetima za osnivanje i početak rada visokih učilišta, prekograničnu suradnju u području visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete, izvješća o vrednovanju visokih učilišta, studijskih i ostalih programa, vodi i unaprjeđuje upisnik visokih učilišta, registar studijskih i ostalih programa te Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Sektor sudjeluje u Europskom semestru, u programiranju fondova Europske unije, u razvoju i provedbi projekata financiranih iz programa i fondova Europske unije, te praćenju provedbe i vrednovanju programa i projekata Europske unije u resoru visokog obrazovanja. Sektor upravlja razvojem i provedbom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, koordinira i pruža administrativno stručnu potporu institucijama u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te vodi Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Sektor razvija sustav vrednovanja neformalnog i informalnog učenja te sudjeluje u razvoju sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Sektor koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta u području obrazovanja za potrebe Europskog vijeća, Vijeća Europske unije i međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska u području visokog obrazovanja. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj visokog obrazovanja ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za kvalitetu visokog obrazovanja

4.2.2. Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja.

4.2.1. Služba za kvalitetu visokog obrazovanja

Članak 42.

Služba za kvalitetu visokog obrazovanja sudjeluje u provedbi postupaka vanjskog vrednovanja što uključuje odobravanje studijskih programa, osnivanje visokih učilišta; priprema izvješća o uvjetima za osnivanje i početak rada visokih učilišta uključujući i prekograničnu suradnju u području pružanja usluga visokog obrazovanja i osiguravanja kvalitete, praćenje kvalitete i reakreditaciju visokih učilišta, studijskih i ostalih programa, vodi i unaprjeđuje upisnik visokih učilišta, registar studijskih i ostalih programa te Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Služba koordinira i provodi poslove vezane za razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, uključivo i razvoj i provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije te pruža stručnu i administrativnu potporu institucijama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Služba, u području svoje nadležnosti, surađuje s visokim učilištima, agencijom nadležnom za znanost i visoko obrazovanje, agencijom nadležnom za mobilnost i programe Europske unije, agencijom nadležnom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ministarstvom nadležnim za rad i mirovinski sustav, Nacionalnim vijećem za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnim vijećem za razvoj ljudskih potencijala te ostalim relevantnim ustanovama i tijelima u području obrazovanja i tržišta rada. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za kvalitetu visokog obrazovanja ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja

4.2.1.2. Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir.

4.2.1.1. Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja

Članak 43.

Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja sudjeluje u provedbi postupaka vanjskog vrednovanja što uključuje odobravanje studijskih programa i osnivanje visokih učilišta; priprema i predlaže izvješća o uvjetima za osnivanje i početak rada visokih učilišta, prekograničnu suradnju u području pružanja usluga visokog obrazovanja i osiguravanja kvalitete; izvješća o vrednovanju visokih učilišta, studijskih i ostalih programa; vodi i unaprjeđuje upisnik visokih učilišta i registar studijskih i ostalih programa. Odjel provodi prvostupanjski postupak izdavanja dopusnica za početak rada visokih učilišta, te dopusnica i potvrda za izvođenje studijskih programa te upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na temelju procjene usklađenosti programa sa standardima kvalifikacija. Odjel priprema izvješća o vrednovanju visokih učilišta te studijskih i ostalih programa, analizira provedbu upisa studenata, uspješnost procesa visokog obrazovanja, vodi registre visokih učilišta i studijskih programa, te prati akademske i stručne nazive koji se dodjeljuju. Odjel vodi upravno-pravne i druge poslove vezane uz osiguravanje kvalitete prilikom osnivanja visokih učilišta i studijskih programa. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir

Članak 44.

Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir upravlja razvojem i provedbom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, uključujući i kroz razvoj i provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije. Odjel koordinira radom sektorskih vijeća, pruža administrativnu i stručnu potporu Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala, surađuje s agencijama u sustavu obrazovanja, ministarstvom nadležnim za rad i mirovinski sustav i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Odjel vodi i razvija Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i njegovo povezivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom, Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja i registrima kvalifikacija, studijskih i obrazovnih programa na svim razinama. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja

Članak 45.

Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja koordinira provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u području visokog obrazovanja, vodi poslove vezane za internacionalizaciju visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i mobilnost u području visokog obrazovanja te Bolonjski proces, uključujući i kroz razvoj i provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije. Služba provodi nadzor nad Agencijom za mobilnost i programe Europske unije u provedbi programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport, ERASMUS+, razvija i provodi mjere vezane za otklanjanje prepreka mobilnosti, priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studiranja u inozemstvu, koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta u području visokoga obrazovanja za potrebe Europskog vijeća, Vijeća Europske unije i međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska te sudjeluje u razvoju i provedbi propisa u području reguliranih profesija i stručnih kvalifikacija u koordinaciji s ministarstvom nadležnim za rad i mirovinski sustav. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja

4.2.2.2. Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja.

4.2.2.1. Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja

Članak 46.

Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu programskog nadzora nad radom Agencije za mobilnost i programe Europske unije u provedbi programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, ERASMUS+, provodi poslove vezane za međunarodnu bilateralnu i regionalnu suradnju u području visokog obrazovanja te koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta u području visokog obrazovanja za potrebe Europskog vijeća, Vijeća Europske unije i međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. Odjel se bavi razvojem politike internacionalizacije visokog obrazovanja kroz pripremu i provedbu natječaja i projekata financiranih iz europskih fondova te praćenje provedbe projekata i učinka koje rezultati projekata imaju na internacionalizaciju visokog obrazovanja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja

Članak 47.

Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja koordinira provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u području visokog obrazovanja te inicira i provodi poslove vezane za razvoj visokog obrazovanja. Odjel prati i analizira dostupnost visokog obrazovanja, završavanje studija, dodjeljivanje kvalifikacija, zapošljivost diplomiranih studenata, zastupljenost stručne prakse u studijskim programima te povezivanje visokog obrazovanja s tržištem rada. Odjel provodi poslove vezane uz socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, izradu i provedbu akcijskih planova i projekata usmjerenih na povećanje dostupnosti visokog obrazovanja i završnosti u visokom obrazovanju te posebno projekata povezanih uz Garanciju za mlade. Odjel prati studijske programe za stjecanje kvalifikacija u reguliranim profesijama, surađuje s nadležnim tijelima i strukovnim udruženjima te visokim učilištima koja izvode studijske programe u području reguliranih profesija. Odjel unaprjeđuje politiku i praksu u području priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija te sudjeluje u poslovima vezanima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u koordinaciji s ministarstvom nadležnim za rad i mirovinski sustav. Odjel potiče i prati aktivnosti visokih učilišta u cjeloživotnom učenju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja u području visokog obrazovanja te sudjeluje u razvoju sustava za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje. Odjel predlaže i provodi projekte financirane iz fondova i programa Europske unije u području strukturnih reformi u skladu s Bolonjskim procesom. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Članak 48.

Uprava za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja odgoja i obrazovanja te izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti. Prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje stanja u ranom i predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Uprava obavlja poslove vezane uz planiranje i izvršenje potrebnih sredstava u državnom proračunu, sudjeluje u izradi strateških okvira i programskih dokumenata vezanih uz razvoj sustava odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi metodologije te kriterija za izradu i planiranje mreže predškolskih i školskih ustanova i programa. Prati upisne politike u sustavu ranog, predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te osmišljava, provodi i unaprjeđuje postupak upisa u srednje škole i učeničke domove. Priprema i prati međuresorne programske okvire, prati i vrednuje programe u okviru sektorske nadležnosti te sudjeluje u izradi analiza i prijedloga javnih politika kojima se uređuje i unaprjeđuje sustav odgoja i obrazovanja. Uprava priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Obavlja stručne i ostale poslove vezane uz provedbu nacionalnih ispita i državne mature. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Uprava obavlja i prati poslove vezane uz priznavanje prava na pristup i rad u reguliranim profesijama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Obavlja i druge poslove vezano uz priznavanje reguliranih profesija za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Uprava predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama odgoja i obrazovanja. Uprava predlaže mjere razvoja i unaprjeđenja državnih pedagoških standarda. Uprava sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja. Uprava surađuje s predškolskim i školskim ustanovama, osnivačima, nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Uprava. Uprava sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za odgoj i obrazovanje ustrojavaju se:

5.1. Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

5.2. Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih.

5.1. Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Članak 49.

Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje analizira, prati, predlaže i provodi mjere vezane uz unaprjeđenje sustava ranog i predškolskog te osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Sektor obavlja poslove vezane uz planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu i izvršenje državnog proračuna, sudjeluje u izradi analitičkih podloga, strateških okvira, programskih dokumenata javnih politika te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te, s tim u vezi, izrađuje nacrte akata vezanih uz rani i predškolski te osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Sektor obavlja poslove vezane uz odobravanje zapošljavanja radnika i imenovanja ravnatelja u osnovnim školama. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, sudjeluje u izradi metodologije te kriterija za izradu i planiranje mreže predškolskih i osnovnoškolskih ustanova i programa. Sektor prati provedbu upisne politike u ranom i predškolskom te osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja, kao i potrebe vezane uz provedbu mjera utvrđenih državnim pedagoškim standardima i propisima te sudjeluje u razvoju obrazovnih politika temeljenih na provedbi nacionalnih ispita. Obavlja poslove vezane uz utvrđivanje uvjeta rada i izvođenje programa u osnovnim školama te obavljanje rada u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Sektor razvija elemente vrednovanja ishoda učenja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Sektor obavlja i prati poslove vezane uz priznavanje prava na pristup i rad u reguliranim profesijama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Obavlja i druge poslove vezano uz priznavanje reguliranih profesija za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Sektor sudjeluje u praćenju i unaprjeđivanju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz unaprjeđenje sustava predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Sektor surađuje s predškolskim i školskim ustanovama, osnivačima predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, tijelima državne uprave, Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama te korisnicima u dijelu poslova koje obavlja Sektor. Sektor sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

5.1.2. Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

5.1.1. Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Članak 50.

Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje prati stanje te predlaže mjere za unaprjeđenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i zadovoljavanje javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Služba obavlja poslove vezane uz planiranje i praćenje potrebnih sredstava u državnom proračunu za sufinanciranje djece predškolske dobi uključene u programe javnih potreba. Služba sudjeluje u izradi metodologije te kriterija za izradu i planiranje mreže predškolskih ustanova i programa. Prati provedbu upisne politike u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i provedbu državnih pedagoških standarda te predlaže mjere njihovog razvoja i unaprjeđenja. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Priprema i izrađuje izvješća, analitičke i stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja upravne i stručne poslove vezane za rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s osnivanjem i početkom rada predškolskih ustanova i izvođenjem programa s djecom predškolske dobi pri drugim pravnim osobama. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za davanje suglasnosti na programe predškolskih ustanova te surađuje s osnivačima, uredima državne uprave u županijama nadležnim za rani i predškolski odgoj. Služba obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga svoga rada te izrađuje prijedloge rješenja. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Sudjeluje u izradi analiza i prijedloga javnih politika te izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim ustanovama. Sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja. Služba surađuje s predškolskim ustanovama, osnivačima, uredima državne uprave u županijama, Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Služba. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Članak 51.

Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje prati, predlaže i provodi mjere vezane uz unaprjeđenje stanja u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, priprema i izrađuje izvještaje, analitičke i stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s osnivanjem, početkom rada osnovnoškolskih ustanova i s izvođenjem programa, te drugim pitanjima iz djelokruga rada, ako ti poslovi nisu dani u nadležnost tijelu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili drugoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva te s tim u vezi, izrađuje nacrte akata. Služba obavlja stručne poslove vezane za izradu odgovora na upite te obavlja i stručne poslove vezane za pripremu stručnih mišljenja na podneske u okviru svoga djelokruga, sudjeluje u izradi metodologije i kriterija za izradu i planiranje mreže osnovnoškolskih ustanova i programa. Prati provedbu upisne politike i ustroja razrednih odjela te rješava podneske vezano uz ustroj razrednih odjela, zapošljavanja i imenovanja ravnatelja u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja sukladno propisima. Sudjeluje u praćenju provedbe mjera državnog pedagoškog standarda, predlaže mjere njihovog razvoja i unaprjeđenja te sudjeluje u razvoju politika temeljenih na provedbi nacionalnih ispita. Obavlja poslove vezane uz planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu po pojedinim aktivnostima te izvršenje poslova. Služba predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u osnovnoškolskim ustanovama. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Služba obavlja i poslove vezane uz priznavanje prava na pristup i rad u reguliranim profesijama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Obavlja i druge poslove vezano uz priznavanje reguliranih profesija za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Služba surađuje sa školskim ustanovama i osnivačima. Sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz unaprjeđenje sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Služba surađuje s osnovnoškolskim ustanovama, osnivačima, Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama te korisnicima u dijelu poslova koje obavlja Služba. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

5.1.2.2. Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

5.1.2.3. Odjel za regulirane profesije.

5.1.2.1. Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Članak 52.

Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, priprema i izrađuje izvještaje, analitičke i stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa. Obavlja poslove u vezi s osnivanjem i početkom rada osnovnoškolskih ustanova i izvođenjem programa, te drugim pitanjima iz djelokruga rada, ako ti poslovi nisu dani u nadležnost drugom tijelu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili drugoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva te s tim u vezi, izrađuje nacrte akata. Odjel obavlja stručne poslove vezane za izradu odgovora na upite te obavlja i stručne poslove vezane za pripremu stručnih mišljenja na podneske u okviru svoga djelokruga. Prati provedbu upisne politike i ustroja razrednih odjela te obavlja upravne i stručne poslove vezano za davanje suglasnosti za ustroj razrednih odjela, zapošljavanje i imenovanje ravnatelja u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja sukladno propisima. Odjel prati realizaciju godišnjeg plana i programa rada, te školskih kurikuluma osnovnoškolskih ustanova u skladu s propisima te ukazuje osnovnoškolskim ustanovama na utvrđene nepravilnosti. Odjel predlaže mjere za razvoj i nadogradnju informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u osnovnoškolskim ustanovama. Odjel surađuje sa školskim ustanovama, osnivačima, agencijom nadležnom za odgoj i obrazovanje, agencijom nadležnom za mobilnost i programe Europske unije, agencijom nadležnom za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Surađuje s uredima državne uprave u županijama, tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove osnovnog obrazovanja, s Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama te korisnicima u dijelu poslova Odjela. Odjel sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Članak 53.

Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje rada u osnovnoškolskim ustanovama. Odjel sudjeluje u izradi metodologije i kriterija za izradu i planiranje mreže osnovnoškolskih ustanova i programa. Sudjeluje u izradi prijedloga normativa i standarda, priprema prijedloge i predlaže poboljšanja u svom djelokrugu. Sudjeluje u praćenju i provedbi mjera utvrđenih državnim pedagoškim standardom te u razvoju obrazovnih politika temeljenih na provedbi nacionalnih ispita. Sudjeluje u planiranju i izvršenju financijskih sredstava u državnom proračunu po pojedinim aktivnostima te prati njegovo izvršenje. Odjel predlaže mjere za razvoj i nadogradnju informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u osnovnoškolskim ustanovama. Odjel surađuje sa školskim ustanovama, osnivačima, agencijom nadležnom za odgoj i obrazovanje, agencijom nadležnom za mobilnost i programe Europske unije, agencijom nadležnom za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz unaprjeđenje sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Surađuje s agencijom nadležnom za odgoj i obrazovanje, uredima državne uprave u županijama tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove osnovnog obrazovanja, s Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama te korisnicima u dijelu poslova Odjela. Odjel sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.3. Odjel za regulirane profesije

Članak 54.

Odjel za regulirane profesije obavlja i prati poslove vezane uz priznavanje prava na pristup i rad u reguliranim profesijama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Obavlja i druge poslove vezano uz priznavanje reguliranih profesija za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Odjel surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama, ustanovama i korisnicima u dijelu poslova Odjela. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih

Članak 55.

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje sustava srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Prati upisne politike u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i sudjeluje u izradi metodologije i kriterija za planiranje mreže srednjih škola i programa te učeničkih domova. Sektor osmišljava, priprema, provodi i unaprjeđuje postupak upisa u srednje škole i učeničke domove. Sektor obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, te sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i nacrta prijedloga zakona te prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Surađuje na izradi prijedloga zakonskih i drugih propisa te izradi analiza i prijedloga javnih politika kojima se uređuje i unaprjeđuje sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Obavlja poslove vezane uz planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu po pojedinim aktivnostima. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Analizira stanje u sustavu obrazovanja odraslih te predlaže mjere za unaprjeđivanje sustava obrazovanja odraslih i sudjeluje u izradi strateških dokumenta važnih za razvoj sustava obrazovanja odraslih. Sektor koordinira i prati provedbu Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Predlaže mjere razvoja i unaprjeđenja Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Sektor sudjeluje u praćenju provedbe nacionalnih ispita te obavlja stručne i ostale poslove vezane uz provedbu državne mature. Sektor predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u srednjoškolskim ustanovama odgoja i obrazovanja. Sektor priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Sektor sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Sektor surađuje sa srednjoškolskim ustanovama, osnivačima srednjoškolskim ustanova, tijelima državne uprave, Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Sektor. Sektor sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za strukovno obrazovanje

5.2.2. Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih.

5.2.1. Služba za strukovno obrazovanje

Članak 56.

Služba za strukovno obrazovanje prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje strukovnog obrazovanja. Sudjeluje u izradi metodologije i kriterija za planiranje mreže srednjih strukovnih škola i programa te sudjeluje u provedbi postupka upisa u srednje škole. Služba sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i zakona te drugih propisa u strukovnom obrazovanju. Obavlja pripremne poslove utvrđivanja uvjeta za početak rada i izvođenja programa strukovnih škola te rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju temeljem propisa koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Predlaže mjere razvoja i unaprjeđenja državnih pedagoških standarda. Služba koordinira, provodi i prati provedbu Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Služba predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u srednjoškolskim strukovnim ustanovama. Služba priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Služba sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Služba surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Služba. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strukovno obrazovanje ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za promociju strukovnog obrazovanja

5.2.1.2. Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja.

5.2.1.1. Odjel za promociju strukovnog obrazovanja

Članak 57.

Odjel za promociju strukovnog obrazovanja predlaže, provodi i prati mjere za promociju strukovnog obrazovanja. Osmišljava i provodi mjere za promociju strukovnih programa obrazovanja s osobitim naglaskom na potrebe tržišta rada. Sudjeluje u aktivnostima promicanja izvrsnosti, privlačnosti i uključivosti strukovnog obrazovanja. Odjel sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i nacrta prijedloga zakona te prijedloge drugih propisa u strukovnom obrazovanju. Obavlja pripremne poslove utvrđivanja uvjeta za početak rada i izvođenja programa strukovnih škola te rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju temeljem propisa koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Odjel priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Odjel sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Odjel surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Odjel. Odjel sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja

Članak 58.

Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja predlaže, provodi i prati mjere za unaprjeđenje strukovnog obrazovanja. Sudjeluje u izradi metodologije i kriterija za planiranje mreže srednjih strukovnih škola i programa te sudjeluje u postupku upisa u srednje škole. Odjel koordinira, provodi i prati provedbu Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i nacrta prijedloga zakona te prijedloga drugih propisa u strukovnom obrazovanju. Obavlja pripremne poslove utvrđivanja uvjeta za početak rada i izvođenja programa strukovnih škola te rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju temeljem propisa koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Odjel priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Odjel sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Odjel surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Odjel. Odjel sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih

Članak 59.

Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih predlaže, provodi i prati mjere za unaprjeđenje programa i rada u gimnazijama, umjetničkim školama, učeničkim domovima i obrazovanju odraslih. Izrađuje metodologiju i kriterije za planiranje mreže srednjoškolskih ustanova i programa te koordinira i izrađuje prijedlog mreže srednjoškolskih ustanova i programa. Osmišljava, provodi i unaprjeđuje postupak upisa u srednjoškolske ustanove i učeničke domove. Predlaže mjere unaprjeđenja državnih pedagoških standarda te sudjeluje u praćenju provedbe nacionalnih ispita. Obavlja stručne i ostale poslove vezane uz provedbu državne mature i prijava za upis na visoka učilišta. Obavlja pripremne poslove utvrđivanja uvjeta za početak rada i izvođenja programa srednjoškolskih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih te rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju temeljem propisa koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Analizira stanje i predlaže mjere za unaprjeđivanje sustava obrazovanja odraslih te sudjeluje u izradi strateških dokumenta važnih za razvoj sustava obrazovanja odraslih. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Služba predlaže mjere za razvoj i nadogradnju informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u srednjoškolskim gimnazijskim i umjetničkim ustanovama odgoja i obrazovanja. Služba priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Služba sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Služba surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Služba. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove

5.2.2.2. Odjel za obrazovanje odraslih.

5.2.2.1. Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove

Članak 60.

Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje programa i rada u gimnazijama, umjetničkim školama te učeničkim domovima. Izrađuje metodologiju i kriterije za planiranje mreže srednjoškolskih ustanova i programa te koordinira i izrađuje prijedlog mreže srednjoškolskih ustanova i programa. Osmišljava, provodi i unaprjeđuje postupak upisa u srednjoškolske ustanove i učeničke domove. Sudjeluje u izradi mreže gimnazija, umjetničkih škola i učeničkih domova te gimnazijskih i umjetničkih programa obrazovanja. Predlaže mjere unaprjeđenja državnih pedagoških standarda te sudjeluje u praćenju provedbe nacionalnih ispita. Obavlja stručne i ostale poslove vezane uz provedbu državne mature i prijava za upis na visoka učilišta. Obavlja stručne poslove vezane za rad povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za početak rada gimnazija, umjetničkih škola i učeničkih domova te početak izvođenja gimnazijskih i umjetničkih programa obrazovanja. Priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za standarde, propise, kriterije i druge normative rada u gimnazijama, umjetničkim školama i učeničkim domovima te sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i nacrta prijedloga zakona te prijedloga drugih propisa. Odjel predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u srednjoškolskim gimnazijskim i umjetničkim ustanovama. Odjel sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Odjel surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Odjel. Odjel sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za obrazovanje odraslih

Članak 61.

Odjel za obrazovanje odraslih prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje sustava obrazovanja odraslih. Sudjeluje u izradi metodologije i kriterija za planiranje mreže ustanova za obrazovanje odraslih te sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i nacrte prijedloga zakona te prijedloga drugih propisa u obrazovanju odraslih. Rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju temeljem propisa koji uređuju sustav cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Sudjeluje u izradi analiza i pregleda stanja u sustavu obrazovanja odraslih. Obavlja upravne i stručne poslove do donošenja rješenja i priprema nacrte upravnih akata u rješavanju u upravnim stvarima vezano za odobravanje početka rada ustanova za obrazovanje odraslih i izvođenja programa obrazovanja odraslih. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada. Odjel sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Odjel surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Odjel. Odjel sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA POTPORU I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 62.

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja obavlja upravne i stručne poslove u svom djelokrugu rada. Obavlja poslove praćenja i nadzora ostvarenja ciljeva i sastavnica nacionalnih kurikulskih dokumenata i školskih kurikula. Sudjeluje u izradi kurikula vezanih uz rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju vezano za odobravanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava. Prati i analizira stanje u vezi s odgojem i obrazovanjem darovite djece i učenika te djece i učenika s teškoćama u razvoju. Obavlja poslove praćenja provedbe mjera utvrđenih državnim pedagoškim standardima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te izrađuje godišnje izvješće o njihovoj provedbi, kao i smjernice i preporuke za njihovu učinkovitiju provedbu. Izrađuje prijedloge normativa i standarda te obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Razvija sustav osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja te izrađuje prijedloge procedura za razvoj sustava kvalitete u odgoju i obrazovanju. Obavlja poslove vezane uz stručno osposobljavanje i usavršavanje te licenciranje odgojno-obrazovnih radnika. Sudjeluje u razvoju i praćenju sustava stručno-pedagoškog nadzora. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz razvoj i unaprjeđenje nacionalnih informacijskih infrastruktura u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i poslove vezane uz sudjelovanje u međuresornim inicijativama vezanim uz razvoj i unaprjeđenje informacijske infrastrukture. Obavlja poslove strateškog planiranja, organiziranja i provođenja razvoja informacijske infrastrukture u sustavu odgoja i obrazovanja te obavlja poslove informatizacije sustava odgoja i obrazovanja. Obavlja poslove praćenja, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Uprava sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u odgoju i obrazovanju. Uprava obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava odgoja i obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije. Obavlja poslove u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije, poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije te poslove međunarodne suradnje i sudjelovanja u radu međunarodnih tijela i organizacija u području odgoja i obrazovanja. Uprava sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Uprava surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Uprava. Uprava sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja ustrojavaju se:

6.1. Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja

6.2. Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

6.1. Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja

Članak 63.

Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja obavlja upravne i stručne poslove vezane uz osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja razvija sustav osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu. Izrađuje prijedloge procedura za razvoj sustava kvalitete odgoja i obrazovanja te surađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima vezanim uz uspostavu i razvoj sustava kvalitete odgoja i obrazovanja. Sektor obavlja poslove vezane uz stručno osposobljavanje i usavršavanje te licenciranje odgojno-obrazovnih radnika. Sudjeluje u razvoju i praćenju sustava stručno-pedagoškog nadzora. Surađuje u izradi analiza i javnih obrazovnih politika. Obavlja poslove vezane uz mehanizme praćenja i analize rezultata provedbe vanjskog vrednovanja i samovrednovanja te prati i predlaže mjere za razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Prati i predlaže mjere za unaprjeđenje provedbe nacionalnih ispita, državne mature i prijava za upis na visoka učilišta. Sektor obavlja upravne i stručne poslove vezane uz razvoj i provedbu nacionalnih informacijskih infrastruktura u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i poslove vezane uz sudjelovanje u međuresornim inicijativama vezanim uz razvoj informacijske infrastrukture sustava odgoja i obrazovanja. Sektor sudjeluje u praćenju i unaprjeđenju upisne politike u sustavu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Služba obavlja poslove strateškog planiranja, organiziranja i razvijanja informacijske infrastrukture u sustavu odgoja i obrazovanja. Sektor obavlja poslove informatizacije sustava odgoja i obrazovanja te izrađuje i prati indikatore za poslove iz svoga djelokruga. Sektor obavlja stručne poslove praćenja, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim i školskim ustanovama. Sektor priprema nacrte stručnih, organizacijskih i provedbenih dokumenata i propisa potrebnih za rad informacijske infrastrukture obrazovanja te izobrazbe korisnika i razvoj obrazovnih sadržaja. Obavlja poslove nabave i raspodjele računalne opreme i licenciranoga softvera za osnovne i srednje škole te sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada referalnih centara u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet i Sveučilišnom računskom centru SRCE, koji su u službi distribucije softvera prema korisnicima. Sektor obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava odgoja i obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije. Sektor sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u odgoju i obrazovanju. Sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju, agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije. Sektor obavlja poslove praćenja i analize stanja u vezi s odgojem i obrazovanjem darovite djece i učenika, kao i djece i učenika s teškoćama u razvoju te obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Sektor sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Sektor surađuje s Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Sektor. Sektor sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja

6.1.2. Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama.

6.1.1. Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja

Članak 64.

Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja razvija sustav osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu. Izrađuje prijedloge procedura za razvoj sustava kvalitete odgoja i obrazovanja te surađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima vezanim uz uspostavu i razvoj sustava kvalitete odgoja i obrazovanja. Služba obavlja poslove vezane uz stručno osposobljavanje i usavršavanje te licenciranje odgojno-obrazovnih radnika. Sudjeluje u razvoju i praćenju sustava stručno-pedagoškog nadzora. Surađuje u izradi analiza i javnih obrazovnih politika. Obavlja poslove vezane uz mehanizme praćenja i analize rezultata provedbe vanjskog vrednovanja i samovrednovanja te prati i predlaže mjere za razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Prati i predlaže mjere za unaprjeđenje provedbe nacionalnih ispita, državne mature i prijava za upis na visoka učilišta. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane uz razvoj i provedbu nacionalnih informacijskih infrastruktura u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i poslove vezane uz sudjelovanje u međuresornim inicijativama vezanim uz razvoj informacijske infrastrukture sustava odgoja i obrazovanja. Služba sudjeluje u praćenju i unaprjeđenju upisne politike u sustavu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Služba obavlja poslove strateškog planiranja, organiziranja i razvijanja informacijske infrastrukture u sustavu odgoja i obrazovanja. Služba obavlja poslove informatizacije sustava odgoja i obrazovanja te izrađuje i prati indikatore za poslove iz svoga djelokruga. Služba obavlja stručne poslove praćenja, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim i školskim ustanovama. Služba priprema nacrte stručnih, organizacijskih i provedbenih dokumenata i propisa potrebnih za rad informacijske infrastrukture obrazovanja te izobrazbe korisnika i razvoj obrazovnih sadržaja. Obavlja poslove nabave i raspodjele računalne opreme i licenciranoga softvera za osnovne i srednje škole te sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada referalnih centara u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet i Sveučilišnom računskom centru SRCE, koji su u službi distribucije softvera prema korisnicima. Služba obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava odgoja i obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije. Služba sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u odgoju i obrazovanju. Sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju, agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije. Služba surađuje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj obrazovanja. Služba surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Službe. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama

Članak 65.

Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama obavlja poslove praćenja provedbe mjera utvrđenih državnim pedagoškim standardima u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te izrađuje godišnje izvješće o njihovoj provedbi, kao i smjernice i preporuke za njihovu učinkovitiju provedbu. Služba izrađuje prijedloge normativa i standarda te obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Obavlja poslove vezane uz dodjelu državnih nagrada »Luka Ritz«, »Faust Vrančić« i »Ivan Filipović«. Prati i analizira stanje u vezi s odgojem i obrazovanjem darovite djece i učenika, kao i djece i učenika s teškoćama u razvoju. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguravanje sredstava u državnom proračunu za rad povjerenstava i sufinanciranje darovite djece i učenika, kao djece i učenika s teškoćama u razvoju. Služba obavlja upravne i stručne poslove po žalbama na prvostupanjska rješenja ureda državne uprave u županijama koji se odnose na utvrđivanje primjerenog oblika školovanje djece s teškoćama u razvoju. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za rad drugostupanjskog povjerenstva te izrađuje prijedloge rješenja i nacrte akata koje donosi drugostupanjsko povjerenstvo. Priprema i izrađuje izvještaje, elaborate, analitičke i stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa vezanih za darovitu djecu i učenike, kao i djecu i učenike s teškoćama u razvoju. Služba obavlja poslove vezane za odobravanje zapošljavanja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, kao i radnika u školama s posebnim programima za djecu s teškoćama te obavlja upravne i stručne poslove vezane za davanje suglasnosti Ministarstva na programe za ustroj razrednih odjela s posebnim programima. Služba obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije te poslove međunarodne suradnje i sudjelovanja u radu međunarodnih tijela i organizacija u području obrazovanja darovite djece i djece s teškoćama. Služba surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Službe. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Članak 66.

Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja razvija sustav osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja. Sektor sudjeluje u izradi stručnih podloga za nacrte standarda i nacrte prijedloga zakona te prijedloga drugih propisa u sustavu odgoja i obrazovanja. Sudjeluje u izradi strateških okvira i programskih dokumenata važnih za razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Surađuje u izradi analiza i javnih obrazovnih politika. Obavlja poslove praćenja i ostvarenja ciljeva i sastavnica nacionalnih kurikulskih dokumenata i školskih kurikula. Sudjeluje u izradi kurikula vezanih uz predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju vezano za odobravanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i strukovne škole, učenike s teškoćama u razvoju i uporabu udžbenika u dopunskoj nastavi djece hrvatskih građana u inozemstvu. Izrađuje prijedloge procedura za razvoj sustava kvalitete odgoja i obrazovanja te surađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima vezanim uz uspostavu i razvoj sustava kvalitete odgoja i obrazovanja. Obavlja poslove vezane uz stručno osposobljavanje i usavršavanje te licenciranje odgojno-obrazovnih radnika. Sudjeluje u razvoju i praćenju sustava stručno-pedagoškog nadzora. Obavlja poslove vezane uz mehanizme praćenja i analize rezultata provedbe vanjskog vrednovanja i samovrednovanja te prati i predlaže mjere za razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Prati i predlaže mjere za unaprjeđenje provedbe nacionalnih ispita, državne mature i prijava za upis na visoka učilišta. Sudjeluje u praćenju i unaprjeđenju upisne politike u sustavu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Sektor obavlja upravne i stručne poslove vezane uz razvoj i provedbu nacionalnih informacijskih infrastruktura u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i poslove vezane uz sudjelovanje u međuresornim inicijativama vezanim uz razvoj informacijske infrastrukture sustava odgoja i obrazovanja. Obavlja poslove strateškog planiranja, organiziranja i razvijanja informacijske infrastrukture u sustavu odgoja i obrazovanja. Sektor obavlja poslove informatizacije sustava odgoja i obrazovanja te izrađuje i prati indikatore za poslove iz svoga djelokruga. Obavlja stručne poslove praćenja, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim i školskim ustanovama. Sektor obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava odgoja i obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije. Obavlja poslove u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije, poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije te poslove međunarodne suradnje i sudjelovanja u radu međunarodnih tijela i organizacija u području odgoja i obrazovanja. Sektor sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u odgoju i obrazovanju. Sektor surađuje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj obrazovanja. Obavlja poslove praćenja i analize strateških dokumenata Europske unije, kao i poslove usklađivanja nacionalnog sustava obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije. Sektor obavlja poslove u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije i sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije. Sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju. Sektor surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Sektor. Sektor sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za razvoj kurikula i udžbenike

6.2.2. Služba za programe i projekte Europske unije.

6.2.1. Služba za razvoj kurikula i udžbenike

Članak 67.

Služba za razvoj kurikula i udžbenike obavlja poslove praćenja i ostvarenja ciljeva i sastavnica nacionalnih kurikulskih dokumenata i školskih kurikula, sudjeluje u izradi kurikula vezanih uz predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja udžbeničke djelatnosti, te priprema izradu stručnih podloga za nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga. Rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju vezano za odobravanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i strukovne škole, učenike s teškoćama u razvoju, učenike pripadnike nacionalnih manjina i udžbenika u dopunskoj nastavi djece hrvatskih građana u inozemstvu. Prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđivanje i poboljšavanje organizacijskih, stručnih i materijalnih uvjeta razvoja udžbeničke problematike. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava za prosudbu udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, te koordinira njihov rad. Služba obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i izvršenje potrebnih financijskih sredstava u državnom proračunu. Služba provodi i prati sufinanciranje nabave školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola koji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade. Obavlja poslove vezano za osiguravanje sufinanciranja izdavanja i tiskanja deficitarnih udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom. Služba obavlja i stručne poslove vezane uz (su)financiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o provedbi projekata i programa udruga koje izrađuju udžbenike na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata kroz Javni poziv. Služba surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Službe. Služba sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za programe i projekte Europske unije

Članak 68.

Služba za programe i projekte Europske unije surađuje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj obrazovanja. Obavlja poslove praćenja i analize strateških dokumenata Europske unije, kao i poslove usklađivanja nacionalnog sustava obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije. Služba obavlja poslove u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije i sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije. Služba u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije, sudjeluje u poslovima analize stanja sustava odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih. Surađuje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama, te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj obrazovanja. Priprema i prati međuresorne programske okvire, prati i vrednuje programe te provodi sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije. U skladu s procedurama, planira i upravlja proračunom iz pretpristupnih programa i strukturnih fondova te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata i provedbu naknade sredstava. Priprema kriterije za odabir projekata, odnosno operacija, priprema natječajnu dokumentaciju operacija, odnosno projekata te prati pokazatelje rezultata i učinka na razini operativnog programa. Služba obavlja stručne poslove vrednovanja i ugovaranja projekata, prati njihovu provedbu, izvještava i nadzire tijek provedbe te pri provedbi i praćenju projekata obavlja i neposredan uvid u kvalitetu provedbe na licu mjesta. Pruža stručnu pomoć korisnicima projekata u skladu s propisanim procedurama. U suradnji s relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima, priprema prijedloge proračuna za pojedine projekte te izrađuje prijedloge financijskih preraspodjela sredstava. Obavlja kontrolu potrošnje sredstava u skladu s procedurama koje reguliraju dinamiku potrošnje sredstava na razini Operativnog programa. Služba zaprima zahtjeve za sredstvima od posredničkog tijela druge razine i, nakon izvršene kontrole, priprema realizaciju plaćanja prema korisnicima. Služba obavlja i poslove izrade i provedbe komunikacijskog plana radi provedbe mjera vidljivosti i informiranja javnosti. Sudjeluje u pripremi i realizaciji ugovora tehničke pomoći u okviru provedbe Operativnog programa. Obavlja poslove uspostave i provedbe sustava unutarnje kontrole (analiza rizika, radnih opterećenja zaposlenika, upravljanje nepravilnostima) te sudjeluje u procesu uspostave, održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za praćenje provedbe projekata prema pokazateljima uspješnosti provedbe. Služba priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Služba surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Službe. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programe i projekte Europske unije ustrojavaju se:

6.2.2.1. Odjel za pripremu programa Europske unije

6.2.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije

6.2.2.3. Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije.

6.2.2.1. Odjel za pripremu programa Europske unije

Članak 69.

Odjel za pripremu programa Europske unije sudjeluje u izradi i preinakama programskih dokumenata u okviru pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije. Obavlja poslove koordinacije i suradnje s drugim tijelima uključenim u izradu programskih dokumenata. Odjel pruža stručnu podršku i savjetovanje u području izrade detaljnih procedura i pravila vezanih uz pripremu i odabir operacija koje će se financirati u okviru ključnih područja intervencija u operativnom programu. Priprema natječajnu dokumentaciju operacija, odnosno projekata, prijedloge proračuna pojedinih operacija, odnosno projekata, plan trošenja sredstava na razini operacija, odnosno projekata te definira ciljne skupine i planirane krajnje korisnike operacija, odnosno projekata. Izrađuje prijedloge financijskih preraspodjela tijekom provedbe programa. Odjel obavlja kontrolu kvalitete projektne dokumentacije. Sudjeluje u uspostavi evaluacijskih odbora za odabir operacija te obavlja periodičko prikupljanje podataka i priprema izvještaje o provedbi programa u okviru sektorske nadležnosti. Sudjeluje u izradi i provedbi komunikacijskog plana u suradnji s drugim tijelima Operativne strukture. Odjel provodi i ostale mjere vidljivosti i informiranja javnosti. Sudjeluje u izradi i provedbi ugovora tehničke pomoći u okviru operativnog programa. Obavlja poslove uspostave i provedbe sustava unutarnje kontrole (analiza rizika, radnih opterećenja zaposlenika, upravljanje nepravilnostima). Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo. Odjel čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Odjela. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije

Članak 70.

Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije, u skladu s propisanim procedurama pripreme i u suradnji s Upravljačkim i Posredničkim tijelom razine 2, priprema kratkoročne i dugoročne prognoze realizacije sredstava na razini operativnog programa i obavlja kontrolu potrošnje sredstava u skladu s procedurama koje reguliraju dinamiku potrošnje sredstava na razini Operativnog programa. Zaprima zahtjeve za sredstvima od Posredničkog tijela razine 2 i, nakon izvršene kontrole, dostavlja ih na plaćanje Nacionalnom fondu. Odjel, u suradnji s drugim tijelima operativne strukture, priprema dokumentaciju i koordinira aktivnosti u okviru prioriteta tehničke pomoći. Obavlja poslove praćenja provedbe programa u dijelu sektorske nadležnosti te obavlja kontrolu na licu mjesta krajnjih korisnika operacija, odnosno projekata. Provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s provedbom operacija, odnosno projekata. Odjel prikuplja i analizira podatke vezane uz provedbu operacija, odnosno projekata, a u svrhu praćenja uspješnosti provedbe operacija odnosno projekata u okviru ugovornih obveza. Sudjeluje u procesu uspostave, održavanja i nadogradnje sustava za praćenje provedbe operacija, odnosno projekata prema indikatorima, odnosno pokazateljima uspješnosti provedbe. Odjel obavlja unos podataka u informacijski sustav praćenja provedbe programa, obavlja kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu izvršenih odobrenja prema nastalim troškovima u pojedinim projektima u sektorskoj nadležnosti, a prema zaprimljenoj dokumentaciji od Posredničkog tijela razine 2. Odjel priprema izvještaje o uspješnosti provedbe operacija odnosno projekata u okviru sektorske nadležnosti i dostavlja ih upravljačkom tijelu te obavlja poslove provedbe procedura u sustavu unutarnjih kontrola. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Odjela. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2.3. Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije

Članak 71.

Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije obavlja stručne poslove koji se odnose na procjenu i ugovaranje projekata iz programa i fondova Europske unije. Provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s ugovornim i financijskim obvezama. Odjel planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata. Priprema plan financijskih sredstava za projekte izravnih dodjela sredstava, provodi postupak odabira operacija odnosno projekata izravnih dodjela sredstava te osigurava ocjenjivanje sukladnosti operacija odnosno projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa. Odabire operacije, odnosno projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti te zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2. Tijekom provedbe operacija odnosno projekata obavlja poslove zaprimanja, kontrole i obrade zahtjeva za sredstvima te priprema realizaciju plaćanja prema korisnicima. U suradnji s relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, provodi koordinaciju i komunikaciju prilikom procjene i ugovaranja projekata. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Odjela. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 72.

Uprava za nacionalne manjine obavlja upravne i stručne poslove planiranja, praćenja stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih te obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a u pogledu romske nacionalne manjine, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. (u daljnjem tekstu: Strategija) te pratećem Akcijskom planu za provedbu Strategije, obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Obavlja poslove provođenja strateških dokumenata i akcijskih planova, izrađuje izvješća i analize, priprema i planira mjere u području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina te obavlja poslove vezane za davanje suglasnosti za uvođenje programa zapošljavanja učitelja, inicira poslove koji se tiču stručnog usavršavanja učitelja u programima odgoja i obrazovanja za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te suradnika i njihovog usavršavanja (romskih asistenata u nastavi), sudjeluje u postupku osiguravanja udžbenika i provođenja nacionalnih ispita na jeziku nacionalnih manjina, koordinira zadatke i surađuje s drugim upravama u dijelu koji se odnosi na analitičko-statističke poslove za izvješća o provođenju nacionalnih programa i u dijelu međunarodnih dokumenata koji se odnose na nacionalne manjine, a osobito izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, provođenju Strategije i dr., koordinira međunarodne projekte i korištenje sredstava iz fondova Europske unije i dr. za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, surađuje s uredima državne uprave u županijama te tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove obrazovanja, obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za pojedine aktivnosti (konkretne podstavke), predlaže kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava i obavlja uvid u izvješće o utrošenim sredstvima, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na upite i podneske. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za nacionalne manjine ustrojavaju se:

7.1. Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

7.2. Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte.

7.1. Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Članak 73.

Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina obavlja upravne i stručne poslove planiranja, praćenja stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih te obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Obavlja poslove provođenja strateških dokumenata i akcijskih planova, izrađuje izvješća i analize, priprema i planira mjere u području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, predlaže nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih akata u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, obavlja upravne i stručne poslove vezane za davanje suglasnosti na programe za uvođenje programa zapošljavanja učitelja, inicira poslove koji se tiču stručnog usavršavanja učitelja u programima odgoja i obrazovanja za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, sudjeluje u postupku osiguravanja udžbenika i provođenja nacionalnih ispita na jeziku nacionalnih manjina, koordinira zadatke i surađuje s drugim upravama u dijelu koji se odnosi na analitičko-statističke poslove za izvješća o provođenju nacionalnih programa i u dijelu međunarodnih dokumenata koji se odnose na nacionalne manjine, a osobito izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i dr., surađuje s uredima državne uprave u županijama te tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove obrazovanja, obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za pojedine aktivnosti, predlaže kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava i obavlja uvid u izvješće o utrošenim sredstvima, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na upite i podneske. Sektor također koordinira proces priznavanja do sad nepriznatih jezika nacionalnih manjina, te izrade nastavnih programa (kurikuluma) o jeziku, kulturi i pismu spomenutih manjina. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte

Članak 74.

Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte obavlja upravne i stručne poslove planiranja, praćenja stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih i obrazovanja nacionalnih manjina, a u pogledu romske nacionalne manjine, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. te pratećem Akcijskom planu za provedbu Strategije, koordinira proces ostvarivanja prava na učeničke i studentske stipendije namijenjene pripadnicima nacionalnih manjina, izrađuje izvješća i analize, priprema i planira mjere na području odgoja i obrazovanja nacionalnih manjina, predlaže nacrte zakona i drugih akata o odgoju i obrazovanju nacionalnih manjina, obavlja upravne i stručne poslove vezane za davanje suglasnosti na programe na uvođenje programa jezika i kulture nacionalnih manjina, te za zapošljavanje učitelja, inicira poslove koji se tiču stručnog usavršavanja učitelja i suradnika, romskih asistenata u nastavi, izrađuje udžbenike za romski jezik i kulturu, koordinira proces standardizacije (izrade rječnika, gramatike, pravopisa) romskog jezika (romani-chib), koji je službeni jezik Roma u Republici Hrvatskoj. Sektor izrađuje i udžbenike na bajaškom narječju rumunjskog jezika, koordinira poslove i surađuje s drugim upravama na analitičko-statističkim poslovima za pripremu izvješća o provođenju nacionalnih programa i međunarodnih dokumenata koji se odnose na nacionalne manjine, a osobito izvješća o provedbi Strategije, koordinira međunarodne projekte i korištenje sredstava iz fondova Europske unije i dr. za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, surađuje s uredima državne uprave u županijama te tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove obrazovanja, surađuje s udrugama i institucijama nacionalnih manjina u dijelu odobravanja programa i sufinanciranje obrazovnih projekata, obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za pojedine aktivnosti, predlaže kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava i obavlja uvid u izvješća o utrošenim sredstvima, obavlja stručne poslove vezane za izradu odgovora na upite te obavlja i stručne poslove vezane za pripremu stručnih mišljenja na podneske u okviru svoga djelokruga. Sektor obavlja ostvarivanje i praćenje provedbe međunarodnih ugovora o nacionalnim manjinama u dijelu koji se odnosi na obrazovanje te ostvarivanje suradnje sa zemljama matične kulture nacionalnih manjina u dijelu obrazovanja. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. SAMOSTALNI SEKTOR PROSVJETNE INSPEKCIJE

Članak 75.

Samostalni sektor prosvjetne inspekcije obavlja inspekcijske poslove vezane uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te drugih ustanova i pravnih osoba koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugoga odgovarajućeg akta Ministarstva. Samostalni sektor obavlja inspekcijske poslove vezane i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pojedinih pitanja u okviru nadležnosti prosvjetne inspekcije te rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju povodom žalbi protiv rješenja nadziranih ustanova donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje u upravnim stvarima nadležno Ministarstvo.

Samostalni sektor prosvjetne inspekcije obavlja inspekcijske poslove iz stavka 1. ovoga članka u službama prosvjetne inspekcije ustrojenima u sjedištu Ministarstva u Zagrebu i područnim službama prosvjetne inspekcije u skladu s posebnim zakonom. Samostalni sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru prosvjetne inspekcije ustrojavaju se:

8.1. Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I

8.2. Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se

8.3. Područna služba prosvjetne inspekcije Split, sa sjedištem u Splitu

8.4. Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka, sa sjedištem u Rijeci

8.5. Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek, sa sjedištem u Osijeku.

8.1. Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I

Članak 76.

Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Grada Zagreba.

8.2. Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II

Članak 77.

Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe prosvjetne inspekcije Zagreb II određuju se samostalni izvršitelji u Varaždinu, Karlovcu, Sisku i Bjelovaru.

8.3. Područna služba prosvjetne inspekcije Split

Članak 78.

Područna služba prosvjetne inspekcije Split obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-
-neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije te na dijelu područja Ličko-senjske županije koji obuhvaća Grad Gospić, Općinu Karlobag, Općinu Perušić, Općinu Udbina Općinu Lovinac i Općinu Donji Lapac.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe prosvjetne inspekcije Split određuju se samostalni izvršitelji u Zadru i Dubrovniku.

8.4. Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka

Članak 79.

Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Primorsko-goranske i Istarske županije te na dijelu područja Ličko-senjske županije koji obuhvaća Grad Otočac, Grad Senj, Grad Novalju, Općinu Brinje, Općinu Plitvička jezera i Općinu Vrhovine.

8.5. Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek

Članak 80.

Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.

Članak 81.

Iznimno, po potrebi i nalogu glavnog prosvjetnog inspektora, pojedini prosvjetni inspektori obavljaju poslove iz djelokruga Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK

Članak 82.

Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih podloga koje pripremaju nadležne uprave; upućuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja Ministarstva na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave temeljem mišljenja nadležnih uprava; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti i obrazovanja; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; izrađuje upute, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu postupka procjene učinaka propisa; priprema odgovore na zastupnička pitanja; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih uputa nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore na upite, predstavke i pritužbe građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i izrađuje nacrte rješenja vezano za pokretanje zahtjeva za ocjenu sukladnosti sa zakonom osnivačkih akata ustanova koje će obavljati djelatnost nad kojom Ministarstvo obavlja poslove provedbe upravnog nadzora, rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju i izrađuje nacrte rješenja povodom žalbi izjavljenih na rješenja prosvjetne inspekcije te povodom prigovora izjavljenih na obavijesti prosvjetne inspekcije o nepokretanju postupka inspekcijskog nadzora, izrađuje očitovanja u upravnim sporovima temeljem stručnih podloga nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove vezano za sudjelovanje u upravnim sporovima; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, te pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Samostalni sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija, državnih upravnih organizacija i javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva. Samostalni sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak ustrojavaju se:

9.1. Služba za opće pravne i normativne poslove

9.2. Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor.

9.1. Služba za opće pravne i normativne poslove

Članak 83.

Služba za opće pravne i normativne poslove izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih uputa nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža pravnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih podloga koje pripremaju nadležne uprave; upućuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu postupka procjene učinaka propisa; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih objedinjenih mišljenja Ministarstva na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave temeljem mišljenja nadležnih uprava; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti i obrazovanja; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; izrađuje upute, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja, izrađuje odgovore i obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na upite, predstavke i pritužbe građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva te pruža pravnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće pravne i normativne poslove ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel za opće pravne poslove

9.1.2. Odjel za normativne poslove.

9.1.1. Odjel za opće pravne poslove

Članak 84.

Odjel za opće pravne poslove izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih uputa nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža pravnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Odjel za normativne poslove

Članak 85.

Odjel za normativne poslove izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih podloga koje pripremaju nadležne uprave; upućuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; izrađuje objedinjena mišljenja Ministarstva na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave temeljem mišljenja nadležnih uprava; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti i obrazovanja; izrađuje upute, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu postupka procjene učinaka propisa; priprema odgovore na zastupnička pitanja, izrađuje odgovore i obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na upite i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva, te pruža pravnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor

Članak 86.

Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i izrađuje nacrte rješenja povodom zahtjeva za ocjenu sukladnosti sa zakonom osnivačkih akata ustanova koje će obavljati djelatnost nad kojom Ministarstvo provodi upravni nadzor; rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju i izrađuje nacrte rješenja povodom žalbi izjavljenih na rješenja prosvjetne inspekcije te prigovora izjavljenih na obavijesti prosvjetne inspekcije o nepokretanju postupka inspekcijskog nadzora; izrađuje očitovanja za upravne sporove temeljem stručnih uputa nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u upravnim sporovima, priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima. Služba obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta, drugih znanstvenih organizacija i ustanova iz djelokruga Ministarstva te upravnog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanja državnih upravnih organizacija i javnih ustanova u povjerenim im poslovima državne uprave. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel za upravne i sudske postupke

9.2.2. Odjel za upravni nadzor.

9.2.1. Odjel za upravne i sudske postupke

Članak 87.

Odjel za upravne i sudske postupke obavlja upravne i stručne poslove te rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i izrađuje nacrte rješenja povodom zahtjeva za ocjenu sukladnosti sa zakonom osnivačkih akata ustanova koje će obavljati djelatnost nad kojom Ministarstvo provodi upravni nadzor; obavlja upravne i stručne poslove te rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju i izrađuje nacrte rješenja povodom žalbi izjavljenih na rješenja prosvjetne inspekcije te povodom prigovora izjavljenih na obavijesti prosvjetne inspekcije o nepokretanju postupka inspekcijskog nadzora; izrađuje očitovanja vezana za sudjelovanje u upravnim sporovima temeljem stručnih uputa nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u upravnim sporovima, priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Odjel za upravni nadzor

Članak 88.

Odjel za upravni nadzor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta, drugih znanstvenih organizacija i ustanova iz djelokruga Ministarstva te upravnog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanja državnih upravnih organizacija i javnih ustanova u povjerenim im poslovima državne uprave. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA KOORDINACIJU EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SURADNJE

Članak 89.

Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje obavlja poslove koordinacije i izrade stručnih priprema i prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima državne uprave, drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i javnim ustanovama u nadležnosti Ministarstva, za potrebe sudjelovanja u radu tijela Europske unije te međunarodnih inicijativa i organizacija s naglaskom na koordinaciju aktivnosti u području bilateralne i multilateralne znanstvene i obrazovne suradnje. Obavlja poslove vezane uz komunikaciju s tijelima Europske unije i drugim državama članicama, poslove vezane uz bilateralnu i multilateralnu suradnju, sudjeluje i koordinira postupke sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva te postupke usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva s višestranim međunarodnim ugovorima, sudjeluje u koordinaciji i/ili izradi odgovarajućih izvješća iz djelokruga Ministarstva, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Samostalni sektor obavlja poslove praćenja i analize strateških dokumenata Europske unije. Priprema i prati međuresorne programske okvire te prati i vrednuje programe i strategije u okviru sektorske nadležnosti. Samostalni sektor prikuplja i analizira podatke te prati i izvještava o pokazateljima sustava odgoja, obrazovanja i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj prema nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave istraživanjima u području odgoja i obrazovanja te znanosti i istraživanja. Samostalni sektor obavlja poslove međunarodne obrazovne suradnje, koordinira i obavlja poslove vezane uz hrvatsku nastavu u inozemstvu, koordinira poslovima vezanim uz usavršavanje učitelja hrvatske nastave u inozemstvu te skrbi o obrazovanju pripadnika hrvatske manjine i hrvatskih iseljenika. Koordinira poslove vezane uz poučavanje o holokaustu, poslove vezane uz potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola, poslove vezane uz strane lektore u osnovnim i srednjim školama, kao i poslove vezane za hrvatske lektore u inozemstvu i inozemne lektore u Hrvatskoj, Obavlja poslove vezane uz izbor, upućivanje i praćenje rada učitelja hrvatske nastave u inozemstvu, kao i druge poslove vezane uz obrazovanje pripadnika hrvatske manjine i hrvatskih iseljenika. Samostalni sektor surađuje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Samostalni sektor surađuje s drugim institucijama, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Samostalnog sektora. Samostalni sektor sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Samostalni sektor obavlja upravne i stručne poslove te koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz izradu, provedbu i praćenje krovnih strateških i provedbenih dokumenata obrazovne i znanstvene politike. Samostalni sektor koordinira i prati pripadne aktivnosti međuresorne suradnje te koordinira priloge i prati mjere Ministarstva u drugim strategijama i dokumentima javnih politika, pruža podršku koordinaciji aktivnosti te prati provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kao i aktivnosti vezane uz krovne europske dokumente u području obrazovanja i znanosti, koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Ministarstva u radu međuresornih tijela te koordinira i prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim tijelima. Samostalni sektor obavlja upravne i stručne poslove te koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz Europsku uniju i europske poslove, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija, multilateralnu i bilateralnu suradnju, te ostale oblike međunarodne suradnje, koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme stajališta u institucijama i tijelima Europske unije; koordinaciju aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u okviru poslova iz njihovog djelokruga koji su povezani s članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji te pruža analitičku podršku iz svojega djelokruga, koordinira i prati izradu i provedbu bilateralnih i multilateralnih sporazuma te međunarodnih instrumenata i inicijativa u području obrazovanja i znanosti sa zemljama Europske unije i drugim zemljama, koordinira sudjelovanje Ministarstva u aktivnostima međunarodnih organizacija, Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda te Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Samostalni sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

10.1. Služba za europske poslove

10.2. Služba za međunarodne poslove.

10.1. Služba za europske poslove

Članak 90.

Služba za europske poslove obavlja stručne poslove vezane za koordinaciju sudjelovanja Ministarstva i javnih ustanova u djelokrugu Ministarstva u radu tijela Europske unije, vodi evidenciju i ažurira bilješke, koordinira izradu stručnih priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva s ostalim nadležnim tijelima državne uprave, drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i javnim ustanovama u nadležnosti Ministarstva iz njihovog djelokruga koji je povezan s Europskom unijom, prati rad Međuresorne radne skupine za europske poslove i EU koordinaciju pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Služba za međunarodne poslove

Članak 91.

Služba za međunarodne poslove koordinira sudjelovanje u radu međunarodnih inicijativa i međunarodnih organizacija u djelokrugu Ministarstva, a osobito Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda, vodi evidenciju i ažurira bilješke te prati međunarodne propise iz nadležnosti Ministarstva, obavlja i prati poslove vezane uz bilateralnu i multilateralnu suradnju, koordinira postupke sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva te postupke usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva s višestranim međunarodnim ugovorima, koordinira izradu odgovarajućih izvješća iz djelokruga Ministarstva sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim nadležnim tijelima državne uprave i javnim ustanovama u nadležnosti Ministarstva koordinira izradu stručnih priprema za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija. Služba obavlja poslove međunarodne obrazovne suradnje, koordinira i obavlja poslove vezane uz hrvatsku nastavu u inozemstvu, koordinira poslovima vezanim uz usavršavanje učitelja hrvatske nastave u inozemstvu te skrbi o obrazovanju pripadnika hrvatske manjine i hrvatskih iseljenika. Koordinira poslove vezane uz poučavanje o holokaustu, poslove vezane uz potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola, poslove vezane uz strane lektore u osnovnim i srednjim školama, kao i poslove vezane za hrvatske lektore u inozemstvu i inozemne lektore u Hrvatskoj, Obavlja poslove vezane uz izbor, upućivanje i praćenje rada učitelja hrvatske nastave u inozemstvu, kao i druge poslove vezane uz obrazovanje pripadnika hrvatske manjine i hrvatskih iseljenika. Služba u suradnji s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama obavlja organizacijske, pripremne i protokolarne poslove vezane uz sudjelovanje dužnosnika na događanjima iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 92.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i institucije iz nadležnosti koje nemaju, odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja. Samostalna služba funkcionalno je neovisna o drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju. Samostalna služba za unutarnju reviziju procjenjuje procese i sustave unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; izrađuje strateške i operativne planove revizije; provodi unutarnje revizije u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja, propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i metodologijom rada koju utvrđuje ministar financija; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; provodi unutarnje revizije programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati i izvještava o provedbi preporuka prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu; daje mišljenje o sustavu upravljanja i kontrola za revidirana područja u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s Ministarstvom financija – Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, Državnim uredom za reviziju, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i drugim institucijama; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju. Samostalna služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 93.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja i rukovodi njegovim radom, brine se o zakonitom i pravilnom izvršavanju propisa iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove prema posebnom zakonu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra, ministra zamjenjuje državni tajnik kojeg odredi ministar.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

Članak 94.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom uprave rukovodi ravnatelj.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta ministra.

Radom Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije rukovodi glavni prosvjetni inspektor s položajem načelnika sektora.

Radom sektora, odnosno samostalnog sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe, odnosno samostalne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

V. RADNO I UREDOVNO VRIJEME

Članak 95.

Radno i uredovno vrijeme Ministarstva raspoređuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

VI. OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 96.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 97.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu na radna mjesta za državne službenike i namještenike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, te ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito broj potrebnih državnih službenika i namještenika, radna mjesta državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Članak 99.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (»Narodne novine«, br. 86/17 i 79/19).

Članak 100.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/52

Urbroj: 50301-04/12-20-4

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA12
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za opće poslove i ljudske potencijale1
2.1.1.Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu15
2.1.2.Služba za dokumentacijske i interne poslove20
2.1.3.Služba za informacijsku infrastrukturu11
2.1.4.Služba za ljudske potencijale5
2.2.Sektor za financijske poslove1
2.2.1.Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja1
2.2.1.1.Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama6
2.2.1.2.Odjel za rashode za zaposlene u srednjim školama5
2.2.2.Služba za kapitalne investicije i računovodstvo1
2.2.2.1.Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove8
2.2.2.2.Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije6
2.2.3.Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu10
Glavno tajništvo – UKUPNO92
3.UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj1
3.1.1.Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti1
3.1.1.1.Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija4
3.1.1.2.Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije5
3.1.2.Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije1
3.1.2.1.Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika4
3.1.2.2.Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa4
3.2.Sektor za programe i projekte Europske unije1
3.2.1.Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije1
3.2.1.1.Odjel za programiranje7
3.2.1.2.Odjel za praćenje provedbe programa i projekata5
3.2.2.Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije1
3.2.2.1.Odjel za ugovaranje projekata14
3.2.2.2.Odjel za financiranje projekata9
Uprava za znanost i tehnologiju – UKUPNO60
4.UPRAVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard1
4.1.1.Služba za upravljanje visokim učilištima1
4.1.1.1.Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta5
4.1.1.2.Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja5
4.1.2.Služba za državne stipendije i druge potpore studentima1
4.1.2.1.Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima5
4.1.2.2.Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima4
4.2.Sektor za razvoj visokog obrazovanja1
4.2.1.Služba za kvalitetu visokog obrazovanja1
4.2.1.1.Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja5
4.2.1.2.Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir5
4.2.2.Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja1
4.2.2.1.Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja5
4.2.2.2.Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja5
Uprava za visoko obrazovanje – UKUPNO47
5.UPRAVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje1
5.1.1.Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje5
5.1.2.Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje1
5.1.2.1.Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja5
5.1.2.2.Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja4
5.1.2.3.Odjel za regulirane profesije5
5.2.Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih1
5.2.1.Služba za strukovno obrazovanje1
5.2.1.1.Odjel za promociju strukovnog obrazovanja4
5.2.1.2.Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja5
5.2.2.Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih1
5.2.2.1.Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove5
5.2.2.2.Odjel za obrazovanje odraslih5
Uprava za odgoj i obrazovanje – UKUPNO45
6.UPRAVA ZA POTPORU I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja1
6.1.1.Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja7
6.1.2.Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama10
6.2.Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja1
6.2.1.Služba za razvoj kurikula i udžbenike8
6.2.2.Služba za programe i projekte Europske unije1
6.2.2.1.Odjel za pripremu programa Europske unije6
6.2.2.2.Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije6
6.2.2.3.Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije6
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja – UKUPNO48
7.UPRAVA ZA NACIONALNE MANJINE1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina10
7.2.Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte10
Uprava za nacionalne manjine – UKUPNO22
8.SAMOSTALNI SEKTOR PROSVJETNE INSPEKCIJE1
8.1.Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I6
8.2.Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II1
samostalni izvršitelj u Karlovcu1
samostalni izvršitelji u Varaždinu2
samostalni izvršitelj u Sisku1
samostalni izvršitelj u Bjelovaru1
8.3.Područna služba prosvjetne inspekcije Split7
samostalni izvršitelj u Zadru1
samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
8.4.Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka6
8.5.Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek7
Samostalni sektor prosvjetne inspekcije – UKUPNO35
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK1
9.1.Služba za opće pravne i normativne poslove1
9.1.1.Odjel za opće pravne poslove4
9.1.2.Odjel za normativne poslove4
9.2.Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor1
9.2.1.Odjel za upravne i sudske postupke5
9.2.2.Odjel za upravni nadzor4
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak – UKUPNO20
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA KOORDINACIJU EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SURADNJE1
10.1.Služba za europske poslove5
10.2.Služba za međunarodne poslove6
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje – UKUPNO12
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
Samostalna služba za unutarnju reviziju – UKUPNO5

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

UKUPNO

398