Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1823

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:

1. Kabinet ministra

2. Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije

3. Samostalna služba za unutarnju reviziju

4. Glavno tajništvo

5. Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

6. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište

7. Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

8. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

9. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

10. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

11. Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju

12. Uprava ribarstva

13. Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana te drugi stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike u svrhu omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i aktivnosti; koordinacija provedbe politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinacija poslova odnosa s javnošću; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima, kao i drugi poslovi iz djelokruga Ministarstva.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Članak 5.

Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije obavlja poslove i zadaće vezane uz postupak dodjeljivanja, nadzor i povlačenje akreditacije agencije za plaćanja za korištenje sredstava iz poljoprivrednih fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); provodi postupak akreditacije (provjeru usklađenosti agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima propisanim EU regulativom); sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji; priprema uputu za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka te predlaže ministru donošenje odluke o akreditaciji ili povlačenje odluke o privremenoj akreditaciji; dostavlja Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: EK) odluku o akreditaciji agencije za plaćanja; nakon dodjele akreditacije provodi nadzor nad radom i uspostavljenim sustavom unutarnjih kontrola agencije za plaćanja vezano uz isplate sredstava poljoprivrednih fondova EU i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; pregledava promjene koje mogu utjecati na ispunjenje akreditacijskih kriterija i, u slučaju potrebe, dostavlja agenciji za plaćanja upute za otklanjanje nedostataka s rokom njihove provedbe; obavlja aktivnosti nadzora ispunjenja akreditacijskih kriterija sukladno metodologiji nadzora; prati rad Tijela za ovjeravanje i izvještava ministra o utvrđenim nedostacima te priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka; prati rad revizora (vanjskih i unutarnjih) te nadzire otklanjanje nalaza, odnosno provođenje preporuka; kontrolira funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem i regionalnim uredima agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije agencije; ako agencija za plaćanja prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija predlaže ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; u slučaju uvjetne akreditacije dostavlja agenciji za plaćanja plan za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije provodi postupak akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; priprema i dostavlja EK trogodišnje izvješće o rezultatima nadzora agencije za plaćanja i praćenju njenih aktivnosti, odnosno ispunjenju akreditacijskih kriterija; prati provedbu poljoprivrednih fondova EU; sudjeluje na sastancima s EK i radnim skupinama Vijeća EU vezano uz praćenje provedbe i korištenje poljoprivrednih fondova EU; sudjeluje na sastancima s agencijom za plaćanja i drugim subjektima vezano uz usklađenost sustava unutarnjih kontrola agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije, ustrojavaju se:

2.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

2.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond i IAKS mjere ruralnog razvoja.

2.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Članak 6.

Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj obavlja poslove i zadaće vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije agencije za plaćanja za korištenje sredstava iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR); provodi postupak akreditacije – provjeru usklađenosti unutarnjeg ustrojstva i sustava unutarnjih kontrola agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima za korištenje sredstava EPFRR (osim za Integrirani administrativni kontrolni sustav, u daljnjem tekstu: IAKS mjere ruralnog razvoja); sudjeluje u pripremi odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj agencije za plaćanja; nakon dodjele akreditacije provodi nadzor nad radom i uspostavljenim sustavom unutarnjih kontrola agencije za plaćanja vezano uz isplate sredstava EPFRR i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; pregledava i daje mišljenje o promjenama koje mogu utjecati na ispunjenje akreditacijskih kriterija agencije za plaćanja i, u slučaju potrebe, priprema upute za otklanjanje nedostataka s rokom njihove provedbe; obavlja aktivnosti nadzora ispunjenja akreditacijskih kriterija vezano uz korištenje EPFRR (osim za IAKS mjere ruralnog razvoja) sukladno metodologiji nadzora; prati rad Tijela za ovjeravanje i sudjeluje u izvještavanju ministra o utvrđenim nedostacima te priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka vezano uz EPFRR; prati otklanjanje nedostataka koje su utvrdili drugi revizori (unutarnji i vanjski), a koji se odnose na EPFRR (osim za IAKS mjere ruralnog razvoja); kontrolira funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i korištenje sredstava EPFRR (osim za IAKS mjere ruralnog razvoja) u središnjem i regionalnim uredima agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije agencije za plaćanja te o navedenom priprema izvješće; ako agencija za plaćanja prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija priprema prijedlog odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; u slučaju uvjetne akreditacije sudjeluje u pripremi plana za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije sudjeluje u postupku akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; sudjeluje u pripremi trogodišnjeg izvješća za EK o rezultatima nadzora agencije za plaćanja i praćenju njenih aktivnosti, odnosno ispunjenju akreditacijskih kriterija; prati provedbu EPFRR (osim za IAKS mjere ruralnog razvoja) i sudjeluje na sastancima s EK i radnim skupinama Vijeća EU; sudjeluje na sastancima s agencijom za plaćanja i drugim subjektima vezano uz usklađenost sustava unutarnjih kontrola agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond i IAKS mjere ruralnog razvoja

Članak 7.

Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond i IAKS mjere ruralnog razvoja obavlja poslove i zadaće vezane uz postupak dodjele, nadzor i povlačenje akreditacije agencije za plaćanja za korištenje sredstava Europskoga poljoprivrednog jamstvenog fonda (u daljnjem tekstu: EPJF) i korištenje sredstava EPFRR za IAKS mjere ruralnog razvoja; provodi postupak akreditacije agencije za plaćanja – provjeru usklađenosti unutarnjeg ustrojstva i sustava unutarnjih kontrola agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima za korištenje sredstava EPJF i korištenje sredstava EPFRR za IAKS mjere ruralnog razvoja; sudjeluje u pripremi odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj agencije za plaćanja; nakon dodjele akreditacije provodi nadzor nad radom i uspostavljenim sustavom unutarnjih kontrola agencije za plaćanja vezano uz isplate sredstava za mjere financirane iz EPJF i za IAKS mjere ruralnog razvoja te ispunjavanje akreditacijskih kriterija; pregledava i daje mišljenje o promjenama koje mogu utjecati na ispunjenje akreditacijskih kriterija i, u slučaju potrebe, priprema upute agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka s rokom njihove provedbe; obavlja aktivnosti nadzora ispunjenja akreditacijskih kriterija vezano uz korištenje sredstava EPJF i za IAKS mjere ruralnog razvoja sukladno metodologiji nadzora; prati rad Tijela za ovjeravanje i sudjeluje u izvještavanju ministra o utvrđenim nedostacima te priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka vezano uz mjere financirane iz EPJF i IAKS mjere ruralnog razvoja; prati otklanjanje nedostataka koje su utvrdili drugi revizori (unutarnji i vanjski) koji se odnose na EPJF i IAKS mjere ruralnog razvoja; kontrolira funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i korištenje sredstava za mjere financirane iz EPJF i za IAKS mjera ruralnog razvoja u središnjem i regionalnim uredima agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije agencije za plaćanja te o navedenom priprema izvješće; ako agencija za plaćanja prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija priprema prijedlog odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; u slučaju uvjetne akreditacije sudjeluje u pripremi plana za otklanjanje nedostataka agencije za plaćanja, dok u slučaju povlačenja akreditacije sudjeluje u postupku akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; sudjeluje u pripremi trogodišnjeg izvješća za EK o rezultatima nadzora agencije za plaćanja i praćenju njenih aktivnosti, odnosno ispunjenju akreditacijskih kriterija; prati provedbu mjera financirane iz EPJF i IAKS mjera ruralnog razvoja te sudjeluje na sastancima s EK i radnim skupinama Vijeća EU, sudjeluje na sastancima s agencijom za plaćanja i drugim subjektima vezano uz usklađenost sustava unutarnjih kontrola agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 8.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za Ministarstvo te ustanove i druge pravne osobe iz djelokruga Ministarstva; procjenjuje sustave, procese te sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; provodi unutarnje revizije poslovnih sustava; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava EU; provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva te ustanova i drugih pravnih osoba iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; obavlja horizontalne i vertikalne revizije; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; izrađuje strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije; prati provedbu preporuka; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih ministru; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za unutarnju reviziju, ustrojavaju se:

3.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

3.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane.

3.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

Članak 9.

Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova provodi unutarnje revizije svih sustava poslovanja iz djelokruga Ministarstva te ustanova i pravnih osoba iz njegovog djelokruga; provodi revizije sustava koji su podrška poslovanju (financija i računovodstva, javne nabave, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, uredskog poslovanja, informacijskih sustava, općih poslova) i drugih sustava ili procesa koje odredi ministar u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Ministarstva te ustanova i pravnih osoba iz njegovog djelokruga; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje unutarnje kontrole na temelju upravljanja rizicima; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava EU; daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i godišnje planove revizije i godišnje izvješće Samostalne službe u skladu s važećim propisima i prema zahtjevima EU; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; sudjeluje u konzultacijama s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama i pravnim osobama iz njegova djelokruga u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti za provedbu poslova iz djelokruga Službe; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

Članak 10.

Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane u skladu sa zahtjevima EU, najboljom strukovnom praksom i međunarodnim standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje provođenje službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane, izvršavanje i učinkovitost provođenja planova kontrole sukladno propisima o hrani i hrani za životinje; sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, odnos između Ministarstva i tijela na koje su prenesene ovlasti za obavljanje službenih kontrola, ciljeve kontrolnih postupaka, zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole; surađuje s državama članicama EU u slučaju da je za službene kontrole potrebna akcija više od jedne države članice; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje strateške, operativne i godišnje planove revizije i godišnje izvješće Samostalne službe, sudjeluje u izradi Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola i izradi izvješća prema EK; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; obavlja konzultacije s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama i pravnim osobama iz njegova djelokruga u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju; sudjeluje u radnim skupinama EK; surađuje s EK i zemljama članicama EU vezao uz revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije te zahtjevima EK, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 11.

Glavno tajništvo obavlja poslove usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavlja poslove vezane uz pripremu i donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; izrađuje prijedloge planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove razvoja ljudskih potencijala i stručnog usavršavanja; sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i zakonodavstva EU; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u zastupanju po punomoći u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje u provođenju upravnog nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; sudjeluje u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; vodi evidenciju o sudskim sporovima temeljem podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove; obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u dizajniranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom te informacijske sigurnosti; poslove obrane i zaštite na radu; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva; obavlja poslove pisarnice, ekonomata, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva, strateškog komuniciranja u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom, medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva, priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

4.2. Sektor za pravne poslove

4.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom

4.4. Sektor za rješavanje prigovora

4.5. Služba za informiranje.

4.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

Članak 12.

Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove prati i provodi mjere planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz ovoga područja, obavlja stručne i upravno-pravne poslove u vezi s prijmom u državnu službu, rasporedom na radna mjesta i statusnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva; izrađuje prijedloge uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu; vodi registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Ministarstva; obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani uz informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva; obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove, ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalnima

4.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove.

4.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalnima

Članak 13.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalnima obavlja poslove pripreme plana prijma u državnu službu, provođenja natječajnog i oglasnog postupka za prijam u državnu službu te javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje prijedloge akata o rasporedu i premještaju državnih službenika, prestanku državne službe i o ostvarivanju drugih prava i obveza iz područja službeničkih i radnopravnih odnosa; vodi registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Ministarstva; izrađuje ugovore o djelu za potrebe Ministarstva; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz područja službeničkih prava i radnopravnih odnosa, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje ljudskim potencijalnima, ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

4.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje

4.1.1.3. Odjel za izobrazbu.

4.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

Članak 14.

Odjel za službeničke odnose obavlja poslove u vezi s pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika i izrađuje odgovarajuća rješenja i druge akte u svim područjima službenih i radnih odnosa osim prijma u državnu službu, raspoređivanja, premještaja i prestanka državne službe; obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja; priprema plan godišnjih odmora; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz svoga djelokruga, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje

Članak 15.

Odjel za planiranje i zapošljavanje obavlja poslove za potrebe Ministarstva vezane uz pripremu plana prijma u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe; izrađuje odgovarajuća rješenja iz navedenih područja službeničkih odnosa, sporazume, ugovore o radu i druge akte; provodi postupke prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u državnu službu, odnosno radni odnos; vodi dosjee državnih službenika i namještenika i druge evidencije ljudskih potencijala; priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz svoga djelokruga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela za planiranje i zapošljavanje, ustrojava se:

4.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra.

4.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra

Članak 16.

Pododsjek za vođenje registra, u Registru zaposlenih u javnom sektoru vodi podatke o službenicima i namještenicima u Ministarstvu, radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava upravljanja ljudskim potencijalima; vodi bazu osobnih očevidnika službenika i namještenika; unosi potrebne podatke u Registar i očevidnik; obavlja administrativne poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenih i drugih osiguranih osoba, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.3. Odjel za izobrazbu

Članak 17.

Odjel za izobrazbu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe te izradu prijedloga godišnjih planova izobrazbe; priprema i prati realizaciju ugovora o međusobnim pravima i obvezama po osnovi upućivanja u programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja; provodi nadzor nad provedbom i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika i namještenika Ministarstva; sudjeluje u obrazovnim programima EU; utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po područnim uredima Ministarstva; izrađuje prijedloge planova i programa za obavljanje vježbeničkog staža i osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; brine o mentorstvu i prati provođenje prakse; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

Članak 18.

Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove obavlja poslove obrade pismena i drugih dokumenata, daje prijedloge za poboljšanje rada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u Ministarstvu; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva; obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini RH te na razini Ministarstva; koordinira izradu planskih dokumenata iz djelokruga Ministarstva; provodi preventivne mjere zaštite od požara, obavlja poslove zaštite na radu te poslove koji se odnose na zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove, ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

4.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu.

4.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

Članak 19.

Odjel za uredsko poslovanje obavlja, uz informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; vodi evidenciju pečata i žigova s grbom RH; brine o nabavi novih pečata i žigova s grbom RH i uništavanju istih van uporabe ili oštećenja; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika te surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela za uredsko poslovanje, ustrojavaju se:

4.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice

4.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane.

4.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice

Članak 20.

Pododsjek pisarnice obavlja, uz informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad te njihovo otpremanje i razvođenje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Navedeni poslovi Pododsjeka obavljaju se na više lokacija u Zagrebu.

4.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane

Članak 21.

Pododsjek pismohrane preuzima dovršene spise (predmete) pripremljene za pismohranu u skladu s propisima o uredskom poslovanju; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu

Članak 22.

Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; izvršava poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom te tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine; sudjeluje u predlaganju pravnih osoba, proizvoda i usluga te objekata posebno važnih za obranu RH; pruža stručnu pomoć i provodi nadzor nad aktivnostima nositelja obrambenih priprema iz djelokruga Ministarstva; izrađuje upute, procjene, analize i izvješća te obavlja i druge poslove iz djelokruga sigurnosti, obrane i zaštite; koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva; analizira uzroke povrede na radu; vodi očevidnik povreda na radu; vodi evidenciju službenih iskaznica i znakovlja inspektora; vodi evidenciju o klasificiranim podacima iz djelokruga Ministarstva te brine o postupanju s istima sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja poslove registra i kontrolne točke za prijam i razmjenu međunarodnih podataka; obavlja ostale poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, sigurnosti i obrane, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za pravne poslove

Članak 23.

Sektor za pravne poslove sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i zakonodavstva EU; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima; zastupa po punomoći u upravnim sporovima te obavlja stručne poslove vezane uz izvršavanje sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; surađuje s drugim tijelima državne uprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva te u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; vodi evidenciju o sudskim sporovima; pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za pravne poslove ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za normativne poslove

4.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke.

4.2.1. Služba za normativne poslove

Članak 24.

Služba za normativne poslove sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada Ministarstva i godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; daje mišljenja, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i zakonodavstva EU; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za normativne poslove, ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel za izradu propisa

4.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa.

4.2.1.1. Odjel za izradu propisa

Članak 25.

Odjel za izradu propisa sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, izrađuje prijedlog godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva, prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja, objedinjuje primjedbe, i prijedloge na prijedloge propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja zakonodavstva EU; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

Članak 26.

Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezane uz procjenu učinaka propisa; sudjeluje u izradi prijedloga plana propisa vezano uz godišnji plan normativne aktivnosti koji donosi Vlada Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na procjenu učinaka propisa; surađuje međuresorno s drugim tijelima ovisno o utvrđenim učincima propisa; priprema i izrađuje mišljenja u postupku procjene učinaka propisa; provodi javno izlaganje u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga iskaza; razmatra primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na nacrt prijedloga iskaza; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u vezi procjene učinaka propisa; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke

Članak 27.

Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; koordinira sudske postupke, vodi i ažurira evidenciju sudskih sporova temeljem podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u davanju odgovora na tužbe u upravnim sporovima; sudjeluje u zastupanju po punomoći u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; pruža stručnu pomoć u vezi s obavljanjem inspekcijskog nadzora; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, izrađuje nacrte odgovora i očitovanja na upite i akte drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih ustanova, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva i obavljanju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke, ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove

4.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke.

4.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove

Članak 28.

Odjel za opće pravne poslove izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć u izradi nacrta prijedloga općih akata iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; izrađuje nacrte odgovora i očitovanja na upite i akte drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih ustanova, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; sudjeluje zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva i obavljanju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; izrađuje suglasnosti na opće akte ustanova koje se bave djelatnošću iz područja nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke

Članak 29.

Odjel za upravne i sudske postupke pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; surađuje s Državnim odvjetništvom RH u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; zastupa po punomoći u upravnim sporovima; sudjeluje u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; pruža stručnu pomoć u davanju odgovora na tužbe u upravnim sporovima; koordinira sudske postupke; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom

Članak 30.

Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; obuke korisnika i informatičkog kadra; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih resursa; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga, testiranje, praćenje rada; osiguravanja sigurnosti informacijskih sustava; poslove rješavanja problema tehničke naravi; obavlja nadzor nad upravljanjem informacijskim sustavima u ustanovama koje su u djelokrugu Ministarstva; obavlja opće tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima Ministarstva; upravljanje voznim parkom; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za informacijske sustave i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za informacijske sustave

4.3.2. Služba za upravljanje imovinom.

4.3.1. Služba za informacijske sustave

Članak 31.

Služba za informacijske sustave obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture koja se odnosi na Ministarstvo; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrade planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava; dizajnira i provodi Politiku sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacijskih sustava; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranja i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja, testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaganje promjena za uočene nedostatke; osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za informacijske sustave, ustrojavaju se:

4.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

4.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima.

4.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

Članak 32.

Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju izrade strategija razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrada planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrada planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava, dizajnira i provodi Politiku sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacijskih sustava; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranje i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja, testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije i predlaganje promjena za uočene nedostatke, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

Članak 33.

Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2. Služba za upravljanje imovinom

Članak 34.

Služba za upravljanje imovinom obavlja poslove upravljanja uredskim i poslovnim prostorima Ministarstva koji se odnose na odabir, pripremu ugovora o kupnji ili zakupu, preuzimanje i održavanje poslovnih prostora; brine o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama), opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park, a naročito o održavanju, raspoređivanju i servisiranju službenih automobila; prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

4.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

4.3.2.2. Odjel za vozni park.

4.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

Članak 35.

Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove upravljanja uredskim, i poslovnim prostorima Ministarstva; brine o odabiru, pripremi i ugovaranju o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; skrbi o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama); opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom te vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za pojedine poslovne prostore; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira rad i brine o ugostiteljskom servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2.2. Odjel za vozni park

Članak 36.

Odjel za vozni park upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park koji obuhvaćaju poslove dostave, prijevoza, održavanja, raspoređivanja i servisiranja službenih automobila te prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4. Sektor za rješavanje prigovora

Članak 37.

Sektor za rješavanje prigovora obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika u provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; izrađuje prijedloge akata u vezi s prigovorima i tužbama koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz EPFRR, EPJF; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanima uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) i ostalim fondovima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za rješavanje prigovora, ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za rješavanje prigovora iz Programa ruralnog razvoja

4.4.2. Služba za rješavanje prigovora iz ostalih fondova namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu.

4.4.1. Služba za rješavanje prigovora iz Programa ruralnog razvoja

Članak 38.

Služba za rješavanje prigovora korisnika iz Programa ruralnog razvoja obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika u provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj; izrađuje prijedloge akata u vezi s prigovorima i tužbama koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz EPFRR-a; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanima uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI i ostalim fondovima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za rješavanje prigovora iz Programa ruralnog razvoja, ustrojavaju se:

4.4.1.1. Odjel za rješavanje prigovora u području investicijskih potpora u poljoprivredi

4.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora u području razvoja lokalne zajednice i potpora šumarstvu.

4.4.1.1. Odjel za rješavanje prigovora u području investicijskih potpora u poljoprivredi

Članak 39.

Odjel za rješavanje prigovora u području investicijskih potpora u poljoprivredi obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika te izrade prijedloge akata vezano uz tužbe korisnika u provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja koje se odnose na unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede, diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti, inovacije, udruženja i umrežavanje; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI i ostalim fondovima; osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora u području razvoja lokalne zajednice i potpora šumarstvu

Članak 40.

Odjel za rješavanje prigovora u području razvoja lokalne zajednice i potpora šumarstvu obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika te izrade prijedloge akata vezano uz tužbe korisnika u provedbi mjera iz PRR koje se odnose na razvoj ruralne infrastrukture, lokalni razvoj, obnovu poljoprivrednog gospodarstva narušenog elementarnim nepogodama te razvoj šumskih područja; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI i ostalim fondovima; osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.2. Služba za rješavanje prigovora iz ostalih fondova namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu

Članak 41.

Služba za rješavanje prigovora iz ostalih fondova namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika u području izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; izrađuje prijedloge akata u vezi s prigovorima i tužbama koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz EPFRR, EPJF i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanima uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI i ostalim fondovima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za rješavanje prigovora iz ostalih fondova namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu, ustrojavaju se:

4.4.2.1. Odjel za rješavanje prigovora u području izravnih plaćanja, IAKS mjera te mjera uređenja tržišta

4.4.2.2. Odjel za rješavanje prigovora u području ribarstva.

4.4.2.1. Odjel za rješavanje prigovora u području izravnih plaćanja, IAKS mjera te mjera uređenja tržišta

Članak 42.

Odjel za rješavanje prigovora u području izravnih plaćanja, IAKS mjera te mjera uređenja tržišta obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika te izrade prijedloge akata vezano uz tužbe korisnika u području izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja te mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI i ostalim fondovima; osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.2.2. Odjel za rješavanje prigovora u području ribarstva

Članak 43.

Odjel za rješavanje prigovora u području ribarstva obavlja poslove postupanja po prigovorima korisnika te izrade prijedloge akata vezano uz tužbe korisnika koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo; prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano uz predmet prigovora; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po prigovorima; priprema prijedloge izvješća i odgovora EK; doprinosi aktivnostima vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI i ostalim fondovima; osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.5. Služba za informiranje

Članak 44.

Služba za informiranje obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; strateško komuniciranje u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje za aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima; koordinira komunikacijske aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: RH), a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; sadržajno priprema, izrađuje i administrira web-stranicu Ministarstva; koordinira komunikacijske aktivnosti preko društvenih mreža; obavlja poslove vezane uz internu komunikaciju; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja poslove protokola za potrebe ministra i državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u RH i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; izravno komunicira s građanima i priprema odgovore za korisnike (upiti/predstavke/žalbe građana i korisnika); komunicira sa znanstveno-stručnim institucijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, komorama, udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalima; obavlja poslove informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o novostima iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te Zakonu o medijima; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; donosi rješenja kojima se odlučuje o pravu na pristup informacijama; vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za informiranje, ustrojavaju se:

4.5.1. Odjel za odnose s javnošću

4.5.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja.

4.5.1. Odjel za odnose s javnošću

Članak 45.

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove komunikacije s medijima i prezentacije stavova i aktivnosti Ministarstva; poslove planiranja, nadzora i provedbe aktivnosti iz Komunikacijske strategije i godišnjih planova informiranja; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema podloge i koordinira nastupe državnih dužnosnika i službenika u javnosti i medijima; priprema i objavljuje priopćenja, obavijesti i najave; odgovara na upite medija te organizira konferencije za medije; obavlja poslove vezane uz održavanje i jačanje pozitivnog imidža Ministarstva te osiguravanja transparentnosti rada Ministarstva; obavlja poslove sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o pravu na pristup informacijama; prikuplja podatke i materijale za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te o tome izvještava Ured povjerenice za informiranje; obavlja poslove koordinacije komunikacijskih aktivnosti Ministarstva koja se odvija putem digitalnih medija – web stranice Ministarstva i društvenih mreža; izravno komunicira s građanima (upiti/predstavke/žalbe građana i korisnika) preko društvenih mreža; sadržajno priprema, uređuje i administrira web stranicu Ministarstva i profile Ministarstva na različitim društvenim mrežama; stvara kvalitetan sadržaj koji služi kao generator angažmana i interakcije korisnika te dvosmjerne komunikacije s Ministarstvom; razmjenjuje mišljenja i stavove te dijeli korisne informacije pojedinačnim korisnicima; usmjerava komunikaciju na društvenim mrežama u željenom smjeru; kontinuirano osmišljava zanimljive i korisne teme koje omogućavaju pristup specifičnim ciljnim skupinama radi brze i neposredne povratne informacije o svim sadržajima koje Ministarstvo dijeli s korisnicima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.5.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja

Članak 46.

Odjel za planiranje i koordinaciju događanja obavlja poslove koordinacije svih informativnih aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva te agencija i zavoda iz nadležnosti Ministarstva, planira aktivnosti koje se odnose na javne događaje iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove pripreme i izdavanja publikacija; organizira i izrađuje prijevode na engleski, odnosno hrvatski jezik; priprema informativne materijale te planira, organizira i sudjeluje u provođenju informativnih kampanja i promotivnih aktivnosti (stručne posjete, prezentacije, seminari, okrugli stolovi i sl.); obavlja protokolarne poslove za potrebe državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u RH i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; komunicira sa znanstveno-stručnim institucijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, komorama, udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalima; obavlja poslove informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o novostima iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Članak 47.

Uprava za financijske poslove i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provedbu prihvaćene financijske politike Ministarstva u skladu s kojom raspodjeljuje proračunska sredstva prema iskazanim potrebama i mogućnostima odobrenog proračuna; odgovorna je za poslove vezane uz financijsko poslovanje, računovodstvenu evidenciju poslovanja Ministarstva, pripremu i izradu plana proračuna te pripremu i izradu financijskih izvještaja za druga državna tijela i državnu reviziju i praćenje fondova EU; obavlja poslove vezane uz uspostavu i provedbu Sustava planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ministarstva; koordinira poslove strateškog planiranja, koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola; kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan; obavlja obračun plaća i naknada dužnosnicima, službenicima i namještenicima i obračun naknada vanjskim suradnicima; vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna; priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala; prati realizaciju strategije potpora; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s drugim tijelima koja su uključena u provedbu projekata; obavlja poslove i funkcije Tijela za ovjeravanje Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo sukladno Uredbama EU iz područja fondova kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; obavlja poslove Posebnog odjela vezano uz nadzor kontrola transakcija sukladno odgovarajućoj EU regulativi za područja poljoprivrede; ustrojava sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog poslovanja; obavlja stručne poslove vezane uz naplate kamata i uplate predujmova, poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu, kao i provođenje postupaka javne nabave koji se financiraju iz Državnog proračuna i iz sredstava tehničke pomoći operativnih programa EU; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno uredbama EU, direktivama EU i nacionalnim propisima iz područja javne nabave; izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; prikuplja i objedinjuje iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; priprema i izrađuje sva potrebna izvješća i evidencije iz područja javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za financijske poslove i javnu nabavu, ustrojavaju se:

5.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje

5.2. Sektor za javnu nabavu.

5.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje

Članak 48.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje obavlja poslove izrade prijedloga financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, kao dijela državnog proračuna; poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna; vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama; putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja potpora za koje je davatelj Ministarstvo; koordinira aktivnosti prikupljanja podataka o financijskom poslovanju ustanova i pravnih osoba iz djelokruga Ministarstva; provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz djelokruga Ministarstva; koordinira izradu prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja; prati primjenu internih akata; koordinira rad računovodstvenog sustava; uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; pruža savjete i potpore rukovodećim službenicima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja strateškog planiranja, upravljanja rizicima i izvještavanja o fiskalnoj odgovornosti te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova, provedbi procesa upravljanja rizicima, uspostavi kontrolnih aktivnosti i obavljanju provjere namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja; priprema objedinjena polugodišnja i godišnja izvješća o provedbi strateškog plana i upravljanju rizicima; surađuje s proračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva i Ministarstvom financija; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz fondove EU koje uključuju izradu plana proračuna u dijelu financijskih sredstava iz EU, njegovo praćenje te izvršavanje; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje prema upravama, Ministarstvu financija i drugim institucijama koje sudjeluju u provedbi i praćenju navedenog; prati i politike, programe, uvjete i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe EU; sudjeluje u procesu izrade dijelova strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera; prati politike i uvjete financiranja za područje poljoprivrede iz raznih međunarodnih izvora financiranja; obavlja sve poslove vezane uz pripremu dokumentacije za plaćanja koja se odnosi na plaćanja nastalih obveza, a iste se osim iz sredstava državnog proračuna RH podmiruju financijskim sredstvima ostvarenim iz EU, obradu računovodstvene i financijske dokumentacije, provedbu plaćanja i praćenje korištenja sredstva; sudjeluje u uspostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava u okviru provedbe programa Europske teritorijalne suradnje; odgovoran je za učinkovit rad uspostavljenog Kontrolnog tijela; prati realizaciju strategije potpora; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s drugim tijelima koja su uključena u provedbu projekata; obavlja administrativne i stručne poslove za izradu strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva Ministarstva. Uspostavom sustavnog upravljanja kroz okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola pruža potporu čelnicima institucije u ostvarenju veće učinkovitosti i djelotvornog upravljanja institucijom radi ostvarenja poslovnih ciljeva uz namjensko i svrhovito korištenje financijskih sredstava i imovine; koordinira, u suradnji sa čelnicima svih ministarstava u Republici Hrvatskoj, misiju i viziju te strateške ciljeve na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika Ministarstva. Izrađuje i prati operativne i akcijske planove za provedbu strateških dokumenata, prati pokazatelje rezultata i uspješnosti, utvrđuje i upravlja rizicima u suradnji s ustrojstvenim jedinicama i proračunskim korisnicima Ministarstva, nadzire realizaciju općih i posebnih strateških ciljeva i načina ostvarenja istih; izvješćuje o realizaciji općih i posebnih ciljeva te prati rezultate i učinke ustrojstvenih jedinica; koordinira pripremu i provedbu strateških planova na nivou razdjela Ministarstva, obavlja poslove i funkcije Tijela za ovjeravanje mjera unutar Operativnoga program a za pomorstvo i ribarstvo sukladno uredbama EU iz područja fondova kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; uspostavlja sustav kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura koje je propisala EU za projekte financirane iz EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za financijske poslove

5.1.2. Služba za računovodstvene poslove

5.1.3. Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi.

5.1.1. Služba za financijske poslove

Članak 49.

Služba za financijske poslove obavlja poslove vezane uz planiranje te izvršavanje plana proračuna; organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; prati i analizira prihode i primitke i rashode i izdatke; obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima na razini razdjela državnog proračuna; kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, prati i primjenjuje promjene u području jedinica proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice; analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; obavlja poslove strateškog planiranja; poslove izrade strateških planova s ustrojstvenim jedinicama i proračunskim korisnicima Ministarstva; prati i analizira tijek realizacije strateških i poslovnih planova institucije; koordinira i provodi proces uspostave i razvoja sustava upravljanja rizicima obavljajući stručne poslove vezane uz uspostavu i koordinaciju sustava upravljanja strateškim i operativnim rizicima u Ministarstvu i kod korisnika unutar Razdjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijske poslove ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu plana proračuna

5.1.1.2. Odjel za izvršenje plana proračuna

5.1.1.3. Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti.

5.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu plana proračuna

Članak 50.

Odjel za pripremu i izradu plana proračuna obavlja poslove vezane uz izradu plana proračuna za trogodišnje financijsko razdoblje; izradu izmjena i dopuna plana proračuna tijekom godine i preraspodjele proračunskih sredstava u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama; izrađuje konsolidirani plan prihoda i rashoda i primitaka i izdataka na razini razdjela; obavlja tehnički unos financijskih planova, izmjena i dopuna te preraspodjela u sustav Državne riznice; unosi u web aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskom saboru na temelju podataka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove izrade obrazloženja plana proračuna za trogodišnje programsko razdoblje kao i obrazloženja izmjena i dopuna financijskog plana, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za izvršenje plana proračuna

Članak 51.

Odjel za izvršenje plana proračuna izrađuje izvješća o realizaciji financijskog plana; vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, evidentira i usklađuje obveze s poslovnim partnerima; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti

Članak 52.

Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti obavlja poslove koji se odnose na izradu strateških planova s ustrojstvenim jedinicama i proračunskim korisnicima Ministarstva; prati i analizira podatke iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja, veterinarstva i šumarstva; izrađuje smjernice za izradu strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedlog nacrta strateških dokumenata uzimajući u obzir sve pokazatelje; koordinira izradu strateškog plana između svih ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika Ministarstva; izrađuje nacrt strateškog plana; koordinira izradu misije, vizije i strateške ciljeve Ministarstva na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika Ministarstva; izrađuje objedinjena polugodišnja i godišnja izvješća o realizaciji strateških dokumenata iz razdjela Ministarstva; objavljuje strateški plan na web stranicama Ministarstva; vodi brigu o osposobljavanju djelatnika koji su uključeni u izradu strateških planova na nivou razdjela Ministarstva; surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama i proračunskim korisnicima Ministarstva na razvoju novih postupaka, prikupljanja potrebnih podataka o postupcima kao i načina obrade tih podataka; prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka iz područja djelatnosti Ministarstva; organizira, koordinira i obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o postupanju kod revidiranja, pripreme i implementacije strateških planova u svrhu učinkovitog upravljanja te namjenskog i svrhovitog korištenja financijskih sredstava i imovine te EU izvora financiranja. Odjel obavlja praćenja i analize tijeka realizacije strateških i poslovnih planova institucije; prati, koordinira, nadzire i usmjerava provedbu mjera za provedbu Strateškog plana Ministarstva; obavlja poslove koordinacije praćenja i izvještavanja o provedbi strateškog plana, upravljanju rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i kod korisnika unutar Razdjela. Odjel provodi konsolidaciju polugodišnjih i godišnjih izvješća iz djelokruga poslovanja Odjela, koordinira i formalno provodi kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika, izrađuje Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti, sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa, organizira i provodi stručnu izobrazbu službenika u okviru svoga djelokruga; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 53.

Služba za računovodstvene poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga; kontrolira knjigovodstvenu evidenciju; obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; koordinira razvoj računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; obavlja poslove planiranja i plaćanja u vezi s projektima financiranim iz fondova EU; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem; izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva; obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći EU te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za računovodstvene poslove ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

5.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine.

5.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

Članak 54.

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje kompletira ulaz­nu računovodstvenu dokumentaciju i evidentira istu u poslovnim knjigama; brine o ovjeri računovodstvene dokumentacije sukladno internim procedurama te dostavlja istu na plaćanje putem sustava Državne riznice ili putem blagajne; brine o rokovima plaćanja; kontrolira cjelokupno blagajničko kunsko i devizno poslovanje; provodi kontrolu formalne i računske ispravnosti dokumentacije na temelju koje se vrši obračun i isplata plaće; dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

Članak 55.

Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine ustrojava i vodi propisane poslovne knjige; kontrolira formalnu i računsku ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja; sudjeluje u razvoju i vođenju računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; prati propise iz područja evidentiranja i praćenja nefinancijske imovine; sudjeluje u ustrojavanju svih knjigovodstvenih evidencija vezanih uz nefinancijsku imovinu; organizira godišnji popis imovine; izrađuje pregled po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi

Članak 56.

Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi obavlja poslove vezane uz financijsko upravljanje i kontrolu provedbe EU fonda za ribarstvo te za EFJP za mjere obuhvaćene integriranim sustavom; poslove Posebnog odjela vezano uz nadzor kontrola transakcija sukladno odgovarajućoj EU regulativi za područja poljoprivrede; izrađuje i dostavlja EK analize rizika, prijedloge programa naknadnih kontrola i izvješća o provedenim kontrolama za određeno razdoblje; odabire velike korisnike potpora mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda kod kojih je potrebno provesti kontrolu transakcija te o navedenome obavještava odjele/ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu kontrole; obavlja zadaće koordinacije i općeg nadzora kontrola koje provode službenici raspoređeni u drugim ustrojstvenim jedinicama i nacionalnim tijelima odgovornim za kontrolu transakcija; obavlja poslove ovjeravanja izdataka EU fonda za ribarstvo i funkcije Tijela za ovjeravanje u okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo sukladno uredbama EU kao i nacionalnim propisima; sudjeluje u uspostavi i provedbi sustava za upravljanje i kontrolu sredstava iz EU fonda za ribarstvo; provodi kontrole kvalitete izdataka kroz provjere usklađenosti izdataka s EU i nacionalnom regulativom te uzima u obzir provedene upravljačke provjere; u svrhu pravilne i učinkovite provedbe funkcija prati povrate i nepravilnosti te uzima u obzir revizijska izvješća; izrađuje izvješća o provedenim kontrolama te daje mišljenja i preporuke za poboljšanja; provodi potrebna usklađenja izdataka temeljem provedenih kontrola i revizorskih izvješća; u funkciji Tijela za ovjeravanje sastavlja i podnosi EK potvrđene zahtjeve za sredstvima iz proračuna EU te izrađuje godišnje račune za EK; vodi evidencije ovjerenih izdatka i zaprimljenih uplata iz europskog proračuna te evidencije o povučenim i vraćenim iznosima, neizvršenim povratima kao i druge evidencije vezane uz korištenje sredstava iz EU fonda za ribarstvo; unosi podatke u informacijski sustav za EU fond za ribarstvo; surađuje s nadležnim tijelima EK te s tijelima uključenima u provedbu fondova EU; izrađuje interne procedure, smjernice i/ili upute o izvršavanju poslova iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje fondova EU te priprema nacrte prijedloga propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; osigurava čuvanje dokumenata i revizijski trag o obavljenim poslovima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi ustrojavaju se:

5.1.3.1. Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu

5.1.3.2. Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi.

5.1.3.1. Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu

Članak 57.

Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu obavlja poslove vezane uz izvršenje funkcija Tijela za ovjeravanje za EU fond za ribarstvo; sudjeluje u uspostavi i provedbi sustava za upravljanje i kontrolu sredstava iz EU fonda za ribarstvo; provodi aritmetičke i suštinske provjere zaprimljenih podataka o korištenju sredstava iz EU fonda za ribarstvo; provodi kontrole vezano uz utvrđivanje pravilnosti i zakonitosti izdataka na razini operacija/projekata koji se financiraju iz EU fonda za ribarstvo; obavlja kontrole na licu mjesta kod tijela nadležnih za dodjelu i isplatu potpore korisnicima te kod korisnika kojima je isplaćena javna potpora; provodi kontrole kvalitete izdataka kroz provjere usklađenosti izdataka s EU i nacionalnom regulativom te uzima u obzir provedene upravljačke provjere; analizira i uzima u obzir revizorska izvješća kao i rezultate drugih kontrola vezano uz korištenje sredstava iz EU fonda za ribarstvo; izrađuje izvješća o provedenim kontrolama te daje mišljenja i preporuke za poboljšanja; provodi potrebna usklađenja izdataka koji se prijavljuju EK temeljem provedenih kontrola i revizorskih izvješća; u funkciji Tijela za ovjeravanje sastavlja i podnosi EK potvrđene zahtjeve za sredstvima iz proračuna EU te izrađuje godišnje račune za EK; vodi evidencije ovjerenih izdatka i zaprimljenih uplata iz europskog proračuna te evidencije o povučenim i vraćenim iznosima, neizvršenim povratima kao i druge evidencije vezane uz korištenje sredstava iz EU fonda za ribarstvo; unosi podatke u informacijski sustav za EU fond za ribarstvo; surađuje s nadležnim tijelima EK te s tijelima uključenima u provedbu fondova EU; uspostavlja postupke te izrađuje i ažurira pisane procedure vezano uz kontrole izdataka koji se ovjeravaju EK; prati i analizira izvršavanje proračuna u dijelu korištenja sredstava iz EU fonda za ribarstvo te prati ostvarenje rezultata postignuća; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fonda za ribarstvo te priprema nacrte prijedloga propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; prati regulativu EU i propise RH vezano uz fondove EU; osigurava čuvanje dokumenata i revizijski trag o obavljenim poslovima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3.2. Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi

Članak 58.

Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi obavlja poslove Posebnog odjela sukladno odgovarajućoj EU regulativi za područja poljoprivrede vezano uz korištenje sredstava iz EFJP za mjere obuhvaćene integriranim sustavom; sudjeluje u financijskom upravljanju i kontroli korištenja sredstava iz EFJP; provodi nadzor primjene odredbi EU vezanih uz kontrolu transakcija za EFJP za mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaćene integriranim sustavom; izrađuje prijedloge za uporabu analize rizika koja se dostavlja EK; temeljem odobrene analize rizika odabire velike korisnike potpora mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda kod kojih je potrebno provesti kontrolu transakcija; izrađuje i dostavlja EK godišnji program kontrola; obavještava odjele/ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu kontrola o korisnicima kod kojih je potrebno provesti kontrolu transakcija te obavlja zadaće koordinacije i praćenja naknadnih kontrola; zaprima izvješća od istih o rezultatima provedenih kontrola; provodi kontrole i koordinira opći nadzor kontrola koje provode službenici koji pripadaju drugim ustrojstvenim jedinicama i nacionalnim tijelima odgovornim za kontrolu transakcija; zaprima i analizira izvješća tijela o provedenim kontrolama transakcija; izrađuje i dostavlja EK izvješća o kontrolama transakcija; u svrhu osiguravanja revizijskog traga vodi evidencije o provedenim kontrolama i rezultatima istih; surađuje s nadležnim tijelima EK te s tijelima uključenima u provedbu fondova EU; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; prati regulativu vezano uz provedbu EFJP te drugih propisa EU i RH vezano uz fondove EU; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za javnu nabavu

Članak 59.

Sektor za javnu nabavu obavlja stručne poslove koji se odnose na nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu, kao i provođenje postupaka javne nabave koji se financiraju iz Državnog proračuna i iz sredstava tehničke pomoći operativnih programa EU; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno uredbama EU, direktivama EU i nacionalnim propisima iz područja javne nabave; daje tehničku i stručnu podršku članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji sudjeluju u provođenju postupaka javne nabave; izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave; prikuplja i objedinjuje iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuju na portalu Elektroničkog oglasnika javne nabave; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za javnu nabavu, ustrojava se:

5.2.1. Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave

5.2.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave.

5.2.1. Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave

Članak 60.

Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i objedinjavanje iskaza potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; vrši kontrolu da se nabava odvija sukladno Planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene istih; koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave, ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za planiranje i izradu plana nabave

5.2.1.2. Odjel za praćenje i analizu izvršenja plana nabave.

5.2.1.1. Odjel za planiranje i izradu plana nabave

Članak 61.

Odjel za planiranje i izradu plana nabave obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti za izradu godišnjeg plana nabave na temelju potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje plan nabave sukladno potrebama i proračunu Ministarstva; izrađuje izmjene i dopune plana nabave; objavljuje plan nabave te izmjene i dopune plana nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za praćenje i analizu izvršenja plana nabave

Članak 62.

Odjel za praćenje i analizu izvršenja plana nabave provjerava usklađenost zahtjeva za javnu nabavu s donesenim planom nabave i proračunom Ministarstva; prati i analizira izvršenja plana nabave; prati i analizira izvršenje izmjene i dopune plana nabave; izrađuje godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svrhu pravovremenog izvršenja plana nabave i izmjena i dopuna plana nabave; koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave po svim nabavnim kategorijama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave

Članak 63.

Služba za provedbu postupaka javne nabave provodi postupke za jednostavnu i javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; surađuje s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u svrhu dobivanja podataka i informacija vezanih uz pokretanje postupaka jednostavne i javne nabave koji se financiraju iz Državnog proračuna i iz sredstava tehničke pomoći operativnih programa EU; priprema i izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka jednostavne i javne nabave; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave; surađuje s drugim državnim tijelima; vodi evidencije zaključenih ugovora; izrađuje izvješća o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima i dostavlja ih tijelu nadležnom za sustav javne nabave kao i za potrebe objave istih; provodi i prati realizaciju ugovora; izrađuje očitovanja na žalbe u postupcima javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za provedbu postupaka javne nabave, ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

5.2.2.2. Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora.

5.2.2.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Članak 64.

Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave sukladno proračunu i planu nabave Ministarstva za proračunsku godinu te na temelju zahtjeva i uputa ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje pokreću nabavu, definira vrste postupaka nabave, izrađuje cjelokupnu dokumentaciju za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave koji se financiraju iz Državnog proračuna i iz sredstava tehničke pomoći operativnih programa EU, provodi postupke javnog oglašavanja sukladno zakonskim propisima; izrađuje očitovanja na žalbe u postupcima javne nabave te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora

Članak 65.

Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora izrađuje narudžbenice i ugovore za nabavu roba, radova i usluga na temelju provedenih postupaka nabave koji se financiraju iz Državnog proračuna i iz sredstava tehničke pomoći operativnih programa EU; provodi postupak kontrole izvršenja ugovora o javnoj nabavi; provjerava ispunjenje prava i obveza iz zaključenih ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranim ponudama; provodi procedure ugovaranja definirane okvirnim sporazumima Ministarstva i okvirnim sporazumima koje sklapa tijelo državne uprave zaduženo za poslove središnje javne nabave; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave; izrađuje očitovanja na žalbe po provedenim postupcima javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, BILJNU PROIZVODNJU I TRŽIŠTE

Članak 66.

Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja proizvodnje ratarskog i hortikulturnog bilja, vinogradarstva i vinarstva i zajedničke organizacije tržišta u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje, duhana, voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, maslinovog ulja i stolnih maslina, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, vina, etilnog alkohola poljoprivrednog porijekla i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju ratarskog i hortikulturnog bilja, područja aromatiziranih proizvoda od vina, iz područja zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i kratkih lanaca opskrbe hranom te područja jakih alkoholnih pića; izrađuje prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom te prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non-Annex I proizvodi); izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje proizvodnje ratarskog bilja, hortikulturnog bilja, vinogradarstva, vinarstva i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, posebne odredbe za pojedine sektore, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga te u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije i sektorske organizacije u svim sektorima poljoprivrednih proizvoda; koordinira izradu i provedbu propisa vezanih uz duhan kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom i duhanskim proizvodima; sudjeluje u praćenju, izradi i provedbi propisa kojima se uređuje sustav uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; koordinira i prati provedbu posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište te koordinira sustav praćenja evidencije proizvodnje brašna; programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; uređuje pravila višestruke sukladnosti te pitanja dobre poljoprivredne i okolišne praksu za zaštitu tla, voda, zraka te dobrobiti životinja; uređuje mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla; prati stanje u području ishrane bilja; obavlja stručne poslove vezano uz područje stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; sudjeluje u izradi europskog zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje na tržište proizvoda za ishranu bilja; uređuje pitanja sustava obrane od tuče; sudjeluje u vođenju Registra šteta od elementarnih nepogoda u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu te predlaže mjere pomoći poljoprivrednim proizvođačima; provodi propis o suzbijanju zlouporabe droga industrijske konoplje u dijelu industrijske konoplje i maka; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje periodična izvješća o stanju u proizvodnji i sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela po pitanju zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite prirode, kružnog gospodarenja, bio-goriva, zelene gradnje te uređuje obveze poljoprivrednika vezano uz provedbu tih pitanja; uređuje područje ekološke poljoprivrede; koordinira i vodi stručne i upravne poslove vezane uz sustav kontrole ekološke proizvodnje; koordinira izradu sektorskih analiza, analizu rizičnosti i izradu stručnih podloga iz područja ekološke poljoprivrede; koordinira u provedbi nadzora službenih kontrola ekološke proizvodnje; vodi poslove upravnog nadzora nad radom kontrolnih tijela za provođenje kontrole u ekološkoj proizvodnji te prati programe kreditiranja u poljoprivredi i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga; uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela EU u području u području svog djelokruga; priprema nacionalna stajališta u tijelima EU; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i sudjeluje u cjelokupnoj provedbi raspolaganja vezanih uz davanje u zakup ribnjaka u vlasništvu države, dodjeljuje na korištenje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države izravnom pogodbom; obavlja poslove zamjene poljoprivrednog zemljišta i prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta te aneksa istih; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta i zajedničke pašnjake u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; sudjeluje u postupcima javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba; vrši otkup privatnog poljoprivrednog zemljišta; vodi postupke vezano uz kontrolu dostavljenih procjembenih elaborata, sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka, vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja, izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja; uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije u području fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa na području fitosanitarne politike; planira, priprema i koordinira višegodišnje i godišnje programe, monitoringe u fitosanitarnom području; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); surađuje s nadležnim tijelima za kvalitetu hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane u okviru djelokruga; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svojega djelokruga; razmjenjuje informacije s nacionalnim službama drugih država nadležnim za kvalitetu hrane i fitosanitarna pitanja te EK; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz članstvo RH u EU, u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova; u planiranju, pripremi i provedbi projekata; vodi upravne postupke i donosi rješenja iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za biljnu proizvodnju, tržište i poljoprivredno zemljište ustrojavaju se:

6.1. Sektor za poljoprivredno zemljište

6.2. Sektor za biljnu proizvodnju i tržište

6.3. Sektor fitosanitarne politike.

6.1. Sektor za poljoprivredno zemljište

Članak 67.

Sektor za poljoprivredno zemljište obavlja poslove i sudjeluje u cjelokupnoj provedbi raspolaganja vezanih uz davanje u zakup ribnjaka u vlasništvu države, dodjeljuje na korištenje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države izravnom pogodbom; obavlja poslove zamjene poljoprivrednog zemljišta i prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje provode jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira programe raspolaganja koje su izradile jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; izrađuje suglasnosti na anekse ugovora o zakupu u postupcima prijenosa prava i obveza iz ugovora i kod izmjena gospodarskih programa; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o raspisivanju javnih natječaja i odluke o zakupu zajedničkih pašnjaka; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te daje suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja kao i suglasnost o izboru najpovoljnije ponude za prodaju, koordinira i sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba te izrađuje odluke i ugovore; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz infrastrukturne građevine; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; izrađuje suglasnosti radi naknade za neamortiziranu vrijednost trajnih nasada koji su uvećali vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; sudjeluje u izradi suglasnosti i podloga potrebnih za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja u korist RH; brine o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države koje su upisane kao društveno vlasništvo, vrši otkup privatnog poljoprivrednog zemljišta; vodi postupke vezano uz kontrolu dostavljenih procjembenih elaborata, sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na kojemu je aktom za provedbu prostornih planova utvrđen obuhvat zahvata i/ili određeno formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, radi izgradnje infrastrukture (vodovoda, odvodnje otpadnih voda – kanalizacije, plinovoda, električnih i ostalih vodova, naftovoda), reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije te građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz građevine za obnovljive izvore energije; sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti vezane uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda unutar određenih eksploatacijskih polja, izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i aneksa ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; izrađuje nacrte ugovora o osnivanju prava služnosti, prava građenja, kao i ugovora o drugim vrstama raspolaganja u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja u svezi s infrastrukturom i eksploatacijama mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; kontrolira ispunjenje sklopljenih ugovora iz svog djelokruga; obavještava nadležno državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva; izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, osobito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta te u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i upravnom tijelu Grada Zagreba stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu u postupku rješavanja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u upisima i praćenju svih ugovora po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, njihovih gospodarskih programa, zapisnika o uvođenju u posjed i aneksa istih; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka; pokreće postupak povrata neispravno uplaćenih sredstava i pokreće postupak za preknjiženje; vodi evidenciju utroška sredstava ostvarenih od raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju o ostvarenim prihodima od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i gospodarenja zemljišnim fondom kao i rashodima za stjecanje poljoprivrednog zemljišta; provodi postupke za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja u okviru svojih ovlasti, a u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave te drugim državnim tijelima; provodi, kontrolira i prati raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te koordinira cjelokupnim postupkom; sudjeluje u postupcima prava prvokupa prodanog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; obavlja poslove vezane uz komasaciju; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za poljoprivredno zemljište, ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

6.1.2. Služba za imovinskopravne odnose, infrastrukturu, kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta te eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda

6.1.3. Služba za politiku, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

6.1.4. Služba za registar evidencije ugovora i naplate, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju.

6.1.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 68.

Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države dodjeljuje u zakup ribnjake u vlasništvu države, dodjeljuje na korištenje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države izravnom pogodbom; obavlja poslove zamjene poljoprivrednog zemljišta i prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje provode jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira programe raspolaganja koje su izradile jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; izrađuje suglasnosti na anekse ugovora o zakupu u postupcima prijenosa prava i obveza iz ugovora i kod izmjena gospodarskih programa; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o raspisivanju javnih natječaja i odluke o zakupu zajedničkih pašnjaka; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluku o raspisivanju javnog natječaja kao i suglasnosti o izboru najpovoljnije ponude za prodaju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

6.1.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

6.1.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 69.

Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države obavlja poslove vezane uz davanje u zakup ribnjaka u vlasništvu države, davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom, zamjene poljoprivrednog zemljišta, prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta iz svog djelokruga; izrađuje izmjene ugovora po oblicima raspolaganja koji su sklopljeni po prijašnjim zakonima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 70.

Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje provode jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira programe raspolaganja koje su izradile jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; izrađuje suglasnosti na anekse ugovora o zakupu u postupcima prijenosa prava i obveza iz ugovora i kod izmjena gospodarskih programa; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o raspisivanju javnih natječaja i odluke o zakupu zajedničkih pašnjaka; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja kao i suglasnost o izboru najpovoljnije ponude za prodaju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za imovinskopravne odnose, infrastrukturu, kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta te eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda

Članak 71.

Služba za imovinskopravne odnose, infrastrukturu, kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta te eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda koordinira i sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba te izrađuje odluke i ugovore; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz infrastrukturne građevine; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; izrađuje suglasnosti radi naknade za neamortiziranu vrijednost trajnih nasada koji su uvećali vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; sudjeluje u izradi suglasnosti i podloga potrebnih za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja u korist RH; brine o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države koje su upisane kao društveno vlasništvo, vrši otkup privatnog poljoprivrednog zemljišta; vodi postupke vezano uz kontrolu dostavljenih procjembenih elaborata, sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na kojemu je aktom za provedbu prostornih planova utvrđen obuhvat zahvata i/ili određeno formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, radi izgradnje infrastrukture (vodovoda, odvodnje otpadnih voda – kanalizacije, plinovoda, električnih i ostalih vodova, naftovoda), reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije te građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz građevine za obnovljive izvore energije; sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti vezane uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda unutar određenih eksploatacijskih polja; izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i aneksa ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; izrađuje nacrte ugovora o osnivanju prava služnosti, prava građenja, kao i ugovora o drugim vrstama raspolaganja u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i aneksa ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja u svezi s infrastrukturom i eksploatacijama mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; kontrolira ispunjenje sklopljenih ugovora iz svog djelokruga; obavještava nadležno državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za imovinskopravne odnose, infrastrukturu, kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta te eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda, ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose

6.1.2.2. Odjel za infrastrukturu i kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta

6.1.2.3. Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda i obnovljive izvore energije.

6.1.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose

Članak 72.

Odjel za imovinskopravne odnose koordinira i sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba te izrađuje odluke i ugovore; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz infrastrukturne građevine; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; izrađuje suglasnosti radi naknade za neamortiziranu vrijednost trajnih nasada koji su uvećali vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; sudjeluje u izradi suglasnosti i podloga potrebnih za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja u korist RH; brine o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države koje su upisane kao društveno vlasništvo, vrši otkup privatnog poljoprivrednog zemljišta, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2.2. Odjel za infrastrukturu i kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta

Članak 73.

Odjel za i infrastrukturu i kontrolu procjene državnog poljoprivrednog zemljišta vodi postupke vezano uz kontrolu dostavljenih procjembenih elaborata, sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na kojemu je aktom za provedbu prostornih planova utvrđen obuhvat zahvata i/ili određeno formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, radi izgradnje infrastrukture (vodovoda, odvodnje otpadnih voda – kanalizacije, plinovoda, električnih i ostalih vodova, naftovoda), reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije te građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2.3. Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda i obnovljive izvore energije

Članak 74.

Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda i obnovljive izvore energije potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz građevine za obnovljive izvore energije; sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti vezane uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda unutar određenih eksploatacijskih polja, izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i aneksa ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; izrađuje nacrte ugovora o osnivanju prava služnosti, prava građenja, kao i ugovora o drugim vrstama raspolaganja u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i aneksa ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u svezi s infrastrukturom i obnovljivim izvorima energije i drugih ugovora iz svog djelokruga; izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja u svezi s infrastrukturom i eksploatacijama mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; obavještava nadležno državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

6.1.3. Služba za politiku, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Članak 75.

Služba za politiku, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, osobito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta te u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i upravnom tijelu Grada Zagreba stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu u postupku rješavanja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za politiku, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta, ustrojavaju se:

6.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

6.1.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond.

6.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

Članak 76.

Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, osobito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond

Članak 77.

Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta te u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i upravnom tijelu Grada Zagreba stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu u postupku rješavanja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.4. Služba za registar evidencije ugovora i naplate, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju

Članak 78.

Služba za registar evidencije ugovora i naplate, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju, vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u upisima i praćenju svih ugovora po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, njihovih gospodarskih programa, zapisnika o uvođenju u posjed i aneksa istih; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka; pokreće postupak povrata neispravno uplaćenih sredstava i pokreće postupak za preknjiženje; vodi evidenciju utroška sredstava ostvarenih od raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju o ostvarenim prihodima od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i gospodarenja zemljišnim fondom kao i rashodima za stjecanje poljoprivrednog zemljišta; provodi postupke za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave te drugim državnim tijelima prema svom djelokrugu; provodi, kontrolira i prati raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te koordinira cjelokupnim postupkom; sudjeluje u postupcima prava prvokupa prodanog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; obavlja poslove vezane uz komasaciju; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za registar evidencije ugovora i naplate, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju, ustrojavaju se:

6.1.4.1. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate

6.1.4.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju.

6.1.4.1. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate

Članak 79.

Odjel za registar evidencije ugovora i naplate vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u upisima i praćenju svih ugovora po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, njihovih gospodarskih programa, zapisnika o uvođenju u posjed i aneksa istih; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka; pokreće postupak povrata neispravno uplaćenih sredstava i pokreće postupak za preknjiženje; vodi evidenciju utroška sredstava ostvarenih od raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju o ostvarenim prihodima od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i gospodarenja zemljišnim fondom kao i rashodima za stjecanje poljoprivrednog zemljišta; provodi postupke za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja u okviru svojih ovlasti, a u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave te drugim državnim tijelima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.4.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju

Članak 80.

Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju provodi, kontrolira i prati raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te koordinira cjelokupnim postupkom; sudjeluje u postupcima prava prvokupa prodanog poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za biljnu proizvodnju i tržište

Članak 81.

Sektor za biljnu proizvodnju i tržište obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja proizvodnje ratarskog i hortikulturnog bilja, vinogradarstva i vinarstva i zajedničke organizacije tržišta u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje, duhana, voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, maslinovog ulja i stolnih maslina, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, vina, etilnog alkohola poljoprivrednog porijekla i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju ratarskog i hortikulturnog bilja, područja aromatiziranih proizvoda od vina, iz područja zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i kratkih lanaca opskrbe hranom te područja jakih alkoholnih pića; izrađuje prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom te prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non-Annex I proizvodi); izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje proizvodnje ratarskog bilja, hortikulturnog bilja, vinogradarstva, vinarstva i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, posebne odredbe za pojedine sektore, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga te u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije i sektorske organizacije u svim sektorima poljoprivrednih proizvoda; koordinira izradu i provedbu propisa vezanih uz duhan kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom i duhanskim proizvodima; sudjeluje u praćenju, izradi i provedbi propisa kojima se uređuje sustav uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; koordinira i prati provedbu posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište te koordinira sustav praćenja evidencije proizvodnje brašna; programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; uređuje pravila višestruke sukladnosti te pitanja dobre poljoprivredne i okolišne praksu za zaštitu tla, voda, zraka te dobrobiti životinja; uređuje mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla; prati stanje u području ishrane bilja; obavlja stručne poslove vezano uz područje stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; sudjeluje u izradi europskog zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje na tržište proizvoda za ishranu bilja; uređuje pitanja sustava obrane od tuče; sudjeluje u vođenju Registra šteta od elementarnih nepogoda u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu te predlaže mjere pomoći poljoprivrednim proizvođačima; provodi propis o suzbijanju zlouporabe droga industrijske konoplje u dijelu industrijske konoplje i maka; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje periodična izvješća o stanju u proizvodnji i sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela po pitanju zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite prirode, kružnog gospodarenja, bio-goriva, zelene gradnje te uređuje obveze poljoprivrednika vezano uz provedbu tih pitanja; uređuje područje ekološke poljoprivrede; koordinira i vodi stručne i upravne poslove vezane uz sustav kontrole ekološke proizvodnje; koordinira izradu sektorskih analiza, analizu rizičnosti i izradu stručnih podloga iz područja ekološke poljoprivrede; koordinira u provedbi nadzora službenih kontrola ekološke proizvodnje; vodi poslove upravnog nadzora nad radom kontrolnih tijela za provođenje kontrole u ekološkoj proizvodnji te prati programe kreditiranja u poljoprivredi; uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela EU u svom djelokrugu; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za biljnu proizvodnju i tržište, ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za agroekologiju i ratarstvo

6.2.2. Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu

6.2.3. Služba za vinarstvo i uređenje tržišta

6.2.4. Služba za ekološku proizvodnju.

6.2.1. Služba za agroekologiju i ratarstvo

Članak 82.

Služba za agroekologiju i ratarstvo obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja agroekologije i biotehnike te područja proizvodnje ratarskog bilja i zajedničke organizacije tržišta u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje, duhana i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju ratarskog bilja; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje proizvodnje ratarskog bilja i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, posebne odredbe za pojedine sektore, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga; koordinira izradu i provedbu propisa vezanih uz duhan kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom i duhanskim proizvodima; sudjeluje u praćenju, izradi i provedbi propisa kojima se uređuje sustav uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; koordinira i prati provedbu posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište te koordinira sustav praćenja evidencije proizvodnje brašna; prati stanje u proizvodnji ratarskog bilja te programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; uređuje pravila višestruke sukladnosti te pitanja dobre poljoprivredne i okolišne praksu za zaštitu tla, voda, zraka te dobrobiti životinja; uređuje mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla; prati stanje u području ishrane bilja; obavlja stručne poslove vezano uz područje stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; sudjeluje u izradi europskog zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje na tržište proizvoda za ishranu bilja; priprema nacrte zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga rada te ih usklađuje s europskim i međunarodnim standardima; uređuje pitanja sustava obrane od tuče; sudjeluje u vođenju Registra šteta od elementarnih nepogoda u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu te predlaže mjere pomoći poljoprivrednim proizvođačima; provodi propis o suzbijanju zlouporabe droga industrijske konoplje u dijelu industrijske konoplje i maka; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje periodična izvješća o stanju u proizvodnji i sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela po pitanju zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite prirode, kružnog gospodarenja, bio-goriva, zelene gradnje te uređuje obveze poljoprivrednika vezano uz provedbu tih pitanja; uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela EU u svom djelokrugu; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za agroekologiju i ratarstvo, ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel za agroekologiju

6.2.1.2. Odjel za ratarstvo.

6.2.1.1. Odjel za agroekologiju

Članak 83.

Odjel za agroekologiju obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja agroekologije i biotehnike; prati povezanost agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pravila višestruke sukladnosti; uređuje dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu za zaštitu tla, voda, zraka te dobrobiti životinja; uređuje mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla u okviru provedbe Nitratne direktive; u svom djelokrugu prati stanje u području ishrane bilja; obavlja stručne poslove vezano uz područje stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; u prvom stupnju vodi upravne postupke vezano uz Upisnik gnojiva te postupke ovlaštenja laboratorija za provedbu ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla; sudjeluje u izradi europskog zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje na tržište proizvoda za ishranu bilja; priprema nacrte zakonskih i provedbenih propisa iz svog djelokruga te ih usklađuje s europskim i međunarodnim standardima; uređuje pitanja sustava obrane od tuče; sudjeluje u vođenju Registra šteta od elementarnih nepogoda u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu te predlaže mjere pomoći poljoprivrednim proizvođačima Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda; sudjeluje u radu radnih tijela EK iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela po pitanju zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite prirode, kružnog gospodarenja, bio-goriva, zelene gradnje te uređuje obveze poljoprivrednika vezano uz provedbu tih pitanja; uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija u svom djelokrugu; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih i domaćih projekata iz svoga djelokruga; koordinira, usmjerava i daje inicijative za rješavanje pitanja iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

6.2.1.2. Odjel za ratarstvo

Članak 84.

Odjel za ratarstvo obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja proizvodnje ratarskog bilja i zajedničke organizacije tržišta u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje, duhana i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju ratarskog bilja; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje proizvodnje ratarskog bilja i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, posebne odredbe za pojedine sektore, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga; koordinira izradu i provedbu propisa vezanih uz duhan kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom i duhanskim proizvodima; sudjeluje u praćenju, izradi i provedbi propisa kojima se uređuje sustav uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; koordinira i prati provedbu posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište te koordinira sustav praćenja evidencije proizvodnje brašna; prati stanje u proizvodnji ratarskog bilja te programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; provodi propis o suzbijanju zlouporabe droga industrijske konoplje u dijelu industrijske konoplje i maka; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje periodična izvješća o stanju u proizvodnji i sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; daje tumačenja vezana uz vođenje knjige evidencije utroška brašna; u prvom stupnju rješava i vodi Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda; vodi upravne postupke izdavanja ovlaštenja skladištarima i koordinira u poslovima Sigurnosnog (indemnity) fonda te vodi Upisnik ovlaštenih skladištara; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela EU u svom djelokrugu; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; priprema nacionalna stajališta u tijelima EU; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu

Članak 85.

Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije i sektorske organizacije u svim sektorima poljoprivrednih proizvoda te iz područja proizvodnje hortikulturnog bilja i zajedničke organizacije tržišta u sektorima voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, maslinovog ulja i stolnih maslina, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju hortikulturnog bilja; izrađuje prijedloge propisa vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija te područja proizvodnje hortikulturnog bilja i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata propisa iz područja proizvodnje hortikulturnog bilja i zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje propise o kakvoći maslinovog ulja te propise za fizikalno-kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; predlaže, programira mjere i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije; izrađuje program potpora u sektoru voća i povrća (nacionalna strategija za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća); izrađuje program državnoj potpore za proizvođačke organizacije te sudjeluje u izradi propisa o mjerama ruralnog razvoja za potporu radu proizvođačkih organizacija; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; prati primjenu zakona i drugih propisa te daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; prati stanje u hortikulturnoj proizvodnji i na tržištu poljoprivrednih proizvoda u sektorima iz svog djelokruga; izrađuje periodička izvješća i analize stručna mišljenja, odgovore i druge podneske; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svog djelokruga i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela EU u područjima svojeg djelokruga; priprema nacionalna stajališta u tijelima EU u područjima svojeg djelokruga; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za proizvođačke organizacije i hortikulturu, ustrojavaju se:

6.2.2.1. Odjel za proizvođačke organizacije

6.2.2.2. Odjel za hortikulturu.

6.2.2.1. Odjel za proizvođačke organizacije

Članak 86.

Odjel za proizvođačke organizacije obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije (udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalne proizvođačke organizacije) i sektorske organizacije u svim sektorima poljoprivrednih proizvoda; osmišljava mjere i provodi aktivnosti promocije organiziranja proizvođača; izrađuje prijedloge propisa vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija; predlaže, programira mjere i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije; izrađuje program potpora u sektoru voća i povrća (nacionalna strategija za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća); izrađuje program potpore za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama (nacionalne strategija za provedbu školske sheme) kojim programira mjere potpore te primjenu i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF); izrađuje program državnoj potpore za proizvođačke organizacije te sudjeluje u izradi propisa o mjerama ruralnog razvoja za potporu radu proizvođačkih organizacija; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; vodi upravne postupke u prvom stupnju i rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, odobravanju poslovnog plana, odobravanju operativnog programa i daje stručna mišljenja o osnivanju, pravima i obvezama proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi Upisnik proizvođačkih organizacija te propisane evidencije iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu tijela EU u području proizvođačkih i sektorskih organizacija; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2.2. Odjel za hortikulturu

Članak 87.

Odjel za hortikulturu obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja proizvodnje hortikulturnog bilja i zajedničke organizacije tržišta u sektorima voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, maslinovog ulja i stolnih maslina, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju hortikulturnog bilja; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU, kojima se uređuje područje proizvodnje hortikulturnog bilja i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata propisa iz područja proizvodnje hortikulturnog bilja i zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje propise o kakvoći maslinovog ulja te propise za fizikalno-kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; vodi upravne postupke u prvom stupnju i rješava o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području susjednih država; u prvom stupnju rješava o upisu u Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja te vodi i ažurira listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja; prati primjenu zakona i drugih propisa te daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; prati stanje u hortikulturnoj proizvodnji i na tržištu poljoprivrednih proizvoda u sektorima iz svog djelokruga; izrađuje periodička izvješća i analize stručna mišljenja, odgovore i druge podneske; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svog djelokruga i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela EU u područjima svojeg djelokruga; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.3. Služba za vinarstvo i uređenje tržišta

Članak 88.

Služba za vinarstvo i uređenje tržišta obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja vinogradarstva i vinarstva, zajedničke organizacije tržišta u sektoru vina i etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla te aromatiziranih proizvoda od vina, iz područja zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i kratkih lanaca opskrbe hranom te područja jakih alkoholnih pića; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU, kojima se uređuje područje vinogradarstva i vinarstva te aromatiziranih proizvoda od vina, prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom te prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non-Annex I proizvodi); sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz područja vinogradarstva i vinarstva, aromatiziranih proizvoda od vina, područja Zajedničke organizacije tržišta (u daljnjem tekstu: ZOT) u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, jakih alkoholnih pića te non-Annex I proizvoda za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje program potpore u sektoru vina; programira izvanredne mjere u sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; prati stanje te izrađuje periodična izvješća; predlaže tržišne mjere u sektoru vinogradarstva i vinarstva; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela EU iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za vinarstvo i uređenje tržišta, ustrojavaju se:

6.2.3.1. Odjel za vinarstvo

6.2.3.2. Odjel za posebne tržišne mjere.

6.2.3.1. Odjel za vinarstvo

Članak 89.

Odjel za vinarstvo obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja vinogradarstva i vinarstva te zajedničke organizacije tržišta u sektoru vina te područja aromatiziranih proizvoda od vina; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU, kojima se uređuje područje vinogradarstva i vinarstva te zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, posebne odredbe za pojedine sektore, trgovina s trećim zemljama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektoru vina te područja aromatiziranih proizvoda od vina; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz područja vinogradarstva i vinarstva zajedničke organizacije tržišta u sektoru vina te aromatiziranih proizvoda od vina za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje program potpore u sektoru vina (nacionalni program pomoći sektoru vina); programira izvanredne mjere u sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; prati stanje u području vinogradarstva i vinarstva te aromatiziranih proizvoda od vina; izrađuje periodična izvješća; daje ocjene stanja i predlaže tržišne mjere u sektoru vinogradarstva i vinarstva; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; obavlja upravne poslove iz područja vinogradarstva i vinarstva te aromatiziranih proizvoda od vina; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela EU u području u području vinogradarstva i vinarstva te aromatiziranih proizvoda od vina; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga i obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.3.2. Odjel za posebne tržišne mjere

Članak 90.

Odjel za posebne tržišne mjere obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja ZOT-a u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i kratkih lanaca opskrbe hranom, područja jakih alkoholnih pića te zajedničke organizacije tržišta u sektoru etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non-Annex I proizvodi); izrađuje prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz područja ZOT-a u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, jakih alkoholnih pića te non-Annex I proizvoda; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non-Annex I proizvodi); izvršava i koordinira poslove programiranja mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF) u svom djelokrugu; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu tijela EU u području nepoštenih trgovačkih praksi, jakih alkoholnih pića, non-Annex I proizvoda i ZOT-a; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga i obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.4. Služba za ekološku proizvodnju

Članak 91.

Služba za ekološku proizvodnju uređuje područje ekološke poljoprivrede; koordinira i sudjeluje u izradi propisa iz svoga djelokruga; provodi prvostupanjski upravni postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za službene kontrole ekološke poljoprivrede; vodi upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela u ekološkoj proizvodnji; prati upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; koordinira i vodi stručne i upravne poslove vezane uz sustav kontrole ekološke proizvodnje; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala te bazu certifikata u ekološkoj proizvodnji; koordinira izradu sektorskih analiza, analizu rizičnosti i izradu stručnih podloga iz područja ekološke poljoprivrede; koordinira u provedbi nadzora službenih kontrola ekološke proizvodnje; surađuje u radu radnih tijela Vijeća EU i EK te provodi obveze i zadaće prema EK koje proizlaze iz pravne stečevine EU za područje ekološke proizvodnje; surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) po pitanju prijenosa informacija o provedenim nadzorima i isplati potpora za ekološku proizvodnju; surađuje s proizvođačima, domaćim i međunarodnim organizacijama, nadležnim tijelima za područje ekološke proizvodnje u zemljama EU, drugim tijelima državne uprave, komorama, znanstvenim i stručnim institucijama po pitanju ekološke proizvodnje; vodi poslove upravnog nadzora nad radom kontrolnih tijela za provođenje kontrole u ekološkoj proizvodnji te prati programe kreditiranja u poljoprivredi i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za ekološku proizvodnju, ustrojavaju se:

6.2.4.1. Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede

6.2.4.2. Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji.

6.2.4.1. Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede

Članak 92.

Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede obavlja poslove vezano uz izradu i provedbu propisa iz područja kontrole ekološke poljoprivrede; vodi upravni postupak i u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju i otkazivanju ovlaštenja kontrolnim tijelima za službene kontrole u ekološkoj proizvodnji te vodi i ažurira upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela u ekološkoj proizvodnji na mrežnoj stranici; vodi postupke i rješava prijave i žalbe na rad ovlaštenih kontrolnih tijela; vodi poslove upravnog nadzora za područje ekološke poljoprivrede, surađuje s inspekcijskim i revizijskim tijelima u provedbi nadzora i revizije kontrolnog sustava ekološke poljoprivrede; obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose se na učinkovito djelovanje kontrolnog sustava u ekološkoj proizvodnji, surađuje i komunicira s ovlaštenim kontrolnim tijelima te osigurava ujednačenost rada i učinkovitost kontrolnog sustava; vodi postupke predviđene u EU sustavu Trade Control and Expert System (u daljnjem tekstu: TRACES); vodi administrativnu komunikaciju u EU elektroničkom sustavu za prijavu neregularnosti OFIS; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća EU i EK te provodi obveze i zadaće prema EK koje proizlaze iz pravne stečevine EU iz područja tijela nadležnog za službene kontrole ekološke proizvodnje; surađuje s APPRRR razmjenjuje podatke i informacije o provedenim kontrolama i nadzorima te o kontroli korištenja potpora za ekološku proizvodnju; surađuje s domaćim i međunarodnim kontrolnim tijelima, nadležnim tijelima za službene kontrole ekološke proizvodnje u zemljama EU, nadležnim tijelima za akreditaciju tijela za službene kontrole, inspekcijskim i drugim tijelima državne uprave, organizacijama, komorama, znanstvenim i stručnim institucijama po pitanju stručnih kontrola ekološke proizvodnje; izrađuje stručne podloge, priprema stajališta, stručna mišljenja i prijedloge vezane uz djelokrug; prati programe kreditiranja u poljoprivredi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.4.2. Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji

Članak 93.

Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji obavlja poslove vezano uz izradu i provedbu propisa iz područja ekološke poljoprivrede; prati upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji i evidencije proizvođača u biodinamičkoj proizvodnji, permakulturi te drugim oblicima ekološki prihvatljivih poljoprivrednih proizvodnji; prati stanje u ekološkoj proizvodnji te uspostavom poveznica internetskih stranica osigurava sustav javno dostupnih podataka o ekološkoj proizvodnji; uspostavlja, vodi i na mrežnim stranicama ažurira bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; uspostavlja, vodi i na mrežnim stranicama ažurira bazu certifikata u ekološkoj proizvodnji; obavlja poslove stručne analize izvješća o ekološkoj proizvodnji i daje tumačenja primjene pravila o proizvodnji, preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju proizvoda iz ekološke poljoprivrede; vodi postupke vezane uz izradu odluka o izuzećima te radi na uspostavi i harmonizaciji pravila iz kataloga sankcija; obavlja stručne i upravne poslove, razmjenjuje podatke i surađuje s nadležnom inspekcijom vezano uz pojedinačna kršenja proizvodnih pravila i zloupotrebu znaka ekološkog proizvoda; vodi postupke vezane uz ovlašćivanje uvoznika i evidentiranje uvoza ekoloških proizvoda na područje EU iz trećih zemalja; izrađuje sektorske analize i podloge za potrebe programiranja, revidiranja i izmjena Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: PRR); vodi upravni postupak i u drugom stupnju rješava o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji; vodi upravni postupak i u drugom stupnju rješava o upisu proizvođača u integriranoj proizvodnji; obavlja stručne poslove vezane uz održavanje sastanaka Savjeta za ekološku poljoprivredu i provedbu Programa za biodinamičku proizvodnju, permakulturu i druge oblike ekološki prihvatljivih poljoprivrednih proizvodnji; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća EU i EK te provodi obveze i zadaće prema EK koje proizlaze iz pravne stečevine EU za područje ekološke proizvodnje; surađuje s proizvođačima, domaćim i međunarodnim organizacijama, nadležnim tijelima za područje ekološke proizvodnje u zemljama EU, drugim tijelima državne uprave, komorama, znanstvenim i stručnim institucijama po pitanju ekološke proizvodnje; izrađuje stručne podloge, priprema stajališta, stručna mišljenja i prijedloge vezane uz djelokrug te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Sektor fitosanitarne politike

Članak 94.

Sektor fitosanitarne politike obavlja upravne, stručne i druge poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda uključujući i biološku zaštitu bilja u tijeku proizvodnje i prometa; uređuje zaštitne mjere iz područja biljnoga zdravstva koje se odnose na sprečavanje unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; uređuje proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala; priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira provođenje nacionalnog programa za biljne genetske izvore; radi na unaprjeđenju rasadničarstva; uređuje stavljanje na tržište, registraciju i primjenu sredstava za zaštitu bilja te poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; određuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije, programe i akcijske planove; predlaže i priprema propise iz svoga djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš te ostale višegodišnje i godišnje programe, monitoringe i sve druge dokumente iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke iz djelokruga; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; prati stanje u fitosanitarnom području te predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s nacionalnim službama drugih država nadležnim za fitosanitarna pitanja, EK i drugim inozemnim institucijama; vodi upisnike i evidencije; objedinjava i izrađuje izvješća iz svoga djelokruga; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne politike, ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal

6.3.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja.

6.3.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 95.

Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne, stručne i druge poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda uključujući i biološku zaštitu bilja u tijeku proizvodnje i prometa; uređuje zaštitne mjere iz područja biljnoga zdravstva koje se odnose na sprečavanje unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; planira, koordinira, predlaže i nadzire provedbu programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja i ostalih programa i projekata; sudjeluje u pripremi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja, priprema i predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere; obavlja poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upisa sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanja sorti poljoprivrednog bilja, dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira provedbu programa za biljne genetske izvore, radi na unapređenju rasadničarstva; sudjeluje u pripremi strategija i ciljeva fitosanitarne politike te priprema planove i akcijske programe za njihovu provedbu; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju; priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, nadležnim zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, reprodukcijskom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, ustrojavaju se:

6.3.1.1. Odjel za biljno zdravstvo

6.3.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal.

6.3.1.1. Odjel za biljno zdravstvo

Članak 96.

Odjel za biljno zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda uključujući i biološku zaštitu bilja u tijeku proizvodnje i prometa; uređuje zaštitne mjere iz područja biljnoga zdravstva koje se odnose na sprečavanje unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; sudjeluje u pripremi i provodi strategija, ciljeva, planova i programa iz svog djelokruga; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju prema Zakonu o biljnom zdravstvu; izrađuje stručne upute i daje mišljenja; sudjeluje u pripremi i koordinaciji programa nadzora štetnih organizama bilja; prati stanje štetnih organizama; sudjeluje u pripremi i provedbi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja; prati stanje u biljnom zdravstvu i predlaže fitosanitarne mjere; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, nadležnim zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 97.

Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne i stručne poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjele oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira izradu i provedbu nacionalnog programa za biljne genetske izvore; radi na unaprjeđenju rasadničarstva; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga prema važećim zakonima o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i o zaštiti sorti u prvom stupnju; izrađuje višegodišnje programe, stručne upute i daje mišljenja iz svoga djelokruga; izrađuje prijedloge nacrta prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; po prenesenoj nadležnosti Ministarstvu izvršava poslove iz područja genetski modificiranih organizama; prati stanje, usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja te prati i koordinira rad zavoda iz svoga djelokruga; uključen je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; provodi projekte iz svoga djelokrugu; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja

Članak 98.

Služba za sredstva za zaštitu bilja obavlja upravne, stručne i druge propisane poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svoga djelokruga te priprema planove i programe za njihovu provedbu; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, planira, izrađuje, koordinira i nadzire provedbu programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, programa monitoringa ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla i ostalih programa i projekata; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga prema Zakonu o provedbi Uredbe 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstva za zaštitu bilja, Zakonu o provedbi Uredbe 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i Zakonu o održivoj uporabi pesticida u prvom stupnju; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za sredstva za zaštitu bilja ustrojavaju se:

6.3.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja

6.3.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida.

6.3.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja

Članak 99.

Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja obavlja upravne i stručne poslove iz područja registracije i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja; poslove vezane uz izdavanje dozvola za sredstva za zaštitu bilja; priprema nacrte prijedloga propisa iz područja sredstava za zaštitu bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata EU i drugih projekata iz svoga djelokruga; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svoga djelokruga rada; koordinira poslove registracije sredstava za zaštitu bilja; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), izrađuje stručne upute i mišljenja te daje odgovore; rješava u upravnim stvarima o registraciji sredstava za zaštitu bilja; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida

Članak 100.

Odjel za održivu uporabu pesticida obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacrte propisa iz područja održive uporabe pesticida i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida i njegove revizije; uspostavlja i održava sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika i prati provedbu izobrazbe; uspostavlja i održava sustav redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida i prati njegovu provedbu; promiče primjenu integrirane zaštite bilja, biološke zaštite bilja i drugih alternativa kemijskoj zaštiti bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim službama drugih država, EK i s međunarodnim organizacijama i udruženjima iz djelokruga; surađuje u pripremi strategija, ciljeva i planova; priprema godišnje programe post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja i godišnje programe praćenja ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla i koordinira provedbu istih; provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); donosi rješenja iz svoga djelokruga u prvom stupnju prema važećem zakonu o održivoj uporabi pesticida; izrađuje stručne upute i mišljenja te daje odgovore na upite; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije; uređuje sustav održive uporabe pesticida i potiče smanjenje uporabe pesticida radi zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Članak 101.

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju obavlja poslove Upravljačkog tijela za Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. (PRR), sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), te za programski dokument potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027., sufinanciran iz EPFRR i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP); (u daljnjem tekstu: Programi); koordinira, prati i upravlja provedbom Programa, osigurava ispunjavanje obaveza izvještavanja o provedbi Programa prema EK i drugim institucijama, koordinira korištenja sredstava tehničke pomoći programa, osigurava uspostavu i upravlja sustavom provedbe financijskih instrumenata koji se financiraju sredstvima europskih fondova namijenjenih potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koordinira rad mreže za ruralni razvoj, koordinira promotivne aktivnosti za Programe, koordinira vrednovanje Programa te osigurava doprinos iz svog djelokruga izradi programskog dokumenta potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027.; koordinira i sudjeluje u izradi strateškog i programskog okvira za programe ruralnog razvoja, koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede, prerade i šumarstva, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi razvoj ruralnih područja te LEADER programa; koordinira i sudjeluje u programiranju nacionalnog modela izravnih plaćanja, mjera ruralnog razvoja u području klime i okoliša te mjera za prilagodbu klimatskim promjenama sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU te prati njihovu provedbu; osigurava usklađenost sustava upravljanja državnim potporama u poljoprivredi RH s primjenjujućim propisima EU, osigurava izvještavanje o državnim potporama u poljoprivredi te njihovu notifikaciju, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, ustrojavaju se:

7.1. Sektor za programsko upravljanje

7.2. Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš

7.3. Sektor za provedbu mjera ruralnog razvoja

7.4. Služba za državne potpore u poljoprivredi.

7.1. Sektor za programsko upravljanje

Članak 102.

Sektor za programsko upravljanje koordinira i prati provedbu Programa; po potrebi pregovara s EK i podnosi joj prijedlog izmjena i dopuna PRR-a te prijedlog SP ZPP-a i njegovih izmjena i dopuna; izrađuje izvješća o provedbi Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela; uspostavlja i koordinira provedbu financijskih instrumenata Programa; obavlja poslove tajništva i daje tehničku podršku radu Odbora za praćenje Programa; koordinira sustav praćenja provedbe Programa i osigurava vrednovanje postignutih učinaka; surađuje s tijelima uključenim u neposrednu provedbu Programa, s EK te s Koordinacijskim tijelom za europske strukturne i investicijske fondove (Koordinacijsko tijelo); upravljajući okvirom za praćenje i vrednovanje koordinira provedbu Programa i osigurava utvrđivanje manjkavosti te uvođenje unaprjeđenja u sustavu financijskog upravljanja, praćenja, izvještavanja i vrednovanja Programa te korištenja sredstava tehničke pomoći; osigurava doprinos pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima; koordinira, utvrđuje, procjenjuje i prati rizike za poslovne procese u Upravljačkom tijelu za Programe te predlaže poduzimanje mjera za unaprjeđenje programskog upravljanja; priprema financijske analize i izvješća o provedbi Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela; koordinira dinamiku provedbe Programa određujući kritične vrijednosti pokazatelja i ključnih etapa u provedbi s obzirom na propisana periodička poravnanja i preglede uspješnosti te n+3 pravilo; priprema prognoze (godišnjih) ostvarenja intervencija (pripadajućih fizičkih i financijskih pokazatelja te povezanih ključnih etapa); provodi Komunikacijsku strategiju Programa i provodi promotivne aktivnosti; organizira rad nacionalne mreže za ruralni razvoj; informira i educira javnost i korisnike o mjerama i učincima Programa; koordinira pripremu planova korištenje tehničke pomoći i prati njihovu realizaciju te koordinira aktivnosti korištenja tehničke pomoći na razini Programa; priprema prijedloge akata iz svog djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za programsko upravljanje, ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje

7.1.2. Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć

7.1.3. Služba za programsku promociju.

7.1.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje

Članak 103.

Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje koordinira i prati provedbu Programa; koordinira izradu izvješća o provedbi Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela te ih podnosi Odboru za praćenje provedbe Programa; prati i mjeri postignute učinke; osigurava pravovremenu provedu Plana vrednovanja Programa koordinirajući provedbu prethodnog (ex-ante) vrednovanja, vrednovanja u tijeku (interim) te vrednovanja nakon provedbe (ex-post) te drugih aktivnosti vrednovanja Programa; doprinosi izradi akata vezanih uz provedbu Programa; temeljem provedbe preporuka vrednovanja osigurava unaprjeđenje kvalitete funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole Programa te po potrebi predlaže poduzimanje potrebnih mjera; surađuje s tijelima uključenim u provedbu Programa, s EK te s Koordinacijskim tijelom; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. –
2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje, ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

7.1.1.2. Odjel za izvještavanje

7.1.1.3. Odjel za praćenje i vrednovanje.

7.1.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 104.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu koordinira sustav financijskog upravljanja provedbom Programa; osigurava učinkovito i transparentno korištenje financijskih sredstava Programa; utvrđuje manjkavosti u financijskom upravljanju provedbom Programa te predlaže unaprjeđenja i poduzimanje potrebnih mjera; priprema financijske analize i prognoze te planove izbjegavanja automatskog opoziva sredstava kao i neiskorištenja sredstava u okviru pregleda uspješnosti, a u svrhu osiguravanja optimalne iskorištenosti sredstava Programa; osigurava da sva potrebna dokumentacija vezana uz provedbu Programa na zahtjev bude dostupna relevantnim tijelima RH i EU; surađuje s APPRRR-om i Koordinacijskim tijelom te drugim institucijama na provedbi Programa; osigurava doprinos pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2. Odjel za izvještavanje

Članak 105.

Odjel za izvještavanje koordinira pripremu izvješća o provedbi Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela, uključujući izvješća o uspješnosti, te ih, prema potrebi, podnosi Odboru za praćenje, EK, Koordinacijskom tijelu, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove financija te drugim tijelima, osiguravajući usklađenost postupanja s primjenjivim odredbama uredbi i drugih pravila EU; priprema podloge, prezentacije i pregledne podatke o statusu financijskih i fizičkih pokazatelja te pokazatelja uspješnosti provedbe Programa te osigurava ispravnost i obuhvat podataka za komuniciranje statusa provedbe Programa na komunikacijskim platformama Upravljačkog tijela (internetske stranice, društvene mreže i drugim komunikacijskim kanalima) za koje je odgovorna ustrojstvena jedinica za promotivne aktivnosti; surađuje s APPRRR-om i Koordinacijskim tijelom te drugim institucijama na provedbi Programa; sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.3. Odjel za praćenje i vrednovanje

Članak 106.

Odjel za praćenje i vrednovanje koordinira pripremu i provedbu vrednovanja Programa, sukladno pripadajućim Planovima vrednovanja; osigurava potrebna unaprjeđenja sustava pokazatelja programa te njihovog prikupljanja, dokumentiranja i bilježenja, u suradnji s APPRRR-om; koordinira prikupljanje, analizu te praćenje fizičkih i financijskih pokazatelja postignuća provedbe Programa uključujući pokazatelje okvira uspješnosti; organizira, osigurava dostupnost potrebnih podataka te koordinira provedbu aktivnosti mjerenja rezultata, utjecaja i učinaka provedbe Programa; obavlja poslove povezane s metodološkom razradom elemenata i prilagodbom strukture doprinosa za izvješća o statusu provedbe Programa, osiguravajući usklađenost postupanja s primjenjivim odredbama uredbi i drugih pravila EU; utvrđuje manjkavosti u sustavu pokazatelja, praćenju provedbe i vrednovanju Programa te predlaže unaprjeđenja i poduzimanje potrebnih mjera u svrhu osiguravanja pouzdanog i dostupnog sustava pokazatelja za Programe, potrebne dokumentacije i izvora koji se odnose na bilježenje pokazatelja provedbe programa koji na zahtjev trebaju biti dostupni relevantnim (revizijskim) tijelima RH i EU; priprema opise poslova te koordinira provedbu ugovora za usluge povezane s vrednovanjem Programa; priprema analize učinkovitosti korištenja sredstava Programa u svrhu osiguravanja optimalnog ispunjavanja zadanih mjerila i ciljnih vrijednosti pokazatelja uspješnosti provedbe Programa; surađuje s APPRRR-om i Koordinacijskim tijelom te drugim institucijama na praćenju i vrednovanju Programa; sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć

Članak 107.

Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć koordinira i prati provedbu financijskih instrumenata Programa, primjenjujući odredbe o uspostavi i provedbi financijskih instrumenata financiranih iz EU izvora; izrađuje izvješća o provedbi financijskih instrumenata Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela; koordinira izradu i upravlja provedbom ugovora o uslugama koje se odnose na prethodnu procjenu opravdanosti korištenja financijskih instrumenata u sklopu provedbe programa, na ažuriranje prethodne procjene te na mjerenje učinkovitosti provedbe financijskih instrumenata te optimalnosti sustava njihove provedbe; osigurava pripremu i provodi godišnje planove korištenja tehničke pomoći; priprema prijedloge propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; prati i koordinira korištenje sredstava tehničke pomoći programa; surađuje s APPRRR-om, EK, Koordinacijskim tijelom te drugim tijelima povezanim s korištenjem tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz djelokruga, sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijske instrumente i tehničku pomoć, ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odjel za financijske instrumente

7.1.2.2. Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći.

7.1.2.1. Odjel za financijske instrumente

Članak 108.

Odjel za financijske instrumente obavlja poslove primjene odredbi o uspostavi i provedbi financijskih instrumenata Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela; predlaže najprikladniji oblik primjene financijskih instrumenata i koordinira izradu propisa i drugih akata u vezi s financijskim instrumentima programa; provjerava pretpostavke i temelje za korištenje financijskih instrumenata i razrađuje uvjete korištenja sredstava doprinosa programa financijskim instrumentima; predlaže donošenje odluke o modelu provedbe financijskih instrumenata Programa; utvrđuje uvjete prihvatljivosti za financijske instrumente Programa, uključujući u slučajevima kada se financijski instrumenti kombiniraju s bespovratnim sredstvima; prati rad tijela uključenih u provedbu Programa u vezi s financijskim instrumentima; u suradnji s odjelom nadležnim za financijsko upravljanje i kontrolu, osigurava zaprimanje redovitih izvješća od tijela zaduženih za provedbu financijskih instrumenata i izrađuje izvješće o financijskim instrumentima za izvješća o provedbi Programa iz djelokruga Upravljačkog tijela; osigurava sukladnost postupanja s odredbama uredbi i drugim pravilima EU; utvrđuje manjkavosti i predlaže unaprjeđenja u sustavu provedbe financijskih instrumenata na razini Programa te predlaže poduzimanje potrebnih mjera; surađuje s institucijama povezanim s i uključenim u provedbu financijskih instrumenata Programa te upravlja radom upravljačkih skupina za praćenje provedbe financijskih instrumenata Programa; sudjeluje u organizaciji informiranja i educiranja korisnika o mogućnostima korištenja financijskih instrumenata Programa; sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći

Članak 109.

Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći Programa; priprema planove korištenja tehničke pomoći Programa; koordinira korištenje sredstava tehničke pomoći od strane svih korisnika tehničke pomoći, osiguravajući sukladnost s primjenjivim odredbama uredbi i drugih pravila EU te utvrđujući i trajno unaprjeđujući poslovne procese i tijek informacija i pripadajuće dokumentacije između različitih ustrojstvenih jedinica koje su korisnici tehničke pomoći Programa; prati realizaciju provedbe tehničke pomoći Programa i predlaže unaprijeđena u svrhu njenog učinkovitog korištenja; upravlja rizicima na razini Programa te upravlja nepravilnostima iz djelokruga Upravljačkog tijela i predlaže unaprjeđenja poslovnih procesa sustava upravljanja i kontrole; koordinira izradu opisa poslova za usluge tehničke pomoći i koordinira njihovu provedbu; priprema zahtjeve za isplatu sredstava tehničke pomoći (uključujući za korisnika mrežu za ruralni razvoj, na temelju dokumentacije koju osigurava ustrojstvena jedinca nadležna za poslove tajništva mreže za ruralni razvoj), koje dostavlja APPRRR-u; surađuje s APPRRR-om, EK te drugim tijelima u aktivnostima iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za programsku promociju

Članak 110.

Služba za programsku promociju koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja PRR-a i SP ZPP-a; provodi promotivne aktivnosti PRR-a i SP ZPP-a u skladu s Komunikacijskom strategijom za PRR i SP ZPP i komunikacijskim planovima te priprema opise poslova za povezane usluge i prati njihovo izvršenje; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje PRR-a i SP ZPP-a; surađuje s APPRRR-om, EK, Koordinacijskim tijelom te drugim tijelima povezanim s korištenjem tehničke pomoći i promotivnim aktivnostima; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih akata iz djelokruga; sudjeluje u pripremi SP ZPP i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za programsku promociju, ustrojavaju se:

7.1.3.1. Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu

7.1.3.2. Odjel za provedbu promotivnih aktivnosti.

7.1.3.1. Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu

Članak 111.

Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu odgovoran je za dizajn i unaprjeđenje promotivnih alata u sklopu provedbe komunikacijskih strategija za Programe te pripadajućih komunikacijskih planova; osmišljava i oblikuje komunikacijske alate, određuje način korištenja komunikacijskih platformi u svrhu informiranja javnosti, (potencijalnih) korisnika i krajnjih primatelja o ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja Programa, kao i ulozi europskih fondova iz kojih se financiraju; razvija i predlaže kreativna rješenja za provedbu promotivnih aktivnosti Programa, prilagođavajući njihov sadržaj, oblik, diskurs i način provođenja određenoj ciljanoj (pod)skupini pojedine komunikacijske aktivnosti, osiguravajući optimalan način komunikacije svrhe, provedbenih zahtjeva te postignuća Programa; surađuje s APPRRR-om, EK te drugim tijelima u aktivnostima iz svog djelokruga; u suradnji s Koordinacijskim tijelom doprinosi izradi sveobuhvatne komunikacijske strategije; koordinira pripremu Komunikacijske strategije za Programe te je odgovoran za pripremu pripadajućih Komunikacijskih planova; sudjeluje u pripremi programskog dokumenta za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga, osmišljavajući komunikacijsku platformu za proces programiranja; obavlja poslove tajništva Mreže za ruralni razvoj; priprema financijski plan za potrebe Mreže, vodi evidencije o članstvu u Mreži; daje potporu radu upravljačkog odbora Mreže, surađuje s drugim mrežama država članica i trećih zemalja; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći iz svog djelokruga; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području iz svog djelokruga, po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3.2. Odjel za provedbu promotivnih aktivnosti

Članak 112.

Odjel za provedbu promotivnih aktivnosti odgovoran je za ugovaranje i provedbu promotivnih aktivnosti, osiguravajući dostupnost i ugovaranje komunikacijskih alata te poštujući načela točnosti, pravovremenosti informacija i provjerljivosti izvora; u suradnji s Koordinacijskim tijelom doprinosi provedbi sveobuhvatne komunikacijske strategije; koordinira provedbu Komunikacijske strategije za Programe te je odgovoran za provedbu pripadajućih Komunikacijskih planova; u suradnji s Odjelom za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu priprema opise poslova za usluge povezane s provedbom promotivnih aktivnosti i prati njihovo izvršavanje; prati i izvještava o informativnim i promotivnim aktivnostima iz djelokruga Upravljačkog tijela; sudjeluje u organizaciji informativnih događanja kao i u radu Mreže za informiranje i komunikaciju; vrši ulogu Tajništva Odbora za praćenje programa; osigurava da (potencijalni) korisnici/krajnji primatelji imaju pravovremeni pristup informacijama; sudjeluje u pripremi Programa i s njime povezanim aktivnostima iz svog djelokruga; po potrebi, izvještava nadležna tijela o sumnji na nepravilnost i utvrđenim nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš

Članak 113.

Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš koordinira i sudjeluje u programiranju nacionalnog modela izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja za obveze u području klime, okoliša i ostale obveze upravljanja, za prirodna i ostala ograničenja specifična za određena područja te mjere za prilagodbu klimatskim promjenama sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU; koordinira i sudjeluje u definiranju područja s prirodnim i ostalim vrstama ograničenja; planira proračunska sredstva za provedbu izravnih plaćanja, potpora u području klime i okoliša i mjera za prilagodbu klimatskim promjenama te iznos i strukturu nacionalne omotnice za izravna plaćanja; prati provedbu i priprema prijedloge za unaprjeđenje izravnih plaćanja, potpora u području klime i okoliša i mjera za prilagodbu klimatskim promjenama; prati zakonodavstvo EU u području iz djelokruga; koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga propisa iz svoga djelokruga u skladu s propisima EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji izravnih plaćanja, potpora u području klime i okoliša i mjera za prilagodbu klimatskim promjenama; surađuje s provedbenim i savjetodavnim tijelima po pitanju provedbe mjera potpore iz nadležnosti; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje Programa; sudjeluje u promidžbi mjera potpora iz nadležnosti, informiranju i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga te pripremi edukativnih materijala; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš, ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za izravna plaćanja

7.2.2. Služba za potpore u području klime i okoliša.

7.2.1. Služba za izravna plaćanja

Članak 114.

Služba za izravna plaćanja koordinira i sudjeluje u programiranju nacionalnog modela izravnih plaćanja sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike i izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja u poljoprivredi; planira proračunska sredstva za provedbu izravnih plaćanja te iznos i strukturu nacionalne omotnice za izravna plaćanja; brine o usklađenosti izravnih plaćanja s ostalim mjerama potpore, osobito državnim potporama; prati provedbu i priprema prijedloge za unaprjeđenje izravnih plaćanja; prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pitanjima iz djelokruga; prati i sudjeluje u razvoju sustava za upravljanje i kontrolu APPRRR (Integrirani administrativni kontrolni sustav – IAKS); surađuje s tijelima državne uprave i stručnim ustanovama u programiranju izravnih plaćanja; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za izravna plaćanja, ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za proizvodno nevezana plaćanja

7.2.1.2. Odjel za proizvodno vezana plaćanja.

7.2.1.1. Odjel za proizvodno nevezana plaćanja

Članak 115.

Odjel za proizvodno nevezana plaćanja sudjeluje u pripremi prijedloga nacionalnog programa izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU te nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na proizvodno nevezana plaćanja; planira proračunska sredstva za provedbu proizvodno nevezanih plaćanja te iznos i strukturu financijske omotnice za proizvodno nevezana plaćanja; prati financijsko izvršenje proizvodno nevezanih plaćanja te analizira njihovu provedu; priprema analitičke podloge za kreiranje mjera proizvodno nevezanih plaćanja i daje prijedloge za njihovo unapređenje; brine o usklađenosti proizvodno nevezanih plaćanja s ostalim mjerama potpore; prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja i daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja; sudjeluje u pripremi notifikacija i ostalih izvještaja za EK vezano uz izravna plaćanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o načinu provedbe propisa koji reguliraju izravna plaćanja; priprema informativne materijale i sudjeluje u informiranju korisnika i ostalih dionika o mjerama izravnih plaćanja, a posebno o proizvodno nevezanim plaćanjima; prati i sudjeluje u razvoju IAKS-a; surađuje s tijelima državne uprave i stručnim ustanovama u programiranju proizvodno nevezanih plaćanja te s APPRRR-om i savjetodavnim tijelima u provedbi proizvodno nevezanih plaćanja; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje prigovora korisnika izravnih plaćanja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel za proizvodno vezana plaćanja

Članak 116.

Odjel za proizvodno vezana plaćanja sudjeluje u pripremi prijedloga nacionalnog programa izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU te nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na proizvodno vezana plaćanja; planira proračunska sredstva za provedbu proizvodno vezanih plaćanja te iznos i strukturu financijske omotnice za proizvodno vezana plaćanja; prati financijsko izvršenje proizvodno vezanih plaćanja te analizira njihovu provedu; priprema analitičke podloge za kreiranje mjera proizvodno vezanih plaćanja i daje prijedloge za njihovo unapređenje; brine o usklađenosti proizvodno vezanih plaćanja s ostalim sektorskim mjerama potpore; prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja i daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja; sudjeluje u pripremi notifikacija i ostalih izvještaja za EK vezano uz izravna plaćanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o načinu provedbe propisa koji reguliraju proizvodno vezana plaćanja; priprema informativne materijale i sudjeluje u informiranju korisnika i ostalih dionika o mjerama izravnih plaćanja, a posebno o proizvodno vezanim plaćanjima; prati i sudjeluje u razvoju IAKS-a; surađuje s tijelima državne uprave i stručnim ustanovama u programiranju proizvodno vezanih plaćanja te s APPRRR-om i savjetodavnim tijelima u provedbi proizvodno vezanih plaćanja; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje prigovora korisnika izravnih plaćanja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za potpore u području klime i okoliša

Članak 117.

Služba za potpore u području klime i okoliša analizira stanje okoliša i prirode u poljoprivrednoj proizvodnji te uvjete i ograničenja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje, analizira stanje poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, upravljanje rizicima kroz osiguranje usjeva, životinja i biljaka te identificira probleme i nedostatke; programira mjere potpore za očuvanje i unaprjeđenje okoliša, biološke raznolikosti biljaka i životinja, staništa i krajobraza, sprječavanje utjecaja na klimatske promjene, očuvanje proizvodnje na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i područjima zaštićenih prirodnih vrijednosti te dobrobiti životinja; programira mjere potpore za prilagodbu klimatskim promjenama; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pitanjima iz djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za potpore u području klime i okoliša ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima

7.2.2.2. Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama.

7.2.2.1. Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima

Članak 118.

Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima analizira stanje okoliša i prirode u poljoprivrednoj proizvodnji, uvjete i ograničenja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje te identificira probleme i nedostatke; definira planinska područja ili druga područja izložena prirodnim ograničenjima ili ostalim vrstama ograničenja; programira mjere potpore za očuvanje i unaprjeđenje okoliša, biološke raznolikosti biljaka i životinja, staništa i krajobraza, sprječavanje utjecaja na klimatske promjene, očuvanje proizvodnje na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i područjima zaštićenih prirodnih vrijednosti; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku proizvodnju, potporu za planinska područja i područja izložena ograničenjima, potporu za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore iz svoga djelokruga; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u svom djelokrugu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2.2. Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama

Članak 119.

Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama analizira stanje poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, upravljanje rizicima kroz osiguranje usjeva, životinja i biljaka te identificira probleme i nedostatke; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima te osiguranju usjeva, životinja i biljaka; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za korištenje energije iz obnovljivih izvora; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Sektor za provedbu mjera ruralnog razvoja

Članak 120.

Sektor za provedbu mjera ruralnog razvoja koordinira i sudjeluje u izradi strateškog i programskog okvira za programe ruralnog razvoja; analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede, prerade i šumarstva, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi razvoj ruralnih područja; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, surađuje s organizacijskom jedinicom nadležnom za državne potpore, sudjeluje u priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i izradi drugih akata; koordinira izradu propisa u vezi s provedbom EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz djelokruga; sudjeluje u praćenju provedbe mjera iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi prijedloga izmjena programa; sudjeluje u informiranju potencijalnih korisnika mjera ruralnog razvoja i promociji programa ruralnog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; sudjeluje u radu Odbora za praćenje PRR-a; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela europskih institucija u pitanjima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za provedbu mjera ruralnog razvoja, ustrojavaju se:

7.3.1. Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva

7.3.2. Služba za razvoj lokalne zajednice.

7.3.1. Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva

Članak 121.

Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima RH te identificira probleme i nedostatke; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda; mjera potpore za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja u ruralnim područjima; mjera potpore za prilagodbu klimatskim promjenama; mjera potpore u šumarstvu i predindustrijskoj preradi drva; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pitanjima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva ustrojavaju se:

7.3.1.1. Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva

7.3.1.2. Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja.

7.3.1.1. Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva

Članak 122.

Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva analizira stanje u sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda te šumarstvu i predindustrijske prerade drva, identificira probleme i nedostatke; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda i predindustrijske prerade drva, postizanje standarda zaštite okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu, povećanje dodane vrijednosti proizvodima; analizira stanje i programira mjere potpore organizacijama proizvođača; sudjeluje u izradi propisa u području nacionalnih mjera potpore; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.1.2. Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja

Članak 123.

Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja analizira stanje malog poduzetništva u ruralnim područjima naročito u pogledu starosne strukture i pokretanja nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja u ruralnim područjima i razvoj maloga poduzetništva, koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, između ostalog korištenjem potpora za početak poslovanja, mjera u cilju generacijske obnove; analizira i koordinira stanje u svom djelokrugu s drugim tijelima državne uprave; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2. Služba za razvoj lokalne zajednice

Članak 124.

Služba za razvoj lokalne zajednice analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima te identificira probleme i nedostatke; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpora za razvoj lokalne zajednice, unaprjeđenje uvjeta življenja i održivo gospodarenje u ruralnim područjima; djeluje kao tajništvo Mreže za ruralni razvoj; komunicira s Europskom mrežom za ruralni razvoj i drugim mrežama država članica i trećih zemalja; priprema prijedloge propisa iz djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi i edukaciji korisnika mjera ruralnog razvoja; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela europskih institucija u pitanjima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za razvoj lokalne zajednice, ustrojavaju se:

7.3.2.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu

7.3.2.2. Odjel za LEADER i EIP.

7.3.2.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu

Članak 125.

Odjel za ruralnu infrastrukturu analizira stanje fizičke i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, obnovu i održivi razvoj ruralnih područja; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za povećanje navodnjavanih površina u ruralnim područjima; koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore okrupnjavanju poljoprivrednih površina; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području razvoja ruralne infrastrukture te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2.2. Odjel za LEADER i EIP

Članak 126.

Odjel za LEADER i EIP pruža podršku u radu i prati rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup); koordinira i sudjeluje u programiranju mjera potpore za rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija; pruža tehničku podršku radu Ocjenjivačkog odbora za ocjenu kvalitete lokalnih razvojnih strategija; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; programira mjere potpore za horizontalnu i vertikalnu suradnju dionika u cilju skraćenja opskrbnog lanca, razmjenu znanja i provedbu pilot-projekata; uspostavlja i koordinira rad tijela uključenih u Europsko partnerstvo za inovacije; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području lokalnih inicijativa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4. Služba za državne potpore u poljoprivredi

Članak 127.

Služba za državne potpore u poljoprivredi koordinira i sudjeluje u izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravne i neizravne potpore u poljoprivredi, osigurava usklađenost državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave; vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju koje se financiraju iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući iz pripadajućih europskih fondova u skladu s posebnim propisima, osigurava usklađenost sustava upravljanja državnim potporama u poljoprivredi RH sa sustavom u EU, izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe, komunicira s EU po pitanju notifikacije državnih potpora u poljoprivredi kao i s davateljima državne potpore, prati izvršenje i učinke državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, prati zakonodavstvo u području državnih potpora poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Članak 128.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva obavlja poslove planiranja, upravljanja, usklađivanja i prati provedbu savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem godišnjeg plana rada ministarstva, izrađuje se analize, strateške planove i programe, provodi tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu te pruža stručnu pomoć s ciljem povećanja konkurentnosti u poljoprivrednim, ribarskim i dopunskim djelatnostima na gospodarstvu; daje stručne savjete, instrukcije i demonstracije iz područja poljoprivrede i ribarstva o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva; planira, koordinira i obavljaj poslove savjetovanja poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, mjerama potpore dohotku poljoprivrednika, tržišnim mjerama zajedničke poljoprivredne politike, te mjerama upravljanja u sektoru ribarstva; daje stručnu podršku kod prijava na mjere potpore dohotku i tržišne mjere zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), savjetuje i daje stručnu podršku korištenju potpora iz mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), mjera zajedničke ribarstvene politike i mjerama upravljanja u sektoru ribarstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), ekonomici poslovanja i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima, tržištu i marketingu poljoprivrednih proizvoda i usluga; savjetuje o uvođenju sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa poljoprivredne i ribarstvene politike s ciljem unapređenja njihove provedbe i promicanja znanja u poljoprivredi i ribarstvu; potiče osnivanje i rad različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu; provodi informiranje i izdavačku djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog prostora; provodi stručni nadzor u integriranoj i ekološkoj proizvodnji; uspostavlja se sustav praćenja i prikupljanja podataka te izvješćivanje mjerodavnih institucija o pojavi štetnih organizama; organizira i provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; sudjeluje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima; planira i usklađuje savjetodavni rad sa stručnim službama u poljoprivredi i ribarstvu; organizira i provodi obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja; ostvaruje suradnju i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu te suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nevladinim organizacijama; organizira i sudjeluje na stručnim skupovima, manifestacijama, konferencijama i izložbama, uspostavlja sustav informacijsko-komunikacijske podrške; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, ustrojavaju se:

8.1. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi

8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika i ribara

8.3. Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje

8.4. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Bjelovar

8.5. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Čakovec

8.6. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Delnice

8.7. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Dubrovnik

8.8. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Gospić

8.9. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Karlovac

8.10. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Koprivnica

8.11. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Krapina

8.12. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek

8.13. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Pazin

8.14. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Požega

8.15. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Sisak

8.16. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Slavonski Brod

8.17. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Split

8.18. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Sveti Ivan Zelina

8.19. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Šibenik

8.20. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Varaždin

8.21. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Virovitica

8.22. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Vukovar

8.23. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Zadar.

8.1. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi

Članak 129.

Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi, izrađuje stručne planove, strategije, programe rada i programe razvoja i godišnja izvješća iz svog djelokruga; prati i analizira podatke o izvršenju planova i programa rada, daje stručne savjete u poljoprivredi; pruža stručnu pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i pomaže u tehničko-tehnološkom unapređenju proizvodnje s ciljem povećanja dohotka od obavljanja poljoprivrednih i dopunskih djelatnosti; organizira i izvodi praktične prikaze novih tehnologija, tehnika i inovacija te načina gospodarenja i upravljanja gospodarstvom; sudjeluje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne politike; organizira se pružanje usluga i savjetovanje poljoprivrednih gospodarstava u preradi i trženju i dostizanju propisanih standarda; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika; sudjeluje u prikupljanju poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja i stručnog nadzora u integriranoj i ekološkoj proizvodnji; prati i prikuplja podatke o pojavi štetnih organizama; izrađuju se tehničko – tehnološke i druge stručne upute, prijedloge i preporuke vezano uz upravljanje proizvodnim sustavima uzgoja biljaka i životinja; surađuje sa stručnim institucijama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u organizaciji stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za stručno savjetovanje u poljoprivredi, ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za savjetovanje u biljnoj proizvodnji

8.1.2. Služba za savjetovanje u animalnoj proizvodnji

8.1.3. Služba za izvještajno-prognozne poslove u poljoprivredi.

8.1.1. Služba za savjetovanje u biljnoj proizvodnji

Članak 130.

Služba za savjetovanje u biljnoj proizvodnji daje stručne savjete, instrukcije i praktične prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina; izrađuju tehničko-tehnološke upute i preporuke za unapređenje biljne proizvodnje; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima s ciljem povećanja dohotka od poljoprivrednih i dopunskih djelatnosti; provodi praktični pokuse i druga istraživanja; surađuje sa znanstvenim institucijama i stručnim službama; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika; informira poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za savjetovanje u biljnoj proizvodnji, ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za savjetovanje u ratarskoj proizvodnji

8.1.1.2. Odjel za savjetovanje u hortikulturi

8.1.1.3. Odjel za mehanizaciju i primjenu inovativnih tehnologija u poljoprivredi.

8.1.1.1. Odjel za savjetovanje u ratarskoj proizvodnji

Članak 131.

Odjel za savjetovanje u ratarskoj proizvodnji daje stručne savjete, instrukcije i prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina; izrađuje tehnološke upute i preporuke za unapređenje ratarske proizvodnje; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima s ciljem povećanja dohotka od ratarske proizvodnje; razvija dopunske djelatnosti; provodi pokuse i druga istraživanja za unaprjeđenje ratarske proizvodnje; surađuje sa znanstvenim institucijama i stručnim službama; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika; informira poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.1.1.2. Odjel za savjetovanje u hortikulturi

Članak 132.

Odjel za savjetovanje u hortikulturi obavlja poslove davanja stručnih savjeta, instrukcija i prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina; izrađuje tehnološke upute i preporuke za unapređenje hortikulture; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima s ciljem povećanja dohotka od ratarske proizvodnje; razvija dopunske djelatnosti; provodi pokuse i druga istraživanja za unaprjeđenje voćarstva i maslinarstva, vinogradarstva, vinarstva, povrćarstva, cvjećarstva, ljekovitog, začinskog, ukrasnog i ostalog bilja; surađuje sa znanstvenim institucijama i stručnim službama; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika; informira poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.1.1.3. Odjel za mehanizaciju i primjenu inovativnih tehnologija u poljoprivredi

Članak 133.

Odjel za mehanizaciju i primjenu inovativnih tehnologija u poljoprivredi pruža stručne savjete, instrukcije i prikaze za pravilno i učinkovito korištenje i odabir poljoprivredne opreme, mehanizacije i tehnike; daje preporuke za unaprjeđenje agrotehničkih operacija pravilnim korištenjem poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; provodi praktične pokuse i druga istraživanja za pravilno korištenje i odabir poljoprivredne mehanizacije; proučava nove i inovativne tehnologije; razvija i primjenjuje nove mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija; vodi evidencije i prikuplja podatke za računalne baze podataka; razvija informacijske i komunikacijske sustave; daje preporuke za unapređenje agrotehničkih operacija i prerade poljoprivrednih proizvoda; pruža stručna pomoć poljoprivrednicima; povezuje se i usklađuje s radom znanstvenih institucija i stručnih službi; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednih gospodarstava; sudjeluje u informiranju poljoprivrednih gospodarstava putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u organizaciji i izvođenju stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.1.2. Služba za savjetovanje u animalnoj proizvodnji

Članak 134.

Služba za savjetovanje u animalnoj proizvodnji pruža stručne savjete, instrukcije i prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa svih znanja i vještina radi povećanja proizvodnje, genetskog napretka i očuvanja stočnog fonda te očuvanja biološke raznolikosti i dobrobiti životinja; izrađuje tehničko-tehnološke upute i preporuke za unapređenje razvoja stočarstva i pčelarstva; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima s ciljem povećanja dohotka od poljoprivrednih i dopunskih djelatnosti; provodi praktične pokuse i druga istraživanja za potrebe razvoja stočarstva i pčelarstva; sudjeluje u programu razvoja stočarstva i pčelarstva; povezuje se i usklađuje s radom znanstvenih institucija i stručnih službi; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednih gospodarstava, sudjeluje se u informiranju poljoprivrednih gospodarstava putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u organizaciji i provođenju stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za savjetovanje u animalnoj proi­zvodnji, ustrojavaju se:

8.1.2.1. Odjel za savjetovanje u stočarskoj proizvodnji

8.1.2.2. Odjel za savjetovanje u pčelarstvu.

8.1.2.1 Odjel za savjetovanje u stočarskoj proizvodnji

Članak 135.

Odjel za savjetovanje u stočarskoj proizvodnji pruža stručne savjete, instrukcije i prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina; izrađuje tehničko-tehnološke upute i preporuke za unapređenje razvoja stočarske proizvodnje; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima s ciljem povećanja dohotka od stočarske proizvodnje; razvija dopunske djelatnosti; provodi pokuse i druga istraživanja za unaprjeđenje stočarske proizvodnje; surađuje sa znanstvenim institucijama i stručnim službama; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika; informira poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira se i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe; potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.1.2.2. Odjel za savjetovanje u pčelarstvu

Članak 136.

Odjel za savjetovanje u pčelarstvu pruža stručne savjete, instrukcije i prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina; izrađuje tehničko-tehnološke upute i preporuke za unapređenje razvoja pčelarstva; pruža stručnu pomoć pčelarima s ciljem povećanja dohotka od pčelarske djelatnosti; razvija dopunske djelatnosti; provodi pokuse i druga istraživanja za unaprjeđenje pčelarstva; surađuje sa znanstvenim institucijama i stručnim službama, sudjeluje se u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju pčelara; informira pčelare putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i izvodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.1.3. Služba za izvještajno-prognozne poslove u poljoprivredi

Članak 137.

Služba za izvještajno-prognozne poslove u poljoprivredi pruža stručne savjete, edukacije, instrukcije i praktična predočenja radi prikaza te prijenosa svih znanja i vještina vezano uz poljoprivredu, okoliš i klimatske promjene; provodi poslove stručnog nadzora integrirane i ekološke proizvodnje radi njenog povećanja, zaštite prirode, očuvanja zdravlja ljudi, životinja i okoliša; sudjeluje u izradi tehnoloških uputa i preporuka te primjene obnovljivih izvora energije u poljoprivredi; organizira izvještajno prognozni poslove (IPP) s ciljem praćenja i prikupljanja podataka o pojavi štetnih organizama s ciljem određivanja optimalnih rokova i mjera suzbijanja; daje stručne savjete, instrukcije i vodi praktična predočenja iz područja integrirane zaštite bilja i održive uporabe pesticida; provodi praktični pokuse i druga istraživanja; surađuje sa znanstvenim institucijama i stručnim službama; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika; informira poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika i ribara

Članak 138.

Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika i ribara planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja mladih poljoprivrednika, poljoprivrednika, ribara i drugih dionika u ruralnom prostoru; daje stručnu podršku kod prijava na mjere potpore dohotku i tržišne mjere zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF); savjetuje i daje stručnu podršku korištenju potpora iz mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), mjera zajedničke ribarstvene politike i mjerama upravljanja u sektoru ribarstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), ekonomici poslovanja i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima, upravljanja rizicima na poljoprivrednim gospodarstvima, tržištu i marketingu poljoprivrednih proizvoda i usluga; savjetuje o uvođenju sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode; izrađuju stručne prezentacije i demonstracije iz svog djelokruga; daje podršku udruživanju poljoprivrednih proizvođača u proizvođačke organizacije i druge oblike udruživanja i zajedničkog nastupa na tržištu; informira o važećim propisima iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu i akvakulturi; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svojeg djelokruga; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu; informiraju poljoprivredna gospodarstva i subjekte u ribarstvu putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika i ribara, ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama

8.2.2. Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja

8.2.3. Služba za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike – Područna jedinica Zadar.

8.2.1. Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama

Članak 139.

Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja mladih poljoprivrednika, poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama potpore dohotku, tržišnim mjerama zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), ekonomike poslovanja, upravljanja financijama na poljoprivrednom gospodarstvu, upravljanju rizicima; savjetuje o dostupnosti izvora financiranja i financijskih instrumenata unutar programa ruralnog razvoja, tržištu i marketingu poljoprivrednih proizvoda i usluga u ruralnom području, promociji poljoprivrednih proizvoda i nepoljoprivrednih djelatnosti; savjetuje o uvođenju sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode, daje podršku udruživanju poljoprivrednih proizvođača u proizvođačke organizacije i druge oblike udruživanja i zajedničkog nastupa na tržištu; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svojeg djelokruga; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika, informira poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama, ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za ekonomiku poslovanja i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima

8.2.1.2. Odjel za stručnu podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnih mjera.

8.2.1.1. Odjel za ekonomiku poslovanja i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima

Članak 140.

Odjel za ekonomiku poslovanja i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima organizira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika iz područja ekonomike poslovanja, upravljanja financijama na poljoprivrednom gospodarstvu, planiranju investicija, upravljanju rizicima, savjetuje o dostupnosti kvalitetnih izvora financiranja; pruža stručnu podršku u korištenju financijskih instrumenata unutar programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); izrađuje i ažurira modele kalkulacija poljoprivredne proizvodnje, ekonomske analize pojedinih sektora poljoprivredne proizvodnje i nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom prostoru, izrađuju stručne ekonomsko-financijske podloge i analize, organizira i provodi stručna obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednika; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svojeg djelokruga; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima, organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.2.1.2. Odjel za stručnu podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnih mjera

Članak 141.

Odjel za stručnu podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnih mjera organizira i provodi poslove savjetovanja mladih poljoprivrednika, poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mogućnostima korištenja mjera potpore dohotku, tržišnim mjerama zajedničke poljoprivredne politike iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), uključivanju mladih i generacijskoj obnovi, tržištu i marketingu poljoprivrednih proizvoda i usluga u ruralnom području, promociji poljoprivrednih proizvoda i nepoljoprivrednih djelatnosti, uvođenju sustava kvalitete i standarda za poljoprivredne proizvode; daje podršku udruživanju mladih poljoprivrednika; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svojeg djelokruga; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju mladih poljoprivrednika; informira mlade poljoprivrednike putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.2.2. Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja

Članak 142.

Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama iz programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i nacionalnih mjera programa potpore ruralnom razvoju, tumači IAKS mjere programa ruralnog razvoja i informira korisnike; tumači uvjete i kriterije prihvatljivosti korisnika i projekta; tumači popratne propise koji su posredno i neposredno vezani uz projekt i korisnika potpore; informira o novostima iz programa ruralnog razvoja i nacionalnih mjera i programa potpore ruralnom razvoju; prati provođenje strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike u okviru mjere M01 i provođenje savjetodavnih usluga u okviru mjere M02; daje savjetodavnu podršku u okviru mjera potpore za uspostavu proizvođačkih grupa i organizacija, za obnovu poljoprivrednog potencijala uništenog elementarnim nepogodama, za smanjenje izloženosti rizicima, u okviru mjera koje definiraju potporu za sudjelovanje u sustavima kvalitete, prerade poljoprivrednih proizvoda, provođenja stručnih prikaza i demonstracija, dopunskih djelatnosti te dobrih praksi; daje mišljenja o provođenju propisa koji uređuju područja prerade i nepoljoprivredne djelatnosti; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja, ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za savjetovanje i podršku u korištenju mjera ruralnog razvoja

8.2.2.2. Odjel za podršku razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.

8.2.2.1. Odjel za savjetovanje i podršku u korištenju mjera ruralnog razvoja

Članak 143.

Odjel za savjetovanje i podršku u korištenju mjera ruralnog razvoja organizira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama iz programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i nacionalnih mjera programa potpore ruralnom razvoju, tumači IAKS mjere programa ruralnog razvoja i informira korisnike, tumači uvjete i kriterije prihvatljivosti korisnika i projekta te popratne propise koji su vezani uz projekt i korisnika potpore; informira o novostima iz programa ruralnog razvoja i nacionalnih mjera i programa potpore ruralnom razvoju; prati i koordinira provođenje strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike u okviru mjere M01 i provođenje savjetodavnih usluga u okviru mjere M02, provođenje stručnih prikaza i demonstracija, dopunskih djelatnosti, te dobrih praksi; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima, organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.2.2.2. Odjel za podršku razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima

Članak 144.

Odjel za podršku razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima organizira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama iz programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i nacionalnih mjera programa potpore ruralnom razvoju vezanih uz preradu poljoprivrednih proizvoda, prikaze i demonstracija vezanih uz tehnologiju prerade poljoprivrednih proizvoda; daju savjete iz područja nepoljoprivrednih djelatnosti i suvremenih tehnologija prerade, daje savjetodavnu podršku u okviru mjera koje definiraju potporu za sudjelovanje u sustavima kvalitete; daje mišljenje o provedbi propisa koji uređuju područja prerade i nepoljoprivredne djelatnosti; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.2.3. Služba za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike – Područna jedinica Zadar

Članak 145.

Služba za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike – Područna jedinica Zadar planira, koordinira i obavlja poslove vezane uz provedbu zajedničke ribarstvene politike iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF); sudjeluje u kreiranju mjera upravljanja i provedbi; planira, informira i educira o važećim propisima iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu i akvakulturi; sudjeluje u izradi, edukaciji i provođenju programa razvoja ribarstva i akvakulture; provodi edukacije u cilju promicanja znanja u ribarstvu i akvakulturi; potiče i pruža stručnu pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja subjekata u ribarstvu; daju tehničko – tehnološke savjete i pruža stručnu pomoć s ciljem povećanja konkurentnosti subjekata u ribarstvu; organizira i provodi prikaz novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ribarstva i akvakulture; pruža usluge savjetovanja subjektima u ribarstvu vezano uz nacionalne potpore i potpore iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo; obavlja poslove stručnog savjetovanja, informiranja i koordiniranja u području gospodarskog ribolova i akvakulture; organizira i provodi edukacije o načelima dobre higijenske prakse u ribarstvu i akvakulturi; organizira i provodi stručno osposobljavanje za gospodarski ribolov na moru te vodi registar o izdanim potvrdama; organizira i provodi stručno osposobljavanje za akvakulturu te vodi registar o izdanim potvrdama; informira o administrativnim postupcima potrebnim za pokretanje djelatnosti gospodarskog ribolova i djelatnosti akvakulture; sudjeluje u prikupljanju socioekonomskih podataka; surađuje s državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te nevladinim organizacijama; sudjeluje u međunarodnim projektima; surađuje strukovnim udruženjima, ribarskim udrugama, ribarskim zadrugama, organizacijama proizvođača, lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu te sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva i akvakulture; organizira, sudjeluje i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike – Područna jedinica Zadar, sa sjedištem u Zadru, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

Ispostava Ston (samostalni izvršitelj)

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj).

8.3. Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje

Članak 146.

Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje obavlja poslove organizacije rada područnih jedinica, planira, organizira, prati i provodi program rada područnih jedinica, izrađuje stručne planove, strategije, mjere i programe rada i razvoja te godišnja izvješća; prati i analizira podatke o izvršenju programa rada te analizira sudjelovanje područnih jedinica u provođenju savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu; planira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa poljoprivredne i ribarstvene politike financirane iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF); potiče osnivanje i rad različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu; provodi informiranje i izdavačku djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog prostora; sudjeluje u planiranju, organiziranju i izvođenju programa stručnog obrazovanja i osposobljavanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; planira se i predlaže sustav obrazovanja i stručnog usavršavanja službenika, planiraju se i koordiniraju programi osposobljavanja državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u okviru podmjere 2.3. programa ruralnog razvoja financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); sudjeluje u predlaganju i uspostavi evidencija i računalnih baza podataka radi unaprjeđenja rada; koordinira povezivanje područnih jedinica s radom znanstvenih i stručnih institucija te stručnih udruženja; sudjeluje u informiranju poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu putem sredstava javnog priopćavanja i stručnim izdavačkim radom; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe; sudjeluje u stručnim pripremama odgovarajućih pravilnika, odluka, planova, programa, zaključaka i izvješća; daje prijedloge za smjernice i planove te upravljanje radom u područnim jedinicama te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje, ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada

8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike.

8.3.1. Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada

Članak 147.

Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada obavlja poslove organizacije rada područnih jedinica, planira i organizira te prati i provodi program rada područnih jedinica, izrađuje stručne planove, strategije, mjere i programe rada i razvoja te godišnja izvješća; prate i analizira podatke o izvršenju programa rada, prati te analizira sudjelovanje područnih jedinica u provođenju savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; sudjeluje u planiranju, organiziranju i izvođenju programa stručnog obrazovanja i osposobljavanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; koordinira aktivnosti provođenja strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike u okviru mjere M01 iz PRR-a financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); planira se i predlaže sustav obrazovanja i stručnog usavršavanja službenika, planiraju se i koordiniraju programi osposobljavanja savjetnika u okviru podmjere 2.3. programa ruralnog razvoja financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); sudjeluje u predlaganju i uspostavi evidencija i računalnih baza podataka radi unaprjeđenja rada; sudjeluje u provedbi prikupljanja podataka; sudjeluje u organizaciji i izvođenju stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata s ciljem usvajanja novih znanja i vještina potrebnih za unapređenje savjetodavnog rada; daju prijedloge za smjernice i planove upravljanja radom u područnim jedinicama; prati rad i daje prijedloge za unaprjeđenje rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada, ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika

8.3.1.2. Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje.

8.3.1.1. Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika

Članak 148.

Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika obavlja poslove organiziranja, pripremanja, predlaganja i provedbe programa obrazovanja i osposobljavanja za potrebe poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu; izrađuju programe rada i strategije provedbe; analizira podatke o izvršenju programa te priprema godišnja izvješća o radu; planira, predlaže i koordinira strategiju komunikacije i prijenosa informacija; prati usklađenost sa zakonima i pravilnicima te drugim propisima kojima je utvrđeno obvezno obrazovanje i osposobljavanje; izrađuje plan potreba te predlaže mjere za unaprjeđenje navedenih područja; organizira suradnju i prati potrebe na području obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu sa srodnim međunarodnim organizacijama, ustanovama i drugim institucijama u inozemstvu; provodi programe obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednika kao mjere potpore razvoju poljoprivrede; koordinira i provodi aktivnosti provođenja strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike u okviru mjere M01 iz PRR-a financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); provodi stručno osposobljavanje kroz specijalističke trening tečajeve, seminare, demonstracijske aktivnosti, tečajeve s certifikatima za obrazovanje odraslih kojima se postiže visoka razina znanja i vještina; provodi program savjetovanja poljoprivrednika radi prijenosa novih tehnologija, inovacija, modernizacije i povećanja konkurentnosti; osmišljava programe obrazovanja i osposobljavanja za početnike, mlade i male poljoprivrednike, za održivu poljoprivrednu proizvodnju, provođenje prakse dobrog gospodarenja s ciljem očuvanja prirode i biološke raznolikosti; izrađuje analize i studije te priprema i ustrojava baze podataka te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.3.1.2. Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje

Članak 149.

Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje obavlja poslove planiranja, organiziranja i analiziranja potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; planira, koordinira i provodi programe obrazovanja i usavršavanja državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u okviru podmjere 2.3. programa ruralnog razvoja financirane iz Europskog poljoprivrednog onda za ruralni razvoj (EAFRD); izrađuje programe unapređenja rada i programe rada i strategije provedbe; analizira podatke o izvršenju programa te priprema godišnja izvješća o radu; predlaže i koordinira strategiju komunikacije i prijenosa informacija, metodoloških, socijalnih i osobnih savjetničkih vještina; osmišljava i uređuje savjetodavne alate i materijale koji služe povećanju učinaka savjetodavnog rada s poljoprivrednim gospodarstvima i ostvarivanju rezultata savjetodavnog rada; organizira i koordinira te pruža stručnu potporu državnim službenicima koji provode stručno savjetovanje prilikom komunikacije s poljoprivrednicima, u javnim nastupima, organizaciji radionica i predavanja za poljoprivrednike te predlaže i pomaže pri implementaciji modernih tehnologija i komunikacijskih metoda u savjetodavni rad; organizira suradnju sa srodnim međunarodnim organizacijama, ustanovama i drugim institucijama u inozemstvu; provodi stručno obrazovanje i usavršavanje kroz specijalističke trening tečajeve, seminare, demonstracijske aktivnosti, tečajeve s certifikatima za obrazovanje odraslih kojima se postiže visoka razina znanja, vještina i kompetencija državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; povezuje se i usklađuje s radom znanstvenih institucija i stručnih ustanova u organiziranju, provođenju i sudjelovanju u međunarodnim i domaćim projektima usmjerenim na razvoj standarda za kvalifikaciju i programa razvoja kompetencija državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; izrađuje analize i baze podataka o specijalnostima, vještinama i kompetencijama državnih službenika koji provode stručno savjetovanje te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike

Članak 150.

Služba za promociju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike obavlja poslove organizacije i koordinacije promocije mjere potpore dohotku i tržišnih mjera zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), mjera zajedničke ribarstvene politike i mjerama upravljanja u sektoru ribarstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF); planira i organizira pripremu stručnih, edukativnih i promotivnih materijala; osmišljava i uređuje materijale za objavu u tiskanim, elektroničkim i drugim medijima; koordinira i pruža stručnu potporu državnim službenicima koji provode stručno savjetovanje prilikom istupa u medijima, komunikaciji s poljoprivrednicima, u javnim nastupima, u organiziranju radionica i predavanja za poljoprivrednike te pomaže pri implementaciji modernih tehnologija i komunikacijskih metoda; organizira i koordinira stručno sudjelovanje državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u provedbi demonstracijskih aktivnosti financiranih iz PRR-a, radionica, prikaza u sklopu raznih manifestacija i događanja te sudjelovanje na javnim tribinama, okruglim stolovima, konferencijama i ostalim skupovima; prikuplja i obrađuje promotivni i stručne materijale i informacije za objave u medijima i putem komunikacijskih kanala, mrežnih stranica, društvenih mreža, video platformi; surađuje sa srodnim institucijama po pitanju prenošenja znanja i informacija te primjene inovacija u savjetodavnom radu u poljoprivredi i ribarstvu te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za promociju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike, ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne i ribarstvene politike

8.3.2.2. Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja.

8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne i ribarstvene politike

Članak 151.

Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne i ribarstvene politike obavlja poslove promocije mjera potpore dohotku i tržišnih mjera zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), mjera zajedničke ribarstvene politike i mjera upravljanja u sektoru ribarstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) sukladno komunikacijskim strategijama i planovima operativnih programa iz djelokruga Ministarstva te nacionalnih programa; planira i organizira izradu stručnih, edukativnih i promotivnih materijala te provodi kampanje promocije koristeći pritom tiskane, elektroničke i druge interne i eksterne kanale komunikacije; organizira i koordinira te pruža stručnu potporu državnim službenicima koji provode stručno savjetovanje prilikom istupa u medijima, komunikaciji sa poljoprivrednicima i ostalim korisnicima, u javnim nastupima, organizaciji radionica i predavanja za poljoprivrednike te predlaže i pomaže pri implementaciji modernih tehnologija i komunikacijskih metoda u savjetodavnom radu s ciljem što bolje informiranosti korisnika o mjerama poljoprivredne i ribarske politike te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.3.2.2. Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja

Članak 152.

Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja obavlja poslove organiziranja i koordiniranja demonstracijskih aktivnosti financiranih iz PRR-a, radionica, prikaza te nastupa državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u sklopu raznih manifestacija i događanja; planira sudjelovanje na raznim javnim tribinama, okruglim stolovima, konferencijama, i ostalim skupovima; prikuplja i obrađuju informacije za objave u medijima i putem komunikacijskih kanala, mrežnih stranica, društvenih mreža, video platformi i modernih komunikacijskih kanala; dogovara suradnju sa srodnim institucijama po pitanju prenošenja znanja i informacija te primjene novih i modernih tehnologija u poljoprivredi i ribarstvu te savjetodavnom radu; brine o protoku informacija bitnih za savjetodavni rad te olakšava rad državnih službenika koji provode stručno savjetovanje na terenu osiguravanjem pristupa raznim informacijama i bazama podataka potrebnih za savjetodavni rad; priprema odgovore na upite poljoprivrednika, prikuplja i obrađuje informacije za objave za krajnje korisnike te za učinkovitiji rad državnih službenika koji provode stručno savjetovanje na terenu te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.4. do 8.23. Službe za stručnu podršku – Područne jedinice Bjelovar, Čakovec, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Split, Sv. Ivan Zelina, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar

Članak 153.

Službe za stručnu podršku – Područne jedinice Bjelovar, Čakovec, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Split, Sv. Ivan Zelina, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar pružaju stručne savjete i praktične prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja, prijenosa znanja i vještina potrebnih razvoju poljoprivrede i ribarstva, obrazovanja i osposobljavanja putem predavanja, tečajeva, prezentacija i pojedinačnim savjetima i savjetima grupama i udrugama, koristeći savjetničke metode, alate i vještine; organizira i priprema manifestacije i izložbe, demonstracije i studijska putovanja s ciljem stručnog unapređivanja državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; pruža stručne usluge radi povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; provodi aktivnosti informiranja o mjerama zajedničke poljoprivredne politike; provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; promiče udruživanje poljoprivrednika; prikupljaj podatke o pojavi štetnih organizama; planira i prati objavljivanje preporuka i informacija o IPP poslovima; provodi nadzor u integriranoj i ekološkoj proizvodnji; sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; planira, organizira, provodi i prati programe i planove rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.4. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru obuhvaća područje Bjelovarsko-bilogorske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Bjelovar ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelji)

Ispostava Čazma (samostalni izvršitelji)

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelji)

Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelji).

8.5. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu obuhvaća područje Međimurske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Čakovec ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelji)

Ispostava Prelog (samostalni izvršitelji)

Ispostava Štrigova (samostalni izvršitelji).

8.6. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Delnice, sa sjedištem u Delnicama obuhvaća područje Primorsko-goranske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Delnice ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Čabar (samostalni izvršitelji)

Ispostava Čavle (samostalni izvršitelji)

Ispostava Krk (samostalni izvršitelji)

Ispostava Rab (samostalni izvršitelji).

8.7. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku obuhvaća područje Dubrovačko-neretvanske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Dubrovnik ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

Ispostava Metković (samostalni izvršitelji)

Ispostava Opuzen (samostalni izvršitelji)

Ispostava Ploče (samostalni izvršitelji)

Ispostava Ston (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vela Luka (samostalni izvršitelji).

8.8. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Gospić, sa sjedištem u Gospiću obuhvaća područje Ličko-senjske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Gospić ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)

Ispostava Otočac (samostalni izvršitelji).

8.9. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu obuhvaća područje Karlovačke županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Karlovac ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelji)

Ispostava Ozalj (samostalni izvršitelji)

Ispostava Slunj (samostalni izvršitelji).

8.10. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici obuhvaća područje Koprivničko-križevačke županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Koprivnica ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelji).

8.11. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Krapina, sa sjedištem u Krapini obuhvaća područje Krapinsko-zagorske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Krapina ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Bedekovčina (samostalni izvršitelji)

Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Klanjec (samostalni izvršitelji)

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

Ispostava Pregrada (samostalni izvršitelji)

Ispostava Zabok (samostalni izvršitelji)

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelji).

8.12. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek, sa sjedištem u Osijeku obuhvaća područje Osječko-baranjske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelji)

Ispostava Bizovac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelji)

Ispostava Našice (samostalni izvršitelji)

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)

Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelji).

8.13. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Pazin, sa sjedištem u Pazinu obuhvaća područje Istarske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Pazin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Brtonigla (samostalni izvršitelji)

Ispostava Buzet (samostalni izvršitelji)

Ispostava Labin (samostalni izvršitelji)

Ispostava Pula (samostalni izvršitelji).

8.14. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Požega, sa sjedištem u Požegi obuhvaća područje Požeško-slavonske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Požega ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Kaptol (samostalni izvršitelji)

Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Pleternica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Požega (samostalni izvršitelji).

8.15. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Sisak, sa sjedištem u Sisku obuhvaća područje Sisačko-moslavačke županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Sisak ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Glina (samostalni izvršitelji)

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelji)

Ispostava Lipovljani (samostalni izvršitelji)

Ispostava Novska (samostalni izvršitelji)

Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelji)

Ispostava Popovača (samostalni izvršitelji)

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelji)

Ispostava Sunja (samostalni izvršitelji).

8.16. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu obuhvaća područje Brodsko-posavske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Slavonski Brod ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Gundinci (samostalni izvršitelji)

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelji)

Ispostava Oprisavci (samostalni izvršitelji)

Ispostava Oriovac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelji).

8.17. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Split, sa sjedištem u Splitu obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Imotski (samostalni izvršitelji)

Ispostava Kaštel Sućurac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Makarska (samostalni izvršitelji)

Ispostava Omiš (samostalni izvršitelji)

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelji)

Ispostava Solin (samostalni izvršitelji)

Ispostava Split (samostalni izvršitelji)

Ispostava Stari Grad (samostalni izvršitelji)

Ispostava Supetar (samostalni izvršitelji)

Ispostava Trogir (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vis (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vrgorac (samostalni izvršitelji).

8.18. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Sv. Ivan Zelina, sa sjedištem u Sv. Ivanu Zelini obuhvaća područje Zagrebačke županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Sv. Ivan Zelina ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Dugo Selo (samostalni izvršitelji)

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelji)

Ispostava Kloštar Ivanić (samostalni izvršitelji)

Ispostava Pušća (samostalni izvršitelji)

Ispostava Sveta Nedelja (samostalni izvršitelji)

Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vukovina (samostalni izvršitelji).

8.19. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku obuhvaća područje Šibensko-kninske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Šibenik ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Drniš (samostalni izvršitelji)

Ispostava Knin (samostalni izvršitelji)

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelji).

8.20. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu obuhvaća područje Varaždinske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelji)

Ispostava Ludbreg (samostalni izvršitelji)

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vidovec (samostalni izvršitelji).

8.21. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Virovitica, sa sjedištem u Virovitici obuhvaća područje Virovitičko-podravske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Virovitica ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Pitomača (samostalni izvršitelji)

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelji)

Ispostava Suhopolje (samostalni izvršitelji)

Ispostava Špišić Bukovica (samostalni izvršitelji)

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelji).

8.22. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru obuhvaća područje Vukovarsko-srijemske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Vukovar ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Cerna (samostalni izvršitelji)

Ispostava Drenovci (samostalni izvršitelji)

Ispostava Ilok (samostalni izvršitelji)

Ispostava Nijemci (samostalni izvršitelji)

Ispostava Otok (samostalni izvršitelji)

Ispostava Stari Mikanovci (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelji)

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)

Ispostava Županja (samostalni izvršitelji).

8.23. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Zadar, sa sjedištem u Zadru obuhvaća područje Zadarske županije.

U Službi za stručnu podršku – Područna jedinica Zadar ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Benkovac (samostalni izvršitelji)

Ispostava Biograd na Moru (samostalni izvršitelji).

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji).

9. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

Članak 154.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavlja upravne i druge poslove iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi strategije zdravlja životinja; provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, iskorjenjivanje, istraživanje izbijanja bolesti životinja uključujući i zoonoze; analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja EK, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu; izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) upravlja i koordinira njihovu provedbu; donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te obavlja druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe; brine o dobrobiti životinja na način da sudjeluje u izradi prijedloga propisa kojima se uređuju uvjeti držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama; objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane; usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu te uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), sustavom administrativne pomoći i suradnje (AAC) i sustavom za praćenje i suzbijanje prijevara u hrani (FF); koordinira i komunicira u području sigurnosti hrane unutar tijela državne uprave i drugih institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane, ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje, izradu višegodišnjeg plana službenih kontrola, financiranje službenih kontrola, sudjelovanje u izradi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; u odnosu na međunarodni promet obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području RH i EU koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama (u daljnjem tekstu: GVP) i u unutrašnjem prometu EU; sudjeluje u izradi prijedloga propisa kojima se propisuju uvjeti za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane ustrojavaju se:

9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravnu i financijsku podršku

9.2. Sektor za zdravlje i zaštitu životinja

9.3. Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo.

9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravnu i financijsku podršku

Članak 155.

Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravnu i financijsku podršku određuje i prati ustroj i funkcioniranje veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za strategiju razvoja veterinarske službe i unaprjeđenja kvalitete; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; sudjeluje u postupku dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; sudjeluje u postupku imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u postupku povjeravanja poslova kontrolnim tijelima; priprema izvješća o povjerenim poslovima za EK; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, daje stručna mišljenja i odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske djelatnosti; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske djelatnosti te veterinarskih informacijskih sustava s odgovarajućim propisima EU; utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti; koordinira pripremom i provedbom veterinarskih pregleda gospodarstava kroz mrežu ovlaštenih veterinarskih organizacija u svrhu implementacije veterinarskih propisa i savjetovanja posjednika životinja o obvezama koje iz njih proizlaze i koje moraju ispunjavati kroz višestruku sukladnost za dobivanje novčanih potpora, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s službenim i referentnim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza Ministarstva prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja, prati i sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva RH u području veterinarstva i sigurnosti hrane s pravnom stečevinom EU i koordinira na području donošenja nacionalnog zakonodavstva, usklađivanja zakonodavstva i primjene zakonodavstva; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja sigurnosti hrane i veterinarstva te notifikaciju direktiva u tom području; koordinira pripremu stajališta u nadležnosti rada Uprave na temelju dostavljenih prijedloga EK; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva, sigurnosti hrane i međunarodnih institucija; prati događanja u području veterinarstva i sigurnosti hrane u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske djelatnosti u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama; priprema godišnji plan edukacija i sudjeluje u organizaciji edukacija u području veterinarstva i sigurnosti hrane koje se provode u suradnji s institucijama EU; predstavlja kontakt točku u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom u području edukacija u veterinarstvu; predstavlja kontakt točku na području edukacija u veterinarstvu i to u okviru programa »Bolji treninzi za sigurniju hranu« (»Better Training for Safer Food«), te za druge edukacije iz područja veterinarstva koje se provode u organizaciji institucija EU koje prosljeđuje nacionalna kontakt točka u Ministarstvu; pruža stručnu pomoć pri obradi pravnih pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; pruža stručnu pomoć službenicima Uprave u vođenju upravnog postupka; daje mišljenje i pojašnjenja u svezi s provedbom propisa iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga rada Uprave; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava; priprema propise potrebne za funkcioniranje informatičkih sustava i baza podataka te obavlja odgovarajuće poslove na uspostavi i održavanju informatičkih sustava i baza podataka, izrađuje i održava web-stranice Uprave; analizira potrebe Uprave glede računalne opreme i računalnih programa te priprema svu potrebnu dokumentaciju za nabavu, educira službenike Uprave u korištenju računalne opreme i programa; osigurava funkcionalnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka u informacijskom sustavu Uprave; daje stručnu pomoć službenicima Uprave u korištenju informatičkih sustava te obavlja i druge poslove koji su u svezi informatičkih sustava i baza podataka, osigurava učinkovite suradnje i koordinacije aktivnosti službenih kontrola te za komunikaciju i izvješćivanje u sustavu službenih kontrola u područjima hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, koordinira rad nadležnih tijela za provedbu službenih kontrola; izrađuje Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja (u daljnjem tekstu: VNPSK); sudjeluje u izradi godišnjih planova službenih kontrola i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; sudjeluje u izradi procedura i kontrolnih lista za provođenje službenih kontrola; predstavlja kontakt točku s EK u odnosu na VNPSK i godišnja izvješća; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija u području hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola i subjekata; sudjeluje u izradi vodiča i uputa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravnu i financijsku podršku ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti

9.1.2. Služba za pravnu i financijsku podršku.

9.1.1. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti

Članak 156.

Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati za dobivanje javnih ovlasti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; utvrđuje uvjete i vodi upisnik objekata za poslovanje s reprodukcijskim materijalom; sudjeluje u postupku dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; sudjeluje u postupku imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, tumači propise u području djelokruga rada, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske djelatnosti; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe s odgovarajućim propisima EU; priprema i koordinira provedbom mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa kroz sustav veterinarskih pregleda gospodarstava, priprema propise potrebne za funkcioniranje informatičkih sustava i baza podataka te obavlja odgovarajuće poslove na uspostavi i održavanju informatičkih sustava i baza podataka, izrađuje i održava web-stranice Uprave; prikuplja prijedloge, analizira i koordinira predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta; analizira potrebe Uprave glede računalne opreme i računalnih programa te priprema svu potrebnu dokumentaciju za nabavu, educira službenike Uprave u korištenju računalne opreme i programa; osigurava funkcionalnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka u informacijskom sustavu Uprave; daje stručnu pomoć službenicima Uprave u korištenju informatičkih sustava te obavlja i druge poslove koji su u svezi informatičkih sustava i baza podataka, osigurava učinkovite suradnje i koordinacije aktivnosti službenih kontrola te za komunikaciju i izvješćivanje u sustavu službenih kontrola u područjima hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, koordinira rad nadležnih tijela za provedbu službenih kontrola; izrađuje VNPSK; sudjeluje u izradi godišnjih planova službenih kontrola i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; sudjeluje u izradi procedura i kontrolnih lista za provođenje službenih kontrola; predstavlja kontakt točku s EK u odnosu na VNPSK i godišnja izvješća; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija u području hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola i subjekata; sudjeluje u izradi vodiča i uputa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju veterinarske djelatnosti ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti i koordinaciju u području hrane i hrane za životinje

9.1.1.2. Odjel za ovlašćivanje laboratorija i informatičke sustave.

9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti i koordinaciju u području hrane i hrane za životinje

Članak 157.

Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti i koordinaciju u području hrane i hrane za životinje određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje prijedloge propisa o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati za dobivanje javnih ovlasti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; utvrđuje uvjete i vodi upisnik objekata za poslovanje s reprodukcijskim materijalom; sudjeluje u postupku dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; sudjeluje u postupku imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za unaprjeđenje kvalitete u provedbi veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, tumači propise u području djelokruga rada, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe s odgovarajućim propisima EU; priprema i koordinira provedbom mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa kroz sustav veterinarskih pregleda gospodarstava, planira, sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva vezano uz provođenje službenih kontrola u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja; obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području službenih kontrola u području hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih tijela državne uprave i drugih institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane, zdravlja i zaštite životinja; sudjeluje u izradi propisa, vodiča i drugih dokumenata iz područja djelokruga; donosi jedinstveni VNPSK; sudjeluje u izradi godišnjih planova službenih kontrola i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; sudjeluje u izradi procedura i kontrolnih lista za provođenje službenih kontrola; predstavlja kontakt točku s EK u odnosu na VNPSK i godišnja izvješća; sudjeluje u provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; sudjeluju u pripremi audita i inspekcije od strane EK i predstavnika trećih zemalja; sudjeluje u pripremi, izradi planova i programa monitoringa kao i u izvješćivanju te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel za ovlašćivanje laboratorija i informatičke sustave

Članak 158.

Odjel za ovlašćivanje laboratorija i informatičke sustave sudjeluje u izradi prijedloga propisa kojima se uređuje postupak i način ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija u područjima hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja; sudjeluje u izradi prijedloga propisa o uvjetima kojima moraju udovoljiti laboratoriji kako bi bili ovlašteni za potrebe službene kontrole u području hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja; koordinira postupak ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija te surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i drugim institucijama; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija u području hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola i subjekata; sudjeluje u izradi vodiča i uputa; sudjeluje u izradi propisa te pisanih procedura službenih kontrola; priprema propise potrebne za funkcioniranje informatičkih sustava i baza podataka te obavlja odgovarajuće poslove na uspostavi i održavanju informatičkih sustava i baza podataka, izrađuje i održava web-stranice Uprave; prikuplja prijedloge, analizira i koordinira predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta; analizira potrebe Uprave glede računalne opreme i računalnih programa te priprema svu potrebnu dokumentaciju za nabavu, educira službenike Uprave u korištenju računalne opreme i programa; osigurava funkcionalnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka u informacijskom sustavu Uprave; daje stručnu pomoć službenicima Uprave u korištenju informatičkih sustava te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

9.1.2. Služba za pravnu i financijsku podršku

Članak 159.

Služba za pravnu i financijsku podršku sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva i sigurnosti hrane osobito u dijelu zakonodavnih aktivnosti koje se odnose na preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva i sigurnosti hrane; prati i izvješćuje o njegovoj provedbi odnosno njegovoj usklađenosti sa zakonodavstvom EU, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; pruža stručnu pomoć službenicima Uprave u vođenju upravnog postupka; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga Uprave o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga Uprave; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; notificira direktive u području veterinarstva i sigurnosti hrane; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija; prati događanja u području veterinarstva u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama, obavlja poslove vezano uz financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla, sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, što uključuje izdavanje računa subjektima u poslovanju s hranom za provedene službene kontrole, veterinarske preglede i troškove certificiranja, kontrolira prikupljanje pristojbi i naknada za službene kontrole, dostavlja opomene subjektima u poslovanju s hranom i prijedloge za pokretanje ovršnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava, obavlja i druge poslove u svezi s financiranjem službenih kontrola, priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s Hrvatskom veterinarskom komorom (u daljnjem tekstu: HVK) i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, kako mjera zaštite zdravlja životinja tako i svih drugih mjera u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti, kad je to potrebno izlazi na procjenu; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete posjednicima za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za pravnu i financijsku podršku ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta

9.1.2.2. Odjel za financiranje službenih kontrola i troškove u veterinarstvu.

9.1.2.1. Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta

Članak 160.

Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva osobito u dijelu zakonodavnih aktivnosti koje se odnose na preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva; prati i izvješćuje o njegovoj provedbi odnosno njegovoj usklađenosti sa zakonodavstvom EU, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; pruža stručnu pomoć službenicima Uprave u vođenju upravnog postupka; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga Uprave; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; notificira direktive u području veterinarstva; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija; prati događanja u području veterinarstva u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete posjednicima za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel za financiranje službenih kontrola i troškove u veterinarstvu

Članak 161.

Odjel za financiranje službenih kontrola i troškove u veterinarstvu obavlja poslove vezano uz područje veterinarstva, u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla. Odjel sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, što uključuje izdavanje računa subjektima u poslovanju s hranom za provedene službene kontrole, veterinarske preglede i troškove certificiranja, kontrolira prikupljanje pristojbi i naknada za službene kontrole, dostavlja opomene subjektima u poslovanju s hranom i prijedloge za pokretanje ovršnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava, a obavlja i druge poslove u svezi s financiranjem službenih kontrola; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, kako mjera zaštite zdravlja životinja tako i svih drugih mjera u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti, kad je to potrebno izlazi na procjenu; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora, priprema i predlaže sadržaj ugovora o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor za zdravlje i zaštitu životinja

Članak 162.

Sektor za zdravlje i zaštitu životinja donosi strategiju zdravlja i zaštite životinja i obavlja poslove u području zdravlja i zaštite životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza, praćenja antimikrobne rezistencije na razini primarne proizvodnje, osiguranja dobrobiti životinja te u području veterinarsko-zdravstvenih, zoohigijenskih i biosigurnosnih mjera tijekom uzgoja, držanja i prometa životinja; prikuplja, prati i analizira podatke o bolestima životinja i antimikrobnoj rezistenciji u zemlji i svijetu, dostavlja podatke o pojavi bolesti i rezultatima nadziranja EK, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE), susjednim zemljama te drugim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu; planira i donosi mjere u svrhu ranog otkrivanja i iskorjenjivanja bolesti životinja; izrađuje programe nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenja bolesti životinja te po potrebi dostavlja iste EK u svrhu odobravanja i njihovog sufinanciranja; prati, prikuplja i analizira podatke o provedbi programa te izrađuje izvješća o provedbi za objavu i/ili dostavu izvješća EK u svrhu sufinanciranja; izrađuje krizne planove za postupanje u slučaju izbijanja određenih, naročito opasnih zaraznih bolesti, sudjeluje u upravljanju, organizaciji i koordinaciji njihove provedbe te planira i organizira nabavu i skladištenje zaliha lijekova, cjepiva te drugih sredstava i opreme za postupanje u kriznim situacijama; sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava u području zdravlja i zaštite životinja te procjenjuje ekonomske učinke mjera u području zdravlja i zaštite životinja; provodi stručni nadzor u području zdravlja i zaštite životinja; provodi i usklađuje propise i opće akte iz područja zdravlja i dobrobiti životinja s pravnom stečevinom EU; surađuje u izradi propisa i općih akata u području označavanja i registracije životinja, uvjeta za uzgoj, držanje i prijevoz životinja te mjera biosigurnosti i usklađivanju istih s pravnom stečevinom EU; prikuplja podatke, izrađuje vodiče, upute te provodi edukacije o primjeni propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; sudjeluje i provodi procjene rizika, sudjeluje u planiranju službenih kontrola u području zdravlja životinja, dobrobiti, registracije, označavanja i prometa životinja te veterinarsko-zdravstvenih, zoohigijenskih uvjeta i biosigurnosti; sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća; sudjeluje u radu tijela Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela u području zdravlja životinja i zoonoza, dobrobiti i službenih kontrola iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; daje stručna mišljenja iz svog djelokruga; sudjeluje u donošenju programa rada i strategija na nacionalnoj razini te pripremi i izradi stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU te obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zdravlje životinja i zoonoze, dobrobit životinja, premještanje životinja, veterinarsko-zdravstvene i zoohigijenske uvjete te biosigurnost; predstavlja kontakt točku u koordinaciji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE); sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu EU; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih zemalja; sudjeluje u pripremi stajališta za SPS pitanja i u radu SPS radnih grupa; sudjeluje u radu radne grupe Vijeća EU (Potsdam grupa); sudjeluje u izradi prijedloga propisa o uvjetima za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; prati međunarodne propise izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucije; sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih zemalja; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenje TRACES sustava, sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; sudjeluje u provedbi sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za zdravlje i zaštitu životinja, ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za zdravlje životinja

9.2.2. Služba za međunarodni promet.

9.2.1. Služba za zdravlje životinja

Članak 163.

Služba za zdravlje životinja predlaže i priprema strategiju zdravlja životinja provodi poslove u području zdravlja i dobrobiti životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, izrađuje, prati provedbu i priprema izvješća za programe nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja koji se odobravaju i sufinanciraju od strane EU i programe na nacionalnoj razini; priprema programe mjera za rano otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i zdravstvenim statusima u odnosu na bolesti životinja; prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u Republici Hrvatskoj i svijetu; procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih bolesti životinja, priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti te o tome izvješćuje međunarodne i nacionalne institucije i organizacije (OIE, EK i druge); prikuplja podatke, izrađuje vodiče, upute te provodi edukacije o primjeni propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; sudjeluje i provodi procjene rizika, sudjeluje u planiranju službenih kontrola u području zdravlja životinja, dobrobiti, registracije, označavanja i prometa životinja te veterinarsko-zdravstvenih, zoohigijenskih uvjeta i biosigurnosti; sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća; sudjeluje u radu tijela Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela u području zdravlja životinja i zoonoza, dobrobiti i službenih kontrola iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; izrađuje krizne planove te organizira upravljanje i koordinira postupanje i provedbu mjera u kriznim situacijama; planira i predlaže nabavu te organizira skladištenje zaliha lijekova, cjepiva te drugih sredstava i opreme za postupanje u kriznim situacijama; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi stručni nadzor u području zdravlja životinja; izrađuje mišljenja, izvješća, i upute o provedbi propisa te obavlja poslove edukacije o primjeni propisa u području zdravlja životinja; provodi i usklađuje propise i opće akte iz područja zdravlja životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela po pitanju zdravlja životinja; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zdravlje životinja i zoonoze; sudjeluje u izradi propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja i njihovu dobrobit, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu EU; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih zemalja; sudjeluje u pripremi stajališta za SPS pitanja i u radu SPS radnih grupa; sudjeluje u radu radne grupe Vijeća EU (Potsdam grupa); propisuje uvjete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih zemalja; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza; izrađuje procjenu rizika u dijelu koji se odnosi na promet životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla te opasnosti koje isti imaju po zdravlje ljudi i životinja u RH; sudjeluje u izradi nacionalnog godišnjeg plana uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza; sudjeluje u definiranju potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti; sudjeluje u provedbi sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i TRACES sustava; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za zdravlje životinja, ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za veterinarsku epidemiologiju

9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje i procjenu rizika

9.2.1.3. Odjel za zaštitu životinja.

9.2.1.1. Odjel za veterinarsku epidemiologiju

Članak 164.

Odjel za veterinarsku epidemiologiju provodi epidemiološke analize, izrađuje i prati provedbu programa nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja i antimikrobne rezistencije radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza; priprema i provodi epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja bolesti životinja i zoonoza; sudjeluje u izradi, provedbi i usklađivanju propisa koji se odnose na zdravlje životinja s propisima EU; izrađuje, prati provedbu i priprema izvješća za programe nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja koji se odobravaju i sufinanciraju od strane EU, prikuplja podatke i istražuje pojavu zoonoza uključujući podatke iz kliničkih i veterinarskih dijagnostičkih laboratorija o izbijanju zoonoza u životinja; izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji zoonoza u životinja; razmjenjuje informacije te surađuje s tijelima nadležnim za zdravstvo u cilju unaprjeđenja suradnje po pitanju izbijanja zoonoza kod ljudi i životinja; koordinira sustav zdravlja životinja te provedbu i donošenje propisa i mjera iz područja zdravlja životinja u okviru Zakona o zdravlju životinja te svih s njime povezanih sekundarnih akata usvojenih na razini EU; izrađuje programe rada za izradu nacionalnih propisa, smjernice, upute i vodiče te organizira i provodi edukacije o provedbi i primjeni EU i nacionalnih propisa u području zdravlja životinja i antimikrobne rezistencije; predlaže mjere i aktivnosti na nacionalnoj razini u svrhu učinkovite provedbe propisa i mjera te unaprjeđenja sustava u području zdravlja životinja; uspostavlja i koordinira radne i stručne skupine u svrhu pripreme stajališta, mišljenja te nacionalnih propisa u području zdravlja životinja; koordinira laboratorije te druga tijela, službe i organizacije u sustavu zdravlja životinja; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela po pitanju zdravlja životinja; prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u RH i svijetu; upravlja bazom podataka o bolestima životinja u RH; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; priprema i izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji bolesti i zoonozama u životinja te o tome izvješćuje javnost i zainteresirane organizacije i tijela u zemlji i međunarodne organizacije (OIE i dr.); izrađuje godišnja izvješća o pojavi antimikrobne rezistencije iz djelokruga rada Uprave; sudjeluje u provedbi, izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koji se odnose na kontrolu bolesti životinja i zoonoza s propisima EU; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela po pitanju zdravlja životinja; obavlja i druge poslove određene zakonom u području zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje i procjenu rizika

Članak 165.

Odjel za krizno planiranje i procjenu rizika vodi poslove planiranja, organizacije i koordiniranja mjera koje se provode u kriznim situacijama te unaprjeđenja i provedbe mjera biosigurnosti; izrađuje nacionalne krizne planove koji se provode pri izbijanju određenih, naročito opasnih bolesti životinja, redovito ih ažurira i unaprjeđuje te koordinira izradu lokalnih kriznih planova; organizira vježbe simulacije izbijanja bolesti životinja te provodi procjenu primjenjivosti i učinkovitosti kriznih planova na terenu; razmjenjuje informacije u području kriznog planiranja s drugim državama i/ili lokalnim tijelima, institucijama, udrugama te drugim zainteresiranima u zemlji i inozemstvu; predlaže mjere i aktivnosti u svrhu povećanja kapaciteta za spremnost u kriznim situacijama; inicira i koordinira izradu kriznih planova laboratorija, objekata i drugih tijela i institucija; planira i predlaže nabavu te organizira skladištenje zaliha lijekova, cjepiva te drugih sredstava i opreme za postupanje u kriznim situacijama; prikuplja podatke i izrađuje izvješća i objave za javnost o svim mjerama koje se provode u kriznim situacijama; provodi i sudjeluje u procjenama rizika od unošenja ili širenja određenih bolesti životinja te daje smjernice za smanjenje i upravljanje rizicima; organizira edukacije u području kriznog planiranja; izrađuje vodiče, upute i obrasce za prikupljanje i praćenje provedbe te troškova provedbe mjera u kriznim situacijama; izrađuje propise, vodiče, upute i upitnike u svrhu unaprjeđenja biosigurnosnih uvjeta tijekom uzgoja, držanja i prijevoza životinja; prati i analizira provedbu biosigurnosnih mjera, te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja; sudjeluje u radu drugih nadležnih tijela u području uzgoja, držanja i prometa životinja; vodi evidenciju objekata i operatera u odnosu na biosigurnost; izrađuje stručne informacije, izvješća, tumači propise, daje stručna mišljenja te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa te provodi usklađivanje propisa i općih akata iz područja biosigurnosti s odgovarajućim propisima EU; sudjeluje u koordinaciji sustava zdravlja životinja te provedbi i donošenju propisa i mjera iz područja zdravlja životinja u okviru Zakona o zdravlju životinja te svih s njime povezanih sekundarnih akata usvojenih na razini EU; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela po pitanju zdravlja životinja i biosigurnosti; surađuje i prikuplja mišljenja drugih nadležnih tijela i organizacija u svrhu donošenja stajališta iz navedenog područja; predlaže mjere i aktivnosti na nacionalnoj razini u svrhu učinkovite provedbe propisa i mjera te unaprjeđenja sustava u području kriznog planiranja i biosigurnosti; uspostavlja i koordinira radne i stručne skupine u svrhu pripreme stajališta, mišljenja te nacionalnih propisa u navedenom području; obavlja i druge poslove određene zakonom u području zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.3. Odjel za zaštitu životinja

Članak 166.

Odjel za zaštitu životinja donosi strategiju za unaprjeđenje zaštite i dobrobiti životinja, obavlja poslove u području zaštite životinja u svrhu osiguranja njihove dobrobiti; sudjeluje u donošenju propisa kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti u odnosu na dobrobit životinja pri uzgoju i držanju životinja u svrhu proizvodnje na farmama, kućnih ljubimaca, pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata, pri usmrćivanju, klanju, prijevozu, životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima i na izložbama, pri snimanju filmova i televizijskih emisija, životinja za pokuse i druga istraživanja, životinja za društvo, napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata, prijevoznika životinja, pratitelja životinja, pravnih osoba koje obavljaju pokuse na životinjama, pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju životinje za pokuse te za proizvodnju bioloških pripravaka, uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca, zooloških vrtova, skloništa za životinje, trgovina za prodaju kućnih ljubimaca te druge upisnike u odnosu na zaštitu životinja; vodi evidenciju o izdanim potvrdama o odobrenju prijevoznih sredstava za životinje; provodi stručni nadzor u području zaštite i dobrobiti životinja; surađuje s udrugama za zaštitu životinja i drugim nevladinim udrugama; surađuje sa znanstveno istraživačkim institucijama iz područja zaštite životinja; prikuplja te analizira podatke i informacije o vrsti i intenzitetu problema u području zaštite i dobrobiti životinja te o načinu, opsegu i intenzitetu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite i dobrobiti životinja; vodi program za praćenje i analiziranje te izvješćivanje o provedbi odredbi propisa iz područja zaštite i dobrobiti životinja, organizira seminare i stručne skupove iz područja zaštite životinja, izrađuje stručne informacije, izvješća, daje stručna mišljenja i odgovara na upite; odobrava programe osposobljavanja osoblja pravnih i fizičkih osoba koje brinu o životinjama te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja zaštite i dobrobiti životinja; izrađuje i provodi usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u provedbi projekata prilagodbe nacionalnih propisa sa propisima EU, izrađuje izvješća za EK iz područja zaštite životinja; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija, agencija i tijela u području zaštite životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za međunarodni promet

Članak 167.

Služba za međunarodni promet sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu EU; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih zemalja; sudjeluje u pripremi stajališta za SPS pitanja i u radu SPS radnih grupa; sudjeluje u radu radne grupe Vijeća EU (Potsdam grupa); propisuje uvjete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; prati međunarodne propise izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucije; sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih zemalja; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; prati epizootiološku situaciju u državama izvoznicama, osobito pojavu opasnih zaraznih bolesti koje nanose veliku ekonomsku štetu; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza; sudjeluje u izradi zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi nacionalnog godišnjeg plana uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza; sudjeluje u definiranju potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti uvezeni životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla iz uvoza i provoza; sudjeluje u procjeni posljedica (za zdravlje ljudi i životinja, ekonomsku štetu) od unošenja nepoželjnih mikroorganizama i/ili drugih štetnih tvari; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; predstavlja kontakt točku za upravljanje TRACES sustavom i sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenje TRACES sustava, sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; sudjeluje u provedbi sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi; predstavlja kontakt točku za provođenje na području edukacija iz područja međunarodnog prometa u odnosu na zdravlje životinja u veterinarstvu i to u okviru programa »Bolji treninzi za sigurniju hranu« (»Better Training for Safer Food«), TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange) te za druge edukacije iz područja veterinarstva koje se provode u organizaciji institucija EU koje prosljeđuje nacionalna kontakt točka u Ministarstvu; surađuje s Hrvatskom veterinarskom komorom za edukacije u veterinarstvu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo

Članak 168.

Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo obavlja poslove provedbe veterinarske djelatnosti i osiguravanje opće sigurnosti hrane u cilju zaštite zdravlja ljudi u području hrane, hrane životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), antimikrobne rezistencije i kontrole rezidua u hrani i hrani za životinje; planira i usklađuje propise iz područja sigurnosti hrane i veterinarskog javnog zdravstva (u daljnjem tekstu: VJZ) sa zakonodavstvom EU; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), sustavom administrativne pomoći i suradnje (AAC), sustavom za praćenje i suzbijanje prijevara u hrani (FF), sustavom e-prodaje; priprema stajališta u nadležnosti rada Sektora na temelju dostavljenih prijedloga EK i Vijeća; aktivno sudjeluje u radnim skupinama EK i Vijeća uključujući odbore Codex Alimentariusa; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata iz područja sigurnosti hrane i veterinarskog javnog zdravstva; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu, hranu životinjskog podrijetla, nusproizvode životinjskog podrijetla, hranu za životinje, VMP, antimikrobnu rezistenciju te za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja, AAC i FF sustavom; sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenja TRACES sustava u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; daje stručna mišljenja i upute za primjenu propisa iz svoga djelokruga; izrađuje procedure, vodiče i surađuje u izradi kontrolnih lista iz svoga djelokruga; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa (rezidua u hrani i hrani za životinje, monitoringa mora i školjkaša i dr.); sudjeluje u radu kriznih stožera sukladno djelokrugu; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP-a; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola, vodi upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnike VMP-a odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi druge upisnike u odnosu na proizvodnju i promet VMP-a; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; procjenjuje vodiče dobre higijenske, dobre proizvođačke i dobre distributivne prakse udruga proizvođača, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga, koordinira provođenje misija s Općom upravom za zdravlje i sigurnost hrane EK iz područja djelokruga; surađuje s EK u području veterinarstva i sigurnosti hrane; surađuje s nadležnim tijelima za veterinarstvo i sigurnost hrane; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo ustrojavaju se:

9.3.1. Služba za sigurnost hrane

9.3.2. Služba za veterinarsko javno zdravstvo.

9.3.1. Služba za sigurnost hrane

Članak 169.

Služba za sigurnost hrane planira i usklađuje propise iz područja hrane te hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; predlaže propise u području organizacije nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene za hranu i hranu životinjskog podrijetla; obavještava EK i države članice EU o donesenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u provedbi sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje (RASFF) sustava administrativne pomoći i suradnje (AAC), sustava za praćenje i suzbijanje prijevara u hrani (FF), sustava e-prodaje; sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenja TRACES sustava u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području sigurnosti hrane i veterinarskog javnog zdravstva; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu i za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane; daje stručna mišljenja i upute za primjenu propisa iz područja hrane i hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi procedura, vodiča i kontrolnih lista iz područja hrane; izrađuje i prati provedbu programa i planova monitoringa; izrađuje izvješća iz djelokruga i prosljeđuje ih EK; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području sigurnosti hrane; procjenjuje vodiče dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse izrađene od strane udruge proizvođača; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravstvo vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri Ministarstvu; vodi registre, evidencije te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za sigurnost hrane ustrojavaju se:

9.3.1.1. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

9.3.1.2. Odjel za sigurnost hrane, prijevare u hrani i e-prodaju

9.3.1.3. Odjel za RASFF i AAC.

9.3.1.1. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 170.

Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla vodi, ažurira i objavljuje upisnike registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima, upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; vodi evidencije objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su brisani iz upisnika; sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenja TRACES sustava u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla te službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi nacionalnih mjera za prilagodbu propisanih zahtjeva higijene za hranu životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju, sljedivosti hrane i sustavu samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; sudjeluje u procjeni rizika i planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi procedura, vodiča i kontrolnih lista iz područja hrane životinjskog podrijetla, posebice u odnosu na postupak odobravanja i registriranja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.1.2. Odjel za sigurnost hrane, prijevare u hrani i e-prodaju

Članak 171.

Odjel za sigurnost hrane, prijevare u hrani i e-prodaju planira i usklađuje propise iz područja sigurnosti hrane sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja sigurnosti hrane sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole hrane; sudjeluje u izradi propisa u cilju uspostavljanja sustava i olakšavanja provedbe propisa subjektima u poslovanju s hranom; sudjeluje u izradi propisa za uspostavu sustava kako bi se omogućila provedba europskih propisa te s ciljem olakšavanja primjene EU propisa, osobito malim subjektima u poslovanju s hranom, s ciljem omogućavanja nastavka primjene tradicionalnih metoda u svakoj fazi proizvodnje, prerade ili distribucije hrane kao i odgovora na potrebe poduzeća u poslovanju s hranom koja se nalaze u regijama u kojima postoje posebna geografska ograničenja; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih posebnih zahtjeva higijene hrane; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; surađuje s tijelima nadležnima za sigurnost hrane zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području sigurnosti hrane; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi procedura, vodiča i kontrolnih lista iz područja sigurnosti hrane; procjenjuje vodiče za dobru higijensku praksu; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području sigurnosti hrane; izrađuje, prati i koordinira provedbu Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša, Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla, Plana uzorkovanja s ciljem utvrđivanja prijevarnih i obmanjujućih radnji vezanih uz hranu; izrađuje izvještaje o provedbi planova i programa monitoringa; sudjeluje u izradi Državnog programa monitoringa rezidua; daje stručna mišljenja i izrađuje upute vezano uz planove i programe monitoringa; nacionalna je kontakt točka prema EK za bazu prijevara u hrani (engl. Food Fraud Network), organizira nacionalni sustav za prijevare u hrani i e-prodaju; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz djelokruga; izrađuje vodiče i druge dokumente iz djelokruga rada; prati obavijesti i osigurava kontinuiranu komunikaciju s tijelima i institucijama uključenim u FFN; upravlja, kontinuirano unaprjeđuje, održava i koordinira Sustavom za prijevare u hrani i sustavom e-prodaje; izrađuje periodička izvješća i analize podataka dobivenih kroz FFN; obavješćuje javnost o pojavi i rizicima prijevara u hrani; vodi evidencije iz svoga djelokruga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.1.3. Odjel za RASFF i AAC

Članak 172.

Odjel za RASFF i AAC nacionalna je kontakt točka za suradnju s EK za RASFF i AAC; upravlja, kontinuirano unaprjeđuje, održava i koordinira Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF) i Sustav za administrativnu pomoć i suradnju država članica (AAC); planira i izrađuje zakonodavstvo vezano uz organizaciju nacionalnog sustava za RASFF i AAC i drugih propisa iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz djelokruga; izrađuje vodiče (RASFF, AAC i dr.) i druge dokumente iz svoga djelokruga; prati obavijesti i osigurava kontinuiranu komunikaciju s tijelima i institucijama uključenim u RASFF i AAC; izrađuje periodička izvješća i analize podataka dobivenih kroz sustav RASFF i AAC; odgovoran je za obavještavanje javnosti o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi programa monitoringa iz djelokruga rada Uprave; izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti; vodi evidencije u svom djelokrugu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Služba za veterinarsko javno zdravstvo

Članak 173.

Služba za veterinarsko javno zdravstvo planira i usklađuje propise sa zakonodavstvom EU iz područja: veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda u svrhu suzbijanja antimikrobne rezistencije, nusproizvoda životinjskog podrijetla i područja hrane za životinje, u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava proizvodnje, prometa i kontrole prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda, sustava kontrole rezidua, sustava praćenja potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda i suzbijanja antimikrobne rezistencije, sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; surađuje s Europskom medicinskom agencijom (EMA) i tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode, kontrolu rezidua, praćenje potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda i suzbijanje antimikrobne rezistencije, za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla, zemljama članicama EU, trećih zemalja i s drugim nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa iz svoga djelokruga sa zakonodavstvom EU, u odnosu na službene kontrole; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola te izradi planova za upravljanje krizom iz svoga djelokruga; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa; izrađuje procedure, vodiče te sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz svoga djelokruga; vodi postupanja vezana uz farmakovigilanciju, izrađuje planove monitoringa iz svoga djelokruga; prati i izvještava o njihovoj provedbi; surađuje s tijelima kojima je nadležno tijelo prenijelo dio ovlasti vezano uz VMP; vodi propisane registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za veterinarsko javno zdravstvo ustrojavaju se:

9.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode

9.3.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla.

9.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode

Članak 174.

Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, potrošnje veterinarsko-medicinskih proizvoda i praćenja antimikrobne rezistencije u hrani sa zakonodavstvom EU; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava proizvodnje, prometa i kontrole prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, potrošnje veterinarsko-medicinskih proizvoda i praćenja antimikrobne rezistencije u hrani; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode zemalja članica EU i trećih zemalja, s Europskom medicinskom agencijom (EMA) i s drugim nadležnim institucijama; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje, prometa i kontrole prometa VMP, kontrole rezidua, potrošnje veterinarsko-medicinskih proizvoda i praćenja antimikrobne rezistencije u hrani; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa; izrađuje procedure, vodiče iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda; vodi postupak odobravanja VMP; vodi upisnik VMP odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na malo; vodi druge registre i evidencije vezane uz promet VMP; vodi sustav mjera vezanih uz otkrivanje, prikupljanje podataka, procjenu i postupanje u slučaju nuspojava VMP-farmakovigilancije, sukladno procedurama opisanim u vodičima EU; surađuje s tijelima kojima je nadležno tijelo prenijelo dio ovlasti u dijelu odobravanja VMP; surađuje s Europskom medicinskom agencijom u projektu QRD – lingvistic revue; izrađuje programe praćenja potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda i praćenja antimikrobne rezistencije u hrani, prati i nadzire njihovu provedbu te izrađuje izvješća o provedbi, za tekuću godinu; izrađuje Državni program monitoringa rezidua (u daljnjem tekstu: DPMR) za tekuću godinu; obavlja stručne i upravne poslove iz područja provedbe DPMR; prati i nadzire provedbu DPMR-a te izrađuje izvješća o provedbi toga programa; dostavlja EK plan i izvješća o provedbi DPMR-a; prati i analizira međunarodne propise i standarde za rezidue i ostatke tvari s farmakološkim djelovanjem te ostatke njihovih metabolita i drugih tvari koje se prenose na životinjske proizvode i mogu biti škodljive za zdravlje ljudi; priprema godišnja izvješća o provedenom DPMR; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području kontrole rezidua i hrane za životinje; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

Članak 175.

Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla usklađuje propise iz područja hrane za životinje sa zakonodavstvom EU; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom za životinje, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; surađuje s tijelima nadležnima za hranu za životinje zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području hrane za životinje,; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane za životinje; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane za životinje; izrađuje procedure, vodiče; izrađuje, prati i koordinira provedbu Plana monitoringa za hranu za životinje; izrađuje izvještaje o provedbi plana; sudjeluje u izradi programa monitoringa iz djelokruga Uprave; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane i hrane za životinje; vodi upisnike odobrenih i registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje; sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenja TRACES sustava u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, usklađuje propise iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva vezano uz nusproizvode životinjskog podrijetla, surađuje s tijelima nadležnima za nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje, vezano uz nusproizvode životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi programa monitoringa iz djelokruga Uprave; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području nusproizvoda životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje programe monitoringa, procedure i vodiče iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla, prati i nadzire provedbu, prati i izvještava o količini nastalih, prikupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima; vodi upisnik registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Članak 176.

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na šumarstvo općenito, gospodarenje, uređivanje te zaštitu šuma i genetskih resursa, uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH; lovstvo; preradu drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnju proizvoda od slame i pleterskih materijala i proizvodnju namještaja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na naplatu i ostvarivanje prava na sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ); koordinira nacionalnu inventarizaciju šumskih resursa; obavlja upravne i stručne poslove vezano uz planiranje i unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika; brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje strateške dokumente, propise i druge akte iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedi strateških, operativnih i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute o načinu provedbe propisa; sudjeluje u međunarodnoj suradnji u području šumarstva, lovstva i drvne industrije; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija te provedbi ukupne pravne stečevine EU; vezano uz djelokrug predstavlja RH u radnim tijelima EK i Vijeća EU, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou; podnosi potrebna izvješća međunarodnim tijelima i organizacijama; vodi propisane evidencije i upisnike; prati stanje te pruža stručnu pomoć i savjete; obavlja upravni nadzor, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, ustrojavaju se:

10.1. Sektor šumarstva

10.2. Sektor lovstva

10.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

10.4. Sektor za šume privatnih šumoposjednika.

10.1. Sektor šumarstva

Članak 177.

Sektor šumarstva obavlja upravne i stručne poslove u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga rada; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje strateške dokumente, propise i druge akte; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute o načinu provedbe propisa; sudjeluje u međunarodnoj suradnji na području šumarstva; koordinira inventuru šumskih resursa; nadzire upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova; sudjeluje i rješava u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora vezanih uz pravo građenja te pravo služnosti; sudjeluje u postupcima i daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šumu i šumsko zemljište u vlasništvu RH, daje suglasnosti na planiranje šumske infrastrukture; donosi dozvole za krčenje šume; provodi drugostupanjski upravni postupak odlučivanja o žalbama izjavljenih protiv rješenja ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba vezanih uz izdavanje dozvole krčenja šume; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; uspostavlja, koordinira i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta; vezano uz djelokrug predstavlja RH u radnim tijelima EK i Vijeća EU, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou; prati rad i djelovanje ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnih tijela u svom djelokrugu; vodi propisane upisnike i registre te sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim javnopravnim tijelima i institucijama; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona kojima se regulira visina naknade, način obračuna, uplatni podaci i rokovi uplate te postupak za ostvarivanje prava na sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ); prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna kao i promjene drugih zakona koji su usko vezani i neophodni za rad vezano uz OKFŠ; prati naplatu naknade za korištenje OKFŠ od obveznika plaćanja naknade; prati izvršenje poslova povjerenih FINA-i sukladno zakonu, pravilniku i sklopljenom ugovoru; prati izvršenja ugovornih obveza vezano uz OKFŠ; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira raspodjela sredstava naknade za OKFŠ i proučava propise o državnim potporama i potporama ruralnom razvoju kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje; provodi sve potrebne radnje za raspodjelu i nadzor korištenja sredstava naknade OKFŠ; prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga; radi na pripremi i izradi politika, ostalih dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstava, kao i drugih javnopravnih tijela; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru šumarstva, ustrojavaju se:

10.1.1. Služba za upravljanje šumama

10.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu

10.1.3. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma.

10.1.1. Služba za upravljanje šumama

Članak 178.

Služba za upravljanje šumama prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga raspolaganja, uređivanja, inventarizacije i gospodarenja šumama; koordinira inventuru šumskih resursa; usklađuje i prati propise i opće akte; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; sudjeluje u postupcima prostornog planiranja te donosi mišljenja na iste, s posebnim osvrtom na šumarstvo; sudjeluje u radu međunarodnih institucija; nadzire upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova; sudjeluje i rješava u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora vezanih uz pravo građenja te pravo služnosti; sudjeluje u postupcima i daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, daje suglasnosti na planiranje šumske infrastrukture; donosi dozvole za krčenje šume; provodi drugostupanjski upravni postupak odlučivanja o žalbama izjavljenih protiv rješenja ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba vezanih uz izdavanje dozvole krčenja šume; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; poduzima mjere za unaprjeđenje stanja; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; uspostavlja i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za upravljanje šumama, ustrojavaju se:

10.1.1.1. Odjel za uređivanje šuma

10.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima

10.1.1.3. Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma

10.1.1.4. Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima.

10.1.1.1. Odjel za uređivanje šuma

Članak 179.

Odjel za uređivanje šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte provedbenih propisa; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; prati stanje u djelokrugu uređivanja šuma te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; odobrava šumskogospodarske planove; sudjeluje u pripremi i provedbi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; prati i usklađuje rad ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu i tijela javne vlasti u okviru svoga djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima

Članak 180.

Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima daje mišljenje na prostorno plansku dokumentaciju u cilju očuvanja šumskog ekosustava; prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije; sudjeluje u postupku utvrđivanja interesa RH; izrađuje nacrte provedbenih propisa; donosi dozvole za krčenje šume; provodi drugostupanjski upravni postupak odlučivanja o žalbama izjavljenih protiv rješenja ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba vezanih za izdavanje dozvole krčenja šume; sudjeluje i rješava u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja RH; provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH; provodi postupke osnivanja prava služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH; daje suglasnosti za izgradnju šumske infrastrukture; daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; radi na prilagodbi propisa i općih akata; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugim radnim tijelima po posebnim propisima, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.1.3. Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma

Članak 181.

Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi zakonodavnog okvira; izrađuje nacrte provedbenih propisa; radi na izradi baze podataka vezano uz Nacionalnu inventuru šumskih resursa (CRONFI), priprema podlogu za natječaje Nacionalne inventure šumskih resursa, te prati njezinu provedbu, vrši kontrolu svih radova vezano uz inventuru šumskih resursa, a posebno terenskih; rješava u postupcima odlučivanja smatra li se neko zemljište šumom ili šumskim zemljištem; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela prati stanje u djelokrugu uređivanja šuma te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; sudjeluje u vođenju registra šumskog zemljišta, te koordinira vođenje upisnika; sudjeluje u postupcima izvješćivanja za potrebe ispunjavanja međunarodnih i nacionalnih obveza; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.1.4. Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima

Članak 182.

Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima obavlja poslove raspolaganja šumama i šumskim zemljištem te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora i druge imovinsko-pravne postupke; izrađuje nacrte ugovora; surađuje s drugim tijelima u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; izrađuje nacrte provedbenih propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih tijela; pruža stručnu pomoć u upravnim postupcima; obavlja stručne poslove i vodi postupke osnivanja prava građenja na šumi i/ili šumskom zemljištu; obavlja stručne poslove i vodi postupke razvrgnuća suvlasničkih zajednica za šume i/ili šumska zemljišta vlasništvu RH, te postupcima zamjene šuma i šumskih zemljišta; daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; obavlja stručne poslove i vodi postupke za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu izgradnje infrastrukture, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu

Članak 183.

Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa; inicira i koordinira izradu te, prema potrebi, dopunjuje šumarske strateške dokumente iz područja šumarstva, sve usklađeno s važećim nacionalnim propisima i općim aktima te postojećim međunarodnim propisima i obvezama; koordinira i sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnica, te provedbi ukupne pravne stečevine EU; predstavlja RH u radnim tijelima EK i Vijeća EU, kao i radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou iz područja šumarstva; obavlja poslove vezane uz strateško planiranje te povlačenje sredstava za područja šumarstva iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora financiranja; provodi informiranje krajnjih korisnika iz područja šumarstva o mogućnostima sufinanciranja projekata iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora; prati stanje u djelokrugu zaštite šuma i genetskih resursa te provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; prati i analizira te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara; izrađuje nacrte ugovora, te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga; nadzire rad javnopravnih tijela iz svoga djelokruga; koordinira i sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; prema ukazanoj potrebi konzultira dionike iz sektora šumarstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu, ustrojavaju se:

10.1.2.1. Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu

10.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

10.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa.

10.1.2.1. Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu

Članak 184.

Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu obavlja poslove vezane uz strateško planiranje te povlačenje sredstava za područje šumarstva iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU, te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora financiranja; sudjeluje u izradi sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz EU i nacionalnih izvora financiranja; prati, koordinira rad radnih tijela iz područja šumarstva i sudjeluje u pripremi i provedbi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; sudjeluje u poslovima analize dokumentacije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, programa, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga šumarstva i njemu dodirnih područja; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU; priprema i revidira liste prioritetnih projekata; daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata; predlaže modele pomoći vezane uz pripremu projekata; organizira i provodi informiranje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora; surađuje s nacionalnim i međunarodnim tijelima na transferu znanja i iskustava vezano uz pripremu i provedbu projekata; daje savjete vezano uz pripremu projekata, stručne upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

Članak 185.

Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu predstavlja RH u radnim tijelima EK i Vijeća EU, kao i radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou iz područja šumarstva; inicira i koordinira izradu te prema ukazanoj potrebi nadopunjava šumarske strateške dokumente, sve usklađeno s važećim nacionalnim propisima i općim aktima te postojećim međunarodnim propisima i obvezama; inicira i koordinira usklađivanje propisa s ukupnom pravnom stečevinom EU i ostalim međunarodnim propisima kojih je RH potpisnik; koordinira i sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; surađuje te razmjenjuje informacije iz svoga djelokruga sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama u RH i na međunarodnom planu; predlaže osnivanje i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz svoj djelokrug te prema ukazanoj potrebi vrši konzultacije s dionicima iz sektora šumarstva; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje tumačenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa

Članak 186.

Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa provodi zakone, propise i druge akte u području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa iz svoga djelokruga; usklađuje propise s pravnom stečevinom EU i ostalim usvojenim međunarodnim propisima; predstavlja RH u radnim tijelima EK i Vijeća EU, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata iz područja zaštite šuma i genetskih resursa; prati i analizira te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara i stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u radu međunarodnih institucija te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH iz područja zaštite šuma i genetskih resursa; prati i provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama te ostalim upravnim tijelima i drugim institucijama nadležnim za poslove zaštite šuma, biljnog zdravstva i šumskog reprodukcijskog materijala; predlaže osnivanje i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz područje zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz područja šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih požara i oštećenosti šuma uslijed atmosferskih onečišćenja i drugih čimbenika; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u odobravanju programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektima; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje stručna mišljenja, upute i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.3. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma

Članak 187.

Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i njegovom izvršavanju, sudjeluje u izradi propisa kojima se reguliraju uvjeti i načini uplate naknade za korištenje OKFŠ i prati propise o evidencijama prihoda koje uplaćuju obveznici plaćanja u državni proračun; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona kojima se regulira visina naknade, način obračuna, uplatni podaci i rokovi uplate te postupak za ostvarivanje prava na sredstva naknade; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna kao i promjene drugih zakona koji su usko vezani i neophodni za rad službe; prati naplatu naknade za korištenje OKFŠ od obveznika plaćanja naknade; prati izvršenje poslova povjerenih FINA-i sukladno zakonu, pravilniku i sklopljenom ugovoru; prati izvršenja obveza reguliranih sklopljenim sporazumom između Hrvatskih šuma i Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira raspodjela sredstava naknade za OKFŠ i proučava propise o državnim potporama i potporama ruralnom razvoju kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje; provodi sve potrebne radnje za raspodjelu i nadzor korištenja sredstava naknade općekorisnih funkcija šuma; analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; sudjeluje u radnim tijelima EU institucija i međunarodnih organizacija po pitanjima naplate usluga ekosustava i korištenja sredstava; sudjeluje u informiranju javnosti i krajnjih korisnika o koristima iz sredstava naknade te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma, ustrojavaju se:

10.1.3.1. Odjel za obračun i praćenje naplate naknade za korištenje OKFŠ

10.1.3.2. Odjel za raspodjelu naknade za korištenje OKFŠ.

10.1.3.1. Odjel za obračun i praćenje naplate naknade za korištenje OKFŠ

Članak 188.

Odjel za obračun i praćenje naplate naknade za korištenje OKFŠ obavlja poslove vezane uz naplatu naknade i uplate predujmova te poduzima radnje i priprema dokumentaciju radi naplate potraživanja naknade u kaznenim i parničnim postupcima te ovrhe i stečaja; koordinira upravne i sudske postupke u djelokrugu Službe za provedbu programa općekorisnih funkcija šuma; izrađuje izvješća o poduzetim aktivnostima za naplatu naknade i prikupljenim sredstvima; kontrolira cjelokupnu evidenciju prihoda od OKFŠ naknade; provodi kontrolu formalne i računske ispravnosti dokumentacije; evidentira prihode na dnevnoj osnovi prema dostavljenim izvještajima iz FINA-e; prati i analizira evidenciju prihoda u Državni proračun; usklađuje se s obveznicima plaćanja naknade u dijelu koji se odnosi na akontaciju i dugovanja, kao i analitičko praćenje istih; obavlja preknjiženje sredstava kod pogrešno izvršenih uplata od strane obveznika; uspoređuje Godišnje financijsko izvješća s podacima dostavljenih OKFŠ Obrazaca; razvrstavanje i kontrola dostavljenih obrazaca te kompletiranje dokumentacije koja se prosljeđuje FINA-i na daljnju obradu; unos zaduženja obveznika temeljem OKFŠ obrasca i arhiviranje istih; usklađivanje s obveznicima oko promjene statusa; zaprimanje i odobrenje zahtjeva za povrat; pruža stručnu pomoć, te priprema odgovore i očitovanja na upite obveznika iz djelokruga Službe za provedbu programa općekorisnih funkcija šuma; prati stečajne objave na oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje tumačenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; preuzima pošiljke iz poštanskog pretinca za potrebe OKFŠ; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.3.2. Odjel za raspodjelu naknade za korištenje OKFŠ

Članak 189.

Odjel za raspodjelu naknade za korištenje OKFŠ izrađuje nacrte prijedloga propisa kojima se regulira raspodjela sredstava naknade za OKFŠ; koordinira poslove raspodjele sredstava OKFŠ korisnicima razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta kojima gospodare sukladno Zakonu o šumama, odnosno razmjerno propisanom udjelu sredstava naknade za razminiranje šuma i šumskog zemljišta te znanstvene i stručne radove iz područja šumarstva i vatrogasnu djelatnost; prati financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, troškova izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova, prihvatljivih radova gospodarenja u gospodarskim šumama, razminiranja šuma i šumskih zemljišta, znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva i vatrogasne djelatnosti; sudjeluje u odobravanju operativnih godišnjih planova i nadzoru trošenja sredstava OKFŠ temeljem istih; sudjeluje u raspisivanju javnoga poziva i odabiru znanstveno-istraživačkih i stručnih radova iz područja šumarstva koji će se financirati sredstvima naknade; sudjeluje u postupku planiranja i odobrenja radova razminiranja šuma i šumskog zemljišta i za vatrogasnu zajednicu; sudjeluje u odobravanju rebalansa operativnih godišnjih planova; izrađuje nacrte ugovora o financiranju razminiranja, znanstvenih i stručnih radova iz sredstava naknade, te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora; podnosi prijedloge za isplatu sredstava naknade i izrađuje izvješća o utrošku sredstava naknade; prema ukazanoj potrebi konzultira dionike iz sektora šumarstva o potrebama za financiranjem iz sredstava naknade; daje savjete vezano uz pripremu projekata, stručne upute i izvješća; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje tumačenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Sektor lovstva

Članak 190.

Sektor lovstva provodi i nadzire provedbu zakona, propisa i drugih akata iz područja lovstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga Sektora; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva RH i drugih javnopravnih tijela; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva, kontrolira i prati izvršenje financijskih poslova sukladno zakonu kojim je uređeno područje lovstva, prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktiva EU; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga i koordinira rad regionalne samouprave u lovstvu; prati stanje u području lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; prati i koordinira rad stručnih povjerenstava i komisija iz područja lovstva; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje stručna mišljenja i upute te objašnjenja o načinu provedbe propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru lovstva, ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači

10.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva.

10.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači

Članak 191.

Služba za gospodarenje s lovištima i divljači provodi i prati provedbu zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje s lovištima i divljači; provodi postupak ustanovljenja i ukidanja državnih i privatnih lovišta te daje prethodnu suglasnost u postupku ustanovljenja i izmjena granica zajedničkih lovišta; sudjeluje u izrađivanju i usklađenju ugovora o davanju prava lova na državnim i privatnim lovištima; prati provedbu izvršavanja prava lova u lovištima RH; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na lovištima RH; provodi postupak odobravanja i sudjeluje u postupku odobravanja lovnogospodarskih planova, i njihovih revizija; prati stanje u lovstvu te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga i koordinira rad regionalne samouprave u lovstvu; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; prati i koordinira rad stručnih povjerenstava i komisija iz područja lovstva; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktiva EU; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje stručna mišljenja i očitovanja o načinu provedbe propisa; daje stručne upute i pruža pomoć zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva

Članak 192.

Služba za praćenje i razvoj lovstva provodi i prati provedbu zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi strateških planova; prati uplate i rasporede godišnjih naknada za pravo lova, i prati ispunjavanja obveza po ugovorima za državna i privatna lovišta u pogledu uplate godišnje naknade za pravo lova i osiguravanja sredstava za provedbu ugovora o pravu lova u državnim i privatnim lovištima te surađuje s tijelima regionalne samouprave oko provedbe naplate u zajedničkim lovištima; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; provodi postupke sufinanciranja u području lovstva; obavlja upravne i stručne poslove iz područja lovstva i poslove vezane uz planiranje i pripremu, praćenje i ažuriranje te izvršavanje proračuna iz područja lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; sudjeluje u izradi plana i provedbe sufinanciranja iz područja lovstva; vodi Središnju lovnu evidenciju (SLE); utvrđuje način prikupljanja, sistematiziranja i čuvanja podataka; prati stanje i utvrđuje razvoj namjenske programske opreme; sudjeluje u izradi registra ustrojenih pri drugim državnim tijelima i institucijama; prati stanje u lovstvu te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktiva EU; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; surađuje s domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga; daje stručne upute i pruža pomoć pravnim i fizičkim osobama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

Članak 193.

Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnje proizvoda od slame i pleterskih materijala i proizvodnje namještaja; predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i drugih dokumenata iz svoga djelokruga te prati njihovo izvršenje; provodi mjere za usklađivanje razvoja djelatnosti s razvojnim planovima EU; izrađuje strateške i operativne dokumente namijenjene jačanju konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; potiče razvoj novih proizvoda kroz uporabu dizajna i inovacija te potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti; sudjeluje u realizaciji razvojnih mjera iz područja ruralnog razvoja; predlaže strategiju razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja te programe i mjere za njezinu provedbu sukladno načelima konkurentnosti i održivog razvoja; kontinuirano unapređuje i ažurira bazu podataka prerade drva i proizvodnje namještaja; osigurava institucionalni okvir za održivi rast i razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja; razvojnim aktivnostima potiče uporabu biomase kao obnovljivog izvora energije; prati i analizira proizvodnju energenata na bazi drva te njihov utjecaj na energetski sektor u cijelosti; prati aktivnosti i projekte gospodarskih subjekata na području energetske učinkovitosti i zaštite okoliša (toplane, energane, kogeneracijska postrojenja na drvnu biomasu); predlaže i izrađuje operativne programe kojima se potiču investicijska ulaganja gospodarskih subjekata; pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih ulaganja; savjetuje pri izradi investicijskih projekata; sufinancira investicijske projekte gospodarskih subjekata i nadzire njihovu provedbu; sudjeluje u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva; potiče provođenje održive i zelene javne nabave za grupu predmeta namještaj i proizvodi od drva; potiče i savjetuje u postupcima standardizacije i certifikacije proizvodnje; potiče i koordinira međusobnu suradnju gospodarskih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja, kao i njihovu suradnju sa subjektima vezanih djelatnosti; surađuje s domaćim i međunarodnim relevantnim institucijama i sektorskim udruženjima; organizira skupove, radionice i druge oblike informiranja iz područja gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije; prati i analizira domaće i međunarodno tržište proizvoda prerade drva i proizvodnje namještaja; sudjeluje u provedbi dražbe određenih drvnih sortimenata iz državnih šuma; primjenjuje propise u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, prometom drva i proizvoda od drva te surađuje s drugim nadležnim tijelima na suzbijanju takve trgovine i prometa; prati, nadzire i kontrolira obveze gospodarskih subjekata i trgovaca koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, kao i rad vezanih nadzornih organizacija te o istom podnosi periodična i godišnja izvješća EK; potiče i sudjeluje u realizaciji interventnih mjera pomoći gospodarskim subjektima prerade drva i proizvodnje namještaja; pruža informacije o raspoloživim programima i fondovima EU te savjetuje gospodarske subjekte s ciljem kvalitetnijeg povlačenje financijskih sredstava; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute i izrađuje stručne podloge iz svoga djelokruga; surađuje s relevantnim institucijama, javnim poduzećima i drugim javnopravnim tijelima; izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru za preradu drva i proizvodnju namještaja, ustrojavaju se:

10.3.1. Služba za preradu drva

10.3.2. Služba za proizvodnju namještaja.

10.3.1. Služba za preradu drva

Članak 194.

Služba za preradu drva predlaže mjere i aktivnosti za razvoj djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnju proizvoda od slame i pleterskih materijala; kontinuirano unaprjeđuje i ažurira bazu podataka vezanih uz gospodarstvo prerade drva; sudjeluje u realizaciji razvojnih mjera iz područja ruralnog razvoja vezanih uz preradu drva; sudjeluje u provedbi dražbe određenih drvnih sortimenata iz državnih šuma; provodi EU propise u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, prometom drva i proizvoda od drva te surađuje s drugim nadležnim tijelima na suzbijanju takve trgovine i prometa; prati, nadzire i kontrolira obveze gospodarskih subjekata i trgovaca koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, kao i rad vezanih nadzornih organizacija te o istom podnosi periodična i godišnja izvješća EK; surađuje s upravnim tijelima trećih zemalja i EK radi osiguravanja zakonitosti na području prometa drvom i proizvodima od drva; surađuje s domaćim i međunarodnim relevantnim institucijama i sektorskim udruženjima; potiče i koordinira međusobnu suradnju gospodarskih subjekata prerade drva te suradnju s gospodarskim subjektima vezanih djelatnosti; prati i analizira domaće i međunarodno tržište proizvoda prerade drva; razvojnim aktivnostima potiče uporabu biomase kao obnovljivog izvora energije i proizvodnju energenata na bazi drva te uporabu okolišno prihvatljive tehnologije; predlaže i sudjeluje u izradi operativnih programa u dijelu poticanja investicijskih ulaganja u preradu drva kroz dodjelu bespovratnih sredstava te nadzire i kontrolira njihovo namjensko trošenje; osigurava institucionalni okvir za rast i razvoj prerade drva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških dokumenata u dijelu koji se odnosi na razvoj prerade drva; u suradnji s drugim tijelima državne uprave predlaže mjere za provođenje održive i zelene javne nabave za grupu proizvoda od drva; daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva u svrhu ocjene sukladnosti proizvoda; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga; surađuje s relevantnim javnim poduzećima, institucijama i drugim javnopravnim tijelima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3.2. Služba za proizvodnju namještaja

Članak 195.

Služba za proizvodnju namještaja predlaže mjere i aktivnosti za razvoj djelatnosti proizvodnje namještaja; stvara institucionalni okvir za održivi rast i razvoj proizvodnje namještaja; predlaže i sudjeluje u izradi operativnih programa u dijelu poticanja investicijskih ulaganja u proizvodnju namještaja kroz dodjelu bespovratnih sredstava te nadzire i kontrolira njihovo namjensko trošenje; predlaže i izrađuje strateške dokumente razvoja dizajna i potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti te programe i mjere za njihovu provedbu; kontinuirano unapređuje i ažurira bazu podataka vezanu uz gospodarstvo proizvodnje namještaja; prati i analizira domaće i međunarodno tržište grupe proizvoda namještaj; sudjeluje u nadzoru i kontroli obveze gospodarskih subjekata, trgovaca i nadzornih organizacija u dijelu koji se odnosi na stavljanje u promet namještaja kao jednog iz grupe proizvoda od drva; predlaže mjere za razvoj novih proizvoda kroz uporabu dizajna i inovativnosti te potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti; identificira i predlaže mjere za uklanjanje prepreka razvoju proizvodnje namještaja; identificira i potiče investicijska ulaganja gospodarskih subjekata s ciljem povećanja konkurentnosti proizvodnje namještaja; radi na povezivanju gospodarskih subjekata u području proizvodnje namještaja i prerade drva, kao povezanih djelatnosti u lancu stvaranja proizvoda; radi na povezivanju gospodarskih subjekata i dizajnerske zajednice; provodi aktivnosti kojima se potiče povezivanje gospodarskih subjekata radi razvoja zajedničkih proizvoda, zajedničkog marketinga i nastupa na tržištu; predlaže mjere specijalizacije proizvođača; predlaže i provodi aktivnosti s ciljem smanjivanja udjela neformalnog gospodarstva; obavlja stručne poslove u vezi s usmjeravanjem subjekata prema implementaciji i certificiranju sustava kvalitete; predlaže mjere kojima se potiče unaprjeđenje kvalitete proizvoda i procesa proizvodnje; pruža informacije i pomoć gospodarskim subjektima za uspješno povlačenje sredstva iz raspoloživih fondova i programa EU; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije; sudjeluje u organizaciji i sufinancira nastupe proizvođača na domaćim i međunarodnim stručnim sajmovima i izložbama; u suradnji s drugim tijelima državne uprave predlaže mjere za provođenje održive i zelene javne nabave za grupu proizvoda namještaj; predlaže standarde opremanja javnih i društvenih prostora; daje stručna mišljenja, upute i ocjene iz svoga djelokruga; podnosi potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.4. Sektor za šume privatnih šumoposjednika

Članak 196.

Sektor za šume privatnih šumoposjednika obavlja poslove usklađivanja i praćenja te provođenja jedinstvenog programa rada Sektora; organiziranja, koordinacije i praćenja rada u područnim uredima/ispostavama; prikupljanja, analiziranja i praćenja podataka o izvršenju programa rada Sektora i šumskogospodarskih planova; sudjelovanja u davanju preporuka u vezi s nabavom šumskih sadnica i sjemena u svrhu obnove šuma i pošumljavanja; suradnje sa znanstvenim i stručnim institucijama te medijima; izrađivanja metoda i mjerila savjetodavnog rada; stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika; pripremanja i izdavanja godišnjih izvješća, studija, glasila i drugih publikacija; sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike; promicanja znanja u gospodarenju šumom radi očuvanja njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih funkcija i doprinosa razvoju ruralnih područja; poticanja osnivanja udruga i ostalih oblika organizacija privatnih šumoposjednika; povezivanja u radu s drugim srodnim strukovnim službama i udruženjima u zemlji i inozemstvu; korištenja programa fondova EU i drugih međunarodnih projekata; organiziranja, praćenja i prikupljanja podataka o pojavi biljnih bolesti i štetnika radi pravodobnog izvješćivanja nadležnih tijela; organiziranja praćenja i prikupljanja podataka o šumskim požarima u šumama privatnih šumoposjednika; objedinjavanja evidencija o šumama privatnih šumoposjednika i o poslovima iz djelokruga; izrade Operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika, objavljivanja javnih poziva za financiranje radova u šumama privatnih šumoposjednika; planiranja, korištenja i vođenja postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole; vođenja postupka i donošenja rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika; vođenja postupka doznake; i vođenje upravnog postupka doznake bez programa i donošenja rješenja u 1. stupnju; izdavanje popratnica za božićna drvca, izdavanje zahtjeva za doznaku stabala, planiranja i rada na izdavačkoj djelatnosti; praćenja znanstvenih i stručnih dostignuća iz područja savjetodavnog rada; unapređenja rada državnih službenika koji provode stručno savjetovanje i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za šume privatnih šumoposjednika, ustrojavaju se:

10.4.1. Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika

10.4.2. Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika.

10.4.1. Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika

Članak 197.

Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika obavlja poslove oblikovanja i provođenja mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika za područje uzgajanja šuma, davanja preporuka u vezi nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje; sudjelovanja u stručnom dijelu u postupcima javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama iz svoga djelokruga, kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika, a tiču se doznake stabala i uzgojnih radova, objave i provođenja javnog poziva za radove u šumama privatnih šumoposjednika; objedinjavanja podataka iz evidencija područnih jedinica o utrošenim sredstvima OKFŠ-a iz djelokruga Službe, vođenja evidencija o sredstvima OKFŠ-a; sudjelovanja u planiranju korištenja i vođenju postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole; vođenje upravnog postupka doznake bez programa i donošenja rješenja u 1. stupnju; izdavanja popratnice za božićna drvca; praćenje provedbe programa gospodarenja šuma privatnih šumoposjednika, razduživanje (upisivanje izvršenih radova) programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za srednje i male šumoposjednike: poslove zaštite šuma, objave i provođenja javnog poziva za radove gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; organiziranja stručnih edukacija, radionica, seminara i drugih oblika usavršavanja za službenike Službe; suradnje s međunarodnim udrugama šumoposjednika, kao i stručnim međunarodnim i domaćim srodnim službama i organizacijama; praćenja stručnih dostignuća iz svog djelokruga; promicanja znanja iz područja šumarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika, ustrojavaju se:

10.4.1.1. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Čakovec

10.4.1.2. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Delnice

10.4.1.3. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Gospić

10.4.1.4. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Virovitica

10.4.1.5. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Zagreb.

10.4.1.1. do 10.4.1.5. Odjeli za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Čakovec, Delnice, Gospić, Virovitica i Zagreb

Članak 198.

Odjeli za unaprjeđenje šuma – područne jedinice Čakovec, Delnice, Gospić, Virovitica i Zagreb obavljaju poslove davanja stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja radi prikaza novih tehnika i tehnologija te načina gospodarenja; prijenosa znanja i vještina potrebnih razvitku šumarstva, obrazovanja i osposobljavanja putem predavanja, tečajeva, prezentacija i pojedinačnim savjetima, savjetima grupama i udrugama, koristeći savjetničke metode i vještine; organiziraju se i pripremaju manifestacije i izložbe, prikazi i ekskurzije s ciljem stručnog unaprjeđivanja, sudjelovanja u izradi projekata i programa za privatne šumoposjednike; zaprimanje svih zahtjeva za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u izradi rang lista za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica; poslove pregleda po situaciji i kolaudacije radova koje su izvršili privatni šumoposjednici ili licencirani izvođači; vođenje propisanih evidencija za šume privatnih šumoposjednika; praćenja provedbe programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; evidentiranja izvršenja u programima gospodarenja malih i srednjih privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izradi operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izdavanju posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole; sudjelovanja u organiziranju izvođenja šumarskih radova putem licenciranih izvođača; vođenja upravnog postupka doznake bez programa i donošenja rješenja o doznaci bez programa u 1. stupnju; izrade elaborata za šumskouzgojne radove; izdavanja popratnica za božićna drvca; provođenja stručnog nadzora pri uzgoju kultura kratkih ophodnji; prikupljanja dokumentacije potrebne privatnom šumoposjedniku za upis u upisnik privatnih šumoposjednika; zaštite šuma privatnih šumoposjednika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Čakovec obuhvaća područje Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, sa sjedištem u Čakovcu.

U Odjelu za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Čakovec, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Donja Stubica

Ispostava Đurđevac

Ispostava Ivanec

Ispostava Krapina

Ispostava Križevci

Ispostava Varaždin.

Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Delnice obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije, sa sjedištem u Delnicama.

U Odjelu za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Delnice, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Buzet

Ispostava Delnice

Ispostava Karlovac

Ispostava Ogulin

Ispostava Pula

Ispostava Tršće.

Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Gospić obuhvaća područje Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u Gospiću.

U Odjelu za unaprjeđenje – Područna jedinica Gospić, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Gospić

Ispostava Split

Ispostava Zadar.

Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Virovitica obuhvaća područje Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije, sa sjedištem u Virovitici.

U Odjelu za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Virovitica, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Đakovo

Ispostava Pakrac

Ispostava Orahovica

Ispostava Osijek

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Vukovar.

Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Zagreb, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Bjelovar

Ispostava Čazma

Ispostava Daruvar

Ispostava Glina

Ispostava Jastrebarsko

Ispostava Popovača

Ispostava Sisak

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Vrbovec.

10.4.2. Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika

Članak 199.

Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika obavlja poslove vezane uz izradu, reviziju i obnovu šumskogospodarskih planova u šumama privatnih šumoposjednika i poslove vezane uz šumsku infrastrukturu u šumama privatnih šumoposjednika; poslove sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u stručnom šumarskom dijelu u postupcima javne nabave za obavljanje radova i usluga; predlaganja smjernica gospodarenja i praćenja provedbe izrade programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u planiranju korištenja i vođenja postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; pripremanja stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka u šumama i na šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika, planiranje i provođenje održavanja šumskih prometnica; praćenja stanja šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika; izrade troškovnika za radove održavanja šumske infrastrukture u šumama privatnih šumoposjednika; izrade troškovnika za radove izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; obavljanja kolaudacija (preuzimanja) izvršenih radova održavanja šumske infrastrukture i radova izrade; obnove i revizije programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; objave i provođenja javnog poziva za financiranje održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izdavanju posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture planirane dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole; praćenja stručnih dostignuća; promicanja znanja iz područja šumarstva; izrade operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika i praćenja njegovog izvršenja; izrade rebalansa operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika; koordiniranja i vođenja evidencije o šumama privatnih šumoposjednika; vođenje propisanih evidencija za šume privatnih šumoposjednika u svom djelokrugu; osnivanja i koordiniranja baze podataka vezane uz taksacijske i ostale podatke o šumama privatnih šumoposjednika; usklađivanja tematskih i prostornih baza podataka; izrade i provođenja Geografskog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: GIS) i prostornih baza podataka za šume privatnih šumoposjednika; praćenja stručnih dostignuća iz područja šumarstva; vođenje upisnika privatnih šumoposjednika i izdavanja rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika; zaštite šuma i savjetodavnog rada; predlaganja potrebnih znanstveno – istraživačkih radova, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika, ustrojavaju se:

10.4.2.1. Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu

10.4.2.2. Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad.

10.4.2.1. Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu

Članak 200.

Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu obavlja poslove planiranja i razvoja, sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika, izrade operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika i praćenja njegovog izvršenja, izrade rebalansa operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika, koordiniranja i vođenja evidencije o šumama privatnih šumoposjednika, vođenje propisanih evidencija za šume privatnih šumoposjednika iz svog djelokruga; osnivanja i koordiniranja baze podataka vezane uz taksacijske i ostale podatke o šumama privatnih šumoposjednika; usklađivanja tematskih i prostornih baza podataka; izrade i provođenja GIS-a i prostornih baza podataka za šume privatnih šumoposjednika, praćenja stručnih dostignuća iz područja šumarstva, vođenje upisnika privatnih šumoposjednika i izdavanja rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika; predlaganja potrebnih znanstveno-istraživačkih radova; poslove vezane uz izradu, reviziju i obnovu šumskogospodarskih planova u šumama privatnih šumoposjednika i poslove vezane uz šumsku infrastrukturu u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u stručnom šumarskom dijelu u postupcima javne nabave za obavljanje radova i usluga; predlaganja smjernice gospodarenja i praćenja provedbe izrade programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u planiranju korištenja i vođenja postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; objedinjavanja podataka iz evidencija područnih jediica o utrošenim sredstvima OKFŠ-a; pripremanja stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka u šumama i na šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika; planiranja i provođenje održavanja šumskih prometnica; praćenja stanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika; izrade troškovnika za radove održavanja šumske infrastrukture u šumama privatnih šumoposjednika; izrade troškovnika za radove izrade, obnove i revizije programa gospodarenja privatnih šumoposjednik; obavljanja kolaudacija (preuzimanja) izvršenih radova održavanja šumske infrastrukture i radova izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; objave i provođenja javnog poziva za financiranje održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izdavanju posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture planirane dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.4.2.2. Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad

Članak 201.

Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad obavlja poslove uspostavljanja i organiziranja sustava motrenja šumskih štetnika i bolesti; izvješćivanja mjerodavne institucije o pojavi štetnih organizama u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u organiziranju provođenja mjera zaštite šuma u šumama privatnih šumoposjednika; pružanja stručnih savjeta o suzbijanju, pojavi i utjecaju štetnih organizama u šumama privatnih šumoposjednika; vođenja evidencija iz svogdjelokruga; objedinjavanja prikupljenih podataka o šumskim požarima; sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika; kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika iz svoga djelokruga; objave i provođenja javnog poziva za radove gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; vođenja evidencije iz područnih ureda/ispostava o utrošenim sredstvima OKFŠ-a iz svoga djelokruga; organiziranja stručnih edukacija, radionica, seminara i drugih oblika usavršavanja za službenike; izrade pisanih materijala, letaka i brošura namijenjenih privatnim šumoposjednicima iz područja zaštite i ekologije šuma; sudjelovanja i pripremanja privatnih šumoposjednika za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova namijenjenih razvoju šumarstva i ruralnom razvitku; praćenja propisa RH i EU koja se odnosi na državne i međunarodne potpore u šumarstvu; poticanja i osiguravanja stručne pomoći u osnivanju i radu udruga privatnih šumoposjednika; suradnje s međunarodnim udrugama šumoposjednika, kao i stručnim međunarodnim i domaćim srodnim službama i organizacijama; praćenja stručnih dostignuća iz svog djelokruga; promicanja znanja iz područja šumarstva; izrade i uređivanja stručnog dijela u glasilu i na mrežnoj stranici; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 202.

Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju koordinira i sudjeluje u izradi temeljnih propisa u poljoprivredi te ostalih strateških dokumenata i propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi; prikuplja i organizira statističke podatke, informacije iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede; prikuplja i obrađuje podatke o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta; analizira i primjenjuje podatke iz Sustava poljoprivrednih i knjigovodstvenih podataka (u daljnjem tekstu: FADN), analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava; izrađuje proizvodno-potrošne bilance poljoprivrednih proizvoda; analizira poljoprivredne politike koje se predlažu na razini međunarodnih organizacija te provedbu poljoprivrednih politika u RH i u drugim državama; obavlja poslove analize i kreiranja mjera usmjerenih prema unaprjeđenju i razvoju poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koordinacije navedenih aktivnosti s drugim tijelima državne uprave; koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz članstvo RH u EU; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje RH u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); koordinira programe pomoći namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta; koordinira aktivnosti vezane uz provedbu obveza Ministarstva temeljem EU Strategija i međunarodnih sporazuma; koordinira aktivnosti u području istraživanja i inovacija u poljoprivredi; sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, ustrojava se:

11.1. Sektor za poljoprivrednu politiku

11.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju.

11.1. Sektor za poljoprivrednu politiku

Članak 203.

Sektor za poljoprivrednu politiku obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u izradi temeljnih propisa u poljoprivredi te ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi, praćenja stanja u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika te u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao tradicionalnom organizacijskom obliku obavljanja poljoprivredne proizvodnje te u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava, prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te pripremanja izvješća o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe EK; obavlja poslove analize učinkovitosti mjera poljoprivredne politike; koordinira i upravlja sustavom za notifikacije u okviru informacijsko komunikacijskih sustava (IKS) u cilju provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU, koordinira i upravlja radom sustava ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring – informacijski sustav za upravljanje i nadzor tržišta u poljoprivredi); analize i primjene FADN podataka, poslove koordinacije i organizacije FADN istraživanja, koordiniranja i sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na FADN, analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava, izrade proizvodno-potrošne bilance poljoprivrednih proizvoda, koeficijente standardne ekonomske veličine poljoprivrednih proizvoda, kalkulacije troškova proizvodnje, sektorske analize, analize cijena poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednih inputa, analize proizvodnje, strukture i dohotka poljoprivredne djelatnosti, analize vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; koordinira i izrađuje godišnje izvješća o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), te obavlja poslove administrativne podrške radu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, obavlja poslove analize i kreiranja mjera usmjerenih prema unaprjeđenju i razvoju poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koordinacije navedenih aktivnosti s drugim tijelima državne uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za poljoprivrednu politiku, ustrojavaju se:

11.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave

11.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize.

11.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave

Članak 204.

Služba za poljoprivredno-informacijske sustave obavlja poslove prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te pripremanja izvješća o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe EK; koordinira i upravlja sustavom za notifikacije u okviru informacijsko komunikacijskih sustava (IKS) u cilju provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU, koordinira i upravlja radom sustava ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring – informacijski sustav za upravljanje i nadzor tržišta u poljoprivredi); upravlja i koordinira radom stručne skupine ISAMM NUA (ISAMM national user administration – nacionalna korisnička administracija) te surađuje s nadležnim tijelima i institucijama; koordinira i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi FADN te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; upravlja FADN mrežnom stranicom, izradom plana odabira (selekcijski plan) poljoprivrednih gospodarstava u reprezentativni uzorak za FADN istraživanja koji dostavlja EK, obavlja poslove kontrole, obrade i verifikacije prikupljenih podataka, izrađuje izvješća za EU i nacionalne potrebe, sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na FADN, koordinira rad tijela uključenih u FADN sustav, prati EU zakonodavstvo u području FADN-a i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU te koordinira rad Nacionalnog odbora za FADN, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredno-informacijske sustave, ustrojavaju se:

11.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi

11.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN).

11.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi

Članak 205.

Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja za nacionalne potrebe i potrebe EK, upravlja i ažurira Tržišno cjenovno informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP); propisuje metodologiju prikupljanja i obrade podataka, unaprjeđuje sustav prikupljanja i obrade podataka i izvješćivanja o cijenama, prati zakonodavstvo EU u području cjenovnog izvješćivanja, usklađuje sustav praćenja i izvješćivanja o cijenama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa kako je propisano u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU; surađuje s međunarodnim tržišnim cjenovnim informacijskim sustavima u poljoprivredi, koordinira i upravlja sustavom za notifikacije u okviru informacijsko komunikacijskih sustava (IKS) u cilju provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU, koordinira i upravlja radom sustava ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring – informacijski sustav za upravljanje i nadzor tržišta u poljoprivredi); upravlja i koordinira radom stručne skupine ISAMM NUA (ISAMM national user administration – nacionalna korisnička administracija) te surađuje s nadležnim tijelima i institucijama, osigurava provjeru usklađenosti rada nadležnih tijela u ISAMM sustavu i rješavanju horizontalnih pitanja ZPP; koordinacija dodjele pristupnih prava korisnicima ISAMM sustava, koordinira izradu izvješća nadležnih tijela i njihove komunikacije putem ISAMM i vezanih IKS te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Članak 206.

Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) koordinira i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na FADN te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, koordinira rad tijela uključenih u FADN sustav, prati zakonodavstvo EU u području FADN-a i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, koordinira rad Nacionalnog odbora za FADN, izrađuje plan odabira (selekcijski plan) poljoprivrednih gospodarstava u reprezentativni uzorak za FADN istraživanje koji dostavlja EK, izrađuje plan organizacije i provedbe FADN istraživanja, izrađuje obrasce i upute za prikupljanje podataka u FADN istraživanju, obavlja poslove koordinacije i organizacije FADN istraživanja, obavlja kontrolu, obradu i verifikaciju prikupljenih podataka, upravlja bazom FADN podataka i FADN mrežnom stranicom, izračunava i objavljuje standardne rezultate FADN istraživanja, izrađuje izvješća za EU i nacionalne potrebe, sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na FADN; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize

Članak 207.

Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u izradi zakona o poljoprivredi i ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede i poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi; praćenja stanja u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika te u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao tradicionalnom organizacijskom obliku obavljanja poljoprivredne proizvodnje te u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava; analizira prijedloge EK koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge; analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama obavlja poslove analiza učinkovitosti mjera poljoprivredne politike, analize i primjena FADN podataka, analiza vezanih uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava, izrade proizvodno-potrošne bilance poljoprivrednih proizvoda i koeficijente standardne ekonomske veličine poljoprivrednih proizvoda, izrade kalkulacija troškova proizvodnje i sektorske analize, izrade analiza cijena poljoprivrednih proizvoda, obavlja poslove analize i kreiranja mjera usmjerenih prema unaprjeđenju i razvoju poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koordinacije navedenih aktivnosti s drugim tijelima državne uprave; sudjelovanja u izradi strateških i programskih dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka, čiji je predlagač Ministarstvo, sudjelovanja u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj RH, čiji su predlagači druga tijela državne uprave, analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama; koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), obavlja poslove administrativne podrške radu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize, ustrojavaju se:

11.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi

11.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika

11.1.2.3. Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

11.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi

Članak 208.

Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi obavlja poslove analiza učinkovitosti mjera poljoprivredne politike, analiza i primjena FADN podataka, analiza dohotka poljoprivrednih gospodarstava, ocjene gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, izračuna proizvodno-potrošne bilance i koeficijente standardne ekonomske veličine proizvoda poljoprivredne proizvodnje za nacionalne i EU potrebe, obavlja kalkulacije troškova proizvodnje, izrade sektorskih analiza, analiza cijena poljoprivrednih proizvoda, obavlja poslove izrade analiza proizvodnje, strukture i dohotka domaće poljoprivredne djelatnosti, sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivrednih proizvoda, izrađuje analize vanjsko-trgovinske razmjene, priprema analitičke podloge za potrebe izrade strateških i programskih dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, čiji je predlagač Ministarstvo, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj RH, čiji su predlagači druga tijela državne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika

Članak 209.

Odjel za analizu poljoprivrednih politika obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u izradi zakona o poljoprivredi i ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede i poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je djelovanje/osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi, praćenja stanja u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika te u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao tradicionalnom organizacijskom obliku obavljanja poljoprivredne proizvodnje te u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava; analizira prijedloge EK koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge; analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama; koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, a čiji je predlagač Ministarstvo, predlaže područja od interesa za istraživanja u poljoprivredi i uvjete za ostvarenje sredstava potpore za njihovu provedbu te daje administrativnu podršku radu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2.3. Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Članak 210.

Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obavlja poslove analize i kreiranja mjera usmjerenih prema unaprjeđenju i razvoju poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koordinacije navedenih aktivnosti s drugim tijelima državne uprave; izrađuje analize i kreira mjere potpore za unaprjeđenje prodaje poljoprivrednih proizvoda OPG-a putem digitalnog marketinga (uključujući društvene mreže) kao i putem aktivnosti umrežavanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; koordinira aktivnosti podrške vezano uz uvođenje i upotrebu e – poljoprivredne kartice; koordinira izradu propisa u području mjere potpore za manifestacije te potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; koordinira izradu propisa u području mjera promocije i informiranja sukladno Uredbi (EU) br. 1144/2014; priprema analitičke podloge za potrebe izrade strateških i programskih dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja čiji je predlagač Ministarstvo; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj RH, čiji su predlagači druga tijela državne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju

Članak 211.

Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz članstvo RH u EU, prvenstveno u izradi nacionalnih stajališta iz djelokruga Ministarstva i sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela Vijeća EU i EK; koordinira poslove vezane uz preuzimanje i provedbu zakonodavstva EU i postupke vezane uz povredu prava EU; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje RH u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede; organizira sudjelovanje Ministarstva na međunarodnim manifestacijama; sudjeluje u izradi stajališta koja se odnose na trgovinsku politiku EU u područjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); koordinira aktivnosti vezane uz provedbu obveza Ministarstva temeljem EU strategija i međunarodnih sporazuma; koordinira aktivnosti u području istraživanja i inovacija u poljoprivredi; analizira poljoprivredne politike koje se predlažu na razini međunarodnih organizacija te provedbu poljoprivrednih politika u RH i u drugim državama; sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar koordinira programe pomoći namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za EU poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

11.2.1. Služba za EU poslove

11.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose

11.2.3. Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama.

11.2.1. Služba za EU poslove

Članak 212.

Služba za EU poslove koordinira aktivnosti koje se odnose na definiranje i predstavljanje stajališta RH te sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela EU (Vijeća i EK) u područjima iz djelokruga Ministarstva; koordinira izradu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata RH za sastanke Vijeća EU za poljoprivredu i ribarstvo te za ostale formacije Vijeća; koordinira izradu stajališta i za sastanke radnih tijela Vijeća – Posebnog odbora za poljoprivredu i Odbora zamjenika stalnih predstavnika vlada država članica pri EU (u daljnjem tekstu: COREPER I.) u područjima iz djelokruga Ministarstva; surađuje sa Stalnim predstavništvom RH pri EU, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova kao središnjim tijelom nadležnim za koordinaciju EU poslova na razini državne uprave, te drugim tijelima državne uprave i institucijama u europskim pitanjima iz područja u nadležnosti Ministarstva; surađuje s Hrvatskim saborom sukladno odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade RH u europskim poslovima; prati rad Europskog parlamenta u dijelu koji se odnosi na zakonodavstvo iz područja u nadležnosti Ministarstva i surađuje s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu; izrađuje dokumente o EU pitanjima iz djelokruga Ministarstva za potrebe sjednica Vlade RH i njezinih radnih tijela, prvenstveno Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava, u skladu s procedurama Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove; provodi aktivnosti vezane uz EU program namijenjen jačanju institucionalnih kapaciteta (IPA – I. komponenta); provodi aktivnosti vezane uz pružanje pomoći drugim zemljama koje se financiraju sredstvima EU; koordinira poslove vezane uz preuzimanje i provedbu zakonodavstva EU; koordinira aktivnosti Ministarstva u predmetima koji se odnose na postupke pokrenute zbog povrede prava EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za EU poslove, ustrojavaju se:

11.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

11.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći

11.2.1.3. Odjel za suradnju s EU institucijama.

11.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 213.

Odjel za EU koordinaciju koordinira aktivnosti koje se odnose na definiranje i predstavljanje stajališta RH te sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela EU (Vijeća i EK) u djelokrugu Ministarstva; za zakonodavne prijedloge u djelokrugu Ministarstva koordinira izradu prijedloga stajališta i drugih dokumenata za sastanke različitih formacija Vijeća EU, a prvenstveno za Vijeće ministara za poljoprivredu i ribarstvo, kao i stajališta za potrebe sudjelovanja hrvatskih predstavnika na sastancima radnih tijela Vijeća – Posebnog odbora za poljoprivredu i COREPER-a I. te pojedinih radnih skupina, prvenstveno radne skupine za koordinaciju FAO-a; koordinira poslove koji se odnose na izradu okvirnih stajališta u vezi zakonodavnih prijedloga iz nadležnosti radnih skupina Vijeća koje djeluju u okviru COREPER-a, a odnose se na djelokrug Ministarstva; izrađuje podloge i organizira sjednice EU kolegija radi potvrđivanja stajališta RH na razini Ministarstva, a za potrebe sudjelovanja hrvatskih predstavnika na sastancima koji se održavaju u okviru Vijeća i EK; prati i koordinira određivanje prioriteta, odnosno područja od posebnog interesa za RH iz djelokruga Ministarstva koji proizlaze iz godišnjih programa rada EK i programa rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU; sudjeluje u aktivnostima RH u okviru radnih tijela Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) i Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO); na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata EU; surađuje sa Stalnim predstavništvom RH pri EU i veleposlanstvima država članica u EU pitanjima iz djelokruga Ministarstva; surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za europske poslove; priprema dokumente o EU pitanjima iz područja u nadležnosti Ministarstva za potrebe sjednica Vlade RH i njezinih radnih tijela, prvenstveno Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava; surađuje s Hrvatskim saborom sukladno odredbama Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima i Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove; prikuplja podatke, dokumente i informacije o različitim EU pitanjima te na temelju toga izrađuje podloge; vodi potrebne evidencije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći

Članak 214.

Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći koordinira izradu i prati provedbu godišnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU iz djelokruga Ministarstva; prati izvršenje obveza pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva predviđenih Programom te izrađuje odgovarajuća izvješća za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Vlade RH i njezinih radnih tijela; pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Ministarstva tijekom procesa preuzimanja i provedbe pravne stečevine EU; koordinira aktivnosti iz djelokruga Ministarstva u okviru postupaka pokrenutih protiv RH zbog povrede prava EU te prati tijek tih postupaka; pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi odgovora, obrazloženja i očitovanja prema EK u ime RH u okviru EU pilot predmeta, pred-sudskih i sudskih postupaka koji se odnose na povredu pravne stečevine iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu Stručne skupine za pravna pitanja osnovanoj pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; obavlja poslove prema središnjoj kontaktnoj točki za mehanizme EU (TRIS, SOLVIT, REFIT platforma, PCP); surađuje s korisnicima projekata i drugim nadležnim tijelima na poslovima vezanima uz projekte financirane sredstvima EU (IPA – I. komponenta); prikuplja i usklađuje podatke po pojedinom projektu vezano uz procese praćenja održivosti projekata u sklopu prve komponente programa IPA, zatvaranja godišnjih pretpristupnih programa iz prve komponente programa IPA; koordinira i sudjeluje u pripremi dokumentacije za revizije, kontrole na terenu i evaluacije projekata financiranih iz prve komponente programa IPA; koordinira poslove vezane uz pružanje pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama u okviru projekata financiranih sredstvima EU; surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova u svojstvu kontakt točke za Twinning-out i TAIEX projekte, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.1.3. Odjel za suradnju s EU institucijama

Članak 215.

Odjel za suradnju s EU institucijama u svakodnevnoj komunikaciji sa stručnim službama EK promiče stavove i interese iz područja djelokruga Ministarstva, a osobito s Glavnom upravom za poljoprivredu i ruralni razvoj, Glavnom upravom za zdravlje i sigurnost hrane te Glavnom upravom za pomorske poslove i ribarstvo; surađuje s tijelima Europskog Vijeća radi pripreme i dostavljanja stavova Ministarstva predstavnicima država članica te izrade zajedničkih izjava koje podržava RH; prati rad Europskog parlamenta te surađuje s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; prati rad i koordinira izradu stajališta s predstavnicima RH u drugim tijelima EU, uključujući Odbor regija i Europski gospodarski i socijalni odbor, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose

Članak 216.

Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose vodi poslove bilateralne i multilateralne suradnje; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unapređenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne konferencije na visokoj razini te međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju poljoprivredu; potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; prati i analizira suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; sudjeluje u pripremi sastanaka na ministarskoj razini; priprema podloge i informacije o poljoprivrednoj suradnji za ministarske sastanke; priprema podloge i stajališta te sudjeluje u radu radne skupine Vijeća EU za robe (PROBA); prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama; priprema i koordinira provedbu projekata financiranih iz međunarodnih zajmova, donacija i tehničke pomoći međunarodnih institucija i država; sudjeluje u promotivnim djelatnostima i predstavljanju RH na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima iz djelokruga Ministarstva; organizira domaće i inozemne konferencije te studijske posjete u RH i inozemstvu; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava RH; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja poljoprivrede; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; koordinira izradu stajališta u vezi međunarodnih trgovinskih sporazuma EU u području poljoprivrede i ribarstva; prati trgovinske zaštitne mehanizme u poljoprivredi u skladu s pravilima zajedničke trgovinske politike EU i WTO-a te obvezama iz međunarodnih trgovinskih sporazuma; priprema stajališta koja se odnose na međunarodnu trgovinu u područjima iz nadležnosti Ministarstva za potrebe radnih tijela Vijeća EU, za sklapanje bilateralnih i regionalnih trgovinskih ugovora između EU i trećih zemalja te WTO multilateralnih trgovinskih pregovora; koordinira izradu WTO notifikacija iz područja poljoprivrede; analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose, ustrojavaju se:

11.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju

11.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose.

11.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 217.

Odjel za međunarodnu suradnju vodi poslove bilateralne i multilateralne suradnje te predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; prati i analizira suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama; sudjeluje u promotivnim aktivnostima Ministarstva i predstavljanju RH na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima iz djelokruga Ministarstva; organizira domaće i inozemne konferencije; prati i analizira aktivnosti međunarodnih organizacija; koordinira i sudjeluje u aktivnostima RH u okviru Odbora za planiranje hrane i poljoprivredu Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora – NATO, Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu – FAO i ostalih organizacija unutar UN-a; koordinira i prati rad RH u specijaliziranim međunarodnim organizacijama iz područja vinarstva, sjemenarstva, stočarstva, genetskih resursa, šumarstva, ribarstva i drugo; sudjeluje i priprema stajališta za radnu skupinu Vijeća EU za robe (PROBA); prati rad Inicijative Kina + 16; prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama; provodi postupak učlanjivanja RH u međunarodne organizacije u područjima iz djelokruga Ministarstva; priprema izvješća o radu na području poslovanja s međunarodnim organizacijama; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice te o njima redovno vodi bilješke; prati i analizira aktivnosti regionalnih inicijativa; koordinira aktivnosti RH u Srednjoeuropskoj inicijativi – CEI; Stalnoj radnoj skupini za regionalni ruralni razvoj – SWG; Jadransko-jonskoj inicijativi –
EUSAIR, Dunavskoj strategiji – EUSDR, Istočnom partnerstvu, Uniji za Mediteran i dr.; sudjeluje u pripremi sastanaka na ministarskoj razini; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; priprema i prati provedbu međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području poljoprivrede; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja poljoprivrede; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; prati rad mješovitih međuresornih radnih skupina u području poljoprivrede; priprema i koordinira provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći; organizira studijska putovanja u RH i inozemstvu; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava RH; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

Članak 218.

Odjel za međunarodne trgovinske odnose priprema podloge i analize te sudjeluje u pripremi stajališta RH u pregovorima za sklapanje bilateralnih i regionalnih trgovinskih ugovora između EU i trećih zemalja u područjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u praćenju trgovinskih zaštitnih mehanizama u poljoprivredi u skladu s pravilima zajedničke trgovinske politike EU te WTO-a; prati pripremu zakonodavstva EU u području zajedničke trgovinske politike i u suradnji s poslovnom zajednicom koordinira izradu stajališta u područjima iz nadležnosti Ministarstva; analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama; koordinira aktivnosti vezane uz rad WTO Odbora za poljoprivredu; koordinira izradu WTO notifikacija iz područja poljoprivrede; priprema stajališta za sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru WTO-a koji se odnose na područje poljoprivrede, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.3. Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama

Članak 219.

Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama koordinira i sudjeluje u poslovima strateškog planiranja u području primjene modernih tehnologija u poljoprivredi; koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz kružno gospodarstvo i nacionalnu strategiju za biogospodarstvo; koordinira provedbu EU istraživačkih programa u poljoprivredi; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz uvođenje novih tehnologija u poljoprivredi; koordinira aktivnosti Ministarstva koje proizlaze iz Agende 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih naroda i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama; sudjeluje u aktivnostima koje proizlaze iz procesa pristupanja Republike Hrvatske OECD-u; sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama ustrojavaju se:

11.2.3.1. Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja

11.2.3.2. Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza.

11.2.3.1. Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja

Članak 220.

Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja koordinira izradu i prati provedbu strateških planova i ostalih planskih dokumenata u području primjene modernih tehnologija u poljoprivredi u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje i koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz kružno gospodarstvo; koordinira pripremu te prati provedbu višesektorske nacionalne strategije za biogospodarstvo i odgovarajućih akcijskih planova iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s nadležnim tijelima u RH i u EK radi pripreme izvješća o provedbi strategije biogospodarstva; promiče i koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u istraživačkim programima EU i drugim međunarodnim programima iz područja istraživanja, razvoja i inovacija u područjima iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.3.2. Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza

Članak 221.

Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza planira i koordinira aktivnosti Ministarstva u skladu s nacionalnim prioritetima provedbe Agende 2030 o održivom razvoju Ujedinjenih naroda te u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova priprema odgovarajuće informacije i izvješća; planira i koordinira aktivnosti Ministarstva u skladu s nacionalnim prioritetima provedbe Pariškog klimatskog sporazuma te u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike priprema informacije i izvješća; sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje RH i OECD-a; koordinira izradu prijedloga stajališta za potrebe radnih tijela i skupina OECD-a; priprema informacije i podloge za provedbu aktivnosti vezanih uz suradnju s OECD-om iz područja poljoprivrede; priprema analize i izvješća te sudjeluje u izradi dokumenata za Europski semestar, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 222.

Uprava ribarstva usklađuje politiku ribarstva RH sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU i omogućava njenu provedbu i koordinaciju, što uključuje praćenje aktivnosti i pokazatelja u sektoru ribarstva, mjere upravljanja, planiranja i razvoja ribarstva, mjere strukturne politike i mjere tržišne politike financirane iz proračuna EU i državnog proračuna te mjere inspekcijskog nadzora i kontrole; upravlja EU fondovima u ribarstvu, prati njihovu provedbu te izrađuje strateški, programski i tehnički okvir za provedbu; aktivno sudjeluje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; obavlja funkcije Upravljačkog tijela Operativnog programa za ribarstvo i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: Operativni program ribarstva); odgovorna je za uspostavu sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa ribarstva te uspostavu i koordinaciju Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa ribarstva; provodi sve mjere iz Operativnog programa ribarstva u okviru svoje nadležnosti kao i pružanje tehničke pomoći, organizira informiranje javnosti o Operativnom programu ribarstva; predlaže, izvršava i prati izvršavanje zakona, propisa i drugih akata u području ribarstva; nadležna je za provođenje zakona i drugih propisa iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu; priprema nacrte prijedloga i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađivanje s propisima EU; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela u području ribarstva te izrađuje i priprema podloge i mišljenja za izradu stavova RH po pitanjima iz djelokruga u okviru međunarodnih organizacija u ribarstvu, Europskog Vijeća te komitoloških odbora; organizira i provodi odgovarajuće konzultacije sa zainteresiranim dionicima u procesu donošenja propisa na razini EU u području ribarstva; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava poslove ribarske inspekcije, nadzora i kontrole; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; prikuplja i analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, aktivnosti flote i gospodarskih subjekata u ribarstvu; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne mjere u ribarstvu; predlaže sadržaj i opseg programa prikupljanja podataka u ribarstvu koji uključuju ekološke, ekonomske i tehničke pokazatelje te koordinira njihovu provedbu; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanja prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; izdaje odgovarajuće dozvole za negospodarske i povlastice za gospodarske ribolovne aktivnosti; obavlja operativne poslove u vezi s naplatom naknada za obavljanje ribolova sukladno propisima; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti u području ribarstva; priprema nacrte prijedloga i stručne podloge za definiranje i provođenje strukturnih i tržišnih mjera u ribarstvu; obavlja zadaće upravljačkog tijela u smislu pravne stečevine EU u području strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu; izrađuje odgovarajuće strateške podloge i dokumente te sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju i izradu nacionalnih strateških dokumenata u okviru strateškog planiranja korištenja fondova EU; predlaže i provodi mjere državne potpore; predlaže i provodi mjere uređenja tržišta ribom i proizvodima ribarstva te prikuplja podatke o količinama i cijenama proizvoda ribarstva plasiranim na tržište s ciljem pravovremenog donošenja odgovarajućih mjera; provodi proces priznavanja organizacija proizvođača i zadužena je za komunikaciju s EK u svim pitanjima vezanim uz dostavu podataka iz područja ribarstva koje RH dostavlja kao punopravna članica EU; surađuje u izradi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu iz svoga djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva te prati i koordinira u okviru ovlasti rada stručnih službi tijela državne i javne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave ribarstva, ustrojavaju se:

12.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom

12.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu

12.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

12.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu.

12.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom

Članak 223.

Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom obavlja upravne i stručne poslove iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda, upravljanja flotom, provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; provodi Zajedničku ribarstvenu politiku EU; priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u okviru svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje, koordinira i objedinjava razvojne programe u ribarstvu; sudjeluje u provođenju strukturnih mjera i državnih potpora u okviru svoga djelokruga; obavlja poslove stručnog osposobljavanja za djelatnosti u ribarstvu; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija vezanih uz ribarstvo te izrađuje potrebne materijale i podloge; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; sudjeluje u radu tijela EK i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje resursima, flotom i ribolovom, ustrojavaju se:

12.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom

12.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik.

12.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom

Članak 224.

Služba za upravljanje resursima i flotom predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa te upravljanja flotom; koordinira poslove međunarodne suradnje iz područja upravljanja resursima i upravljanja flotom; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema), kao i ostale poslove vezane uz Registar ribolovne flote RH; u suradnji sa Službom za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu obavlja analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru svoga djelokruga koje služe kao temelj za izradu materijala i podloga potrebnih za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija; sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te vrši njihovo provođenje; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje i objedinjava planove upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s ostalim tijelima državne uprave u svom djelokrugu, te EK; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa Zajedničkom ribarskom politikom u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; predlaže provedbu projekata i sporazuma bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje iz područja ribarstva; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te ih provodi; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje resursima i flotom, ustrojavaju se:

12.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split

12.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik.

12.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split

Članak 225.

Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; koordinira poslove međunarodne suradnje iz područja upravljanja resursima i upravljanja flotom; sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje i objedinjava planove upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s drugim tijelima državne uprave u svom djelokrugu, te EK; surađuje s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te ih provodi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za upravljanje resursima – Područna jedinica Split, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Rijeka

Ispostava Split

Ispostava Zadar

Ispostava Zagreb.

12.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik

Članak 226.

Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u donošenju zakonskih propisa u okviru područja upravljanja flotom, komunicira i razmjenjuje podatke s EK; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema) te obavlja i ostale poslove vezane uz upravljanje flotom i Registar ribolovne flote RH; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjem iz svog djelokruga; provodi mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote, vodi registar o kapacitetu ribolovne flote, priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike iz svoga djelokruga; predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; ostvaruje suradnju s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za upravljanje flotom – Područnoj jedinici Šibenik, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Split

Ispostava Zadar.

12.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik

Članak 227.

Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa u morskom i slatkovodnom ribolovu; izdaje dozvole za rekreacijski i športski ribolov; vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; izdaje povlastice, odobrenja i uvjerenja i vodi registar o izdanim povlasticama i odobrenjima za gospodarski ribolov; izdaje odobrenja za ribolov u znanstveno nastavne svrhe kao i za potrebe akvarija otvorenih za javnost, te ribolova nedoraslih vodenih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje uvjerenja i vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava na slatkim vodama; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; sudjeluje u izradi planova upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s drugim tijelima državne uprave u okviru svoga područja rada, te EK; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s EU Zajedničkom ribarskom politikom iz svoga djelokruga; sudjeluje provedbi mjera strukturne i tržišne politike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za ribolov – Područna jedinica Šibenik ustrojavaju se:

12.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split

12.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov.

12.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split

Članak 228.

Odjel za morski ribolov – Ispostava Split obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na morski ribolov; izdaje povlastice, odobrenja i ovlaštenja i vodi registre o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov na moru, o izdanim odobrenjima za mali obalni ribolov i o izdanim ovlaštenjima za ribolovni turizam; priprema rješenja za ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe, ribolov za potrebe akvarija i ribolov nedoraslih morskih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; izdaje dozvole za rekreacijski i športski ribolov; priprema rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov i mali obalni ribolov, izdaje uvjerenja te vodi registre o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov i za mali obalni ribolov; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja morskog ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za morski ribolov – Ispostava Split ima samostalne izvršitelje u Dubrovniku, Puli, Rijeci, Senju, Splitu, Šibeniku i Zadru.

12.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov

Članak 229.

Odjel za slatkovodni ribolov obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na slatkovodni ribolov; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama te vodi odgovarajuću evidenciju; provodi postupak davanja povlastica za gospodarski ribolov na slatkim vodama; vodi upisnik o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; priprema ili donosi rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; vodi postupke u vezi s izdavanjem i raspodjelom dozvola za športski ribolov; organizira i održava ispite za osposobljavanje stručnih osoba za gospodarenje ribolovnim područjem i ribolovnom zonom te vodi odgovarajuću evidenciju; predlaže način praćenja stanja bioloških resursa slatkih voda (monitoring); predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje resursima slatkih voda kao i način njihove zaštite; predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama te predlaže mjere unaprjeđenja i razvoja slatkovodnog ribolova na istima; priprema rješenja za selektivni ribolov, ribolov u znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija, ribolov matica i nedoraslih slatkovodnih organizama za potrebe akvakulture; priprema stručne podloge i predlaže nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja slatkovodnog ribolova; surađuje s znanstveno-istraživačkim institucijama iz područja slatkovodnog ribarstva; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja slatkovodnog ribolova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu

Članak 230.

Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu koordinira i prati provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; izrađuje strateški i programski okvir za provedbu EU fondova u smislu izrade Nacionalnog strateškog programa razvoja ribarstva i Operativnog programa ribarstva; izrađuje ostale tehničke dokumente vezane uz EU fondove; prati realizaciju Operativnog programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi procese evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; surađuje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; izrađuje i uspostavlja sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa ribarstva; izrađuje i dostavlja EK sva potrebna izvješća i ostale materijale vezane uz provedbu EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; predlaže mjere korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u okviru EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; predlaže tržišne mjere u skladu s odredbama strukturnih fondova i mjerama tržišne politike EU; izrađuje kriterije za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje; uspostavlja i koordinira rad Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa ribarstva te mu pruža tehničku potporu; planira i provodi mjeru tehničke pomoći; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; izrađuje strategiju informiranja; izrađuje mjere potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa; prati rad lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i prati provedbu lokalnih razvojnih strategija; sudjeluje u radu Odbora za evaluaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; izrađuje propisana izvješća provedbe Operativnog programa ribarstva; izrađuje priručnik procedura za provedbu Operativnog programa ribarstva; predlaže provedbu kontrole na terenu u području strukturnih mjera i državnih potpora u ribarstvu; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; organizira javne rasprave, predavanja i radionice, te edukacijski materijal o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja mjera u okviru EU fondova; vodi izradu i provedbu programa prikupljanja podataka; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora, izrađuje zakonske i podzakonske akte u području svoga djelokruga; predlaže rješavanje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu, ustrojavaju se sljedeće Službe:

12.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu

12.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu

12.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu.

12.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu

Članak 231.

Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane uz EU fondove u području ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, izrađuje stručne i tehničke podloge za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu sukladno odredbama pravne stečevine EU; sudjeluje u izradi nacrta strateških, programskih i tehničkih dokumenata potrebnih za provedbu EU fondova, sudjeluje u izradi Sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ribarstva; priprema podzakonske propise za provedbu mjera unutar Operativnog programa ribarstva, izrađuje potrebne procedure i priručnik procedura za provedbu Operativnog programa ribarstva iz svoga djelokruga te objedinjava procedure i priručnike procedura za provedbu Operativnih programa ribarstva; sudjeluje u izradi propisanih izvješća uz provedbu Operativnog programa ribarstva; izrađuje i EK dostavlja izvješća i materijale vezane uz provedbu Operativnog programa ribarstva, u suradnji sa Službom za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu izrađuje i dostavlja kumulativne podatke o operacijama koje su odabrane za financiranje uključujući ključna obilježja korisnika i same operacije; prati provedbu kvalitete Operativnog programa ribarstva; dostavlja EK predviđanje iznosa za koji očekuje da će podnijeti zahtjeve za; uspostavlja sustav provjere pritužbi na provedbu EFPR-a; osigurava provođenje prethodnih (ex ante) vrednovanja, te, ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja; sudjeluje u: izradi zakonskih i podzakonskih propisa potrebnih za provedbu EU fondova na nacionalnoj razini, provedbi promotivnih aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u ribarstvu; provedbi projekata iz donacija i tehničke pomoći i u izradi kriterija za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje; pruža tehničku podršku Odboru za praćenje; sudjeluje u izradi prijedloga mjera potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa te pruža tehničku potporu u radu Odbora za evaluaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz mjeru tehničke pomoći; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; uvodi učinkovite i razmjerne mjere protiv prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike te u tome smislu surađuje sa nadležnim tijelima; organizira i provodi edukacije, radionice i promidžbu potencijalnim korisnicima Operativnog programa ribarstva i mogućnostima financiranja; prikuplja podatke o ekonomskim i socijalnim segmentima ribarstva i izrađuje socioekonomske analize sektora ribarstva i vodi izradu i provedbu programa prikupljanja podataka; izrađuje prijedloge za provedbu mjera državne potpore; izrađuje podloge i potrebne materijale za EK vezano uz državne potpore te podzakonske propise za provedbu na nacionalnoj razini; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu, ustrojavaju se:

12.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu

12.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu.

12.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu

Članak 232.

Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane uz EU fondove u području ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, sudjeluje u izradi stručnih i tehničkih podloga za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu sukladno odredbama pravne stečevine EU; sudjeluje u izradi nacrta strateških, programskih i tehničkih dokumenata potrebnih za provedbu EU fondova, sudjeluje u izradi Sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ribarstva te izrađuje potrebne procedure; izrađuje podzakonske propise za provedbu mjera unutar Operativnog programa ribarstva, sudjeluje u izradi propisanih izvješća uz provedbu Operativnog programa ribarstva; izrađuje i EK dostavlja izvješća i materijale vezane uz provedbu Operativnog programa ribarstva, prati provedbu kvalitete Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u provedbi promotivnih aktivnosti potrebnih za provedbu EU fondova u ribarstvu; pruža tehničku podršku Odboru za praćenje i Odboru za odabir i akreditaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi, sudjeluje u pripremi godišnjih akcijskih planova provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; sudjeluje u provođenju edukacije, radionica i promidžbi potencijalnim korisnicima Operativnog programa ribarstva i mogućnostima financiranja; sudjeluje u izradi prijedloga za provedbu mjera državne potpore; izrađuje podloge i potrebne materijale za EK vezano uz državne potpore te podzakonske propise za provedbu na nacionalnoj razini; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu

Članak 233.

Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu izrađuje i provodi program prikupljanja podataka sukladno zakonodavstvu EU; prikuplja ekonomske podatke i transverzalne varijable u dijelu programa prikupljanja podataka; sudjeluje u izradi plana prikupljanja bioloških podataka i financijskih tablica vezano uz provedbu plana prikupljanja podataka; izrađuje i dostavlja EK godišnje planove prikupljanja podataka; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama koje sudjeluje u provedbi prikupljanja podataka; provodi kontrolu troškova prikupljanja podataka; komunicira s EK u poslovima izrade programa prikupljanja podataka te dostavlja prikupljene podatke EK; izrađuje i održava sustav za izradu metiera i baze za ekonomsko i biološko prikupljanje podataka te modula za prikupljanje podataka u ribarstvu; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu

Članak 234.

Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, državnih potpora i mjera uređenja tržišta; provodi mjere iz Operativnog programa ribarstva, obrađuje prijave i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva iz svoga djelokruga; uspostavlja sustav evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija osigurava da su operacije u skladu sa Operativnim programom ribarstva te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su nediskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; izrađuje interne procedure, priručnike i obrasce za obradu svih zahtjeva iz svoga djelokruga, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga; sudjeluje u praćenju provedbe kvalitete Operativnog programa ribarstva; osigurava uspostavu i dostupnost svih potrebnih podataka i evidencija iz svoje nadležnosti; izrađuje i provodi modele državnih potpora u ribarstvu sukladno propisima EU; predlaže i provodi mjere državne potpore u ribarstvu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu, ustrojavaju se:

12.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu

12.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu.

12.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu

Članak 235.

Odjel za potpore u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Operativnog programa ribarstva, obrađuje prijave i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore; u okviru svoga djelokruga tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija osigurava da su operacije u skladu s Operativnim programom ribarstva te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za potporu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore u ribarstvu te ih provodi; provodi aktivnosti vezane uz vođenje registra državnih potpora u ribarstvu koje se financiraju iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; izrađuje izvješća o državnoj potpori u ribarstvu za nacionalne i EU potrebe; izrađuje potrebne materijale za potrebe i tijekom postupka procjene i pripreme shema državne potpore u ribarstvu za notifikaciju EK; provodi notificirane sheme državne potpore u ribarstvu; priprema procedure za provedbu shema državne potpore u ribarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu

Članak 236.

Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Operativnog programa ribarstva, obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva za isplate, tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija sudjeluje u osiguravanju da su operacije u skladu s Operativnim programom ribarstva te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za isplatu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu

Članak 237.

Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja praćenja provedbe EU fondova u ribarstvu kao i kontrole na terenu; prati realizaciju Operativnih programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Operativnog programa ribarstva; provodi kontrolu mjera unutar Operativnog programa ribarstva te državnih potpora na terenu; provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni te da su u skladu s primjenjivim pravom, s Operativnim programom ribarstva i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija; osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili nadoknadu sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju; osigurava da učestalost i opseg provjera na licu mjesta moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razini rizika koji kroz takve provjere utvrđuje tijelo za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole; sudjeluje u promotivnim aktivnostima za provedbu EU fondova u ribarstvu; vrši promidžbu Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu, ustrojavaju se:

12.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu

12.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu.

12.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu

Članak 238.

Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja praćenja provedbe EU fondova u ribarstvu sukladno Uredbama EU kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; prati realizaciju Operativnog programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u promidžbi Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu

Članak 239.

Odjel za kontrolu na terenu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja kontrole na terenu mjera unutar Operativnog programa ribarstva te državnih potpora; provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni te da su u skladu s primjenjivim pravom, s Operativnim programom ribarstva i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija; osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili nadoknadu sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju; osigurava da učestalost i opseg provjera na licu mjesta moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razini rizika koji kroz takve provjere utvrđuje tijelo za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole; sudjeluje u promotivnim aktivnostima za provedbu EU fondova u ribarstvu; vrši promidžbu Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; izrađuje procedure postupanja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za kontrolu na terenu, ustrojavaju se sljedeće područne jedinice sa samostalnim izvršiteljima:

Područna jedinica Zadar, s mjestom rada u Zadru (samostalni izvršitelj)

Područja jedinica Pula, s mjestom rada u Puli (samostalni izvršitelj)

Područna jedinica Split, s mjestom rada u Splitu (samostalni izvršitelj).

12.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

Članak 240.

Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; provodi Zajedničku ribarstvenu politiku EU; priprema stručne podloge u okviru svoga djelokruga; prati stanje u području praćenja ribolova i ribarske statistike te priprema stručne podloge; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva iz djelokruga; vodi ribarsku statistiku; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje u provođenju strukturnih mjera i državnih potpora u okviru svoga djelokruga; provodi mjere vezane uz tržišnu politiku u ribarstvu predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača; u sklopu mjera tržišno-cjenovne politike predlaže mjere propisanih cijena, mjere novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje; obavlja poslove stručnog osposobljavanja za djelatnosti u ribarstvu; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; predlaže provođenje strukturnih mjera iz svoga djelokruga; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom, ustrojavaju se:

12.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik

12.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar.

12.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik

Članak 241.

Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; prikuplja podatke o svim oblicima ribolova, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski i mali obalni ribolov, vodi sustav elektronskog izdavanja dozvola za rekreacijski i športski ribolov; vrši analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru Službe i predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring) i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora u svom djelokrugu; sudjeluje u donošenju zakonskih propisa u okviru ribarske statistike i uređenja tržišta, prikuplja, unosi obrađuje i analizira podatke u propisanim rokovima o svim kategorijama ribolova, iskrcaju, prekrcaju, transportu i prvoj prodaji riba i drugih vodenih organizama iz ulova i uzgoja, priprema prijedloge mjera za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za ribarstvo; prikuplja informacije o cijenama u ribarstvu i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; osigurava razmjenu podataka o ovim cijenama unutar i izvan Ministarstva; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno-cjenovne politike; prikuplja podatke i priprema izvješća o cijenama u ribarstvu za potrebe EK i drugih međunarodnih institucija; komunicira i razmjenjuje podatke s EK; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjem iz svoga djelokruga; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike iz svoga djelokruga; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; surađuje s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama; sudjeluje u radu stručnih tijela i međunarodnih organizacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik, ustrojavaju se:

12.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb

12.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu.

12.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb

Članak 242.

Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb prikuplja podatke o svim oblicima ribolova, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski i mali obalni ribolov; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o športskom ribolovu na slatkim vodama; prikuplja, uspoređuje i obrađuje tržišne podatke; sudjeluje u poslovima prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ostalih administrativnih izvora od važnosti za ribarstvo i provedbu ribarstvene politike za potrebe Ministarstva; ostvaruje suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama u području informacija u ribarstvu, obavlja poslove analiza podataka, strukture i dohotka domaće ribarstvene djelatnosti; koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci ribarskih proizvoda; izrađuje analize vezane uz domaću proizvodnju u ribarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb ima samostalne izvršitelje u Dubrovniku, Rijeci, Splitu i Šibeniku.

12.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu

Članak 243.

Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja uređenja tržišta u ribarstvu; izrađuje podloge i predlaže mjere za provođenje tržišne politike u području ribarstva; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području uređenja tržišta u ribarstvu u okviru nacionalne politike, a u skladu s politikom EU; izrađuje podloge i priprema prijedloge mjera iz područja tržišne politike u ribarstvu, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade u sektoru ribarstva u sklopu tržišne politike; predlaže mjere koje se odnose na poticanje obrazovanja i udruživanja proizvođača, obavlja poslove vezane uz priznavanje organizacija proizvođača i ostalih udruženja u ribarstvu te prati njihov rad; predlaže i provodi mjere državne potpore organizacijama proizvođača i ostalim udruženjima u ribarstvu u skladu sa strateškim i programskim dokumentima razvoja ribarstva u dijelu koji se tiče provedbe tržišne politike; izrađuje podloge, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje informiranja potrošača; obavlja poslove vezano uz veletržnice ribom; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za uređenje tržišta u ribarstvu, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Pula

Ispostava Split

Ispostava Zagreb.

12.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar

Članak 244.

Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama; organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju; vodi brigu o ukupnoj statistici u akvakulturi i surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave statistikom u akvakulturi; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje u akvakulturi; predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih vodenih organizama; sudjeluje u provedbi strukturnih i tržišnih mjera iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvojne strategije akvakulture i prati njegovu provedbu iz svoga djelokruga; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svoga djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja akvakulture; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga rada Službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja akvakulture, sudjeluje u radu tijela EK i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za akvakulturu – Područna jedinica Zadar, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Split

Ispostava Zadar

Ispostava Zagreb.

12.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu

Članak 245.

Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; koordinira rad ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; izrađuje godišnje planove i izvješća; obavlja stručno osposobljavanje ribarskih inspektora i osoba ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU; komunicira s nadležnim tijelima EU po pitanju ribarske inspekcije; brine o plovilima ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole; obavlja pravne i administrativne poslove iz područja ribarske inspekcije; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; sudjeluje u pripremi podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz ribarstva i u izradi potrebnih strateških dokumenata vezanih uz strukturne mjere iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor i kontrolu u ribarstvu, ustrojavaju se:

12.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever

12.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split

12.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima.

12.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever

Članak 246.

Služba kontrole ribarstva – sjever provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; sudjeluje u zajedničkim koordinacijskim nadzorima morskog i slatkovodnog ribarstva; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, nadzire obavljanje svih vrsta ribolova, nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i sportski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, nadzire obavljanje akvakulture i tržišta proizvodima ribarstva te ovlaštenika povlastica za uzgoj morskih i slatkovodnih organizama; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvodima ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Služba kontrole ribarstva – sjever obavlja poslove na području sljedećih županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko--podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke i Grada Zagreba, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova Službe kontrole ribarstva – sjever, ustrojavaju se:

12.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek

12.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Rijeka.

12.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek

Članak 247.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga slatkovodnog i morskog ribarstva; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek obavlja poslove na području sljedećih županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko--zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-
-srijemske, Zagrebačke i Grada Zagreba, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek ima ispostave u Koprivnici, Čakovcu, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Zagrebu. U ispostavama se predviđaju samostalni izvršitelji.

12.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Rijeka

Članak 248.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Rijeka provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Rijeka obavlja poslove na području sljedećih županija: Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Rijeka ima ispostave u Novalji, Puli i Poreču. U ispostavama se predviđaju samostalni izvršitelji.

12.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split

Članak 249.

Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, te nadzire obavljanje ribolova; nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i sportski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama; nadzire obavljanje akvakulture i tržišta proizvoda ribarstva te ovlaštenika povlastica za uzgoj morskih i slatkovodnih organizama; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split obavlja poslove na području sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Šibensko-kninske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova Službe kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split, ustrojavaju se:

12.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split

12.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar.

12.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split

Članak 250.

Odjel za kontrolu ribarstva Split provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije; obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva Split obavlja poslove na području sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva Split ima ispostave u Dubrovniku, Korčuli, Pločama i Visu. U ispostavama se predviđaju samostalni izvršitelji.

12.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar

Članak 251.

Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije; obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar obavlja poslove na području sljedećih županija: Zadarske i Šibensko-kninske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar ima samostalne izvršitelje u Šibeniku.

12.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima

Članak 252.

Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima obavlja poslove iz područja praćenja ribolova i nadzora ribolova te poslove vezane uz Geoinformacijski sustav ribarstva; vodi rad Ribarstvenog monitoring centra, obavlja poslove komunikacije s drugim međunarodnim tijelima i poslove razmjene podataka sukladno obvezama RH; vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; prikuplja, pohranjuje, ažurira i obrađuje podatke o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima, te podatke o nadzoru ribolovnih aktivnosti; nadzire i prati ribarska plovila registrirana u RH, plovila zajednice i trećih zemalja, obavlja poslove uspostave i vršenja nadzora ribolovnih aktivnosti u sklopu sustava besposadnih letjelica; surađuje na održavanju uređaja za praćenje ribarskih plovila i uređaja za elektronski očevidnik; vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim tijelima ovlaštenim za nadzor ribolova; vodi poslove vezane uz izradu i održavanje elektronske aplikacije za obavljanje inspekcije; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere iz svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva iz djelokruga; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga; surađuje u održavanju Geoinformacijskog sustava ribarstva; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim monitoring centrima i EK, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima, ustrojavaju se:

12.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar

12.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima.

12.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar

Članak 253.

Odjel za Ribarski monitoring centar vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; prikuplja, pohranjuje, ažurira i obrađuje podatke o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima, plovilima zajednice i trećih zemalja; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim monitoring centrima i EK; surađuje u nadzoru i praćenju ribarskih plovila registriranih u RH, plovila zajednice i trećih zemalja, te i obradi i analizi podataka o nadzoru plovila; surađuje na održavanje informacijskog sustava u ribarstvu; osigurava preduvjete za razmjenu svih podataka s domaćim i međunarodnim institucijama; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; izrađuje podloge za donošenje mjera odgovornog i održivog gospodarenja morem u svom djelokrugu; surađuje na održavanju VMS-a, AIS-a i e-očevidnika; vodi i održava e-očevidnik aplikaciju sukladno Zakonu o morskom ribarstvu; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima

Članak 254.

Odjel za podršku korisnicima sudjeluje u održavanju operativnog satelitskog sustava nadzora i praćenja ribarskih plovila; sudjeluje u prikupljanju, pohranjivanju, ažuriranju i obradi podataka o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima; izrađuje podloge za donošenje mjera odgovornog i održivog gospodarenja morem u svom djelokrugu; koordinira rad s ribarskom i drugom nadležnom inspekcijom; osigurava 24 satnu podršku korisnicima Geoinformacijskog sustava ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. UPRAVA ZA STOČARSTVO I KVALITETU HRANE

Članak 255.

Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta stočarskih proizvoda, prvenstveno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg i mesa peradi i kopitara, jaja i pčelinjih proizvoda, te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međugranske organizacije u području stočarske proizvodnje; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta stočarskih proizvoda u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, pčelarstva i uzgoja kopitara; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor stočarske proizvodnje i uzgoj domaćih životinja; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta stočarskih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta stočarskih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija stoke te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoju uzgojno valjanih životinja; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja te upravlja radom Banke gena domaćih životinja RH; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće zemlje, ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije domaćih životinja i vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja (u daljnjem tekstu JRDŽ); organizira i koordinira provedbu jedinstvenog sustava označavanja i registracije domaćih životinja; vodi i unapređuje Registar farmi, Jedinstveni registar goveda, Jedinstveni registar ovaca i koza; Jedinstveni registar svinja; uspostavlja i vodi evidenciju pčelara i Katastar pčelinjih paša; uspostavlja i vodi evidencije peradi; organizira i provodi poslove vezane uz povezivanje baza podataka i dostupnosti podataka drugim sustavima u poljoprivredi; izrađuje izvještaje o stanju životinja u RH; obavlja distribuciju i praćenje sljedivosti sredstava za označavanje domaćih životinja i svih propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije domaćih životinja; organizira, provodi i kontrolira izdavanje putnih listova za domaće životinje; planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o zahtjevima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete pojedinih kategorija hrane; propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; planira politike za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira poslove iz područja zaštite i registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS, korištenja europskih neobveznih izraza kvalitete te nacionalnih oznaka kvalitete; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika; koordinira cjelokupni sustav kontrole ZOI, ZOZP i ZTS i oznake iz nacionalnog sustava kvalitete u dijelu potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda te provodi upravni nadzor nad njihovim radom; koordinira uspostavu i provedbu sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; provodi promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete; koordinira provedbu potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane ustrojavaju se:

13.1. Sektor za stočarsku proizvodnju

13.2. Sektor za registre životinja

13.3. Sektor za kvalitetu hrane.

13.1. Sektor za stočarsku proizvodnju

Članak 256.

Sektor za stočarsku proizvodnju izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta stočarskih proizvoda, prvenstveno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg i mesa peradi i kopitara, jaja i pčelinjih proizvoda te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međugranske organizacije u području stočarske proizvodnje; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta stočarskih proizvoda u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, pčelarstva i uzgoja kopitara; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor stočarske proizvodnje i uzgoj domaćih životinja; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta stočarskih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta stočarskih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija stoke te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih životinja; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja te upravlja radom Banke gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama goveda, svinja, ovaca, koza, peradi, kopitara i pčela; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti domaćih životinja, unaprjeđivanje reprodukcije domaćih životinja te na sustave kvalitete u stočarskoj proizvodnji; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće zemlje, ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj domaćih životinja; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za stočarsku proizvodnju ustrojavaju se:

13.1.1. Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo

13.1.2. Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo

13.1.3. Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja.

13.1.1. Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo

Članak 257.

Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda govedarstva, ovčarstva i kozarstva, prvenstveno mlijeka, mliječnih proizvoda, goveđeg, ovčjeg i kozjeg mesa te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim govedima, ovcama i kozama i njihovim genetskim materijalom; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište proizvoda govedarstva, ovčarstva i kozarstva; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača proizvoda govedarstva, ovčarstva i kozarstva i međugranske organizacije u području govedarske, ovčarske i kozarske proizvodnje; prati stanje u području govedarske, ovčarske i kozarske proizvodnje i na tržištu proizvoda govedarstva, ovčarstva i kozarstva predlaže i provodi mjere organizacije tržišta govedarskih, ovčjih i kozjih proizvoda; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor govedarstva, ovčarstva i kozarstva i uzgoj goveda, ovaca i koza; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta govedarskih, ovčjih i kozjih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta govedarskih, ovčjih i kozjih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim govedima, ovcama i kozama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa u populacijama goveda, ovaca i koza, programima selekcije i genetske izgradnje populacija goveda, ovaca i koza te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih goveda, ovaca i koza; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina goveda, ovaca i koza te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama goveda, ovaca i koza; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja, unaprjeđivanje reprodukcije i dobrobiti goveda, ovaca i koza te na sustave kvalitete u govedarskoj, ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina goveda, ovaca i koza te davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih goveda, ovaca i koza, za uvoz uzgojno valjanih goveda, ovaca i koza iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih goveda, ovaca i koza u treće zemlje, ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području govedarske, ovčarske i kozarske proizvodnje; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama goveda, ovaca i koza; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj goveda, ovaca i koza; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo ustrojavaju se:

13.1.1.1. Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište

13.1.1.2. Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište.

13.1.1.1. Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište

Članak 258.

Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim govedima i njihovim genetskim materijalom, u području organizacije tržišta govedarskih proizvoda, prvenstveno mlijeka i mliječnih proizvoda i goveđeg mesa; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa u populacijama goveda, programima selekcije i genetske izgradnje populacija goveda temeljem kojih se provodi uzgoj, testiranje, genetsko vrednovanje i u konačnici odabir životinja koje doprinose daljnjem genetskom unaprjeđenju uzgojnih populacija goveda; ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa u govedarstvu i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih goveda; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina goveda te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama goveda; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti goveda, unaprjeđivanje reprodukcije goveda te na sustave kvalitete u govedarskoj proizvodnji; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju novih pasmina goveda, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih goveda, za uvoz uzgojno valjanih goveda iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih goveda u treće zemlje i ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište govedarskih proizvoda; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača proizvoda govedarstva i međugranske organizacije u području govedarske proizvodnje; prati stanje u području govedarske proizvodnje i na tržištu govedarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta govedarskih proizvoda; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor govedarstva; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta govedarskih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta govedarskih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija u području govedarske proizvodnje; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama goveda; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj goveda; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.1.2. Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište

Članak 259.

Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda ovčarstva i kozarstva, prvenstveno ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčjeg i kozjeg mesa te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim ovcama i kozama i njihovim genetskim materijalom; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište proizvoda ovčarstva i kozarstva, predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača iz sektora mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine i za međugranske organizacije u području ovčarske i kozarske proizvodnje; prati stanje u sektoru ovčarstva i kozarstva i na tržištu ovčarskih i kozarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta stočarskih proizvoda u sektorima ovčarstva, kozarstva; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor ovčarstva i kozarstva; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta proizvoda iz sektora ovčarstva i kozarstva, u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta proizvoda iz sektora ovčarstva i kozarstva koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim ovcama i kozama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija ovaca i koza te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina ovaca i koza te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama ovaca i koza; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti ovaca i koza, unaprjeđivanje reprodukcije ovaca i koza te na sustave kvalitete u sektorima ovčarske i kozarske proizvodnje; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina ovaca i koza, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih ovaca i koza, za uvoz uzgojno valjanih ovaca i koza iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih ovaca i koza u treće zemlje, te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području ovčarske i kozarske proizvodnje; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama ovaca i koza; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj ovaca i koza; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.2. Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo

Članak 260.

Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda svinjogojstva, peradarstva i pčelarstva, prvenstveno mesa svinja i peradi, pčelinjih proizvoda te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim svinjama, peradi i pčelama i njihovim genetskim materijalom; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište proizvoda svinjogojstva, peradarstva i pčelarstva, prvenstveno mesa peradi i svinja i pčelinjih proizvoda; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača u sektoru svinjetine, mesa peradi i pčelinjih proizvoda i međugranske organizacije; prati stanje u području svinjogojske, peradarske i pčelarske proizvodnje i na tržištu svinjogojskih, peradarskih i pčelinjih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta svinjogojskih, peradarskih i pčelarskih proizvoda; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor svinjogojstva, peradarstva i pčelarstva; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta svinjogojskih, peradarskih i pčelarskih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta svinjogojskih, peradarskih i pčelarskih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim svinjama, peradi i pčela i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija svinja, peradi i pčela te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih svinja, peradi i pčela; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina svinja, peradi i pčela te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama svinja, peradi i pčela; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja, unaprjeđivanje reprodukcije i dobrobit svinja, peradi i pčela te na sustave kvalitete u svinjogojskoj, peradarskoj i pčelarskoj proizvodnji; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida svinja i peradi, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja, peradi i pčela, za uvoz uzgojno valjanih svinja, peradi i zajednica pčela iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih svinja, peradi i zajednica pčela u treće zemlje, ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu te o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru mesa svinja i peradi i pčelinjih proizvoda; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama svinja, peradi i pčela; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj svinja, peradi i pčela; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo ustrojavaju se:

13.1.2.1. Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište

13.1.2.2. Odjel za peradarstvo i pčelarstvo.

13.1.2.1. Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište

Članak 261.

Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim svinjama i njihovim genetskim materijalom te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda svinjogojstva; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim svinjama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija svinja te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih svinja; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina svinja te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama svinja; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti svinja, unaprjeđivanje reprodukcije svinja te na sustave kvalitete u svinjogojskoj proizvodnji; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida svinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja, za uvoz uzgojno valjanih svinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih svinja u treće zemlje, ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište svinjogojskih proizvoda; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača u sektoru svinjetine i međugranske organizacije; prati stanje u području svinjogojske proizvodnje i na tržištu svinjogojskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta svinjogojskih proizvoda; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor svinjogojske proizvodnje i uzgoj svinja; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta svinjogojskih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta svinjogojskih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama svinja; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj svinja; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.2.2. Odjel za peradarstvo i pčelarstvo

Članak 262.

Odjel za peradarstvo i pčelarstvo izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda peradarstva i pčelarstva, prvenstveno mesa peradi, jaja i pčelinjih proizvoda te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište proizvoda peradarstva i pčelarstva; predlaže propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača iz sektora jaja, mesa peradi i pčelinjih proizvoda i za međugranske organizacije; prati stanje u sektoru peradarstva i pčelarstva i na tržištu peradskih i pčelinjih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta stočarskih proizvoda u sektorima peradarstva i pčelarstva; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor peradarstva i pčelarstva; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta proizvoda iz sektora peradarstva i pčelarstva u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta proizvoda iz sektora peradarstva i pčelarstva koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama iz sektora peradarstva i pčelarstva i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija peradi i pčela te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoju uzgojno valjane peradi i pčela; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina peradi i pčela te koordinira izbor i ažuriranje podataka odabranih jedinki/zajednica za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama peradi i pčela; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti peradi i pčela te na sustave kvalitete u sektorima peradarske i pčelarske proizvodnje; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjane peradi i pčela, za uvoz uzgojno valjane peradi i zajednica pčela iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjane peradi i zajednica pčela u treće zemlje, te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području peradarske i pčelarske proizvodnje; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama peradi i pčela; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj peradi i pčela; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.3. Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja

Članak 263.

Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim kopitarima i njihovim genetskim materijalom, u području označavanja, evidencije i registracije kopitara te u području proizvoda od kopitara; izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim domaćim životinjama i njihovim genetskim materijalom u području rada Banke gena domaćih životinja RH; provodi poslove koji su vezani uz provedbu programa označavanja, evidencije i registracije kopitara s ciljem organizacije i provedbe cjelokupnog sustava označavanja i registracije te pohrane podataka u središnju elektronsku bazu podataka (Središnji registar kopitara – u daljnjem tekstu SRK); izrađuje upute i procedure za provedbu sustava; izrađuje algoritme za računalne programe kao osnovu za računalnu platformu SRK-a i Banke gena domaćih životinja RH; distribuira sve potrebne obrasce za provedbu sustava označavanja i registracije kopitara te prati sljedivost sredstava za označavanje; izdaje identifikacijske dokumente i druge dokumente i potvrde o kopitarima; provodi poslove vezane uz provedbu uzgojnih programa temeljem kojih se provodi uzgoj, testiranje, procjena uzgojnih vrijednosti i u konačnici odabir životinja koje doprinose genetskom unaprjeđenju kopitara; koordinira provedbu uzgojno selekcijskog rada i genetskog unaprjeđenja uzgoja kopitara u RH te vodi i/ili koordinira provedbu uzgojnih programa za pojedine pasmine kopitara, a što podrazumijeva i ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara i genetsko vrednovanje jedinki; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa u populacijama kopitara, programima selekcije i genetske izgradnje populacija kopitara te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa u uzgoju kopitara i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih kopitara; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina kopitara te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki kopitara za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama kopitara; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti kopitara i natjecanja kopitara, unaprjeđivanje reprodukcije kopitara te na sustave kvalitete u uzgoju kopitara; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina kopitara, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih kopitara, za uvoz uzgojno valjanih kopitara iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih kopitara u treće zemlje, te o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru proizvodnje proizvoda od kopitara; upravlja Bankom gena domaćih životinja, odnosno koordinira i nadzire organizaciju prikupljanja, pohrane, obrade, čuvanja i distribucije genetskog materijala sukladno propisanim postupcima, te sve postupke pripreme i obrade podataka zaprimljenih u Banku gena domaćih životinja; distribuira sve potrebne obrasce za provedbu sustava prikupljanja biološkog materijala za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama kopitara; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri, konjičkih natjecanja i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj kopitara; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja ustrojavaju se:

13.1.3.1. Odjel za uzgoj kopitara

13.1.3.2. Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci.

13.1.3.1. Odjel za uzgoj kopitara

Članak 264.

Odjel za uzgoj kopitara izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike, označavanja, evidencije i registracije kopitara i trgovanja uzgojno valjanim kopitarima i njihovim genetskim materijalom te u području proizvoda od kopitara; provodi poslove vezane uz provedbu uzgojnih programa temeljem kojih se provodi uzgoj, testiranje, procjena uzgojnih vrijednosti i u konačnici odabir životinja koje doprinose genetskom unaprjeđenju kopitara; provodi poslove koji su vezani uz provedbu označavanja, evidencije i registracije kopitara s ciljem organizacije i provedbe cjelokupnog sustava označavanja i registracije te pohrane podataka u središnju elektronsku bazu podataka SRK; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava označavanja i registracije kopitara; izrađuje algoritme za računalne programe kao osnovu za računalnu platformu SRK-a; distribuira sve potrebne obrasce za provedbu sustava označavanja i registracije kopitara te prati sljedivost sredstava za označavanje; izdaje identifikacijske dokumente i druge dokumente i potvrde o kopitarima; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija u području uzgoja kopitara; izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike i trgovanja koordinira provedbu uzgojno selekcijskog rada i genetskog unaprjeđenja uzgoja kopitara u RH te vodi i/ili koordinira provedbu uzgojnih programa za pojedine pasmine kopitara, a što podrazumijeva i ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara i genetsko vrednovanje jedinki; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa u populacijama kopitara, programima selekcije i genetske izgradnje populacija kopitara te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa u uzgoju kopitara i u implementaciji novih tehnika u uzgoj uzgojno valjanih kopitara; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina kopitara te koordinira izbor jedinki i ažuriranje podataka odabranih jedinki za pohranu u Banku gena domaćih životinja RH; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama kopitara; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti kopitara i natjecanja kopitara, unaprjeđivanje reprodukcije kopitara te na sustave kvalitete u uzgoju kopitara; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina kopitara, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih kopitara, za uvoz uzgojno valjanih kopitara iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih kopitara u treće zemlje, te o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru proizvodnje proizvoda od kopitara; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama kopitara; sudjeluje u organiziranju izložbi, smotri, konjičkih natjecanja i drugih manifestacija kojima se promovira uzgoj kopitara; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.3.2. Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci

Članak 265.

Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci, sa sjedištem u Križevcima, upravlja radom Banke gena domaćih životinja RH (u daljnjem tekstu Banka gena), te organizira postupke prikupljanja, obrade, pohrane, čuvanja i distribucije genetskog materijala sukladno propisanim postupcima; pohranjuje informacije o sakupljenom genetskom materijalu koji se sprema u zbirku Banke gena, te iste dokumentira u dokumentacijsko-informacijskom sustavu vođenja Banke gena na osnovi temeljnih informacija (identifikacijski broj jedinke, informacije o porijeklu, vrsti pohranjenog genetskog materijala, broju doza i mjestu skladištenja); provodi molekularne i druge laboratorijske analize na biološkim uzorcima domaćih životinja te uvodi postupke i tehnike kriokonzervacije tkiva sukladno važećim procedurama; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; surađuje s priznatim uzgojnim udruženjima po pitanju provedbe uzgojnih programa u populacijama domaćih životinja; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2. Sektor za registre životinja

Članak 266.

Sektor za registre životinja izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije domaćih životinja i vođenja JRDŽ te u području razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; organizira i koordinira provedbu jedinstvenog sustava označavanja i registracije domaćih životinja; predlaže unapređenja sustava; vodi i unapređuje Registar farmi; vodi i unapređuje Jedinstveni registar goveda; vodi i unapređuje Jedinstveni registar ovaca i koza; vodi i unapređuje Jedinstveni registar svinja; uspostavlja i vodi evidenciju pčelara i Katastar pčelinjih paša; uspostavlja i vodi evidencije peradi; vodi i druge baze podataka o životinjama; provodi aktivnosti u području organizacije tržišta stočarske proizvodnje koje se odnose na razvrstavanje i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanja o njihovim cijenama; organizira i provodi poslove vezane za povezivanje baza podataka i dostupnosti podataka drugim sustavima u poljoprivredi; pruža tehničku potporu informacijskim sustavima u stočarstvu i drugim sustavima evidencija životinja; organizira i obavlja poslove analize i strukturiranja podataka iz registara; osmišljava i kontrolira sustave slanja strukturiranih podataka prema institucijama odgovornim za isplate potpora; daje stručna mišljenja iz svog područja; organizira savjetovanja i edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja te iz područja razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava; održava i unapređuje informacijski sustav registara životinja; upravlja bazama podataka jedinstvenih registara životinja i drugih informacijskih sustava u stočarstvu; pruža tehničku potporu u korištenju aplikacija i baza podataka registara životinja i drugih informacijskih sustava u stočarstvu; izrađuje izvještaje o stanju životinja u RH; obavlja distribuciju i praćenje sljedivosti sredstava za označavanje domaćih životinja i svih propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije domaćih životinja; organizira, provodi i kontrolira izdavanje putnih listova za domaće životinje; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svog djelokruga; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za registre životinja ustrojavaju se:

13.2.1. Služba za registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidencije peradi i pčelara

13.2.2. Služba za označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca i koza

13.2.3. Služba za upravljanje registrima životinja.

13.2.1. Služba za registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidencije peradi i pčelara

Članak 267.

Služba za registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidencije peradi i pčelara izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području registracije farmi, vođenja registra farmi, praćenja sljedivosti sredstava za označavanje i vođenja evidencija i baza podataka o životinjama; predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava registracije farmi i praćenja sljedivosti sredstava za označavanje domaćih životinja te sustava evidencije peradi i pčelara; uređuje i definira postupke u provedbi sustava; koordinira provedbu sustava; predlaže i definira informacijski sustav; predlaže i definira sadržaj baza podataka; sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidencije peradi i pčelara ustrojavaju se:

13.2.1.1. Odjel za Registar farmi i evidencije peradi i pčelara

13.2.1.2. Odjel za sljedivost sredstava za označavanje životinja Križevci.

13.2.1.1. Odjel za Registar farmi i evidencije peradi i pčelara

Članak 268.

Odjel za Registar farmi i evidencije peradi i pčelara izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području registracije farmi, vođenja registra farmi i vođenja evidencija peradi i pčelara i drugih baza podataka o životinjama; obavlja poslove vezane uz registraciju lokacija na kojima se drže domaće životinje; definira procedure za podnošenje zahtjeva za registraciju farmi; koordinira proces registracije na terenu; izrađuje programe za organiziranje i provođenje sustava evidentiranja peradi i pčelara te vođenja baza podataka o životinjama; izrađuje programske zadatke za računalne aplikacije koje će biti osnovna računalna platforma za baze podataka i evidencije peradi i pčelara; provodi savjetovanje i informiranje svih sudionika sustava; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava; kreira sve potrebne obrasce u sustavima registracije farmi i evidencije peradi i pčelara (zahtjev za upis u registar farmi, identifikacijska kartica gospodarstva, zahtjev za promjenu podataka u registru farmi, obrazac za evidenciju peradi); organizira i provodi programe edukacije posjednika; provodi savjetovanja, informiranje i edukaciju sudionika sustava registracije farmi i sustava vođenja evidencija peradi i pčelara i vođenja drugih baza podataka o životinjama; organizira provedbu sustava evidencije peradi i pčelara; organizira, vodi i unapređuje baze podataka o farmama, peradi i pčelarima te ostale baze podataka o životinjama; upisuje i ažurira podatke; analizira upisane podatke; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.1.2. Odjel za sljedivost sredstava za označavanje životinja Križevci

Članak 269.

Odjel za sljedivost sredstava za označavanje životinja Križevci, sa sjedištem u Križevcima, izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području sredstava za obvezno označavanje domaćih životinja; organizira nabavu sredstava za označavanje goveda, svinja, ovaca i koza te drugih životinja; zaprima narudžbe sredstava za označavanje od ovlaštenih označavatelja i organizira distribuciju sredstava za označavanje do naručitelja; vodi bazu podataka o naručenim, isporučenim i iskorištenim sredstvima za označavanje; izrađuje programske zadatke za izradu aplikativnih rješenja i baza podataka za sustav praćenja sredstava za označavanje; vodi brigu o povezanosti baze podataka s drugim bazama u okviru JRDŽ-a i o dostupnosti podataka drugim sustavima; izrađuje izvješća o distribuciji sredstava za označavanje; izrađuje upute i procedure za proces narudžbe i distribucije sredstava za označavanje i upisa podataka u bazu; organizira i provodi narudžbu i distribuciju propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije domaćih životinja; organizira nabavu i distribuciju zamjenskih ušnih markica za goveda, ovce i koze; vodi skladište dodatne opreme za označavanje, kliješta za aplikaciju ušnih markica i aplikatora za boluse te organizira njihovu nabavu i distribuciju; organizira nabavu i distribuciju čitača elektronskih sredstava za označavanje; organizira i obavlja zaprimanje iskorištenih ušnih markica uginulih i zaklanih životinja; organizira neškodljivo zbrinjavanje iskorištenih markica i o tome vodi evidenciju; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.2. Služba za označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca i koza

Članak 270.

Služba za označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca i koza izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije goveda, svinja, ovaca i koza te vođenja jedinstvenih baza podataka goveda, svinja, ovaca i koza kao i u području organizacije tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanje o njihovim cijenama; predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava označavanja i registracije domaćih životinja; uređuje i definira postupke u provedbi sustava; koordinira provedbu sustava na terenu; predlaže i definira informacijski sustav; definira sadržaj baza podataka; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda, prije svega goveđeg, svinjskog i ovčjeg mesa; provodi kontrole na terenu sustava razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta mesa u sektorima govedarstva, svinjogojstva i ovčarstva; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; izvještava europske institucije sukladno posebnom propisu vezanom uz organizaciju tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanje o njihovim cijenama; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca i koza ustrojavaju se:

13.2.2.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda

13.2.2.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, ovaca i koza

13.2.2.3. Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova.

13.2.2.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda

Članak 271.

Odjel za označavanje i registraciju goveda izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije goveda; izrađuje programe za organiziranje i provođenje sustava označavanja i registracije goveda i praćenja njihova premještanja; izrađuje programske zadatke za računalne aplikacije koje će biti osnovna računalna platforma za središnju bazu podataka; provodi savjetovanje i informiranje svih sudionika jedinstvenog sustava označavanja goveda; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava označavanja i registracije goveda; kreira sve potrebne obrasce u sustavu označavanja i registracije goveda; organizira i provodi programe edukacije posjednika goveda; organizira označavanje i registraciju goveda na terenu; organizira, vodi i unapređuje središnju bazu podataka goveda; analizira upisane podatke; ažurira podatke u bazi; izdaje putne listove za goveda; organizira i prati izdavanje putnih listova za goveda na terenu; izdaje duplikate putnih listova; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava označavanja i registracije goveda; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.2.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, ovaca i koza

Članak 272.

Odjel za označavanje i registraciju svinja, ovaca i koza izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije svinja, ovaca i koza; izrađuje programe za organiziranje i provođenje sustava označavanja i registracije svinja, ovaca i koza i praćenja njihova premještanja; izrađuje programske zadatke za računalne aplikacije koje će biti osnovna računalna platforma za središnju bazu podataka; provodi savjetovanje i informiranje svih sudionika jedinstvenog sustava označavanja i registracije svinja, ovaca i koza; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava označavanja i registracije svinja, ovaca i koza; kreira sve potrebne obrasce u sustavu označavanja i registracije ovaca i koza; organizira i provodi programe edukacije posjednika svinja, ovaca i koza; organizira označavanje i registraciju svinja, ovaca i koza na terenu; organizira, vodi i unapređuje središnju bazu podataka svinja, ovaca i koza; analizira upisane podatke; ažurira podatke u bazi; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava označavanja i registracije svinja, ovaca i koza; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.2.3. Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

Članak 273.

Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te predlaže i nadzire provedbu propisa EU u području organizacije tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanja o njihovim cijenama; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda, prije svega goveđeg, svinjskog i ovčjeg mesa; provodi kontrole na terenu sustava razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta mesa u sektorima govedarstva, svinjogojstva i ovčarstva; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; izvještava europske institucije sukladno posebnom propisu vezanom uz organizaciju tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanja o njihovim cijenama; predlaže nove i razvija postojeće informacijske sustave te administrira i obrađuje prikupljene podatke; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlaštenju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlaštenju za primjenu novih metoda i uređaja za razvrstavanje goveđih, svinjskih odnosno ovčjih trupova; vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za poslove razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; izvještava nacionalno statističko tijelo kao administrativni izvor podataka o razvrstavanju i označavanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te klaoničkoj obradi drugih vrsta životinja u klaoničkim objektima; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svog djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svog djelokruga; organizira stručne skupove te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.3. Služba za upravljanje registrima životinja

Članak 274.

Služba za upravljanje registrima životinja izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području vođenja jedinstvenih baza podataka u stočarstvu i drugih baza podataka o životinjama te korištenja podataka za druge sustave u poljoprivredi; organizira, koordinira i nadzire poslove planiranja, izgradnje i održavanja baza podataka; analizira podatke; organizira i nadgleda obrade podataka i priprema podatke za izradu raznih izvještaja; organizira i kontrolira aktivnosti prijenosa podataka između raznih baza i sustava; radi na povezivanju baza podataka i organizira i omogućuje dostupnost podataka drugim sustavima u poljoprivredi; obavlja poslove vezane uz analizu i strukturiranje podataka iz registara životinja i drugih informacijskih sustava u stočarstvu i u cilju dostupnosti ili slanja obrađenih podataka; osmišljava i kontrolira sustave slanja strukturiranih podataka prema institucijama odgovornim za isplate potpora; izrađuje izvješća o rezultatima analize podataka i predlaže i organizira postupke za unapređenje informacijskih sustava registara i baza podataka; informira i educira korisnike registara životinja i drugih baza podataka o životinjama; koordinira i nadzire poslove informatičke i tehničke potpore registrima i drugim bazama podataka o životinjama; objedinjuje i koordinira aktivnosti iz područja informacijsko komunikacijskih i računalnih tehnologija; vodi brigu o pružanju informatičke potpore za vođenje i upravljanje registrima životinja i drugim bazama podataka o životinjama; organizira i koordinira pružanje tehničke potpore korisnicima registara životinja; organizira i koordinira održavanje i unaprjeđivanje postojećih aplikativnih rješenja i razvoj novih informacijskih sustava i aplikacija za potrebe registara životinja; predlaže i organizira postupke za unapređenje informacijskih sustava vezanih uz registre životinja; prati propise vezane uz vođenje baza podataka, registara i evidencija životinja te predlaže njihove izmjene i dopune te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje registrima životinja ustrojavaju se:

13.2.3.1. Odjel za upravljanje bazama i strukturiranje podataka

13.2.3.2. Odjel za tehničku potporu registrima životinja.

13.2.3.1. Odjel za upravljanje bazama i strukturiranje podataka

Članak 275.

Odjel za upravljanje bazama i strukturiranje podataka iz područja Jedinstvenog registra domaćih životinja organizira, koordinira i nadzire poslove planiranja, izgradnje i održavanja baza podataka Jedinstvenog registra domaćih životinja; analizira i obrađuje podatke iz Jedinstvenog registra domaćih životinja; izrađuje razna izvješća iz baza podataka Jedinstvenog registra domaćih životinja; provodi nadgledanje i unapređivanje performansi baza podataka; organizira i nadgleda izradu skladišnih procedura, unaprijed zadanih pregleda, obrade i drugih funkcija za baze podataka; planira, organizira i kontrolira izradu procedura za stvaranje sigurnosnih kopija baza podataka; organizira i kontrolira aktivnosti prijenosa podataka između raznih baza i sustava; radi na povezivanju baza podataka; organizira i omogućava dostupnost podataka drugim sustavima u poljoprivredi; obavlja poslove vezane za analizu, pripremu i strukturiranje podataka iz registara životinja i drugih informacijskih sustava u stočarstvu u cilju dostupnosti ili slanja obrađenih podataka; osmišljava i kontrolira sustave slanja strukturiranih podataka prema institucijama odgovornim za isplate potpora; izrađuje izvješća o rezultatima analize podataka i predlaže i organizira postupke za unapređenje informacijskih sustava registara i baza podataka životinja; informira i educira korisnike registara i baza podataka životinja; izrađuje upute i procedure za korištenje podataka iz registara i baza; analizira podatke; prati propise iz područja vođenja registara životinja te brine o njihovoj primjeni u obradama i korištenju podataka te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.3.2. Odjel za tehničku potporu registrima životinja

Članak 276.

Odjel za tehničku potporu registrima životinja organizira i koordinira poslove projektiranja i izgradnje računalnih sustava i aplikacija Jedinstvenog registra domaćih životinja; prati i istražuje nove informatičke tehnologije i alate koji mogu unaprijediti registre životinja; organizira i koordinira razvoj i implementaciju programskih rješenja za vođenje registara životinja; pomaže pri definiranju korisničkih zahtjeva s poslovne i tehničke razine; analizira korisničke zahtjeve, dostavljenu dokumentaciju i poslovne procese za koje se traži informatizacija; planira informacijske sustave i baze podataka; organizira i koordinira projektiranje informacijskih sustava i baza podataka za potrebe registara životinja; planira izradu i organizira i koordinira projektiranje i izradu programskih rješenja za registre životinja; vodi brigu o izradi izvješća i prateće dokumentacije informacijskih sustava i aplikacija; kontrolira izvješća i prateću dokumentaciju; organizira i kontrolira održavanje, unapređenja i dogradnje postojećih aplikativnih rješenja; organizira, koordinira i kontrolira rad informatičkih stručnjaka; priprema programske zadatke vezane uz razvoj registara životinja i prati njihovo izvršenje; vodi evidencije korisnika informacijskih sustava; dodjeljuje i ažurira prava za pristup informacijskim sustavima; razrađuje hijerarhiju dodjele prava korisnika informacijskih sustava; pruža korisničku potporu sudionicima informacijskih sustava za rad u aplikacijama; izrađuje korisničke upute za rad u sustavima; organizira i provodi savjetovanja i edukacije korisnika sustava; vodi evidencije zahtjeva korisnika; raspoređuje i delegira zaprimljene korisničke zahtjeve i zadatke; prati izvršenje naručenih zahtjeva i zadataka; izrađuje izvješća o korištenju informacijskih sustava u stočarstvu i drugih sustava evidencije životinja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.3. Sektor za kvalitetu hrane

Članak 277.

Sektor za kvalitetu hrane planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o zahtjevima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete pojedinih kategorija hrane; propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane, propise o doniranju hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; uspostavlja politiku za sprječavanje nastajanja otpada od hrane; planira i koordinira izradu i provedbu plana za smanjenje i sprječavanje otpada od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora te sudjeluje i prati rad Codexovih odbora iz djelokruga rada; koordinira poslove iz područja zaštite i registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS), korištenja europskih neobveznih izraza kvalitete te nacionalnih oznaka kvalitete; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda; koordinira provedbu upravnog nadzora nad njihovim radom i koordinaciju cjelokupnog sustava kontrole ZOI, ZOZP i ZTS i oznake iz nacionalnog sustava kvalitete u dijelu potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom; koordinira uspostavu i provedbu sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; rješava u upravnim stvarima u nacionalnom postupku zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, postupku registracije naziva ZOI, ZOZP i ZTS na razini EU i postupku odobravanja korištenja neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te nacionalnih oznaka kvalitete; koordinira i provodi sve aktivnosti vezane za promidžbu oznaka kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; koordinira provedbu potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim institucijama u okviru djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; koordinira izradu planova aktivnosti i daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te izrađuje procedure, vodiče i druge vrste publikacija iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za kvalitetu hrane ustrojavaju se:

13.3.1. Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani

13.3.2. Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete.

13.3.1. Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani

Članak 278.

Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani planira, priprema i usklađuje propise iz područja informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o zahtjevima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete pojedinih kategorija hrane; propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane, propise o doniranju hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; uspostavlja politiku za sprječavanje nastajanja otpada od hrane; koordinira izradu i provedbu plana za smanjenje i sprječavanje nastajanja otpada od hrane; uspostavlja sustav doniranja hrane; vodi Registar posrednika u doniranju hrane te zbirne evidencije o količinama donirane hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora te sudjeluje i prati rad Codexovih odbora na teme iz djelokruga rada; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani ustrojavaju se:

13.3.1.1. Odjel za informiranje o hrani

13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i zahtjeve kvalitete hrane

13.3.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane.

13.3.1.1. Odjel za informiranje o hrani

Članak 279.

Odjel za informiranje o hrani planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani – općeg i nutritivnog označavanja svih kategorija hrane; izrađuje vodiče (označavanje i nutritivno označavanje) namijenjene subjektima u poslovanju s hranom i osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola kao i druge akte iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; planira, priprema i usklađuje propise iz područja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; vodi evidenciju o priznatim prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama; u obavljanju poslova iz područja nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim institucijama iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama iz svog djelokruga; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz svoga djelokruga; prati aktivnosti u području informiranja potrošača o hrani u državama članicama EU i zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i zahtjeve kvalitete hrane

Članak 280.

Odjel za Codex Alimentarius i zahtjeve kvalitete hrane obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora te sudjeluje i prati rad Codexovih odbora na teme iz djelokruga rada (Codexovi odbori za: ulja i masti; prerađevine od voća i povrća; žitarice i mahunarke; označavanje hrane; opća načela), Komisije Codex Alimentariusa, Izvršnog odbora Komisije Codex Alimentariusa te FAO/WHO koordinacijskog odbora za područje Europe; sudjeluje u izradi Codexovih standarda i uspostavlja i okuplja mrežu stručnjaka svih zainteresiranih strana za izradu stajališta RH za Codexove standarde i za ostale teme iz djelokruga rada Codex Alimentariusa; sudjeluje u radu Radne skupine Vijeća EU za Codex Alimentarius u okviru Codexovih odbora iz nadležnosti; sudjeluje u radnim skupinama za izradu propisa koji preuzimaju Codexove smjernice; promiče aktivnosti vezano uz Codex Alimentarius; planira, priprema i usklađuje EU propise o zahtjevima kvalitete za određene kategorije hrane: kakao i čokoladni proizvodi, kazeini i kazeinati namijenjeni prehrani ljudi, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu, voćni sokovi i njima srodni proizvodi, šećeri namijenjeni konzumaciji, med, ekstrakti kave i ekstrakti cikorije, voćni džemovi, želei, marmelade, pekmezi te zaslađeni kesten pire; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i analiza za pojedine kategorije hrane: šećer namijenjen za konzumaciju, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu namijenjeno za konzumaciju; izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete za pojedine kategorije hrane: proizvodi slični čokoladi, krem-proizvodi i bombonski proizvodi, smrznuti deserti, sirevi i proizvodi od sira, žitarice i proizvodi od žitarica, uniflorni med, jestiva ulja i masti, sol, pivo i mesni proizvodi); izrađuje vodiče iz djelokruga rada; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu tijela europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.3.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane

Članak 281.

Odjel za sprječavanje otpada od hrane planira i uspostavlja politiku za sprječavanje nastajanja otpada od hrane; koordinira izradu i provedbu plana za smanjenje i sprječavanje nastajanja otpada od hrane; uspostavlja sustav doniranja hrane; izrađuje i usklađuje propise i vodiče iz područja sprječavanja nastajanja otpada od hrane i doniranja hrane; vodi Registar posrednika u doniranju hrane; vodi zbirne evidencije o količinama donirane hrane te provodi druge aktivnosti vezano uz sprječavanje nastajanja otpada od hrane i doniranja hrane; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa, vodiča i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim institucijama u okviru djelokruga; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.3.2. Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete

Članak 282.

Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete obavlja poslove zaštite naziva i registracije ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju postupka zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini te postupka registracije oznaka na razini EU; provodi postupak korištenja europskih neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose oznake kvalitete i korisnika oznake; koordinira sustav službenih kontrola u dijelu potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS i Specifikacijom proizvoda za oznake iz nacionalnog sustava kvalitete; ovlašćuje kontrolna tijela za potvrđivanje proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te koordinira provođenje upravnog nadzora nad njihovim radom; uspostavlja i provodi postupke označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; koordinira izradu propisa iz područja nacionalnih oznaka kvalitete; uspostavlja i provodi postupak priznavanja oznake iz nacionalnog sustava kvalitete; uspostavlja i provodi postupak priznavanja dobrovoljnih sustava certificiranja; koordinira uspostavu i provedbu sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; koordinira aktivnosti informiranja i educiranja potrošača i ciljanih skupina te izrađuje marketinšku strategiju s ciljem povećanja potrošnje i prepoznatljivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s europskim i nacionalnim oznakama kvalitete; koordinira vođenje evidencija iz područja nadležnosti; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga, daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete ustrojavaju se:

13.3.2.1. Odjel za oznake kvalitete

13.3.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije.

13.3.2.1. Odjel za oznake kvalitete

Članak 283.

Odjel za oznake kvalitete obavlja poslove zaštite naziva i registracije ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju postupka zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini; posreduje u postupku registracije ZOI, ZOZP i ZTS na razini EU i provodi postupak prigovora na nacionalnoj razini tijekom postupka registracije ZOI, ZOZP i ZTS na razini EU; provodi postupak izmjene Specifikacije za ZOI, ZOZP i ZTS registrirane na razini EU; provodi postupak korištenja europskih neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose oznake kvalitete; organizira i koordinira sustav službenih kontrola u dijelu potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS i Specifikacijom proizvoda za oznake iz nacionalnog sustava kvalitete; provodi upravni postupak ovlašćivanja pravnih osoba – certifikacijskih tijela koja provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom; koordinira i organizira upravni nadzor nad radom ovlaštenih kontrolnih tijela; provodi postupak odobravanja planova kontrole i reviziju odobrenih planova kontrole za proizvode čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP ili ZTS; vodi evidencije o izdanim Potvrdama o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za ZOI, ZOZP i ZTS i Potvrdama o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za oznake iz nacionalnog sustava kvalitete te surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; prati i provodi EU i međunarodne projekte iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte nacionalnih propisa iz područja europskih sustava kvalitete i neobveznih izraza kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode; obavlja poslove označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; rješava u postupku priznavanja oznake iz nacionalnog sustava kvalitete; uspostavlja i provodi postupak priznavanja dobrovoljnih sustava certificiranja; koordinira uspostavu i provedbu sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; izrađuje nacrte propisa iz područja nacionalnih oznaka kvalitete; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima nacionalnih oznaka kvalitete; izrađuje planove i programe uključivanja poljoprivrednih proizvođača u neobvezne sustave označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i radi na njihovoj provedbi; prikuplja podatke o prodaji i potrošnji proizvoda sa nacionalnim oznakama kvalitete; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te izrađuje vodiče; surađuje s udruženjima proizvođača autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s drugim obrazovnim, istraživačkim i stručnim institucijama u RH, EK i međunarodnim institucijama (FAO i drugim); prikuplja informacije o potencijalnim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima s ciljem njihove registracije i zaštite nekom od oznaka; sudjeluje u provedbi projekata iz svog djelokruga nadležnosti; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

13.3.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije

Članak 284.

Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije radi na informiranju o oznakama kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o proizvodima koji su označeni nekom od oznaka; provodi aktivnosti informiranja javnosti o svrsi, mogućnostima i načinima korištenja posebnih oznaka kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; izrađuje i provodi marketinšku strategiju za povećanje potrošnje i prepoznatljivosti hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda označenih europskim i nacionalnim oznakama kvalitete; organizira i provodi marketinške aktivnosti na digitalnim medijima i društvenim mrežama; predlaže, planira i organizira promotivne aktivnosti s ciljem povećanja svjesnosti o označenim poljoprivrednim proizvodima; organizira i sudjeluje na različitim skupovima i radionicama u cilju informiranja i edukacije proizvođača i potrošača o sustavu registracije i zaštite ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i nacionalnih oznaka kvalitete; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga, koordinira provedbu potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 285.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnici provode utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje su nadležni, sukladno nalozima ministra, a državni tajnik kojeg odredi ministar zamjenjuje ministra u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti.

Ravnatelj upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 286.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.

Članak 287.

Državni tajnici odgovorni su za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelji za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelji službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem sastavu se služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se odjel nalazi.

Voditelji pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se pododsjek nalazi.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelji samostalnih službi za svoj rad odgovorni su ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji odjela u sastavu samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i voditelju samostalne službe.

Članak 288.

Ministar može osnovati stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo za raspravljanje pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Sastav i način rada stručnog kolegija utvrđuje ministar Pravilnikom o unutarnjem redu.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 289.

Poslovi Ministarstva utvrđuju se godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta prijedloga propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa te praćenje stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Izradu Prijedloga godišnjeg plana rada koordinira glavni tajnik Ministarstva.

Godišnji plan rada donosi ministar najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA I RAD SA STRANKAMA

Članak 290.

Radno vrijeme Ministarstva i uredovno radno vrijeme za rad sa strankama uredit će se pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VII. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 291.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, u skladu s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 292.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u vezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Članak 293.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta prijedloga propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati savjetodavna radna tijela, povjerenstva i radne grupe.

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada savjetodavnog radnog tijela, povjerenstva, odnosno radne grupe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 294.

Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 70/19) i ovom Uredbom uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 295.

Ministar poljoprivrede će u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu za državne službenike i namještenike u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 296.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 35/19 i 79/19).

Članak 297.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/71

Urbroj: 50301-05/14-20-3

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Broj
1. KABINET MINISTRA12
2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE1
2.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5
2.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond i IAKS mjere ruralnog razvoja3
UKUPNO9
3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU1
3.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova6
3.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane5
UKUPNO12
4. GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
4.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima1
4.1.1.1. Odjel za službeničke odnose5
4.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje4
4.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra2
4.1.1.3. Odjel za izobrazbu4
4.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje4
4.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice12
4.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane5
4.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu4
4.2. Sektor za pravne poslove1
4.2.1. Služba za normativne poslove1
4.2.1.1. Odjel za izradu propisa3
4.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa3
4.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke1
4.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove3
4.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke3
4.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom1
4.3.1. Služba za informacijske sustave1
4.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava4
4.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima4
4.3.2. Služba za upravljanje imovinom1
4.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove6
4.3.2.2. Odjel za vozni park7
4.4. Sektor za rješavanje prigovora1
4.4.1. Služba za rješavanje prigovora iz Programa ruralnog razvoja1
4.4.1.1. Odjel za rješavanje prigovora u području investicijskih potpora u poljoprivredi3
4.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora u području razvoja lokalne zajednice i potpora šumarstvu3
4.4.2. Služba za rješavanje prigovora iz ostalih fondova namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu1
4.4.2.1. Odjel za rješavanje prigovora u području izravnih plaćanja, IAKS mjera te mjera uređenja tržišta3
4.4.2.2. Odjel za rješavanje prigovora u području ribarstva3
4.5. Služba za informiranje1
4.5.1. Odjel za odnose s javnošću3
4.5.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja3
UKUPNO107
5. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje1
5.1.1. Služba za financijske poslove1
5.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu plana proračuna5
5.1.1.2. Odjel za izvršenje plana proračuna5
5.1.1.3. Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti4
5.1.2. Služba za računovodstvene poslove1
5.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje5
5.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine5
5.1.3. Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi1
5.1.3.1. Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu5
5.1.3.2. Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi5
5.2. Sektor za javnu nabavu1
5.2.1. Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave1
5.2.1.1. Odjel za planiranje i izradu plana nabave3
5.2.1.2. Odjel za praćenje i analizu izvršenja plana nabave3
5.2.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave1
5.2.2.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave4
5.2.2.2. Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora4
UKUPNO57
6. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, BILJNU PROIZVODNJU I TRŽIŠTE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1. Sektor za poljoprivredno zemljište1
6.1.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države1
6.1.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države6
6.1.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države6
6.1.2. Služba za imovinskopravne odnose, infrastrukturu, kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta te eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda1
6.1.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose6
6.1.2.2. Odjel za infrastrukturu i kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta4
6.1.2.3. Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda i obnovljive izvore energije4
6.1.3. Služba za politiku, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta1
6.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta3
6.1.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond5
6.1.4. Služba za registar evidencije ugovora i naplate, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju1
6.1.4.1. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate3
6.1.4.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju3
6.2. Sektor za biljnu proizvodnju i tržište1
6.2.1. Služba za agroekologiju i ratarstvo1
6.2.1.1. Odjel za agroekologiju4
6.2.1.2. Odjel za ratarstvo5
6.2.2. Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu1
6.2.2.1. Odjel za proizvođačke organizacije4
6.2.2.2. Odjel za hortikulturu4
6.2.3. Služba za vinarstvo i uređenje tržišta1
6.2.3.1. Odjel za vinarstvo5
6.2.3.2. Odjel za posebne tržišne mjere4
6.2.4. Služba za ekološku proizvodnju1
6.2.4.1. Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede3
6.2.4.2. Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji4
6.3. Sektor fitosanitarne politike1
6.3.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal1
6.3.1.1. Odjel za biljno zdravstvo5
6.3.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal5
6.3.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja1
6.3.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja5
6.3.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida5
UKUPNO110
7. UPRAVA ZA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1. Sektor za programsko upravljanje1
7.1.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje1
7.1.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu5
7.1.1.2. Odjel za izvještavanje5
7.1.1.3. Odjel za praćenje i vrednovanje5
7.1.2. Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć1
7.1.2.1. Odjel za financijske instrumente5
7.1.2.2. Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći4
7.1.3. Služba za programsku promociju1
7.1.3.1. Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu4
7.1.3.2. Odjel za provedbu promotivnih aktivnosti4
7.2. Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš1
7.2.1. Služba za izravna plaćanja1
7.2.1.1. Odjel za proizvodno nevezana plaćanja4
7.2.1.2. Odjel za proizvodno vezana plaćanja4
7.2.2. Služba za potpore u području klime i okoliša1
7.2.2.1. Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima4
7.2.2.2. Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama4
7.3. Sektor za provedbu mjera ruralnog razvoja1
7.3.1. Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva1
7.3.1.1. Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva5
7.3.1.2. Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja5
7.3.2. Služba za razvoj lokalne zajednice1
7.3.2.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu4
7.3.2.2. Odjel za LEADER i EIP5
7.4. Služba za državne potpore u poljoprivredi6
UKUPNO85
8. UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi1
8.1.1. Služba za savjetovanje u biljnoj proizvodnji1
8.1.1.1. Odjel za savjetovanje u ratarskoj proizvodnji4
8.1.1.2. Odjel za savjetovanje u hortikulturi5
8.1.1.3. Odjel za mehanizaciju i primjenu inovativnih tehnologija u poljoprivredi5
8.1.2. Služba za savjetovanje u animalnoj proizvodnji1
8.1.2.1. Odjel za savjetovanje u stočarskoj proizvodnji4
8.1.2.2. Odjel za savjetovanje u pčelarstvu4
8.1.3. Služba za izvještajno-prognozne poslove u poljoprivredi6
8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika i ribara1
8.2.1. Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama1
8.2.1.1. Odjel za ekonomiku poslovanja i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima5
8.2.1.2. Odjel za stručnu podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnih mjera4
8.2.2. Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja1
8.2.2.1. Odjel za savjetovanje i podršku u korištenju mjera ruralnog razvoja5
8.2.2.2. Odjel za podršku razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima4
8.2.3. Služba za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike – Područna jedinica Zadar1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ston (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
8.3. Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje1
8.3.1. Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada1
8.3.1.1. Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika5
8.3.1.2. Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje4
8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike1
8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne i ribarstvene politike5
8.3.2.2. Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja4
8.4. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Bjelovar1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Čazma (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelji)2
8.5. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Čakovec1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Prelog (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Štrigova (samostalni izvršitelji)1
8.6. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Delnice1
Ispostava Čabar (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Čavle (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Krk (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Rab (samostalni izvršitelji)1
8.7. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Dubrovnik1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Metković (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Opuzen (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Ston (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Vela Luka (samostalni izvršitelji)1
8.8. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Gospić1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Otočac (samostalni izvršitelji)2
8.9. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Karlovac1
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Ozalj (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Slunj (samostalni izvršitelji)1
8.10. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Koprivnica1
Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelji)3
8.11. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Krapina1
Ispostava Bedekovčina (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Klanjec (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Pregrada (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Zabok (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelji)1
8.12. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek1
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Bizovac (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Đakovo(samostalni izvršitelji)2
Ispostava Našice (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelji)1
8.13. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Pazin1
Ispostava Brtonigla (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Buzet (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Labin (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelji)2
8.14. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Požega1
Ispostava Kaptol (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Pleternica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelji)2
8.15. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Sisak1
Ispostava Glina (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Kutina (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Lipovljani (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Novska (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Popovača (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sunja (samostalni izvršitelji)2
8.16. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Slavonski Brod1
Ispostava Gundinci (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Oprisavci (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Oriovac (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelji)5
8.17. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Split1
Ispostava Imotski (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Kaštel Sućurac (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Makarska (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Omiš (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Solin (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Stari Grad (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Supetar (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Trogir (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Vis (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Vrgorac (samostalni izvršitelji)1
8.18. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Sveti Ivan Zelina1
Ispostava Dugo Selo (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Kloštar Ivanić (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Pušća (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Sveta Nedelja (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Vukovina (samostalni izvršitelji)2
8.19. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Šibenik1
Ispostava Drniš (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Knin (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelji)5
8.20. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Varaždin1
Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Ludbreg (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Vidovec (samostalni izvršitelji)1
8.21. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Virovitica1
Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Pitomača (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Slatina (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Suhopolje (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Špišić Bukovica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelji)4
8.22. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Vukovar1
Ispostava Cerna (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Drenovci (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Ilok (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Nijemci (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Otok (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Stari Mikanovci (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Županja (samostalni izvršitelji)2
8.23. Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Zadar1
Ispostava Benkovac (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Biograd na Moru (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)7
UKUPNO283
9. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravnu i financijsku podršku1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.1. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti1
9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti i koordinaciju u području hrane i hrane za životinje4
9.1.1.2. Odjel za ovlašćivanje laboratorija i informatičke sustave4
9.1.2. Služba za pravnu i financijsku podršku1
9.1.2.1. Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta4
9.1.2.2. Odjel za financiranje službenih kontrola i troškove u veterinarstvu5
9.2. Sektor za zdravlje i zaštitu životinja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1. Služba za zdravlje životinja1
9.2.1.1. Odjel za veterinarsku epidemiologiju5
9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje i procjenu rizika5
9.2.1.3. Odjel za zaštitu životinja4
9.2.2. Služba za međunarodni promet7
9.3. Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1. Služba za sigurnost hrane1
9.3.1.1. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla3
9.3.1.2. Odjel za sigurnost hrane, prijevare u hrani i e-prodaju4
9.3.1.3. Odjel za RASFF i AAC3
9.3.2. Služba za veterinarsko javno zdravstvo1
9.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode5
9.3.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla4
UKUPNO70
10. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1. Sektor šumarstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.1. Služba za upravljanje šumama1
10.1.1.1. Odjel za uređivanje šuma5
10.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima5
10.1.1.3. Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma3
10.1.1.4. Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima3
10.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu1
10.1.2.1. Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu3
10.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu4
10.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa4
10.1.3. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma1
10.1.3.1. Odjel za obračun i praćenje naplate naknade za korištenje OKFŠ3
10.1.3.2. Odjel za raspodjelu naknade za korištenje OKFŠ3
10.2. Sektor lovstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači6
10.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva5
10.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1. Služba za preradu drva5
10.3.2. Služba za proizvodnju namještaja6
10.4. Sektor za šume privatnih šumoposjednika1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.4.1. Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika1
10.4.1.1. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Čakovec1
Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)1
10.4.1.2. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Delnice1
Ispostava Buzet (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Tršće (samostalni izvršitelj)2
10.4.1.3. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Gospić1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
10.4.1.4. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Virovitica1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)1
10.4.1.5. Odjel za unaprjeđenje šuma – Područna jedinica Zagreb1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Glina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Popovača (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)1
10.4.2. Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika1
10.4.2.1. Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu4
10.4.2.2. Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad3
UKUPNO116
11. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1. Sektor za poljoprivrednu politiku1
11.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave1
11.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi8
11.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)5
11.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize1
11.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi4
11.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika4
11.1.2.3. Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava4
11.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju1
11.2.1. Služba za EU poslove1
11.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju5
11.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći4
11.2.1.3. Odjel za suradnju s EU institucijama4
11.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose1
11.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju4
11.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose3
11.2.3. Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama1
11.2.3.1. Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja4
11.2.3.2. Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza3
UKUPNO61
12. UPRAVA RIBARSTVA1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom1
12.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom1
12.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)3
12.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
12.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik1
12.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split1
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelji u Puli2
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Senju1
Samostalni izvršitelji u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
Samostalni izvršitelj u Zadru1
12.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov3
12.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu1
12.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu1
12.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu6
12.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu3
12.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu1
12.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu14
12.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu11
12.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu1
12.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu4
12.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu10
Područna jedinica Zadar (samostalni izvršitelj)1
Područna jedinica Pula (samostalni izvršitelj)1
Područna jedinica Split (samostalni izvršitelj)1
12.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom1
12.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik1
12.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb1
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
12.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)1
12.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
12.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu1
12.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever1
12.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)4
12.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Rijeka4
Ispostava Novalja (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Pula (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelji)2
12.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split1
12.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split6
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Vis (samostalni izvršitelji)3
12.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar5
Samostalni izvršitelji u Šibeniku4
12.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima1
12.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar7
12.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima5
UKUPNO163
13. UPRAVA ZA STOČARSTVO I KVALITETU HRANE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
13.1. Sektor za stočarsku proizvodnju1
13.1.1. Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo1
13.1.1.1. Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište5
13.1.1.2. Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište5
13.1.2. Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo1
13.1.2.1. Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište5
13.1.2.2. Odjel za peradarstvo i pčelarstvo5
13.1.3. Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja1
13.1.3.1. Odjel za uzgoj kopitara5
13.1.3.2. Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci4
13.2. Sektor za registre životinja1
13.2.1. Služba za Registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidencije peradi i pčelara1
13.2.1.1. Odjel za Registar farmi i evidencije peradi i pčelara5
13.2.1.2. Odjel za sljedivost sredstava za označavanje životinja Križevci5
13.2.2. Služba za označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca i koza1
13.2.2.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda5
13.2.2.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, ovaca i koza5
13.2.2.3. Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova5
13.2.3. Služba za upravljanje registrima životinja1
13.2.3.1. Odjel za upravljanje bazama i strukturiranje podataka5
13.2.3.2. Odjel za tehničku potporu registrima životinja5
13.3. Sektor za kvalitetu hrane1
13.3.1. Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani1
13.3.1.1. Odjel za informiranje o hrani5
13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i zahtjeve kvalitete hrane5
13.3.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane5
13.3.2. Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete1
13.3.2.1. Odjel za oznake kvalitete5
13.3.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije5
UKUPNO104
Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede1189