Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1824

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavak 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava pomorstva

4. Uprava sigurnosti plovidbe

5. Uprava unutarnje plovidbe

6. Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu

7. Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

8. Uprava kopnenog prometa i inspekcije

9. Uprava za EU fondove i strateško planiranje

10. Uprava za proračun i financije

11. Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću

12. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja protokolarne, organizacijske, stručne i administrativne poslove za ministra i državne tajnike, poslove praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana, sudjeluje u obavljanju poslova vezanih za informacijsku sigurnost Ministarstva, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra i državnih tajnika, poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnim tajnicima, poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, te druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na realizaciju programa rada i aktivnosti ministra i državnih tajnika. Kabinet ministra u suradnji sa Samostalnim sektorom za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću organizira medijske i javne nastupe ministra i ostalih državnih dužnosnika Ministarstva. Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Kabineta ministra.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo za potrebe Ministarstva obavlja upravne i stručne poslove vezane za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, izradu nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva. Brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Brine o urednom i pravilnom korištenju i održavanju imovine i sredstava za rad, obavlja poslove upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Ministarstvu na upravljanje i/ili korištenje, sudjeluje u zaključivanju ugovora o zakupu poslovnih prostora za potrebe Ministarstva, priprema prijedloge planova nabave, provodi postupke javne nabave te vodi propisane evidencije i izrađuje statistička izviješća o javnoj nabavi. Brine o razvoju i održavanju računalnih aplikacija koje se koriste u Ministarstvu i osigurava korisničku podršku, vodi brigu o pravodobnom obnavljanju i održavanju mrežne, korisničke i ostale informatičke i komunikacijske opreme, obavlja poslove vezane za sigurnost i provedbu obrambene politike te stručne poslove zaštite na radu i zaštite od požara, opće, tehničke i pomoćne poslove.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom

2.2. Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom

članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, brine o upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju. Priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Ministarstvu na upravljanje i/ili korištenje, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, sudjeluje u zaključivanju ugovora o zakupu poslovnih prostora za potrebe Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama i ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, obavlja poslove vezano za prijevoz službenih osoba Ministarstva, poslove u vezi s održavanjem službenih automobila i opreme. Obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno stručne i administrativne poslove.

U Sektoru za ljudske potencijale i upravljanje imovinom ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za radno-pravne i opće poslove

2.1.3. Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, brine o planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu i njihovom razvoju. Provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose. Obavlja poslove vezane za raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe službenika, odnosno namještenika Ministarstva i poslove u vezi s drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, obavlja koordinaciju edukacije po područnim jedinicama Ministarstva sukladno katalogu programa izobrazbe tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, prati rad vježbenika.

U Službi za ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

2.1.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala.

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 7.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove vezane za pripremu prijedloga plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, izrađuje rješenja vezano za prijam, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe službenika, odnosno namještenika, te provodi upravni postupak u prvom stupnju i priprema rješenja i odluke o pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika Ministarstva, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, u suradnji s Odjelom za radno-pravne poslove daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu te koordinira obavljanje poslova vezanih za ljudske potencijale za cjelokupno Ministarstvo. Izrađuje nacrt prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala

Članak 8.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja službenika i namještenika Ministarstva, izrađuje rješenja o ocjeni državnih službenika, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, obavlja koordinaciju edukacije po područnim jedinicama Ministarstva sukladno katalogu programa izobrazbe tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse.

2.1.2. Služba za radno-pravne i opće poslove

Članak 9.

Služba za radno-pravne i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga Službe, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove povodom žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Surađuje s Odjelom za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima kod izrade mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, kao i kod izrade nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i drugim sudovima Republike Hrvatske iz djelokruga Glavnog tajništva, te priprema odgovore na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u vezi s radno-pravnim sporovima. Izrađuje očitovanja na odluke Službeničkog suda i očitovanja u vezi s postupcima povodom žalbe. Izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, izlučivanje arhivske građe, vodi popis arhivskog gradiva, vodi evidencije, obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva te druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Službe.

U Službi za radno-pravne i opće poslove ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za radno-pravne poslove

2.1.2.2. Odjel za opće poslove.

2.1.2.1. Odjel za radno-pravne poslove

Članak 10.

Odjel za radno-pravne poslove obavlja poslove povodom žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Surađuje s Odjelom za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima prilikom obavljanja upravnih i stručnih poslova koji se odnose na izradu mišljenja o pitanjima vezanim za državnu službu, kao i kod izrade nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Glavnog tajništva, te odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u vezi s radno-pravnim sporovima. Obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Izrađuje očitovanja na odluke Službeničkog suda, očitovanja u vezi s postupcima povodom žalbe, obavlja poslove vezane za davanje stručnih mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga Službe, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale.

2.1.2.2. Odjel za opće poslove

Članak 11.

Odjel za opće poslove obavlja poslove izrade provedbenih propisa vezanih za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, izlučivanje arhivske građe, vodi popis arhivskog gradiva, vodi evidencije, obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva, brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, obavlja poslove čajne kuhinje te druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Odjela.

U Odjelu za opće poslove ustrojava se:

2.1.2.2.1. Pododsjek pisarnice.

2.1.2.2.1. Pododsjek pisarnice

Članak 12.

Pododsjek pisarnice obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpreme, te druge administrativne poslove vezane za primanje i otpremu pošte. Obavlja poslove izrade provedbenih propisa vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, vodi evidencije, obavlja i druge poslove iz djelokruga Pododsjeka.

U Pododsjeku pisarnice ustrojava se:

2.1.2.2.1.1. Odjeljak pismohrane.

2.1.2.2.1.1. Odjeljak pismohrane

Članak 13.

Odjeljak pismohrane obavlja poslove arhiviranja i čuvanja registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva, ulaže predmete po arhivskim znakovima, vodi arhivsku knjigu, unosi i ažurira podatke u sustavu ARHiNET-a, dostavlja propisane izvještaje Hrvatskom državnom arhivu, vodi očevidnik zaprimljenih predmeta, obavlja poslove izrade provedbenih propisa vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka i rokova čuvanja te obavlja druge stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu.

2.1.3. Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom

Članak 14.

Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom obavlja poslove upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Ministarstvu na upravljanje i/ili korištenje, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, Državnim nekretninama d.o.o., Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, te drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama u poslovima iz svoga djelokruga, dostavlja redovita izvješća o očevidniku nekretnina ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom, provodi postupke za usklađivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s važećim propisima (osim poslova koji su prema unutarnjem ustrojstvu u djelokrugu druge ustrojstvene jedinice Ministarstva), pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, provodi aktivnosti za ažurnost i usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, sudjeluje u postupku osiguranja stana za službene potrebe dužnosnika sukladno zakonu i podzakonskim propisima, daje očitovanja i dostavlja dokumentaciju općinskim državnim odvjetništvima u imovinskopravnim sporovima iz svoga djelokruga, daje očitovanja o razlozima i potrebi ulaganja pravnih lijekova u poslovima iz svoga djelokruga, daje odgovore, tumačenja i prijedloge na zahtjeve lučkih i riječnih kapetanija vezano za pitanja iz djelokruga Službe. Obavlja poslove prijevoza službenih osoba Ministarstva, poslove u vezi s održavanjem službenih automobila i opreme, vodi propisane očevidnike, prati stanje i inicira donošenje planova korištenja automobila. Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Službe.

U Službi za upravljanje imovinom i voznim parkom ustrojavaju se:

2.1.3.1. Odjel upravljanja imovinom

2.1.3.2. Odjel upravljanja voznim parkom.

2.1.3.1. Odjel upravljanja imovinom

Članak 15.

Odjel upravljanja imovinom obavlja najsloženije poslove upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Ministarstvu na upravljanje i/ili korištenje, sudjeluje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojima vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom, usklađuje očevidnik nekretnina i o tome redovito dostavlja izvješća ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom, surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, Državnim nekretninama d.o.o., Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama iz svoga djelokruga, pribavlja suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Ministarstva, sudjeluje u postupku osiguranja stana za službene potrebe dužnosnika sukladno zakonu i podzakonskim propisima, daje očitovanja i dostavlja dokumentaciju općinskim državnim odvjetništvima u imovinskopravnim sporovima iz svoga djelokruga, te daje očitovanja o razlozima i potrebi ulaganja pravnih lijekova, daje odgovore, tumačenja i prijedloge na zahtjeve lučkih i riječnih kapetanija vezano za pitanja iz djelokruga Službe, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Odjela.

2.1.3.2. Odjel upravljanja voznim parkom

Članak 16.

Odjel upravljanja voznim parkom obavlja poslove prijevoza službenih osoba Ministarstva, poslove u vezi s održavanjem službenih automobila i opreme sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim uputama proizvođača, vodi propisane očevidnike, vodi evidencije o službenicima i dužnosnicima kojima su vozila povjerena na korištenje, prati stanje, analizira i predlaže poduzimanje mjera da službeni automobili po količini i kvaliteti mogu udovoljiti zahtjevima Ministarstva, donosi plan korištenja automobila i koordinira izvršenje toga plana, sudjeluje prilikom uviđaja prometnih nezgoda i priprema odštetne zahtjeve, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila Ministarstva.

2.2. Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove

Članak 17.

Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove priprema i predlaže provedbene i druge akte u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave za cijelo Ministarstvo, obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma izvršava sve administrativne i stručne poslove u vezi s nabavom roba, radova i usluga, koordinira rad između drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i imenovanih članova stručnih povjerenstava za provedbu postupaka javne nabave, surađuje sa središnjim tijelom za javnu nabavu i s drugim državnim tijelima te proračunskim korisnicima Ministarstva, predlaže izobrazbu državnih službenika iz djelokruga Sektora, implementira napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave. Sektor obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava korisničku podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave HITRONet, koordinira interne aktivnosti prema tijelima državne uprave zaduženim za informatizaciju i elektroničko poslovanje. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s kojima dijeli zajedničku informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu po pitanjima funkcionalnosti, ekonomičnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti zajedničkih resursa. Sudjeluje u izradi internih planova, pravilnika i procedura iz područja informatike i komunikacija i provodi ih u granicama svojih ovlasti. Obavlja poslove obrambenih priprema, stručne poslove zaštite na radu i zaštite od požara i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za javnu nabavu

2.2.2. Služba za informatiku i komunikacije

2.2.3. Služba za sigurnost i tehničke poslove.

2.2.1. Služba za javnu nabavu

Članak 18.

Služba za javnu nabavu koordinira izradu plana potreba i plana nabave, objedinjuje te utvrđuje konačne planove, obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Ministarstva, osim onih koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost središnjeg tijela za nabavu, pruža stručnu pomoć članovima stručnih povjerenstava za provedbu postupaka javne nabave, prati realizaciju plana nabave, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi dokumentacije o nadmetanju, priprema ugovore o nabavi roba, radova i usluga, objavljuje propisane objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odnosno na internetskoj stranici. Služba prati propise iz područja javne nabave, predlaže edukaciju djelatnika iz područja javne nabave, definira vrstu postupka javne nabave za svaki predmet nabave sukladno zakonu, podzakonskim propisima i planu nabave. Služba surađuje sa središnjim tijelom za nabavu i s drugim državnim tijelima te proračunskim korisnicima Ministarstva i predlaže provedbene i druge akte u vezi s unaprjeđenjem poslovanja javne nabave. Služba implementira napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave, unosi podatke potrebne za nesmetan rad računalne aplikacije za javnu nabavu uključujući sustav riznice, na zahtjev ovlaštenih osoba izdaje narudžbenice na temelju zaključenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te za nabave koje ne podliježu primjeni zakona kojim se regulira područje javne nabave. Služba kreira izvješća o javnoj nabavi za potrebe Ministarstva i središnjeg tijela za javnu nabavu, kreira propisana statistička izviješća, vodi registar jamstava vezanih uz ugovore o javnoj nabavi te registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Službe.

U Službi za javnu nabavu ustrojava se:

2.2.1.1. Odjeljak skladišta.

2.2.1.1. Odjeljak skladišta

Članak 19.

Odjeljak skladišta obavlja poslove zaprimanja naručene robe na centralnom skladištu te ulazne kontrole u pogledu količine i kvalitete, razvrstavanja i raspoređivanja unutar centralnog skladišta, upisivanja u odgovarajuće skladišne evidencije i izdavanja robe sa skladišta te druge administrativne poslove vezane za zaprimanje i otpremu robe.

2.2.2. Služba za informatiku i komunikacije

Članak 20.

Služba za informatiku i komunikacije obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su www informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave HITRONet, koordinira interne aktivnosti prema tijelima državne uprave zaduženim za informatizaciju, elektroničko poslovanje i tehnička pitanja u vezi s informacijskom sigurnošću. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i samostalnim agencijama s kojima dijeli zajedničku informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu po pitanjima funkcionalnosti, ekonomičnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti zajedničkih resursa. Sudjeluje u izradi internih planova, pravilnika i procedura iz područja informatike i komunikacija i provodi ih u granicama svojih ovlasti te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

U Službi za informatiku i komunikacije ustrojavaju se:

2.2.2.1. Odjel za informatiku

2.2.2.2. Odjel za komunikacije.

2.2.2.1. Odjel za informatiku

Članak 21.

Odjel za informatiku prati, koordinira i unaprjeđuje razvoj primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu, provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme, provodi program sigurnosti informacijskih resursa iz svoga djelokruga, brine se za održavanje strojne i programske opreme te obnovu licenci, osigurava korisničku podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika, prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja.

2.2.2.2. Odjel za komunikacije

Članak 22.

Odjel za komunikacije inicira, koordinira i prati razvoj primjene komunikacijske tehnologije u Ministarstvu, provodi planiranje, nabavu i implementaciju komunikacijske opreme (telefonska centrala, telefonski sustavi i računalno-komunikacijska mreža), sudjeluje u projektima međusobnog povezivanja tijela državne uprave, brine se za funkcioniranje i održavanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, vodi evidenciju o raspodjeli komunikacijske opreme, provodi program sigurnosti komunikacijske infrastrukture iz svoga djelokruga, koordinira rad s davateljima usluga za fiksnu i mobilnu telefoniju, vodi i ažurira bazu podataka državnih službenika koji koriste službene mobitele, priprema ispis troškova fiksne telefonije Ministarstva, prema potrebi vrši audio zapise sastanaka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali, prati korištenje komunikacijske opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja.

2.2.3. Služba za sigurnost i tehničke poslove

Članak 23.

Služba za sigurnost i tehničke poslove obavlja stručne i tehničke poslove vezane za obrambene pripreme u Ministarstvu i koordinira obavljanje tih poslova u pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u obavljanju poslova provedbe fizičke sigurnosti, sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje. Obavlja poslove vezane za izradu plana obrane Ministarstva, te prati stanje provođenja i izrade planova i prosudbi obrambenih priprema u pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Obavlja poslove koji se odnose na zaštitu imovine i osoba u poslovnom objektu Ministarstva, poslove zaštite na radu i zaštite od požara, koordinira poslove zaštite i spašavanja na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje, obavlja uviđaje i sastavlja zapisnike o nastalim povredama na radu, daje očitovanja o poduzetim mjerama zaštite na radu. Obavlja poslove stručnog nadgledanja i praćenje stanja poslovnih objekata u sjedištu Ministarstva, sudjeluje u pripremi i izradi izvješća i prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, daje mišljenja na ponuđene projekte, građevinsku dokumentaciju, troškovnike, u vezi s objektima iz nadležnosti Ministarstva, vodi evidenciju o inventaru, daje prijedlog za njegovu nabavu, te brine o njegovom održavanju, brine o natpisnim pločama Ministarstva, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

U Službi za sigurnost i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.2.3.1. Odjel za sigurnost i obrambene pripreme

2.2.3.2. Odjel za tehničke poslove.

2.2.3.1. Odjel za sigurnost i obrambene pripreme

Članak 24.

Odjel za sigurnost i obrambene pripreme organizira, provodi, usklađuje i nadzire provođenje poslova vezanih za obrambene pripreme u Ministarstvu i koordinira obavljanje tih poslova u pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u obavljanju poslova provedbe fizičke sigurnosti, sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje. Obavlja poslove vezane za izradu plana obrane Ministarstva, te prati stanje provođenja i izrade planova i prosudbi obrambenih priprema u pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojnog kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti te u katastrofama i krizama, posebno u slučaju veće krize ili katastrofe u mirnodopskim uvjetima. Provodi mjere koje je Ministarstvo obrane donijelo temeljem suradnje i članstva u NATO savezu i obavlja poslove u sklopu ciljeva NATO saveza. Odjel surađuje s Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obavlja poslove Kontrolne točke ili Registra. Obavlja poslove koji se odnose na zaštitu imovine i osoba u poslovnom objektu Ministarstva, poslove zaštite na radu i zaštite od požara, u suradnji s drugim tijelima državne uprave koordinira poslove zaštite i spašavanja te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

U Odjelu za sigurnost i obrambene pripreme ustrojava se:

2.2.3.1.1. Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

2.2.3.1.1. Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Članak 25.

Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara obavlja poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave poslovima zaštite na radu, sukladno propisanim obrascima prijavljuje ozljede na radu te vodi evidenciju o istima. Pododsjek koordinira provođenje i praćenje zaštite na radu u područnim jedinicama Ministarstva, daje prijedloge za unaprjeđenje zaštite na radu Odboru za zaštitu na radu i postupa po zaključcima Odbora te obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za Odbor. Pododsjek sudjeluje u izradi procjene rizika na radu te izrađuje i predlaže donošenje internih akata iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, organizira provedbu osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite od požara te vodi propisane evidencije iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

2.2.3.2. Odjel za tehničke poslove

Članak 26.

Odjel za tehničke poslove planira, organizira i provodi poslove tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora u sjedištu Ministarstva. Koordinira izvođenje radova na objektima s pružateljima komunalnih usluga i dobavljačima energenata, organizira čišćenje poslovnih prostora u sjedištu Ministarstva te nadzire izvođače radova prilikom izvođenja radova na objektima. Odjel prati stanje i daje prijedloge o prioritetima adaptacije, rekonstrukcije ili drugih ulaganja, vodi evidenciju o inventaru, daje prijedlog za njegovu nabavu te brine o njegovom održavanju, brine o natpisnim pločama Ministarstva te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

3. UPRAVA POMORSTVA

Članak 27.

Uprava pomorstva priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, te priprema i izrađuje nacrte međunarodnih ugovora i drugih akata iz područja pomorstva, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području pomorstva, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području pomorstva te osigurava usuglašavanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva s pravnom stečevinom Europske unije, koordinira izradu stajališta vezano za pravnu stečevinu Europske unije iz područja pomorstva, sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz područja pomorstva, priprema i izrađuje stručne podloge iz područja pomorstva za izradu strategija, studija, planova, programa, projekata i izvješća drugih nadležnih tijela te prati njihovu provedbu, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, vodi prvostupanjski upravni postupak iz područja pomorstva i brodarstva, kao i drugostupanjski upravni postupak iz područja pomorstva, pomorskog brodarstva i pomorskog dobra, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama iz područja pomorstva, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva. Prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorstva, a posebno društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske. Vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora rada Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju zakonom povjerenih poslova. Uprava vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza. Izdaje odobrenja za obavljanje istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske, kao i suglasnost na arheološka istraživanja, fotografiranja i/ili druge oblike dokumentiranja kulturnog dobra na moru, morskom dnu i podzemlju unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske te daje stručna mišljenja na programe istraživanja mora. Uprava daje stručna mišljenja iz područja pomorstva vezana za procjenu utjecaja na okoliš zahvata.

Upravlja lučkim sustavom, priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, morskih luka, te koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, od strane jedinica lokalne samouprave i koncesionara, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru i Registar koncesija za koncesije u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, provodi postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, nadzire, koordinira i daje upute za rad svih lučkih uprava, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, analizira koncesijske sustave, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru te izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava morskih luka uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja, te predlaže mjere unaprjeđenja sustava te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

U Upravi pomorstva ustrojavaju se:

3.1. Sektor održivog razvoja pomorstva

3.2. Sektor za pomorsko gospodarstvo.

3.1. Sektor održivog razvoja pomorstva

Članak 28.

Sektor održivog razvoja pomorstva sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu društava koja se pretežno bave djelatnostima iz djelokruga Sektora, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog brodarstva, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja brodarstva, analizira, prati i predlaže mjere za razvoj intermodalnog prijevoza. Sektor surađuje sa socijalnim partnerima. Sektor obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora Agencije za obalni linijski pomorski promet, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorstva, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa. Sektor prati i podupire djelovanje privatnih brodara u nacionalnoj plovidbi, te predlaže programe i mjere za unaprjeđenje poslovanja brodara u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi. Sektor vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, te koordinaciju rada službi u cilju povećanja učinkovitosti pomorskog sektora. Sektor izdaje odobrenja za domaće i strane pravne i fizičke osobe te hrvatske ratne brodove za obavljanje istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske, izdaje suglasnost na arheološka istraživanja, fotografiranja i/ili druge oblike dokumentiranja kulturnog dobra na moru, morskom dnu i podzemlju unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske te daje stručna mišljenja na programe istraživanja mora. Sektor daje stručna mišljenja iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša vezana za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, daje stručna mišljenja iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša te provodi politiku održivog razvoja Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na pomorstvo i zaštitu mora.

Sektor koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra. Sektor nadzire, koordinira i daje upute za rad svih lučkih uprava. Sektor je zadužen za osiguravanje funkcioniranja GIS-a pomorskog dobra. Sektor prati stanje i nadzire lučki sustav, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja morskih luka i koncesija na lučkom području, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, koordinira i daje upute za rad lučkih uprava, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja morskih luka i lučkog sustava, te predlaže mjere unaprjeđenja istog sustava. Izrađuje suglasnosti i ostale dokumente potrebne za rad luka. Služba koordinira projekte razvoja infrastrukture u lukama, prati implementaciju projekata, izrađuje nacrte strateških dokumenata upravljanja lukama otvorenim za javni promet. Priprema izvješća i analize rada lučkih uprava, sudjeluje prilikom stručnih rasprava o razvoju sustava luka otvorenih za javni promet, posebice prati određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet, izrađuje stručna mišljenja u pogledu širenja lučkog područja, sudjeluje prilikom izrade dokumenata prostornoga uređenja u pogledu određenja lučkih područja.

U Sektoru održivog razvoja pomorstva ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za luke i pomorski prijevoz

3.1.2. Služba za pomorsko dobro.

3.1.1. Služba za luke i pomorski prijevoz

Članak 29.

Služba za luke i pomorski prijevoz prati i analizira gospodarenje morskim resursima, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja pomorskog gospodarstva, a posebno pomorskog brodarstva, vodi brigu nad održavanjem pomorskog putničkog prometa na državnim linijama, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje društva u većinskom državnom vlasništvu, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog gospodarstva, a posebno pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog gospodarstva. Služba vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza.

Služba izdaje odobrenja za domaće i strane pravne i fizičke osobe te hrvatske ratne brodove za obavljanje istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske, izdaje suglasnost na arheološka istraživanja, fotografiranja i/ili druge oblike dokumentiranja kulturnog dobra na moru, morskom dnu i podzemlju unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske na temelju Pomorskog zakonika, te daje stručna mišljenja na programe istraživanja mora. Služba priprema i izrađuje stručne podloge iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša za izradu strategija, studija, planova, programa, projekata i izvješća drugih nadležnih tijela te prati njihovu provedbu, surađuje s znanstvenim i drugim ustanovama iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša. Služba izdaje odobrenja za domaće i strane pravne i fizičke osobe te hrvatske ratne brodove za obavljanje istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske, izdaje suglasnost na arheološka istraživanja, fotografiranja i/ili druge oblike dokumentiranja kulturnog dobra na moru, morskom dnu i podzemlju unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske na temelju Pomorskog zakonika, te daje stručna mišljenja na programe istraživanja mora. Služba daje stručna mišljenja iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša vezana za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, daje stručna mišljenja iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša vezana za stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa te za izmjene i/ili dopune strategija planova i programa na okoliš. Utvrđuje mjere zaštite morskog okoliša iz područja pomorstva za zahvate na moru za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš. Daje stručna mišljenja iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša, vezana za prevenciju i odgovornost za štetu u morskom okolišu. Obavlja stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena na morski okoliši pomorske gospodarske i negospodarske djelatnosti kao i prilagodbu morskog okoliša te pomorskih gospodarskih i negospodarskih djelatnosti na klimatske promjene.

Služba prati stanje i nadzire lučki sustav, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja morskih luka i koncesija na lučkom području, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, koordinira i daje upute za rad lučkih uprava, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja morskih luka i lučkog sustava, te predlaže mjere unaprjeđenja istog sustava. Izrađuje suglasnosti i ostale dokumente potrebne za rad luka. Služba koordinira projekte razvoja infrastrukture u lukama, prati implementaciju projekata, izrađuje nacrte strateških dokumenata upravljanja lukama otvorenim za javni promet. Priprema izvješća i analize rada lučkih uprava, sudjeluje prilikom stručnih rasprava o razvoju sustava luka otvorenih za javni promet, posebice prati određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet, izrađuje stručna mišljenja u pogledu širenja lučkog područja, sudjeluje prilikom izrade dokumenata prostornoga uređenja u pogledu određenja lučkih područja.

Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.1.2. Služba za pomorsko dobro

Članak 30.

Služba za pomorsko dobro koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra. Služba vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, u suradnji sa Službom za financijsko planiranje i pripremu plaćanja osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te osiguravanje funkcioniranja GIS-a pomorskog dobra. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

U Službi za pomorsko dobro ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za upravljanje pomorskim dobrom

3.1.2.2. Odjel za granice pomorskog dobra.

3.1.2.1. Odjel za upravljanje pomorskim dobrom

Članak 31.

Odjel za upravljanje pomorskim dobrom vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru. Odjel prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra

U Odjelu za upravljanje pomorskim dobrom ustrojava se:

3.1.2.1.1. Odsjek za planiranje i praćenje upravljanja pomorskim dobrom.

3.1.2.1.1. Odsjek za planiranje i praćenje upravljanja pomorskim dobrom

Članak 32.

Odsjek za planiranje i praćenje upravljanja pomorskim dobrom prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, te u suradnji sa Službom za financijsko planiranje i pripremu plaćanja osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, također Odsjek vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja osigurava pravilan rad GIS-a pomorskog dobra, njegovo povezivanje s upisnikom koncesija na pomorskom dobru kao i suradnju i dijeljenje podataka s javnim upisnicima drugih tijela državne uprave.

3.1.2.2. Odjel za granice pomorskog dobra

Članak 33.

Odjel za granice pomorskog dobra sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, te priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.2. Sektor za pomorsko gospodarstvo

Članak 34.

Sektor za pomorsko gospodarstvo, priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, te priprema i izrađuje nacrte međunarodnih ugovora i drugih akata iz područja pomorstva, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području pomorstva, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području pomorstva, te osigurava usuglašavanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva, s pravnom stečevinom Europske unije, koordinira izradu stajališta vezano za pravnu stečevinu Europske unije iz područja pomorstva, sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz područja pomorstva, priprema i izrađuje stručne podloge iz područja pomorstva za izradu strategija, studija, planova, programa, projekata i izvješća drugih nadležnih tijela te prati njihovu provedbu, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, vodi prvostupanjski upravni postupak iz područja pomorstva i brodarstva, kao i drugostupanjski upravni postupak iz područja pomorstva, pomorskog brodarstva i pomorskog dobra, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama iz područja pomorstva i zaštite morskog okoliša, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva.

Sektor planira, prati i nadzire ostvarenje razvojnih projekata čija se izgradnja financira, odnosno sufinancira iz državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva – prati namjensko trošenje proračunskih sredstava (programi izgradnje putničkih i trgovačkih brodova za hrvatske brodare, izgradnja i rekonstrukcija izletničke flote, izvlaštenje, ulaganje u lučku infrastrukturu i pomorsko dobro u općoj upotrebi). Sektor priprema i provodi Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata te Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Sektor radi na postupku provedbe oslobođenja od trošarina za plovila koja koriste pogonsko gorivo obojeno plavom bojom (plavi dizel), sukladno propisima koji uređuju trošarine. Poslovi se odnose na utvrđivanje godišnje kvote goriva za plovila registrirana za gospodarske i za javne namjene (brodovi, brodice, jahte).

Sektor, priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, morskih luka, te koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru od strane jedinica lokalne uprave i samouprave i koncesionara. Sektor vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, te izrađuje stručne podloge za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske. Sektor koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske te analizira koncesijske sustave. Sektor osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra i priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

U Sektoru pomorsko gospodarstvo ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za koncesije

3.2.2. Služba za financijsko planiranje i pripremu plaćanja

3.2.3. Služba za zakonodavstvo.

3.2.1. Služba za koncesije

Članak 35.

Služba za koncesije sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru od strane jedinica lokalne samouprave i koncesionara. Služba vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru i Registar koncesija za koncesije u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave.

Služba izrađuje stručne podloge za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru, te prati i analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Služba prati izvršavanje planova upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po pitanju održavanja i gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Služba donosi upravna rješenja o žalbama i prigovorima na odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru, drugostupanjska upravna rješenja na rješenja povjerenstva o granicama pomorskog dobra, kao i druga upravna rješenja koje donosi na temelju zakona kojima se regulira područje pomorstva, pomorskog dobra i morskih luka, prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Služba provodi upravni nadzora nad radom lučkih uprava i nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koncesionara te vodi evidenciju nadzora.

Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

U Službi za koncesije ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za pripremu i praćenje koncesija

3.2.1.2. Odjel za nadzor.

3.2.1.1. Odjel za pripremu i praćenje koncesija

Članak 36.

Odjel za pripremu i praćenje koncesija sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru, nadzire koncesijski sustav i predlaže mjere za unaprjeđenje. Odjel vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru i Registar koncesija za koncesije u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija, te prati i analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru. Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja o svim pitanjima iz djelokruga Uprave, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja na prijedloge propisa iz djelokruga drugih tijela. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.2.1.2. Odjel za nadzor

Članak 37.

Odjel za nadzor obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom lučkih uprava i nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koncesionara te vodi evidenciju nadzora.

Odjel vodi prvostupanjski upravni postupak iz djelokruga Uprave, donosi upravna rješenja u prvom stupnju i to za: rješenja o žalbama i prigovorima na odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru. Odjel donosi drugostupanjska upravna rješenja na rješenja povjerenstva o granicama pomorskog dobra, kao i druga upravna rješenja koje donosi na temelju zakona kojima se regulira područje pomorstva, pomorskog dobra i morskih luka, prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Koordinira obavljanje prvostupanjskih upravnih postupaka iz područja pomorstva, brodarstva i zaštite mora od onečišćenja i obavljanje poslova pravnih odjela u lučkim kapetanijama.

3.2.2. Služba za financijsko planiranje i pripremu plaćanja

Članak 38.

Služba za financijsko planiranje i pripremu plaćanja priprema i izrađuje prijedlog proračuna za tekuću godinu vezano za korisnike proračunskih sredstava iz područja pomorstva, kontinuirano i redovito prati izvršenje financijskog godišnjeg plana proračunskih korisnika na razini Uprave te priprema prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i preraspodjele proračunskih sredstava korisnika iz područja rada Uprave, sukladno Zakonu o proračunu, odnosno zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske.

Služba planira i prati izgradnju razvojnih projekata i programa iz djelokruga Sektora, a koji se financiraju, odnosno subvencioniraju sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva. Služba priprema i provodi Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata te Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Služba radi na provedbi oslobođenja od trošarina za plovila koja koriste pogonsko gorivo obojeno plavom bojom (plavi dizel). Služba provodi prati i izvršava projekt potpore brodarima i ostale gospodarske aktivnosti na moru predlaže, priprema, potpore brodarima i ostalim sudionicima u pomorskom prometu i brodarstvu, priprema programe vezane za sufinanciranje gradnje brodova, obnove putničke i izletničke flote sukladno zakonima kojima se regulira područje državnih potpora, te smjernicama Europske unije o državnim potporama u pomorskom prijevozu i državnim potporama za zaštitu okoliša. Služba priprema i sudjeluje u izradi projekata i studija vezanih za potpore u pomorstvu te u svom radu surađuje s ministarstvom nadležnim za financije u dijelu koji se odnosi na državne potpore. Služba osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.2.3. Služba za zakonodavstvo

Članak 39.

Služba za zakonodavstvo priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorstva, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva. Služba priprema i sudjeluje u izradi nacrta dvostranih i mnogostranih međunarodnih ugovora iz područja pomorstva, priprema akte o pristupanju međunarodnim ugovorima iz područja pomorstva, prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz djelokruga Sektora. Služba prati i sudjeluje u procesima usvajanja pravnih propisa Europske unije u području pomorstva, sudjeluje u izradi nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena pravne stečevine Europske unije, sudjeluje u radu i surađuje s tijelima i organizacijama Europske unije u području pomorstva, sudjeluje u radu Europske agencije za sigurnost pomorske plovidbe, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, a posebno, Međunarodne pomorske organizacije, Međunarodne organizacije rada, tijela Barcelonske konvencije, tijela IOPC Fonda, konferencija stranaka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Jadransko-jonske inicijative i drugih međunarodnih tijela iz područja pomorstva.

Služba sudjeluje u pregovorima radi zaključivanja ugovora i prati primjenu ugovora, te sudjeluje u radu mješovitih odbora, priprema izvješća o suradnji Republike Hrvatske s drugim državama u području pomorstva, sudjeluje u izradi platformi za sudjelovanje izaslanstava Republike Hrvatske na diplomatskim konferencijama radi usvajanja višestranih međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi platformi za sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija u području pomorstva, priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području pomorstva, predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi Nacionalnog programa usuglašavanja zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva s pravnom stečevinom Europske unije, priprema izvješća o provedbi Nacionalnog programa, priprema druga izvješća za potrebe Europske komisije u području pomorstva, surađuje s drugim nadležnim tijelima i institucijama te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Služba prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prikuplja, prati i analizira podatke o projektima od značenja za razvitak pomorskog prometa, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje s znanstvenim ustanovama iz područja pomorstva, prati i analizira strateške i razvojne smjernice i dokumente nacionalnih tijela i međunarodnih organizacija i Europske unije, priprema stručne podloge i mišljenja za potrebe izrade prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, te izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje pomorstva, obavlja stručne poslove izrade prijedloga strategija razvoja i drugih strateških dokumenata i predlaže njihove izmjene, te priprema i predlaže odgovarajuće provedbene planove i prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove pripreme dokumenata vezanih uz programe Europske unije, te ostale međunarodne programe pomoći, priprema i koordinira izradu stručnih podloga, razvojne dokumentacije, znanstveno-stručnih studija i elaborata, te razvojnih programa i projekata u vezi s razvojem pomorstva i pomorskom politikom.

Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

4. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 40.

Uprava sigurnosti plovidbe obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove na pomorskom dobru, u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, gospodarskom pojasu (zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu) i unutarnjim vodama vezane uz nadzor sigurnosti plovidbe, zaštitu pomorskog dobra, traganje i spašavanje ljudskih života na moru i unutarnjim vodama, upravljanje pomorskim i riječnim prometom, zaštitu mora, podmorja i unutarnjih voda od onečišćenja s brodova, plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe, hidrografsku djelatnost, materijalno pravne odnose u plovidbi, pomorske nesreće i prekršaje, koordinira rad Tehničkog nadzornog tijela u vezi s poslovanjem vezanim za certifikaciju plovila unutarnje plovidbe te predlaže mjere za razvoj i unaprjeđenje Riječnih informacijskih servisa (RIS), obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove sigurnosti pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, te obavlja ostale poslove utvrđene zakona kojima se regulira područje pomorstva, područje plovidbe i luke unutarnjih voda, kojima se reguliraju lučke kapetanije, pomorsko dobro i morske luke, sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka, kojima se regulira prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kao i hidrografska djelatnost, međunarodnim ugovorima iz područja djelokruga i drugim propisima. Obavlja poslove procjene učinaka propisa iz svoga djelokruga. Uprava koordinira aktivnosti drugih tijela te aktivno sudjeluje u unaprjeđivanju sustava nadzora i zaštite Jadranskog mora, otoka, priobalja i unutarnjih voda, rijeka i jezera. Uprava uspostavlja i održava sustav upravljanja kvalitetom. Uprava poslove iz svoga djelokruga obavlja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama – sektorima i područnim jedinicama lučkim kapetanijama, ispostavama lučkih kapetanija.

U Upravi sigurnosti plovidbe, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

4.2. Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša

4.3. Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove

4.4. Lučka kapetanija Pula

4.5. Lučka kapetanija Rijeka

4.6. Lučka kapetanija Senj

4.7. Lučka kapetanija Zadar

4.8. Lučka kapetanija Šibenik

4.9. Lučka kapetanija Split

4.10. Lučka kapetanija Ploče

4.11. Lučka kapetanija Dubrovnik

4.12. Lučka kapetanija Sisak

4.13. Lučka kapetanija Osijek

4.14. Lučka kapetanija Slavonski Brod

4.15. Lučka kapetanija Vukovar.

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

Članak 41.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde prati primjenu propisa u području sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama i predlaže mjere za poboljšanje, prati donošenje i izmjene međunarodnih propisa i inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, priprema planove, upute i mišljenja vezana za inspekcijski nadzor provedbe zakona i drugih propisa. Sektor osigurava sposobnost za plovidbu, odnosno uporabu pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe hrvatske državne pripadnosti, obavlja inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor pomorskih objekata, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka, objekata sigurnosti plovidbe i objekata unutarnje plovidbe, sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, te obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu s zakonima kojima se regulira područje pomorstva, pomorskog dobra i morskih luka, međunarodnim ugovorima i drugim propisima, obavlja poslove prema zakonu kojim se regulira područje plovidbe i luke unutarnjih voda, nadzire rad tehničkog nadzornog tijela, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad lučkih kapetanija. Sektor poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera. Sektor priprema smjernice za izradu godišnjih planova inspekcijskog nadzora Sektora i područnih jedinica, utvrđuje prioritete inspekcijskog nadzora, te prati ostvarivanje planova. Sektor nadzire rad organizacija priznatih u skladu s zakonima kojima se regulira područje pomorstva, područje sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka, područje plovidbe i luke unutarnjih voda (u daljnjem tekstu: priznatih organizacija). Sektor obavlja inspekcijski nadzor stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme i nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme. Sektor surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela u sveobuhvatnoj zaštiti Jadranskog mora, otoka i priobalja i unutarnjih voda, te surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša. Sektor prati provedbu inspekcijskog nadzora sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda. U suradnji s ostalim ustrojstvenim i područnim jedinicama Uprave, Sektor planira određene inspekcijske poslove koje obavljaju ovlašteni djelatnici. Sektor osigurava sustavno osposobljavanje inspektora i ovlaštenih djelatnika u Službi i područnim jedinicama, vodi očevidnik inspektora i ovlaštenih djelatnika, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave. Sektor sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za inspekcijske poslove i tehničke standarde ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra.

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

Članak 42.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote nadzire rad priznatih organizacija u poslovima statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, prati i analizira podatke u registrima brodova koje vode priznate organizacije uključujući statutarne svjedodžbe i izvješća o pregledima. Služba nadzire rad tehničkog nadzornog tijela koje obavlja poslove prema zakonu kojim se regulira područje plovidbe i luke unutarnjih voda, poglavito izdavanje svjedodžbi o sposobnosti plovila za plovidbu na unutarnjim vodama, dodjelu jedinstvenog identifikacijskog broja plovila, vođenje baze podataka o plovilima i izdanim svjedodžbama. Služba prati međunarodne konvencije i propise Europske unije iz svoga djelokruga, te priprema planove za njihovu primjenu, analizira transpoziciju međunarodnih konvencija i EU pomorskih propisa u nacionalne propise, organizira i koordinira rad tehničkih povjerenstava za transpoziciju novih odredbi međunarodnih konvencija i EU pomorskih propisa. Služba sudjeluje u pripremi za objavu tehničkih pravila za plovila na unutarnjim vodama, sudjeluje i prati rad međunarodnih tijela iz područja djelokruga Službe i predlaže mjere za unaprjeđenje tehničkih standarda za plovila na unutarnjim vodama. Sudjeluje posredno ili neposredno u procesu obavljanja tehničkih pregleda za plovila na unutarnjim vodama. Služba sudjeluje u pripremi za objavu tehničkih pravila sukladno zakonu kojim se regulira područje pomorstva, tehničkih okružnica, procedura i priručnika, te daje mišljenja vezana za primjenu zahtjeva međunarodnih konvencija, zakona i propisa, sudjeluje u pripremi nacrta nacionalnih propisa i zahtjeva za nekonvencijske brodove i brodove na koje se ne primjenjuju EU propisi. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora stavljanja na tržište rekreacijskih plovila i pomorske opreme, nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme, sudjeluje u radu tijela za koordinaciju inspekcijskog nadzora tehničkih zahtjeva za proizvode. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote. Služba obavlja tehničke poslove u vezi s korištenjem školskog broda »Kraljica mora« (nazor nad poslovima održavanja školskog broda, nadzor nad troškovima izvršavanja ugovora o upravljanju i održavanju školskog broda). Služba obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001.

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

Članak 43.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra koordinira i provodi inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor na hrvatskim pomorskim objektima, inspekcijske preglede hrvatskih brodova u stranim lukama, kao i nadzor stranih brodova u hrvatskim lukama u skladu s međunarodnim ugovorima, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, nadzire rad priznatih organizacija u poslovima sigurnosne zaštite luka, te u tim poslovima usmjerava, koordinira i nadzire rad područnih jedinica Uprave. Služba vodi očevidnike inspektora i ovlaštenih djelatnika Sektora i područnih jedinica i skrbi za stručno osposobljavanje u obavljanju poslova iz djelokruga rada. Prati stanje na pomorskom dobru, stanje morskih luka i objekata sigurnosti plovidbe, stanje sigurnosne zaštite u lukama te predlaže mjere za unaprjeđenje. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacije vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba obavlja inspekcijski nadzor sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda, a osobito inspekcijski nadzor nad plovilima u pogledu njihove sposobnosti za plovidbu, lukama, pristaništima, sidrištima i zimovnicima, obavljanjem lučkih djelatnosti u lukama i pristaništima, tehničkim održavanjem vodnog puta i objektima sigurnosti plovidbe, gradnjom na vodnom putu u pogledu utjecaja na sigurnost plovidbe, prijevozom putnika i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine te zaštitom od onečišćenja s plovila. Istražuje plovidbene nesreće, obrađuje podatke i vodi evidenciju o plovidbenim nesrećama. Prati stanje sustava sigurnosti riječnog prometa te predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje. Koordinira rad inspektora i ovlaštenika inspekcijskih poslova, te planira i organizira sustavno osposobljavanje inspektora u Upravi i područnim jedinicama. Surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti riječnog prometa i zaštite voda od onečišćenja s plovila.

4.2. Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje
i zaštitu okoliša

Članak 44.

Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša obavlja stručne poslove, osigurava i nadzire provedbu domaćih propisa i međunarodnih ugovora iz područja sigurnosti pomorskog prometa i plovidbe, te zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, kao i u drugim područjima mora u skladu s međunarodnim ugovorima. Sektor obavlja poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem, obavlja poslove traganja i spašavanja na moru sukladno posebnim propisima, obavlja poslove zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, poslove uklanjanja podrtina i potonulih stvari, usklađuje održavanje i obilježavanje pomorskih plovnih putova, održavanje pomorske radio službe, obavljanje hidrografske djelatnosti i pomorske meteorološke službe, te u tim poslovima koordinira i prati rad lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Sektor nadzire provedbu propisa kojima se regulira upravljanje riječnim prometom, održavanje reda u lukama i pristaništima unutarnjih voda, provedbu poslova spašavanja na unutarnjim vodama i postupaka u slučaju opasnosti od onečišćenja s plovila, te u tim poslovima koordinira i surađuje s lučkim kapetanijama unutarnje plovidbe. Sektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom kojim se regulira područje pomorstva, kao i drugim propisima. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija, te tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i drugih akata iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata, prati stanje tih područja, predlaže mjere za unaprjeđenje i skrbi o razvoju tih poslova. U obavljanju poslova sektor surađuje s Hrvatskim hidrografskim institutom, trgovačkim društvom Plovput Split, Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima. Sektor sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša, ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša

4.2.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

4.2.3. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

4.2.1. Služba za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša

Članak 45.

Služba za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša obavlja stručne poslove u vezi s provedbom propisa o sigurnosti pomorskog prometa i reda u lukama i u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, nadzorom i upravljanjem pomorskim prometom, obavlja poslove nadzora plovidbe i peljarenja, poslove prihvata i otpreme pomorskih objekata i službenih postupaka prijave pomorskih objekata, održavanja i obilježavanja pomorskih plovnih putova, održavanja pomorske radioslužbe i hidrografske djelatnosti, obavljanja poslova traganja i spašavanja na moru sukladno posebnim propisima, obavljanja poslova zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, upravljanja riječnim prometom, provedbe propisa o održavanju reda u lukama i pristaništima unutarnjih voda, te poslova spašavanja na unutarnjim vodama, nadzora operativnog upravljanja Riječnim informacijskim servisima, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Službe, lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih Pomorskim zakonikom, i drugim propisima. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije, te predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodnim putovima sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, te priprema stručna mišljenja iz tih područja. Prati stanje sigurnosti plovidbe zaštite mora i unutarnjih voda, te predlaže i provodi mjere unaprjeđenja. Predlaže mjere i skrbi za tehničko-tehnološko, postupovno i drugo funkcioniranje službi Sektora i lučkih kapetanija, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel za sigurnost prometa, traganje i spašavanje

4.2.1.2. Odjel za zaštitu okoliša.

4.2.1.1. Odjel za sigurnost prometa, traganje i spašavanje

Članak 46.

Odjel za sigurnost prometa, traganje i spašavanje osigurava, koordinira i nadzire provedbu domaćih i međunarodnih propisa iz područja sigurnosti plovidbe, priprema stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske i vodnim putovima. Odjel prati poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem, nadzora provedbe propisa u kojima se regulira sigurnost pomorskog prometa i održavanje reda u lukama i u plovidbi i poslove upravljanja plovidbenim nezgodama, te u tim poslovima operativno usklađuje i nadzire rad lučkih kapetanija, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) i Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), te osigurava sustavno osposobljavanje djelatnika. Odjel prati poslove traganja i spašavanja na moru, spašavanja osoba i plovila na vodnim putovima i druge interventne poslove sigurnosti plovidbe, te u tim poslovima usklađuje rad lučkih kapetanija, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) i Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), te koordinira osposobljavanje djelatnika. Odjel obavlja poslove tajništva Stožera traganja i spašavanja. Odjel prati i analizira pomorske nesreće i nezgode, pogibelji na moru, provedene akcije traganja i spašavanja, prati razvoj trendova, tehnoloških i postupovnih modela. Odjel koordinira poslove prihvata i otpreme pomorskih objekata u/iz luka, prihvata i provjere podataka, dokumenata i isprava pomorskih objekata, te razvoja jedinstvenog pomorskog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu. Odjel priprema suglasnosti i utvrđuje uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, te nautičko-tehničke uvjete izvođenja radova i mjere sigurnosti plovidbe za zahvate na vodnim putovima, te u tim poslovima usklađuje rad lučkih kapetanija. Odjel nadzire rad operativnog upravljanja Riječnim informacijskim servisima (u daljnjem tekstu: RIS), nadzire djelotvornost i funkcionalnost informacijskih sustava i pojedinih servisa u sklopu RIS-a te po potrebi predlaže mjere i smjernice za unaprjeđenje istih, te u tim poslovima surađuje sa regionalnim centrima za upravljanje prometom ustrojenih u okviru lučkih kapetanija, te prati njihov rad. Odjel prati rad Plovputa na poslovima održavanja i obilježavanja pomorskih plovnih putova i održavanja radio službe, prati rad Hrvatskog hidrografskog instituta u obavljanju hidrografske službe, te rad pomorske meteorološke službe. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada. Koordinira i vodi međuresorne radne skupine za pitanja iz djelokruga poslova, prati stanje sigurnosti plovidbe, te predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje. Odjel izrađuje stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za zaštitu okoliša

Članak 47.

Odjel za zaštitu okoliša provodi domaće i međunarodne propise iz područja zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, prijevoza i rukovanja opasnim i štetnim tvarima, te daje stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, objekte, radove i druge aktivnosti u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske iz tog područja u skladu s zakonima kojima se regulira područje pomorstva, pomorskog dobra i morskih luka, poslove utvrđivanja štete po okoliš, te u tim poslovima pruža potporu, nadzire i operativno koordinira rad lučkih kapetanija i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC), te koordinira osposobljavanje djelatnika. Odjel obavlja poslove tajništva Stožera za provedbu Plana intervencija prema odredbama Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, surađuje s lučkim upravama, brodarima i lukama na poslovima zaštite okoliša i drugim tijelima iz područja zaštite okoliša. Odjel obavlja inspekcijske poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlaštenja koja su utvrđena posebnim propisima. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija, te tijela i agencija Europske unije u području zaštite od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša. Služba prati stanje zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, te predlaže mjere za unaprjeđenje, izrađuje stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

Članak 48.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), sa sjedištem u Rijeci, tehničkim sustavom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), odnosno uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS) i/ili radarskim uređajima i opremom i/ili pomorskim radio-komunikacijskim uređajima i opremom i/ili elektronskim pomorskim kartama i drugim tehničkim sredstvima i informacijskim sustavima, obavlja poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom, propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugim propisima, te je odgovorna za dostupnost VTS usluga. Obavlja poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s lučkim kapetanijama. Obavlja inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima, pruža korisnicima – pomorskim objektima VTS usluge u skladu s posebnim propisima, te prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, priprema analize i stručna izvješća o radu te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje. Izrađuje i ažurira postupke, procedure i radne upute, te izrađuje analize operativnih potreba. Upravlja i koordinira radom svojih ustrojstvenih jedinica, upravlja i dodjeljuje ovlasti upravljanja VTMIS opremom, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika, te obavlja poslove interne izobrazbe djelatnika i vodi očevidnik izobrazbe. Surađuje s brodarima, pomorskim agentima, tijelima koja upravljaju lukama, peljarima i drugim učesnicima u pomorskom prometu, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području nadzora i upravljanja pomorskim prometom, kao nacionalno ovlašteno tijelo (NCA) upravlja integriranim pomorskim informacijskim sustavom radi razmjene podataka o pomorskom prometu kroz SafeSeaNet sustav. Sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) ustrojava se sa sjedištem u Rijeci.

U Nacionalnoj središnjici za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) ustrojavaju se:

4.2.2.1. VTS centar Split

4.2.2.2. VTS centar Dubrovnik.

VTS centri

Članak 49.

Odjeli Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS centar Split, sa sjedištem u Splitu i VTS centar Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku) obavljaju poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom i propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugih propisa. Prikupljaju podatke o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identificiraju i utvrđuju poziciju, namjeru i odredište pomorskog objekta, prate i nadziru plovidbu, prate pomorsko-prometne okolnosti (meteorološke i hidrološke, stanje objekata sigurnosti plovidbe, prometna zagušenja i drugo), analiziraju i taktički planiraju plovidbene i prometne situacije, pružaju podatke pomorskim objektima, te prema potrebi i mogućnostima daju plovidbene savjete i pružaju podršku u plovidbi pomorskim objektima. Obavljaju poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s pojedinim lučkim kapetanijama. Obavljaju inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima. Pružaju korisnicima – pomorskim objektima VTS – plovidbene usluge u skladu s posebnim propisima i Poslovnikom VTS službe. Operativno surađuju s pojedinim tijelima koja upravljaju lukama, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluju u izradi i ažuriranju postupaka, procedura i radnih uputa, te obavljaju stručno osposobljavanje djelatnika. Prate primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, pripremaju analize i stručna izvješća o radu i predlažu mjere za njihovo unaprjeđenje, te obavljaju i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.3. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

Članak 50.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) obavlja poslove organizacije i usklađivanja poslova traganja i spašavanja sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, provodi propisane postupke određivanja mjesta zakloništa, obavlja poslove Pomorske službe za podršku (Maritime Assistance Service – MAS) sukladno Rezoluciji IMO-a A.950(23), obavlja poslove i zadatke u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, obavlja poslove praćenja i identifikacije brodova na velikoj udaljenosti (LRIT), obavlja poslove i zadatke u skladu s drugim propisima, prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na navedena područja nadležnosti, priprema analize i stručna izvješća o radu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i lučkih kapetanija u dijelu poslova traganja i spašavanja, te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odgovorna je za dostupnost usluga traganja i spašavanja na moru, tehničko i postupovno funkcioniranje službe. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije iz područja nadležnosti, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja nadležnosti, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru obavlja stručno osposobljavanje djelatnika, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) ustrojava se sa sjedištem u Rijeci.

4.3. Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i
stručno-tehničke poslove

Članak 51.

Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove obavlja poslove vezane za izobrazbu i obrazovanja pomoraca i brodaraca, poslove vezane za utjecaj ljudskog faktora na sigurnost plovidbe, praćenje i unaprjeđivanje socijalnog statusa pomoraca i brodaraca, poslove vezane za primjenu radnih, životnih, socijalnih i zdravstvenih uvjeta pomoraca i brodaraca. Sektor koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na izdavanje pomorskih knjižica i brodarskih knjižica, odobrenja za ukrcanje, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca i brodaraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama, čamcima i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti; vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca, obavljanju prijava i odjava hrvatskih pomoraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Sektor nadzire rad pomorskih učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i obrazovanja pomoraca, nadzire rad osoba ovlaštenih za izobrazbu brodaraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Sektor koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata. Obavlja poslove koji se odnose na dolazak i boravak stranih jahti i brodica, djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica, koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova evidencije dolaska i boravka stranih jahti i brodica. Sektor prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Sektora, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka u okviru svoga djelokruga. Sektor u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama planira i provodi aktivnosti vezano za realizaciju novih tehničkih projekata, planira i organizira nadogradnju i održavanje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Sektor obavlja poslove vezane za održavanje, korištenje, obnovu i opremanje brodova i brodica lučkih kapetanija (u daljnjem tekstu: flota). Sektor u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama, te stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz djelokruga Uprave, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Uprave, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan. Sektor radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koordinira aktivnosti uspostave, održavanja i ažuriranja evidencija o realizaciji proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata iz djelokruga Uprave. Obavlja potrebnu stručnu i administrativnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave u provedbi poslova iz svoga djelokruga. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada.

U Sektoru za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za pomorce i brodarce

4.3.2. Služba za upisnike i očevidnike

4.3.3. Služba stručno-tehničkih poslova.

4.3.1. Služba za pomorce i brodarce

Članak 52.

Služba za pomorce i brodarce obavlja poslove vezane za izobrazbe i obrazovanja pomoraca i brodaraca, vodi upravni postupak u prvom stupnju za izdavanje rješenja o izobrazbi i/ili suglasnosti na obavljanje obrazovanja učilištima, vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima učilištima, predlaže i provodi programe i mjere za afirmaciju pomorskih zanimanja, koordinira aktivnosti učilišta u vezi s korištenjem školskog broda »Kraljica mora« od strane učenika i studenata Služba koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na: izdavanje pomorskih knjižica, brodarskih knjižica i odobrenja za ukrcavanje, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca i brodaraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama, čamcima i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti. Služba obavlja poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca i brodaraca, kao i poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama, čamcima i jahtama. Služba izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, identifikacijske isprave pomoraca, te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama, uvjerenjima o osposobljenosti i identifikacijskim ispravama pomoraca, koordinira izradu ispitnih pitanja, obavlja poslove vezano za održavanje i nadogradnju baze ispitnih pitanja. Služba nadzire rad učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i obrazovanja pomoraca, nadzire rad osoba ovlaštenih za izobrazbu brodaraca. Služba obavlja poslove vezane za praćenje i unaprjeđivanje socijalnog statusa pomoraca i brodaraca, poslove vezane za primjenu radnih, životnih, socijalnih i zdravstvenih uvjeta pomoraca i brodaraca, prati provedbu socijalnih mjera za pomorce i predlaže mjere socijalne politike prema pomorcima, obavlja stručnu pripremu za izdavanje dopusnica posrednicima pri zapošljavanju pomoraca. Služba koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca, obavljanje prijava i odjava hrvatskih pomoraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Služba nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Služba prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Službe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Službe. Služba obavlja i druge upravne poslove utvrđene Pomorskim zakonikom, Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda i drugim propisima. Služba priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela koji se odnose na djelokrug rada. Služba koordinira aktivnosti ostalih ustrojstvenih jedinica Uprave i područnih jedinica vezano za ljudske potencijale. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada. Služba definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz djelokruga Službe, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Službe.

4.3.2. Služba za upisnike i očevidnike

Članak 53.

Služba za upisnike i očevidnike koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe; koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova evidencije dolaska i boravka i vođenja registra stranih jahti, brodica i čamaca koje dolaze i borave u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica u Republici Hrvatskoj. Služba donosi upravna rješenja u prvom stupnju za odobrenje za kabotažu stranih jahti. Služba organizira i koordinira razmjenu podataka o pomorskim objektima i plovilima unutarnje plovidbe sadržanih u upisnicima, očevidnicima i registrima koje vodi u okviru djelokruga rada s tijelima državne uprave, drugim tijelima javne vlasti kao i pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, priprema prijedloge sporazume o suradnji i protokole o razmjeni podataka te uspostavljanju sustava elektroničkog pristupa podacima i razmjenom podataka u realnom vremenu. Služba prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Službe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Službe. Služba obavlja i druge upravne poslove utvrđene zakonom kojim se regulira područje pomorstva, plovidba u unutarnjim vodama i drugim propisima. Služba obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Služba priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela koji se odnose na djelokrug rada. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada. Služba definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz djelokruga Službe, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Službe.

4.3.3. Služba stručno-tehničkih poslova

Članak 54.

Služba stručno-tehničkih poslova u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama planira i provodi aktivnosti vezano za realizaciju novih tehničkih projekata, planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Služba vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote. Služba u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova, plovila i brodica. Služba priprema u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Uprave. Služba obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave. Služba u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti. Služba analizira potrebe područnih jedinica za poslovnim prostorom, planira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora područnih jedinica. Služba obavlja financijsko i tehničko planiranje novih projekata, organizira izradu i samostalno radi analizu izvodljivosti projekta, radi izradu projektnih zadataka i tehničke dokumentacije, provodi aktivnosti vezano za dobivanje potrebnih suglasnosti, odobrenja i Sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica; sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima tijekom ostvarenja projekata. Služba planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, obavlja poslove glede zaštite i prava pristupa aplikacijama Informacijskog sustavu sigurnosti plovidbe, obavlja testiranja i implementaciju novih IT tehnologija, priprema edukaciju korisnika IT sustava. Služba surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim za djelokrug rada. Služba koordinira aktivnosti uspostave, održavanja i ažuriranja evidencija o realizaciji proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata iz djelokruga Uprave. Služba definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz djelokruga Službe, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Službe.

4.4. Lučka kapetanija Pula

Članak 55.

U Lučkoj kapetaniji Pula, sa sjedištem u Puli, ustrojavaju se:

4.4.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.4.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.3. Odjel za pravne poslove

4.4.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Pula ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.4.5. Ispostava Umag, sa sjedištem u Umagu, za područje od granica s Republikom Slovenijom do rta Malin kod Lovrečice

4.4.6. Ispostava Novigrad, sa sjedištem u Novigradu, za područja od rta Malin kod Lovrečice do polovice Tarske uvale

4.4.7. Ispostava Poreč, sa sjedištem u Poreču, za područja od sredine Tarske uvale do sredine Limskog kanala

4.4.8. Ispostava Rovinj, sa sjedištem u Rovinju, za područje od sredine Limskog kanala do rta Barbarige

4.4.9. Ispostava Raša, sa sjedištem u Trgetu, za područje od sredine uvale Raša do polovine uvale Prhlog

4.4.10. Ispostava Rabac, sa sjedištem u Rabcu, za područje od sredine uvale Prhlog do sredine uvale Stupava kod Brestove.

Uže područje Lučke kapetanije Pula obuhvaća područje koje graniči s granicama ispostave Rovinj i ispostave Raša.

4.5. Lučka kapetanija Rijeka

Članak 56.

U Lučkoj kapetaniji Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, ustrojavaju se:

4.5.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.5.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.5.3. Odjel za pravne poslove

4.5.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Rijeka ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.5.5. Ispostava Opatija, sa sjedištem u Opatiji, za područje od rta Cezara do sredine uvale Preluk

4.5.6. Ispostava Bakar, sa sjedištem u Bakru, za područje od rta Babno do uvale Črno u Bakarskom zaljevu

4.5.7. Ispostava Crikvenica, sa sjedištem u Crikvenici, za područje uvale Zamlat u Tihom kanalu do rta Tokal

4.5.8. Ispostava Krk, sa sjedištem u Krku, za područje od rta Manganel do zapadnog rta uvale Valunta uključujući otoke Plavnik i Kormati

4.5.9. Ispostava Punat, sa sjedištem u Puntu, za područje od zapadnog rta uvale Valunta do rta Bracol, uključujući otočić Galun

4.5.10. Ispostava Cres, sa sjedištem u Cresu, za područje sjevernog dijela otoka Cresa do rta Kijac na zapadnoj strani otoka Cres, a na istočnoj strani do rta Sveti Duh sjeverno od uvale Koromačina

4.5.11. Ispostava Rab, sa sjedištem u Rabu, za područje dijela otoka Rab, koje graniči s ispostavom Lopar, uključujući otoke Dolin, Dolin i Laganj

4.5.12. Ispostava Mali Lošinj, sa sjedištem u Malom Lošinju, za područje južnog dijela otoka Cresa od granice ispostave Nerezine, područje južnog dijela otoka Lošinj s pripadajućim otocima Zeča, Visoki, Ilovik, Orjuč Veli i Mali, Oruda i grebeni Palacol

4.5.13. Ispostava Omišalj, sa sjedištem u Omišlju, za područje od uvale Slivanjska do rta Čuf na zapadnoj obali otoka Krka

4.5.14. Ispostava Novi Vinodolski, sa sjedištem u Novom Vinodolskom, za područje od rta Tokal do sjevernog rta uvale Bunica

4.5.15. Ispostava Baška, sa sjedištem u Baškoj, za područje od rta Bracol do uvale Butinj, uključujući otok Prvić i otočić Zec

4.5.16. Ispostava Šilo, sa sjedištem u Šilu, za područje od uvale Butinj do uvale Slivanjska

4.5.17. Ispostava Mošćenička Draga, sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi, za područje od uvale Stupova do rta Cezara

4.5.18. Ispostava Kraljevica, sa sjedištem u Kraljevici, za područje od uvale Črno u Bakarskom zaljevu do uvale Zamlat u Tihom kanalu

4.5.19. Ispostava Malinska, sa sjedištem u Malinskoj, za područje od rta Čuf do rta Manganel

4.5.20. Ispostava Susak, sa sjedištem u Susku, za područje otoka Suska, te otočići Srakane Vele i Male

4.5.21. Ispostava Nerezine, sa sjedištem u Nerezinama, za područje koje graniči s ispostavom Cres, otočići Čutin Veli i Čutin Mali, otočić Trstenik, Lošinjski kanal, otočić Osir Mali, te sjeverni dio otoka Lošinj od rta Osor do uvale Tomožine

4.5.22. Ispostava Lopar, sa sjedištem u Loparu, za područje koje obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Raba koje graniči s ispostavom Rab, te otoci Goli i Grgur

4.5.23. Ispostava Unije, sa sjedištem u Unijama, za područje otoka Unije.

Uže područje Lučke kapetanije Rijeka obuhvaća područje koje graniči s granicama ispostave Bakar i ispostave Opatija.

4.6. Lučka kapetanija Senj

Članak 57.

U Lučkoj kapetaniji Senj, sa sjedištem u Senju, ustrojavaju se:

4.6.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.6.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.6.3. Odjel za pravne poslove.

Odjel za pravne poslove Lučke kapetanije Senj obavlja i poslove Odjela za upravne poslove.

Lučka kapetanija Senj ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.6.4. Ispostava Sveti Juraj, sa sjedištem u Svetom Jurju, za područje od sredine uvale Spasovac do rta Biluća na jugu

4.6.5. Ispostava Jablanac, sa sjedištem u Jablancu, za područje od rta Biluća do južnog rta uvale Koromačina

4.6.6. Ispostava Karlobag, sa sjedištem u Karlobagu, za područje od južnog rta uvale Koromačina do sredine uvale Mandalina

4.6.7. Ispostava Novalja, sa sjedištem u Novalji, za područje sjeverozapadnog dijela otoka Paga, od južne granice naselja Gajac između rtova Straško i Crna, a na sjeveroistočnoj strani, počevši od sjevernog ruba uvale Katarelac, te pripadajuće otoke i otočiće Škrda, Veli Dolfin, Mali Dolfin i Veli školj (Tonar).

Uže područje Lučke kapetanije Senj obuhvaća područje od sjevernog rta uvale Bunica do sredine uvale Spasovac na jugu.

4.7. Lučka kapetanija Zadar

Članak 58.

U Lučkoj kapetaniji Zadar, sa sjedištem u Zadru, ustrojavaju se:

4.7.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.7.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.7.3. Odjel za pravne poslove

4.7.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Zadar ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.7.5. Ispostava Biograd n/M, sa sjedištem u Biogradu n/M, obuhvaća područje ograničeno: okomicom od rta Krmčine, sredinom Pašmanskog kanala na granicu ispostave Preko, jugozapadno sredinom Srednjeg kanala do sredine spojnice hrid Blitvica – otok Gangaro, sredinom spojnice otok Kornat otok Murvenjak, zatim zaokreće u sjeveroistočnom pravcu do sredine spojnice otok Murvenjak otok Prišnjak, sredinom spojnice otok Vrgada otok Arta i sjeverno od svjetionika Artica na uvalu Lučica

4.7.6. Ispostava Sali, sa sjedištem u Salima, obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Božava, sjeveroistočno: sredinom Iškog kanala, a potom sa sredine spojnice rt Parda – otok Lavdara zaokreće u pravcu sjeveroistoka do sredine srednjeg kanala, jugoistočno sredinom prolaza između otok Lavdara – otok Kurba mala između otočića Glamoč i Dugi otok, sredinom kanala do prolaza Vela Proversa, zatim južno do svjetionika Sestrice, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.7.7. Ispostava Preko, sa sjedištem u Preku, obuhvaća područje ograničeno sjeverozapadno na granicu ispostave Ist, zapadno na granicu ispostave Božava, te južno na granicu ispostave Sali; sa sjeveroistočne strane sredinom Zadarskog kanala; jugoistočno sredinom prolaza Mali Ždrelac do granice ispostave Sali

4.7.8. Ispostava Pag, sa sjedištem u Pagu, obuhvaća područje od sredine uvale Mandalina na kopnu do sredine Velebitskog kanala gdje zakreće u smjeru sjeverozapada i prati liniju sredine Velebitskog kanala i dalje nastavlja sredinom Paških vrata i Paškog zaljeva do sjevernog ruba uvale Katarelac pa kopnom prema južnoj granici naselja Gajac, između rtova Straško i Crna u smjeru jugozapada do sredine Maunskog kanala gdje nastavlja sredinom Maunskog kanala, zakreće u smjeru jugozapada između otoka Škrda i Maun do sjeverne granice ispostave Silba

4.7.9. Ispostava Starigrad Paklenica, sa sjedištem u Starigradu, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapadne strane granicom Lučke kapetanije Senj, granicom ispostave Pag do Ljubačkih vrata gdje prati obalu kopna u smjeru jugoistoka do granice sa ispostavom Novigrad

4.7.10. Ispostava Silba, sa sjedištem u Silbi, obuhvaća područje ograničeno sjeveroistočno i sjeverozapadno linijom koja ide sredinom Pohlibskog kanala do točke 3 milje sjeverno od svjetionika Morovnik, sredinom spojnice rt Radovan (otok Ilovik) svjetionik Grujica, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora; jugoistočno sredinom Virskog mora između otoka Vira i rta Plančić; sredinom kanala otok Olib – otok Ist, sredinom prolaza Greben otok Škarda i sredinom Premudskih vrata, a potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.7.11. Ispostava Ist, sa sjedištem u Istu, obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom i jugozapadnom granicom ispostave Silba; sjeveroistočno s granicom užeg područja LK Zadar; sjeverozapadnom granicom ispostave Preko i sjevernom granicom ispostave Božava koja prolazi sredinom prolaza Maknare do granice unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.7.12. Ispostava Novigrad, sa sjedištem u Novigradu, obuhvaća područje sa sjeveroistoka omeđeno granicom ispostave Starigrad, a sa sjeverozapadne strane ograničeno spojnicom uvala Trstenica – sredine Ljubačkih vrata

4.7.13. Ispostava Božava, sa sjedištem u Božavi, obuhvaća područje od uvale Ovča na Dugom otoku do sredine Rivanjskog kanala, sredinom Rivanjskog kanala do jugoistočne granice ispostave Ist, a od uvale Ovča u pravom smjeru do granice unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Zadar obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Biograd, Preko, Ist, Silba, Pa do Ljubačkih vrata gdje se spaja sa spojnicom Lučke ispostave Starigrad.

4.8. Lučka kapetanija Šibenik

Članak 59.

U Lučkoj kapetaniji Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, ustrojavaju se:

4.8.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.8.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.8.3. Odjel za pravne poslove

4.8.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Šibenik ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.8.5. Ispostava Murter, sa sjedištem u Murteru, obuhvaća područje ograničeno sa zapada linijom uvala Lučica na kopnu (ispod Vranskog jezera) te u smjeru 2700 obuhvaćajući otočiće Artice, te istočni rt otoka Murvenjak sredina Sitskog kanala – plič Balabra – Gornja Aba – sredina kanala Proversa Vela – otok Alba Vela istočni rt otoka Sestrice Male, a zatim okomito do graniceteritorijalnog mora, a s istoka sredinom uvale Spličac na svjetionik Rat, te ravna crta do sredine uvale Plitka Vala, zatim kopnom te spojnica otok Tužbina – rt Opat – spojnica zapadni rt otoka Škulj i jugoistočna obala Ravni Žakan, te okomito na crtu granice teritorijalnog mora

4.8.6. Ispostava Tisno, sa sjedištem u Tisnom, obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Murter, a s istoka linijom sjeverozapadni rt uvale Sovlja, sredinom spojnice Hrid Mala Mare – otok Dužac, sredinom između otočića Samograd i Rapošnjak, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora

4.8.7. Ispostava Vodice, sa sjedištem u Vodicama, obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Tisno, s istoka od uvale Srim, spojnica svjetionik Roženik otok Lupac, zatim istočni rt o. Zmajan, te u smjeru 1800 do subočice svjetionika Hrbošnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora

4.8.8. Ispostava Primošten, sa sjedištem u Primoštenu, obuhvaća područje ograničeno sa zapada rt Oštrica u smjeru 2250 do subočice otoka Lukovnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora; istočno rt Zečevo na točku 0,5 Nm istočno od otoka Svilan, te okomito na crtu teritorijalnog mora

4.8.9. Ispostava Rogoznica, sa sjedištem u Rogoznici, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom Lučke ispostave Primošten, a s jugoistoka sredinom uvale Sićenica – o. Muljica, a zatim okomito na liniju granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Šibenik obuhvaća područje ograničeno područjem ispostava Vodice i Primošten.

4.9. Lučka kapetanija Split

Članak 60.

U Lučkoj kapetaniji Split, sa sjedištem u Splitu, ustrojavaju se:

4.9.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.9.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.9.3. Odjel za pravne poslove

4.9.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Split ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.9.5. Ispostava Trogir, sa sjedištem u Trogiru, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom ispostave Rogoznica, sa istoka rt Tašće – zapadna granica ispostave Kaštela, istočno od naselja Arbanija meridijanom 16º 19’ E do sredine Splitskog kanala, a jugoistočno sredinom dijela Splitskog kanala južno od pličine Mlini, sredinom Šoltanskog kanala i u istom pravcu okomito na granicu teritorijalnog mora

4.9.6. Ispostava Makarska, sa sjedištem u Makarskoj, obuhvaća područje ograničeno, sa jugozapada od sredine uvale Vrulja sredinom kanala između Brača i kopna, sredinom Hvarskog kanala granicom ispostave Sućuraj do okomite linije koja ide sredinom uvale Vodica (jugoistočno od luke Gradac)

4.9.7. Ispostava Milna, sa sjedištem u Milni, obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera područjem ispostave Supetar, sa zapada istočnom granicom ispostave Rogač, sa juga granicom Lučkih ispostava Hvar, Stari Grad i sa istoka granicom Lučke ispostave Bol

4.9.8. Ispostava Supetar, sa sjedištem u Supetru, obuhvaća područje ograničeno, sa istoka zapadnom granicom ispostave Sumartin, sa sjevera Bračkim i Splitskim kanalom do istočne granice ispostave Rogač, a potom njenom granicom do paralele rta Gomilica

4.9.9. Ispostava Stari Grad, sa sjedištem u Starom Gradu, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Hvar, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, te istočno do meridijana koji prolazi kroz Plani rat (o. Hvar)

4.9.10. Ispostava Jelsa, sa sjedištem u Jelsi, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Hvar i Stari Grad, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala do meridijana koji prolazi sredinom Rta Zarače (u. Pokrivenik), s istoka meridijanom koji prolazi sredinom rta Zarače i od uvale Crvanj (južna obala o. Hvar) okomito na sredinu Korčulanskog kanala

4.9.11. Ispostava Vis, sa sjedištem u Visu, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Komiža, a s istoka sredinom Viškog kanala do sredine spojnice otoka Greben (o. Vis) – rt. Proizd, zatim na sredinu spojnice o. Sušac – o. Ravnik (o. Vis) i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.9.12. Ispostava Hvar, sa sjedištem u Hvaru, obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera dijelom granice Lučke ispostave Rogač, zatim sredinom Hvarskog kanala, sredinom Starigradskog zaljeva do uvale Radonjić dol, s jugozapada granicom Lučke ispostave Vis, s juga sredinom Korčulanskog kanala, a sa istoka sredinom spojnice hridi Lukavci o. Šćedro do rta Nedija na otoku Hvaru

4.9.13. Ispostava Omiš, sa sjedištem u Omišu, obuhvaća područje ograničeno, s istoka i juga granicom ispostava Makarska, Sumartin i Supetar, a sa zapada linijom koja od rta Mutogras ide okomito na sredinu Bračkog kanala

4.9.14. Ispostava Rogač, sa sjedištem u Rogaču (o. Šolta) obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Trogir, sa sjevera sredinom Splitskog kanala, s istoka sredinom Splitskih vrata do sredine Hvarskog kanala, a zatim u zapadnom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.9.15. Ispostava Sumartin, sa sjedištem u Sumartinu, obuhvaća područje ograničeno, s istoka granicom ispostave Makarska, sa juga granicom ispostava Jelsa i Sućuraj, sa sjevera sredinom Bračkog kanala do meridijana koji prolazi istočnim rtom uvale Veselje, a sa zapada meridijanom koji prolazi rtom Gališnjak (južna obala otoka Brača)

4.9.16. Ispostava Bol, sa sjedištem u Bolu, obuhvaća područje ograničeno, s istoka meridijanom koji prolazi rtom Gališnjak, s juga sredinom Hvarskog kanala i sa zapada meridijanom koji prolazi kroz uvalu Dračeva (južna obala o. Brač)

4.9.17. Ispostava Sućuraj, sa sjedištem u Sućurju, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Jelsa, a sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, sredinom prolaza Sućuraj – Drvenik, južno sredinom Korčulanskog i Neretvanskog kanala

4.9.18. Ispostava Komiža, sa sjedištem u Komiži, obuhvaća područje ograničeno meridijanom koji prolazi kroz otočić Kamik, na sjever do granice ispostave Rogač, a na jugu meridijanom koju prolazi od zapadnog rta uvale Stiniva na jug do granice teritorijalnog mora, obuhvaćajući otoke: Biševo, Svetac, Jabuka, Palagruža i područje pripadajućih teritorijalnih voda

4.9.19. Ispostava Kaštela, sa sjedištem u Kaštel Gomilici, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada meridijanom koji prolazi rt Tašće – istočna granica ispostave Trogir, s istoka meridijanom koji prolazi zapadnim dijelom tvornice Sv. Kajo (Solin), te s juga linijom rt Tašće – hrid Galija – plićina Šilo – zapadni dio tvornice Sv. Kajo.

Uže područje Lučke kapetanije Split obuhvaća područje ograničeno sa zapada ispostavom Trogir, s juga ispostavama Rogač i Supetar, sa sjevera ispostavom Kaštela, s istoka ispostavom Omiš.

4.10. Lučka kapetanija Ploče

Članak 61.

U Lučkoj kapetaniji Ploče, sa sjedištem u Pločama, ustrojavaju se:

4.10.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.10.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.10.3. Odjel za pravne poslove

4.10.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Ploče ima ispostavu izvan svoga sjedišta i to:

4.10.5. Ispostava Metković, sa sjedištem u Metkoviću, koja obuhvaća područje koje ide od otoka Osinj okomito na liniju koja ide sredinom Malog mora do ulaza u zaljev Klek Neum (granica Bosne i Hercegovine), te rijeku Neretvu od Opuzena uzvodno do granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Uže područje Lučke kapetanije Ploče obuhvaća područje ograničeno sa jugoistoka granicom ispostave Metković, a sa juga sredinom Neretvanskog kanala, sa sjeverozapada granicom ispostave Makarska, te donji tok Neretve nizvodno od granice ispostave Metković.

4.11. Lučka kapetanija Dubrovnik

Članak 62.

U Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, ustrojavaju se:

4.11.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.11.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.11.3. Odjel za pravne poslove

4.11.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Dubrovnik ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.11.5. Ispostava Orebić, sa sjedištem u Orebiću, obuhvaća područje južne strane poluotoka Pelješac od granice ispostave Trstenik, od meridijana koji prolazi kroz uvalu Prerilučica (u. Lučica) – ispod mjesta Podstup, 1 Nm od obale, područjem prema zapadu sredinom zaljeva Trstenica tj. između o. Sestrice i kopna, dalje prema zapadu sredinom kanala između o. Stupe i kopna, sredinom Pelješkog kanala, sredinom spojnice rt Osičac (Pelješac) – u. Vaja (o. Korčula) do meridijana koji prolazi uvalom Rasoha (o. Korčula), sa sjeverne strane do granice sa ispostavom Sućuraj, tj. sredinom Neretvanskog kanala prema istoku do meridijana koji prolazi uvalom Jelinska (zapadno od mjesta Duba), odnosno granice ispostave Trpanj

4.11.6. Ispostava Korčula, sa sjedištem u Korčuli, obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Vela Luka, sa sjevera granicom ispostave Orebić, a s južne strane Pelješca od granice ispostave Orebić do sredine spojnice rt Ražnjić – rt Goli i sa juga sredinom Lastovskog kanala

4.11.7. Ispostava Vela Luka, sa sjedištem u Veloj Luci, obuhvaća područje ograničeno sa sjevera južnom granicom lučkih ispostava Hvar i Jelsa, sa zapada istočnom granicom ispostave Vis, sa juga sredinom Lastovskog kanala, a sa istoka meridijanom koji prolazi kroz rt Riščanac na južnog strani otoka i na sjevernoj strani otoka meridijanom koji prolazi kroz uvalu Rasoha

4.11.8. Ispostava Lastovo, sa sjedištem u Ublima, obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera južnom granicom ispostava Korčula i Vela Luka, sa istoka meridijanom koji prolazi sredinom spojnice rt Goli – Glavat na granicu teritorijalnih voda, a sa juga i zapada do granice teritorijalnih voda uključujući otoke: Sušac, Donji Školji, Rohovnjac i Glavat, kao i sve otočiće na tom području

4.11.9. Ispostava Cavtat, sa sjedištem u Cavtatu, obuhvaća područje ograničeno, sa sjeverozapada rtom Pelegrin, zapadno od otoka Bobara i u produženju okomito na granicu teritorijalnog mora, a sa jugoistoka uvala Klaćine, rt Oštro i okomito na granicu teritorijalnog mora

4.11.10. Ispostava Slano, sa sjedištem u Slanom, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Ston i Sobra, s juga sjeverni dio Koločepskog kanala s otocima Jakljan i Šipan, kroz prolaz veliki Vratnik prema moru 2 Nm, s istoka Lučkom kapetanijom Dubrovnik, sredinom Lopudskih vrata

4.11.11. Ispostava Ston, sa sjedištem u Stonu, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Trpanj i Trstenik, sa sjevera Lučkom ispostavom Metković i akvatorijem Bosne i Hercegovine, te okomicom na položaj zvan Podimotica (kanal Mali Ston), sa jugoistoka Lučkom ispostavom Slano, oko rta Grbljava kroz prolaz Veliki Vratnik na jugu sredinom Mljetskog kanala i Lučkom ispostavom Sobra

4.11.12. Ispostava Trstenik, sa sjedištem u Trsteniku, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Korčula i ispostave Orebić, s juga sredinom Mljetskog kanala do okomice na rt Rona (Pelješac)

4.11.13. Ispostava Sobra, sa sjedištem u Sobri (otok Mljet), obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Korčula i Ubli, sa sjevera granicom lučkih ispostava Trstenik i Ston, sa istoka sredinom prolaza između otoka Jakljanja i rta Gruj, a zatim okomito na granicu teritorijalnog mora

4.11.14. Ispostava Trpanj, sa sjedištem u Trpnju, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Orebić, sa sjevera granicom Lučke ispostave Sućuraj i Lučke kapetanije Ploče, a s istoka okomitom linijom koja ide od rta Rad do sela Sreser i okomito na sredinu Malog mora

4.11.15. Ispostava Gradska Luka, sa sjedištem u Staroj gradskoj luci, obuhvaća područje oko rta Danče do rta Pelegrin uključujući otok Lokrum i ostale uvale na tom području

4.11.16. Ispostava Komolac, sa sjedištem u Komolcu, obuhvaća područje Rijeke dubrovačke od ušća do izvora označenim s juga rtom Kantafig, a sa sjevera rtom Lozica.

Uže područje Lučke kapetanije Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku obuhvaća područje ograničeno sa zapada lučkim ispostavama Slano i Sobra, a sa istoka granicom ispostave Cavtat.

Djelokrug rada lučkih kapetanija na moru

Članak 63.

Lučke kapetanije navedene u člancima 55. do 62. ove Uredbe su područne jedinice u sastavu Uprave sigurnosti plovidbe ustrojene na temelju Zakona o lučkim kapetanijama koje obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom i morskim lukama, inspekcijski nadzor nad hidrografskom djelatnosti, poslove upisa i brisanja pomorskih objekata, te vođenja upisnika pomorskih objekata, poslove utvrđivanja sposobnosti pomorskih objekta za plovidbu, poslove upisa i brisanja brodica, te vođenja očevidnika brodica, poslove baždarenja i tehničkih pregleda brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, poslove prijave i odjave pomoraca u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima, obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte a prihod su državnog proračuna, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

Članak 64.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja iz članaka 55. do 62. ove Uredbe obavlja poslove neposrednog nadzora plovidbe i peljarenja pomorskih objekata u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, obavlja poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, zaprima najave i prijave dolaska brodova, brodske isprave i knjige, te iste kontrolira, obavlja prihvat plovnih objekata na dolasku, te otpremu na odlasku i nadzire poslove dolaska i odlaska plovnih objekta, dolaska i boravka stranih jahti i brodica, izdaje dozvolu za slobodan promet s obalom, te dozvolu odlaska broda, nadzire dolazak i odlazak brodova u lukama na području nadležnosti lučke kapetanije, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadzire održavanje reda u lukama i pomorski promet, zaprima i ovjerava prijave pomorskih nesreća i sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, nadzire sigurnost plovidbe stranih i domaćih plovnih objekata, odobrava sidrenje brodova u slučaju više sile na područjima koja nisu predviđena za isto, izdaje odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama stranim jahtama i brodicama, obavlja preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, obavlja osnovne preglede brodova stranih zastava, nadzire isprave i knjige plovnih objekata, ovjerava brodske isprave i knjige i dokumente članova posade, izdaje knjigu popisa posade za brodove hrvatske državne pripadnosti na temelju rješenja lučkog kapetana, prikuplja i obrađuje podatke o izdanim odobrenjima stranim jahtama i brodicama, sudjeluje u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavlja očevid u slučajevima onečišćenje mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, evidentira i ovjerava ukrcaj i iskrcaj pomoraca, upisuje liječničke preglede u pomorske knjižice, izdaje odobrenja za športske i druge aktivnosti na moru, obavlja motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i meteorološka motrenja, obavlja poslove u vezi označavanja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, vodi statistiku prometa brodova, robe i putnika, koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela, obavlja inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, te obavlja i druge poslove sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja s brodova i pomorskog prometa sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet Zakona o hidrografskoj djelatnosti i podzakonskih akata, kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za inspekcijske poslove

Članak 65.

Odjel za inspekcijske poslove iz članaka 55. do 62. ove Uredbe obavlja inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, poslove inspekcijskog nadzora nad pomorskim objektima, lukama, objektima sigurnosti plovidbe, održavanjem i obilježavanjem plovnih putova, izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, odnosno na njihovim obalama, kao i ostale inspekcijske poslove sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o lučkim kapetanijama, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, Zakona kojim se uređuje postupno isključenje tankera bez dvostruke oplate, Zakona o hidrografskoj djelatnosti, Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, odredbama Tehničkih pravila, kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa. Odjel obavlja inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet. Odjel sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za pravne poslove

Članak 66.

Odjel za pravne poslove iz članaka 55. do 62. ove Uredbe obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih objekata, poslove vođenja upisnika i očevidnika pomorskih objekata i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga pomorskih objekata. Odjel obavlja poslove izdavanja pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, vođenja evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama. Odjel izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Odjel obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih agenata, te vođenje upisnika pomorskih agenata. Odjel obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede pomorskih propisa, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima zbog počinjenja pomorskog prekršaja, brine se o provedbi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga, te obavlja druge pravne i stručne poslove prema posebnim zakonima i drugim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za upravne poslove

Članak 67.

Odjel za upravne poslove iz članaka 55. i 56. i članaka 58. do 62. ove Uredbe obavlja poslove vođenja evidencije o ukrcaju i iskrcaju hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, obavlja prijavu i odjavu na obvezno mirovinskog i obvezno zdravstveno osiguranje hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, izdaje potvrde o danima plovidbe. Odjel brine o radno-pravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, flote, opreme i uređaja lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije. Odjel obavlja poslove nabave za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije; obavlja administrativne poslove vezane za primanje i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpreme, te druge administrativne poslove vezane za primanje i otpremu pošte, vodi evidencije naplate naknada i druge knjigovodstvene evidencije iz djelokruga lučkih kapetanija. Odjel obavlja planskorazvojne i informatičke poslove za potrebe kapetanije i ispostava, te obavlja i druge upravne i tehničke poslove sukladno posebnim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Ispostave lučkih kapetanija

Članak 68.

Ispostave lučkih kapetanija iz članaka 55. do 62. ove Uredbe nadziru provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, održavanje reda na pomorskom dobru, održavanje reda u lukama, plovidba, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, jahti i brodica, vode očevidnik brodica i utvrđuju njihovu sposobnost za plovidbu, nadziru ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadziru dolaske i odlaske brodova, evidentiraju i ovjeravaju ukrcaj i iskrcaj pomoraca, upisuju liječničke preglede u pomorske knjižice, vode statistiku prometa brodova, robe i putnika, sudjeluju u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine na moru, nadziru plovidbu stranih jahti i brodica, nadziru obavljanje hidrografske djelatnosti, izdaju odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama stranim jahtama i brodicama, prikupljaju i obrađuju podatke o izdanim odobrenjima stranim jahtama i brodicama, obavljaju inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, nadziru brodske isprave i knjige plovnih objekata, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća, sudjeluju u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, obavljaju preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, sudjeluju u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavljaju očevid u slučajevima onečišćenja mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, obavljaju meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe, sankcioniraju počinitelje pomorskih prekršaja, ovjeravaju dnevnik ronjenja i izdaju dozvole za individualno ronjenje, izvješćuju lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra, obavljaju obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte a prihod su državnog proračuna, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima.

4.12. Lučka kapetanija Sisak

Članak 69.

U Lučkoj kapetaniji Sisak, sa sjedištem u Sisku, ustrojavaju se:

4.12.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

4.12.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.12.3. Odjel za upravnopravne poslove.

4.13. Lučka kapetanija Osijek

Članak 70.

U Lučkoj kapetaniji Osijek, sa sjedištem u Osijeku, ustrojavaju se:

4.13.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

4.13.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.13.3. Odjel za upravnopravne poslove.

Lučka kapetanija Osijek ima ispostavu izvan svoga sjedišta i to:

4.13.4. Ispostava Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za vodni put rijeke Drave od rkm 177 do granice s Republikom Slovenijom, rijeke Mure od ušća u rijeku Dravu do granice s Republikom Slovenijom, područja unutarnjih voda Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije.

4.14. Lučka kapetanija Slavonski Brod

Članak 71.

U Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, ustrojavaju se:

4.14.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

4.14.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.14.3. Odjel za upravnopravne poslove.

4.15. Lučka kapetanija Vukovar

Članak 72.

U Lučkoj kapetaniji Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, ustrojavaju se:

4.15.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

4.15.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.15.3. Odjel za upravnopravne poslove.

Djelokrug rada lučkih kapetanija na unutarnjim vodama

Članak 73.

Lučke kapetanije navedene u člancima 69. do 72. ove Uredbe su područne jedinice u sastavu Uprave sigurnosti plovidbe ustrojene na temelju Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda koje obavljaju poslove inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama, provode istrage plovidbenih nesreća, obavljaju poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, tehničke i druge stručne poslove sigurnosti plovidbe koji su im posebnim propisom stavljeni u nadležnost, obavljaju upravne poslove iz svoga djelokruga, upisivanje i brisanje plovila te s tim u vezi vode propisane službene evidencije, poslove izdavanja propisanih isprava i knjiga, osobnih isprava članova posade, rješavaju u prekršajnim postupcima povodom plovidbenih prekršaja, potvrđuju pravilnike o redu u lukama i pristaništima unutarnjih voda. Lučke kapetanije obavljaju i druge upravnopravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

Članak 74.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja iz članaka 69. do 72. ove Uredbe obavlja poslove nadzora sigurnosti plovidbe, obavlja poslove operativnog upravljanja prometom kao regionalni centar (RCC), obavlja poslove spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama, provodi poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, brine o sigurnoj plovidbi stranih i domaćih plovila, vodi evidenciju prijava dolaska u luku i prijava odlaska iz luke, izdaje odobrenja za organiziranje sportskih aktivnosti, regata i drugih javnih događanja na unutarnjim vodama; izdaje odobrenja za vez, stajanje u raspremi i probnu vožnju plovila. Odjel izdaje odobrenja za kupališta, organiziranje zimovnika i zimskih skloništa. Odjel obavlja meteorološka motrenja, motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i izdaje priopćenja brodarima o uvjetima za plovidbu. Brine o drugim poslovima iz djelokruga sigurnosti plovidbe i zaštite unutarnjih voda od onečišćenja s plovila, te obavlja druge poslove propisane posebnim propisima.

Odjel za inspekcijske poslove

Članak 75.

Odjel za inspekcijske poslove iz članaka 69. do 72. ove Uredbe obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad lukama, pristaništima i sidrištima; inspekcijskog nadzora nad tehničkim održavanjem vodnog puta i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijskog nadzora nad gradnjom na vodnom putu u pogledu utjecaja na sigurnost plovidbe. Odjel obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad prijevozom putnika i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine, kao i poslove inspekcijskog nadzora nad zaštitom od onečišćenja s plovila te ostale inspekcijske poslove sukladno odredbama pozitivnih pravnih propisa koji reguliraju unutarnju plovidbu, podzakonskih akata te primjenjivih međunarodnih konvencija.

Odjel za upravnopravne poslove

Članak 76.

Odjel za upravnopravne poslove iz članaka 69. do 72. ove Uredbe obavlja poslove upisa i brisanja plovila, poslove vođenja upisnika plovila i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga plovilima; obavlja poslove izdavanja osobnih isprava brodara te vodi evidenciju o izdanim ispravama; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje čamcima. Odjel izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Odjel obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka povodom plovidbenih prekršaja u prvom stupnju, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima. Odjel brine o radno-pravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, flote, opreme i uređaja lučke kapetanije i ispostava, obavlja poslove nabave za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije; obavlja administrativne, računovodstvene i financijske poslove. Odjel obavlja plansko-razvojne i informatičke poslove za potrebe kapetanije i ispostava, te obavlja i druge upravne, stručne i tehničke poslove prema posebnom zakonu i drugim propisima.

4.5.4. Ispostava Varaždin

Članak 77.

Ispostava Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu iz članka 70. stavka 2. ove Uredbe nadzire provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, nadzire plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje plovila, obavlja poslove upisa i brisanja čamaca, poslove vođenja upisnika čamaca i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja i ovjere knjiga i isprava. Ispostava nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, sudjeluje u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine, nadzire plovidbu stranih plovila, vodi očevidnik prijave dolaska i odlaska plovila, izvješćuje lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

5. UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 78.

Uprava unutarnje plovidbe predlaže politiku razvitka riječnog prometa, osigurava provođenje utvrđene strategije prometnog razvitka unutarnje plovidbe i izvršava zakone i druge propise iz područja riječnog prometa, brodarstva, riječnih luka i vodnih putova, prijevoza i plovidbenih poslova. Prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja unutarnje plovidbe, sudjeluje u izradi razvojnih studija i strateških dokumenata za unaprjeđenje riječnog prometa, surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama te predlaže mjere racionalnog gospodarenja lukama unutarnjih voda i vodnim putovima u smislu održivog razvoja i zaštite okoliša. Predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih podzakonskih akata, te regulativnih mjera za gospodarenje i upravljanje sustavom unutarnje plovidbe, provodi prvostupanjske upravne postupke iz djelokruga Uprave i drugostupanjske upravne postupke po žalbama na rješenja drugih pravnih osoba iz nadležnosti djelokruga plovidbe sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga. Planira i prati provedbu projekata izgradnje prometne infrastrukture te programe za tehnološki razvitak i inovacije u unutarnjoj plovidbi. Obavlja poslove vezane uz kandidiranje projekata za financiranje kroz namjenske programe i strukturne fondove Europske unije. Priprema i predlaže metodologije i modele financiranja te praćenja tijeka projekata financiranih i sufinanciranih iz državnog proračuna sa pozicije Ministarstva namijenjenih unutarnjoj plovidbi. Prati propise Europske unije iz djelokruga unutarnje plovidbe te predlaže i provodi postupke za prilagodbu pozitivnih propisa s propisima Europske unije. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u pregovorima za sklapanje, i provodi postupak za njihovo usvajanje. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe.

Uprava ostvaruje upravljanje vodnim putovima kontinuiranim i nesmetanim obavljanjem javne službe kojima se osigurava sigurnost plovidbe obavljanjem poslova gradnje, tehničkog unapređenja, prometno-tehnološke modernizacije i tehničkog održavanja vodnih putova te osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda.

Uprava izrađuje prijedlog srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda te pristaništa. Obavlja poslove pripreme tehničkog unaprjeđenja i prometno-tehničke modernizacije vodnih putova te luka i pristaništa od državnog odnosno županijskog značaja. Vrši tehničko održavanje vodnih putova u smislu snimanja vodnih putova s izradom tehničke dokumentacije, kontinuiranog održavanja dubine plovnog puta, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanja, održavanje objekata, vrši uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe. Također, vrši interventno održavanje plovnog puta po obavijesti inspektora nadležnih za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama. Osposobljava vodne putove i objekte sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda te vrši kontrolu i nadzor stanja plovnog puta na unutarnjim vodama.

Uprava izrađuje akte kojima se investitorima ili projektantima utvrđuju uvjeti za projektiranje u postupku izrade tehničke dokumentacije za radove građenja, vađenja mineralnih sirovina i drugih radova ili djelatnosti koje se obavljaju ili utječu na vodni put, a za koje je prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji potrebno ishoditi građevinsku dozvolu prema posebnom zakonu te za navedene radove izrađuje i odgovarajuće potvrde na glavne projekte. Za radove uređenja vodnih putova, za koje prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, Uprava izdaje suglasnost investitorima, koja se donosi u upravnom postupku, prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Uprava koordinira i nadzire rad lučkih uprava unutarnjih voda. Analizira stanje i predlaže programe razvitka vodnih putova, riječnih luka, brodarstva i poslovanje gospodarskih subjekata unutarnje plovidbe. U suradnji s ministarstvom nadležnim za državnu imovinu Uprava sudjeluje u poslovima koji se odnose na upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, a u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz propisanog djelokruga unutarnje plovidbe.

Uprava osigurava neposrednu suradnju u obavljanju funkcija i objedinjava rad ustrojenih sektora te službi i odjela u sastavu sektora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Ministarstva, a odnose se na riječni promet i plovidbu te luke i vodne putove unutarnjih voda.

U Upravi unutarnje plovidbe, ustrojavaju se:

5.1. Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova

5.2. Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova.

5.1. Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova

Članak 79.

Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova obavlja poslove analize stanja pravne uređenosti unutarnje plovidbe te s tim u vezi izrađuje smjernice i akcijske planove za pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata. Priprema stručne podloge i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja riječnog prometa, brodarstva, luka unutarnjih voda i vodnih putova, prijevoza i plovidbenih poslova. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom pozitivnih propisa iz djelokruga unutarnje plovidbe. Surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama na pripremi i izradi strateških dokumenata i razvojnih studija iz djelokruga unutarnje plovidbe. Provodi prvostupanjske upravne postupke iz djelokruga Uprave i drugostupanjske upravne postupke po žalbama na rješenja drugih pravnih osoba iz djelokruga unutarnje plovidbe sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Sudjeluje u radu Prekršajnog povjerenstva za provedbu prekršajnih postupaka iz djelokruga unutarnje plovidbe. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje odgovore na tužbe za potrebe vođenja upravnih sporova. Daje mišljenja na zakone i podzakonske akte drugih tijela državne uprave. Obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga unutarnje plovidbe, kao i upravni nadzor nad radom i lučkih uprava unutarnjih voda u obavljanju njihovih javnih ovlasti. Priprema izvješća o stanju pravne uređenosti unutarnje plovidbe za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i drugih državnih tijela, te odgovore na upite građana, sukladno pravu na pristup informacijama. Priprema odgovore na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga. Zastupa teme od interesa za Republiku Hrvatsku iz djelokruga unutarnje plovidbe u tijelima i radnim skupinama Europske unije. Priprema i izrađuje nacrte okvirnih stajališta RH i kontinuirano prati rad iz segmenta unutarnje plovidbe u svim fazama postupka pred radnim tijelima Europske unije. Obavlja poslove pripreme nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe s međunarodnim elementom, provodi postupke prilagodbe pozitivnih propisa s pravnom stečevinom Europske unije. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, deklaracija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u vođenju pregovora, sklapanja i usvajanja istih, priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih i međudržavnih ugovora, te prati način njihova provođenja. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe, sudjeluje u radu radnih grupa međunarodnih organizacija na ekspertnoj razini: UN/Ekonomske komisije za Europu, Odbora za kopneni promet, radne grupe za promet unutarnjim vodama, radne grupe za ujednačavanje tehničkih i sigurnosnih pravila u unutarnjoj plovidbi sa sjedištem u Genevi, Dunavske komisije sa sjedištem u Budimpešti, Centralne komisije za plovidbu Rajnom sa sjedištem u Strasbourgu, Savske komisije sa sjedištem u Zagrebu. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru pravnih, međunarodnih i EU poslova ustrojavaju se:

5.1.1. Služba pravnih poslova

5.1.2. Služba međunarodnih i EU poslova.

5.1.1. Služba pravnih poslova

Članak 80.

Služba pravnih poslova obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja riječnog prometa, brodarstva, luka i pristaništa unutarnjih voda i vodnih putova, prijevoza i plovidbenih poslova. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom pozitivnih propisa iz djelokruga unutarnje plovidbe. Surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama na pripremi i izradi strateških dokumenata i razvojnih studija iz djelokruga unutarnje plovidbe. Provodi prvostupanjske upravne postupke iz djelokruga Uprave i drugostupanjske upravne postupke po žalbama na rješenja pravnih osoba iz djelokruga unutarnje plovidbe sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda, sudjeluje u radu Prekršajnog povjerenstva za provedbu prekršajnih postupaka iz djelokruga unutarnje plovidbe. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje odgovore na tužbe za potrebe vođenja upravnih sporova. Daje mišljenja na zakone i podzakonske akte drugih tijela državne uprave. Obavlja upravni nadzor nad primjenom propisa unutarnje plovidbe. Priprema izvješća o stanju pravne uređenosti unutarnje plovidbe za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i drugih državnih tijela, te na upite građana, sukladno pravu na pristup informacijama, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga. Sudjeluje u radu radnih grupa drugih tijela državne uprave prilikom izrade njihovih pravnih propisa koji imaju utjecaj na unutarnju plovidbu. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2. Služba međunarodnih i EU poslova

Članak 81.

Služba međunarodnih i EU poslova sudjeluje u radu stručnih radnih tijela Europske unije za područje unutarnje plovidbe. Prati, analizira i ocjenjuje prijedloge propisa Europske unije iz djelokruga unutarnje plovidbe i predlaže stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje u procesu usvajanja pravnih propisa Europske unije. Sudjeluje u izradi Nacionalnog programa usuglašavanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Sudjeluje u pripremi nacrta nacionalnih propisa kojima se osigurava prenošenje i primjena pravne stečevine Europske unije iz djelokruga unutarnje plovidbe. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, deklaracija, rezolucija i drugih akata, iz područja unutarnje plovidbe, sudjeluje u vođenju pregovora, sklapanja i usvajanja istih. Priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih i međudržavnih ugovora, te prati način njihova provođenja. Sudjeluje u radu međudržavnih komisija i povjerenstava za provođenje međudržavnih ugovora. Priprema izvješća o suradnji Republike Hrvatske s drugim državama iz područja unutarnje plovidbe. Priprema i izrađuje platforme za sudjelovanje izaslanstava Republike Hrvatske na međunarodnim konferencijama iz djelokruga unutarnje plovidbe. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe, te sudjeluje u radu radnih grupa međunarodnih organizacija na ekspertnoj razini: UN/Ekonomske komisije za Europu, Odbora za kopneni promet, radne grupe za promet unutarnjim vodama, radne grupe za ujednačavanje tehničkih i sigurnosnih pravila u unutarnjoj plovidbi sa sjedištem u Genevi, Dunavske komisije sa sjedištem u Budimpešti, Centralne komisije za plovidbu Rajnom sa sjedištem u Strasbourgu, Savske komisije sa sjedištem u Zagrebu. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2. Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova

Članak 82.

Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova predlaže prometnu i gospodarsku politiku riječnog prometa, programe razvitka luka, brodarstva i vodnih putova. Koordinira i obavlja poslove nadzora rada Lučkih uprava, koordinira poslove održavanja, obilježavanja i izgradnje plovnih putova, luka i pristaništa unutarnjih voda, analizira poslovanje brodarstva i plovidbenih poslova te predlaže regulativne mjere u Upravi unutarnje plovidbe a sve u skladu s provođenjem mjera zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe. Sudjeluje s državnim tijelom nadležnim za državnu imovinu u obavljanju poslova koji se odnose na upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz propisanog djelokruga unutarnje plovidbe. Sektor nadzire rad, uređuje tehničke i tehnološke standarde, prati rad međunarodnih organizacija i sudjeluje u politikama razvoja riječnih informacijskih servisa, te surađuje s Nacionalnom RIS središnjicom i regionalnim centrima za upravljanje prometom. Sektor obavlja poslove stručne procjene utjecaja na okoliš na razini strateških dokumenata, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načina korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz područja riječnog prometa i luka na unutarnjim vodama. Sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija te izradi stručnih prijedloga propisa iz područja riječnog prometa i luka na unutarnjim vodama. Sudjeluje u aktivnostima prekograničnih i međunarodnih projekata financiranih iz fondova Europske unije vezanih uz djelokrug rada.

U Sektoru gospodarstva i plovidbenih poslova ustrojavaju se:

5.2.1. Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova

5.2.2. Služba plovidbenih poslova i brodarstva.

5.2.1. Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova

Članak 83.

Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova prati i analizira prometnu i gospodarsku politiku i programe razvitka luka, pristaništa i vodnih putova na unutarnjim vodama te koordinira i nadzire rad lučkih uprava unutarnjih voda. U skladu sa Srednjoročnim planom razvitka vodnih putova i luka te pristaništa unutarnjih voda nadzire i koordinira izradu planova tehničkog održavanja i razvoja luka i pristaništa. Predlaže regulativne mjere za unaprjeđenje konkurentnosti luka i prati uvjete pristupa tržištu korisnika lučkih usluga. U suradnji s ministarstvom nadležnim za državnu imovinu Uprava obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, a u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz propisanog djelokruga unutarnje plovidbe. Prati i analizira poslovanje u lukama i pristaništima unutarnjih voda, prikuplja, obrađuje i vodi statističke podatke koji se odnose na luke i pristaništa unutarnjih voda. Služba sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija, udruženja i tehničkih radnih grupa u okviru tih organizacija. Izrađuje nacrte akata za autoriziranje prijenosa financijskih sredstava iz državnog proračuna za lučke uprave, i sredstava iz drugih izvora namijenjenih za programe i projekte gradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u lukama i pristaništima unutarnjih voda. Sudjeluje u izradi stručnih prijedloga propisa iz područja regulative luka i pristaništa unutarnjih voda te vodnih putova. Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na formiranje i izradu prijedloga strategija, razvojnih programa, planova razvoja, strateškog plana Ministarstva i drugih strateških dokumenata, te predlaže njihove izmjene i dopune. Sudjeluje u izradi prijedloga mjera za unaprjeđenje unutarnje plovidbe, predlaže odgovarajuće provedbene planove i prati njihovo izvršavanje. Obavlja poslove vezane za planiranje, pripremu, razvoj i upravljanje projektima. Priprema i predlaže metodologije i modele financiranja te praćenja tijeka projekata. Provodi aktivnosti usmjerene na razvoj i stvaranje uvjeta za poboljšanje intermodalnog prijevoza, poduzima aktivnosti za modernizaciju unutarnje plovidbe kao ekološki i društveno prihvatljivog načina transporta u skladu s propisima Europske unije. Obavlja poslove stručne procjene utjecaja na okoliš na razini strateških dokumenata iz djelokruga unutarnje plovidbe. Vodi, prikuplja i obrađuje statističke podatke o investicijama, financijama i provođenju projekata. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, izradu prijedloga i izvršavanje državnog proračuna iz resora unutarnje plovidbe, te surađuje sa službama revizije. Sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Sudjeluje u radu i koordinira aktivnosti nacionalnih i međunarodnih projekata financiranih iz fondova Europske unije vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba plovidbenih poslova i brodarstva

Članak 84.

Služba plovidbenih poslova i brodarstva koordinira i nadzire provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa iz područja plovidbe unutarnjim vodama te predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga svoga rada. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela Europske unije i Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) u području tehničkih standarda i pravila u odnosu na plovila, plovidbu, plovne putove, posadu i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Služba prati i analizira prometnu i gospodarsku politiku riječnog prometa i razvitka brodarstva kao i poslovanje brodarstva na unutarnjim vodama te predlaže mjere i izrađuje stručne podloge za unaprjeđenje gospodarstva na unutarnjim vodama. Služba kroz mjere za razvoj brodarstva provodi postupke u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata škola i fakulteta za usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i vježbeničkim stažem brodaraca, postupke dodjele državnih potpora i pomoći za modernizaciju flote i jačanje konkurentnosti unutarnje plovidbe te postupke dodjele zakonskih prava za oslobođenje od trošarine gospodarskim subjektima na unutarnjim vodama. Sudjeluje u izradi strateških i planskih podloga za razvoj unutarnje plovidbe i brodarstva u skladu s propisima i smjernicama Europske unije te sudjeluje u međunarodnim programima vezanim uz održivi razvoj riječnog brodarstva i plovidbe na području Europe. Sudjeluje u pripremi i provođenju programa te korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz područja riječnog prometa i brodarstva. Služba sudjeluje u radu i koordinira aktivnosti prekograničnih i međunarodnih projekata financiranih iz fondova Europske unije vezanih uz djelokrug rada.

6. UPRAVA ZA CESTOVNU I ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU

Članak 85.

Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovne i željezničke infrastrukture; priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovne i željezničke infrastrukture te prati EU propise; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa i planova provedbe strateških dokumenata; predlaže politiku razvoja i unaprjeđenja cestovne i željezničke infrastrukture i njenu bolju integriranost sa cestovnom i željezničkom mrežom Europske unije i zemalja regije uz osiguranje održivosti; unaprjeđuje sustav upravljanja prometom na cestama uvođenjem i razvijanjem inteligentnih transportnih sustava; uspostavlja sustav sigurnosnog upravljanja tunelima; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja na zakonske prijedloge, strateške dokumente programe i planove drugih državnih tijela; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora u primjeni propisa cestovne i željezničke infrastrukture od strane trgovačkih društva koja upravljaju cestovnom i željezničkom infrastrukturom, sudjeluje u izradi programa i predlaže planove građenja i održavanja cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih skupina; priprema prijedlog državnog proračuna iz svoga djelokruga i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata; utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoga djelokruga; provodi utvrđenu politiku poboljšanja i unaprjeđenja cestovne i željezničke sigurnosti; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na gradnju i održavanje graničnih objekata i uređaja; obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom; izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, prati i analizira poslovanje i razvoj javnih poduzeća koja upravljaju cestovnom i željezničkom infrastrukturom, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koja čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja cestovne i željezničke infrastrukture, te prema potrebi sudjeluje u njihovom restrukturiranju; vodi postupak davanja ugovora o koncesijama za prometnu infrastrukturu i njegovo praćenje. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Ministarstva, a odnose se na cestovnu i željezničku infrastrukturu.

U Upravi za cestovnu i željezničku infrastrukturu ustrojavaju se:

6.1. Sektor za financiranje i podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture

6.2. Sektor za praćenje i razvoj cestovne i željezničke infrastrukture.

6.1. Sektor za financiranje i podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture

Članak 86.

Sektor za financiranje i podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe strateških dokumenata, programa i projekata na kojima se temelji razvoj cestovne i željezničke infrastrukture Republike Hrvatske i na druge strateške dokumente od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske; obavlja poslove planiranja i izrade državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na financiranje razvoja i održavanja cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja stručne poslove praćenja poslovanja i financijsko-planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja pripremu za izvršenje proračuna iz svoje nadležnosti; obavlja poslove financijske kontrole u vezi s namjenskim trošenjem sredstava doznačenih iz državnog proračuna, te brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, analizira funkcije iz djelokruga rada i podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske projekte cestovne i željezničke infrastrukture, te prati njihovu realizaciju; obavlja poslove pripreme i praćenja projekata cestovne i željezničke infrastrukture financirane sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove pripreme, provedbe i praćenja projekata cestovne i željezničke infrastrukture financirane sredstvima EU za koje je prijavitelj Ministarstvo; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga propisa vezano za cestovnu i željezničku infrastrukturu; sudjeluje u izradi Strateškog plana ministarstva definiranjem ciljeva i načina provedbe, rezultata i rizika provedbe; osigurava primjenu EU regulative; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga i zakonodavnog okvira cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u pripremi uputa i smjernica za izradu programa građenja i održavanja cestovne i željezničke infrastrukture; prati usklađenost srednjoročnih i kratkoročnih planskih dokumenata sa strateškim smjernicama; sudjeluje u pripremi i donošenju EU regulative iz području cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije te ostalih međunarodnih tijela i organizacija u području cestovne, željezničke i biciklističke infrastrukture; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz djelokruga Sektora; priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području cestovne i željezničke infrastrukture; predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora; obavlja poslove vođenja postupka u predmetima oslobađanja od plaćanja naknade za ceste za osobe s tjelesnim oštećenjem te predmetima ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom; poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Sektora.

U Sektoru za financiranje i podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za financiranje i koncesije

6.1.2. Služba za podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture.

6.1.1. Služba za financiranje i koncesije

Članak 87.

Služba za financiranje i koncesije obavlja stručne poslove praćenja poslovanja i financijsko-planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja poslove planiranja proračuna, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna; izrađuje naloge za plaćanje prema Upravi za proračun i financije; obavlja poslove praćenja izvršenja državnog proračuna i izrađuje izvješća; kontrolira odobrena sredstva u odnosu na planirana sredstva; obavlja poslove financijske kontrole u vezi s namjenskim trošenjem sredstava doznačenih iz državnog proračuna, te brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; priprema dokumentaciju za donošenje odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje i o davanju jamstva Republike Hrvatske za kreditna zaduženja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove financijskog upravljanja korištenja investicijskih zajmova primljenih preko međunarodnih financijskih i drugih institucija kojima se financiraju programi investiranja; sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva te prati rezultate i rizike provedbe obavlja; sudjeluje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske projekte cestovne i željezničke infrastrukture, te prati njihovu realizaciju; prati izvršavanje odredbi koncesijskih ugovora, daje stručna mišljenja te prema potrebi predlaže izmjenu koncesijskih ugovora u svrhu unapređenja mehanizama financiranja obveza koje iz istih proizlaze; sudjeluje u paćenju primjene EU regulative iz nadležnosti sektora; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija, praćenja i ažuriranja podataka o državnim potporama i iznosima tih potpora iz svoje nadležnosti; surađuje u izradi izvješća o državnim potporama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture

Članak 88.

Služba za podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture obavlja upravne i stručne poslove pripreme i praćenja provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije, odnosno koji se financiraju sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove operativnog upravljanja zajmovima sukladno procedurama međunarodnih svjetskih institucija u strateškim projektima razvoja investicijskih zajmova primljenih preko međunarodnih financijskih i drugih institucija kojima se financiraju programi investiranja; obavlja poslove praćenja realizacije provedbe javnih strateških projekata gospodarskih subjekata koji upravljaju cestovnom i željezničkom infrastrukturom, a koji su financirani sredstvima iz zajmova međunarodnih financijskih institucija; sudjeluje u pripremi uputa i smjernica za izradu programa građenja i održavanja cestovne i željezničke infrastrukture; provodi projekte koji se financiraju sredstvima Europske Unije iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; brine da svaki rashod na pozicijama investicijskih zajmova primljenih preko financijskih institucija bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; brine da svaki rashod na pozicijama projekata koji se financiraju iz EU sredstava bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; nadzire implementaciju projekata u društvima u vlasništvu Republike Hrvatske iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe strateških dokumenata, programa i projekata na kojima se temelji razvoj cestovne i željezničke infrastrukture Republike Hrvatske i na druge strateške dokumente od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga propisa vezano za cestovnu i željezničku infrastrukturu; sudjeluje u izradi Strateškog plana ministarstva definiranjem ciljeva i načina provedbe, rezultata i rizika provedbe; osigurava primjenu EU regulative; obavlja pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira cestovne i željezničke infrastrukture; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga i zakonodavnog okvira cestovne i željezničke infrastrukture; poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i donošenju EU regulative iz području cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije te ostalih međunarodnih tijela i organizacija u području cestovne, željezničke i biciklističke infrastrukture; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz djelokruga Sektora; priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području cestovne i željezničke infrastrukture; predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora iz djelokruga Sektora; obavlja poslove vođenja postupka u predmetima oslobađanja od plaćanja naknade za ceste za osobe s tjelesnim oštećenjem te predmetima ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2. Sektor za praćenje i razvoj cestovne i željezničke infrastrukture

Članak 89.

Sektor za praćenje i razvoj cestovne i željezničke infrastrukture obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na praćenje i razvoj cestovne i željezničke infrastrukture i to: na prikupljanje i obradu podataka o izgrađenosti cestovne i željezničke infrastrukture; uspostavlja i vodi bazu projekata cestovne i željezničke infrastrukture; izrađuje izvješća o cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi; prati izradu i sudjeluje u izradi i donošenju razvojnih strategija na državnom i regionalnom nivou; prati i sudjeluje u izradi Master planova, planova urbane mobilnosti i ostalih prometnih planova; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i drugih strateških dokumenata od interesa za razvitak cestovne i željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, uključujući planove i programe građenja i održavanja za provedbu istih; sudjeluje u radu radnih tijela Europske komisije te ostalih međunarodnih tijela i organizacija u području cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u praćenju provedbe strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; prati neposrednu primjenu zakona, EU regulative i međunarodnih propisa; priprema izvješća o suradnji Republike Hrvatske s drugim državama iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; priprema i izrađuje platforme za sudjelovanje izaslanstava Republike Hrvatske na međunarodnim konferencijama iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija i drugih međunarodnih subjekata iz područja cestovne i željezničke infrastrukture, priprema i sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih ugovora iz područja cestovne i željezničke infrastrukture, priprema nacrte akata o pokretanju postupaka za sklapanje i objavu međunarodnih ugovora iz području cestovne i željezničke infrastrukture; prati poslovanje i izvršavanje planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave radova i usluga; predlaže i prati provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja cestovne i željezničke infrastrukture; prati provedbu programa i planova građenja i održavanja cestovne i željezničke infrastrukture; osigurava provođenje utvrđene politike poboljšanja cestovne sigurnosti u postupcima planiranja, projektiranja, građenja i održavanja javnih cesta, osigurava sustav upravljanja sigurnosnim zahtjevima tunela; izrađuje stručne podloge, prijedloge, propise i druge provedbene dokumente vezano za unaprjeđenje sigurnosti cestovne infrastrukture i razvoj inteligentnih prometnih sustava; kontrolira provođenje programa osposobljavanja za revizore cestovne sigurnosti, prati i kontrolira provođenje sustava cestovne sigurnosti, sudjeluje u upravljanju kritičnim infrastrukturama cesta i željeznica, te osigurava aktivnosti sigurnosnog koordinatora za kritičnu infrastrukturu iz djelokruga Uprave, sudjeluje u postupcima ishođenja akata za gradnju i uporabu cestovne i željezničke infrastrukture ; sudjeluje u izradi prijedloga propisa, planova i programa i strateških dokumenata drugih državnih i javnih tijela; priprema dokumentaciju za donošenje odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske u vezi utvrđivanjem i realizacijom programa i planova kao i pojedinih projekata; provodi nadzor na općim aktima regionalne i lokalne jedinice; postupa po žalbama na akte upravitelja cestovne i željezničke infrastrukture; sudjeluje u postupcima po žalbama pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano za cestovnu i željezničku infrastrukturu obavlja i druge stručne poslove koji proizlaze iz zakonodavnog okvira za cestovnu i željezničku infrastrukturu, a po prirodi posla spadaju u djelokrug Sektora.

U Sektoru za praćenje i razvoj cestovne i željezničke infrastrukture ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za cestovnu infrastrukturu

6.2.2. Služba za željezničku infrastrukturu.

6.2.1. Služba za cestovnu infrastrukturu

Članak 90.

Služba za cestovnu infrastrukturu obavlja upravne i stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove vezane uz cestovnu infrastrukturu, uključujući i biciklističku infrastrukturu; obavlja poslove praćenja stanja cesta, izrađuje stručne podloge i prijedloge te poduzima odgovarajuće mjere za unaprjeđenje cestovne infrastrukture; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne infrastrukture; sudjeluje u pripremi programa i davanju suglasnosti na planove građenja i održavanja cesta; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti cestovne infrastrukture i izrađuje izvješća; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju zakona u području cestovnog prometa, sigurnosti prometa na cestama te gradnje, održavanja i upravljanja cesta, prati i analizira stanje sigurnosti cesta, cestovnih objekata i sigurnosti tunela; sudjeluje u pripremi strateških dokumenata u području cestovne infrastrukture; izrađuje stručne podloge, prijedloge, propise i druge provedbene dokumente vezano za unaprjeđenje sigurnosti cestovne infrastrukture i razvoj inteligentnih prometnih sustava; osigurava provođenje utvrđene politike poboljšanja cestovne sigurnosti u postupcima planiranja, projektiranja, građenja i održavanja javnih cesta; sudjeluje i prati provođenje revizije cestovne sigurnosti, uključujući kontrolu provedbe programa osposobljavanja i usavršavanja za revizore cestovne sigurnosti, sudjeluje u izradi propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa, daje prijedlog o razvrstavanju cesta; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne i biciklističke infrastrukture; sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezanog za cestovnu infrastrukturu; sudjeluje u pripremi planova i programa građenja i održavanja cestovne infrastrukture; predlaže propise vezano za cestovnu i biciklističku prometnu infrastrukturu; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na cestovnu infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi uputa i smjernica za izradu strateških dokumenata cestovne infrastrukture; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja cestovne infrastrukture; prati i osigurava tehničko i tehnološko jedinstvo cesta u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u svim propisanim upravnim postupcima vezanim uz projektni ciklus ceste; kao što je tehnički pregled cestovne infrastrukture; prati rad upravitelja cestovnom infrastrukturom; sudjeluje u postupcima javne nabave radova građenja; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Službe i Sektora sudjeluje u međunarodnim tijelima za cestovnu infrastrukturu; sudjeluje u izradi planova izgradnje novih ceste te daje posebne uvjete za gradnju istih; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja programa, planova i zahvata na okoliš; obavlja i druge poslove u koji proizlaze iz prirode posla, provodi nadzor na općim aktima regionalne i lokalne jedinice lokalne samouprave; postupa po žalbama na akte upravitelja cestovne infrastrukture; postupa po žalbama u predmetima koji se vode pred nadležnim sudovima; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Službe i Sektora.

6.2.2. Služba za željezničku infrastrukturu

Članak 91.

Služba za željezničku infrastrukturu obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na postojeće željezničke infrastrukturne podsustave; obavlja poslove praćenja stanja željezničke infrastrukture i izrade stručnih podloga i prijedloga te poduzimanja odgovarajućih mjera; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti željezničke infrastrukture; izrađuje izvješća o željezničkoj infrastrukturi; sudjeluje u izradi programa i odobravanja planova građenja i održavanja željezničke infrastrukture, kao i programa rješavanja cestovno željezničkih prijelaza; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte iz svoga djelokruga koji se donose na temelju zakona; daje prijedloge o razvrstavanju željezničkih pruga; sudjeluje u predlaganju politike razvoja i poboljšanja željezničke infrastrukture; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željezničku infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture; prati tehničko i funkcionalno stanje željezničke infrastrukture; sudjeluje u međunarodnim tijelima za željeznički promet; sudjeluje u svim propisanim upravnim postupcima vezanim uz projektni ciklus željezničke infrastrukture što uključuje i tehnički pregled željezničke infrastrukture; prati rad upravitelja željezničke infrastrukture; sudjeluje u postupcima javne nabave radova građenja i održavanja željezničke infrastrukture; sudjeluje u organizaciji izgradnje novih podsustava željezničke infrastrukture te daje posebne uvjete za gradnju istih; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja programa, planova i zahvata na okoliš; predlaže propise vezano za željezničku infrastrukturu; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Službe i Sektora.

7. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE

Članak 92.

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, sudjeluje u planiranju i razvoju kapitalne infrastrukture zračnog prometa s ciljem povećanja kapaciteta i sigurnosti iste, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u zračnom prometu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku te obavlja poslove financijskog praćenja i kontrole istih, priprema i izvršava programe državne potpore u zračnom prometu te prati i izvješćuje o provedbi istih, predlaže izmjenu ili ukidanje postojećih kao i pokretanje novih programa državnih potpora, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna zračnog prometa, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu drugih tijela državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća te priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja podatke za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata, surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoje nadležnosti te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu, elektromagnetsku kompatibilnost i poštanske usluge.

U Upravi zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte ustrojavaju se:

7.1. Sektor zračnog prometa

7.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte.

7.1. Sektor zračnog prometa

Članak 93.

Sektor zračnog prometa obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe kao i samih koncesijskih programa strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz nadležnosti Sektora, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

U Sektoru zračnog prometa ustrojavaju se:

7.1.1. Služba pravnih i gospodarskih poslova

7.1.2. Služba međunarodnih poslova.

7.1.1. Služba pravnih i gospodarskih poslova

Članak 94.

Služba pravnih i gospodarskih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, surađuje s ostalim tijelima državne uprave te pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz civilno zrakoplovstvo, provodi upravni nadzor, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije iz djelokruga rada Sektora po zahtjevima na pristup informacijama, sudjeluje u izradi podloga za godišnji program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, koordinira održavanje skupština trgovačkih društava s područja zračnog prometa te obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama tih trgovačkih društava, provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva, te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, obavlja poslove koji se odnose na praćenje međunarodnog i EU zakonodavstva iz područja zračnog prometa te izvještavanje o obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz istih, sudjeluje u obavljanju poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva, izučava pravna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, sudjeluje u pripremi službenih stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, priprema prijedloge u vezi kadrovskih pitanja i radnopravnog statusa službenika Sektora, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova.

Služba obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanje u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe kao i samih koncesijskih programa strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu, predlaže projekte te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije, sudjeluje u obavljanju pripremnih radnji za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, sudjeluje u planiranju i razvoju kapitalne infrastrukture zračnog prometa s ciljem povećanja kapaciteta i sigurnosti iste, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u zračnom prometu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku te obavlja poslove financijskog praćenja i kontrole istih, priprema i izvršava programe državne potpore u zračnom prometu te prati i izvješćuje o provedbi istih, predlaže izmjenu ili ukidanje postojećih kao i pokretanje novih programa državnih potpora, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, prati provedbu tekuće gospodarske politike, obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Sektora sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, definira, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definira pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike u provedbi strateških ciljeva i predlaže aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika. uređuje i provodi suradnju s proračunskim korisnicima i subjektima kojima se transferiraju proračunska sredstva, uspostavlja sustav i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira izvršenje utvrđenog financijskog plana i predlaže mjere za učinkovitije financijsko planiranje i izvršavanje plana, priprema, organizira i koordinira financijsko praćenje namjenskog trošenja odobrenih proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, uspostavlja sustav kontrole i izvješćivanja o realizaciji ugovora, vodi evidencije i baze podataka ugovora, te prati izvršenja ugovornih obveza, priprema, koordinira i evaluira financijska izvješća izvršenja ugovora, priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležan Sektor, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Sektora, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna, vodi i obrađuje statističke podatke o zračnom prometu.

U Službi pravnih i gospodarskih poslova ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel pravnih i prekršajnih poslova

7.1.1.2. Odjel gospodarskih poslova

7.1.1.3. Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata.

7.1.1.1. Odjel pravnih i prekršajnih poslova

Članak 95.

Odjel pravnih i prekršajnih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, sudjeluje u pripremnim radnjama u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, priprema primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, priprema pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, predlaže plan i sudjeluje u provedbi upravnog nadzora u pogledu provedbe zakona i drugih propisa, te zakonitosti rada i postupanja pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima koji se odnose na područje zračnog prometa, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru, predlaže poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije po zahtjevima na pristup informacijama, priprema podloge za godišnji program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, sudjeluje u pripremama za održavanje skupština trgovačkih društava s područja zračnog prometa te obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama tih trgovačkih društava, provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva, te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano.

Odjel surađuje u obavljanju stručnih poslova koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, obavlja poslove koji se odnose na praćenje međunarodnog i EU zakonodavstva iz područja zračnog prometa te izvještavanje o obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz istih, sudjeluje u obavljanju poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva, izučava pravna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, sudjeluje u pripremi službenih stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet.

7.1.1.2. Odjel gospodarskih poslova

Članak 96.

Odjel gospodarskih poslova surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanje u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, prati provedbu tekuće gospodarske politike, obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Sektora sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, sudjeluje u definiranju, razradi i evaluaciji strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definiranju pokazatelja uspješnosti, utvrđivanju rizika u provedbi strateških ciljeva i predlaganju aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, uređuje i provodi suradnju s proračunskim korisnicima i subjektima kojima se transferiraju proračunska sredstva, uspostavlja sustav i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira izvršenje utvrđenog financijskog plana i predlaže mjere za učinkovitije financijsko planiranje i izvršavanje plana, priprema, organizira i koordinira financijsko praćenje namjenskog trošenja odobrenih proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, uspostavlja sustav kontrole i izvješćivanja o realizaciji ugovora, vodi evidencije i baze podataka ugovora, te prati izvršenja ugovornih obveza, priprema, koordinira i evaluira financijska izvješća izvršenja ugovora, priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležan Sektor, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Sektora, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, sudjeluje u obavljanju pripremnih radnji za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama trgovačkih društava s područja zračnog prometa, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna, vodi i obrađuje statističke podatke o zračnom prometu.

7.1.1.3. Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata

Članak 97.

Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, obavlja stručne poslove praćenja poslova i planskih dokumenata trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi koncesijskih programa strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu, sudjeluje u praćenju i primjeni zakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, predlaže projekte te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije, definira, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definira pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike u provedbi strateških ciljeva i predlaže aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, sudjeluje u pripremi proračuna i plana nabave Sektora.

7.1.2. Služba međunarodnih poslova

Članak 98.

Služba međunarodnih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, izrađuje službena stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, obavlja poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva te sudjeluje na međunarodnim sastancima u pogledu navedene tematike, priprema prijedloge za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, sudjeluje u pregovorima za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, surađuje sa zrakoplovnim vlastima drugih država iz područja bilaterale, obavlja poslove iz domene multilateralne suradnje, priprema prijedloge za zaključivanje multilateralnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola, vodi operativne zbirke i kartoteke međunarodnih sporazuma o zračnom prometu, izučava pravna i komercijalna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, obavlja poslove vezane za uspostavljanje i pružanje usluga linijskog zračnog prijevoza koja proizlaze iz dvostranih i mnogostranih ugovora iz područja civilnog zrakoplovstva, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, priprema dokumente vezane za program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za svaku kalendarsku godinu, sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na praćenje međunarodnog i zakonodavstva Europske unije iz područja zračnog prometa, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa i pratećih instrumenta za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije.

7.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

Članak 99.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu drugih tijela državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja podatke za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata, surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoje nadležnosti te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu, elektromagnetsku kompatibilnost i poštanske usluge.

U Sektoru elektroničkih komunikacija i pošte ustrojavaju se:

7.2.1. Služba elektroničkih komunikacija

7.2.2. Služba poštanskih usluga.

7.2.1. Služba elektroničkih komunikacija

Članak 100.

Služba elektroničkih komunikacija predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, sudjeluje u izradi prijedloga strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te prijedloga planova za njihovu provedbu, prati stanje u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, prati i analizira stanje i trendove razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, i to osobito tehnologija širokopojasnog pristupa, priprema i obrađuje stručne materijale te izrađuje stručne podloge, analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja podatke za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata, prati i analizira izvršenje strateških i programskih dokumenata te učinkovitost provedbenih mjera i aktivnosti, surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizira njihov utjecaj na razvoj tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te djelatnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, provodi mjere iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija, institucija i foruma u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, prati i sudjeluje u radu sastanaka ravnatelja ministarstava nadležnih za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, sastanaka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za komunikacije (COCOM) i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, prati i sudjeluje u radu NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge (IRCSG) i njezinih radnih tijela, surađuje i sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, surađuje s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području elektroničkih komunikacija, surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te u pregovorima za njihovo sklapanje i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, daje ovlasti nadležnim tijelima za sklapanje provedbenih sporazuma u području elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi elektroničkih komunikacija ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama

7.2.1.2. Odjel pravnih i međunarodnih poslova.

7.2.1.1. Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama

Članak 101.

Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, kao i prijedloga planova za njihovu provedbu, praćenje stanja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, s osobitim naglaskom na pružanje univerzalnih usluga, pripremu prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, s osobitim naglaskom na pružanje univerzalnih usluga, sudjelovanje u predlaganju, planiranju i izradi programa iz područja elektroničkih komunikacija, redovito usklađivanje, dopunjavanje i objavljivanje popisa hrvatskih norma iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u suradnji s hrvatskim normirnim tijelom, obradu zahtjeva i izdavanje rješenja o ovlaštenju tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, vođenje popisa ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, pripremu i izradu izvješća Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, izradu godišnjih i završnih izvješća te prikupljanje podataka za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata, praćenje i analizu izvršenja strateških i programskih dokumenata te učinkovitost provedbenih mjera i aktivnosti, suradnju s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničkih komunikacija, praćenje stanja u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., praćenje provedbe tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na tržište elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, sudjelovanje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, suradnju u pripremi odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, sudjelovanje u provedbi mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, stručnu potporu u izradi prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, stručnu potporu za praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, suradnju sa tijelima državne uprave nadležnima za sustav elektroničke uprave, elektroničko poslovanje, elektroničku trgovinu, državnu informacijsku infrastrukturu, razvoj digitalnog društva, regionalni razvoj i fondove Europske unije, te drugim nadležnim državnim tijelima, znanstvenim, obrazovnim i stručnim institucijama i udrugama civilnog društva u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

7.2.1.2. Odjel pravnih i međunarodnih poslova

Članak 102.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, praćenje provedbe utvrđene politike i primjene zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, provedbu mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnost, davanje pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, izradu odgovora na zastupnička pitanja, izradu odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, unaprjeđenja Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, davanje stručne pravne podrške u suradnji s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničkih komunikacija, praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, praćenje i sudjelovanje u radu sastanaka ravnatelja ministarstava nadležnih za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, sastanaka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za komunikacije (COCOM) i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, praćenje i sudjelovanje u radu NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge (IRCSG) i njezinih radnih tijela, suradnju i sudjelovanje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te u pregovorima za njihovo sklapanje i pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, davanje ovlasti nadležnim tijelima za sklapanje provedbenih sporazuma u području elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

7.2.2. Služba poštanskih usluga

Članak 103.

Služba poštanskih usluga predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, prati stanje u poštanskom sustavu i na tržištu poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizira njihov utjecaj na razvoj tržišta poštanskih usluga, priprema podloge za izradu državnog proračuna u nadležnosti Sektora, utvrđuje, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora, utvrđuje pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi strateških ciljeva te predlaže mjere i aktivnosti za rješavanje utvrđenih rizika, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovu ostvarenju, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s pružanjem poštanskih usluga koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, provodi mjere iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje poštanskih usluga, prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih poštanskih organizacija i institucija (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, prati i sudjeluje u radu sastanaka Radne skupine za poštanske usluge i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za Direktivu o poštanskim uslugama i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području poštanskih usluga, surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području poštanskih usluga i u pregovorima za njihovo sklapanje i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi poštanskih usluga, ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

7.2.2.2. Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova.

7.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

Članak 104.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, praćenje provedbe utvrđene politike i primjene zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, provedbu mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje poštanskih usluga, davanje pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, izradu odgovora na zastupnička pitanja, izradu odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s pružanjem poštanskih usluga koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih poštanskih organizacija i institucija (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, praćenje i sudjelovanje na sastancima Radne skupine za poštanske usluge i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za Direktivu o poštanskim uslugama i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, suradnju i sudjelovanje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području poštanskih usluga, suradnju s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području poštanskih usluga, suradnju u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području poštanskih usluga i u pregovorima za njihovo sklapanje i pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

7.2.2.2. Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

Članak 105.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, nacionalnih planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloga planova za njihovu provedbu, praćenje stanja u poštanskom sustavu i na tržištu poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremu prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, praćenje stanja u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., praćenje provedbe tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na razvoj tržišta poštanskih usluga, pripremu podloga za izradu državnog proračuna u nadležnosti Sektora, utvrđivanje, razradu i evaluaciju strateških ciljeva u nadležnosti Sektora i nadzor nad njihovom provedbom, utvrđivanje pokazatelja uspješnosti i rizika u provedbi strateških ciljeva te predlaganje mjera i aktivnosti za rješavanje utvrđenih rizika, izvješćivanje o ostvarenju strateških ciljeva u nadležnosti Sektora, uspostavu sustava i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izradu prijedloga financijskog plana u nadležnosti Sektora, kontrolu izvršenja financijskog plana u nadležnosti Sektora te predlaganje mjera za djelotvornije financijsko planiranje i izvršavanje plana, pripremu, provedbu i koordinaciju financijskog praćenja namjenskog trošenja odobrenih sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora financiranja, uspostavu sustava kontrole i izvješćivanja o izvršenju sklopljenih ugovora, pripremu, koordinaciju i evaluaciju financijskih izvješća o izvršenju ugovora na razini Sektora, pripremu i izradu plana nabave na razini Sektora i praćenje njegova ostvarenja, praćenje i koordinaciju računovodstvenih poslova u nadležnosti Sektora, suradnju s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za proračun i financije, provedbu mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, sudjelovanje u predlaganju, planiranju i izradi programa iz područja poštanskih usluga i praćenju njihova ostvarivanja u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

8. UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE

Članak 106.

Uprava kopnenog prometa i inspekcije obavlja upravne i stručne poslove, poslove strateškog planiranja iz područja žičara, cestovnog, željezničkog i intermodalnog prometa, poslove vezane uz sigurnost prometa na cestama i žičarama te poslove inspekcije cesta, žičara i svih vrsta unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prijevoza; uspostavlja sustav sigurnosnog upravljanja cestovnim i željezničkim prometom; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave u primjeni propisa iz djelokruga cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osobito nadzor zakonitosti rada i postupanja, te rješavanja u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, sudjeluje u izradi sektorske strategije iz svoga djelokruga, sudjeluje u izradi Nacionalnog programa građenja željezničke infrastrukture, sudjeluje u izradi drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na žičare, cestovni, željeznički i intermodalni promet uključujući programe građenja i održavanja prometne infrastrukture za provedbu istih; sudjeluje u izradi Strateškog plana ministarstva definiranjem ciljeva i načina provedbe, rezultata i rizika provedbe; predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja žičara, cestovnog, željezničkog i intermodalnog prometa, surađuje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata koji su povezani sa žičarama, cestovnim, željezničkim i intermodalnim prometom; prati neposrednu primjenu zakona, međunarodnih i EU propisa; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom propisa iz svoje nadležnosti nad tijelom nadležnim za sigurnost željezničkog prometa; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanjem državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz djelokruga Uprave, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti žičara, željezničkog prometa i intermodalnog prometa; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz svoga djelokruga za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih dokumenata, obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na žičare, cestovni, željeznički i intermodalni promet, inspekciju cestovnog prometa i sigurnost prometa na cestama te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi kopnenog prometa i inspekcije ustrojavaju se:

8.1. Sektor cestovnog prometa

8.2. Sektor željezničkog i intermodalnog prometa

8.3. Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta

8.4. Služba za pravne i opće poslove.

8.1. Sektor cestovnog prometa

Članak 107.

Sektor cestovnog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovnog prometa i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave u primjeni propisa iz djelokruga cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osobito nadzor zakonitosti rada i postupanja, te rješavanja u upravnim stvarima, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području cestovnog prometa; sudjeluje u izradi sektorske strategije cestovnog prometa i drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na cestovni promet i sigurnost prometa; predlaže projekte i programe razvoja cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa; prati, utvrđuje i analizira pokazatelje razvoja cestovnog prometa i sigurnosti prometa; priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u cestovnom prometu; predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i dugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina; surađuje u izradi nacrta prijedloga ugovora i drugih međunarodnih akata; vodi upravni postupak prvog i drugog stupnja iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama, te ostale poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru cestovnog prometa ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

8.1.2. Služba cestovnog prometa.

8.1.1. Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

Članak 108.

Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari obavlja upravne i stručne poslove u vezi ispitivanja vozila, uređaja i opreme na vozilima; obavlja upravne i stručne poslove u vezi obavljanja prijevoza opasnih tvari, vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari, osposobljavanja vozača i sigurnosnih savjetnika u prijevozu opasnih tvari, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području prijevoza opasnih tvari; sudjeluje u izradi propisa iz područja prijevoza opasnih tvari, tehničkih uvjeta za vozila i ispitivanja vozila, priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnih vozila i prijevoza opasnih tvari. Obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari te ostale poslove koji spadaju u djelokrug Službe.

U Službi za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice

8.1.1.2. Odjel za prijevoz opasnih tvari.

8.1.1.1. Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice

Članak 109.

Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice obavlja upravne i stručne poslove koje se odnose na tehnička obilježja cestovnih motornih vozila, izdavanje rješenja za obavljanje ispitivanja cestovnih motornih vozila za ugradnju uređaja za pogon motornih vozila plinom, za obavljanje ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja, za izdavanje kontrolnih kartica za digitalne tahografe, vođenje evidencije izdanih kontrolnih kartica, provođenje nadzora nad ispitnim mjestima za ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja i digitalnih tahografa, vođenje evidencije ispitnih mjesta-radionica za ispitivanje, popravak i baždarenje tahografa, obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za ishođenje javnih ovlasti za ispitna mjesta, prati i provodi zaključke CEMT-a koje se odnose na tehnička pitanja motornih vozila, te obavlja ostale poslove koji spadaju u djelokrug Odjela.

8.1.1.2. Odjel za prijevoz opasnih tvari

Članak 110.

Odjel za prijevoz opasnih tvari obavlja upravne i stručne poslove u vezi obavljanja prijevoza opasnih tvari i vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari; regulira osposobljavanja vozača i sigurnosnih savjetnika u prijevozu opasnih tvari; prikuplja i obrađuje podatke o prijevozu opasnih tvari; obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za prijevoz opasnih tvari; sudjeluje u radu međunarodnih tijela nadležnih za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; surađuje s drugim nadležnim tijelima i ovlaštenom stručnom organizacijom koja provodi postupak sukladno Međunarodnom sporazumu o prijevozu opasnih tvari (ADR-om); obavlja sve druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2. Služba cestovnog prometa

Članak 111.

Služba cestovnog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa; definira strateške ciljeve pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva razvitka cestovnog prijevoza; sudjeluje u izradi izradu strateških dokumenata i planova iz područja cestovnog prijevoza; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz područja cestovnog prijevoza, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prijevoza i sigurnosti cestovnog prometa; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave u primjeni propisa iz djelokruga cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osobito nadzor zakonitosti rada i postupanja, te rješavanja u upravnim stvarima, priprema i provodi dvostrane i višestrane međunarodne ugovore koji se odnose na cestovni prijevoz, izrađuje akte o provođenju dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora, obavlja poslove vezane za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te s međunarodnim standardima; priprema i izrađuje izvješća; obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz, te ostale poslove iz djelokruga Službe.

U Službi cestovnog prometa ustrojavaju se:

8.1.2.1. Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu

8.1.2.2. Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu

8.1.2.3. Odjel za sigurnost cestovnog prometa.

8.1.2.1. Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu

Članak 112.

Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnoga prijevoza putnika, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz putnika, provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu putnika, izrađuje izvješća i predlaže mjere za poboljšanje stanja u području cestovnog prijevoza putnika, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza putnika, izdaje potvrde o prijevozu za vlastite potrebe za prijevoz putnika, vodi evidenciju prijevoznika, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz putnika.

8.1.2.2. Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu

Članak 113.

Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prijevoza tereta; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz tereta; provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu tereta; izrađuje izvješća, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza tereta; vodi evidenciju prijevoznika; dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice; izrađuje očevidnik o izdanim dozvolama prijevoznicima; obrađuje godišnje zahtjeve prijevoznika za izdavanje kritičnih dozvola; prati i analizira stanje u cestovnom prijevozu tereta; izrađuje stručne analize i izvješća. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz tereta.

8.1.2.3. Odjel za sigurnost cestovnog prometa

Članak 114.

Odjel za sigurnost cestovnog prometa prati i analizira stanje sigurnosti prometa na cestama; definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području sigurnosti cestovnog prometa; planira, priprema i koordinira izradu strateških dokumenata i planova iz područja sigurnosti cestovnog prometa; sudjeluje u izradi propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa. Obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na sigurnost cestovnog prometa, te ostale poslove koji spadaju u djelokrug Službe.

8.2. Sektor željezničkog i intermodalnog prometa

Članak 115.

Sektor željezničkog i intermodalnog prometa obavlja upravno pravne i druge stručne poslove koji se odnose na željeznički, intermodalni promet i žičare; sektor priprema nacrte prijedloga propisa, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije, osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom propisa iz svoje nadležnosti nad tijelom nadležnim za sigurnost željezničkog prometa; priprema prijedloge ugovora iz područja rada; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti željezničkog, intermodalnog prometa i žičara; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanjem državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima željezničkog, intermodalnog prometa i žičara; daje odobrenje za ukidanje vlakova za prijevoz putnika koji su od općeg gospodarskog interesa za vrijeme važenja voznog reda; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na željeznički i intermodalni promet; usklađuje vozni red integriranog javnog prijevoza putnika; obavlja poslove upravljanja integriranim javnim prijevozom putnika; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih skupina; sudjeluje u izradi sektorske strategije iz svoga područja rada, prati i sudjeluje u izradi Master planova, planova urbane mobilnosti i ostalih prometnih planova i drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na željeznički, intermodalni promet i žičare uključujući programe građenja i održavanja prometnu infrastrukturu za provedbu istih; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti žičara i željezničkog prometa; sudjeluje u izradi prijedloga o razvrstavanju željezničkih pruga; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih i dokumenata; obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja; procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, daje pojašnjenja i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno naloga nadležne osobe, a odnose se na željeznički, intermodalni promet i žičare.

U Sektoru željezničkog i intermodalnog prometa, ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za željeznički promet i žičare

8.2.2. Služba za intermodalni promet.

8.2.1. Služba za željeznički promet i žičare

Članak 116.

Služba za željeznički promet i žičare obavlja upravno pravne i druge stručne poslove koji se odnose na željeznički promet i žičare; služba priprema nacrte prijedloga propisa, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije iz svoga djelokruga rada; priprema stručne materijala i izrađuje stručne podloge i prijedloge za unaprjeđenje željezničkog prometa i žičara; sudjeluje u izradi sektorske strategije iz područja željezničkog prometa, sudjeluje u izradi Nacionalnog program građenja željezničke infrastrukture, sudjeluje u izradi drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na željeznički promet i žičare uključujući programe građenja i održavanja infrastrukture za provedbu istih; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti žičara i željezničkog prometa; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanjem državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima žičara i željezničkog prometa; daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja željezničkog prometa i žičara, sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga i utvrđivanju naknade troškova željezničkog prijevoza na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza; sudjeluje u izradi prijedloga razvrstavanja željezničkih pruga; sudjeluje u pripremanju podloga za utvrđivanje prijevoza po povlaštenoj cijeni; daje pojašnjenja i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara, provodi upravne i druge stručne poslove iz područja žičara; osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu tijela EU i njihovih radnih grupa. Služba obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za željeznički promet i žičare ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa

8.2.1.2. Odjel za željeznički prijevoz i žičare.

8.2.1.1. Odjel za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa

Članak 117.

Odjel za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove vezane uz organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, sigurnost željezničkog prometa i regulaciju tržišta željezničkih usluga; izrađuje stručne podloge i prijedloge te poduzima odgovarajuće mjere za unaprjeđenje željezničkog prometa; sudjeluje u izradi sektorske strategije iz područja željezničkog prometa, sudjeluje u izradi Nacionalnog program građenja željezničke infrastrukture, sudjeluje u izradi drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na željeznički promet uključujući programe građenja i održavanja infrastrukture za provedbu istih; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanjem državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima upravljanja željezničkom infrastrukturom; izrađuje stručne podloge, prijedloge, propise i druge provedbene dokumente vezano za unaprjeđenje željezničkog prometa i tržišta željezničkih usluga; sudjeluje u izradi prijedloga razvrstavanja željezničkih pruga, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezanog za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa i pristup željezničkoj infrastrukturi; sudjeluje u pripremi podloga za izradu ugovora s upraviteljem infrastrukturom; priprema nacrte propisa, prati primjenu propisa, prati pravnu stečevinu EU i provodi prenošenje iste u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Odjel sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području organizacije, regulacije sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa; osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, prati njihovu primjenu, sudjeluje u usuglašavanju zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu tijela EU i njihovih radnih grupa; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.1.2. Odjel za željeznički prijevoz i žičare

Članak 118.

Odjel za željeznički prijevoz i žičare obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na željeznički prijevoz i žičare; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja željezničkog prijevoza i žičara; sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona, prati razvoj međunarodnih i europskih propisa koje se odnose na željeznički prijevoz, daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja željezničkog prijevoza; izrađuje stručne podloge i prijedloge te poduzima odgovarajuće mjere za unaprjeđenje željezničkog prijevoza; sudjeluje u izradi sektorske strategije iz područja željezničkog prometa, sudjeluje u izradi Nacionalnog program građenja željezničke infrastrukture, sudjeluje u izradi drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na željeznički prijevoz; prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti željezničkog prijevoza; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanjem državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima željezničkog prijevoza; sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga i utvrđivanje naknade troškova željezničkog prijevoza na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza; sudjeluje u pripremanju podloga za utvrđivanje prijevoza po povlaštenoj cijeni; sudjeluje u pripremanju podloga za izdavanje dozvola za obavljanje usluga javnog željezničkog prijevoza; prati rad i korištenje mobilnih kapaciteta putničkog prijevoza: obavlja stručno tehničke poslove koji se odnose na poboljšanje i razvoj željezničkog prijevoza i sporazuma koji se odnose na željeznički prijevoz i prijevoz opasnih tvari; sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa iz područja željezničkog prijevoza vezano uz djelokrug rada Odjela, daje pojašnjenja i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara; obavlja sve poslove, iz segmenta željezničkog prijevoza, vezane uz pripremu, realizaciju i doznačavanje sredstava državnih javnih fondova krajnjim korisnicima u željezničkom prijevozu koji su trgovačka društva u državnom vlasništvu; sudjeluje u planiranju državno proračuna, plana državnih potpora, strateškog plana Ministarstva iz svoga djelokruga rada; provodi kontinuirani nadzor i praćenje procesa doznačavanja i realizacije proračunskih sredstava putem uspostavljenih mehanizama i kontrola i o svom radu vodi interne evidencije i redovita izvješća; osigurava zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava državnih fondova i održava kontinuiranu komunikaciju s Upravom za proračun i financije Ministarstva, unutarnjim službama Ministarstva nadležnim za interne revizije i sustav unutarnjih financijskih kontrola, Ministarstvom financija, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, željezničkim prijevoznicima, financijskim i drugim domaćim i inozemnim institucijama.

8.2.2. Služba za intermodalni promet

Članak 119.

Služba za intermodalni promet obavlja upravne i stručne poslove iz područja intermodalnog/kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva razvitka intermodalnog prometa; sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova iz područja intermodalnog prometa; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz područja intermodalnog prometa; sudjeluje u pripremi nacrta, prijedloga zakona i drugih propisa iz područja intermodalnog prometa; obavlja poslove vezane za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i s međunarodnim standardima, Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na intermodalni promet, te ostale poslove iz djelokruga Službe.

U Službi za intermodalni promet ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za intermodalni prijevoz tereta

8.2.2.2. Odjel za integrirani prijevoz putnika.

8.2.2.1. Odjel za intermodalni prijevoz tereta

Članak 120.

Odjel za intermodalni prijevoz tereta obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na intermodalni prijevoz tereta; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja intermodalnog prijevoza tereta; sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa; daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja intermodalnog prijevoza tereta, sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova iz područja intermodalnog prometa, prati rad i korištenje mobilnih i infrastrukturnih kapaciteta intermodalnog prometa; obavlja stručno tehničke poslove koji se odnose na poboljšanje i razvoj intermodalnog prijevoza; priprema i prati sporazume koji se odnose na intermodalni prijevoz tereta; sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa iz područja intermodalnog prijevoza tereta, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.2.2. Odjel za integrirani prijevoz putnika

Članak 121.

Odjel za integrirani prijevoz putnika obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na integrirani javni prijevoz putnika; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja integriranog prijevoza putnika; usklađuje vozni red integriranog javnog prijevoza putnika; obavlja poslove upravljanja integriranim javnim prijevozom putnika; sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa, prati razvoj međunarodnih i europskih propisa koje se odnose na integriranog prijevoza putnika; daje pojašnjenja i mišljenja u vezi propisa iz područja integriranog prijevoza putnika; sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova iz područja integriranog prijevoza putnika, prati rad i korištenje mobilnih i infrastrukturnih kapaciteta integriranog prijevoza putnika; obavlja stručno tehničke poslove koji se odnose na poboljšanje i razvoj integriranog prijevoza putnika; priprema i prati sporazume koji se odnose na integriranog prijevoza putnika; sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa iz područja integriranog prijevoza putnika, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.3. Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta

Članak 122.

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta organizira i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o sigurnosti prometa na cestama te propisa Europske unije koje se odnose na djelatnost cestovnog prijevoza. Organizira i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o cestama i drugih zakona i propisa iz područja javnih cesta, zakona i propisa koji se odnose na obavljanje prometa žičarama za prijevoz osoba, organizira suradnju sa inspekcijama drugih država članica Europske unije sukladno propisima Europske unije. Redovito prati promjene zakonskih propisa i surađuje s ostalim službama u provedbi istih. Daje stručnu pravnu pomoć u prekršajnim i kaznenim postupcima.

U Sektoru inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta ustrojavaju se:

8.3.1. Služba inspekcije cestovnog prijevoza

8.3.2. Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara.

8.3.1. Služba inspekcije cestovnog prijevoza

Članak 123.

Služba inspekcije cestovnog prijevoza organizira i provodi odgovarajuće i redovite inspekcijske nadzore u svrhu pravilne i dosljedne provedbe i primjene odredbi zakona iz područja cestovnog prometa koji reguliraju prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu, prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, te socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorima i nadzire njihovo izvršenje, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor nad cestovnim prijevozom i socijalnim zakonodavstvom u cestovnom prijevozu; podnosi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba; određuje upravne mjere vezane za donošenje rješenja o privremenoj zabrani, privremenom isključenju vozila iz prometa i rješenja o otklanjanju nedostataka; vodi očevidnike o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te druge propisane očevidnike; inicira izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te propisima Europske unije.

U Službi inspekcije cestovnog prijevoza ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb

8.3.1.2. Odjel za mobilne inspekcijske nadzore.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcije cestovnog prijevoza izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se:

8.3.1.3. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split, sa sjedištem u Splitu

8.3.1.4. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka, sa sjedištem u Rijeci

8.3.1.5. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek, sa sjedištem u Osijeku.

8.3.1.1. Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb

Članak 124.

Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Međimurske županije te Grada Zagreba.

8.3.1.2. Odjel za mobilne inspekcijske nadzore

Članak 125.

Odjel za mobilne inspekcijske nadzore obavlja poslove najsloženijih inspekcijskog nadzora na cestama i u tvrtkama nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi nadzore u sklopu projekata međunarodne suradnje s inspekcijskim službama iz drugih zemalja članica Europske unije, kao i nadzore u sklopu zajedničke suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom financija – Carinskom upravom te drugim nadležnim tijelima državne uprave. Odjel provodi nadzore i nad drugim propisima nad kojima inspekcija cestovnog prometa ima nadležnost, surađuje s drugim odjelima u realizaciji godišnjeg plana rada inspekcije cestovnog prometa te provodi suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar ministarstva.

8.3.1.3. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split

Članak 126.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split, sa sjedištem u Splitu, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

8.3.1.4. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka

Članak 127.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

8.3.1.5. Područni Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek

Članak 128.

Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek, sa sjedištem u Osijeku, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog prijevoza tereta i putnika u cestovnom prometu, provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, te provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu. Odjel provodi poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ostalih propisa iz područja cestovnog prometa nad kojima ima nadležnost, te provodi upravne i prekršajne mjere u vezi s kršenjem predmetnih propisa na području Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

8.3.2. Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara

Članak 129.

Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje javnih cesta, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite javnih cesta, sigurnost rada žičara, vučnica i uspinjača, provodi zakone i druge propise iz područja javnih cesta i područja sigurnosti žičara; prati stanje i utjecaj cestovnog prometa na okoliš i poduzima odgovarajuće mjere; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka uočenih inspekcijskim nadzorima i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te propisima Europske unije.

U Službi inspekcije sigurnosti cesta i žičara ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara

8.3.2.2. Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta.

8.3.2.1. Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara

Članak 130.

Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, sigurnosti žičara, uspinjača i vučnica, prijevoza izvanrednog tereta, sigurnosti tunela, sigurnosti cestovne infrastrukture, održavanja velikih cestovnih objekata, velikih infrastrukturnih radova pod prometom i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za autoceste, objekte s naplatom i složene cestovne objekte, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.3.2.2. Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta

Članak 131.

Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za državne, županijske i lokalne ceste, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka i prati njihovo izvršenje, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.4. Služba za pravne i opće poslove

Članak 132.

Služba za pravne i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na program rada i ostvarivanje programa rada Sektora i Uprave, financijski plan i izvršenje financijskog plana Sektora i Uprave, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu državnog proračuna, strateškog plana te uspostavljanja sustava unutarnjih financijskih kontrola koji se odnose na djelokrug Sektora i Uprave, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug Uprave, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, priprema i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga očitovanja na predstavke fizičkih i pravnih osoba te nacrta prijedloga očitovanja na zahtjev Hrvatskoga sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, pravosudnih tijela, tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj iz djelokruga Uprave, koordinira suradnju službi i sektora i suradnju Uprave s drugim ustrojstvenim organizacijama Ministarstva, te javnopravnim i pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz djelokrug Uprave, sudjeluje u svim poslovnim procesima iz nadležnosti drugih ustrojstvenih organizacija Ministarstva vezanim i uz djelokrug Uprave, priprema informacije iz djelokruga Uprave po zahtjevima za pristup informacijama, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu strateških dokumenata vezanih i uz djelokrug Uprave, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove koji se odnose na osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada inspektora, prati propise iz djelokruga Uprave i osigurava dostupnost važnih informacija svim službama u Upravi, prati, analizira i statistički obrađuje elektroničke dokumente i podatke vezane uz propisane evidencije te izrađuje izvješća i prosljeđuje ih nadležnim tijelima sukladno uspostavljenom sustavu za upravljanje informacijama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EUCARIS), koordinira ujednačavanje pravnih kriterija u radu inspekcijskih službi u Sektoru inspekcije cestovnog prometa i Upravi u području upravnog, prekršajnog i kaznenog prava, koordinira poslove vezane uz upravne sporove po inspekcijskim rješenjima, daje stručnu pravnu pomoć ostalim službama u sektorima i Upravi u upravnim postupcima te pripremi prijedloga odgovora na tužbe podnijete na inspekcijska rješenja, priprema nacrte prijedloga prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja, tužbi i drugih podnesaka iz djelokruga Uprave, sudjeluje u pripremi stručnih podloga vezano za prijam u državnu službu te prava, obveze i odgovornosti državnih službenika u sektorima i Upravi, koordinira poslove vezane uz prekršajne i kaznene postupke po prekršajnim nalozima, optužnim prijedlozima i kaznenim prijavama inspektora, daje stručnu pravnu pomoć ostalim službama u sektorima i Upravi u prekršajnim i kaznenim postupcima, priprema nacrte prijedloga odgovora na predstavke i pritužbe protiv inspektora, po posebnoj punomoći zastupa Ministarstvo u sudskim postupcima vezanim uz djelokrug sektora i Uprave te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9. UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Članak 133.

Uprava za EU fondove i strateško planiranje obavlja stručne poslove planiranja, pripreme i odabira projekata prometne infrastrukture financirane sredstvima fondova Europske unije i obavlja stručno-tehničke poslove strateškog planiranja uključivši poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata; izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; provodi aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; priprema pozive, upute za prijavitelje i kriterije; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; prati provedbu projekata prometne infrastrukture koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i radnih skupina kao i u radu stručnih odbora Europske komisije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za EU fondove i strateško planiranje ustrojavaju se:

9.1. Sektor za upravljanje Operativnim programom

9.2. Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata.

9.1. Sektor za upravljanje operativnim programom

Članak 134.

Sektor za upravljanje Operativnim programom izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i vodi evidenciju o povratima; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju financijskog napretka provedbe projekata; osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima u okviru Operativnog programa Promet; surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira proces programiranja te izrađuje izmjene i dopune relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Partnerskog sporazuma te relevantnog operativnog programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava na razini Uprave; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; provodi provjere obavljanja delegiranih funkcija i daje upute vezano za obavljanje delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa Promet; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za upravljanje Operativnim programom, ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za financijsko planiranje i izvještavanje

9.1.2. Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti.

9.1.1. Služba za financijsko planiranje i izvještavanje

Članak 135.

Služba za financijsko planiranje i izvještavanje izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima koje se odnose na Operativni program Promet; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju financijskog napretka provedbe projekata; izrađuje izvještaje propisane pravilima kao i ad hoc izvještaje prema Upravljačkom tijelu, Koordinacijskom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko planiranje i izvještavanje ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

9.1.1.2. Odjel za financijske kontrole i izvještavanje.

9.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

Članak 136.

Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava korištenje sredstava programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava N+3 i usklađenosti provedbe s utvrđenim okvirom za učinkovitost; sudjeluje u izradi izvještaja propisanih pravilima kao i u izradi ad hoc izvještaja prema Upravljačkom tijelu, Koordinacijskom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel za financijske kontrole i izvještavanje

Članak 137.

Odjel za financijske kontrole i izvještavanje izrađuje izvještaje propisane pravilima kao i ad hoc izvještaje prema Upravljačkom tijelu, Koordinacijskom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; izrađuje Izjavu o izdacima za Operativni program Promet; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; sudjeluje u financijskom planiranju i planiranju proračuna; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju nancijskog napretka provedbe projekata; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima u okviru Operativnog programa Promet; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; osigurava provjeru isporuke svih su nanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima koje se odnose na Operativni program Promet; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata u okviru Operativnog programa Promet održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti

Članak 138.

Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira proces programiranja te izrađuje izmjene i dopune relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Partnerskog sporazuma te relevantnog operativnog programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.; prati ostvarenje pokazatelja relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; u skladu s Komunikacijskim planom za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; u suradnji s Upravljačkim tijelom provodi postupke vrednovanja; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; provodi provjere obavljanja delegiranih funkcija i daje upute vezano za obavljanje delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa Promet; surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa

9.1.2.2. Odjel za horizontalne aktivnosti.

9.1.2.1. Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa

Članak 139.

Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira proces programiranja te izrađuje izmjene i dopune relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Partnerskog sporazuma te relevantnog operativnog programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.; prati ostvarenje pokazatelja relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira izradu i prati provedbu akcijskog plana za ispunjenje ex-ante uvjeta za relevantnu prioritetnu os Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; izrađuje i ažurira liste projekata za potencijalno sufinanciranje iz relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; izrađuje i, nakon odobrenja Odbora za praćenje, podnosi Europskoj komisiji završno izvješće o provedbi Operativnog programa Promet; osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom putem SFC2007 u okviru Operativnog programa Promet; organizira i rukovodi godišnjim sastancima s Europskom komisijom o napretku provedbe Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel za horizontalne aktivnosti

Članak 140.

Odjel za horizontalne aktivnosti koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; u skladu s Komunikacijskim planom za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; obavlja poslove vezane uz imenovanje osobe za rizike; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; sudjeluje u upravljanju rizicima od prijevara; obavlja poslove vezane uz imenovanje osobe za revizije i koordinira aktivnosti u pogledu revizija; obavlja poslove vezane uz imenovanje MIS administratora; u suradnji s Upravljačkim tijelom provodi postupke vrednovanja; osigurava pravilnu provedbu mjera informiranja i vidljivosti od strane korisnika u okviru Operativnog programa Promet; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; provodi provjere obavljanja delegiranih funkcija i daje upute vezano za obavljanje delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa Promet; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata

Članak 141.

Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata; surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i pripremi operativnih programa; predlaže strateške projekte te priprema prijave velikih projekata; prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora; pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga; osniva Odbor za odabir projekata; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; surađuje s JASPERS stručnjacima; koordinira poslove pripreme i praćenja provedbe projekata kroz Instrument za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za strateško planiranje i razvoj projekata

9.2.2. Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje

9.2.3. Služba za praćenje provedbe projekata.

9.2.1. Služba za strateško planiranje i razvoj projekata

Članak 142.

Služba za strateško planiranje i razvoj projekata obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i pripremi operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj svih vidova prometa; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga/izmjene Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske; u suradnji s korisnicima priprema prijave velikih projekata; koordinira korištenje pomoći JASPERS stručnjaka; prati, pomaže i surađuje s resornim Upravama i korisnicima pri pripremi novih projekata; u suradnji s resornim tijelima, JASPERS stručnjacima te korisnicima prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; po potrebi provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; pruža podršku Upravljačkom tijelu za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u dijelu u kojem se specifični cilj iz kojeg se financiraju projekti javnog gradskog prijevoza provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša te pruža podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano za zaštitu okoliša od strane korisnika; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći, analize, prijave, praćenje provedbe projekata, planiranje i upravljanje proračunskim stavkama za projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji, uz osigurano razdvajanje funkcija; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strateško planiranje i razvoj projekata ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za strateško planiranje

9.2.1.2. Odjel za razvoj projekata.

9.2.1.1. Odjel za strateško planiranje

Članak 143.

Odjel za strateško planiranje obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i pripremi operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj svih vidova prometa; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga/izmjene Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva predlaže strateške projekte te sudjeluje u pripremi prijave velikih projekata; sudjeluje u izradi nacionalnih/glavnih planova i ostalih prometnih planova; sudjeluje u izradi drugih strateških akata od interesa za razvitak Republike Hrvatske; prati provedbu strategije prometnog razvoja i ostalih prometnih strategija; ažurira podatke u Nacionalnom prometnom modelu te izrađuje smjernice za njegov daljnji razvoj i korištenje; sudjeluje u izradi prometnih i drugih analiza temeljenih na Nacionalnom prometnom modelu za potrebe izrade strateških i planskih dokumenata Ministarstva; sudjeluje u pripremi projekata te pripremi suglasnosti za projektne prijedloge koji se financiraju iz Instrumenta za povezivanje Europe; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za razvoj projekata

Članak 144.

Odjel za razvoj projekata prati, pomaže i surađuje s resornim Upravama i korisnicima pri pripremi novih projekata; u suradnji s resornim tijelima, JASPERS stručnjacima te korisnicima prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; osigurava stručan pregled studija izvedivosti te ostale ekonomsko-tehničke, financijske i druge projektne dokumentacije; daje sve potrebne projektne informacije Službi za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje kako bi se pripremili pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava; po potrebi provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; osigurava pravnu potporu prilikom pripreme projekata, odnosno daje mišljenja na sukladnost projektnog prijedloga s pravilima o državnim potporama; očituje se o prijedlozima propisa te pruža pravnu pomoć iz djelokruga Uprave; u suradnji s korisnicima priprema prijave velikih projekata; koordinira korištenje pomoći JASPERS stručnjaka; pruža podršku Upravljačkom tijelu za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u dijelu u kojem se specifični cilj iz kojeg se financiraju projekti javnog gradskog prijevoza provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša te pruža podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano uz zaštitu okoliša od strane korisnika; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći, analize, prijave, praćenje provedbe projekata, planiranje i upravljanje proračunskim stavkama za projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji, uz osigurano razdvajanje funkcija; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje

Članak 145.

Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje obavlja poslove vezane za pripremu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, odabir projekata i ugovaranje; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za državne potpore, identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora; sudjeluje u odabiru projekata; osniva Odbor za odabir projekata; čuva i pohranjuje svu dokumentaciju koju dostave prijavitelji projekata u okviru postupaka dodjele bespovratnih sredstava; provjerava prihvatljivost prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera; provjerava prihvatljivosti projekata i aktivnosti te ocjenjuje njihovu kvalitetu; provjerava prihvatljivost izdataka; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; izrađuje izmjene i dopune ugovora i svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

9.2.2.2. Odjel za odabir projekata i ugovaranje.

9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

Članak 146.

Odjel za pripremu poziva izrađuje metodologiju odabira i potrebnu dokumentaciju za svaki pojedini postupak dodjele bespovratnih sredstava, pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga, ako je primjenjivo provodi predodabir te informira javnost o namjeni i korištenju sredstava Operativnog programa u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; sudjeluje u pripremi prijave velikih projekata; izrađuje i ažurira Plan poziva; surađuje s potencijalnim korisnicima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi prijedloga ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te izradi ostale dokumentacije u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za državne potpore, identificira državne potpore, izrađuje programe državnih potpora te surađuje s državnim tijelima nadležnim za provedbu i nadzor provedbe politike državnih potpora; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za odabir projekata i ugovaranje

Članak 147.

Odjel za odabir projekata i ugovaranje sudjeluje u odabiru projekata; osniva Odbor za odabir projekata; čuva i pohranjuje svu dokumentaciju koju dostave prijavitelji projekata u okviru postupaka dodjele bespovratnih sredstava, kao i svu popratnu dokumentaciju vezanu uz provođenje pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava za koju je ono nositelj; nositelj je provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava za relevantnu prioritetnu os Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; provjerava prihvatljivost prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera; provjerava prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjuje njihovu kvalitetu; provjerava prihvatljivost izdataka; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; izrađuje izmjene i dopune ugovora i svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; surađuje s korisnicima i drugim nadležnim tijelima tijekom postupka ugovaranja; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za nepravilnosti i koordinatora za mjere protiv prijevara za relevantnu prioritetnu os Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; ispituje sumnje, utvrđuje postojanje ili nepostojanje nepravilnosti te o utvrđenim nepravilnostima za prioritetnu os 1 i prioritetnu os 4 Operativnog programa Promet izvještava nadležna tijela; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za područje javne nabave; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3. Služba za praćenje provedbe projekata

Članak 148.

Služba za praćenje provedbe projekata prati napredak provedbe projekata relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz koordinaciju, prevenciju i praćenje nepravilnosti; koordinira provedbu odobrenih projekata kroz Instrument za povezivanje Europe u svojoj nadležnosti sukladno priručniku za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata te obavlja administrativne i provjere na terenu koje se odnose na projekte financirane iz prioritetne osi 1 i prioritetne osi 4 Operativnog programa Promet; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje provedbe projekata ustrojavaju se:

9.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima

9.2.3.2. Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu.

9.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima

Članak 149.

Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima prati napredak provedbe projekata iz svoje nadležnosti u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 na način da zaprima redovna, i ako je primjenjivo ad hoc, izvješća o provedbi, prati ostvarenje pokazatelja projekata; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi (pozitivnu ili negativnu) odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti; koordinira provedbu odobrenih projekata kroz Instrument za povezivanje Europe u svojoj nadležnosti sukladno priručniku za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata iz svoje nadležnosti te obavlja administrativne i provjere na terenu koje se odnose na projekte financirane iz prioritetne osi 1 Operativnog programa Promet; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata u okviru Operativnog programa Promet održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3.2. Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu

Članak 150.

Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu prati napredak provedbe projekata iz svoje nadležnosti u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 na način da zaprima redovna, i ako je primjenjivo ad hoc, izvješća o provedbi, prati ostvarenje pokazatelja projekata; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti; koordinira provedbu odobrenih projekata kroz Instrument za povezivanje Europe u svojoj nadležnosti sukladno priručniku za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata iz svoje nadležnosti te obavlja administrativne i provjere na terenu koje se odnose na projekte financirane iz prioritetne osi 1 i prioritetne osi 4 Operativnog programa Promet; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata u okviru Operativnog programa Promet održavaju ili poseban računovodstvenim sustav ili odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Članak 151.

Uprava za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, kao dijela državnog proračuna i obavlja administrativne poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna, vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama, započetim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima iz sustava za provedbu postupaka javne nabave, evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva izvan sustava nabave, putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice, gdje oni, nakon kontrole ispravnosti podataka i raspoloživosti proračunskih sredstava, postaju rezervacije sredstava po pojedinoj proračunskoj stavci, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Povezuje kompletirane, likvidirane i u poslovnim knjigama Ministarstva evidentirane dokumente plaćanja (naloge za plaćanje i fakture) s rezervacijama sredstava, prosljeđuje ih u sustav državne riznice i promjenom statusa pretvara u zahtjeve za plaćanje, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda. Obavlja i stručne poslove vezane za propise iz područja računovodstva i obračuna plaća i drugih naknada, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno odredbama zakona i ostalih propisa te vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, knjigu nefinancijske imovine. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, vrši obračun i isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenika, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima, te drugih dohodaka na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe, te vodi propisane evidencije u vezi navedenih obračuna i isplata. Provodi analize financijskih pokazatelja poslovanja i prati stanje zaduženosti trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata iz nadležnosti Ministarstva, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama u osiguravanju računovodstveno-financijskih podataka potrebnih za pripremu i realizaciju projekata koji će se financirati iz zajmova međunarodnih financijskih institucija, sudjeluje u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti projekti koji se financiraju sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija u praćenju realizacije tih projekata i zajmova, koordinira izradu izvješća o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, surađuje s Ministarstvom financija i vodi brigu o uspostavi sustava evidentiranja, praćenja i ažuriranja podataka o korisnicima državnih potpora i iznosima tih potpora u nadležnim ustrojstvenim jedinicama, koordinira poslove praćenja državnih potpora i izvještavanja o državnim potporama za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju procesi planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna, odnosno financijskog plana, računovodstva i izvještavanja te upravljanja rizicima, prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih; daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u procesima planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna, odnosno financijskog plana, računovodstva i izvještavanja te upravljanja rizicima. Obavlja samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u okviru svoga djelokruga rada te koordinira obavljanje samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema prijedlog godišnjeg plana rada i izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada; priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz nadležnosti Ministarstva; prati stanje uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola, priprema prijedlog naloga i preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nepravilnosti, izrađuje izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz djelokruga Ministarstva; pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova i tehničkoj provedbi procesa upravljanja rizicima; u okviru svoga djelokruga izrađuje dodatne upute za potrebe izvršenja koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti te organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s izvršenjem koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti; priprema objedinjeno izvješće o upravljanju najznačajnijim rizicima; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama iz nadležnosti Ministarstva i s Ministarstvom financija te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Uprave.

U Upravi za proračun i financije, ustrojavaju se:

10.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

10.2. Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore.

10.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

Članak 152.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole koordinira poslove izrade financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, te izrađuje nacrt prijedloga financijskog plana Ministarstva, obavlja tehnički unos prijedloga financijskog plana u sustav Državne riznice, priprema prijedlog možebitne izmjene i dopune proračuna te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine, analizira ostvarenje financijskih planova, evidentira u sustavu područne riznice dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza stvorenih provedbom postupka javne nabave, te ih prosljeđuje u sustav Državne riznice gdje postaju rezervacije sredstava, preuzima od Službe za financijsko računovodstvene poslove proknjižene i za isplatu odobrene naloge za plaćanje i račune, kontrolira njihovu usklađenost s planiranim i rezerviranim sredstvima povezivanjem tih naloga i računa s dokumentima obveza (rezervacijama) i prosljeđuje ih Ministarstvu financija kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje, izrađuje izvješća o mjesečnom izvršenju financijskog plana, tjedna izvješća o plaćanjima i ostala izvješća na zahtjev ustrojstvenih jedinica i dostavlja ih ustrojstvenim jedinicama, izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o izvršenju proračuna po programima i o provedbi strateškog plana, prati uplate prihoda iz nadležnosti Ministarstva. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju procesi planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna, odnosno financijskog plana, računovodstva i izvještavanja te upravljanja rizicima, prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih; daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u procesima planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna, odnosno financijskog plana te upravljanja rizicima. Obavlja samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u okviru svoga djelokruga rada te koordinira obavljanje samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema prijedlog godišnjeg plana rada i izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada; priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz nadležnosti Ministarstva; prati stanje uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola, priprema prijedlog naloga i preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nepravilnosti, izrađuje izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz nadležnosti Ministarstva; pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova i tehničkoj provedbi procesa upravljanja rizicima; u okviru svoga djelokruga izrađuje dodatne upute za potrebe izvršenja koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti te organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s izvršenjem koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti; priprema objedinjeno izvješće o upravljanju najznačajnijim rizicima; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama iz djelokruga Ministarstva i s Ministarstvom financija te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Sektora.

U Sektoru za proračun, financijsko upravljanje i kontrole ustrojavaju se:

10.1.1. Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

10.1.2. Služba za financijsko upravljanje i kontrole.

10.1.1. Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

Članak 153.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i njihove možebitne izmjene tijekom godine, te unos tih dokumenata u sustav Državne riznice. Obavlja i poslove izvršavanja proračuna u smislu kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava i zahtjeva za plaćanje u cjelovitom računovodstveno-financijskom sustavu na temelju prikupljenih dokumenata o stvorenim obvezama Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave, te knjigovodstveno evidentiranih i za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa. Analizira izvršavanje proračuna i izrađuje mjesečno, a na zahtjev ustrojstvenih jedinica i češće, izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici i tjedna izvješća o plaćanjima, te ih dostavlja ustrojstvenim jedinicama. Prati uplate prihoda iz djelokruga Ministarstva.

U Službi za planiranje i izvršavanje proračuna ustrojavaju se:

10.1.1.1. Odjel za planiranje proračuna

10.1.1.2. Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje.

10.1.1.1. Odjel za planiranje proračuna

Članak 154.

Odjel za planiranje proračuna koordinira poslove izrade financijskog plana Ministarstva, kao dijela državnog proračuna, za trogodišnje razdoblje te izrađuje nacrt prijedloga financijskog plana Ministarstva, obavlja tehnički unos prijedloga financijskog plana u sustav Državne riznice, priprema prijedlog možebitne izmjene i dopune proračuna te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru. Prikuplja od ustrojstvenih jedinica podatke te izrađuje izvješća o izvršavanju proračuna Ministarstva.

10.1.1.2. Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje

Članak 155.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje u okviru svoje djelatnosti obavlja administrativne poslove izvršavanja proračuna na način da prikuplja i u područnoj riznici evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave, prosljeđuje ih u sustav Državne riznice gdje se evidentiraju kao rezervacije sredstava, dostavlja ostalim ustrojstvenim jedinicama obavijest o rezervaciji sredstava, analizira i izvješćuje odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama o stanju i utrošenosti rezervacija, kreira zahtjeve za plaćanje povezivanjem proknjiženih i za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđuje ih kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje. Analizira trošenje proračunskih sredstava Ministarstva i izrađuje tjedna i mjesečna izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Izrađuje i dostavlja ustrojstvenim jedinicama, na njihov zahtjev, izvješća o evidentiranim obvezama, utrošenosti sredstava po pojedinom dokumentu rezervacije, izvršenim plaćanjima, povratima sredstava i sl. Prati uplate prihoda iz djelokruga Ministarstva. Unosi u sustav Državne riznice evidencijske naloge proračunskih korisnika koji su Zakonom o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun.

10.1.2. Služba za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 156.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole obavlja samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u okviru djelokruga rada Uprave te koordinira obavljanje samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema prijedlog godišnjeg plana rada Ministarstva i izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada Ministarstva; priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz nadležnosti Ministarstva; prati stanje uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola, priprema prijedlog naloga i preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nepravilnosti, izrađuje izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz nadležnosti Ministarstva; pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova i tehničkoj provedbi procesa upravljanja rizicima; u okviru svoga djelokruga izrađuje dodatne upute za potrebe izvršenja koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti te organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s izvršenjem koordinacijskih poslova iz svoga djelokruga; priprema objedinjeno izvješće o upravljanju najznačajnijim rizicima; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama iz nadležnosti Ministarstva i s Ministarstvom financija te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Službe.

10.2. Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore

Članak 157.

Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja obračun plaća, naknada zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po aktivnostima i projektima te po izvorima sredstava iz državnog proračuna, priprema i izrađuje periodična financijska izvješća, godišnja financijska izvješća i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, izrađuje statistička izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, sudjeluje u organizaciji godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigu imovine, provodi analize financijskih pokazatelja poslovanja i prati stanje zaduženosti trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata iz nadležnosti Ministarstva, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama u osiguravanju računovodstveno-financijskih podataka potrebnih za pripremu i realizaciju projekata koji će se financirati iz zajmova međunarodnih financijskih institucija, sudjeluje u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti projekti koji se financiraju sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija u praćenju realizacije tih projekata i zajmova, koordinira izradu izvješća o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, surađuje s Ministarstvom financija i vodi brigu o uspostavi sustava evidentiranja, praćenja i ažuriranja podataka o korisnicima državnih potpora i iznosima tih potpora u nadležnim ustrojstvenim jedinicama, koordinira poslove praćenja državnih potpora i izvještavanja o državnim potporama za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju ključni procesi za financijsko upravljanje iz područja računovodstva i izvještavanja te prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih, daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna iz djelokruga Ministarstva u procesima računovodstva i izvještavanja.

U Sektoru za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore, ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za financijsko-računovodstvene poslove

10.2.2. Služba za financijske analize i državne potpore.

10.2.1. Služba za financijsko-računovodstvene poslove

Članak 158.

Služba za financijsko-računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje propisanih računovodstvenih evidencija, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje, povezivanje s rezervacijama i knjiženje poslovnih događaja, kako onih financiranih sredstvima državnog proračuna tako i projekata financiranih iz drugih izvora. Služba izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna financijska i statistička izvješća, obračun plaća i ostalih isplata dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka po ugovorima o djelu i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza te propisana izvješća o isplatama neoporezivih primitaka djelatnicima Ministarstva, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve zakonom propisane knjigovodstvene evidencije, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa nefinancijske i financijske imovine (inventure), vodi knjigu imovine, izrađuje preglede po vrstama troškova, aktivnostima i projektima Ministarstva, te po izvorima financiranja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju ključni procesi za financijsko upravljanje iz područja računovodstva i izvještavanja te prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih, daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u procesima računovodstva i izvještavanja, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

U Službi za financijsko-računovodstvene poslove ustrojavaju se:

10.2.1.1. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i imovinu

10.2.1.2. Odjel za obračun plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika.

10.2.1.1. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i imovinu

Članak 159.

Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i imovinu obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje propisanih računovodstvenih evidencija, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje, povezivanje s rezervacijama i knjiženje poslovnih događaja, kako onih financiranih sredstvima državnog proračuna tako i projekata financiranih iz drugih izvora. Odjel izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna financijska i statistička izvješća. Odjel obavlja plaćanja svih obveza i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve zakonom propisane knjigovodstvene evidencije, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa nefinancijske i financijske imovine (inventure), vodi knjigu imovine, izrađuje preglede po vrstama troškova, aktivnostima i projektima Ministarstva, te po izvorima financiranja. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama, Odjel izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju ključni procesi za financijsko upravljanje iz područja računovodstva i izvještavanja te prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih, daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u procesima računovodstva i izvještavanja, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

10.2.1.2. Odjel za obračun plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika

Članak 160.

Odjel za obračun plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika obavlja obračun plaća i ostalih isplata dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka po ugovorima o djelu i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza te propisana izvješća o isplatama neoporezivih primitaka djelatnicima Ministarstva, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama, Odjel izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju ključni procesi za financijsko upravljanje iz područja obračuna i isplate plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika te prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih, daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u području obračuna i isplate plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

10.2.2. Služba za financijske analize i državne potpore

Članak 161.

Služba za financijske analize i državne potpore provodi analize financijskih pokazatelja poslovanja i prati stanje zaduženosti trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata iz nadležnosti Ministarstva, koordinira aktivnosti prikupljanja i analize drugih podataka o poslovanju trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata iz nadležnosti Ministarstva, dostavlja informacije o bitnim financijskim pokazateljima rukovodstvu Ministarstva, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama u osiguravanju računovodstveno-financijskih podataka potrebnih za pripremu i realizaciju projekata koji će se financirati iz zajmova međunarodnih financijskih institucija, sudjeluje u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti projekti koji se financiraju sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija u praćenju realizacije tih projekata i zajmova, koordinira izradu izvješća o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, izrađuje objedinjeno izvješće o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, surađuje s Ministarstvom financija, vodi Registar dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti, te povrata državnih potpora, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama iz područja državnih potpora, izrađuje analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti u nadležnosti Ministarstva, surađuje s Ministarstvom financija radi prijave državnih potpora Europskoj komisiji i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama, koordinira poslove praćenja državnih potpora i izvještavanja o državnim potporama za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, koordinira izradu mišljenja na zakonske, podzakonske i druge akte na traženje drugih tijela, obavlja konzultacije s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi izmjene i dopune pravila o državnim potporama, izrađuje izvješća iz područja državnih potpora za Ministarstvo financija i Europsku komisiju, prikuplja i stavlja na raspolaganje informacije i druge dokumente za ponovnu uporabu, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Članak 162.

Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću koordinirano prati europske, međunarodne te nacionalne politike u području nadležnosti Ministarstva te sudjeluje u kreiranju istih, te informira zainteresiranu javnost o svim aspektima rada Ministarstva. Sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu prijedloga nacionalnih stajališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije, prvenstveno u postupku donošenja nove europske pravne stečevine u području nadležnosti Ministarstva te kreiranja europskih politika u navedenim područjima, na razini Ministarstva koordinira praćenje ispunjavanja obveza koje proizlaze iz obveze usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata Europske unije, te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, priprema i objedinjuje dokumente potrebne za sudjelovanje Ministarstva u radu međunarodnih organizacija i platformi te ostvarivanje bilateralnih međunarodnih suradnji. Samostalni sektor izvješćuje javnost o radu Ministarstva, daje odgovore na upite novinara i predstavnika medija, organizira medijsko praćenje rada Ministarstva. U koordinaciji s Kabinetom ministra organizira medijske i javne nastupe ministra i ostalih državnih dužnosnika Ministarstva te priprema protokolarne aktivnosti za potrebe Kabineta ministra. Informira ministra i ostale državne dužnosnike Ministarstva o sadržaju i stavovima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva u okviru analitičkih priloga, prati medijske objave o radu Ministarstva, sadržajno priprema i uređuje internetsku (web) stranicu Ministarstva, s upravama Ministarstva koordinira uređivanje i izdavanje publikacija i drugih informativnih sadržaja te surađuje sa službenicima za odnose s javnošću u tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, odnosno drugim pravnim osobama iz djelokruga rada Ministarstva. Samostalni sektor obavlja poslove vođenja i ažuriranja baza podataka o projektnim aktivnostima Ministarstva, obavlja poslove vezano uz pravo na pristup informacijama te koordinira i provodi postupke savjetovanja sa zainteresiranim javnostima u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. Usklađuje djelovanje temeljem propisa o medijima, propisa o elektroničkim medijima i obavlja ostale poslove vezane uz planiranje, provedbu i nadzor strategije odnosa s javnošću.

U Samostalnom sektoru za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću, ustrojavaju se:

11.1. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

11.2. Služba za odnose s javnošću.

11.1. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Članak 163.

Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu prijedloga nacionalnih stajališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije, prvenstveno u postupku donošenja nove europske pravne stečevine u području nadležnosti Ministarstva te kreiranja europskih politika u navedenim područjima, na razini Ministarstva koordinira praćenje ispunjavanja obveza koje proizlaze iz obveze usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata Europske unije, te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Služba priprema i objedinjuje dokumente potrebne za sudjelovanje Ministarstva u radu međunarodnih organizacija i platformi te ostvarivanje bilateralnih međunarodnih suradnji.

Za obavljanje poslova Službe za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.1.1. Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju

11.1.2. Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije.

11.1.1. Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju

Članak 164.

Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira pripremu i sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta koja usvaja Vlada Republike Hrvatske kao i drugih dokumenata Republike Hrvatske za sastanke radnih skupina u području prometa i telekomunikacija, sastanke Odbora zamjenika Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I) za dosjee u nadležnosti Ministarstva, kao i Vijeća ministara u formatu prometa i telekomunikacija; prati i analizira politike Europske unije u nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu dokumenta kojim se određuju prioritetni dosjei Europske unije za praćenje od strane Republike Hrvatske u područjima u nadležnosti Ministarstva, prati stajališta i aktivnosti institucija i tijela Europske unije i država članica Europske unije vezano uz prioritetne dosjee, te izrađuje dokumente s pregledom stanja spomenutih dosjea za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Odjel na razini Ministarstva priprema i objedinjuje dokumente potrebne za sudjelovanje Ministarstva u radu međunarodnih organizacija i platformi te ostvarivanje bilateralnih međunarodnih suradnji.

11.1.2. Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije

Članak 165.

Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu i prati provedbu dijelova Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u nadležnosti Ministarstva; koordinira aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva radi učinkovitog usvajanja pravne stečevine Europske unije; izrađuje redovita izvješća o provedbi Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; na razini Ministarstva koordinira izvještavanje Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u zakonodavstvo Republike Hrvatske; zaprima i analizira očitovanja ustrojstvenih jedinica Ministarstva o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u zakonodavstvo Republike Hrvatske; koordinira izradu odgovora u postupku zbog povrede prava EU u području nadležnosti Ministarstva te koordinira doprinose Ministarstva radu unutar mehanizama Europske unije vezanih uz jedinstveno europsko tržište, uključujući notifikaciju tehničkih propisa, SOLVIT sustav (neformalni mehanizam rješavanja problema građana koje uzrokuju tijela javne vlasti u drugim državama članicama Europske unije pogrešnom primjenom zakonodavstva Europske unije), informacijski sustav unutarnjeg tržišta (tzv. IMI sustav) i odgovore na upite zaprimljene kroz kontaktnu točku za proizvode).

11.2. Služba za odnose s javnošću

Članak 166.

Služba za odnose s javnošću izvješćuje javnost o radu Ministarstva (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, brifinzi i drugo), daje odgovore i informacije na upite novinara, organizira medijsko praćenje rada Ministarstva, U koordinaciji s Kabinetom ministra organizira medijske i javne nastupe ministra i ostalih državnih dužnosnika Ministarstva te priprema protokolarne aktivnosti za potrebe Kabineta ministra.. Informira ministra i ostale državne dužnosnike Ministarstva o sadržaju i stavovima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva, prati medijske objave o radu Ministarstva, izrađuje dnevni pregled i analizu medijskih objava, sadržajno priprema i uređuje internetsku (web) stranicu Ministarstva, s upravama Ministarstva koordinira uređivanje i izdavanje publikacija i drugih informativnih sadržaja, surađuje s osobama zaduženima za odnose s javnošću u tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, odnosno drugim pravnim osobama iz djelokruga rada Ministarstva, obavlja poslove vođenja baze podataka Samostalne službe, obavlja poslove vezano uz pravo na pristup informacijama te koordinira i provodi postupke savjetovanja sa zainteresiranim javnostima u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva., Usklađuje djelovanje temeljem propisa o medijima, propisa o elektroničkim medijima i obavlja ostale poslove vezane uz planiranje, provedbu i nadzor strategije odnosa s javnošću.

12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 167.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i u institucijama iz nadležnosti Ministarstva, te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva te u institucijama iz nadležnosti Ministarstva. Služba procjenjuje ustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva, obavlja revizije informacijskih sustava, financijske revizije i revizije uspješnosti poslovanja i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje strateške i godišnje planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi, obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije, surađuje s drugim jedinicama unutarnje revizije korisnika proračuna i institucija iz nadležnosti i drugim vanjskim revizijama.

IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 168.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom upravne organizacije u sastavu Ministarstva rukovodi ravnatelj.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom samostalne službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom odsjeka rukovodi voditelj odsjeka.

Radom pododsjeka rukovodi voditelj pododsjeka.

Radom odjeljka rukovodi voditelj odjeljka.

Radom lučke kapetanije rukovodi lučki kapetan, a radom ispostave rukovodi a kapetan ispostave.

Radom nacionalne središnjice rukovodi voditelj službe.

Radom VTS centra rukovodi voditelj odjela.

Članak 169.

Glavni tajnik Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Ravnatelj upravne organizacije u sastavu Ministarstva odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnik sektora u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Lučki kapetan u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu lučka kapetanija nalazi.

Načelnik samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad ministru.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelj službe ustrojene u sektoru u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom i načelniku sektora.

Voditelj službe u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom.

Voditelj službe u sastavu lučke kapetanije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom i lučkom kapetanu.

Kapetan ispostave u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom i lučkom kapetanu.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora.

Voditelj samostalne službe odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelj odjela u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelj odjela u sastavu lučke kapetanije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom, lučkom kapetanu i načelniku službe.

Voditelj odsjeka u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju službe i voditelj u odjela.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora, voditelju službe i voditelju odjela.

Voditelj odjeljka u sastavu Glavnog tajništva, Sektora za ljudske potencijale i upravljanje imovinom, odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora, voditelju službe, voditelju odjela i voditelju pododsjeka.

Voditelj odjeljka u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva, Sektora za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove, odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 170.

Ministar donosi godišnji plan rada najkasnije krajem tekuće godine za iduću godinu.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje tijela državne uprave izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Članak 171.

Radno i uredovno vrijeme Ministarstva uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva vodeći računa o potrebama službe za određene ustrojstvene jedinice.

VI. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 172.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 173.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 70/19) i ovom Uredbom, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 174.

Ministar će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika Ministarstva u roku 60 dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 175.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, br. 76/17, 116/17 i 79/19).

Članak 176.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/61

Urbroj: 50301-05/16-20-8

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale1
2.1.1.1.Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.1.1.2.Odjel za razvoj ljudskih potencijala5
2.1.2.Služba za radno-pravne i opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za radno-pravne poslove5
2.1.2.2.Odjel za opće poslove3
2.1.2.2.1.Pododsjek pisarnice6
2.1.2.2.1.1.Odjeljak pismohrane2
2.1.3.Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom1
2.1.3.1.Odjel upravljanja imovinom3
2.1.3.2.Odjel upravljanja voznim parkom9
2.2.Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za javnu nabavu10
2.2.1.1.Odjeljak skladišta2
2.2.2.Služba za informatiku i komunikacije1
2.2.2.1.Odjel za informatiku5
2.2.2.2.Odjel za komunikacije5
2.2.3.Služba za sigurnost i tehničke poslove1
2.2.3.1.Odjel za sigurnost i obrambene pripreme3
2.2.3.1.1.Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara3
2.2.3.2.Odjel za tehničke poslove5
Glavno tajništvo – ukupno79
3.UPRAVA POMORSTVA1
3.1.Sektor održivog razvoja pomorstva1
3.1.1.Služba za luke i pomorski prijevoz7
3.1.2.Služba za pomorsko dobro1
3.1.2.1.Odjel za upravljanje pomorskim dobrom2
3.1.2.1.1.Odsjek za planiranje i praćenje upravljanja pomorskim dobrom4
3.1.2.2.Odjel za granice pomorskog dobra5
3.2.Sektor za pomorsko gospodarstvo1
3.2.1.Služba za koncesije1
3.2.1.1.Odjel za pripremu i praćenje koncesija5
3.2.1.2.Odjel za nadzor5
3.2.2.Služba za financijsko planiranje i pripremu plaćanja7
3.2.3.Služba za zakonodavstvo7
Uprava pomorstva – ukupno47
4.UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE1
4.1.Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde1
4.1.1.Služba za tehničke standarde hrvatske flote8
4.1.2.Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra8
4.2.Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša1
4.2.1.Služba za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša1
4.2.1.1.Odjel za sigurnost prometa, traganje i spašavanje5
4.2.1.2.Odjel za zaštitu okoliša5
4.2.2.Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)14
4.2.2.1.VTS centar Split11
4.2.2.2.VTS centar Dubrovnik7
4.2.3.Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)12
4.3.Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove1
4.3.1.Služba za pomorce i brodarce8
4.3.2.Služba za upisnike i očevidnike8
4.3.3.Služba stručno-tehničkih poslova8
4.4.Lučka kapetanija Pula1
4.4.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja9
4.4.2.Odjel za inspekcijske poslove4
4.4.3.Odjel za pravne poslove5
4.4.4.Odjel za upravne poslove7
4.4.5.Ispostava Umag4
4.4.6.Ispostava Novigrad2
4.4.7.Ispostava Poreč4
4.4.8.Ispostava Rovinj3
4.4.9.Ispostava Raša2
4.4.10.Ispostava Rabac1
4.5.Lučka kapetanija Rijeka1
4.5.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja16
4.5.2.Odjel za inspekcijske poslove7
4.5.3.Odjel za pravne poslove9
4.5.4.Odjel za upravne poslove11
4.5.5.Ispostava Opatija1
4.5.6.Ispostava Bakar2
4.5.7.Ispostava Crikvenica2
4.5.8.Ispostava Krk1
4.5.9.Ispostava Punat3
4.5.10.Ispostava Cres2
4.5.11.Ispostava Rab4
4.5.12.Ispostava Mali Lošinj4
4.5.13.Ispostava Omišalj2
4.5.14.Ispostava Novi Vinodolski3
4.5.15.Ispostava Baška1
4.5.16.Ispostava Šilo1
4.5.17.Ispostava Mošćenička Draga1
4.5.18.Ispostava Kraljevica1
4.5.19.Ispostava Malinska1
4.5.20.Ispostava Susak1
4.5.21.Ispostava Nerezine1
4.5.22.Ispostava Lopar1
4.5.23.Ispostava Unije1
4.6.Lučka kapetanija Senj1
4.6.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja5
4.6.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.6.3.Odjel za pravne poslove3
4.6.4.Ispostava Sveti Juraj1
4.6.5.Ispostava Jablanac1
4.6.6.Ispostava Karlobag1
4.6.7.Ispostava Novalja2
4.7.Lučka kapetanija Zadar1
4.7.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja11
4.7.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.7.3.Odjel za pravne poslove7
4.7.4.Odjel za upravne poslove7
4.7.5.Ispostava Biograd n/M2
4.7.6.Ispostava Sali2
4.7.7.Ispostava Preko1
4.7.8.Ispostava Pag1
4.7.9.Ispostava Starigrad Paklenica2
4.7.10.Ispostava Silba1
4.7.11.Ispostava Ist1
4.7.12.Ispostava Novigrad1
4.7.13.Ispostava Božava1
4.8.Lučka kapetanija Šibenik1
4.8.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja15
4.8.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.8.3.Odjel za pravne poslove5
4.8.4.Odjel za upravne poslove6
4.8.5.Ispostava Murter2
4.8.6.Ispostava Tisno1
4.8.7.Ispostava Vodice2
4.8.8.Ispostava Primošten1
4.8.9.Ispostava Rogoznica2
4.9.Lučka kapetanija Split1
4.9.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja17
4.9.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.9.3.Odjel za pravne poslove8
4.9.4.Odjel za upravne poslove10
4.9.5.Ispostava Trogir3
4.9.6.Ispostava Makarska3
4.9.7.Ispostava Milna2
4.9.8.Ispostava Supetar1
4.9.9.Ispostava Stari Grad2
4.9.10.Ispostava Jelsa1
4.9.11.Ispostava Vis2
4.9.12.Ispostava Hvar3
4.9.13.Ispostava Omiš1
4.9.14.Ispostava Rogač1
4.9.15.Ispostava Sumartin1
4.9.16.Ispostava Bol1
4.9.17.Ispostava Sućuraj1
4.9.18.Ispostava Komiža1
4.9.19.Ispostava Kaštela1
4.10.Lučka kapetanija Ploče1
4.10.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja8
4.10.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.10.3.Odjel za pravne poslove3
4.10.4.Odjel za upravne poslove3
4.10.5.Ispostava Metković1
4.11.Lučka kapetanija Dubrovnik1
4.11.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja15
4.11.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.11.3.Odjel za pravne poslove6
4.11.4.Odjel za upravne poslove5
4.11.5.Ispostava Orebić1
4.11.6.Ispostava Korčula4
4.11.7.Ispostava Vela Luka2
4.11.8.Ispostava Lastovo3
4.11.9.Ispostava Cavtat3
4.11.10.Ispostava Slano1
4.11.11.Ispostava Ston1
4.11.12.Ispostava Trstenik1
4.11.13.Ispostava Sobra1
4.11.14.Ispostava Trpanj1
4.11.15.Ispostava Gradska Luka1
4.11.16.Ispostava Komolac1
4.12.Lučka kapetanija Sisak1
4.12.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja5
4.12.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.12.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.13.Lučka kapetanija Osijek1
4.13.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja6
4.13.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.13.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.13.4.Ispostava Varaždin1
4.14.Lučka kapetanija Slavonski Brod1
4.14.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja5
4.14.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.14.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.15.Lučka kapetanija Vukovar1
4.15.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja6
4.15.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.15.3.Odjel za upravnopravne poslove3
Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno503
5.UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE1
5.1.Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova1
5.1.1.Služba pravnih poslova8
5.1.2.Služba međunarodnih i EU poslova7
5.2.Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova1
5.2.1.Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova8
5.2.2.Služba plovidbenih poslova i brodarstva8
Uprava unutarnje plovidbe – ukupno34
6.UPRAVA ZA CESTOVNU I ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU1
6.1.Sektor za financiranje i podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture1
6.1.1.Služba za financiranje i koncesije8
6.1.2.Služba za podršku projektima cestovne i željezničke infrastrukture8
6.2.Sektor za praćenje i razvoj cestovne i željezničke infrastrukture1
6.2.1.Služba za cestovnu infrastrukturu8
6.2.2.Služba za željezničku infrastrukturu7
Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu – ukupno34
7.UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE1
7.1.Sektor zračnog prometa1
7.1.1.Služba pravnih i gospodarskih poslova1
7.1.1.1.Odjel pravnih i prekršajnih poslova5
7.1.1.2.Odjel gospodarskih poslova5
7.1.1.3.Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata5
7.1.2.Služba međunarodnih poslova7
7.2.Sektor elektroničkih komunikacija i pošte1
7.2.1.Služba elektroničkih komunikacija1
7.2.1.1.Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama5
7.2.1.2.Odjel pravnih i međunarodnih poslova5
7.2.2.Služba poštanskih usluga1
7.2.2.1.Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama5
7.2.2.2.Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova5
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno48
8.UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE1
8.1.Sektor cestovnog prometa1
8.1.1.Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari1
8.1.1.1.Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice5
8.1.1.2.Odjel za prijevoz opasnih tvari5
8.1.2.Služba cestovnog prometa1
8.1.2.1.Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu5
8.1.2.2.Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu5
8.1.2.3.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
8.2.Sektor željezničkog i intermodalnog prometa1
8.2.1.Služba za željeznički promet i žičare1
8.2.1.1.Odjel za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa5
8.2.1.2.Odjel za željeznički prijevoz i žičare5
8.2.2.Služba za intermodalni promet1
8.2.2.1.Odjel za intermodalni prijevoz tereta5
8.2.2.2.Odjel za integrirani prijevoz putnika5
8.3.Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta1
8.3.1.Služba inspekcije cestovnog prijevoza1
8.3.1.1.Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb15
8.3.1.2.Odjel za mobilne inspekcijske nadzore7
8.3.1.3.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split12
8.3.1.4.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka5
8.3.1.5.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek6
8.3.2.Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara1
8.3.2.1.Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara6
8.3.2.2.Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta6
8.4.Služba za pravne i opće poslove7
Uprava kopnenog prometa i inspekcije – ukupno119
9.UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE1
9.1.Sektor za upravljanje Operativnim programom1
9.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvještavanje1
9.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna5
9.1.1.2.Odjel za financijske kontrole i izvještavanje5
9.1.2.Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti1
9.1.2.1.Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa5
9.1.2.2.Odjel za horizontalne aktivnosti6
9.2.Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata1
9.2.1.Služba za strateško planiranje i razvoj projekata1
9.2.1.1.Odjel za strateško planiranje5
9.2.1.2.Odjel za razvoj projekata5
9.2.2.Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje1
9.2.2.1.Odjel za pripremu poziva5
9.2.2.2.Odjel za odabir projekata i ugovaranje5
9.2.3.Služba za praćenje provedbe projekata1
9.2.3.1.Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima5
9.2.3.2.Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu5
Uprava za EU fondove i strateško planiranje – ukupno59
10.UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE1
10.1.Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole1
10.1.1.Služba za planiranje i izvršavanje proračuna1
10.1.1.1.Odjel za planiranje proračuna5
10.1.1.2.Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje5
10.1.2.Služba za financijsko upravljanje i kontrole7
10.2.Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore1
10.2.1.Služba za financijsko-računovodstvene poslove1
10.2.1.1.Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i imovinu7
10.2.1.2.Odjel za obračun plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika6
10.2.2.Služba za financijske analize i državne potpore7
Uprava za proračun i financije – ukupno42
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU1
11.1.Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju1
11.1.1.Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju7
11.1.2.Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije6
11.2.Služba za odnose s javnošću7
Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću – ukupno22
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO1008