Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1826

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 2.

U sastavu Ministarstva ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Samostalni sektor za javnu nabavu

4. Uprava za pravne i stambene poslove

5. Uprava za zatočene i nestale

6. Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

7. Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

8. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra obavlja protokolarne poslove; poslove iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja; poslove u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama; poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; poslove u vezi odnosa s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave; poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru; poslove u vezi s evidencijom i pohranom klasificiranih podataka; poslove stručne i administrativne podrške ministru te druge poslove u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja za ministra.

Kabinet ministra koordinira multilateralnu i bilateralnu međunarodnu suradnju Ministarstva s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama u inozemstvu, koja nije u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Kabinet ministra koordinira poslove u vezi sa sjednicama Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima; priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva ministar; izrađuje zaključke i brine se o njihovom izvršavanju; koordinira provedbu politika iz djelokruga više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu te tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; daje mišljenja o ugovorima i sporazumima te o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa drugih tijela državne uprave u odnosu na pitanja koja nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; prati statusna stanja državnih dužnosnika, službenika i namještenika; izrađuje nacrte akata o pravima državnih službenika i namještenika iz kolektivnog ugovora; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo i ažurira podatke u istom; izrađuje ugovore o povjeravanju poslova vanjskim pružateljima usluga i vodi evidenciju o istima; obavlja prijavu i odjavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za državne službenike, namještenike, osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osobe za pružanje njege i pomoći HRVI iz Domovinskog rata I skupine; postupa u predmetima vezanim za prijam u hrvatsko državljanstvo; skrbi o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, izrađuje i provodi planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala; realizira strategije i mjere vezano za planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuju prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva, te mišljenja i očitovanja o načinu primjene tih propisa; prati zakonodavstvo Europske unije koje se odnosi na djelokrug Ministarstva; provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja propisa; izrađuje odgovore na prijedloge odnosno zahtjeve za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i suglasnosti drugih propisa s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom za propise iz djelokruga Ministarstva; provodi Prethodnu procjenu, izrađuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva i provodi postupak procjene učinaka propisa; prati praksu Europskog suda za ljudska prava te zakonodavstvo Europske unije te s tim u vezi obavlja poslove koji se odnose na usklađenje propisa iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na područje tajnosti podataka i područje informacijske sigurnosti, uredskog poslovanja, zaštite na radu i tehničkih poslova; obavlja poslove vezane uz stjecanje, uporabu i održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljenih na korištenje Ministarstvu te s tim u vezi priprema procedure i predlaže određene sigurnosne mjere te izrađuje nacrte ugovora o najmu navedenih prostora; nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera; osigurava i nadzire obavljanje analitičko-planskih, obračunskih, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova; izrađuje prijedlog financijskog plana Ministarstva, preraspodjele i izmjene financijskog plana i propisana financijska izvješća; obavlja poslove proračunskog računovodstva i koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice; obavlja poslove platnog prometa te priprema isplate korisnicima trajnih prava na temelju zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi; koordinira poslove vezane za razvoj financijskog upravljanja te uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima po programima koje provode upravne organizacije Ministarstva; nadzire rad informacijskog sustava i predlaže mjere za unapređenje; nadzire tekuće održavanje informatičke opreme te održavanje operativnog i mrežnog sustava Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

2.2. Sektor za normativne i opće poslove

2.3. Sektor za proračun, financije, analitiku i informatizaciju.

2.1. Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

Članak 5.

Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale daje mišljenja o ugovorima i sporazumima u predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja za tijela javne vlasti u svim predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; organizira i koordinira izradu godišnjeg plana rada Ministarstva; obavlja prijavu i odjavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za državne službenike, namještenike, osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osobe za pružanje njege i pomoći HRVI iz Domovinskog rata I skupine; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske; obavlja upravne poslove koji se odnose na postupanje po pravnim lijekovima u predmetima iz djelokruga Sektora i poslove vezane za povrede službene dužnosti.

Sektor prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; prati statusna stanja državnih dužnosnika, službenika i namještenika; izrađuje nacrte akata o pravima državnih službenika i namještenika iz kolektivnog ugovora; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo i ažurira podatke u istom; izrađuje ugovore o povjeravanju poslova vanjskim pružateljima usluga i vodi evidencije o istima; izrađuje nacrte prijedloga odluka, sporazuma, rješenja, ugovora i drugih pismena iz svog djelokruga; postupa u predmetima vezanim za prijam u hrvatsko državljanstvo.

Sektor planira zapošljavanje, stručno usavršavanje i osposobljavanje, prati razvoj i napredovanje ljudskih potencijala te pruža stručnu podršku rukovodećim službenicima u planiranju i razvoju ljudskih potencijala; provodi postupak odabira kandidata za državnu službu, pruža stručnu pomoć u postupku ocjenjivanja rada i učinkovitosti; obavlja upravne poslove vezane za prijam, raspored, premještaj i prestanak službe državnih službenika i namještenika, te postupanje po pravnim lijekovima u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike.

Sektor utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima i prati ih. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za organizacijske poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za organizacijske i radno-pravne poslove

2.1.2. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima.

2.1.1. Služba za organizacijske i radno-pravne poslove

Članak 6.

Služba za organizacijske i radno-pravne poslove daje mišljenja o ugovorima i sporazumima u predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja za tijela javne vlasti u svim predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; odgovara na predstavke fizičkih i pravnih osoba u svim predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje godišnji plan rada Ministarstva temeljem prijedloga planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje osobe za pružanje njege i pomoći HRVI iz Domovinskog rata I skupine; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske; obavlja upravne poslove koji se odnose na postupanje po pravnim lijekovima u predmetima iz djelokruga Službe i poslove vezane za povrede službene dužnosti.

Služba prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; prati statusna stanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika; izrađuje nacrte akata o pravima državnih službenika i namještenika iz kolektivnog ugovora; donosi Plan korištenja godišnjih odmora i rješenja o godišnjem odmoru; koordinira provedbu politika i odluka o pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo i ažurira sve podatke vezane uz radno-pravni status službenika i namještenika u istome; izrađuje nacrte prijedloga odluka, sporazuma, rješenja, ugovora i drugih pismena kojima je temelj državna služba i radni odnosi službenika i namještenika; izrađuje nacrte ugovora o povjeravanju poslova vanjskim pružateljima usluga i vodi evidenciju istih; postupa u predmetima vezanim za prijam u hrvatsko državljanstvo. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.1.2. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 7.

Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima priprema prijedlog plana prijma u državnu službu; obavlja poslove vezane uz postupak izbora kandidata radi prijma u državnu službu te praćenja probnog rada; obavlja administrativne poslove vezane uz polaganje državnog stručnog ispita; obavlja upravne poslove vezane za prijam, raspored, napredovanje, premještaj i prestanak službe državnih službenika i namještenika te za postupanje po pravnim lijekovima u predmetima iz djelokruga Službe; priprema prijedlog plana prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa; obavlja prijavu i odjavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za državne službenike i namještenike te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje nacrte prijedloga odluka za sklapanje studentskih ugovora te obavlja ostale poslove vezane uz angažiranje studenata za rad; priprema plan izobrazbe i vodi evidencije o izvršenoj izobrazbi; prati programe stručnog usavršavanja i o istima informira službenike; prati razvoj ljudskih potencijala te pruža stručnu podršku rukovodećim službenicima u planiranju i razvoju ljudskih potencijala; pruža stručnu pomoć rukovodećim službenicima u provedbi postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika i namještenika te izrađuje nacrte rješenja o ocjeni; vodi osobne očevidnike i izrađuje prijedlog plana rada za svoj djelokrug. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.2. Sektor za normativne i opće poslove

Članak 8.

Sektor za normativne i opće poslove izrađuje nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Ministarstva; prati propise iz djelokruga drugih ministarstava koji se odnose na pripadnike braniteljske i stradalničke populacije te s tim u vezi surađuje i s drugim nadležnim tijelima; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata drugih tijela državne uprave koji se odnose na djelokrug Ministarstva; izrađuje prijedlog programa za stručna savjetovanja i provodi savjetovanja, edukacije i tematske tribine u svezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; organizira edukaciju prvostupanjskih tijela koji primjenjuju propise iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja koja se odnose na primjenu zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva a koja nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje odgovore na prijedloge odnosno zahtjeve za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i suglasnosti drugih propisa s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom za propise iz djelokruga Ministarstva; provodi Prethodnu procjenu, izrađuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva i provodi postupak procjene učinaka propisa.

Sektor prati praksu Europskog suda za ljudska prava te zakonodavstvo Europske unije te s tim u vezi obavlja poslove koji se odnose na usklađenje propisa iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije; prati i koordinira poslove vezane za postupak savjetovanja s dionicima zainteresirane javnosti u postupcima donošenja zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga.

Sektor obavlja poslove koji se odnose na područje tajnosti podataka i područje informacijske sigurnosti, uredskog poslovanja, zaštite na radu i tehničkih poslova; nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera; obavlja poslove vezane za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na radu; obavlja poslove vezane uz stjecanje, uporabu i održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljenih na korištenje Ministarstvu te s tim u vezi priprema procedure, predlaže određene sigurnosne mjere te izrađuje nacrte ugovora o najmu navedenih prostora u kojima će se osigurati i prostori za rad Centara za psihosocijalnu pomoć; utvrđuje i procjenjuje učinke i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za normativne i opće poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za normativne poslove

2.2.2. Služba za sigurnosne i opće poslove.

2.2.1. Služba za normativne poslove

Članak 9.

Služba za normativne poslove izrađuje nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa i akata iz djelokruga Ministarstva; prati sve propise iz djelokruga drugih ministarstava koja se odnose na pripadnike braniteljske i stradalničke populacije te s tim u vezi surađuje i s drugim nadležnim tijelima; izrađuje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa i prijedloga drugih akata drugih tijela državne uprave koji se odnose na djelokrug Ministarstva, te izrađuje mišljenja i očitovanja o načinu primjene propisa kojima se uređuju prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; prati stanje u primjeni i provedbi propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedlog programa za stručna savjetovanja i provodi savjetovanja, edukacije i tematske tribine u svezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; organizira edukaciju službenih osoba prvostupanjskih tijela koji primjenjuju propise iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja koja se odnose na primjenu zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva a koja nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje odgovore na prijedloge odnosno zahtjeve za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i suglasnosti drugih propisa s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom za propise iz djelokruga Ministarstva; provodi Prethodnu procjenu, izrađuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva i provodi postupak procjene učinaka propisa.

Služba prati praksu Europskog suda za ljudska prava te zakonodavstvo Europske unije te s tim u vezi obavlja poslove koji se odnose na usklađenje propisa iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije; prati i koordinira poslove vezane za postupak savjetovanja s dionicima zainteresirane javnosti u postupcima donošenja zakona i drugih propisa.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje i procjenjuje učinke i vjerojatnost rizika te postupa po rizicima; predlaže godišnji plan rada Službe s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.2.2. Služba za sigurnosne i opće poslove

Članak 10.

Služba za sigurnosne i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na područje tajnosti podataka i područje informacijske sigurnosti, uredskog poslovanja, zaštite na radu i tehničkih poslova; provodi interni nadzor nad primjenom mjera i standarda informacijske sigurnosti u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, obavlja poslove sigurnosnog informiranja osoba koje postupaju s klasificiranim podacima; nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera; obavlja poslove iz područja uredskog poslovanja u Ministarstvu, poslove koji se odnose na primitak i dostavu pošte, razvrstavanje akata na upravne i neupravne akte, raspoređivanje akata na nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice, otpremu i arhiviranje akata; obavlja poslove zaštite i čuvanja arhivskog i dokumentarnog gradiva; obavlja poslove organizacije i provedbe zaštite na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom; provodi mjere zaštite zdravlja na radu i poslove zaštite radnog okoliša kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa; provodi programe osposobljavanja službenika i namještenika za rad na siguran način; organizira ispitivanja sredstava rada; vrši nadzor nad provođenjem i poštivanjem propisanih postupaka iz područja zaštite na radu; obavlja poslove vezane uz stjecanje, uporabu i održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljenih na korištenje Ministarstvu te s tim u vezi priprema procedure i predlaže određene sigurnosne mjere; osigurava poslovne prostore za potrebe rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te potrebnog arhivskog prostora; izrađuje ugovore o najmu poslovnih prostora Ministarstva u kojima će se osigurati i prostori za rad Centara za psihosocijalnu pomoć; obavlja poslove u vezi s upotrebom voznog parka i osiguravanjem prijevoza za službene potrebe; obavlja poslove dostave pošte koja zahtijeva osobnu dostavu i hitnu dostavu za područje županije te obavlja druge opće, tehničke i pomoćne poslove; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svog djelokruga.

Služba utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima i prati ih. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Službi za sigurnosne i opće poslove ustrojavaju se:

2.2.2.1. Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje

2.2.2.2. Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove.

2.2.2.1. Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje

Članak 11.

Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje obavlja poslove koji se odnose na područje informacijske sigurnosti i područje tajnosti podataka, provodi interni nadzor nad primjenom mjera i standarda informacijske sigurnosti u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, obavlja poslove sigurnosnog informiranja osoba koje postupaju s klasificiranim podacima; nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera; daje upute iz područja uredskog poslovanja te zaštite i čuvanja arhivskog i dokumentarnog gradiva, obavlja poslove iz područja uredskog poslovanja Ministarstva koji se odnose na prijam i dostavu pošte, obavlja razvrstavanje akata na upravne i neupravne akte, evidentiranje pošte i urudžbiranje, raspoređivanje akata na nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice, otpremu i arhiviranje; prema potrebi organizira edukacije za nove djelatnike Ministarstva o uredskom poslovanju; obavlja otpremu klasificirane pošte putem dostavljača; izrađuje akte za donošenje rješenja o suglasnosti za izradu i uništenje pečata s grbom Republike Hrvatske za potrebe Ministarstva; vodi evidenciju poništenja starih pečata, štambilja i natpisnih ploča Ministarstva; vodi evidenciju zaduživanja i razduživanja službenih pečata i štambilja te pokreće postupak izrade novih; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svog djelokruga.

Odjel utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima i prati ih. Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.2.2.2. Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove

Članak 12.

Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu zaštite na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom; provodi mjere zaštite zdravlja na radu i poslove zaštite radnog okoliša kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa; u suradnji s nadležnim institucijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje procjenu rizika na radu; provodi programe osposobljavanja državnih službenika, namještenika i osoba na radu za rad na siguran način; organizira ispitivanja sredstava rada; vrši nadzor nad provođenjem i poštivanjem propisanih postupaka iz područja zaštite na radu; obavlja sigurnosne poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu (cjelovitu) zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva te s tim u vezi priprema procedure i predlaže određene sigurnosne mjere; osigurava poslovne prostore za potrebe rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te potrebnog arhivskog prostora; izrađuje ugovore o najmu poslovnih prostora Ministarstva u kojima će se osigurati i prostori za rad Centara za psihosocijalnu pomoć; planira, organizira i provodi radnje za provođenje protupožarne zaštite i zaštite okoliša; provodi programe osposobljavanja iz zaštite od požara; obavlja poslove osiguranja svih materijalno-tehničkih pretpostavki za rad iz djelokruga; nadzire izvršavanje poslova čišćenja i održavanja energetskih postrojenja, održavanja opreme i sredstava za rad u Ministarstvu; obavlja poslove u vezi s upotrebom voznog parka i osiguravanjem prijevoza za službene potrebe; obavlja poslove dostave pošte koja zahtijeva osobnu dostavu i hitnu dostavu za područje županije, obavlja druge tehničke i pomoćne poslove; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svog djelokruga.

Odjel utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima i prati ih. Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.3. Sektor za proračun, financije, analitiku i informatizaciju

Članak 13.

Sektor za proračun, financije, analitiku i informatizaciju koordinira aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna i svih financijskih i provedbenih programa potrebnih za osiguranje sredstava za provedbu programa i aktivnosti iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge preraspodjela i izmjena financijskog plana i propisana financijska izvješća; obavlja administrativne poslove vezane uz potporu procesima i poslovima iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na analitičko-planske, obračunske i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za potrebe Ministarstva.

Sektor koordinira izradu provedbenih programa Ministarstva, koordinira poslove vezane za razvoj financijskog upravljanja, izradu popisa poslovnih procesa u Ministarstvu, njihov opis i procjenu rizika, ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; pruža savjete i potporu rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; vodi interne evidencije o troškovima i mjestima nastanka troška te uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima po programima.

Sektor obavlja poslove proračunskog računovodstva i koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice; obavlja poslove platnog prometa; priprema isplate korisnicima prava temeljem zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi; obračunava i isplaćuje plaće i naknade, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga; izrađuje interne akte kojima se uređuju poslovi iz proračunskog ciklusa.

Sektor analizira, predlaže, prihvaća i uvodi nove sustave i povezuje odvojene sustave u cjelinu, a u svrhu informatizacije Ministarstva; analizira resurse informatičkog sustava i sustava Ministarstva u cjelini; procjenjuje i upravlja rizicima vezanim uz informatički sustav i pojedine poslovne procese; klasificira poslovne procese s obzirom na njihovu važnost; brine oko planiranja, izgradnje, kontinuirane upotrebe i održavanja informatičke infrastrukture; nadograđuje informacijski sustav u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika; predlaže i primjenjuje provedbu mjera informacijske sigurnosti, pruža tehničku podršku uvođenju novih IT rješenja i e-usluga u skladu sa Strategijom e-Hrvatska 2020; evidentira i nadgleda sistemske zapise; planira odgovore na incidente i upravlja incidentima.

Sektor osigurava sistemske funkcije informatičke infrastrukture za informatizaciju poslovnih funkcija; kreira sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži (korisnička imena, zaporke, dozvole i slično); instalira operativne sustave i aplikativni softver na servere i radne stanice, upravlja logičkim i upravljačkim kontrolama pristupa koji se sastoji od procesa upravljanja korisničkim pristupom, pregleda korisničkog pristupa, upravljanja privilegiranim pravima pristupa, sigurnosnih postavki i kontrole mrežnog pristupa; upravlja pričuvnom pohranom informatičkih podataka; administrira postojeće baze podataka, održava i unapređuje postojeće korisničke programe; radi izvješća po posebnim zahtjevima korisnika, razmjenjuje i obrađuje podatke s drugim tijelima državne uprave, priprema podatke za objavljivanje na mrežnim stranicama; priprema i obrađuje podatke za isplatu trajnih prava. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za proračun, financije, analitiku i informatizaciju ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za plan i analizu

2.3.2. Služba za računovodstvene poslove

2.3.3. Služba za analitiku i informatizaciju.

2.3.1. Služba za plan i analizu

Članak 14.

Služba za plan i analizu obavlja poslove koji se odnose na: analitičko-planske, unutarnje kontrole, koordinacijske, operativne i druge poslove vezane uz državni proračun i financiranje Ministarstva.

Služba priprema upute za izradu proračuna Ministarstva i proračunskih korisnika u skladu sa smjernicama i projekcijama fiskalne politike, koordinira aktivnostima prilikom pripreme prijedloga financijskog plana Ministarstva i svih financijskih dokumenata, koordinira izradu provedbenih programa Ministarstva, kao i izvješćivanja o ostvarenim rezultatima poslovanja iz Godišnjeg plana rada i pokazateljima iz provedbenih programa; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; pruža savjete i potporu rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola.

U okviru svog djelokruga, Služba koordinira poslove vezane za razvoj financijskog upravljanja, vodi interne evidencije o troškovima i mjestima nastanka troška, te uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima po programima.

Služba sudjeluje u razvoju sustava prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenja realizacije proračunskih sredstava, priprema Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka za sve prijedloge akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje pisane interne akte kojima se uređuju poslovi iz proračunskog ciklusa kao što su planiranje, izrada financijskih planova, obrada i kolanje dokumentacije, priprema izvješća. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.3.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 15.

Služba za računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na proračunsko računovodstvo i vođenje pomoćnih analitičkih knjigovodstvenih evidencija; brine o zakonitoj primjeni materijalno-financijskih propisa; priprema isplate korisnicima prava temeljem zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi; obavlja poslove platnog prometa, izrađuje propisana tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća te izrađuje konsolidirana izvješća Ministarstva i proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti; na temelju dostavljenih naloga za plaćanje provodi prethodnu kontrolu namjenskog trošenja proračunskih sredstava odobrenih proračunom; koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice.

Služba vodi zakonom propisane poslovne knjige i pomoćne evidencije, evidentira sve novčane transakcije i poslovne događaje, vodi blagajničko poslovanje, obavlja obračun i isplatu plaća i naknada, obračun i isplatu dnevnica i drugih troškova za službena putovanja, troškove prijevoza na posao i s posla i svih drugih prava sukladno kolektivnom ugovoru, obavlja formalnu, računsku i suštinsku kontrolu računa, kontira, plaća i knjiži sve rashode i izdatke.

Služba priprema podatke za godišnji popis imovine, obveza i potraživanja i evidentira rezultate popisa, usklađuje stvarno stanje s knjigovodstvenim evidencijama, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.3.3. Služba za analitiku i informatizaciju

Članak 16.

Služba za analitiku i informatizaciju analizira, predlaže, prihvaća i uvodi nove sustave i povezuje odvojene sustave u cjelinu, a u svrhu informatizacije Ministarstva; analizira resurse informatičkog sustava i sustava Ministarstva u cjelini; procjenjuje i upravlja rizicima vezanim uz informatički sustav i pojedine poslovne procese; klasificira poslovne procese s obzirom na njihovu važnost; brine oko planiranja, izgradnje, kontinuirane upotrebe i održavanja informatičke infrastrukture; nadograđuje informacijski sustav u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika; predlaže i primjenjuje provedbu mjera informacijske sigurnosti, pruža tehničku podršku uvođenju novih IT rješenja i e-usluga u skladu sa Strategijom e-Hrvatska 2020; evidentira i nadgleda sistemske zapise; planira odgovore na incidente i upravlja incidentima.

Služba osigurava sistemske funkcije informatičke infrastrukture za informatizaciju poslovnih funkcija; kreira sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži (korisnička imena, zaporke, dozvole i slično); instalira operativne sustave i aplikativni softver na servere i radne stanice, upravlja logičkim i upravljačkim kontrolama pristupa koji se sastoji od procesa upravljanja korisničkim pristupom, pregleda korisničkog pristupa, upravljanja privilegiranim pravima pristupa, sigurnosnih postavki i kontrole mrežnog pristupa; upravlja pričuvnom pohranom informatičkih podataka; administrira postojeće baze podataka, održava i unapređuje postojeće korisničke programe; radi izvješća po posebnim zahtjevima korisnika, razmjenjuje i obrađuje podatke s drugim tijelima državne uprave, priprema podatke za objavljivanje na mrežnim stranicama.

Služba obrađuje podatke za isplatu trajnih prava, priprema mjesečne datoteke za isplatu istih prema poslovnim bankama, izrađuje redovita mjesečna, periodična izvješća, kao i po potrebi posebna izvješća na zahtjev korisnika; surađuje s poslovnim bankama vezano za ispravljanje pogrešnih podataka korisnika trajnih prava bitnih za tekuću isplatu. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU

Članak 17.

Samostalni sektor za javnu nabavu provodi postupke nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu kao i provođenje postupaka javne nabave; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno propisima iz područja javne nabave; daje tehničku i stručnu podršku članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji sudjeluju u provođenju postupaka javne nabave; priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; obavlja kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave; prikuplja i objedinjuje iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; koordinira suradnju sa tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuje na mrežnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave; izrađuje popis poslovnih procesa, njihov opis i procjenu rizika iz svog djelokruga, ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika.

Samostalni sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima nabave i ugovaranja roba, radova i usluga koji su sufinancirani iz fondova Europske unije što obuhvaća jednostavnu nabavu kao i provedbu postupaka javne nabave, pripremu i izradu ugovora, pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Samostalni sektor prikuplja potrebe za nabavu roba, radova i usluga koji su sufinancirani iz fondova Europske unije i objedinjuje u plan nabave Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva i prati da se realizacija Plana nabave usklađuje s planiranim financijskim sredstvima i namjenom istih, analizira i prati izvršavanje ugovornih obveza u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, te u okviru svog djelokruga osigurava revizorski trag o izvršenju preuzetih ugovornih obveza. Samostalni sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Samostalnom sektoru za javnu nabavu ustrojavaju se:

3.1. Služba za javnu nabavu i ugovaranje

3.2. Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza.

3.1. Služba za javnu nabavu i ugovaranje

Članak 18.

Služba za javnu nabavu i ugovaranje provodi postupke nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu kao i provođenje postupaka javne nabave; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno propisima iz područja javne nabave; samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama i/ili vanjskim suradnicima priprema tehničke specifikacije predmeta nabave iz svog djelokruga; izrađuje dokumentacije o nabavi u postupcima javne nabave, sve druge propisane akte i priprema obrasce objave za Elektronički oglasnik javne nabave; daje tehničku i stručnu podršku članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji sudjeluju u provođenju postupaka javne nabave; priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; obavlja kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga i surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba provodi nabavu roba, radova i usluga koji su sufinancirani iz fondova Europske unije što obuhvaća jednostavnu nabavu kao i provedbu postupaka javne nabave, pripremu i izradu ugovora. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

3.2. Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza

Članak 19.

Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza prikuplja i objedinjava iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; obavlja kontrolu da se nabava odvija sukladno Planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene istih; koordinira suradnju sa tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; provodi procedure ugovaranja definirane okvirnim sporazumima koje sklapa tijelo državne uprave zaduženo za poslove središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; obavlja kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; izrađuje popis poslovnih procesa, njihov opis i procjenu rizika iz svog djelokruga, te sudjeluje u procesu uspostave unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ažuriranju dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga i surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba prikuplja potrebe za nabavu roba, radova i usluga koji su sufinancirani iz fondova Europske unije i objedinjuje u plan nabave Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva i prati da se realizacija Plana nabave usklađuje s planiranim financijskim sredstvima i namjenom istih. Služba analizira i prati izvršavanje ugovornih obveza u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama te u okviru svog djelokruga osigurava revizorski trag o izvršenju preuzetih ugovornih obveza. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4. UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

Članak 20.

Uprava za pravne i stambene poslove rješava u upravnim stvarima u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u predmetima iz djelokruga Ministarstva; poduzima radnje u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; postupa po predstavkama te pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz svog djelokruga; vodi evidencije o ostvarenim statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te druge evidencije o poslovima iz svog djelokruga i izdaje potvrde na temelju službenih podataka iz tih evidencija; izrađuje mišljenja na ugovore, sporazume i druge akte te odgovore na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; obavlja upravni nadzor i kontrolu zakonitosti ostvarenih prava i postupa po prijavama fizičkih i pravnih osoba sukladno propisima iz djelokruga Ministarstva; surađuje s nadležnim tijelima na provjeri dokumentacije relevantne za priznavanje određenog statusa i prava, poslovima kriminalističke obrade te u postupcima dodatne kontrole zakonitosti ostvarenih prava korisnika.

Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u upravljanju i raspolaganju dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz djelokruga Ministarstva.

Uprava obavlja poslove stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno zakonu kojim se uređuju prava o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; daje pravna mišljenja na nacrte ugovora o stjecanju i otuđenju nekretnina iz djelokruga Uprave; vodi evidencije o stambenim jedinicama pod upravljanjem Ministarstva; gospodari stambenim jedinicama; prati namjensko korištenje sredstava odnosno dodijeljenih stanova i s tim u svezi poduzima odgovarajuće radnje.

Uprava sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njezin djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada Ministarstva s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava za ostvarenje programa iz svog djelokruga. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za pravne i stambene poslove ustrojavaju se:

4.1. Sektor za upravne i pravne poslove

4.2. Sektor za stambeno zbrinjavanje

4.3. Sektor za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava.

4.1. Sektor za upravne i pravne poslove

Članak 21.

Sektor za upravne i pravne poslove rješava u upravnim stvarima u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; vodi evidencije ostvarenih statusa i prava; surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u predmetima iz djelokruga Ministarstva; poduzima radnje u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Sektora; obavlja poslove kontrole zakonitosti ostvarenih prava i postupa po prijavama fizičkih i pravnih osoba sukladno propisima iz djelokruga Ministarstva te s tim u vezi surađuje s drugim nadležnim tijelima i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja prvostupanjskih tijela u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva.

Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u upravljanju i raspolaganju dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz djelokruga Ministarstva.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje i procjenjuje učinke i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga. Sektor izvršava i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za upravne i pravne poslove ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za upravni postupak

4.1.2. Služba za statuse i evidencije

4.1.3. Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama

4.1.4. Služba za nadzor prvostupanjskih tijela.

4.1.1. Služba za upravni postupak

Članak 22.

Služba za upravni postupak rješava u upravnim stvarima u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije i s tim u vezi surađuje s tijelom nadležnim za medicinsko vještačenje; izrađuje odgovore na tužbe vezano za upravne sporove iz djelokruga Službe, postupa po uputama i pravnim shvaćanjima upravnih sudova izraženim u presudama; obavlja poslove zaštite prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te sustavno prati stanje u vezi s njihovim društvenim i socijalnim položajem; provodi prvostupanjski upravni postupak za stjecanje statusa i ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata te u tu svrhu surađuje s Povjerenstvom za žrtve seksualnog nasilja.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje rizike, prati ih i procjenjuje te postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Službi za upravni postupak ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za trajna prava

4.1.1.2. Odjel za materijalna prava.

4.1.1.1. Odjel za trajna prava

Članak 23.

Odjel za trajna prava rješava o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju statusna prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno propisu koji uređuje pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te s tim u vezi i po propisu kojim se uređuju pitanja stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba; obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja i rješava o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju statusna prava vojnih invalida i civilnih stradalnika rata; rješava u obnovi postupka drugostupanjskih rješenja o statusima i pripadajućim pravima sukladno navedenim propisima; surađuje s jedinstvenim tijelom nadležnim za vještačenje u propisanim slučajevima utvrđivanja statusa i prava korisnika iz djelokruga Odjela u drugostupanjskim postupcima u kojima rješava po pravnim lijekovima, u postupcima izvršenja presuda te u drugim slučajevima u kojima je propisano odnosno potrebno medicinskim vještačenjem utvrditi postojanje činjenica relevantnih za utvrđenje nekog statusa i prava.

Odjel obavlja poslove zaštite prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te sustavno prati stanja u vezi s njihovim društvenim i socijalnim položajem; sudjeluje u realizaciji psihosocijalne pomoći za pripadnike braniteljske i stradalničke populacije; izrađuje odgovore na tužbe na traženje upravnih sudova, vezano za upravne sporove iz djelokruga Odjela, te u ponovljenom postupku donosi rješenja sukladno uputama i pravnim shvaćanjima navedenim u presudama.

Odjel provodi prvostupanjski upravni postupak za stjecanje statusa i ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata; priprema i obrađuje predmete i surađuje s nadležnim tijelima u prikupljanju podataka bitnih za utvrđivanje činjenica u postupku po zahtjevu žrtava seksualnog nasilja; surađuje s Povjerenstvom za žrtve seksualnog nasilja te pribavlja mišljenje potrebno za donošenje rješenja u postupku; sudjeluje u poslovima izrade provedbenih programa Ministarstva i izrade Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za materijalna prava

Članak 24.

Odjel za materijalna prava rješava o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju materijalna prava na osnovi priznatog statusa pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te s tim u vezi propisa kojima se uređuju pitanja stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba; obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja i rješava o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju materijalna prava vojnih invalida i civilnih stradalnika rata; rješava u obnovi postupka drugostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju materijalna prava sukladno navedenim propisima; surađuje s jedinstvenim tijelom nadležnim za vještačenje u propisanim slučajevima utvrđivanja statusa i prava korisnika iz djelokruga Odjela; rješava u postupcima izvršenja presuda te u drugim slučajevima u kojima je propisano odnosno potrebno medicinskim vještačenjem utvrditi postojanje činjenica relevantnih za donošenje rješenja u postupku; sudjeluje u poslovima izrade provedbenih programa Ministarstva i izrade Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.1.2. Služba za statuse i evidencije

Članak 25.

Služba za statuse i evidencije prikuplja podatke i vodi evidenciju o svim statusima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, civilnih, vojnih i mirnodopskih stradalnika rata i pravima koja proizlaze iz tih statusa; vodi evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na temelju službenih podataka Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova; dostavlja podatke iz Evidencije branitelja tijelu nadležnom za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, razmjenjuje podatke o udjelima u Fondu, vodi evidenciju o nasljednicima iza preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; vodi evidenciju o načinu i broju riješenih upravnih stvari drugog stupnja te druge evidencije koje se odnose na djelokrug poslova Sektora te surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi razmjene i ažuriranja podataka.

Služba surađuje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje: u vezi ostvarivanja mirovinskih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi vođenja evidencije o njihovim priznatim pravima iz mirovinskog osiguranja; u vezi ostvarivanja mirovinskih prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i članova njihovih obitelji prema međunarodnom ugovoru Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kojim se uređuju prava pripadnika HVO-a radi vođenja evidencije o priznatim pravima i provođenja mjera za usklađivanje Ugovora s propisima kojima su uređena prava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Služba obrađuje, sistematizira i analizira prikupljene podatke, izrađuje izvješća, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službene evidencije, predlaže mjere za poboljšanje skrbi pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.1.3. Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama

Članak 26.

Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama poduzima radnje u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te u upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske izrađuje odgovore na tužbe, žalbe, izvanredne pravne lijekove te druga očitovanja u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore na tužbe na traženje upravnih sudova u prvom stupnju i na traženje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske vezano za upravni spor; izrađuje odgovore na žalbe na traženje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; izrađuje prijedlog zahtjeva Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnih sudova ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Služba obavlja poslove koji se odnose na vođenje evidencija o tužbama u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove pružanja pravne i stručne pomoći u ostvarivanju statusnih i materijalnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Službe, postupa po podnescima, zahtjevima i pritužbama koji se odnose na pitanja ostvarivanja tih prava te obavlja poslove vođenja evidencije o zaprimljenim predstavkama; sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.1.4. Služba za nadzor prvostupanjskih tijela

Članak 27.

Služba za nadzor prvostupanjskih tijela obavlja upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja prvostupanjskih tijela u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nalaze i mišljenja o provedenom nadzoru i predlaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju kod prvostupanjskih tijela; prati postupanje prvostupanjskih tijela po tim nalazima i mišljenjima i predlaže pokretanje odgovornosti za neizvršavanje naloženih mjera; izrađuje izvješća o svim provedenim nadzorima tijekom godine.

Služba utvrđuje nepravilnosti u ostvarivanju statusa i prava odnosno protupravno primljenih sredstava te surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po pritužbama i predstavkama vezano uz postupke naknade štete i povrata protupravno primljenih sredstava u državni proračun Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2. Sektor za stambeno zbrinjavanje

Članak 28.

Sektor za stambeno zbrinjavanje obavlja upravne poslove stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; obavlja poslove koji se odnose na organiziranje rada Stručne komisije i Stambene komisije; pruža stručnu i pravnu pomoć korisnicima pri ostvarivanju prava iz svog djelokruga; rješava podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanje ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; vodi evidencije o poslovima iz svog djelokruga te izdaje potvrde na temelju službenih evidencija iz svog djelokruga; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja te stručna mišljenja o ugovorima i sporazumima te drugim aktima iz svog djelokruga.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njegov djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; analizira postojeće stanje u području stambenog zbrinjavanja kako bi programi utvrđeni državnim proračunom Republike Hrvatske odražavali utvrđene posebne ciljeve iz provedbenih programa; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za stambeno zbrinjavanje ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za dodjelu stanova

4.2.2. Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora

4.2.3. Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova.

4.2.1. Služba za dodjelu stanova

Članak 29.

Služba za dodjelu stanova provodi upravni postupak u prvom stupnju radi odlučivanja o pravu na dodjelu stana i o pravu na dodjelu stambenog kredita za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju tijela državne uprave, a radi trajnog stambenog zbrinjavanja zatečenih korisnika tih stanova; pruža tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave oko izračuna cijene stana ili kuća; obavlja korespondenciju s drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave o pitanjima iz svog djelokruga; prima stranke te zaprima i rješava prigovore i podneske o pitanjima iz svog djelokruga; izdaje potvrde i obavijesti iz svog djelokruga; vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima; vodi evidenciju o dodijeljenim stanovima od drugih tijela i evidenciju zapisnika; prati i proučava primjenu zakonskih propisa i daje prijedloge za izmjenu propisa; obavlja sve stručne poslove za potrebe Stručne komisije i Stambene komisije iz svog djelokruga; priprema prijedlog odluke Vlade o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravljaju tijela državne uprave; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima u upravnom sporu u predmetima iz djelokruga Službe.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u okviru svog djelokruga, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga za naredno razdoblje te predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2.2. Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora

Članak 30.

Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora provodi upravni postupak u prvom stupnju radi odlučivanja o pravu na dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora; obavlja korespondenciju s poslovnom bankom glede realizacije stambenih kredita; obavlja poslove procjene vrijednosti nekretnina radi zasnivanja založnog prava; pruža stručnu pomoć radi utvrđenja instrumenata osiguranja povrata dodijeljenih sredstava; prima stranke te zaprima i rješava prigovore i podneske o pitanjima iz svog djelokruga; izdaje potvrde i obavijesti iz svog djelokruga; obavlja korespondenciju s drugim javnopravnim tijelima o pitanjima iz svog djelokruga; vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima; izrađuje nacrt Liste reda prvenstva za tekuću godinu za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora, rješava o prigovorima na nacrt Liste prvenstva; oglašava i objavljuje Listu reda prvenstva za dodjelu stambenih kredita i za dodjelu financijskih potpora; pruža korisnicima stručnu i pravnu pomoć pri realizaciji stambenih kredita i financijskih potpora; pruža korisnicima stručnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na ustupanje bez naknade građevinskog zemljišta, oslobađanja od plaćanja dijela komunalnog doprinosa te prava na komunalno opremanje; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima u upravnom sporu u predmetima iz djelokruga Službe; prati i proučava primjenu zakonskih propisa i daje prijedloge za izmjenu propisa; obavlja sve stručne poslove za potrebe Stručne komisije i Stambene komisije iz djelokruga Službe; prati dodjelu i realizaciju kredita i financijskih potpora.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u okviru svog djelokruga, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga za naredno razdoblje te predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2.3. Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova

Članak 31.

Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova obavlja poslove osiguranja građevinskog zemljišta za izgradnju više stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja većeg broja korisnika prava; surađuje s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u postupku vezanom za provođenje organizirane stambene izgradnje, sudjeluje na koordinacijama izgradnje stambenih jedinica i prati izgradnju; poduzima radnje oko uređenja stanova koji se nalaze pod upravljanjem Ministarstva radi kvalitetnog i odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja korisnika prava; izrađuje nacrte ugovora vezanih uz sanaciju stanova; vodi evidencije o stambenim jedinicama u pripremi izgradnje, u izgradnji te o stanovima koji se uređuju; pruža stručnu pomoć vezanu uz provođenje postupka utvrđivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, do stana i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja; obavlja stručne izvide na stambenim objektima u (su)vlasništvu podnositelja zahtjeva radi utvrđivanja visine pripadajućih stambenih kredita i financijske potpore, te radi zasnivanja založnog prava.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njezin djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom posebnog cilja utvrđenog provedbenim programima Ministarstva u svom djelokrugu; prati provedbu aktivnosti iz Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga, kao i alokaciju sredstava za provođenje programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na način da sredstva omogućuju provedbu aktivnosti planiranih Godišnjim planom; predlaže ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za proračun i financije mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava za provođenje programa stambenog zbrinjavanja. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.3. Sektor za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava

Članak 32.

Sektor za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava gospodari stambenim jedinicama Ministarstva; vodi evidencije o istima, zadužuje i prati naplatu najma i otkupa; izrađuje potrebne ugovore i druge akte koji se odnose na stanove; plaća pričuvu i režijske troškove; pokreće postupke regresne naplate plaćenih dugovanja; prati korištenje stanova; izdaje potvrde na temelju službenih evidencija iz svog djelokruga; pruža savjetodavnu i pravnu pomoć vezanu za otkup ili kupnju stanova; prati namjensko korištenje dodijeljenih sredstava za stambeno zbrinjavanje i plaćanje stambenih kredita te poduzima odgovarajuće radnje ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje i neplaćanje; izdaje akte i dokumente koji se odnose na poslove iz djelokruga Sektora; vodi evidencije o poslovima iz svog djelokruga.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanja o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava kontrola u Ministarstvu, predlaže godišnji plana rada Sektora s programima iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za gospodarenje

4.3.2. Služba za praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava.

4.3.1. Služba za gospodarenje

Članak 33.

Služba za gospodarenje obavlja poslove koji se odnose na gospodarenje stambenim jedinicama pod upravljanjem Ministarstva, vodi evidenciju o dodijeljenim stanovima i stambenim kreditima, vodi evidenciju o imovini koja je pod upravljanjem Ministarstva radi stambenog zbrinjavanja; obavlja poslove zaduženja najma, izrade ugovora o najmu, praćenje plaćanja najma, poduzima radnje vezane u slučaju neplaćanja najam, obavlja poslove vezane uz najam za korisnike koji nisu kreditno sposobni, a koriste stanove pod upravljanjem Ministarstva, zadužuje i prati plaćanje otkupa, zadužuje i prati plaćanje stanova sa 15 % popusta, izrađuje ugovore o kupoprodaji i anekse ugovora, izdaje tabularne isprave i brisovna očitovanja.

Služba vodi postupak regresne naplate za zajedničku pričuvu, režijske troškove i troškove vezane za stanove koji su preuzeti od drugih državnih tijela, a čiji korisnici imaju dugovanja koja je podmirilo Ministarstvo, utvrđuje pravo na plaćanje razlike između povećane i zaštićene najamnine sukladno Zakonu o najmu stanova; surađuje s upraviteljima zgrada, s nadležnim općinskim državnim odvjetništvima, izdaje potvrde i obavijesti iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.3.2. Služba za praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava

Članak 34.

Služba za praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava vodi evidencije o dodijeljenim stambenim kreditima i financijskim potporama, te prati namjensko korištenje dodijeljenih stambenih kredita i financijskih potpora, obavještava korisnike o dužnosti pravdanja dodijeljenih sredstava, provjerava ispravnost dostavljenih dokaza; surađuje s nadležnom službom unutar Sektora za stambeno zbrinjavanje pri obavljanju izvida na nekretninama radi pravdanja dodijeljenih sredstava; vraća instrumente osiguranja ukoliko su dodijeljena sredstva namjenski iskorištena, a u slučaju da nisu, poduzima radnje radi ukidanja rješenja i naplate odnosno povrata dodijeljenih sredstava.

Surađuje s poslovnom bankom i prati plaćanje stambenih kredita; obavještava dužnike o stanju duga i načinu podmirenja istog; provodi radnje vezane za reprogram duga; obavještava nasljednike o dugu i načinu podmirenja; u slučaju neplaćanja poduzima radnje za naplatu odnosno otkaz ugovora i ukidanje rješenja te surađuje s nadležnim općinskim državnim odvjetništvom vezano za naplatu stambenog kredita.

Služba prati korištenje stanova danih u najam te u slučaju korištenja suprotno ugovoru i zakonu poduzima radnje za raskid ugovora, ukidanje rješenja i povrat stana u posjed Ministarstva; sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5. UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE

Članak 35.

Uprava za zatočene i nestale obavlja poslove koji se odnose na traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te istraživanje, uređenje i održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; organizira, koordinira i obavlja poslove koje proizlaze iz Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu te organizira i koordinira provedbu i nadzor obavljanja poslova koji proizlaze iz Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; prikuplja, objedinjuje i obrađuje saznanja i arhivsko gradivo o osobama nestalim u Domovinskom ratu i posmrtnim ostacima stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te mjestima pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica iz razdoblja Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Uprava organizira, koordinira i sudjeluje u terenskim izvidima, istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa; organizira i koordinira obradu posmrtnih ostataka osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa ekshumiranih na području Republike Hrvatske te posmrtnih ostataka preuzetih s područja drugih država i njihovu identifikaciju.

Uprava obavlja poslove pogrebne skrbi za identificirane osobe iz razdoblja Domovinskog rata te poslove privremenog dostojnog zbrinjavanja neidentificiranih posmrtnih ostataka iz razdoblja Domovinskog rata; istražuje mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i utvrđuje broj posmrtnih ostataka u njima; provodi ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, organizira i koordinira obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom organizira dostojno trajno zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka; provodi održavanje vojnih groblja, groblja civilnih žrtava rata i groblja žrtava poslijeratnog razdoblja te organizira i snosi troškove uređenja pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja.

Uprava koordinira i organizira prikupljanje i obradu podatka, vodi cjelovite evidencije sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije.

Uprava provodi aktivnosti sukladno zaključenim međunarodnopravnim instrumentima o suradnji u traženju osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa; provodi aktivnosti traženja nestalih stranih državljana koji nemaju status hrvatskog branitelja ili prijavljeno prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske u trenutku nestanka na području Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata, sukladno propisima države čiji je državljanin ta osoba i međunarodnim standardima; provodi međudržavne ugovore/sporazume o uređenju i održavanju vojnih groblja te u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, izdaje suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila; obilježava istražena mjesta masovnih grobnica i sudjeluje u obilježavanju obljetnica i mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, te sudjeluje u obilježavanju važnih obljetnica koje proizlaze iz međunarodnog i humanitarnog prava.

Uprava provodi upravni nadzor nad provedbom Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; u obavljanju poslova iz svog djelokruga, Uprava surađuje s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama, udrugama građana iz zemlje i inozemstva, građanima i jedinicama lokalne samouprave; priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te odgovara na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba; prema potrebi, pruža pomoć drugim nadležnim tijelima, ustanovama i organizacijama u rješavanju slučajeva nestalih osoba iz njihovog djelokruga; pruža stručnu i tehničku pomoć tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske.

Uprava sudjeluje u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima; provodi druge aktivnosti u vezi s traženjem osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; sudjeluje u izradi provedbenih programa i Financijskog plana Ministarstva te izrađuje druge akte iz svog djelokruga. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za zatočene i nestale ustrojavaju se:

5.1. Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

5.2. Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

5.1. Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

Članak 36.

Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu prikuplja i obrađuje podatke te vodi Evidenciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, Evidenciju smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, Evidenciju o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima i Evidenciju o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata.

Sektor organizira terensko prikupljanje saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata, izravno te kroz suradnju s drugim izvorima; organizira i koordinira sudionike u procesu terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica; surađuje s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, organizacijama, ustanovama i drugim izvorima u cilju prikupljanja saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira poslove prikupljanja i obradu saznanja i podataka o ekshumiranim žrtvama na teritoriju Republike Hrvatske i posmrtnim ostacima iz Domovinskog rata preuzetim iz drugih država u cilju njihove identifikacije te provodi zajedničke projekte identifikacije s međunarodnim organizacijama; po završetku identifikacije posmrtnih ostataka, Sektor organizira poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata.

Sektor priprema i organizira razgovore o nestalim osobama u Domovinskom ratu s nadležnim tijelima drugih država; organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/sporazuma i postignutih dogovora s nadležnim tijelima drugih država; prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi; surađuje s nadležnim tijelima drugih država u procesu traženja nestalih osoba, zajedničkim izvidima, ekshumacijama, identifikacijama i pogrebnoj skrbi o identificiranim osobama, primopredaji posmrtnih ostataka nestalih i smrtno stradalih osoba tijekom Domovinskog rata pokopanih na teritoriju drugih država; organizira, priprema i sudjeluje na sastancima s međunarodnim organizacijama koje se u svom djelokrugu bave pitanjem nestalih osoba, predlaže i surađuje u provedbi zajedničkih aktivnosti i projekata Ministarstva s međunarodnim organizacijama, kada je riječ o osobama nestalim u Domovinskom ratu, te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi; surađuje s udrugama koje okupljaju obitelji nestalih osoba te udrugama koje okupljaju osobe koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata te obiteljima nestalih i identificiranih osoba.

Sektor obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu te organizira, priprema i sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina u vezi s pitanjima iz svog djelokruga; izrađuje prijedlog plana rada, priprema prijedloge ugovora i sporazuma iz svog djelokruga; nadzire provedbu utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima; neposredno provodi međunarodne instrumente iz područja zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, primjenjive propise Europske unije, zakone i druge propise u području problematike zatočenih i nestalih osoba tijekom Domovinskog rata te predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje stanja u navedenom području.

Sektor predlaže, priprema i provodi nacionalne i projekte financirane iz fondova Europske unije u području problematike zatočenih i nestalih osoba iz razdoblja Domovinskog rata te pritom surađuje s obiteljima nestalih i identificiranih osoba i institucijama uključenima u proces pronalaska nestalih osoba; planira i vodi poslove izrade nacrta strateških dokumenata, prijedloga zakona i podzakonskih akata u području problematike zatočenih i nestalih osoba, prati njihovu neposrednu provedbu i učinkovitost te sukladno prikupljenim podacima izrađuje analize i izvješća o stanju u navedenom području. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu

5.1.2. Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb.

5.1.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu

Članak 37.

Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu ažurira podatke te vodi cjelovite evidencije o: osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, svim osobama nestalim u Domovinskom ratu, kao i o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica. Na zahtjev korisnika ili nadležnih tijela, Služba priprema uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije.

Služba priprema i koordinira aktivnosti vezane uz prikupljanje podataka, saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, organizacija, ustanova i drugih izvora; obrađuje, analizira i prati prikupljene podatke i saznanja o nestalim osobama i grobnim mjestima; temeljem obrađenih podataka, saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica iz Domovinskog rata, Služba priprema plan terenskih izvida, istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka; sudjeluje u terenskom prikupljanju saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata; obavlja zadaće terenskog opažanja, mjerenja te snimanja lokacija iz zraka, prikuplja podatke i obrađuje digitalne, interaktivne zemljovide iz svog djelokruga; sudjeluje u obilascima i/ili izvidima mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Domovinskoga rata; priprema i organizira aktivnosti vezane uz terenska istraživanja i ekshumacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica; koordinira provedbom terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka, dokumentira provedene aktivnosti te o istima izrađuje izvješća; prikuplja i obrađuje podatke o terenski istraženim lokacijama i lokacijama na kojima su provedene ekshumacije posmrtnih ostataka.

Služba priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba sukladno svom djelokrugu; priprema podatke iz svog djelokruga i sudjeluje na sastancima s međunarodnim organizacijama koje se u svom djelokrugu bave pitanjem nestalih osoba i surađuje u provedbi zajedničkih aktivnosti i projekata s međunarodnim organizacijama te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi; priprema podatke iz svog djelokruga koji se odnose na suradnju s udrugama koje okupljaju obitelji nestalih osoba te udrugama koje okupljaju osobe koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata te obiteljima nestalih i identificiranih osoba; priprema podatke iz svog djelokruga rada za potrebe Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu te priprema podatke, organizira rad i sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina u vezi s pitanjima iz svog djelokruga; priprema podatke iz svog djelokruga rada i sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i projekata financiranih iz fondova Europske unije u području problematike zatočenih i nestalih osoba iz razdoblja Domovinskog rata.

Služba sukladno svom djelokrugu rada sudjeluje u izradi nacrta strateških dokumenata, prijedloga zakona i podzakonskih akata u području problematike zatočenih i nestalih osoba, prati njihovu neposrednu provedbu i učinkovitost te sukladno prikupljenim podacima iz svog djelokruga rada izrađuje analize i izvješća o stanju u navedenom području; predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u području problematike zatočenih i nestalih osoba iz svog djelokruga rada i pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama u navedenom području; sudjeluje u izradi prijedloga plana rada iz svog djelokruga; skrbi o provedbi utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.1.2. Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb

Članak 38.

Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb prikuplja i obrađuje saznanja i podatke o ekshumiranim žrtvama na području Republike Hrvatske i posmrtnim ostacima nestalih osoba iz Domovinskog rata pronađenih na području drugih država u cilju njihove identifikacije; organizira, koordinira i surađuje sa znanstveno-medicinskim ustanovama u procesu obrade ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka; koordinira i surađuje u provedbi zajedničkih projekata s međunarodnim organizacijama koje se bave identifikacijom posmrtnih ostataka te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi; organizira, koordinira i surađuje s obiteljima nestalih osoba radi prikupljanja dodatnih podataka i referentnih uzoraka za potrebe preliminarne identifikacije.

Služba prati i upotpunjuje podatke o stanju obrade posmrtnih ostataka te predlaže završnu identifikaciju posmrtnih ostataka; obavlja administrativne i organizacijske poslove vezane uz provedbu završne identifikacije posmrtnih ostataka, organizira i koordinira aktivnostima obavještavanja obitelji i drugih sudionika u procesu identifikacije te priprema i sudjeluje u završnoj identifikaciji posmrtnih ostataka; prikuplja i objedinjuje dokumentaciju o svim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka; po završetku identifikacije, Služba obavlja poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata, i to poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civile); kontaktira s obiteljima identificiranih osoba radi dogovora o pokopu posmrtnih ostataka te s drugim sudionicima uključenima u proces organizacije i provedbe pogrebne skrbi.

Služba priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; priprema podatke iz svog djelokruga rada i sudjeluje na sastancima s međunarodnim organizacijama koje se u svom djelokrugu bave pitanjem nestalih osoba i surađuje u provedbi zajedničkih aktivnosti i projekata s međunarodnim organizacijama te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi; priprema podatke iz svog djelokruga rada koji se odnose na suradnju s udrugama koje okupljaju obitelji nestalih osoba te udrugama koje okupljaju osobe koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata te obiteljima nestalih i identificiranih osoba; priprema podatke iz svog djelokruga rada za potrebe Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu te priprema podatke, organizira rad i sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina u vezi s pitanjima iz svog djelokruga; priprema podatke iz svog djelokruga rada i sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i projekata financiranih iz fondova Europske unije u području problematike zatočenih i nestalih osoba iz razdoblja Domovinskog rata; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba sukladno svom djelokrugu rada; sudjeluje u izradi prijedloga plana rada iz svog djelokruga; skrbi o provedbi utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima.

Služba sukladno svom djelokrugu rada sudjeluje u izradi nacrta strateških dokumenata, prijedloga zakona i podzakonskih akata u području problematike zatočenih i nestalih osoba, prati njihovu neposrednu provedbu i učinkovitost te sukladno prikupljenim podacima iz svog djelokruga rada izrađuje analize i izvješća o stanju u navedenom području; predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u području problematike zatočenih i nestalih osoba iz svog djelokruga i pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama u navedenom području. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.2. Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Članak 39.

Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja usklađuje, nadzire i provodi poslove istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su propisani Zakonom o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; samostalno i u suradnji s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prikuplja podatke i arhivsku građu o žrtvama poslijeratnog razdoblja, obrađuje prikupljena saznanja i podatke o grobljima i grobovima žrtava poslijeratnog razdoblja; organizira i koordinira sudionike te organizira i provodi aktivnosti radi utvrđivanja broja posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u svakom pronađenom grobu ili masovnoj grobnici; nadzire, organizira, koordinira i provodi terenska istraživanja, probna iskapanja i ekshumacije; prikuplja i obrađuje podatke o terenski istraženim lokacijama i lokacijama na kojima su provedene ekshumacije posmrtnih ostataka; organizira i koordinira obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka osoba za koje se prema procjeni starosti može razumno pretpostaviti da su posmrtni ostaci žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja; po završetku ekshumacije te obrade i/ili identifikacije posmrtnih ostataka, Sektor u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom organizira, koordinira i nadzire provedbu dostojnog trajnog zbrinjavanja pronađenih posmrtnih ostataka.

Sektor organizira uređenje groblja pronađenih žrtava poslijeratnog razdoblja, kao i uređenje pristupnih putova, postavljanje jedinstvenog natpisa na uređena groblja; priprema dozvole za ekshumaciju, identifikaciju i prijenos posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u suradnji s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama.

Sektor nadzire, organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/ sporazuma i postignutih dogovora; organizira i obavlja stručnu pripremu za razgovore s državama s kojima Republika Hrvatska ima zaključene međudržavne ugovore/sporazume; prati i upotpunjuje podatke o provedbi zaključenih međudržavnih ugovora i dogovora s nadležnim tijelima drugih država; nadzire, organizira i koordinira terenske aktivnosti temeljem međudržavnih ugovora: zajednički izvid, isporuke/preuzimanja posmrtnih ostataka, stručno promatranje, istraživanje i ekshumaciju na području drugih država te obilježavanje mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja; vodi podatke o provedbi međudržavnih ugovora/sporazuma i dogovora te obavlja druge poslove za potrebe provedbe međudržavnih ugovora/sporazuma.

Sektor obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja; vodi evidencije iz svoje nadležnosti, sukladno Zakonu o istraživanju, uređenja i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba; izrađuje prijedlog plana rada, priprema prijedloge ugovora i sporazuma iz svog djelokruga; nadzire provedbu utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima.

Sektor sudjeluje u pružanju stručne i tehničke pomoći tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske te u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

5.2.2. Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva.

5.2.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Članak 40.

Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, u suradnji s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama, udrugama građana iz zemlje i inozemstva te građanima, prikuplja podatke i arhivsku građu o žrtvama poslijeratnog razdoblja, obrađuje prikupljena saznanja i podatke o grobljima i grobovima žrtava poslijeratnog razdoblja te priprema plan terenskih istraživanja; organizira i koordinira sudionike i sudjeluje u provedbi terenskih istraživanja i ekshumacija te utvrđuje i evidentira broj posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u svakom pronađenom grobu ili masovnoj grobnici; vodi evidenciju svih utvrđenih mjesta groblja žrtava poslijeratnog razdoblja te broja posmrtnih ostataka u njima.

Služba organizira i obavlja stručnu pripremu za razgovore s državama s kojima Republika Hrvatska ima zaključene međudržavne ugovore/sporazume o uređenju i održavanju vojnih groblja; prati i upotpunjuje podatke o provedbi zaključenih međudržavnih ugovora i dogovora s nadležnim tijelima drugih država, te obavlja druge poslove za potrebe provedbe međudržavnih ugovora/sporazuma; vodi evidenciju hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu; u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, Služba izrađuje suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila.

Služba organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/sporazuma i postignutih dogovora kada isti uključuju terenske aktivnosti: zajednički izvid, isporuke/preuzimanja posmrtnih ostataka, stručno promatranje istraživanja i ekshumacija na području drugih država te obilježavanje mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja; vodi podatke o provedbi međudržavnih ugovora/sporazuma i dogovora s nadležnim tijelima drugih država iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Služba provodi terenske aktivnosti i međudržavne ugovore, analizira, planira, usklađuje, sudjeluje u provedbi terenskih aktivnosti iz djelokruga Službe; prikuplja saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, i to izravno te kroz suradnju s drugim izvorima; temeljem obrađenih podataka, saznanja te arhivske i druge dostupne građe o mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, Služba priprema plan terenskih istraživanja, probnih iskapanja i ekshumacija posmrtnih ostataka; obavlja zadaće terenskog opažanja, mjerenja te snimanja lokacija iz zraka, prikuplja podatke i obrađuje digitalne, interaktivne zemljovide iz svog djelokruga; sudjeluje u obilascima i/ili izvidima mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskoga rata i poslijeratnoga razdoblja, koordinira provedbom terenskih istraživanja, probnih iskapanja te ekshumacija i obrade posmrtnih ostataka, dokumentira provedene aktivnosti te o istima izrađuje izvješća; sudjeluje i koordinira provedbom antropološke obrade ekshumiranih posmrtnih ostataka u suradnji s nadležnim znanstveno-medicinskim ustanovama na kojima se obrada vrši.

Služba organizira održavanje sjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja, priprema radne materijale za sjednice, šalje pozive i obavijesti članovima Povjerenstva i obavlja druge stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.2.2. Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva

Članak 41.

Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva organizira i izvršava poslove vezane uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica; nadzire uređenje pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, kao i uređenje pristupnih putova, predlaže i organizira izradu jedinstvenog natpisa na uređena groblja te vodi evidenciju svih utvrđenih mjesta groblja žrtava poslijeratnog razdoblja i broja posmrtnih ostataka u njima, sukladno Pravilniku o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja i prilaznih putova; u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Služba izvršava i provodi poslove vezane uz dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, dogovara izgradnju grobnog mjesta, preuzimanje i prijevoz posmrtnih ostataka te samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne samouprave organizira obred pokopa; vodi skupnu evidenciju o vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja, od svih jedinica lokalne samouprave za njihovo područje.

Služba prikuplja dokumentaciju i podatke potrebne za gradnju spomen-obilježja masovnih grobnica, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola za gradnju, izdavanje narudžbi za geodetske i parcelacijske elaborate, upis objekata u zemljišne knjige; Služba sudjeluje u pripremi postupka javne nabave za usluge i radove za gradnju spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica; koordinira gradnju spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica; organizira svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica.

Služba surađuje s udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; vodi evidenciju o dodijeljenim jednokratnim novčanim potporama za projekte udruga i o tome priprema izvješća; prikuplja dokumentaciju i vrši kontrolu namjenskog utroška sredstava korisnika sukladno preuzetim obvezama; utvrđuje namjenski/nenamjenski utrošak sredstava i daje prijedloge za povrat nenamjenski utrošenih sredstava i vodi evidenciju postupaka vraćanja nenamjenski utrošenih sredstava; predlaže dodatne aktivnosti i mjere u slučajevima kada korisnici nisu u potpunosti namjenski/nenamjenski utrošili dodijeljena sredstva, a prije pokretanja postupka povrata sredstava; sudjeluje u događajima u organizaciji udruga iz svoje nadležnosti.

Služba provodi upravni nadzor nad provedbom Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u dijelu koji se odnosi na obveze održavanja uređenih groblja, prilaznih putova i oznaka za koje su zadužene jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, te postupa sukladno utvrđenom stanju na način predviđen navedenim Zakonom; u suradnji s Ministarstvom kulture, Služba predlaže vojna groblja, mjesta stradanja, groblja i grobove žrtva rata i poslijeratnog razdoblja, koja u cjelini ili dijelom imaju iznimnu kulturno-povijesnu vrijednost, a pri čijem će se uređenju i održavanju primjenjivati posebni propisi. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6. UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Članak 42.

Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima (u daljnjem tekstu: HRVI) iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog, umrlog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u vezi s ostvarivanjem njihovih prava na temelju priznatog statusa i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih prava i probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja tih prava te predlaže mjere za rješavanje problema radi poboljšanja njihova statusa i ostvarivanja zakonom propisanih prava; provodi Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; priprema prijedloge odluka o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; vodi evidencije sukladno djelokrugu rada Uprave; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te provodi projekte i aktivnosti koji se odnose na očuvanje, zaštitu i promicanje digniteta i vrijednosti Domovinskog rata te promicanja kulture sjećanja; provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u društveni i gospodarski život.

Uprava organizira obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata; zaprima i obrađuje poticaje za dodjelu odlikovanja i priznanja, kao i braniteljske zahvalnice; surađuje s udrugama iz Domovinskog rata i prati njihove programe i rad; analizira i kontrolira namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u okviru Uprave; u okviru svog djelokruga sudjeluje u izradi planova, registra i drugih akata.

Uprava sudjeluje u izradi programskih i operativnih dokumenta u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; koordinira provedbu tih projekata; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi tih mjera; surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati sve zakonske i druge propise koji se odnose na pitanja iz djelokruga Uprave; predlaže mjere s ciljem poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Uprave; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ustrojavaju se:

6.1. Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

6.2. Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata

6.3. Sektor za strateško planiranje i EU projekte.

6.1. Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

Članak 43.

Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u vezi s ostvarivanjem prava na temelju priznatog statusa odnosno u vezi s ostvarivanjem prava iz zakona; prati ostvarivanje njihovih prava te predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava; provodi dio postupka vezano za dodjelu osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata 100 % I. skupine; postupa po zahtjevima za ortopedska pomagala; priprema prijedloge odluka o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; provodi Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; vodi evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske.

Sektor provodi zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; postupak obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i poslove sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te na zaštitu i promicanje digniteta Domovinskog rata te promicanje kulture sjećanja; priprema i provodi aktivnosti usmjerene sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; vodi evidenciju i proces digitalizacije arhivske dokumentacije o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata; obavlja poslove pogrebne skrbi za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata nakon postupka identifikacije posmrtnih ostataka, umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata; vodi evidenciju mjesta pokopa povijesno značajnih osoba.

Sektor provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i evidenciju o dodijeljenim potporama; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima s ciljem provođenja aktivnosti i mjera stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem porasta njihove zaposlenosti, a vodeći se smjernicama aktivne politike zapošljavanja Republike Hrvatske; provodi aktivnosti s ciljem osnaživanja osjetljivih društvenih skupina, njihovog uključivanja u radno-tržišni sustav koji će im omogućiti pristup zaposlenju i ekonomskim resursima, spriječiti socijalnu isključenost te osigurati njihov aktivni doprinos za društvo u cjelini, kao i ekonomsku integraciju; organizira sajmove, okrugle stolove, konvencije, konferencije i tribine vezano uz braniteljsko zadružno poduzetništvo.

Sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; pruža stručnu pomoć u pripremi programa u području obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog uključivanja; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi mjera; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje RH te provodi mjere programa razvojne suradnje.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njegov djelokrug; utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga za buduće razdoblje; surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati zakone i druge propise koji se tiču pitanja iz djelokruga Sektora; predlaže mjere s ciljem poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata

6.1.2. Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

6.1.3. Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

6.1.1. Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata

Članak 44.

Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata pruža pravnu, stručnu, savjetodavnu i financijsku pomoć hrvatskim braniteljima i HRVI iz Domovinskog rata te članovima obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata vezano uz ostvarivanje njihovih statusnih i drugih zakonom propisanih prava; prati ostvarivanje prava HRVI iz Domovinskog rata i predlaže mjere za poboljšanje pravnog položaja HRVI iz Domovinskog rata; vodi evidenciju HRVI 100 % I. skupine; obavlja poslove vezane uz postupak dodjele osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata 100 % I. skupine; postupa po zahtjevima za ortopedska pomagala; provodi Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

Služba pruža pravnu i stručnu pomoć u vezi s upisom u obrazovne ustanove, stipendiranjem, smještajem u učeničke i studentske domove te u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja na temelju propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano za ostvarivanje prava članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te djece hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata; kontinuirano prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i dr.; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; prati ostvarivanje njihovih zakonom propisanih prava; predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa; vodi bazu podataka i cjelovitu evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik.

Služba obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, zaprima i obrađuje zahtjeve te priprema predmete za povjerenstva, prijedloge za rješavanje upućuje Ministarstvu financija na daljnji postupak; sudjeluje u radu međuresornih radnih tijela i surađuje s drugim institucijama u pitanjima iz djelokruga Službe; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, te drugi subjekti.

Služba u okviru svog djelokruga sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Službi za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za HRVI iz Domovinskog rata

6.1.1.2. Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja.

6.1.1.1. Odjel za HRVI iz Domovinskog rata

Članak 45.

Odjel za HRVI iz Domovinskog rata pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć HRVI iz Domovinskoga rata u vezi ostvarivanja njihovih prava temeljem priznatog statusa HRVI iz Domovinskoga rata; prati ostvarivanje prava HRVI iz Domovinskoga rata propisanih zakonom i drugim propisima i predlaže mjere za poboljšanje pravnog položaja HRVI iz Domovinskoga rata; surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano za rješavanje prava HRVI iz Domovinskog rata; vodi evidenciju HRVI 100 % I. skupine korisnika prava na osobni automobil, priprema podatke za postupak javne nabave osobnih automobila i ugradnje prilagodbi te provodi postupak isporuke automobila; vodi evidenciju HRVI 100 % I. skupine; priprema predmete za povjerenstvo koje odlučuje o zahtjevima za ortopedska pomagala te obavlja stručne i administrativne poslove za povjerenstvo; priprema i prikuplja dokumentaciju za povjerenstvo koje odlučuje o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; pruža savjetodavnu pomoć hrvatskim braniteljima u vezi s ostvarivanjem prava na mirovinu temeljem zakona kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Odjel priprema provedbene akte za provođenje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom radi sufinanciranja aktivnosti usmjerenih prilagodbi objekata javne namjene; pruža stručnu pomoć radnoj skupini te vodi evidenciju o sufinanciranim projektima; priprema predmete za rad stručnog povjerenstva Ministarstva koja daje mišljenje na prijedlog prvostupanjskog tijela za izbor njegovatelja HRVI 100 % I. skupine; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, zaprima i obrađuje zahtjeve te priprema predmete za povjerenstvo, a prijedloge za rješavanje upućuje Ministarstvu financija na daljnji postupak.

Odjel u okviru svojega djelokruga sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja

Članak 46.

Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja pruža pravnu, stručnu i savjetodavnu pomoć članovima obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih zakonom propisanih prava; prati probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja njihovih prava; predlaže mjere za rješavanje problema te za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava; surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano za rješavanje prava članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; kontinuirano prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i dr.; priprema provedbene akte za sufinanciranje pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta i o tome vodi evidenciju; pruža savjetodavnu i pravnu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog, umrlog i nestalog hrvatskog branitelja u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja na temelju zakona kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, upisa u obrazovne ustanove, stipendiranja te smještaja u učeničke i studentske domove; vodi bazu podataka i cjelovitu evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik te u slučaju potrebe provodi daljnje postupke s ciljem ostvarenja zakonskih prava i poboljšanja kvalitete života.

Odjel u okviru svojega djelokruga sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.1.2. Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Članak 47.

Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata organizira poslove zaštite, čuvanja i održavanja Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru; sudjeluje u postupku javne nabave za radove i usluge sanacije, adaptacije i dogradnje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; koordinira izvedbu radova na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i organizira poslove uređenja grobnih mjesta; vodi poslove u vezi s obilježavanjem mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata; prikuplja dokumentaciju i podatke potrebne za gradnju spomen-obilježja masovnih grobnica, sudjeluje u pripremi postupka javne nabave za usluge i radove, koordinira gradnju spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica; organizira svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica te obavlja nadzor nad održavanjem izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata; organizira pripremu akata i poslova vezanih za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu; priprema i objavljuje javne pozive za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu; priprema zahtjeve i dokumentaciju za sjednice povjerenstva koje odlučuje o sufinanciranju projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu i pruža mu stručnu pomoć; organizira pripremu akata i provedbu postupaka te koordinira izgradnju spomen-obilježja vezanih uz Domovinski rat čija važnost prelazi okvire jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira poslove evidentiranja spomen-obilježja vezanih uz Domovinski rat izgrađenih na području Republike Hrvatske; ustrojava evidenciju spomen-obilježja te koordinira postupak valorizacije i upisa spomen-obilježja u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te na zaštitu i promicanje digniteta Domovinskog rata; surađuje s institucijama i strukovnim udrugama s područja kulture i umjetnosti s ciljem osmišljavanja, organiziranja, pripreme i provedbe aktivnosti, projekata i javnih natječaja usmjerenih sufinanciranju filmskih, likovnih, književnih, dokumentarističkih i drugih djela koja tematiziraju Domovinski rat, a s ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata, upoznavanja domaće i svjetske kulturne javnosti s temom Domovinskog rata te promicanja kulture sjećanja; priprema provedbene akte i provodi aktivnosti usmjerene sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; priprema i objavljuje javne pozive za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; priprema i objavljuje javne pozive za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te druge javne pozive i natječaje srodne tematike, priprema zahtjeve i dokumentaciju za sjednice povjerenstava koja odlučuju o sufinanciranju i pruža im stručnu pomoć; vodi evidenciju i proces digitalizacije arhivske dokumentacije o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata; surađuje s Javnom ustanovom »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« pružajući stručnu i savjetodavnu pomoć vezano uz provedbu programa usmjerenih očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanja objekata kojima se njeguje kultura sjećanja na području Vukovara.

Služba sudjeluje u postupku plaćanja troškova prijevoza i ukopa za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata nakon postupka identifikacije posmrtnih ostataka, umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata uz odavanje vojne počasti i pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju; iskazuje potrebu za nabavom zastava za ukope i osigurava distribuciju istih; daje upute za postupanje prvostupanjskim tijelima prilikom ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata po službenoj dužnosti; razmatra zahtjeve i daje suglasnosti za dodjelu grobnih mjesta u Aleji članova obitelji na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru članovima obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja pokopanih na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; razmatra zahtjeve i poduzima aktivnosti za osiguranje grobnih mjesta za pokope umrlih hrvatskih branitelja koji su u Domovinskom ratu stekli čin generala; koordinira aktivnosti obilježavanja Dana svih svetih i Dušnog dana kao spomena na sve smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, civilne žrtve iz Domovinskog rata i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata; organizira vođenje baze podataka i cjelovite evidencije svih smrtno stradalih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja; organizira prikupljanje podataka i vođenje evidencije mjesta pokopa povijesno značajnih osoba i vodi evidenciju povijesno značajnih osoba iz Domovinskog rata.

Služba u okviru svog djelokruga sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa, strategija i nacionalnih politika te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.1.3. Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Članak 48.

Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prati stanja na tržištu rada s ciljem predlaganja mjera za zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji; predlaže donošenje odgovarajućeg programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i provodi aktivnosti za uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u društveni i gospodarski život; prati propise iz područja aktivne politike zapošljavanja; predlaže mjere za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja na tržištu rada; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja mjera stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a s ciljem resocijalizacije i osnaživanja osjetljivih društvenih skupina i njihovog uključivanja u radno-tržišni sustav; surađuje s tijelima državne uprave, obrazovnim ustanovama i drugim odgovarajućim pravnim osobama; provodi mjere stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koje su dio smjernica aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj; koordinira i vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima; organizira konvencije, konferencije, okrugle stolove, tribine i sajmove u svrhu predstavljanja rada, proizvoda i usluga zadruga hrvatskih branitelja te jačanja prepoznatljivosti zadružnih proizvoda hrvatskih branitelja; surađuje s nadležnim tijelima za zadružno poduzetništvo i drugim institucijama s ciljem unapređivanja rada zadruga hrvatskih branitelja; prati propise kojim se uređuju uvjeti i način poslovanja zadruga; radi na povezivanja zadruga hrvatskih branitelja; priprema provedbene akte i tekstove javnih poziva, kao i popratnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva i druge akte vezane uz provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja; prikuplja, evidentira i analizira zaprimljenu dokumentaciju te pruža stručnu i administrativnu podršku stručnom timu koji predlaže korisnike poticajnih mjera; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje u promotivnim i informativnim aktivnostima koje se odnose na stručno osposobljavanje, zapošljavanje i zadruge hrvatskih branitelja; prikuplja podatke i sastavlja izvješća; analizira i daje stručna mišljenja vezano uz potpore i projekte koji se odnose na stručno osposobljavanje, zapošljavanje i zadruge hrvatskih branitelja; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata; vodi evidencije o zaprimljenim i riješenim zahtjevima za korištenje pojedinih programskih mjera, kao i evidenciju o svim korisnicima ostvarenih potpora; prati propise vezane uz dodjelu potpora i sudjeluje s nadležnim tijelima u izradi izvješća o dodjeli potpora male vrijednosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu i uredbama Europske komisije; unosi odobrene potpore u aplikaciju Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti te obavlja poslove analize i statističkog izvješćivanja za potrebe EUROSTAT-ove evidencije; pruža savjetodavnu i stručnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju prava propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Služba u okviru svog djelokruga sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, društvenog poduzetništva, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; organizira sajmove, okrugle stolove, konvencije, konferencije i tribine vezano uz braniteljsko zadružno poduzetništvo te sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, zadruge te drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske i provodi ih u okviru svog djelokruga; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.2. Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata

Članak 49.

Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata surađuje s udrugama iz Domovinskog rata; pruža stručnu i savjetodavnu pomoć iz djelokruga Ministarstva te prati programe rada udruga; priprema i provodi natječajni postupak za sufinanciranje projekata udruga iz Domovinskog rata; vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama; sudjeluje u organizaciji obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem i organizacijom prigodnih programa i svečanosti, kao i sudjelovanjem u aktivnostima obilježavanja u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga iz Domovinskog rata predstavljajući Ministarstvo; postupa po prijedlozima za dodjelu odlikovanja i priznanja koji se upućuju Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske te braniteljske zahvalnice.

Sektor provodi analizu i kontrolu namjenskog utroška sredstava dodijeljenih kroz programe iz djelokruga Uprave; vodi evidencije o dodijeljenim potporama iz programa u djelokrugu Uprave; provodi postupke utvrđivanja nenamjenski utrošenih sredstava te utvrđuje uvjete za povrat sredstava osiguranja u slučaju ispunjenja ugovornih obveza; koordinira poslove prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka vezanih uz namjensko trošenje dodijeljenih sredstava i analizu učinaka dodijeljenih potpora; obavlja kontrolu izvršenja ugovornih obveza korisnika sredstava projekata koji se provode u okviru djelokruga Uprave.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa, Financijskog plana, godišnjeg plana rada Ministarstva, registra rizika i upitnika o fiskalnoj odgovornosti u okviru djelokruga Uprave; izvještava o provedenim aktivnostima; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa, strategija i nacionalnih politika te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje RH te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi mjera; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora.

Sektor surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču pitanja iz djelokruga Sektora; predlaže mjere u cilju poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata

6.2.2. Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava.

6.2.1. Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata

Članak 50.

Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata surađuje, kontaktira i pruža stručnu i savjetodavnu pomoć udrugama iz Domovinskog rata iz djelokruga Ministarstva; vodi evidenciju o udrugama s kojima neposredno surađuje te Evidenciju udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja, prati programe rada udruga; priprema i donosi akte za provedbu natječaja; priprema tekstove javnih natječaja i popratne dokumentacije za javnu objavu; koordinira rad povjerenstava za procjenu formalnih uvjeta natječaja, kao i povjerenstva za vrednovanje projekata te provodi ostale poslove iz natječajnog postupka zaključno s ugovaranjem za odobrene projekte, vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama; obrađene zahtjeve unosi u interni sustav evidencije prijava i informatički sustav Potpora_plus; surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima koja se tiču organizacija civilnog društva; prati sve zakonske i druge propise koji se tiču organizacija civilnog društva i predlaže mjere u cilju poboljšanja položaja i načina funkcioniranja udruga iz Domovinskog rata; priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća u okviru svoga djelokruga.

Služba radi na aktivnostima vezanim uz obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata odavanjem počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te organizaciji i održavanju prigodnih programa i svečanosti, uključujući obavljanje protokolarnih aktivnosti, na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sudjelovanjem u aktivnostima obilježavanja drugih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te udruga iz Domovinskog rata; organizira sudjelovanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na Vojnoredarstvenom hodočašću u Lourdes i na Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke; koordinira s ostalim nadležnim tijelima sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, stradalnika i udruga iz Domovinskog rata na obilježavanju obljetnica; priprema tekst javnog poziva za sufinanciranje obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata i ostalu dokumentaciju, koordinira i pruža stručnu i administrativnu pomoć povjerenstvu koje razmatra zahtjeve te priprema ugovore; zaprima i obrađuje zahtjeve te pruža stručnu i administrativnu pomoć povjerenstvima koja donose prijedloge odluka o financijskoj potpori obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata i dodjeli potpora udrugama; izrađuje godišnji plan obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata.

Služba zaprima i obrađuje poticaje za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske i braniteljske zahvalnice; priprema materijale za rad te obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske i braniteljske zahvalnice Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga za dodjelu odlikovanja i priznanja koji se upućuju Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske; vodi evidenciju o odlikovanjima i priznanjima dodijeljenim na temelju upućenih prijedloga te pribavlja odlikovanja i braniteljske zahvalnice za potrebe svečanog uručenja odlikovanja; organizira i sudjeluje u organizaciji svečanih uručenja odlikovanja; razmatra zahtjeve za izradu odlikovanja i preslike isprava o dodjeli odlikovanja te sudjeluje u postupku pribavljanja istih; razmatra i priprema prijedloge za ustanovljenje novih odlikovanja i medalja Republike Hrvatske, odnosno izmjenu i dopunu propisa za postojeće.

Služba u okviru svog djelokruga sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa EU, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.2.2. Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava

Članak 51.

Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava prati izvršavanje ugovornih obveza, provedbu projekata korisnika i namjenskog utroška sredstava dodijeljenih kroz programe iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; obavlja pripreme za plaćanje u slučaju višekratne isplate dodijeljene potpore; pregledava izvješća o namjenskom utrošku sredstava dostavljena od strane korisnika sredstava; obavlja kontrolu na licu mjesta kod korisnika sredstava; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke vezane uz namjensko trošenje dodijeljenih sredstava; vodi postupke radi utvrđivanja namjenskog, odnosno nenamjenskog utroška sredstava te o istome obavještava unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva radi pokretanja odgovarajućih postupaka povrata sredstava osiguranja ili njihove naplate; u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva analizira mogućnost otpisa nenaplaćenih potraživanja; izrađuje upute za korisnike koji se odnose na dokazivanje namjenskog utroška sredstava i održava informativne radionice u cilju upoznavanja korisnika s načinom i dinamikom dostavljanja izvješća i odgovarajućih dokaza za namjensko pravdanje sredstava.

Služba vodi evidencije o dodijeljenim potporama kroz programe iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; obavlja analizu učinaka dodijeljenih potpora koji se provode u djelokrugu Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; prati propise vezane uz kontrolu i analizu dodijeljenih potpora i fiskalne odgovornosti; izrađuje izvješća, analize i mišljenja te surađuje s drugim tijelima u okviru svojega djelokruga.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa, financijskog plana, godišnjeg plana rada, registra rizika i upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; izvještava o provedenim aktivnostima; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa EU, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala, socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.3. Sektor za strateško planiranje i EU projekte

Članak 52.

Sektor za strateško planiranje i EU projekte sudjeluje u izradi strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika; sudjeluje u procesu programiranja i izrade dijelova operativnih programa i drugih međunarodnih i europskih strateških dokumenata koji su temelj za sufinanciranje projekata; sudjeluje u radu odbora za praćenje operativnih programa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; planira i upravlja alokacijama iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih fondova Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske; koordinira i surađuje sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano uz službenu razvojnu i humanitarnu pomoć te o tome izvještava.

Sektor planira projektne aktivnosti i priprema sve pripadajuće dokumente, identifikacije i procjene projektnih rizika i plana trošenja sredstava; sudjeluje u provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti koje pokreću posrednička tijela, a vezano za projekte iz djelokruga Ministarstva; pri izradi dokumenata održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s drugim nadležnim državnim i javnim tijelima i institucijama, organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima; osigurava planiranje i pripremu infrastrukturnih projekata Ministarstva financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju provedbe projekata programiranih u okviru operativnih programa, financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; koordinira sudjelovanje unutarnjih ustrojstvenih jedinca Ministarstva u provedbi projekata; prati i kontrolira provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sektor osigurava planiranje, praćenje, analiziranje i vrednovanje provedbenih aktivnosti i postignutih rezultata; obavlja kontrolu ispravnosti projektnih troškova; izrađuje plan zahtjeva za nadoknadom sredstava; izrađuje izvještaje o provedbi projekata koje dostavlja nadležnim tijelima; prati i kontrolira ostvarenje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za procese pripreme i provedbe projekata; vodi evidencije o svim projektnim elementima; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Sektora; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Sektora u svrhu informiranja javnosti; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora, sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču pitanja iz djelokruga Sektora; predlaže mjere u cilju poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za strateško planiranje i EU projekte ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte

6.3.2. Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima.

6.3.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte

Članak 53.

Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte sudjeluje u izradi strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi programa, strategija i nacionalnih politika; sudjeluje u procesu programiranja i izrade dijelova operativnih programa i drugih međunarodnih i europskih strateških dokumenata koji su temelj za sufinanciranje projekata i pokretanje inicijativa; sudjeluje u radu odbora za praćenje operativnih programa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; planira i upravlja alokacijama iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih fondova Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi tih mjera; koordinira i surađuje sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano uz službenu razvojnu i humanitarnu pomoć; provodi poslove prema predviđenim procedurama za pripremu projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora.

Služba osigurava planiranje i pripremu infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; u slučaju pripreme projekata za izravnu dodjelu Ministarstvu, planira projektne aktivnosti, identifikacije i procjene projektnih rizika i plana trošenja sredstava; brine o opravdanosti planiranih rashoda; sudjeluje u pripremi kriterija za odabir operacija/projekata; izrađuje sažetak operacije/programski dodatak i natječajnu projektnu dokumentaciju uključujući proračun projekta; osigurava prihvatljivost projektnih proračunskih troškova; daje pojašnjenja tijekom postupka dodjele posredničkim tijelima; sudjeluje u pripremi nacrta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; u slučaju pripreme otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u pripremi poziva i kriterija za odabir operacija/projekata koje objavljuje nadležno posredničko tijelo te u radu odbora nadležnog za ocjenjivanje prijava; sudjeluje u praćenju pokazatelja rezultata i utjecaja s ciljem daljnjeg unaprjeđenja; sudjeluje u provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti koje pokreću posrednička tijela, a vezano za projekte iz djelokruga Ministarstva; pri izradi dokumenata održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s drugim nadležnim državnim i javnim tijelima i institucijama, organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima; kontinuirano surađuje s nadležnim posredničkim tijelima; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces pripreme projekata; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Službe; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Službe u svrhu informiranja javnosti, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira radne zadatke Službe; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.3.2. Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima

Članak 54.

Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima koordinira provedbu projekata programiranih u okviru operativnih programa, financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; osigurava učinkovitu provedbu infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; koordinira sudjelovanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u provedbi projekata; prati i kontrolira provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; organizira i provodi terenske projektne aktivnosti; osigurava informiranost, komunikaciju i vidljivost; izrađuje plan nabave po svakom ugovorenom projektu te sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave.

Služba u okviru svog djelokruga poduzima mjere za uklanjanje projektnih rizika, praćenje trošenja sredstava po projektima te kontrolu ispravnosti izdanih računa; izrađuje plan zahtjeva za nadoknadom sredstava; prema potrebi obavještava posrednička tijela o manjim i većim projektnim izmjenama te osigurava ispunjavanje obrazaca koji se odnose na preraspodjelu sredstava; izrađuje izvještaje o provedbi projekata koje dostavlja nadležnim tijelima; prati i kontrolira ostvarenje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces provedbe projekata; vodi evidencije o projektnim nabavama i nastalim projektnim troškovima te o svakom sudioniku pojedine projektne aktivnosti; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Službe; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Službe u svrhu informiranja javnosti, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira radne zadatke Službe; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Službi za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima ustrojavaju se:

6.3.2.1. Odjel za provedbu EU projekata

6.3.2.2. Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima.

6.3.2.1. Odjel za provedbu EU projekata

Članak 55.

Odjel za provedbu EU projekata koordinira projektne dionike u svrhu ispunjavanja projektnih aktivnosti s predviđenim resursima u ugovorenom vremenskom roku; osigurava provedbu infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; poduzima mjere za uklanjanje projektnih rizika; priprema, organizira i provodi terenske projektne aktivnosti; osigurava informiranost, komunikaciju i vidljivost; priprema plan nabave po svakom ugovorenom projektu, sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave; vodi evidencije o projektnim nabavama i nastalim projektnim troškovima te o svakom sudioniku pojedine projektne aktivnosti; provodi poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora; koordinira izvoditelje projektnih aktivnosti u svrhu ispunjavanja obveza ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; priprema, organizira i provodi koordinacijske sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja rokova i kvalitete provedbe te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.3.2.2. Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima

Članak 56.

Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima prati i kontrolira provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu; poduzima mjere za uklanjanje projektnih rizika; prati trošenje sredstava po projektima te provodi radnje i mjere za prikupljanje računa i dokaza o plaćanjima po projektima; vodi evidencije i izvještava o sudionicima projektnih aktivnosti; izrađuje obavijesti o manjim i većim projektnim izmjenama; ispunjava obrasce koji se odnose na preraspodjelu sredstava te druge obrasce i zahtjeve koji osiguravaju efikasno pravdanje utroška sredstava pri čemu surađuje s posredničkim tijelima; izrađuje i dostavlja posredničkim tijelima zahtjeve za nadoknadom sredstava; izrađuje kvartalne izvještaje i završni izvještaj o provedbi projekata, prati i kontrolira ispunjavanje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces provedbe projekata; kontrolira provedbu i izvještava nadležna tijela o provedbi infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7. UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ

Članak 57.

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć organizira, koordinira, prati i nadzire pružanje savjetodavne, stručne i pravne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te civilnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji osobe poginule, umrle i nestale u svezi s Domovinskim ratom (dalje: civilni stradalnici iz Domovinskog rata) u ostvarivanju statusnih prava propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonom kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i drugim propisima; organizira, koordinira, prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i povratnicima iz mirovnih misija te programa, projekata i aktivnosti iz djelokruga Ministarstva kojima se podiže kvaliteta življenja i zdravlja.

Uprava organizira, koordinira i prati savjetodavni i stručni rad državnih službenika Područnih jedinica, njihovu suradnju s udrugama iz Domovinskog rata i nadležnim institucijama na lokalnoj i županijskoj razini radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u ostvarivanja njihovih statusnih i drugih prava; koordinira i prati rad centara za psihosocijalnu pomoć, regionalnih i Nacionalnog centra za psihotraumu; utvrđuje kriterije temeljem kojih se određuje potreban broj stručnih suradnika u centrima za psihosocijalnu pomoć te kriterije koji se odnose na razinu i vrstu potrebne stručne pomoći, ugovara i prati ugovorne obveze stručnih djelatnika regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu.

Uprava vodi jedinstvene evidencije o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama te evidencije o korisnicima programa i projekata iz djelokruga Ministarstva koji su usmjereni na podizanje kvalitete življenja; inicira i suorganizira stručna usavršavanja, posebne edukacije i izobrazbu državnih službenika Područnih jedinica i stručnih suradnika županijskih centara za psihosocijalnu pomoć radi podizanja njihovih stručnih kompetencija.

Uprava organizira i nadzire provedbu programa za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; osigurava preventivne sistematske preglede hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u suradnji sa zdravstvenim ustanovama; osigurava cjelovitu skrb za palijativne bolesnike, kao i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u potrebi za dugotrajnim liječenjem s pojačanom skrbi; osigurava provođenje programa medicinske rehabilitacije, odnosno fizikalne terapije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma; osigurava liječenje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; organizira provođenje znanstveno-istraživačkih projekata u svrhu unaprjeđenja postojećih programa te pruža stručnu pomoć u okviru psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku.

Uprava u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova evidentira i prati podatke o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu vodi evidenciju i obavlja analizu podataka o pobolu i smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a u svrhu izrade preventivnih programa i donošenja mjera poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uprava sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njezin djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje i procjenjuje učinke i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga za naredno razdoblje, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava radi osiguranja pravovremene i kvalitetne provedbe programa i aktivnosti iz svog djelokruga; priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Uprave; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć ustrojavaju se:

7.1. Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

7.2. Sektor za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave koji se odnose na savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć izvan sjedišta ministarstva ustrojavaju se područne jedinice:

7.1.1. Područni odjel Vukovar, sa sjedištem u Vinkovcima, za područje Vukovarsko-srijemske županije

7.1.2. Područni odjel Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije

7.1.3. Područni odjel Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije

7.1.4. Područni odjel Split, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije

7.1.5. Područni odjel Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije

7.1.6. Područni odjel Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije

7.1.7. Područni odjel Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije

7.1.8. Područni odjel Sisak, sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije

7.1.9. Područni odjel Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije

7.1.10. Područni odjel Požega, sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije

7.1.11. Područni odjel Zadar, sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije

7.1.12. Područni odjel Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

7.1.13. Područni odjel Krapina, sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije

7.1.14. Područni odjel Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije

7.1.15. Područni odjel Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije

7.1.16. Područni odjel Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

7.1.17. Područni odjel Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije

7.1.18. Područni odjel Pula, sa sjedištem u Puli, za područje Istarske županije

7.1.19. Područni odjel Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za područje Međimurske županije

7.1.20. Područni odjel Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

7.1. Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

Članak 58.

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć prati i nadzire provedbu pružanja savjetodavne, stručne i pravne pomoći na lokalnoj razini u ostvarivanju statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim propisima; prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoći i potpore u svim aktivnostima i programima koje provodi Ministarstvo; koordinira organizaciju rada državnih službenika Područnih jedinica; sudjeluje u obavljanju upravnog nadzora nad zakonitošću rada i postupanja prvostupanjskih tijela u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u organizaciji provedbe nacionalnih programa, planova i projekata iz djelokruga Ministarstva usmjerenih na poboljšanje kvalitete njihovog zdravlja i življenja.

Sektor organizira, koordinira i planira rad Područnih jedinica te koordinira njihovu suradnju s udrugama iz Domovinskog rata radi organiziranja obilježavanja obljetnica, prigodnih nadnevaka, hodočašća i odavanja počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; koordinira suradnju Područnih jedinica s nadležnim institucijama na lokalnoj i županijskoj razini radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih i drugih prava; koordinira organizaciju savjetodavnog rada sa zadrugama hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovu međusobnu povezanost na lokalnoj razini.

Sektor koordinira, prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija; utvrđuje kriterije temeljem kojih se određuje potreban broj stručnih suradnika u Centrima za psihosocijalnu pomoć i kriterije koji se odnose na razinu i vrstu potrebne stručne pomoći; ugovara, prati i nadzire stručni rad pružanja psihosocijalne pomoći i podrške honorarnih stručnih suradnika angažiranih na provedbi Nacionalnog programa u centrima za psihosocijalnu pomoć; prati i nadzire rad regionalnih centara za psihotraumu te rad Nacionalnog centra za psihotraumu u zdravstvenom dijelu Nacionalnog programa; kontrolira i obrađuje njihova stručna izvješća i priprema naloge za isplatu naknada za njihov rad te vodi evidencije na temelju njihovih mjesečnih i godišnjih izvješća o radu.

Sektor koordinira, prati i nadzire organizaciju mobilnih izvida, odnosno očevida potrebnih za ostvarivanje prava iz zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, organizaciju redovitih obilazaka najtežih stradalnika te žurnih obilazaka u slučajevima pro-suicidalnih izjava korisnika, različitih prijetnji i ugroza, smrti te lošeg socio-ekonomskog i/ili zdravstvenog stanja; organizira i prati procese pružanja savjetodavne, psihološke i pravne podrške članovima obitelji prilikom identifikacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata i žrtvama seksualnog nasilja počinjenog za vrijeme Domovinskog rata te surađuje s zdravstvenim i drugim ustanovama kao i udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći; vodi jedinstvene evidencije o svim korisnicima savjetodavne i psihosocijalne pomoći koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama; prati i analizira stanje u vezi s njihovim društvenim i socijalnim položajem; prati međunarodne politike, programe i suvremena znanstvena dostignuća te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za poboljšanje njihovog statusa i položaja; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva osigurava adekvatne uvjete za rad državnih službenika Područnih jedinica i centara za psihosocijalnu pomoć te posebne programe izobrazbe i edukacije namijenjene stručnjacima koji u njima rade.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu svog djelokruga, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga za naredno razdoblje te predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava; izrađuje upute, analize i izvješća u okviru svog djelokruga; prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga, prati i analizira stanje te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za poboljšanja statusa i položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.1.1. do 7.1.20. Područne jedinice

Članak 59.

Državni službenici Područnih jedinica na lokalnoj razini pružaju savjetodavnu, stručnu i primarnu pravnu pomoć u ostvarivanju statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim propisima; sudjeluju u pružanju savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći u ostvarivanju statusnih prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata propisanih zakonom kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i drugim propisima; na lokalnoj razini pružaju savjetodavnu pomoć i potporu korisnicima u svim aktivnostima i programima koje provodi Ministarstvo; sudjeluju u obavljanju upravnog nadzora nad zakonitošću rada i postupanja prvostupanjskih tijela u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; sudjeluju u organizaciji provedbe nacionalnih programa, planova i projekata iz djelokruga Ministarstva za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Državni službenici Područnih jedinica surađuju s udrugama iz Domovinskog rata i nadležnim institucijama na lokalnoj razini radi pružanja savjetodavne, stručne i pravne pomoći i potpore hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; sudjeluju u organizaciji obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja u Domovinskom ratu, obilježavanja prigodnih nadnevaka, hodočašća i odavanja počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na lokalnoj razini; organiziraju na lokalnoj razini pružanje psihosocijalne pomoć i potpore kroz obilaske korisnika u njihovom domu, organiziraju obavljanje izvida, odnosno očevida potrebnih za ostvarivanje prava iz zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakona kojima se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata; organiziraju obilaske korisnika programa iz djelokruga Ministarstva i prikupljanje podataka o potrebama korisnika; organiziraju redovite obilaske najtežih stradalnika te žurne obilaske u slučajevima pro-suicidalnih izjava korisnika, različitih prijetnji i ugroza, smrti te lošeg socio-ekonomskog i/ili zdravstvenog stanja.

Državni službenici Područnih jedinica prikupljaju, obrađuju i odobravaju izvješća stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć na području svoje županije, prate izvršavanje ugovornih obveza stručnih suradnika, vode evidencije o njihovom radu, kontroliraju, pripremaju i odobravaju mjesečna izvješća o njihovom radu; vode evidencije o svim korisnicima savjetodavne i psihosocijalne pomoći na lokalnoj razini, koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama; izrađuju i vode evidencije o korisnicima programa i projekata iz djelokruga Ministarstva na lokalnoj razini; koordiniraju rad i povezanost zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; sudjeluju u postupku kontrole i analize namjenskog trošenja sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva.

Državni službenici Područnih jedinica na lokalnoj razini organiziraju pružanje psihosocijalne i druge pomoći obiteljima u postupku identifikacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata i po potrebi i želji obitelji i nakon toga; pružaju savjetodavnu i primarnu pravnu pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te surađuju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći; kontinuirano prate primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga, prate i analiziraju stanje te na temelju prikupljenih podataka predlažu mjere za poboljšanje statusa i položaja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata; obavljaju administrativne i tehničke poslove u okviru djelokruga županijskog centra za psihosocijalnu pomoć te obavljaju i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.2. Sektor za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Članak 60.

Sektor za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne, stručne i primarne pravne pomoći civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u ostvarivanju i zaštiti njihovih statusnih prava; organizira, prati i nadzire provedbu programa poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata; razvija i unaprjeđuje program preventivnih sistematskih pregleda te, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i drugim nadležnim institucijama, organizira iste; predlaže i izrađuje ugovore i sporazume o suradnji te kontinuirano prati dinamiku provedbe programa i aktivnosti iz svog djelokruga; vodi evidenciju o osobama koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu, o čemu izrađuje periodična izvješća i završni izvještaj o provedbi programa; prati ispunjavanje ugovornih obveza od strane zdravstvenih ustanova te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sektor predlaže i priprema strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, provodi program medicinske rehabilitacije, odnosno fizikalne terapije hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; surađuje sa zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju te upućuje korisnike na ambulantno i bolničko liječenje; organizira liječenje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za liječenje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori te izrađuje sporazume o suradnji s nadležnim ustanovama.

Sektor obavlja poslove vezane uz zdravstvenu i socijalnu skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te njihov smještaj u specijalizirane ustanove za pružanje spomenutog oblika skrbi; pruža stručnu pomoć u odlučivanju o pitanjima iz područja psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku; obavlja stručne poslove vezane uz rad Povjerenstva za predlaganje korisnika Doma hrvatskih veterana u Lipiku te, u suradnji s Domom hrvatskih veterana u Lipiku, u slučajevima potrebe organizira žurni smještaj korisnika; aktivno surađuje s koordinatorima za hrvatske branitelje u zdravstvenim ustanovama na području Republike Hrvatske i sudjeluje u izradi akcijskog plana palijativne skrbi za braniteljsku populaciju.

Sektor prati međunarodne politike i programe skrbi o sudionicima i stradalnicima rata, uspostavlja i koordinira komunikaciju i međunarodnu razmjenu iskustava u svrhu jačanja kapaciteta skrbi za sudionike i stradalnike rata; prati provedbe nacionalnih programa i strategija za poboljšanje kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije; prati znanstvena istraživanja, sudjeluje u organizaciji edukacija i znanstvenih usavršavanja stručnjaka; predlaže i organizira znanstveno-istraživačke projekte te prati njihove rezultate; predlaže i provodi aktivnosti koje se odnose na analizu postojeće dokumentacije o zdravstvenom i psihofizičkom stanju sudionika i stradalnika Domovinskog rata; obrađuje i prati podatke o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, vodi evidenciju i obavlja analizu dobivenih podataka; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo sudjeluje u pripremi znanstvenih kampanja za promoviranje zdravog načina života te sudjeluje u praćenju pobola i smrtnosti u populaciji sudionika i stradalnika rata i stvaranju baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu; usko surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć u organizaciji mobilnih izvida; organizira pružanje psihosocijalne pomoći obiteljima u postupku identifikacije posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz Domovinskog rata te sudjeluje u organizaciji obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja u Domovinskom ratu.

Sektor sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u okviru svog djelokruga, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga za naredno razdoblje te predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti

7.2.2. Služba za skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

7.2.1. Služba za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti

Članak 61.

Služba za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti organizira, prati i nadzire provedbu programa poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; definira ciljne skupine u provođenju preventivnih sistematskih pregleda; u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i drugim nadležnim institucijama organizira i provodi sistematske preglede; predlaže programe, izrađuje ugovore i sporazume o suradnji u provedbi programa, mjera i aktivnosti Službe; vodi evidenciju o osobama koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu te izrađuje periodična izvješća, kao i završno izvješće o provedbi programa; prati ispunjavanje ugovornih obveza od strane zdravstvenih ustanova te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u dijelu izrade baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu te brine o pravovremenoj dostavi i javnoj objavi rezultata istraživanja.

Služba predlaže i priprema strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata; provodi program medicinske rehabilitacije, odnosno fizikalne terapije hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s ciljem poboljšanja njihova zdravstvena stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja razine samostalnosti u svakodnevnom funkcioniranju; surađuje sa zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju; posreduje i upućuje korisnike na ambulantno i bolničko liječenje; organizira liječenje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; dogovara termine liječenja i organizira smještaj za vrijeme liječenja, prati dinamiku provedbe istoga; zaprima i obrađuje račune za usluge smještaja; surađuje sa Zavodom za pomorsku medicinu Split, Zapovjedništvom za potporu Ministarstva obrane u traženju ocjene indikacija za liječenje; obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za liječenje HRVI iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori te izrađuje sporazume o suradnji s nadležnim ustanovama; obavlja poslove vezane uz zdravstvenu i socijalnu skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te brine o njihovu smještaju u specijalizirane ustanove za pružanje spomenutog oblika skrbi.

Služba pruža stručnu pomoć u odlučivanju o pitanjima iz područja psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku; obavlja stručne poslove vezane za rad Povjerenstva za predlaganje korisnika Doma hrvatskih veterana u Lipiku te, u suradnji s Domom hrvatskih veterana u Lipiku, u slučajevima potrebe organizira žurni smještaj korisnika.

Služba aktivno surađuje s koordinatorima za hrvatske branitelje u zdravstvenim ustanovama na području Republike Hrvatske i, u suradnji s nadležnim institucijama, sudjeluje u izradi akcijskog plana palijativne skrbi za braniteljsku populaciju; nadzire i prati međunarodne politike i programe skrbi o sudionicima i stradalnicima rata, uspostavlja i koordinira komunikaciju i razmjenu iskustava s predstavnicima drugih zemalja u svrhu jačanja kapaciteta skrbi za sudionike i stradalnike rata; prati provedbe nacionalnih programa i strategija za poboljšanje kvalitete življenja s posebnim naglaskom na zdravlje braniteljske i stradalničke populacije; prati znanstvena istraživanja; sudjeluje u organizaciji edukacija i programa usavršavanja stručnjaka s ciljem efikasnijeg uspostavljanja dijagnoza i liječenja s posebnim naglaskom na onkološke, kardiovaskularne i druge nezarazne bolesti.

Služba, u suradnji sa znanstvenim i drugim nadležnim ustanovama, organizira znanstveno-istraživačke projekte te prati provedbu i rezultate istih, što čini znanstvenu osnovu prijedlozima novih mjera, kao i prilagodbama postojećih; predlaže i provodi aktivnosti koje se odnose na analizu dokumentacije o zdravstvenom i psihofizičkom stanju sudionika i stradalnika Domovinskog rata; obrađuje i prati podatke o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, vodi evidenciju i analizira dobivene podatke; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo sudjeluje u promoviranju zdravog načina života s ciljem motiviranja sudionika i stradalnika Domovinskog rata na angažman u očuvanju, unaprjeđenju i kontroli vlastita zdravlja; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo prati pobol i smrtnost u populaciji sudionika i stradalnika Domovinskog rata i aktivno sudjeluje u stvaranju baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu.

Služba sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u okviru svog djelokruga, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga za naredno razdoblje te predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.2.2. Služba za skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Članak 62.

Služba za skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata pruža savjetodavnu, stručnu i primarnu pravnu pomoć civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u ostvarivanju i zaštiti njihovih statusnih prava; u cilju pružanja potpore te savjetodavne, stručne i pravne pomoći civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Služba surađuje s organizacijama civilnog društva i nadležnim institucijama te provodi nacionalne programe, planove i projekte iz djelokruga Ministarstva radi poboljšanja kvalitete njihova življenja i cjelokupnog zdravstvenog stanja.

Služba usko surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć u organizaciji mobilnih izvida, odnosno očevida potrebnih u svrhu utvrđivanja psihosocijalnog i ekonomskog stanja civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, o čemu vodi odgovarajuće evidencije; organizira pružanje psihosocijalne pomoći obiteljima u postupku identifikacije posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz Domovinskog rata te sudjeluje u organizaciji obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja u Domovinskom ratu, obilježavanja prigodnih nadnevaka, organizaciji hodočašća i odavanja počasti civilnim žrtvama iz Domovinskog rata.

Služba planira radne zadatke, vodi evidencije o obavljenim zadacima i podnosi izvješća o učinjenom; priprema odgovarajuće materijale i podatke za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada Ministarstva; izrađuje upute, analize i izvješća; sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva definiranjem ciljeva, načina ostvarenja istih i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na djelokrug Službe; osigurava relevantne informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; identificira rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve; procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika te postupa po istima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga za naredno razdoblje i predlaže mjesečnu dinamiku korištenja financijskih sredstava namijenjenih pravovremenoj i kvalitetnoj provedbi predviđenih programa i aktivnosti. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 63.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Ministarstva i institucija iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju obvezu ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju, daje stručna mišljenja i savjete s ciljem poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola.

Samostalna služba procjenjuje sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije; izrađuje strateške planove unutarnje revizije, provedbene programe i godišnje planove unutarnje revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije; analizira, testira i ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola; daje preporuke revidiranim subjektima i ministru u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ministra; obavlja revizije na zahtjev ministra; izrađuje propisana izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih nadležnim institucijama te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 64.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom uprave rukovodi ravnatelj.

Članak 65.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta ministra.

Radom sektora odnosno samostalnog sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe odnosno samostalne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom područnog odjela rukovodi voditelj područnog odjela s položajem voditelja odjela.

IV. RADNO I UREDOVNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 66.

Radno vrijeme Ministarstva i uredovno vrijeme za rad sa strankama uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

V. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 67.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Ministar će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (»Narodne novine«, broj 7/20).

Članak 70.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/66

Urbroj: 50301-29/09-20-1

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU HRVATSKIH BRANITELJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA10
Kabinet ministra – ukupno10
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale1
2.1.1.Služba za organizacijske i radno-pravne poslove6
2.1.2.Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.2.Sektor za normativne i opće poslove1
2.2.1.Služba za normativne poslove6
2.2.2.Služba za sigurnosne i opće poslove1
2.2.2.1.Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje8
2.2.2.2.Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove8
2.3.Sektor za proračun, financije, analitiku i informatizaciju1
2.3.1.Služba za plan i analizu7
2.3.2.Služba za računovodstvene poslove7
2.3.3.Služba za analitiku i informatizaciju6
Glavno tajništvo – ukupno58
3.SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU1
3.1.Služba za javnu nabavu i ugovaranje7
3.2.Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza6
Samostalni sektor za javnu nabavu – ukupno14
4.UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za upravne i pravne poslove1
4.1.1.Služba za upravni postupak1
4.1.1.1.Odjel za trajna prava5
4.1.1.2.Odjel za materijalna prava5
4.1.2.Služba za statuse i evidencije7
4.1.3.Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama7
4.1.4.Služba za nadzor prvostupanjskih tijela5
4.2.Sektor za stambeno zbrinjavanje1
4.2.1.Služba za dodjelu stanova6
4.2.2.Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora6
4.2.3.Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova6
4.3.Sektor za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava1
4.3.1.Služba za gospodarenje7
4.3.2.Služba za praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava7
Uprava za pravne i stambene poslove – ukupno66
5.UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu1
5.1.1.Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu5
5.1.2.Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb5
5.2.Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja1
5.2.1.Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja5
5.2.2.Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva5
Uprava za zatočene i nestale – ukupno24
6.UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica2
6.1.Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata1
6.1.1.Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata1
6.1.1.1.Odjel za HRVI iz Domovinskog rata5
6.1.1.2.Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja5
6.1.2.Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata7
6.1.3.Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji7
6.2.Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata1
6.2.1.Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata7
6.2.2.Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava7
6.3.Sektor za strateško planiranje i EU projekte1
6.3.1.Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte7
6.3.2.Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima1
6.3.2.1.Odjel za provedbu EU projekata5
6.3.2.2.Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima5
Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji – ukupno62
7.UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica2
7.1.Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć1
neposredno u Sektoru, u sjedištu ministarstva3
7.1.1.Područni odjel Vukovar3
7.1.2.Područni odjel Slavonski Brod3
7.1.3.Područni odjel Osijek3
7.1.4.Područni odjel Split3
7.1.5.Područni odjel Karlovac2
7.1.6.Područni odjel Gospić2
7.1.7.Područni odjel Šibenik2
7.1.8.Područni odjel Sisak2
7.1.9.Područni odjel Virovitica2
7.1.10.Područni odjel Požega2
7.1.11.Područni odjel Zadar2
7.1.12.Područni odjel Dubrovnik2
7.1.13.Područni odjel Krapina2
7.1.14.Područni odjel Varaždin2
7.1.15.Područni odjel Koprivnica2
7.1.16.Područni odjel Bjelovar2
7.1.17.Područni odjel Rijeka2
7.1.18.Područni odjel Pula2
7.1.19.Područni odjel Čakovec2
7.1.20.Područni odjel Zagreb2
7.2.Sektor za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata1
7.2.1.Služba za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti6
7.2.2.Služba za skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata5
Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć – ukupno62
8.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
Samostalna služba za unutarnju reviziju – ukupno3

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA – UKUPNO299