Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1827

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ­27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

4. Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite

5. Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

6. Uprava za e-Zdravstvo

7. Uprava za pravne poslove u zdravstvu

8. Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu

9. Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

10. Samostalni sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u zdravstvu

11. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju i provođenje strateške politike Vlade Republike Hrvatske u svom djelokrugu i surađuje sa srodnim službama ostalih tijela državne uprave na provedbi tih aktivnosti, koordinira postupanja po pitanjima iz djelokruga pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Upravlja poslovima vezanim uz ostvarenje plana, programa rada i djelovanja ministra; definira strateške ciljeve i nadzire uspješnost pokazatelja njihovog ostvarenja; organizira i obavlja sve protokolarne poslove; upravlja stručnim i administrativnim poslovima za ministra i državne tajnike; koordinira medijske i javne nastupe ministra i ostalih državnih dužnosnika Ministarstva, koordinira poslove iz područja odnosa s javnošću. Obavlja i poslove vezane uz: planiranje, nadzor i provedbu komunikacijske strategije Ministarstva; planiranje i provedbu medijskog, promidžbenog i vizualnog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; uređivanje internetske stranice Ministarstva; praćenje i analiziranje medijskog izvještavanja o radu Ministarstva; pripremu i provođenje promotivno-informativnih aktivnosti i analiziranje njihovog učinka; komunikaciju s medijima i informiranje građana; osiguravanje strateškog komuniciranja u kriznim situacijama; suradnju sa srodnim službama međunarodnih organizacija i tijelima Europske unije; koordinira poslove planiranja, razvoja, unaprjeđenja sustava zdravstvene zaštite i provedbe strateških mjera zdravstvene politike; sudjeluje u poslovima vezanim uz fondove Europske unije i međunarodne projekte; predlaže i donosi interventne planove za odgovor na krizna stanja i Plan obrane Republike Hrvatske iz nadležnosti Ministarstva; provodi aktivnosti koje proizlaze iz zakonskih obveza obrambenih priprema u stanju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske te poslove logističke i administrativne podrške Kriznom stožeru Ministarstva; poslove vezane uz davanje smjernica za izradu strateškog plana Ministarstva i definiranje strateških ciljeva te sve ostale poslove kako bi se osiguralo pravodobno, kvalitetno i zakonito donošenje odluka s obzirom na odgovornost ministra za sredstva koja se koriste pri obavljanju svih aktivnosti, provedbi politika i ostvarenju rezultata u Ministarstvu.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica; izrađuje godišnji plan rada i prati njegovo ostvarivanje; koordinira predlaganje planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, provodi postupke zapošljavanja, prati provedbu mjera planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva te napredovanja i nagrađivanja; izvršava poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i pripreme zdravstvenih pregleda državnih službenika i namještenika Ministarstva; koordinira poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom sukladno važećoj normi; opće, tehničke i druge pomoćne poslove; nadzire rad državnih službenika i namještenika; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju automobila, njihovoj tehničkoj ispravnosti, načinu održavanja sredstava i opreme; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove u okviru djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove

2.2. Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove

Članak 5.

U Sektoru za ljudske potencijale i stručne poslove obavljaju se poslovi vezani uz: planove zapošljavanja, izvješća o radu, davanje stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata drugih državnih tijela; osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, praćenje i provedbu mjera planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; upravno-pravne i administrativne poslove izbora kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi; izradu prijedloga odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim uz prava službenika i namještenika; suradnju sa Službeničkim sudom pri provođenju postupaka radi teških povreda službene dužnosti; izradu Godišnjeg plana rada Ministarstva, izradu Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Ministarstva; praćenje ugovornih obveza iz djelokruga; vođenje jedinstvenih evidencija ugovora iz svoje nadležnosti koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; poslove vezane uz gospodarenje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo; poslove koordinacije, planiranja radnih zadataka koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga; praćenje pravne regulative, upravno-pravne poslove koji se odnose na izradu prijedloga upravnih akata i internih normativnih akata iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva; upravno-pravne i administrativne poslove vezane uz razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala, nagrađivanje državnih službenika i namještenika, vođenje propisanih očevidnika, izbor mentora vježbenicima, rad vježbenika i vježbenička praksa; razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala; planira srednjoročne i kratkoročne radne zadatke Sektora; koordinira poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom sukladno važećoj normi; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i stručne poslove ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

2.1.2. Služba za stručne poslove.

2.1.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

Članak 6.

Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala obavlja upravne i stručne poslove vezane uz pripremu prijedloga planova prijma u državnu službu, usklađuje prijam državnih službenika s planovima tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose; provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji s nadležnim tijelom državne uprave; obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane uz izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi, izrađuje sve vrste odluka, sporazuma, rješenja, ugovora o radu, uvjerenja, ovlaštenja i drugih pismena kojima je temelj državna služba i radni odnosi službenika i namještenika; obavlja poslove vezane uz prava zaposlenika iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo, ažurira sve podatke vezane uz radno-pravni status i isplatu plaća zaposlenicima; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika; obavlja upravno-pravne poslove planiranja i karijernog razvoja ljudskih potencijala, prati njihov rad, napredovanje i nagrađivanje, provodi pripremne radnje za postupak ocjenjivanja, donosi rješenja o ocjeni, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse; donosi Plan korištenja godišnjih odmora i rješenja o godišnjem odmoru; izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim uz prava službenika i namještenika; vodi poslove u vezi s utvrđivanjem odgovornosti zbog lake povrede službene dužnosti i poslove vezane uz pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti pred Službeničkim sudom te evidentira u e-očevidnik podatke o izrečenim mjerama i kaznama, zastupa Ministarstvo po posebnoj punomoći pred Službeničkim sudom; prati programe izobrazbe i o istima informira državne službenike, u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose donosi Plan izobrazbe, vodi evidencije o izvršenoj izobrazbi; sudjeluje u planiranju državnog proračuna Republike Hrvatske iz djelokruga; brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za stručne poslove

Članak 7.

Služba za stručne poslove obavlja, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, na nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata drugih državnih tijela; priprema planove prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provodi postupak prijma na stručno osposobljavanje, izrađuje ugovore za polaznike stručnog osposobljavanja, brine o njihovim statusnim pravima; izrađuje ugovore o povjeravanju poslova vanjskim izvršiteljima te ugovore o stručnom usavršavanju; priprema i objedinjuje prijedloge plana rada Ministarstva i izvješća o njegovu ostvarivanju zaprimljenih od unutarnjih ustrojstvenih jedinica; izrađuje Plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Ministarstva; sudjeluje u koordinaciji izrade strateškog plana Ministarstva; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u okviru svoga djelokruga; vodi evidenciju o imovini iz djelokruga te istu dostavlja za upis u registar; izrađuje nacrte odluka i rješenja iz djelokruga; vodi evidenciju o osnovanim povjerenstvima i radnim skupinama; dodjeljuje inventarne brojeve prilikom nabavke nove opreme za Ministarstvo; sudjeluje u planiranju državnog proračuna Republike Hrvatske iz djelokruga; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; upravno-pravne poslove koji se odnose na izradu prijedloga internih normativnih akata iz područja zaštite na radu i protupožarne zaštite za potrebe Ministarstva; priprema podloge za zdravstvene preglede državnih službenika i namještenika Ministarstva; vodi evidencije o sklopljenim ugovorima iz djelokruga; organizira službena putovanja za dužnosnike, državne službenike i namještenike; osigurava usluge prijevoda službenih dokumenata ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osigurava provedbu tečaja stranog jezika; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

2.2. Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove

Članak 8.

Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove obavlja poslove prijama i dostave pošte, urudžbiranja, raspoređivanja, otpreme i arhiviranja akata; vodi evidencije i brine o pečatima s grbom Republike Hrvatske, štambiljima i natpisnim pločama Ministarstva, prati provedbu poslova koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine Ministarstva; brine o poslovima čajne kuhinje, telefonije i održavanja vozila; organizira poslove prijevoza službenim vozilima; prati provedbu poslova održavanja i čišćenja; obavlja poslove umnožavanja i fotokopiranja materijala; planira srednjoročne i kratkoročne radne zadatke Sektora; osigurava sve materijalno-tehničke pretpostavke za rad; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz djelokruga Ministarstva; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala; osigurava materijalno tehničke uvjete za obavljanje poslova i zadaća državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva; priprema stručne podloge za nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te odluka vezanih uz organizaciju rada iz djelokruga; vodi registre u vezi s postupanjem u procesu rada i sklopljenim ugovorima iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, opremanju poslovnih prostora Ministarstva; prati potrošnju te predlaže racionalizaciju u korištenju materijalno-financijske imovine Ministarstva, kontrolira provođenje istih; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Sektoru za uredsko poslovanje i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za uredsko poslovanje

2.2.2. Služba za tehničke poslove.

2.2.1. Služba za uredsko poslovanje

Članak 9.

Služba za uredsko poslovanje obavlja prijam i dostavu pošte, urudžbiranje, raspoređivanje, otpremu i arhiviranje akata; brine o urednom funkcioniranju svih vrsta upisnika u elektronskom obliku putem e-aplikacije; brine o izradi, raspodjeli, zaduženju i poništenju pečata s grbom Republike Hrvatske, štambilja i natpisnih ploča Ministarstva, vodi evidencije o istima; priprema podloge za postupke javne nabave iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

2.2.2. Služba za tehničke poslove

Članak 10.

Služba za tehničke poslove obavlja poslove osiguravanja svih materijalno-tehničkih pretpostavki za rad iz djelokruga; osigurava materijalno-tehničke uvjete za obavljanje poslova i zadaća državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz djelokruga Ministarstva; prati poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine Ministarstva, prati izvršavanje poslova održavanja i čišćenja Ministarstva i vanjskih lokacija; vodi evidenciju o opskrbi električnom energijom i plinom, o motornim vozilima nabavljenim putem operativnog leasinga, o uredskom materijalu, tonerima i tintama; brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, opremanju poslovnih prostora Ministarstva, o poslovima čajne kuhinje, mobilnoj telefoniji, organiziranju prijevoza dužnosnika i državnih službenika službenim vozilima, održavanju, servisiranju i pranju vozila; obavlja nabavu potrošnog materijala; nadzire provedbu usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja; obavlja poslove nabave guma za vozila; održavanje i servisiranje telefaks i kopirnih uređaja; obavlja poslove umnožavanja i fotokopiranja materijala za Ministarstvo; planira srednjoročne i kratkoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; priprema stručne podloge za nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te odluka vezanih uz organizaciju rada iz djelokruga; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi evidencije u vezi s postupanjem u procesu rada i sklopljenim ugovorima iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3. UPRAVA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ZDRAVSTVENI TURIZAM, LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE, JAVNO ZDRAVSTVO I JAVNOZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Članak 11.

Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu obavlja poslove vezane uz: unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite; utvrđivanje prijedloga državne zdravstvene politike; stručne i upravne poslove vezano uz zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje na području zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva, razini državnih zavoda i agencije na području javnozdravstvene djelatnosti, telemedicine, lijekova i medicinskih proizvoda, hitne medicine, zdravstvene zaštite na radu i antidopinga; stručne poslove vezano uz lječilišni turizam, medicinski turizam i medicinski wellness te općenito za zdravstvene usluge u turizmu; prati zdravstvene potrebe stanovništva i unaprjeđuje organizaciju sustava zdravstva; prati i proučava stanja u sustavu zdravstvene zaštite i poduzima mjere za učinkovito i kvalitetno obavljanje djelatnosti; prati razvoj i predlaže mjere za unaprjeđenje sustava primarne, specijalističko-konzilijarne te zdravstvene zaštite na razini državnih zdravstvenih zavoda, agencije i zavoda na županijskoj razini; unaprjeđuje i prati provedbu preventivnih javnozdravstvenih programa, nacionalnih strategija i akcijskih planova; unaprjeđuje aktivnosti na području zaštite zdravlja stanovništva; predlaže programe za unaprjeđenje zdravlja i poboljšanje kvalitete življenja osoba iz vulnerabilnih skupina; sudjeluje u pripremi i koordinaciji provedbe programa i projekata zajednice za zdravlje Europske unije; s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provođenju upravnog nadzora, surađuje s drugim tijelima državne uprave na području zaštite zdravlja pučanstva te zaštite i unaprjeđenja zdravog okoliša; prati potrebe, prikuplja i analizira prijedloge te priprema podloge za izmjene i dopune mjera zdravstvene zaštite i mreža u javnoj zdravstvenoj službi; prati potrebe i planira specijalističko usavršavanje potrebnih zdravstvenih radnika u sustavu primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva; prati, planira i izrađuje prijedloge za zapošljavanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i nezdravstvenih radnika u sustavu primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva; koordinira aktivnosti vezane uz utvrđivanje vrste i opsega zdravstvenih usluga; prati i nadzire metodologiju utvrđivanja osnova za ugovaranje; daje mišljenje na prijedlog normativa i standarda; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za zdravstvene programe i projekte te u provedbi istih; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za razvoj zaštite zdravlja u zajednici; prati razvoj i unaprjeđuje sustav palijativne skrbi; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga te daje stručna mišljenja u vezi s provedbom propisa iz djelokruga; vodi prvostupanjske upravne postupke iz područja djelatnosti medicine rada i osposobljavanja kandidata za vozače za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći; vodi poslove vezane uz postupak odobravanja i izdavanja rješenja kojim se odobrava provođenje kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj; osigurava provođenje međunarodnih obveza na području lijekova i kliničkih ispitivanja; surađuje s međunarodnim organizacijama na području lijekova i medicinskih proizvoda te kliničkih ispitivanja; obavlja stručne poslove vezane uz legalni promet lijekovima koji sadrže droge, psihotropne tvari i prekursore; izdaje dozvole za uvoz/izvoz lijekova koje sadrže droge i psihotropne tvari kao i dozvole za promet prekursora; vodi evidencije o uvozu i izvozu te zalihama droga, psihotropnih tvari i prekursora; izrađuje periodična izvješća o prometu drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima za Međunarodni ured za kontrolu narkotika (INCB); osigurava provođenje obveza koje proizlaze iz ratificiranih međunarodnih ugovora i ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama na području droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobrava prihvaćanje donacija lijekova i medicinskih proizvoda i rani pristup lijekovima u programima milosrdne primjene u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj; poslove vezane uz provedbu nacionalnih i europskih javnozdravstvenih politika za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša; prati i predlaže mjere za unaprjeđenje zaštite zdravlja ljudi i okoliša u području zaštite od buke, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, zaštite od neionizirajućih zračenja, genetski modificiranih organizama, sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, kemikalija, biocidnih proizvoda; obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve, prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; surađuje i koordinira rad s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, udrugama, stručnim udruženjima, strukovnim komorama, zavodima i agencijama, međunarodnim organizacijama i institucijama te tijelima Europske unije u području djelokruga; surađuje s udrugama građana u cilju jačanja uloge civilnog sektora u sustavu zdravstva te pruža pomoć građanima iz djelokruga; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji propisa Europske unije iz djelokruga; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Upravi za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu ustrojavaju se:

3.1. Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam

3.2. Sektor za lijekove i medicinske proizvode

3.3. Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu.

3.1. Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam

Članak 12.

Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; sudjeluje u utvrđivanju prijedloga državne zdravstvene politike; prati potrebe i sudjeluje u izradi prijedloga mreža u javnoj zdravstvenoj službi; prati i predlaže organizaciju rada sustava primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; prati i nadzire metodologiju utvrđivanja osnova za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz utvrđivanje vrste i opsega usluga; predlaže mjere za unaprjeđenje razvoja primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; predlaže mjere za unaprjeđenje sustava izvanbolničke hitne medicine i sustava telemedicine; sudjeluje u uspostavi, razvoju i unaprjeđenju sustava palijativne skrbi; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu propisa na području primarne zdravstvene zaštite; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za pojedine zdravstvene programe i projekte te koordinira provođenja istih; vodi prvostupanjske upravne postupke za izdavanje odobrenja u djelatnosti medicine rada; vodi prvostupanjske upravne postupke izdavanja odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače iz pružanja prve pomoći; prati i planira specijalističko usavršavanje i zapošljavanje potrebnih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u primarnoj i izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti; prati i izdaje suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i zdravstvenih suradnika te vodi postupke produženja rada u zdravstvenim ustanovama; inicira i sudjeluje u pripremi stručnih podloga za unaprjeđenje zaštite zdravlja u zajednici; koordinira pripremu odgovora na tužbe u upravnim sporovima; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga; kontinuirano prati primjenu zakona i drugih propisa iz ovoga područja, inicira i koordinira suradnju s drugim institucijama; sudjeluje u izradi strateških i operativnih dokumenata; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada; obavlja upravne i stručne poslove uz lječilišni turizam, medicinski turizam i medicinski wellness te općenito za zdravstvene usluge u turizmu; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje sa zavodima, strukovnim komorama te stručnim udrugama u području zdravstva; pruža pomoć građanima iz djelokruga; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada; prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva; vodi računa o pravovremenom rješavanju predmeta, obavlja poslove nadzora, praćenja, koordiniranja i usmjeravanja rada; vodi očevidnike u vezi s postupanjima u procesu rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji direktiva Europske unije.

U Sektoru za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite

3.1.2. Služba za zdravstveni turizam.

3.1.1. Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite

Članak 13.

Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; prati i predlaže organizaciju rada sustava primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; prati i nadzire metodologiju utvrđivanja osnova za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz utvrđivanje vrste i opsega usluga; predlaže mjere za unaprjeđenje primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; predlaže mjere za unaprjeđenje sustava izvanbolničke hitne medicine i sustava telemedicine; sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju sustava palijativne skrbi; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu prijedloga propisa na području primarne zdravstvene zaštite, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za pojedine zdravstvene programe i projekte te koordinira provođenja istih; inicira i sudjeluje u pripremi stručnih podloga za unaprjeđenje zaštite zdravlja u zajednici; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga; kontinuirano prati primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga, inicira i koordinira suradnju s drugim institucijama; sudjeluje u izradi strateških i operativnih dokumenata; prati i planira specijalističko usavršavanje i zapošljavanje potrebnih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u primarnoj i izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti; vodi prvostupanjske upravne postupke za izdavanje odobrenja u djelatnosti medicine rada; vodi prvostupanjski upravni postupak izdavanja odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći«; vodi postupak izdavanja suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i zdravstvenih suradnika te vodi postupak produženja rada u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; inicira i sudjeluje u pripremi stručnih podloga za razvoj i unaprjeđenje zaštite zdravlja u zajednici; surađuje sa zavodima, strukovnim komorama te stručnim udrugama u području zdravstva; pruža pomoć građanima iz djelokruga; vodi računa o pravovremenom rješavanju predmeta; prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada; vodi očevidnike u vezi s postupanjima u procesu rada; obavlja poslove nadzora, praćenja, koordiniranja i usmjeravanja rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji direktiva Europske unije; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, obavlja i druge poslove iz djelokruga.

3.1.2. Služba za zdravstveni turizam

Članak 14.

Služba za zdravstveni turizam obavlja stručne poslove vezane uz lječilišni turizam, medicinski turizam i medicinski wellness te općenito za zdravstvene usluge u turizmu; obavlja poslove vezane uz: sudjelovanje u aktivnostima međuresornog i međusektorskog djelovanja; planiranje i predlaganje strateških razvojnih i investicijskih aktivnosti; strateško planiranje te poticanje razvoja zdravstveno-lječilišnih destinacija u Republici Hrvatskoj; potiče i okuplja stručnjake za prepoznavanje znanstvene utemeljenosti liječenja prirodnim ljekovitim faktorima, promovira prepoznavanje kvalitete i učinka kroz akreditaciju i certificiranje. Međunarodnom suradnjom okuplja stručnjake za analizu, planiranje i provođenje mjera razvoja cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma; obavlja stručne poslove vezano uz zdravstveni turizam; obavlja stručno-analitičke te statističke poslove vezane uz promicanje, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i poboljšanja kvalitete života s aspekta stručnog i nadziranog korištenja usluga liječenja, medicinskih i wellness usluga u turizmu te zdravstvenih usluga u turizmu; sudjeluje u aktivnostima razvoja i promidžbe zdravstvenog turizma i potiče korištenje prirodnih ljekovitih čimbenika; planira i predlaže strateške razvojne aktivnosti koje se odnose na razvoj zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu; sudjeluje u aktivnostima međuresornog i međusektorskog djelovanja koje se odnose na zdravstveni turizam; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti; sudjeluje u provedbi aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u zdravstvo i zdravstveni turizam; u suradnji s drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima sudjeluje u poticanju, koordinaciji i nadziranju realizacije konkretnih projekata; u suradnji s nadležnim tijelima sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja u sustav zdravstva; obavlja poslove vezane uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata iz područja zdravstvenih usluga u turizmu; u suradnji s nadležnim ministarstvima sudjeluje u stvaranju zakonskih pretpostavki za razvoj zdravstvenog turizma; sudjeluje u usmjeravanju procesa razvoja turističkog gospodarstva s aspekta neophodne zdravstvene infrastrukture; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve iz svoga djelokruga, pokazatelje uspješnosti, nadzire provedbu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; izrađuje načine postupanja o pojedinim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi evidencije u vezi s postupanjima u procesu rada; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3.2. Sektor za lijekove i medicinske proizvode

Članak 15.

Sektor za lijekove i medicinske proizvode obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja lijekova i medicinskih proizvoda; poslove vezane uz postupak odobravanja i izdavanje rješenja kojim se odobrava provođenje kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, osigurava provođenje međunarodnih obveza na području lijekova i kliničkih ispitivanja; surađuje s međunarodnim organizacijama na području lijekova i medicinskih proizvoda te kliničkih ispitivanja; evidentira i prijavljuje klinička ispitivanja medicinskih proizvoda odobrenih u Republici Hrvatskoj u Europsku bazu podataka kliničkih ispitivanja; uspostavlja i redovito ažurira nacionalni registar kliničkih ispitivanja u Republici Hrvatskoj; izrađuje i ažurira registar motritelja u kliničkim ispitivanjima; nadzire opskrbu hrvatskog tržišta lijekovima i medicinskim proizvodima; provodi mjere kojima se u slučaju potrebe osigurava opskrba hrvatskog tržišta lijekovima, koordinira aktivnosti vezane uz utvrđivanje vrste i opsega korištenja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj zaštiti na svim razinama, surađuje sa zdravstvenim organizacijama i agencijama; osigurava provođenje obveza koje proizlaze iz ratificiranih međunarodnih ugovora na području lijekova, poglavito droga, psihotropnih tvari i prekursora i medicinskih proizvoda; odobrava prihvaćanje donacija lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj; obavlja stručne poslove vezane uz promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora, izdavanje odobrenja za uvoz/izvoz/provoz lijekova koje sadrže droge i psihotropne tvari, kao i promet prekursora; vodi evidencije o uvozu i izvozu te zalihama droga, psihotropnih tvari i prekursora; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga; izrađuje periodična izvješća o prometu drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima za Međunarodni ured za kontrolu narkotika (INCB) i ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama na području prometa drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima; sudjeluje u stručnim radnim grupama tijela Europske unije vezano uz zakonodavstvo na području lijekova i medicinskih proizvoda; surađuje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode vezano uz provođenje zakonodavstva na području lijekova; usklađuje, predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte vezano uz lijekove i medicinske proizvode; koordinira rad pojedinih institucija na području medicinskih proizvoda, koordinira i sudjeluje u izradi registra lijekova i registra medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj; obavlja upravne i stručne poslove vezano uz rješavanje žalbi u drugostupanjskom postupku za lijekove i medicinske proizvode; rješava žalbe nositelja odobrenja vezano uz cijene lijekova uvrštene u liste Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; rješava zahtjeve nositelja odobrenja vezano uz povećanje cijena lijekova uvrštenih u liste Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; sudjeluje u rješavanju žalbi pravnih osoba na postupak ugovaranja o isporuci medicinskih proizvoda, uvrštavanja na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje medicinskih proizvoda i cijene medicinskih proizvoda pod kojim su uvršteni u listu; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjima u procesu rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Sektoru za lijekove i medicinske proizvode ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za lijekove

3.2.2. Služba za medicinske proizvode.

3.2.1. Služba za lijekove

Članak 16.

U Službi za lijekove obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja lijekova; postupak pripremanja i izdavanja rješenja kojim se odobrava provođenje kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, osiguranje provođenja međunarodnih obveza na području lijekova i kliničkih ispitivanja; suradnju s međunarodnim organizacijama na području lijekova te kliničkih ispitivanja; uspostavljanje, vođenje i redovito ažuriranje registra kliničkih ispitivanja odobrenih u Republici Hrvatskoj, uspostavljanje, vođenje i redovito ažuriranje registra motritelja kliničkih ispitivanja; prijavljivanje i redovito ažuriranje kliničkih ispitivanja odobrenih u Republici Hrvatskoj u Europsku bazu podataka ­(EudraCT); osiguravanje sudjelovanja u radu stručnih radnih grupa za lijekove Europske agencije za lijekove (EMA) i ostalih tijela Europske unije; praćenje zakonodavstva Europske unije na području lijekova; pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo na području lijekova s europskim zakonodavstvom; obavljanje stručnih poslova vezano uz promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora, izdavanje odobrenja za uvoz/izvoz/provoz lijekova koje sadrže droge i psihotropne tvari, kao i promet prekursora; vođenje evidencija o uvozu i izvozu te zalihama droga i prekursora; sudjelovanje u izradi zakona i drugih propisa iz djelokruga; izradu periodičnih izvješća o prometu drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima za Međunarodni ured za kontrolu narkotika (INCB); ostvarivanje međuresorne suradnje na području droga, psihotropnih tvari i prekursora; sudjelovanje u radu stručnih radnih grupa u tijelima Europske unije na području droga, psihotropnih tvari i prekursora; izrađivanje prijedloga zakonskih i podzakonskih akata na području droga, psihotropnih tvari i prekursora; sudjelovanja u sustavu ranog upozoravanja u slučajevima pojave novih droga i psihoaktivnih tvari, izrađuje i redovito ažurira Popis droga, psihotropnih tvari i prekursora; izrađuje i redovito ažurira Listu tvari zabranjenih u sportu; prati i koordinira stručne aktivnosti vezano uz provođenje antidoping mjera u sportu; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjima u procesu rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3.2.2. Služba za medicinske proizvode

Članak 17.

U Službi za medicinske proizvode obavljaju se stručni i upravni poslovi vezano uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja medicinskih proizvoda; osiguravanje sudjelovanja u radu stručnih radnih grupa za medicinske proizvode pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) i drugim tijelima Europske unije te kontinuirano praćenje europskog zakonodavstva na području medicinskih proizvoda; pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te poslove vezane uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva na području medicinskih proizvoda s europskim zakonodavstvom; provođenje međuresorne suradnje na području medicinskih proizvoda, posebno s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode i drugim tijelima na području regulative medicinskih proizvoda; koordiniranje rada Agencije za lijekove i medicinske proizvode i drugih institucija na području medicinskih proizvoda; koordiniranje i sudjelovanje u izradi registra medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj; zaprimanje i praćenje izvješća Agencije za lijekove i medicinske proizvode o ozbiljnim nuspojavama medicinskih proizvoda na tržištu Republike Hrvatske; zaprimanje obavijesti Agencije za lijekove i medicinske proizvode u slučaju povlačenja medicinskog proizvoda s tržišta Republike Hrvatske i Europske unije zbog sigurnosnih razloga; obavljanje stručnih i upravnih poslova vezano uz rješavanje žalbi u drugom stupnju na postupke ugovaranja o isporuci medicinskih proizvoda (ortopedskih i drugih pomagala) pravnim osobama, na godišnji izračun cijena lijekova i medicinskih proizvoda uvrštenih na liste Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i na uvrštavanje lijekova i medicinskih proizvoda na liste Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; provođenje mjera usmjerenih na kontinuiranu dostupnost medicinskih proizvoda na hrvatskom tržištu; ocjenjuje i prijavljuje nacionalna tijela za provođenje postupka ocjene sukladnosti Europskoj komisiji; sudjeluje u planiranju državnog proračuna iz djelokruga; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjima u procesu rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3.3. Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Članak 18.

Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda na području javnozdravstvene djelatnosti, medicine rada i antidopinga; organizaciju rada sustava zdravstvene zaštite na razini zdravstvenih zavoda; koordinaciju aktivnosti vezanu uz utvrđivanje vrste i opsega usluga; nadzor nad metodologijom utvrđivanja osnova za ugovaranje zdravstvene zaštite; predlaganje mjera zdravstvene zaštite; praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja stanovništva; zaštite prava pacijenata u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; organizaciju rada te izradu prijedloga i provođenje preventivnih javnozdravstvenih i drugih zdravstvenih programa, strategija i akcijskih planova; praćenje zdravstveno-statističkih pokazatelja i istraživanja na području zdravstvene djelatnosti; izradu prijedloga preventivnih programa i provedbu mjera za zaštitu od štetnog utjecaja okoliša na zdravlje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva; praćenje rada udruga; predlaganje programa za unaprjeđenje zdravlja i poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama, osoba starije životne dobi i drugih vulnerabilnih skupina stanovništva; praćenje potreba i izradu prijedloga mreže javne zdravstvene službe i potrebnih zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i nezdravstvenih radnika iz djelokruga; prati i planira specijalističko usavršavanje i zapošljavanje potrebnih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u javnom zdravstvu; prati i izdaje suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i zdravstvenih suradnika te vodi postupke produženja rada u zdravstvenim zavodima; izradu prijedloga razvoja uloge civilnoga društva u sustavu zdravstva; organizaciju i provedbu zdravstvenih programa i projekata; stručne i druge poslove vezane uz provedbu nacionalnih i europskih javnozdravstvenih politika za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša; prati i predlaže mjere za unaprjeđenje zaštite zdravlja ljudi i okoliša u području zaštite od buke, zaštite od neionizirajućih zračenja, genetski modificiranih organizama, sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, ograničavanja uporabe duhana i srodnih proizvoda, kemikalija, biocidnih proizvoda; pružanje pomoći građanima u djelokrugu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga. Surađuje i koordinira rad s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama, stručnim udruženjima, komorama, zavodima i agencijama, međunarodnim organizacijama te institucijama; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji propisa Europske unije; sudjeluje u pripremi i koordinaciji provedbe programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih programa stručno-tehničke pomoći Republici Hrvatskoj na području zdravstva; prati i sudjeluje u radu tijela Europske komisije, koordinira pripreme stručnih dokumenata u suradnji sa zdravstvenim zavodima i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se bave europskim poslovima i poslovima vezanim uz suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom; priprema stručne podloge za pripremu nacionalnih stajališta i za sudjelovanje ministra/državnog tajnika na sastancima Vijeća Europske unije; pruža savjetodavnu pomoć u obavljanju poslova koji su povezani s korištenjem sredstava zajednice za područje zdravlja Europske unije; prati donošenje nacionalnih strategija i planova te daje mišljenja i očitovanja na iste, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve iz djelokruga, nadzire provedbu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; izrađuje načine postupanja o pojedinim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjima u procesu rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Sektoru za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe

3.3.2. Služba za javnozdravstvenu zaštitu.

3.3.1. Služba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe

Članak 19.

Služba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe obavlja upravne i stručne poslove vezane uz analiziranje, praćenje, planiranje, unaprjeđenje organizacije u području javnozdravstvene djelatnosti, medicine rada i antidopinga; sudjeluje u izradi mreže i planova potreba i zdravstvenih i nezdravstvenih radnika; planira potrebe trajne i dodatne edukacije za pojedina specifična radna mjesta; planira potrebe za dodatnim stručnim usavršavanjem zdravstvenih radnika; prati i planira specijalističko usavršavanje i zapošljavanje potrebnih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u javnom zdravstvu; koordinira aktivnosti vezane za utvrđivanje vrste i opsega usluga te prati i nadzire metodologiju utvrđivanja osnova za ugovaranje; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz praćenje, planiranje, suradnju, unaprjeđenje, organizaciju i djelokrug zdravstvenih programa; razvijanje programa prevencije ovisnosti u širem smislu; praćenje, planiranje, i unaprjeđenje javno zdravstvenih programa; surađuje sa zavodima, agencijama, komorama te stručnim udrugama u području zdravstva; surađuje s udrugama građana u cilju jačanja uloge civilnoga sektora u sustavu zdravstva te pruža pomoć građanima iz djelokruga; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za strategije, akcijske planove, zdravstvene programe i projekte te koordinira provođenje istih; prati, planira i unaprjeđuje programe i mjere za zaštitu od štetnog utjecaja okoliša na zdravlje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva; bavi se poslovima zaštite prava pacijenata u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u pripremi i koordinaciji provedbe programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih programa stručno-tehničke pomoći Republici Hrvatskoj na području zdravstva; prati i sudjeluje u radu tijela Europske komisije, koordinira pripremu stručnih dokumenata u suradnji sa zdravstvenim zavodima i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se bave europskim poslovima i poslovima vezanim uz Svjetsku zdravstvenu organizaciju; priprema stručne podloge za nacionalna stajališta i sudjelovanje ministra/državnog tajnika na sastancima Vijeća Europske unije; pruža savjetodavnu pomoć u obavljanju poslova koji su povezani s korištenjem sredstava zajednice za područje zdravlja Europske unije; prati donošenje propisa, nacionalnih strategija i planova te daje mišljenja i očitovanja na iste; priprema stručne podloge za izradu prijedloga propisa iz djelokruga; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve i prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjima u procesu rada; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3.3.2. Služba za javnozdravstvenu zaštitu

Članak 20.

Služba za javnozdravstvenu zaštitu obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane uz provedbu nacionalnih i europskih javnozdravstvenih politika za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša; prati i predlaže mjere za unaprjeđenje zaštite zdravlja ljudi i okoliša u području zaštite od buke, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, zaštite od neionizirajućih zračenja, genetski modificiranih organizama, sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, kemikalija, biocidnih proizvoda; priprema stručne podloge za nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga; prati i sudjeluje u usklađivanju i provedbi propisa Europske unije iz djelokruga; podnosi izvješća sukladno djelokrugu; definira i predlaže strateške ciljeve; prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga; izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; prati rad i surađuje na području zaštite zdravlja ljudi i okoliša sa strukovnim komorama, zavodima, agencijama, međunarodnim organizacijama i institucijama te radnim tijelima Europske unije iz djelokruga; priprema i daje stručna mišljenja na predstavke i pritužbe iz djelokruga; sudjeluje u pripremi državnog proračuna, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

4. UPRAVA ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, TRANSPLANTACIJU, BIOMEDICINU I KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 21.

Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite obavlja poslove vezane uz: unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite; utvrđivanje prijedloga državne zdravstvene politike; planiranje strateškog razvoja i provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa te osiguranje standarda kvalitete i sigurnosti u području biomedicine i transplantacije (organa, tkiva, stanica i krvnih pripravaka); planiranje, predlaganje te sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe strateških ciljeva, akcijskih planova i drugih mjera za osiguranje optimalne dostatnosti organa, tkiva i krvnih pripravka ujednačene kvalitete i sigurnosti za primjenu u liječenju; koordinaciju i praćenje provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa i razmjenu organa s državama članicama Eurotransplanta; stručne i upravne poslove vezano uz zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje na području bolničke zdravstvene zaštite i razini državnih zavoda; prati zdravstvene potrebe stanovništva i unaprjeđuje organizaciju sustava zdravstva; prati i proučava stanja u sustavu zdravstvene zaštite i poduzima mjere za učinkovito i kvalitetno obavljanje bolničke djelatnosti; prati razvoj i predlaže mjere za unaprjeđenje sustava specijalističko-konzilijarne, bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini te zdravstvene zaštite na razini državnih zdravstvenih zavoda, unaprjeđuje i prati provedbu nacionalnih strategija i akcijskih planova; unaprjeđuje aktivnosti na području zaštite zdravlja stanovništva; predlaže programe za unaprjeđenje zdravlja i poboljšanje kvalitete življenja osoba iz vulnerabilnih skupina u svom djelokrugu; sudjeluje u pripremi i koordinaciji provedbe programa i projekata zajednice za zdravlje Europske unije; surađuje s pravnim i fizičkim osobama i ostvaruje međunarodnu suradnju i istraživanja u području djelokruga sukladno propisima; upravlja središnjim informacijskim sustavom za provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa i suradnju s Eurotransplantom, registrom i evidencijama iz područja transplantacije i biomedicine, državnim registrom za medicinski pomognutu oplodnju, sustavom kvalitete u procesu darivanja organa; priprema i vodi postupak izdavanja odobrenja za djelatnosti iz područja transplantacije i biomedicine; odobrava uvoz i izvoz tkiva i stanica te koordinira i nadzire međudržavnu razmjenu organa u okviru članstva u Eurotransplantu, koordinira rad multidisciplinarnih timova; s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provođenju upravnog nadzora; prati potrebe, prikuplja i analizira prijedloge te priprema podloge za izmjene i dopune mjera zdravstvene zaštite i mreže u javnoj zdravstvenoj službi; prati potrebe i planira specijalističko usavršavanje potrebnih zdravstvenih radnika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti; prati i izdaje suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i zdravstvenih suradnika; sudjeluje u procjeni potreba u pogledu opreme i stručnog osposobljavanja za područje transplantacije i biomedicine; koordinira aktivnosti vezane uz utvrđivanje vrste i opsega zdravstvenih usluga; prati i nadzire metodologiju utvrđivanja osnova za ugovaranje; daje mišljenje na prijedlog normativa i standarda, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za zdravstvene programe i projekte, sudjeluje u provedbi istih; prati razvoj i unaprjeđuje bolnički sustav palijativne skrbi; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga te daje stručna mišljenja u vezi s provedbom propisa iz djelokruga; uređuje sustav mjera za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite; osiguranje učinkovite, djelotvorne, jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima, na svim razinama zdravstvene zaštite te na cijelom području Republike Hrvatske; provodi certifikacijske postupke sukladno certifikacijskim standardima; provodi akreditacijske postupke sukladno akreditacijskim standardima; provodi procjenu uspostavljenosti standarda kvalitete zdravstvene zaštite; sudjeluje u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske akte vezano uz standarde kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacijske standarde i akreditacijski postupak te procjenu zdravstvenih tehnologija; prikuplja podatke radi izrade potrebnih izvješća i analiza iz djelokruga; uspostavlja sustav za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija; provodi postupak procjene zdravstvenih tehnologija; vodi bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; sudjeluje na edukacijama vezanim uz zdravstvene tehnologije; sudjeluje na edukacijama na području osiguranja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite; surađuje s pravnim i fizičkim osobama i ostvaruje međunarodnu suradnju i istraživanja na području procjene zdravstvenih tehnologija i kvalitete zdravstvene zaštite; sudjeluje u planiranju godišnjeg plana rada i državnog proračuna iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga; obavlja poslove osiguranja, unaprjeđenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata; prati i osigurava izvršenje ugovornih obveza s Eurotransplantom; predlaže i sudjeluje u pripremi optimalnog modela ugovaranja zdravstvenih usluga i cijene pripravaka; priprema i osigurava dostupnost podataka od interesa za javnost; obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja nadležnosti; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve, prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; surađuje i koordinira rad s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, udrugama, stručnim udruženjima, strukovnim komorama, zavodima i agencijama, međunarodnim organizacijama i institucijama te tijelima Europske unije u području djelokruga; surađuje s udrugama građana u cilju jačanja uloge civilnoga sektora u sustavu zdravstva te pruža pomoć građanima iz djelokruga; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji propisa Europske unije iz djelokruga; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Upravi za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite ustrojavaju se:

4.1. Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite

4.2. Sektor za transplantaciju i biomedicinu.

4.1. Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite

Članak 22.

Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja bolničke zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; utvrđivanje prijedloga državne zdravstvene politike; organizaciju rada sustava bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini; koordinaciju aktivnosti vezanu uz utvrđivanje vrste i opsega usluga; predlaganje mjera bolničke zdravstvene zaštite; praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja stanovništva; sudjelovanje u razvoju i unaprjeđenju sustava palijativne skrbi u bolničkim zdravstvenim ustanovama; praćenje potreba i izradi prijedloga mreža bolničkih zdravstvenih ustanova i potrebnih zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i nezdravstvenih radnika; u suradnji sa stručnim društvima utvrđuje prijedlog programa mjera bolničke zdravstvene zaštite i bolničke protokole; predlaganje mjera za kontinuirano poboljšanje bolničke skrbi; praćenje i nadziranje metodologije utvrđivanja osnova za ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite; praćenje i izdavanje suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i zdravstvenih suradnika te vođenje postupaka produženja rada u bolničkim zdravstvenim ustanovama; prati i planira specijalističko usavršavanje i zapošljavanje potrebnih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti; surađuje s tijelima državne uprave, zdravstvenim, znanstvenim i drugim ustanovama, strukovnim komorama i stručnim udrugama na aktivnostima razvoja i unaprjeđenja sustava bolničke zdravstvene zaštite; obavlja stručne i upravne poslove vezane uz pružanje kvalitete zdravstvene usluge, stručne i upravne poslove vezane uz postupak certifikacije i akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti, poslove vezane uz postupak procjene standarda kvalitete te poslove vezane uz djelatnost procjene zdravstvenih tehnologija; provođenje zakona i drugih propisa iz područja zdravstvene zaštite; sudjelovanje u izradi strateških i operativnih dokumenata; sudjelovanje u planiranju državnog proračuna; sudjelovanje u izradi godišnjeg plana rada; pripremanje odgovora na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; praćenje i sudjelovanje u usklađivanju i implementaciji direktiva Europske unije.

U Sektoru za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite

4.1.2. Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite.

4.1.1. Služba za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite

Članak 23.

Služba za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja bolničke zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; utvrđivanje prijedloga državne zdravstvene politike; praćenje potreba i izradu prijedloga mreže bolničkih zdravstvenih ustanova i potrebnih zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i nezdravstvenih radnika; izdaje suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i zdravstvenih suradnika te izdaje suglasnosti produženja rada u bolničkim zdravstvenim ustanovama; organizaciju rada sustava bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini; koordinaciju aktivnosti vezanu uz utvrđivanje vrste i opsega bolničkih usluga; predlaže mjere za kontinuirano poboljšanje bolničke skrbi; sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju sustava palijativne skrbi koja se provodi u bolničkim zdravstvenim ustanovama; prati i nadzire metodologiju utvrđivanja osnova za ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite; u suradnji sa stručnim društvima utvrđuje prijedlog programa mjera bolničke zdravstvene zaštite i bolničke protokole; inicira i sudjeluje u pripremi stručnih podloga za razvoj i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite; prati i sudjeluje u izradi i provođenju strategija, programa i projekata iz djelokruga; analizira i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja i jačanje kapaciteta bolničkih zdravstvenih ustanova; prati i planira specijalističko usavršavanje i zapošljavanje potrebnih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti; surađuje s tijelima državne uprave, zdravstvenim, znanstvenim i drugim ustanovama, strukovnim komorama i stručnim udrugama na aktivnostima razvoja i unaprjeđenja sustava bolničke zdravstvene zaštite; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga, pruža pomoć građanima iz djelokruga; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve iz djelokruga, prati pokazatelje uspješnosti, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; izrađuje načine postupanja o pojedinim procesima rada; vodi očevidnike u vezi s postupanjima u procesu rada; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

4.1.2. Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite

Članak 24.

Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite obavlja stručne i upravne poslove vezane uz uređenje sustava mjera za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite; osiguranje učinkovite, djelotvorne, jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima, na svim razinama zdravstvene zaštite te na cijelom području Republike Hrvatske; provođenje certifikacijskog postupka sukladno certifikacijskim standardima; provođenje akreditacijskog postupka sukladno akreditacijskim standardima; provođenje procjene uspostavljenosti standarda kvalitete zdravstvene zaštite; poslove osiguranja, unaprjeđenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene usluge i sigurnosti pacijenata; sudjeluje u izradi normativa i standarda te utvrđivanja kriterija za osiguranje praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; sudjeluje u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske akte vezano uz standarde kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacijske standarde i akreditacijski postupak te procjenu zdravstvenih tehnologija; prikuplja podatke radi izrade potrebnih izvješća i analiza iz djelokruga Sektora; uspostavlja sustav za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija; provodi postupak procjene zdravstvenih tehnologija; vodi bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; sudjeluje na edukacijama vezanim uz zdravstvene tehnologije; sudjeluje na edukacijama na području osiguranja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite; surađuje s pravnim i fizičkim osobama i ostvaruje međunarodnu suradnju i istraživanja na području procjene zdravstvenih tehnologija i kvalitete zdravstvene zaštite; sudjeluje u planiranju Godišnjeg plana rada iz nadležnosti Sektora; sudjeluje u planiranju državnog proračuna iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

4.2. Sektor za transplantaciju i biomedicinu

Članak 25.

Sektor za transplantaciju i biomedicinu obavlja poslove vezane uz planiranje strateškog razvoja i provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa te osiguranje standarda kvalitete i sigurnosti u području biomedicine i transplantacije (organa, tkiva, stanica i krvnih pripravaka); planiranje, predlaganje te sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe strateških ciljeva, akcijskih planova i drugih mjera za osiguranje optimalne dostatnosti organa, tkiva i krvnih pripravka ujednačene kvalitete i sigurnosti za primjenu u liječenju; koordinaciju i praćenje provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa i razmjenu organa s državama članicama Eurotransplanta; promicanje etičkih načela u području darivanja i presađivanja organa, tkiva i stanica; s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provođenju upravnog nadzora; sudjeluje u pripremi nacrta stručnih podloga za izradu strateških dokumenata, zakona i propisa iz djelokruga transplantacije i biomedicine; planira, prati i koordinira aktivnosti vezane uz darivanje, prikupljanje, pohranu, raspodjelu, presađivanje i razmjenu organa, tkiva i stanica u svrhu liječenja; upravlja nacionalnom listom čekanja te nadzire sukladnost dodjele organa prema utvrđenim kriterijima; upravlja sustavom za dojavu i praćenje neželjenih događaja i reakcija (biovigilancija), središnjim informacijskim sustavom za provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa i suradnju s Eurotransplantom, registrom i evidencijama iz područja transplantacije i biomedicine, državnim registrom za medicinski pomognutu oplodnju, sustavom kvalitete u procesu darivanja organa; priprema i vodi postupak izdavanja odobrenja za djelatnosti iz područja transplantacije i biomedicine; odobrava uvoz i izvoz tkiva i stanica te koordinira i nadzire međudržavnu razmjenu organa u okviru članstva u Eurotransplantu, koordinira rad multidisciplinarnih timova, osoba, zdravstvenih ustanova, institucija i organizacija uključenih u postupke uzimanja, presađivanja, testiranja, prijevoza i razmjenu organa i tkiva za presađivanje; planira, predlaže, izrađuje i sudjeluje u provedbi edukativno promidžbenih programa, projekata, akcijskih planova, smjernica te strateških dokumenata; sudjeluje u procjeni potreba u pogledu opreme i stručnog osposobljavanja za područje transplantacije i biomedicine; planira i predlaže plan nabave i sredstava za potrebe transplantacijskog programa i biomedicine; prikuplja, priprema i podnosi godišnja i druga izvješća iz djelokruga nacionalnim i međunarodnim tijelima; surađuje sa stručnim društvima u izradi i donošenju smjernica, dokumenta i planova stručnog osposobljavanja u svrhu unaprjeđenija kvalitete; predlaže i sudjeluje u izradi standarda kvalitete i pokazatelja uspješnosti za područje transplantacije i biomedicine; obavlja stručno-analitičke poslove iz područja transplantacije i biomedicine, osigurava dugoročno praćenje pokazatelja kvalitete iz područja biomedicine i transplantacije; sudjeluje na sastancima nadležnih tijela država članica Europske unije za područje biomedicine i transplantacije; sudjeluje u radu stručnih tijela Eurotransplanta te prati i osigurava izvršenje ugovornih obveza s Eurotransplantom; predlaže i sudjeluje u pripremi optimalnog modela ugovaranja zdravstvenih usluga i cijene pripravaka; priprema i osigurava dostupnost podataka od interesa za javnost; razvoj i uvođenje novih tehnologija; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga.

U Sektoru za transplantaciju i biomedicinu ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za transplantaciju

4.2.2. Služba za biomedicinu.

4.2.1. Služba za transplantaciju

Članak 26.

Služba za transplantaciju obavlja upravne i stručno-analitičke poslove vezane uz unaprjeđenje kvalitete i osiguranje provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa; unaprjeđuje, prati i osigurava provedbu ugovornih obveza s Eurotrasplantom; koordinira rad Nacionalne transplantacijske mreže i osigurava 24-h sustav za koordinaciju prikupljanja, testiranja i razmjenu organa za presađivanje; upravlja sustavom za praćenje i dojavu ozbiljnih štetnih događaja i reakcija; sudjeluje u izradi zakonske regulative, strateških i drugih propisa iz područja transplantacije; osigurava primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka; koordinira i prati dodjelu i međudržavnu razmjenu organa u skladu s utvrđenim kriterijima i propisima; provodi i unaprjeđuje međunarodnu suradnju s inozemnim nadležnim tijelima i institucijama iz svoga djelokruga, sudjeluje na međunarodnim stručnim skupovima, sudjeluje u radu stručnih odbora Europske komisije, Eurotransplanta te radu povjerenstava iz područja transplantacije.

4.2.2. Služba za biomedicinu

Članak 27.

Služba za biomedicinu provodi upravne i stručno-analitičke poslove iz područja biomedicine; priprema i vodi postupak izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti presađivanja organa, tkivnog bankarstva, medicinski pomognute oplodnje te pripreme krvnih pripravaka; predlaže i sudjeluje u izradi kriterija kvalitete i pokazatelja uspješnosti u području biomedicine; osigurava preduvjete za dugoročno praćenje kvalitete rada ovlaštenih ustanova; upravlja državnim registrom za medicinski pomognutu oplodnju te drugim registrima iz područja biomedicine; prikuplja, vodi i upravlja podacima, propisanim evidencijama te izrađuje godišnja i druga izviješća iz područja biomedicine; planira, priprema i sudjeluje u provedbi programa javno zdravstvene edukacije i informiranja javnosti o bioetičkim aspektima darivanja i presađivanja organa i tkiva te medicinski pomognute oplodnje; osigurava dostupnost podataka od interesa za javnost; sudjeluje u procjeni potreba i planiranju državnog proračuna za potrebe biomedicine; sudjeluje u izradi zakonske regulative i drugih propisa iz djelokruga; sudjeluje na međunarodnim stručnim skupovima, sudjeluje u radu stručnih odbora Europske komisije te radu povjerenstava iz područja biomedicine.

5. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Članak 28.

Uprava za financijske poslove i javnu nabavu obavlja poslove vezane uz: organizaciju, kontrolu i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova prema zakonu; zakonitu primjenu važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva te u izradi godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o provedbi načina ostvarenja posebnih ciljeva iz strateškog plana Ministarstva; na temelju zahtjeva ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih ustanova iz nadležnosti Ministarstva koordinira sve aktivnosti vezane uz izradu prijedloga i obrazloženja državnog proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna i preraspodjela te unos istog u sustav državne riznice; sudjeluje u izradi obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa te akata planiranja na proračun, temeljem zahtjeva drugih ustrojstvenih jedinica i unos istog u web aplikaciju Ministarstva financija; priprema i izrađuje prijedlog odluke/izmjene odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstva, usklađene s propisima i zahtjevima županija i zdravstvenih ustanova, radi upućivanja na usvajanje Vladi Republike Hrvatske; izdaje suglasnosti na popis prioriteta za raspored dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova pojedinih županija/Grada Zagreba; prati trošenje decentraliziranih sredstava, te utvrđuje i odobrava pomoći izravnanja po korisnicima pomoći izravnanja; organizira prikupljanje, obradu i analizu financijskih pokazatelja poslovanja bolničkih zdravstvenih ustanova; izdaje suglasnosti zdravstvenim ustanovama za nabavu medicinske opreme i za prihvat domaćih i inozemnih donacija sukladno važećim propisima; izrađuje izvješća o kapitalnim ulaganjima u zdravstvene ustanove iz državnog proračuna i decentraliziranih sredstava za prethodne i tekuću godinu, kao i o utrošenim sredstvima po svim programima i aktivnostima za svaku organizacijsku jedinicu Ministarstva; koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izvještava i surađuje sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija i dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; prikuplja i objedinjava dokumentaciju potrebnu za izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; izrađuje izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; surađuje s drugom razinom proračunskih korisnika i objedinjuje izvješća i izjave o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove formalne i suštinske provjere izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i izvanproračunskog korisnika; obavlja poslove praćenja i provjeru provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunske i izvanproračunskog korisnika, te vodi brigu o otklanjanju eventualnih nepravilnosti; u suradnji s ustrojstvenim jedinicama ministarstva izrađuje i ažurira Mapu poslovnih procesa Ministarstva; koordinira, izrađuje i ažurira Registar rizika Ministarstva te podnosi izvještaj čelniku o najznačajnijim rizicima i njihovom praćenju; kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara te usklađuje godišnji popis imovine s knjigovodstvenom evidencijom; priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini razdjela; s ostalim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, a u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva koje pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva iskažu kao potrebu kroz svoje zahtjeve za javnu nabavu; provodi postupke zajedničke javne nabave; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i u slučaju zajedničke javne nabave, zdravstvenim ustanovama radi uključivanja u plan i proces nabave te obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju procesa nabave; surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave; surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; daje mišljenje o prijedlozima propisa o javnoj nabavi; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Upravi za financijske poslove i javnu nabavu ustrojavaju se:

5.1. Sektor za financijske poslove

5.2. Sektor za javnu nabavu.

5.1. Sektor za financijske poslove

Članak 29.

Sektor za financijske poslove obavlja poslove vezane uz organizaciju, kontrolu i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova prema zakonu i brine se za zakonitu primjenu važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva te u izradi godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o provedbi načina ostvarenja posebnih ciljeva iz strateškog plana Ministarstva; na temelju zahtjeva ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih ustanova iz nadležnosti Ministarstva koordinira sve aktivnosti vezano uz izradu prijedloga i obrazloženja državnog proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna i preraspodjela te unos istog u sustav državne riznice; sudjeluje u izradi obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa te akata planiranja na proračun, temeljem zahtjeva drugih ustrojstvenih jedinica i unos istog u web aplikaciju Ministarstva financija; priprema i izrađuje prijedlog odluke/izmjene odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstva, usklađene s propisima i zahtjevima županija i zdravstvenih ustanova, radi upućivanja na usvajanje Vladi Republike Hrvatske; izdaje suglasnosti na popis prioriteta za raspored dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova pojedinih županija/Grada Zagreba; prati trošenje decentraliziranih sredstava te utvrđuje i odobrava pomoći izravnanja po korisnicima pomoći izravnanja; organizira prikupljanje, obradu i analizu financijskih pokazatelja poslovanja bolničkih zdravstvenih ustanova; izdaje suglasnosti zdravstvenim ustanovama za nabavu medicinske opreme i za prihvat domaćih i inozemnih donacija sukladno važećim propisima; izrađuje izvješća o kapitalnim ulaganjima u zdravstvene ustanove iz državnog proračuna i decentraliziranih sredstava za prethodne i tekuću godinu, kao i o utrošenim sredstvima po svim programima i aktivnostima za svaku organizacijsku jedinicu Ministarstva; kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka, kao i prijenosa novčanih sredstava putem sustava državne riznice, obavlja obračun plaće i naknada, vodi blagajničko poslovanje, knjigovodstveno evidentira sve poslovne promjene sukladno važećim propisima, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini razdjela; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara te usklađuje godišnji popis imovine s knjigovodstvenom evidencijom; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnim za financije; brine da je svaki rashod zakonski utemeljen, opravdan i potvrđen prethodnom kontrolom; koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izvještava i surađuje sa središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; prikuplja i objedinjava dokumentaciju potrebnu za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; obavlja poslove formalne i suštinske provjere Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i izvanproračunskog korisnika; obavlja poslove praćenja i provjeru provedbe aktivnosti iz eventualnih Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunske i izvanproračunskog korisnika te vodi brigu o otklanjanju eventualnih nepravilnosti; u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje i ažurira Mapu poslovnih procesa Ministarstva; koordinira, izrađuje i ažurira Registar rizika Ministarstava te podnosi izvještaj čelniku o najznačajnijim rizicima i njihovom praćenju; priprema podatke iz djelokruga u svrhu informiranja javnosti; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Sektoru za financijske poslove ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za proračun, analizu i decentralizirane funkcije

5.1.2. Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola.

5.1.1. Služba za proračun, analizu i decentralizirane funkcije

Članak 30.

Služba za proračun, analizu i decentralizirane funkcije sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva te u izradi godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o provedbi načina ostvarenja posebnih ciljeva iz strateškog plana Ministarstva; na temelju zahtjeva ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih ustanova iz nadležnosti Ministarstva, koordinira sve aktivnosti vezano uz izradu prijedloga i obrazloženja državnog proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna i preraspodjela te unos istog u sustav državne riznice; sudjeluje u izradi obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa te akata planiranja na proračun, temeljem zahtjeva drugih ustrojstvenih jedinica i unos istog u web-aplikaciju Ministarstva financija; priprema i izrađuje prijedlog odluke/izmjene odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstva, usklađene s propisima i zahtjevima županija i zdravstvenih ustanova, radi upućivanja na usvajanje Vladi Republike Hrvatske; izdaje suglasnosti na popis prioriteta za raspored dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova pojedinih županija/Grada Zagreba; prati trošenje decentraliziranih sredstava, te utvrđuje i odobrava pomoći izravnanja po korisnicima pomoći izravnanja; izrađuje godišnje i polugodišnje konsolidirano izvješće o korištenju sredstva doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu; organizira prikupljanje, obradu i analizu financijskih pokazatelja poslovanja bolničkih zdravstvenih ustanova; izdaje suglasnosti zdravstvenim ustanovama za nabavu medicinske opreme i za prihvat domaćih i inozemnih donacija sukladno važećim propisima; izrađuje izvješća o kapitalnim ulaganjima u zdravstvene ustanove iz državnog proračuna i decentraliziranih sredstava za prethodne i tekuću godinu, kao i o utrošenim sredstvima po svim programima i aktivnostima za svaku organizacijsku jedinicu Ministarstva; prikuplja i obrađuje razne podatke od ustanova u sustavu zdravstva, u svrhu izrade izvješća, analiza, pokazatelja za potrebe Ministarstva zdravstva; izrađuje interne akte i upute iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

5.1.2. Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola

Članak 31.

Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola organizira, kontrolira i prati ispunjenje svih financijskih, računovodstvenih poslova prema zakonu te se brine za zakonsku primjenu važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava državne riznice na temelju prispjelih računa i zahtjeva po kojima je suštinska kontrola obavljena u nadležnim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi i razvoju sustava unutarnjih kontrola na svim razinama; koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izvještava i surađuje sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija te dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; prikuplja i objedinjava dokumentaciju potrebnu za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; surađuje s drugom razinom proračunskih korisnika, objedinjuje izvješća i Izjave o fiskalnoj odgovornosti te obavlja poslove formalne i suštinske provjere dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i izvanproračunskog korisnika; obavlja poslove praćenja i provjeru provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunske i izvanproračunskog korisnika te vodi brigu o otklanjanju eventualnih nepravilnosti; u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje i ažurira Mapu poslovnih procesa Ministarstva; koordinira, izrađuje i ažurira Registar rizika Ministarstva te podnosi izvještaj čelniku o najznačajnijim rizicima i njihovom praćenju; obavlja poslove vezane uz razvoj i vođenje računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo, pružanje savjeta i potpore rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; izrađuje pisana pravila i postupke za provedbu kontrolnih aktivnosti utvrđenih zakonom; izrađuje interne akte, upute i smjernice iz područja financija i računovodstva; skrbi o sustavnom i kontinuiranom funkcioniranju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja, jačanje odgovornosti, mjere za zakonito, pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito korištenje financijskih i materijalnih sredstava, mjere za sprječavanje nepravilnosti, propusta, nedostataka i mogućih nezakonitosti te predlaže mjere za njihovo otklanjanje; dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; surađuje s drugom razinom proračunskih korisnika; knjiži i knjigovodstveno prati nastale poslovne promjene; u skladu sa zakonom priprema sve vrste financijskih izvješća; priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini razdjela; obavlja poslove obračuna plaća, naknade zaposlenima i vanjskim suradnicima te vodi blagajničko poslovanje i s tim u vezi kontrolira zakonitost i svrhovitost trošenja javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom; obavlja poslove platnog prometa; vodi sve propisane poslovne knjige proračunskog računovodstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnim za financije; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

5.2. Sektor za javnu nabavu

Članak 32.

Sektor za javnu nabavu planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva koje pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva iskažu kao potrebu kroz svoje zahtjeve za javnu nabavu; provodi postupke povremene zajedničke javne nabave; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i u slučaju povremene zajedničke javne nabave, zdravstvenim ustanovama radi uključivanja u plan i proces nabave te obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju procesa nabave; surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave; surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; koordinira i priprema izradu godišnjeg plana nabave te ga po potrebi ažurira; vodi i ažurira registre sklopljenih ugovora o nabavi; analizira dostavljene podatke o sklopljenim pojedinačnim ugovorima u provedenim postupcima povremene zajedničke javne nabave koje provodi Ministarstvo, analizira i utvrđuje aktivnosti za daljnji razvoj i unaprjeđenje projekta povremene zajedničke nabave; daje mišljenja o prijedlozima propisa o javnoj nabavi; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Sektora; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Sektoru za javnu nabavu ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

5.2.2. Služba za planiranje i praćenje izvršenja.

5.2.1. Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Članak 33.

Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, priprema dokumentaciju o nabavi i prijedloge ugovora iz područja javne nabave; provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga koje Ministarstvo nabavlja za potrebe zdravstvenih ustanova; provodi postupke povremene zajedničke javne nabave, surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave u Republici Hrvatskoj; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; provodi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuju propisi o javnoj nabavi, izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave, pruža potporu u sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave, analizira obavljene poslove iz djelokruga Službe.

5.2.2. Služba za planiranje i praćenje izvršenja

Članak 34.

Služba za planiranje i praćenje izvršenja surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i za potrebe povremene zajedničke javne nabave zdravstvenim ustanovama s ciljem dobivanja podataka i informacija vezanih uz odlučivanje o uključivanju u plan nabave, obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti za izradu godišnjeg plana nabave; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave, koordinira i priprema izradu godišnjeg plana nabave; prikuplja podatke od osoba/ustrojstvenih jedinica/zdravstvenih ustanova o izvršenju ugovora te vodi i ažurira registre sklopljenih ugovora o nabavi; analizira dostavljene podatke o sklopljenim pojedinačnim ugovorima u provedenim postupcima povremene zajedničke javne nabave koje provodi Ministarstvo; surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave u Republici Hrvatskoj; analizira obavljene poslove iz djelokruga Službe, obavlja i druge poslove iz djelokruga.

6. UPRAVA ZA e-ZDRAVSTVO

Članak 35.

Uprava za e-Zdravstvo obavlja poslove vezane za unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite sustavnom, učinkovitom primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija usklađenom s nacionalno i međunarodno priznatim standardima; obavlja poslove organizacije, planiranja, koordinacije, certifikacije, nadzora i kontrole nad provedbom projekata, radom zdravstvenih ustanova i pružatelja zdravstvene zaštite u području e-Zdravstva; koordinira izgradnju, funkcioniranje, povezivanje i unaprjeđenje informacijske infrastrukture Ministarstva i zdravstvene informacijske infrastrukture Republike Hrvatske i sustava e-Zdravstva u skladu sa zakonom i drugim propisima koji reguliraju područje informacijske infrastrukture te regulira njihove međusobne odnose i odnose s drugim informacijskim sustavima; planira i koordinira uspostavu te upravlja sustavom e-Zdravstva, uz cjelovitu i sustavnu primjenu razvojnih direktiva i tehnologija; uvodi nove zdravstvene informacijske sustave, digitalne usluge i informatička rješenja u e-Zdravstvu u zdravstveni sustav Republike Hrvatske; uvodi, poduzima mjere i nadzire primjenu obvezujućih semantičkih, procesnih, tehničkih i organizacijskih standarda za stručna i poslovna područja u okviru redovne djelatnosti državnih zdravstvenih zavoda, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i državnih zdravstvenih agencija te smjernica, preporuka i uputa u zdravstvu kao minimalnih uvjeta koje informacijski sustavi u zdravstvu moraju zadovoljavati; sustavno prati standarde Europske unije i s njima usklađuje informacijske sustave e-Zdravstva u obradi zdravstvenih podataka i informacija; uspostavlja i upravlja Nacionalnom kontaktnom točkom za e-Zdravstvo s ciljem uspostave učinkovite prekogranične zdravstvene zaštite; pruža stručnu pomoć zdravstvenim ustanovama kod uvođenja novih informatičkih rješenja ili restrukturiranja postojećih, digitalizacije i unaprjeđenja komunikacijskih sustava i mreža, informacijske i kibernetičke sigurnosti te računalne i druge informacijsko-komunikacijske opreme; organizira i provodi znanstveno-stručne, informativne, promidžbene i međuresorne aktivnosti vezane uz e-Zdravstvo; prati propise u području e-Zdravstva; potiče međunarodnu suradnju na području e-Zdravstva; surađuje s drugim tijelima javne vlasti; priprema podloge za donošenje odluka ministra i državnih tajnika iz djelokruga rada; obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO standardima; usklađuje informacijsko komunikacijske tehnologije i poslovanje Ministarstva kroz implementaciju za organizaciju relevantnih komponenti informacijskog sustava na temelju dokumentiranih preporuka i kroz kontinuirano poboljšavanje u cilju pružanja efikasnije i isplativije usklađuje informacijsko komunikacijske tehnologije usluge i bolje prilagodbe trenutnim i budućim potrebama poslovanja; određuje pravila i standarde zaštite i načina korištenja informacijske infrastrukture informacijskog sustava; provodi edukaciju korisnika za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa; pruža pomoć i podršku korisnicima informacijskog sustava iz područja uporabe informatičke opreme i programskih rješenja; obavlja poslove koordinacije prilikom provedbe projekata u sustavu zdravstva vezanih za informacijske tehnologije te sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz njihovo provođenje; inicira i koordinira suradnju s drugim državnim i javnim tijelima; planira i sudjeluje u pripremi i provođenju godišnjih i višegodišnjih projekata e-Zdravlja financiranih iz pristupnih programa pomoći te strukturnih fondova u području zdravstva, kao i iz sredstava Svjetske banke; predlaže prioritete sukladno poslovnim procesima; sudjeluje u planiranju nabave za Ministarstvo iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu sudjeluje u planiranju državnog proračuna; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; nadzire praćenje ispunjenja ugovornih obveza po sklopljenim ugovorima iz djelokruga; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; obavlja i ostale poslove iz područja djelatnosti e-Zdravstva.

U Upravi za e-Zdravstvo ustrojavaju se:

6.1. Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava

6.2. Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava.

6.1. Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava

Članak 36.

Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava obavlja upravno-pravne i stručne poslove vezane uz nadzor unutarnje i nacionalne zdravstvene informacijske infrastrukture, podršku korisnicima iz Ministarstva te nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava; obavlja poslove osiguravanja svih materijalno-tehničkih pretpostavki za rad informacijske infrastrukture; upravlja objedinjenim komunikacijama Ministarstva; obavlja poslove trajne potpore, izobrazbe i pružanja tehničke i savjetodavne pomoći svim korisnicima Ministarstva u primjeni računalne, mrežne i periferne opreme te korisničkih sučelja i aplikacija; obavlja poslove trajne potpore, izobrazbe i pružanja tehničke i savjetodavne pomoći svim korisnicima nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava u primjeni korisničkih sučelja i aplikacija; pruža kontinuiranu podršku korisnicima sustava Ministarstva, nadzire i brine o ispravnom radu informacijske infrastrukture Ministarstva te Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za: primarnu zdravstvenu zaštitu, sekundarnu zdravstvenu zaštitu, tercijarnu zdravstvenu zaštitu, Centralni upravljački sustav, Centralno mjesto za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske, Centralni e-Cjepni karton Republike Hrvatske i drugih nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava te Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav Ministarstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, državne zdravstvene zavode, sve pružatelje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i druge ovlaštene pravne i fizičke osobe, sukladno propisima koji reguliraju podatke i informacije u zdravstvu; koordinira poslovima izrade korisničke dokumentacije za korisnike nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava; definira i upravlja nacionalnim zdravstvenim šifrarnicima; definira i upravlja poslovnim izvještavanjem za potrebe Ministarstva i ostalih ustanova u zdravstvenom sustavu; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Sektoru za podršku i nadzor informacijskih sustava ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava

6.1.2. Služba za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava.

6.1.1. Služba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava

Članak 37.

Služba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava obavlja upravno-pravne i stručne poslove vezane uz podršku korisnicima informacijskih sustava Ministarstva i nadzor informacijske infrastrukture Ministarstva; poduzima mjere za primjenu obvezujućih semantičkih, procesnih, tehničkih i organizacijskih standarda; pruža kontinuiranu podršku korisnicima informacijskih sustava Ministarstva te izrađuje upute za korištenje informacijskih sustava Ministarstva; obavlja poslove korisničke podrške korisnicima informacijskih sustava Ministarstva; koordinira poslovima izrade korisničke dokumentacije za korisnike informacijskih sustava Ministarstva ; kontinuirano nadzire i brine o ispravnom radu informacijske infrastrukture Ministarstva; provodi preventivne aktivnosti nad informacijskom infrastrukturom Ministarstva; ažurira internetske stranice Ministarstva; prati izvršavanje ugovora iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

6.1.2. Služba za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava

Članak 38.

Služba za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava obavlja upravno-pravne i stručne poslove vezane uz podršku korisnicima nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava, definiranje i upravljanje nacionalnim šifrarnicima te definiranje izvještaja i poslovno izvješćivanje; definira popis nacionalnih šifrarnika u zdravstvu; uređuje i održava nacionalne šifrarnike u zdravstvu; definira statičke i dinamičke izvještaje za potrebe Ministarstva i zdravstvenih ustanova; kontrolira rad i punjenje definiranih statičkih i dinamičkih izvještaja; provjerava sadržaj statičkih i dinamičkih izvještaja; izrađuje upute za korištenje informacijske infrastrukture, korisničkih sučelja i aplikacija; pruža kontinuiranu podršku korisnicima Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za primarnu zdravstvenu zaštitu, za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, za tercijarnu zdravstvenu zaštitu, Centralnog upravljačkog sustava, Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske, Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske i drugih nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava te Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava - Ministarstvu, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, državnim zdravstvenim zavodima, svim pružateljima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i drugim ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama, sukladno propisima koji reguliraju podatke i informacije u zdravstvu; obavlja poslove koordinacije međusobnog povezivanja vanjskih korisnika na resurse informacijskog sustava Ministarstva i resurse nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava na osnovi propisanih mjera i standarda; obavlja poslove korisničke podrške korisnicima nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava te podrške informatizaciji zdravstvenog sustava Republike Hrvatske; provodi preventivne aktivnosti nad zdravstvenom informacijskom infrastrukturom Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za primarnu zdravstvenu zaštitu, za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, za tercijarnu zdravstvenu zaštitu, Centralnog upravljačkog sustava, Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske, Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske i drugih nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava; koordinira poslovima izrade korisničke dokumentacije za korisnike nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava; prati izvršavanje ugovora iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

6.2. Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava

Članak 39.

Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz implementaciju novih projekata, unaprjeđenje postojećih funkcionalnosti, utvrđivanje kataloga informacijskih standarda, certifikacije programskih rješenja te objedinjene javne nabave u zdravstvenom sustavu; prati informacijske tehnologije i predlaže primjenu mjera za unaprjeđenje informacijskih sustava; prikuplja i analizira podatke potrebne za razvoj zdravstvene informacijske infrastrukture te obrađuje i objavljuje podatke o uslugama u e-Zdravstvu; provodi provjeru programskih rješenja koja se koriste u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske u smislu kontrole usklađenosti s propisanim standardima i specifikacijama na temelju postavljenih mjerila uspješnosti; obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno standardima; usklađuje informacijsko-komunikacijske tehnologije i poslovanje Ministarstva kroz implementaciju za organizaciju relevantnih komponenti informacijskog sustava na temelju dokumentiranih preporuka i kroz kontinuirano poboljšavanje u cilju pružanja učinkovitije i ekonomičnije usluge informacijsko-komunikacijske tehnologije te njene bolje prilagodbe trenutnim i budućim potrebama poslovanja; obavlja poslove izrade planova edukacije i provedbu izobrazbe korisnika i informatičkog osoblja; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; potiče civilno-vojnu te međunarodnu suradnju na području e-Zdravstva; provodi stručni nadzor i službene kontrole u područjima informacijske i kibernetičke sigurnosti i zaštite podataka; utvrđuje mjere u slučajevima opasnosti od uzrokovanja štete za zdravstvenu informacijsku infrastrukturu Republike Hrvatske sukladno propisima iz područja informacijske i kibernetičke sigurnosti te zaštite podataka; koordinira poslove zaštite svih podataka Ministarstva te nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava koji se izvode poduzimanjem svih fizičko-tehničkih, informatičkih i drugih mjera zaštite koje služe osiguranju tajnosti podataka, sukladno zakonskim i drugim propisima iz područja informacijske sigurnosti, tajnosti podataka, zaštite osobnih podataka, zaštite svjedoka te drugim pozitivnim zakonskim propisima; obavlja poslove organizacije, provedbe i učinkovitosti propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti; koordinira provođenje edukacija svih dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva te ostalih sudionika u zdravstvenom sustavu za podizanje svijesti o informacijskim standardima, informacijskoj sigurnosti i zaštiti podataka; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Sektoru za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju

6.2.2. Služba za implementaciju i sigurnost.

6.2.1. Služba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju

Članak 40.

Služba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju obavlja upravne i stručne poslove vezane uz katalogizaciju standarda, standardizaciju i certifikaciju programskih rješenja; upravlja i uređuje Katalog informacijskih standarda u zdravstvu Republike Hrvatske; provodi provjeru programskih rješenja koja se koriste u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske u smislu kontrole usklađenosti s propisanim standardima i specifikacijama na temelju postavljenih mjerila uspješnosti; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

6.2.2. Služba za implementaciju i sigurnost

Članak 41.

Služba za implementaciju i sigurnost obavlja upravne i stručne poslove vezane uz upravljanje, nadzor i koordinaciju projekata e-Zdravstva, kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka; koordinira aktivnostima projekta, upravlja opsegom, vremenskim rasporedom, troškovima, kvalitetom i ljudskim resursima projekta, razmjenom informacija u projektu, rizicima projekta i nabavom za potrebe projekta; organizira i pruža administrativnu podršku nacionalnim i međunarodnim projektima e-Zdravstva u koje je uključeno Ministarstvo; osigurava kvalitetu vođenja projekata i kontrolu primjene standardiziranih pristupa upravljanju projektima; analizira uspješnost projekata e-Zdravstva te izrađuje analize i izvješća o realizaciji projekta; predlaže uvođenje programskih alata za podršku upravljanju projektima; vrši poslove standardizacije i usklađenja poslovnih procesa s uspostavljenim servisima u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama; prati izvršavanje ugovora iz djelokruga rada; provodi korektivne aktivnosti nad informacijskom infrastrukturom Ministarstva te adaptivne aktivnosti s ciljem proširenja zdravstvene informacijske infrastrukture; nad zdravstvenom informacijskom infrastrukturom Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za: primarnu zdravstvenu zaštitu, sekundarnu zdravstvenu zaštitu, tercijarnu zdravstvenu zaštitu te Centralnog upravljačkog sustava, Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske, Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske i drugih nacionalnih zdravstvenih informacijskih sustava; provodi adaptivne aktivnosti s ciljem proširenja informacijske infrastrukture Ministarstva; obavlja usklađivanje informacijskih standarda i poslovnih procesa te provođenje zakona i drugih propisa iz područja informacijske sigurnosti i kibernetičke sigurnosti; obavlja poslove organizacije, provedbe i učinkovitosti propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti; osigurava usklađenost sigurnosne politike, ciljeva i aktivnosti s poslovnim ciljevima Ministarstva; provodi sigurnosna informiranja te vodi evidencije potpisanih izjava o postupanju s klasificiranim podacima; koordinira izradu popisa dužnosti i poslova za koje je potrebno uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri; organizira izobrazbu i obrazovni program te upoznavanje svih službenika i drugih relevantnih stranaka o obvezama informacijske sigurnosti, utvrđenim sigurnosnim politikama i uvedenim normama; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

7. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE U ZDRAVSTVU

Članak 42.

Uprava za pravne poslove u zdravstvu obavlja normativne, upravne i druge pravne poslove iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja: koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; sudjeluje u poslovima izrade nacrta strategija i nacionalnih programa, nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; prati usklađenost propisa iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja s propisima Europske unije; priprema odgovore na pitanja zastupnika Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih tijela državne uprave, udruga građana te pravnih i fizičkih osoba; obavlja poslove koordinacije sustava socijalne sigurnosti; sudjeluje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja uključujući pitanja azilanata u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora; sudjeluje u pripremi očitovanja Republike Hrvatske povodom podnesenih tužbi Europskom sudu za ljudska prava; obavlja poslove praćenja sudske prakse Europskog suda za ljudska prava; sudjeluje u provedbi postupaka izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; obavlja poslove vezano uz provedbu zakonskih propisa koji reguliraju pravo na pristup informacijama; surađuje s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj; zastupa Ministarstvo u upravnim i prekršajnim sporovima; prati sudsku praksu vezano uz primjenu propisa na području zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji; priprema očitovanja u postupcima zbog povrede prava Europske unije iz djelokruga Ministarstva; provodi upravni nadzor u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi drugostupanjske postupke te drugostupanjske upravne postupke vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija; vodi prvostupanjske upravne postupke osnivanja, utvrđivanja uvjeta te davanja odobrenja za početak rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te postupke prestanka obavljanja zdravstvene djelatnosti, proširenja ili promjene djelatnosti; vodi prvostupanjske upravne postupke osnivanja, početka rada, preseljenja, privremene obustave rada te prestanka rada privatne prakse zdravstvenih radnika; vodi prvostupanjske upravne postupke u vezi s obavljanjem zdravstvenih usluga u djelatnosti zdravstvenog turizma; obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja ljudskih resursa; daje odobrenja na plan specijalističkog usavršavanja te donosi nacionalni plan specijalističkog usavršavanja; organizira i provodi stručne i specijalističke ispite te ispite iz uže specijalizacije; provodi postupak dodjele i obnove naziva kliničkih ustanova, provodi postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje nastave u zdravstvenim ustanovama; izdaje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja u zdravstvenim ustanovama; provodi upravne postupke za priznavanje staža odrađenog u inozemstvu; prikuplja podatke radi izrade potrebnih izvješća i analiza iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata iz djelokruga drugih uprava; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna.

U Upravi za pravne poslove u zdravstvu ustrojavaju se:

7.1. Sektor za pravne poslove

7.2. Sektor za upravne postupke i ljudske resurse.

7.1. Sektor za pravne poslove

Članak 43.

Sektor za pravne poslove sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; sudjeluje u poslovima izrade nacrta strategija i nacionalnih programa; prati propise Europske unije iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa; priprema odgovore na pitanja zastupnika Hrvatskoga sabora u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; daje mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama; obavlja poslove koordinacije sustava socijalne sigurnosti; sudjeluje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja uključujući pitanja azilanata u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora; priprema očitovanja u postupcima zbog povrede prava Europske unije iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u pripremi očitovanja Republike Hrvatske povodom podnesenih tužbi Europskom sudu za ljudska prava; obavlja poslove praćenja sudske prakse Europskog suda za ljudska prava; sudjeluje u provedbi postupaka izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; obavlja poslove vezano uz provedbu zakonskih propisa koji reguliraju pravo na pristup informacijama; zastupa Ministarstvo u upravnim i prekršajnim sporovima; prati sudsku praksu vezano uz primjenu propisa na području zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji; surađuje s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj; provodi upravni nadzor u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi drugostupanjske postupke te drugostupanjske upravne postupke vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija; provodi postupak priznavanja naziva primarijus; obavlja poslove vezane uz zaštitu prava pacijenata u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za pravne i normativne poslove

7.1.2. Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak.

7.1.1. Služba za pravne i normativne poslove

Članak 44.

Služba za pravne i normativne poslove sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; prati propise Europske unije iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u radnim skupinama za izradu propisa; sudjeluje u radnim skupinama vezano uz procjenu učinaka propisa; provodi postupak prethodnog usuglašavanja za zakone i druge dokumente za koje je potrebno; u suradnji sa stručnim nositeljem izrađuje usporedni prikaz i Izjavu o usklađenosti nacrta prijedloga zakona s propisima koji uređuju opći upravni postupak; u suradnji sa stručnim nositeljem izrađuje Izjavu o usklađenosti propisa s propisima koji uređuju kaznenu odgovornost; usmjerava i nadzire provođenje aktivnosti prethodne procjene; daje mišljenje te izrađuje objedinjeno mišljenje na prijedloge propisa, strateške dokumente i iskaze o procjeni učinaka propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa; priprema odgovore na pitanja zastupnika Hrvatskoga sabora u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; daje mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i sudjeluje u obavljanju pravnih, analitičkih i drugih poslova vezano uz procjenu učinaka propisa; koordinira i sudjeluje u provedbi postupka izrade prijedloga godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; koordinira i sudjeluje u provedbi Prethodnog testa malog i srednjeg poduzetništva (MSP test); koordinira provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, izrade izvješća o savjetovanju s javnošću te objavljivanja dokumenata vezano uz savjetovanje s javnošću; prati usklađenost te u suradnji sa stručnim nositeljem izrađuje usporedne prikaze i izjave o usklađenosti propisa iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja s propisima Europske unije; obavještava Europsku komisiju o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; poduzima aktivnosti u svrhu usklađivanja pravnih propisa iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja s propisima Europske unije te prati provođenje propisa iz područja zdravstva; inicira izmjene i donošenje zakona i drugih propisa u skladu s propisima Europske unije; sudjeluje u izradi mišljenja i odgovora u postupku zbog povrede prava Europske unije, sudjeluje u izradi potrebnih obrazloženja i odgovora tijekom trajanja postupka zbog povrede prava Europske unije; koordinira pripremu očitovanja u vezi s postupcima zbog povrede prava Europske unije; prati i koordinira aktivnosti u vezi s prethodnom notifikacijom u neharmoniziranom području; obavlja poslove koordinacije sustava socijalne sigurnosti; sudjeluje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja uključujući pitanja azilanata u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora; sudjeluje u pripremi očitovanja Republike Hrvatske povodom podnesenih tužbi Europskom sudu za ljudska prava; obavlja poslove praćenja sudske prakse Europskog suda za ljudska prava; sudjeluje u provedbi postupaka izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; osigurava pravodobnu dostavu materijala i drugih dokumenata iz djelokruga Ministarstva Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru; obavlja poslove vezano uz provedbu zakonskih propisa koji reguliraju pravo na pristup informacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak

Članak 45.

Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak surađuje s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj u građanskim parnicama u postupcima iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje očitovanja na zahtjev nadležnog općinskog ili županijskog odvjetništva Republike Hrvatske te Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; zastupa Ministarstvo u upravnim i prekršajnim sporovima; prati sudsku praksu vezano uz primjenu propisa na području zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji; vodi registre u vezi s postupanjem u procesu rada; bavi se poslovima zaštite prava pacijenata u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; provodi upravni nadzor u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi drugostupanjske postupke te drugostupanjske upravne postupke vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija; provodi postupak priznavanja naziva primarijus; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

7.2. Sektor za upravne postupke i ljudske resurse

Članak 46.

Sektor za upravne postupke i ljudske resurse obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, bolničke zdravstvene zaštite i javnog zdravstva te zdravstvenog osiguranja; vodi prvostupanjske upravne postupke osnivanja, utvrđivanja uvjeta te davanja odobrenja za početak rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te postupke prestanka obavljanja zdravstvene djelatnosti, proširenja ili promjene djelatnosti; vodi prvostupanjske upravne postupke osnivanja, početka rada, preseljenja, privremene obustave rada te prestanka rada privatne prakse zdravstvenih radnika; vodi prvostupanjske upravne postupke u vezi s obavljanjem zdravstvenih usluga u djelatnosti zdravstvenog turizma; obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja ljudskih resursa; daje odobrenja na plan specijalističkog usavršavanja te donosi nacionalni plan specijalističkog usavršavanja; organizira i provodi stručne i specijalističke ispite te ispite iz uže specijalizacije; provodi postupak dodjele i obnove naziva kliničkih ustanova, daje suglasnosti za dodjelu naziva referentnih centara, provodi postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje nastave u zdravstvenim ustanovama; provodi prvostupanjski postupak za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za farmaceutske tehničare; provodi upravne postupke vezano uz stjecanje statusa uže specijalizacije; provodi postupke vezano uz promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; daje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja u zdravstvenim ustanovama; provodi upravne postupke za priznavanje staža odrađenog u inozemstvu; prikuplja podatke radi izrade potrebnih izvješća i analiza iz djelokruga; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata iz djelokruga drugih uprava; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna.

U Sektoru za upravne postupke i ljudske resurse ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite

7.2.2. Služba za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu

7.2.3. Služba za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika.

7.2.1. Služba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite

Članak 47.

Služba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; vodi prvostupanjske upravne postupke osnivanja, utvrđivanja uvjeta te davanja odobrenja za početak rada zdravstvenih ustanova, privatnih praksi i trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost; vodi prvostupanjske upravne postupke radi izdavanja rješenja o početku obavljanja zdravstvene djelatnosti te prestanka obavljanja zdravstvene djelatnosti, proširenja ili promjene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koje obavljaju zdravstvenu djelatnost; vodi prvostupanjske postupke i izrađuje nacrte rješenja u postupku osnivanja, početka rada, preseljenja, privremene obustave rada te prestanka rada privatnih praksi zdravstvenih radnika; vodi prvostupanjske upravne postupke radi izdavanja rješenja o osnivanju privatnih ljekarni i ljekarničkih ustanova; vodi postupak izdavanja rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse sukladno zakonskim propisima; vodi upravne postupke u vezi s obavljanjem zdravstvenih usluga u djelatnosti zdravstvenog turizma; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima.

7.2.2. Služba za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu

Članak 48.

Služba za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja bolničke zdravstvene zaštite, javnog zdravstva i zdravstvenog osiguranja; provodi prvostupanjske upravne postupke vezano uz osnivanje, utvrđivanje uvjeta te davanje odobrenja za početak rada bolničkih zdravstvenih ustanova; vodi upravne postupke u vezi s obavljanjem zdravstvenih usluga u djelatnosti zdravstvenog turizma; daje suglasnosti za dodjelu naziva referentnih centara; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji direktiva Europske unije; provodi prvostupanjski postupak za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za farmaceutske tehničare; provodi upravne postupke vezano uz stjecanje statusa uže specijalizacije; nadzire i provodi postupke vezano uz promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu; vodi prvostupanjske upravne postupke vezano uz proširenje, promjenu djelatnosti, preseljenja zdravstvenih zavoda; utvrđuje uvjete te daje odobrenja za rad zdravstvenih zavoda; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; prati donošenje propisa, nacionalnih strategija i planova te daje mišljenja i očitovanja na iste; sudjeluje u izradi normativa i standarda te utvrđivanja kriterija za osiguranje praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; priprema stručne podloge za izradu prijedloga propisa iz djelokruga; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; definira i predlaže strateške ciljeve i prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; izrađuje načine postupanja o različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjima u procesu rada; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

7.2.3. Služba za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika

Članak 49.

Služba za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika obavlja stručne i upravne poslove vezane uz: provođenje zakona i drugih propisa iz područja zdravstvene zaštite; daje odobrenja na plan specijalističkog usavršavanja te donosi nacionalni plan specijalističkog usavršavanja; organizira i provodi stručne i specijalističke ispite te ispite iz uže specijalizacije; provodi postupak dodjele i obnove naziva kliničkih ustanova, provodi postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje nastave u zdravstvenim ustanovama; izdaje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja u zdravstvenim ustanovama; provodi upravne postupke za priznavanje staža odrađenog u inozemstvu; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve iz djelokruga, prati pokazatelje uspješnosti, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike; izrađuje načine postupanja o pojedinim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike u vezi s postupanjima u procesu rada; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNE PROJEKTE U ZDRAVSTVU

Članak 50.

Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju i programiranje Partnerskog sporazuma i operativnih programa; vrednovanje i ugovaranje projekata te pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata financiranih u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova; surađuje s krajnjim korisnicima projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći, Prijelaznog instrumenta i pomoći u tranziciji i jačanju institucija i tehničke pomoći u okviru sektorske nadležnosti, sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u radu Odbora za praćenje za Operativne programe; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava i provedbu naknade sredstava, priprema natječajnu dokumentaciju za projekte u sklopu europskog socijalnog fonda; upravlja, provodi i prati operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu koji se odnosi na jačanje pristupa dostupnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući zdravstvene usluge od općeg interesa; izrađuje kriterije za odabir projekata, izrađuje priručnike o internim procedurama, izrađuje upute za prijavitelje; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Europskom socijalnom fondu za tijela državne i javne uprave; u skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja nepravilnostima, sudjeluje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja stručne poslove vrednovanja i ugovaranja projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; pruža podršku korisnicima prilikom provedbe projekata, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; prati nacionalne i međunarodne dokumente kohezijske politike iz područja zdravstva, europskih strukturnih i investicijskih fondova; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Samostalnom sektoru za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu ustrojavaju se:

8.1. Služba za fondove Europske unije

8.2. Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove.

8.1. Služba za fondove Europske unije

Članak 51.

Služba za fondove Europske unije, obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju i programiranje Partnerskog sporazuma i operativnih programa; vrednovanje i ugovaranje projekata te pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata financiranih u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova; surađuje s krajnjim korisnicima projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći, Prijelaznog instrumenta i pomoći u tranziciji i jačanju institucija i tehničke pomoći u okviru sektorske nadležnosti, sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u radu Odbora za praćenje za Operativne programe; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava i provedbu naknade sredstava, priprema natječajnu dokumentaciju za projekte u sklopu europskog socijalnog fonda; upravlja, provodi i prati operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu koji se odnosi na jačanje pristupa dostupnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući zdravstvene usluge od općeg interesa; izrađuje kriterije za odabir projekata, izrađuje priručnike o internim procedurama, izrađuje upute za prijavitelje; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Europskom socijalnom fondu za tijela državne i javne uprave; u skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja nepravilnostima, sudjeluje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja stručne poslove vrednovanja i ugovaranja projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; pruža podršku korisnicima prilikom provedbe projekata, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; prati nacionalne i međunarodne dokumente kohezijske politike iz područja zdravstva, europskih strukturnih i investicijskih fondova; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Službi za fondove Europske unije ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije

8.1.2. Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije.

8.1.1. Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije

Članak 52.

Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; sudjeluje u procesu programiranja i pomaže pri izradi dijelova strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; obavlja stručne poslove koji se odnose na programiranje, koordinaciju i vrednovanje Partnerskog sporazuma i Operativnog programa i europskih strukturnih i investicijskih fondova u području zdravstva; sudjeluje u partnerskim konzultacijama sa svim dionicima uključenim u izradu relevantnog operativnog programa; koordinira pripremu strateških i operativnih dokumenata za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim relevantnim državnim i javnim tijelima (Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, Tijelom za ovjeravanje, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima); osigurava dostupnost i transparentnost za javnost; izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, izrađuje upute za prijavitelje, priprema natječajnu dokumentaciju za projekte u sklopu europskog socijalnog fonda, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama za provedbu svih poslovnih procesa sukladno odgovarajućim smjernicama u skladu s Komunikacijskom strategijom za operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnog programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu, sudjeluje u radu Odbora za ocjenjivanje; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Europske unije i pomoći i drugih izvora financiranja; priprema izvješća i planove iz djelokruga; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito, upravlja nepravilnostima, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnog programa; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

8.1.2. Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije

Članak 53.

Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na pripremu, odabir, praćenje i analizu uspješnosti provedbe projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći, Prijelaznog instrumenta i europskih strukturnih i investicijskih fondova u području zdravstva; prati i koordinira provedbu projekata te osigurava potrebnu pomoć ugovarateljima u provedbi aktivnosti projekata kao i svim uključenim dionicima; osigurava uspostavu i održavanje upravljačkih odbora; sudjeluje u izradi Priručnika o internim procedurama za provedbu poslovnih procesa u skladu s odgovarajućim smjernicama; organizira sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja provedbe u skladu s rokovima; prati cjelokupnu kvalitetu provedbe projekata; sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja te u provjerama provedbe aktivnosti; izrađuje izvješća o provedbi projekata; planira i upravlja alokacijama sredstava Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija; vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi projekata i programa (voditeljima projekata, stručnim timovima, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima); sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje ponuda; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; u skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe (indikatora) na razini prioriteta/mjera; prati provedbu i predlaže korektivne mjere; vodi poslove vezane uz upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata te sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorne odbore; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Europske unije i drugih izvora financiranja; priprema izvješća i planove iz djelokruga, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

8.2. Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove

Članak 54.

Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove koordinira poslove strateškog planiranja sukladno propisima koji reguliraju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske; surađuje s koordinacijskim tijelom i Mrežom koordinatora za strateško planiranje; koordinira pripremu akata strateškog planiranja; koordinira prikupljanje podataka, prati provedbu akata strateškog planiranja i izvještava o njihovoj provedbi; priprema i provodi projekte u okviru strukturnih reformi u području zdravstva; prati projekte iz područja energetske učinkovitosti; priprema i provodi projekte financirane sredstvima međunarodnih financijskih institucija; sudjeluje u provedbi projekata iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

U Službi za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme

8.2.2. Odjel za međunarodne zajmove.

8.2.1. Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme

Članak 55.

Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme koordinira poslove strateškog planiranja sukladno propisima koji reguliraju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske; surađuje s koordinacijskim tijelom i Mrežom koordinatora za strateško planiranje; koordinira pripremu akata strateškog planiranja; surađuje u izradi nacrta prijedloga akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; surađuje u izradi nacrta prijedloga akata strateškog planiranja na središnjoj razini; sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa; koordinira prikupljanje podataka, prati provedbu akata strateškog planiranja i izvještava o njihovoj provedbi; u suradnji s nadležnim upravama Ministarstva priprema i provodi projekte u okviru strukturnih reformi u području zdravstva; prati projekte iz područja energetske učinkovitosti; sudjeluje u provedbi projekata iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

8.2.2. Odjel za međunarodne zajmove

Članak 56.

Odjel za međunarodne zajmove priprema i provodi projekte financirane sredstvima međunarodnih financijskih institucija; surađuje s međunarodnim financijskim institucijama u pripremi i provedbi projekata na području zdravstva; priprema podloge za sklapanje međunarodnih ugovora između Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Vijeća Europe i ostalih međunarodnih financijskih institucija i Republike Hrvatske; surađuje s nadležnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i nadležnim državnim tijelima u provedbi postupaka usvajanja međunarodnih ugovora o zajmovima i donacijama; surađuje s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, Razvojnom bankom Vijeća Europe i ostalim međunarodnim financijskim institucijama u pripremi i prikupljanju svih potrebnih podataka vezano uz međunarodne ugovore o kreditima/donacijama; priprema sastanke i sudjeluje na sastancima s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija; prati ugovore u skladu s procedurama međunarodnih financijskih institucija i nacionalnim procedurama; vodi evidencije zaključenih ugovora, izrađuje izvješća o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i dostavlja ih nadležnim državnim tijelima i međunarodnim financijskim institucijama; sudjeluje u provedbi projekata iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA INSPEKCIJE U ZDRAVSTVU

Članak 57.

Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti te obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata djelatnosti zdravstva kao i stručnog rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika; surađuje s komorama u provođenju poslova iz djelokruga; prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti u području lijekova i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje farmaceutske djelatnosti; obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove vezane uz promet lijekova i medicinskih proizvoda, klinička ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, dobru laboratorijsku praksu u nekliničkim ispitivanjima lijekova kao i uz obavješćivanje i oglašavanje o lijekovima i medicinskim proizvodima, proizvodnju medicinskih proizvoda; provjerava i preispituje zahtjev za imenovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri zahtjevu za imenovanje kao prijavljeno tijelo, ocjenjuje ga, imenuje i prijavljuje te prati i ponovno ocjenjuje imenovano prijavljeno tijelo; provodi kontrolu i nadzor nad prometom prekursorima za droge iz kategorije 1.; obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona i drugih propisa i općih akata te stručnog rada zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u području krvi, krvnih pripravaka, tkiva i stanica, medicinski pomognute oplodnje te organa za presađivanje; sudjeluje u osiguranju sustava biovigilancije u okviru svoje nadležnosti na razini Republike Hrvatske i na međunarodnoj razini; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; izrađuje upute o postupanju u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjem u procesu rada; sudjeluje u izradi stručnih podloga za zakonsku regulativu i drugih propisa iz djelokruga; osigurava ustrojavanje i upravljanje sustavom kvalitete i unaprjeđenje kvalitete rada Sektora; organizira edukaciju za inspektore; surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Samostalnom sektoru za inspekcije u zdravstvu ustrojavaju se:

9.1. Služba zdravstvene inspekcije

9.2. Služba farmaceutske inspekcije

9.3. Služba inspekcije u biomedicini.

9.1. Služba zdravstvene inspekcije

Članak 58.

Služba zdravstvene inspekcije prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti te obavlja inspekcijske stručne poslove nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata iz djelatnosti zdravstva, stručnog rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, primjene sredstava i metoda za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, načina vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije; prati rad zdravstvenih radnika u obavljanju poslova pružanja zdravstvenih usluga u turizmu; pruža pomoć građanima, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provođenju propisa i mjera iz zdravstvene djelatnosti; prati odnose zdravstvenih radnika i ostalog osoblja prema bolesniku; surađuje s komorama i drugim stručnim organizacijama u provođenju poslova iz djelokruga; surađuje s inspekcijama drugih tijela državne uprave; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; izrađuje upute o postupanju u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike i registre u vezi s postupanjem u procesu rada; osigurava ustrojavanje i upravljanje sustavom kvalitete i unaprjeđenje kvalitete rada Službe; sudjeluje u izradi stručnih podloga za zakonsku regulativu i drugih propisa iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi zdravstvene inspekcije ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite

9.1.2. Odjel za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

9.1.1. Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Članak 59.

Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini; poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti; obavlja inspekcijske, upravno stručne poslove nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva; obavlja nadzor stručnog rada zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite, primjene sredstava i metoda za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, načina vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije; pruža pomoć građanima, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provođenju propisa i mjera iz zdravstvene djelatnosti; prati odnose zdravstvenih radnika i ostalog osoblja prema bolesniku; surađuje s komorama i drugim stručnim organizacijama u provođenju poslova iz djelokruga; surađuje s inspekcijama drugih tijela državne uprave; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; izrađuje upute o postupanju u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjem u procesu rada; sudjeluje u izradi stručnih podloga za zakonsku regulativu i drugih propisa iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

9.1.2. Odjel za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite

Članak 60.

Odjel za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti na sekundarnoj i tercijarnoj razini u poliklinikama, bolnicama, lječilištima, klinikama, kliničkim bolnicama, kliničkim bolničkim centrima i zdravstvenim zavodima na tercijarnoj razini; poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti; obavlja inspekcijske, upravne stručne poslove nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata djelatnosti zdravstva; obavlja nadzor stručnog rada zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika, primjene sredstava i metoda za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, načina vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije; pruža pomoć građanima, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provođenju propisa i mjera iz zdravstvene djelatnosti; prati odnose zdravstvenih radnika i ostalog osoblja prema bolesniku i surađuje s komorama i drugim stručnim organizacijama u provođenju poslova iz djelokruga; surađuje s inspekcijama drugih tijela državne uprave; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; izrađuje upute o postupanju u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike/registre u vezi s postupanjem u procesu rada; sudjeluje u izradi zakonske regulative i drugih propisa iz djelokruga; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

9.2. Služba farmaceutske inspekcije

Članak 61.

Služba farmaceutske inspekcije obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona i drugih propisa i općih akata u području lijekova i medicinskih proizvoda; organizira i provodi inspekcijski nadzor nad izradom, prometom na veliko i malo lijekova, krivotvorenim lijekovima, provjerom sigurnosnih oznaka i povlačenjem iz uporabe jedinstvenih identifikatora lijekova, kliničkim ispitivanjem lijekova, oglašavanjem o lijekovima te provodi uzorkovanje lijekova u svrhu provjere kakvoće lijeka; daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta dobre prakse u prometu na veliko lijekovima u postupku davanja dozvole za promet na veliko lijekovima; izdaje potvrde o provođenju dobre prakse u prometu na veliko lijekovima; nadzire laboratorije koji provode neklinička ispitivanja lijekova i izdaje potvrde o sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse; provodi kontrolu i nadzor nad prometom prekursorima za droge iz kategorije 1., uključujući i preglede kojima se ispituje prikladnost poslovnih prostorija te izdaje dozvole za rad s prekursorima za droge iz kategorije 1., provjerava i preispituje zahtjev za imenovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri zahtjevu za imenovanje kao prijavljeno tijelo, ocjenjuje ga, imenuje i prijavljuje te prati i ponovno ocjenjuje imenovano prijavljeno tijelo, organizira i provodi nadzor nad proizvodnjom medicinskih proizvoda, prometom na veliko i malo medicinskih proizvoda, krivotvorenim medicinskim proizvodima, kliničkim ispitivanjem medicinskih proizvoda te oglašavanjem o istima; obavlja poslove službenih kontrola ili inspekcijskih nadzora kada se GMO i/ili proizvodi koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a ograničeno uporabljuju u svrhu kliničkih ispitivanja, odnosno stavljaju na tržište i/ili uvoze kao lijekovi; obavlja nadzor nad humanitarnim akcijama koje organiziraju neprofitne pravne osobe kojima nije odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe te fizičke osobe, a usmjerenima nabavi medicinskih uređaja i opreme te nabavi ortopedskih i drugih pomagala; donosi godišnje planove nadzora; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; izrađuje upute o postupanju u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; vodi očevidnike u vezi s postupanjem u procesu rada; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; osigurava ustrojavanje i upravljanje sustavom kvalitete i unaprjeđenje kvalitete; surađuje s inspekcijama i drugim službama tijela državne uprave; surađuje i sudjeluje u radu tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela iz djelokruga; sudjeluje u izradi stručnih podloga za zakonsku regulativu i drugih propisa iz djelokruga; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; utvrđuje potrebna financijska sredstva i sudjeluje u izradi proračuna za navedene djelatnosti; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

9.3. Služba inspekcije u biomedicini

Članak 62.

Služba inspekcije u biomedicini obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona i drugih propisa i općih akata te stručnog rada zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u području krvi, krvnih pripravaka, tkiva i stanica, medicinski pomognute oplodnje te organa za presađivanje; organizira i provodi inspekcijski nadzor u području djelatnosti uzimanja, pohrane i presađivanja tkiva i stanica, planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele i izdavanja krvnih pripravaka, djelatnosti medicinski pomognute oplodnje te uzimanja, dodjele, presađivanja i razmjene organa; daje mišljenje u postupku davanja odobrenja, po provedenom inspekcijskom nadzoru kada je isti neophodan za utvrđivanje činjenica, za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohrane i presađivanja tkiva i stanica, planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele i izdavanja krvnih pripravaka, medicinski pomognute oplodnje te uzimanja, dodjele, presađivanja i razmjene organa; sudjeluje u osiguranju sustava biovigilancije na razini Republike Hrvatske i na međunarodnoj razini u okviru nadležnosti; predlaže i sudjeluje u izradi indikatora kvalitete te predlaže, potiče i prati primjenu mjera za ustrojavanje sustava kvalitete i mjera za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete u poslovima iz djelokruga; sudjeluje u ustrojavanju i radu IT sustava za djelatnosti iz djelokruga; sudjeluje u radu nacionalnih povjerenstava iz djelokruga; sudjeluje u izradi prijedloga kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih strateških dokumenata i to politika, strategija i planova za djelatnosti iz djelokruga; sudjeluje na stručnim skupovima i drugim vidovima edukacije iz djelokruga; predlaže i organizira, u suradnji s nacionalnim i međunarodnim stručnim društvima i organizacijama, edukaciju za radnike u zdravstvu iz djelokruga; surađuje i sudjeluje u radu inspekcijskih i drugih tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela te stručnih organizacija iz djelokruga izravno i putem nadležnih tijela Republike Hrvatske; sudjeluje, priprema i provodi nacionalne i međunarodne projekte, uključivo projekte tehničke pomoći, iz djelokruga; sudjeluje u izradi nacionalnih i međunarodnih izvješća iz djelokruga; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke; izrađuje upute o postupanju u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga; osigurava ustrojavanje i upravljanje sustavom kvalitete i unaprjeđenje kvalitete; sudjeluje u izradi zakonske regulative i drugih propisa iz djelokruga; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU U ZDRAVSTVU

Članak 63.

Samostalni sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u zdravstvu obavlja i koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije; upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju europskih poslova u području zdravstva s ostalim nadležnim tijelima državne uprave, kao i s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u okviru poslova iz njihovog djelokruga koji su povezani s Europskom unijom, a radi njihovog koordiniranog istupanja u tijelima i institucijama Europske unije; koordinira pripremu, izradu i usuglašavanje prijedloga nacionalnih stajališta iz područja zdravstva koje usvaja Vlada Republike Hrvatske, kao i drugih dokumenata Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, odnosno za sastanke Odbora Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I) na osnovi kojih Ministarstvo djeluje u institucijama i tijelima Europske unije; djeluje kao glavna kontakt točka za primanje i koordinaciju dokumenata Europske unije koja se dostavlja od strane državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove u cilju sudjelovanja u radnim skupinama Vijeća Europske unije i Europske komisije; pruža analitičku podršku iz djelokruga; prati kretanja unutar Europske unije, stajališta i aktivnosti institucija i tijela Europske unije te država članica Europske unije, surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju; održava odnose s nadležnim tijelima Europske unije kao i s diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u području zdravstva; predlaže i provodi mjere u cilju unaprjeđenja odnosa s državama članicama Europske unije u području zdravstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz međunarodnu suradnju, pripreme međunarodnih ugovora, programa o suradnji u području zdravstva i medicine te osigurava njihovo izvršavanje; predlaže, potiče i koordinira bilateralnu i multilateralnu suradnju s ministarstvima nadležnim za područje zdravstva i/ili srodnim organizacijama drugih zemalja; koordinira suradnju i djelovanje Ministarstva unutar Svjetske zdravstvene organizacije, kao i suradnju s ostalim međunarodnim organizacijama i institucijama te regionalnim inicijativama; vodi aktivnosti vezane uz kandidaturu Ministarstva za članstvo u tijelima Svjetske zdravstvene organizacije i međunarodnim organizacijama; obavlja koordinaciju aktivnosti između Europske unije i Svjetske zdravstvene organizacije; sudjeluje u izradi strateških ciljeva iz djelokruga i planiranju proračuna Ministarstva, vodi evidenciju i registre u vezi s obavljenim zadaćama; nadzire izvršenje financijskih obveza Ministarstva prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i svim drugim međunarodnim organizacijama i inicijativama; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga.

U Samostalnom sektoru za europske poslove i međunarodnu suradnju u zdravstvu ustrojavaju se:

10.1. Služba za europske poslove

10.2. Služba za međunarodnu suradnju.

10.1. Služba za europske poslove

Članak 64.

Služba za europske poslove prati kretanja unutar Europske unije, stajališta i aktivnosti Europske unije i država članica; koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta iz nadležnosti Ministarstva koje usvaja Vlada Republike Hrvatske, kao i drugih dokumenata Ministarstva za sastanke u radnim tijelima Vijeća Europske unije i Odbora Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER) s drugim tijelima državne uprave i organizacijskim jedinicama unutar Ministarstva iz djelokruga europskih poslova; pruža potporu i priprema materijale za sastanke ministra i drugih dužnosnika u tijelima i institucijama Europske unije; pruža stručnu i logističku podršku u organizaciji sudjelovanja predstavnika Ministarstva i ostalih ustanova s kojima surađuje Ministarstvo u radu tijela Europske unije, pri čemu surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju; prati njihov rad i vodi evidenciju o sudjelovanjima; priprema relevantne informacije o zdravstvenim pitanjima unutar Europske unije; sudjeluje u postupcima sklapanja i primjene bilateralnih ugovora na području zdravstva i medicine; prati rad Europske unije i njezin razvoj; prati rad institucija Europske unije, njihovo funkcioniranje i procedure; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri formiranju stajališta Ministarstva o pojedinim pitanjima iz nadležnosti; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se bave europskim poslovima; priprema i održava redovne sastanke europske koordinacije Ministarstva; sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za europske poslove pri državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove; priprema imenovanja stručnjaka Republike Hrvatske u tijelima i inicijativama Europske unije, prati njihov rad i vodi evidenciju o njihovim sudjelovanjima; prati i koordinira poslove vezano uz aktivnosti Europske unije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji; utvrđuje potrebe za usavršavanjem u području europskih poslova što uključuje razvoj specifičnih znanja, vještina i sposobnosti i sukladno tome koordinira programe izobrazbe i usavršavanja državnih službenika u području europskih poslova, predlaže i potiče praksu provođenja analize učinaka prilagodbe zdravstvenog sustava sustavu Europske unije.

10.2. Služba za međunarodnu suradnju

Članak 65.

Služba za međunarodnu suradnju izravno i putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja stručne i administrativne poslove bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje Ministarstva; obavlja poslove pripreme međunarodnih ugovora, programa u području zdravstva i medicine; vodi evidenciju i osigurava njihovo izvršavanje; predlaže i provodi mjere u cilju unaprjeđenja međunarodne suradnje; pruža analitičku podršku iz djelokruga; koordinira, organizira i prati provedbu aktivnosti vezanih uz suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom; prati i koordinira partnerske aktivnosti unutar Zdravstvene mreže jugoistočne Europe (SEEHN); Vijeća Europe, NATO-a i ostalih međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa u području zdravstva; potiče, predlaže i koordinira bilateralnu suradnju s ministarstvima nadležnim za područje zdravstva i/ili srodnim organizacijama iz regije i svijeta; obavlja stručne poslove pripreme vezano uz sklapanja međunarodnih ugovora u području zdravstva i medicine i njihovu provedbu sa stranim zemljama, vodi evidenciju o njima, izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih akata i ugovora iz djelokruga Ministarstva u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja stručne i organizacijske poslove vezano uz međunarodna sudjelovanja ministra, državnih tajnika i ostalih dužnosnika Ministarstva; predlaže program boravka stranih dužnosnika i ostalog osoblja u Republici Hrvatskoj; organizira prikupljanje podataka i pripremu kalendara međunarodnih sudjelovanja; priprema imenovanja stručnjaka Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i inicijativama, prati njihov rad i vodi evidenciju o njihovim sudjelovanjima; pruža stručnu i logističku podršku u organizaciji sudjelovanja predstavnika Ministarstva i ostalih ustanova s kojima Ministarstvo surađuje u tijelima Europske unije i na međunarodnim skupovima pri čemu surađuje s diplomatskim misijama i predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i diplomatskim predstavnicama drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; koordinira i prati provedbu međunarodne razvojne suradnje u području zdravstva koju Republika Hrvatska pruža zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama; sustavno prikuplja i obrađuje podatke o raznim oblicima razvojne suradnje u području zdravstva; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; vodi registre o obavljenim poslovima.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 66.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo i u korisnicima proračuna u nadležnosti Ministarstva osim u onima koji imaju uspostavljenu unutarnju reviziju te u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a koje su u nadležnosti Ministarstva osim u onima koji imaju uspostavljenu unutarnju reviziju, provodi unutarnju reviziju informacijske sigurnosti pristupa povjerljivoj bazi podataka koje Ministarstvo koristi preko Europske agencije za kemikalije (ECHA); daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja upravljanja poslovanjem i rizicima te poboljšanja sustava unutarnjih kontrola; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora uzimajući u obzir međunarodne standarde unutarnje revizije; analizira, testira i ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola; obavlja unutarnje revizije korištenja sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova; daje preporuke revidiranim subjektima i ministru u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; obavlja revizije na zahtjev ministra; izrađuje i ažurira Strateški i Godišnji plan za narednu godinu; izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za Ministarstvo i institucije iz nadležnosti; izrađuje izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije sukladno traženju Sektora za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola kao i druga propisana izvješća te ih dostavlja nadležnim institucijama; prati provedbu i učinke realizacije preporuka iz prethodno obavljenih revizija; prikuplja i analizira podatke o provedbi preporuka te ažurira bazu podataka za praćenje statusa provedbe preporuka; provodi unutarnju ocjenu kvalitete rada unutarnje revizije i izrađuje program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja te obavlja samoprocjenu i popunjavanja upitnik za ocjenjivanje i izradu izvješća o periodičnoj procjeni (samoprocjeni) i po potrebi akcijski plan; prati i predlaže stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor; surađuje sa Sektorom za harmonizaciju sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija; surađuje s drugim tijelima i institucijama.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 67.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik kojega odredi ministar zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan sukladno nalozima ministra.

Članak 68.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom uprave rukovodi ravnatelj.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta ministra.

Radom sektora, odnosno samostalnog sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe, odnosno samostalne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

V. RASPORED RADNOG VREMENA I RAD SA STRANKAMA

Članak 69.

Radno i uredovno vrijeme Ministarstva raspoređuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

VI. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 70.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva zdravstva potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu za državne službenike i namještenike na odgovarajuća radna mjesta u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 72.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (»Narodne novine«, broj 95/19).

Članak 73.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/50
Urbroj: 50301-04/25-20-3
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Redni brojUNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U SASTAVU MINISTARSTVA ZDRAVSTVABroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove1
2.1.1.Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala7
2.1.2.Služba za stručne poslove7
2.2.Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za uredsko poslovanje14
2.2.2.Služba za tehničke poslove13
ukupno Glavno tajništvo45
3.UPRAVA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ZDRAVSTVENI TURIZAM, LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE, JAVNO ZDRAVSTVO I JAVNOZDRAVSTVENU ZAŠTITU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.1.Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite8
3.1.2.Služba za zdravstveni turizam7
3.2.Sektor za lijekove i medicinske proizvode1
3.2.1.Služba za lijekove7
3.2.2.Služba za medicinske proizvode7
3.3.Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu1
3.3.1.Služba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe8
3.3.2.Služba za javnozdravstvenu zaštitu13
ukupno Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu56
4.UPRAVA ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, TRANSPLANTACIJU, BIOMEDICINU I KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite1
4.1.1.Služba za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite10
4.1.2.Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite11
4.2.Sektor za transplantaciju i biomedicinu1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.2.1.Služba za transplantaciju7
4.2.2.Služba za biomedicinu7
ukupno Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite40
5.UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za financijske poslove1
5.1.1.Služba za proračun, analizu i decentralizirane funkcije7
5.1.2.Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola13
5.2.Sektor za javnu nabavu1
5.2.1.Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave7
5.2.2.Služba za planiranje i praćenje izvršenja7
ukupno Uprava za financijske poslove i javnu nabavu38
6.UPRAVA ZA e-ZDRAVSTVO1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava1
6.1.1.Služba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava7
6.1.2.Služba za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava7
6.2.Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava1
6.2.1.Služba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju7
6.2.2.Služba za implementaciju i sigurnost7
ukupno Uprava za e-Zdravstvo32
7.UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE U ZDRAVSTVU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za pravne poslove1
7.1.1.Služba za pravne i normativne poslove10
7.1.2.Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak7
7.2.Sektor za upravne postupke i ljudske resurse1
7.2.1.Služba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite8
7.2.2.Služba za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu7
7.2.3.Služba za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika7
ukupno Uprava za pravne poslove u zdravstvu43
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNE PROJEKTE U ZDRAVSTVU1
8.1.Služba za fondove Europske unije1
8.1.1.Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije6
8.1.2.Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekta Europske unije6
8.2.Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove1
8.2.1.Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme5
8.2.2.Odjel za međunarodne zajmove5
ukupno Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu25
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA INSPEKCIJE U ZDRAVSTVU1
9.1.Služba zdravstvene inspekcije1
9.1.1.Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite4
9.1.2.Odjel za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite4
9.2.Služba farmaceutske inspekcije7
9.3.Služba inspekcije u biomedicini7
ukupno Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu24
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU U ZDRAVSTVU1
10.1.Služba za europske poslove7
10.2.Služba za međunarodnu suradnju7
ukupno Samostalni sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u zdravstvu15
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
UKUPNO339