Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1835

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Uprava), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika i druga pitanja od osobite važnosti za rad Uprave.

Uz poslove određene ovom Uredbom, ustrojstvene jedinice Uprave obavljaju i druge poslove u okviru svojeg djelokruga, utvrđene posebnim zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Poslove iz svoga djelokruga Uprava obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar.

Članak 3.

U sastavu Uprave, u Središnjem uredu u Zagrebu, ustrojavaju se:

1. Kabinet glavnog ravnatelja

2. Sektor za državnu izmjeru

3. Sektor za katastarski sustav

4. Sektor za katastarske izmjere i infrastrukturu

5. Sektor za infrastrukturu prostornih podataka

6. Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

7. Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

8. Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav

9. Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre

10. Samostalna služba za unutarnju reviziju

11. Samostalna služba za drugostupanjski postupak.

Članak 4.

U sastavu Uprave, izvan Središnjeg ureda u Zagrebu, ustrojavaju se:

12. Područni ured za katastar Zagreb za područje Zagrebačke županije

13. Područni ured za katastar Krapina za područje Krapinsko-zagorske županije

14. Područni ured za katastar Sisak za područje Sisačko-moslavačke županije

15. Područni ured za katastar Karlovac za područje Karlovačke županije

16. Područni ured za katastar Varaždin za područje Varaždinske županije

17. Područni ured za katastar Koprivnica za područje Koprivničko-križevačke županije

18. Područni ured za katastar Bjelovar za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

19. Područni ured za katastar Rijeka za područje Primorsko-
-goranske županije

20. Područni ured za katastar Gospić za područje Ličko-senjske županije

21. Područni ured za katastar Virovitica za područje Virovitičko-podravske županije

22. Područni ured za katastar Požega za područje Požeško-slavonske županije

23. Područni ured za katastar Slavonski Brod za područje Brodsko-posavske županije

24. Područni ured za katastar Zadar za područje Zadarske županije

25. Područni ured za katastar Osijek za područje Osječko-baranjske županije

26. Područni ured za katastar Šibenik za područje Šibensko-kninske županije

27. Područni ured za katastar Vukovar za područje Vukovarsko--srijemske županije

28. Područni ured za katastar Split za područje Splitsko-dalmatinske županije

29. Područni ured za katastar Pula za područje Istarske županije

30. Područni ured za katastar Dubrovnik za područje Dubrovačko-neretvanske županije

31. Područni ured za katastar Čakovec za područje Međimurske županije.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SREDIŠNJEM UREDU

1. KABINET GLAVNOG RAVNATELJA

Članak 5.

Kabinet glavnog ravnatelja obavlja poslove za glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika, obavlja poslove koji se odnose na protokol i odnose s javnošću, poslove komunikacije s tijelima državne uprave, uredima, službama i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, poslove u vezi s osiguravanjem pravodobne dostave materijala Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za potrebe glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika, poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Uprave, zaprima predstavke i pritužbe građana i kontaktira s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave u svezi s predstavkama i pritužbama, koordinira poslove vezane za procjenu učinaka propisa, obavlja poslove pripreme programa preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, koordinira i obavlja poslove notifikacije propisa prema državama članicama i Europskoj komisiji, koordinira pripremu očitovanja na propise Europske unije i propise drugih država članica u postupku službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva, obavlja poslove objedinjavanja mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, koordinira poslove strateškog planiranja sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira poslove vezane uz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata te informiranje građana, te druge poslove za službene potrebe glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika.

2. SEKTOR ZA DRŽAVNU IZMJERU

Članak 6.

Sektor za državnu izmjeru obavlja poslove osnovnih geodetskih radova, topografske izmjere i izrade državnih karata. Poslovi osnovnih geodetskih radova obuhvaćaju poslove uspostave, održavanja i kontrole polja stalnih točaka geodetske osnove, praćenja i nadzora procesa uvođenja geodetskih datuma na području državne izmjere, obavljanje poslova uspostavljanja i održavanja stalne Global Navigation Satellite System (u daljnjem tekstu: GNSS) – referentne mreže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CROPOS), vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove. Poslovi topografske izmjere i izrade državnih karata obuhvaćaju poslove vezane uz obavljanje topografske izmjere, praćenje i usmjeravanje obavljanja geodetskih radova za posebne potrebe, obavljanje poslova vezanih uz izradu državnih karata te vođenje i održavanje topografskih baza podataka, obavljanje poslova za provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala. Sektor sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana, te odgovore na upite građana.

U Sektoru za državnu izmjeru, ustrojavaju se:

2.1. Služba osnovnih geodetskih radova

2.2. Služba za topografsku izmjeru i državne karte.

2.1. Služba osnovnih geodetskih radova

Članak 7.

Služba osnovnih geodetskih radova obavlja poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere, obavlja kontrolu polja stalnih točaka geodetske osnove, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma u praktičnu uporabu na području državne izmjere, obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske (CROPOS) za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove i web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja osnovnih geodetskih radova, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u izradi stručnih podloga vezanih za bilateralnu i međunarodnu suradnju i razmjenu podataka iz područja osnovnih geodetskih radova. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe.

U Službi osnovnih geodetskih radova, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za geodetske mreže

2.1.2. Odjel za CROPOS.

2.1.1. Odjel za geodetske mreže

Članak 8.

Odjel za geodetske mreže obavlja poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere za potrebe službene kartografije, obavlja kontrolu polja stalnih točaka geodetske osnove, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava (položajnog, visinskog i gravimetrijskog) te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma na području državne izmjere, obavlja poslove revizije i obnove stalnih točaka geodetske osnove, obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove i web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz svoga djelokruga, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela.

2.1.2. Odjel za CROPOS

Članak 9.

Odjel za CROPOS obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske (CROPOS) za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, izrađuje provedbene propise koji reguliraju prava i obveze korisnika za korištenje CROPOS sustava, vodi registraciju korisnika te prati i obračunava korištenje sustava, osigurava podršku korisnicima sustava, izrađuje i provodi programe za edukaciju i informiranje korisnika, izrađuje izvješća i analize o radu i korištenju sustava, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za prekograničnu suradnju i razmjenu podataka referentnih stanica sa istovrsnim sustavima susjednih država, provodi redovnu kontrolu kvalitete podataka i usluga CROPOS sustava, osigurava sistemsku i komunikacijsku podršku sustava i otklanjanje kvarova, izrađuje planove održavanja sustava, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz svoga djelokruga, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela.

2.2. Služba za topografsku izmjeru i državne karte

Članak 10.

Služba za topografsku izmjeru i državne karte obuhvaća upravne i stručne poslove vezane uz obavljanje poslova topografske izmjere, praćenje i usmjeravanje obavljanja geodetskih radova za posebne potrebe, obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih uz izradu državnih karata te vođenje i održavanje topografskih baza podataka, provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala, vođenje dokumentacije vezane uz provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala, pripremanje stručnih mišljenja i rješenja za izradu zakonskih i provedbenih propisa te davanje stručnih uputa za njihovu provedbu, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor iz područja topografske izmjere i izrade državnih karata, sudjelovanje u izradi stručnih podloga vezanih za bilateralnu i međunarodnu suradnju i razmjenu podataka iz područja topografske izmjere i državnih karata. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Službe, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe.

U Službi za topografsku izmjeru i državne karte, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel kartografije i topografskih baza podataka

2.2.2. Odjel fotogrametrije.

2.2.1. Odjel kartografije i topografskih baza podataka

Članak 11.

Odjel kartografije i topografskih baza podataka obavlja poslove pripreme i koordiniranja provođenja topografske izmjere, obavlja poslove planiranja, provedbe i izrade službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa te poslove koji su vezani uz ažuriranje službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa, uspostavlja, vodi i održava temeljnu topografsku bazu podataka, obavlja poslove homogenizacije vektorskih podataka u okviru uspostave topografskih baza podataka, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja topografskih baza podataka, vodi i održava bazu digitalnog modela reljefa i druge kartografske baze podataka, po posebnim zahtjevima obavlja poslove izdavanja službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa, podatke iz topografskih baza podataka, organizira i obavlja poslove vektorizacije Hrvatske osnovne karte, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja kartografije, arhivira i pohranjuje tehničku dokumentaciju te isporučuje službene podloge iz svoga djelokruga ustrojstvenoj jedinici u čijem je djelokrugu rada arhiviranje i konverzija podataka, izrađuje i održava zbirke kartografskih znakova svih mjerila, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela.

2.2.2. Odjel fotogrametrije

Članak 12.

Odjel fotogrametrije obavlja poslove planiranja, provedbe i dokumentiranja fotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata, izdaje odobrenja za snimanja iz zraka, sudjeluje u komisijskom pregledu zračnih snimaka, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja fotogrametrije, obavlja ovjeru zaprimljenog fotomaterijala te pohranjuje klasificirane podatke i brine o informacijskoj sigurnosti. Po posebnim zahtjevima priprema i izdaje fotomaterijal, pribavlja satelitske scene, izdaje odobrenja za korištenje aerofotogrametrijskih materijala te vodi evidenciju aerofotogrametrijskih snimanja, obavlja poslove izdavanja podataka službenih ortofotokarata po posebnim zahtjevima, arhivira i pohranjuje tehničku dokumentaciju te isporučuje službene podloge iz svoga djelokruga ustrojstvenoj jedinici u čijem je djelokrugu rada arhiviranje i konverzija podataka, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

3. SEKTOR ZA KATASTARSKI SUSTAV

Članak 13.

Sektor za katastarski sustav prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, koordinira održavanje katastarskih operata u područnim uredima za katastar, organizira preuzimanje dijelova katastarskog operata u baze katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (u daljnjem tekstu: ZIS), upravlja domenskim dijelom ZIS-a, priprema prijedloge poslovnih Odluka vezanih uz poslovanje i razvoj ZIS-a i Bazu zemljišnih podataka, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz portale katastarskih podataka, poslove razvoja i uspostave servisa nad katastarskim podacima i poslove povezivanja katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, priprema i provodi homogenizaciju katastarskog plana i pojedinačno prevođenje katastarskih podataka u katastar nekretnina, provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana, te odgovore na upite građana.

U Sektoru za katastarski sustav, ustrojavaju se:

3.1. Služba za održavanje katastarskih operata

3.2. Služba za nadzor i geodetsku inspekciju.

3.1. Služba za održavanje katastarskih operata

Članak 14.

Služba za održavanje katastarskih operata prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje ZIS-a, sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju i povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata u područnim uredima za katastar, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, priprema načela za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka koji se odvijaju u ZIS-u, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, obavlja administraciju korisnika, obrazaca i šifrarnika u ZIS-u, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i povezivanje katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, obavlja koordinaciju vođenja i upravljanja ZIS-om s Ministarstvom pravosuđa i uprave, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Službi za održavanje katastarskih operata, ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za katastarska postupanja

3.1.2. Odjel za unapređenje i korištenje katastarskih podataka.

3.1.1. Odjel za katastarska postupanja

Članak 15.

Odjel za katastarska postupanja prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskog operata, provodi poslove vezane uz održavanje standardnog programskog rješenja za održavanje katastarskog operata, analizira korisničke potrebe za doradom poslovnih procesa, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene radi pojednostavljenja poslovnih procesa u svrhu učinkovitijeg rada, daje podršku korisnicima u radu poslovnih procesa, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, priprema specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, obavlja administraciju korisnika, obrazaca i šifrarnika u ZIS-u, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema podatke za stavljanje u primjenu novih katastarskih operata u ZIS, obavlja poslove vezano uz statističke analize katastarskih podataka i procesa, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

3.1.2. Odjel za unapređenje i korištenje katastarskih podataka

Članak 16.

Odjel za unapređenje i korištenje katastarskih podataka prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje kvalitete katastarskih podataka i načina korištenja katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz programiranje, provođenje i nadzor homogenizacije katastarskog plana, pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina i usklađenja područja i granica katastarskih općina u katastru i u zemljišnoj knjizi, koordinira poslove vezano uz usklađenja knjižnih i grafičkih podataka katastarskog operata u katastarskim uredima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i poslove vezane uz povezivanje katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, obavlja administraciju korisnika portala katastarskih podataka, izdaje katastarske podatke iz ZIS-a, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

3.2. Služba za nadzor i geodetsku inspekciju

Članak 17.

Služba za nadzor i geodetsku inspekciju prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima i provedenim nadzorima, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, vodi evidenciju obavljenih upravnih i stručnih nadzora, u suradnji sa ostalim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove stručnog nadzora sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u postupanju pojedinog katastarskog ureda, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja inspekcijskog nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, vodi očevidnik o radu geodetske inspekcije, izrađuje upute za rad geodetskih inspektora, surađuje s inspekcijskim službama u drugim tijelima državne uprave, priprema prijedloge za oduzimanje suglasnosti ovlaštenim osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, obavljanja geodetske djelatnosti te obavljanja geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u izradbi tih propisa, priprema prijedloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute vezane uz primjenu tih propisa, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana te izrađuje godišnji plan rada Službe i izvješće o njezinom radu.

4. SEKTOR ZA KATASTARSKE IZMJERE I INFRASTRUKTURU

Članak 18.

Sektor za katastarske izmjere i infrastrukturu prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, uspostave katastra nekretnina, katastra infrastrukture, provođenja komasacija i ostalih zahvata u prostoru, te daje stručne upute, mišljenja i objašnjenja za provedbu propisa, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi katastarske izmjere i tehničke reambulacije, ovjerava geodetske elaborate katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, vodi evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru, novo uspostavljene katastarske operate, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i provodi posebne registracijske projekte, provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na predstavke i pritužbe građana, te odgovore na upite građana.

U Sektoru za katastarske izmjere i infrastrukturu, ustrojavaju se:

4.1. Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

4.2. Služba za katastar infrastrukture.

4.1. Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

Članak 19.

Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, uspostave katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, priprema, predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti.

U Službi katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, ustrojavaju se:

4.1.1. Odjel katastarskih izmjera

4.1.2. Odjel za izradbu katastarskih operata.

4.1.1. Odjel katastarskih izmjera

Članak 20.

Odjel katastarskih izmjera priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija i klasificiranja zemljišta, izrađuje nacrte akata kojima se određuju područja i imena katastarskih općina i katastarskih područja na moru, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina i klasificiranje zemljišta, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga na katastarskim izmjerama i tehničkim reambulacijama te ugovaranju izradbe katastarskih elaborata u sklopu komasacijskih i drugih postupaka, provodi nadzor nad izvođenjem katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, preuzima i ovjerava katastarske elaborate i vodi evidenciju izrađenih katastarskih elaborata, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute za provođenje katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija, klasificiranje zemljišta i izradbu odgovarajućih elaborata.

4.1.2. Odjel za izradbu katastarskih operata

Članak 21.

Odjel za izradbu katastarskih operata priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe izradbe katastarskih operata, prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu tih propisa.

4.2. Služba za katastar infrastrukture

Članak 22.

Služba za katastar infrastrukture predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja katastra infrastrukture, prati, analizira i nadzire stanje na području katastra infrastrukture, predlaže mjere za unaprjeđenje evidencije katastra infrastrukture, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra infrastrukture i sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra infrastrukture, te daje stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu propisa koji se odnose na katastar infrastrukture, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima katastra infrastrukture, izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga iz područja katastra infrastrukture.

5. SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA

Članak 23.

Sektor za infrastrukturu prostornih podataka koordinira upravne, stručne, razvojne poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu: NIPP), poslove provedbe Infrastructure for Spatial Information in the Europe (u daljnjem tekstu: INSPIRE) direktive, poslove distribucije prostornih podataka, standardiziranih službenih proizvoda i servisa Uprave te njihovo arhiviranje. Sektor koordinira rad tijela NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, obavlja koordinacijske poslove INSPIRE Nacionalne kontakt točke i tajništva NIPP-a, prati provedbu INSPIRE direktive u Europskoj uniji i obaveza koje iz nje proizlaze na nacionalnoj razini, izrađuje nacionalna izvješća i izvješća za Europsku komisiju o razvoju NIPP-a, koordinira aktivnosti institucija glede njene provedbe u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu provedbu u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, prati razvoj u području informacija javnog sektora, obavlja koordinacijske poslove pripreme i provođenja programa informiranja i edukacije o NIPP-u, radi na upravnom povezivanju geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala, radi na koordinaciji priprema usluga na nacionalnoj razini, distribuira službene podatke i proizvode, te servise Uprave, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda, te servisa korisnicima izvan Uprave, vodi evidenciju raspoloživih prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu Uprave i konverziju podataka, upravlja organizacijskim sustavima za arhivu i konverziju podataka, proučava, prati i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi u području interoperabilnih procesa prostornih podataka, vodi evidenciju i standardizaciju geografskih imena, ustrojava i vodi knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, te priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana te odgovore na upite građana.

U Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka, ustrojavaju se:

5.1. Služba za NIPP

5.2. Služba za izdavanje i razmjenu prostornih podataka

5.3. Služba arhiva i konverzije podataka.

5.1. Služba za NIPP

Članak 24.

Služba za NIPP obavlja poslove NIPP-a, poslove provedbe INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, obavlja poslove tajništva NIPP-a, surađuje s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive, izrađuje nacionalno izvješće i izvješće o razvoju NIPP-a za Europsku komisiju, priprema prijedloge strategije i operativne programe NIPP-a, upravlja geoportalom NIPP-a, radi na upravnom povezivanju geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala, radi na upravnoj pripremi usluga na nacionalnoj razini, obavlja poslove INSPIRE Nacionalne kontaktne točke, koordinira aktivnosti na nacionalnoj razini s obzirom na sadržaj i dinamiku zahtjeva provedbe INSPIRE direktive u Europskoj uniji, prati i primjenjuje regulativu Europske unije u području svoga djelokruga, prati razvoj područja informacija javnog sektora na europskoj i nacionalnoj razini, koordinira aktivnosti hrvatskih institucija s obzirom na provedbu INSPIRE direktive u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu provedbu u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u, razvija, upravlja povjeravanjem poslova vanjskim suradnicima te prati i podupire njihov rad, prati, uvodi i nadzire primjenu normi na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području svoga djelokruga, a naročito normi, specifikacija i provedbenih pravila Hrvatskog zavoda za norme, International Organization for Standardization (ISO), European Committee for Standardization (CEN), Open Geospatial Consortium (OGC) i Infrastructure for Spatial Information in the Europe (INSPIRE), koordinira rad Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, uspostavlja i vodi registar geografskih imena, daje prijedloge regulative iz područja geografskih imena, razvija mrežne usluge za registar geografskih imena. Služba vodi razvojno-istraživačke projekte, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Službe.

U Službi za NIPP ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za koordinaciju NIPP-a i geografska imena

5.1.2 Odjel za interoperabilnost podataka NIPP-a.

5.1.1. Odjel za koordinaciju NIPP-a i geografska imena

Članak 25.

Odjel za koordinaciju NIPP-a i geografska imena obavlja poslove NIPP-a i geografskih imena. Odjel koordinira rad Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, vodi Registar subjekata NIPP-a, vodi Registar prostornih podataka NIPP-a, daje smjernice za izradu njihovog plana rada, daje organizacijsku i logističku podršku njihovom radu, radi na koordiniranju provedbi njihovih odluka, koordinira politiku upravljanja pravima pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, radi sa subjektima NIPP-a, radi na međusektorskoj razmjeni prostornih podataka NIPP-a, sudjeluje u izradi godišnjih izvješća za Vladu Republike Hrvatske, potiče i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija u uspostavi usluga u skladu sa zahtjevima NIPP-a i povezivanja u sustav NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u. Odjel daje organizacijsku i logističku podršku radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, radi na koordiniranju provedbi njegovih preporuka i odluka, za potrebe vođenja, održavanja i razvoja registra geografskih imena upravlja informacijskim sustavom geografskih imena, komunicira s drugim nadležnim institucijama oko evidencije službenih podataka o geografskim imenima u registar. Odjel daje prijedloge regulative iz područja djelokruga rada.

5.1.2. Odjel za interoperabilnost podataka NIPP-a

Članak 26.

Odjel za interoperabilnost podataka NIPP-a obavlja poslove za postizanje interoperabilnosti podataka NIPP-a u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz Direktive 2007/2/EZ (INSPIRE Direktiva). Odjel upravlja geoportalom NIPP-a, te radi na prikupljanju podataka za Nacionalni katalog metapodataka (Katalog NIPP-a), prati INSPIRE zahtjeve na europskoj razini, radi na povezivanju NIPP-a i INSPIRE, radi na upravnom dijelu provedbe INSPIRE zahtjeva prema uslugama pronalaženja, pregleda, transformacije, preuzimanja, povezivanja i drugih usluga, prati donošenje INSPIRE dokumenata i predlaže njihovu provedbe u NIPP, potiče i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija u vezi provedbe INSPIRE direktive u Republici Hrvatskoj, izrađuje nacionalno izvješće i obavlja i druge poslove INSPIRE Nacionalne kontaktne točke, aktivno prati zahtjeve Europske unije s obzirom na sadržaj i dinamiku provedbe INSPIRE direktive na nacionalnoj razini i koordinira njihovo rješavanje i provedbu, prati i primjenjuje propise, direktive, strategije i programe razvoja te ostalu regulativu Europske unije u području svoga djelokruga, prati razvoj područja informacija javnog sektora na europskoj i nacionalnoj razini, podupire i koordinira pripremu podzakonskih akata prilikom njene provedbe u nacionalno zakonodavstvo, prati, uvodi i nadzire primjenu normi na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području svog djelokruga, priprema i provodi programe informiranja i edukacije iz svoga djelokruga rada.

5.2. Služba za izdavanje i razmjenu prostornih podataka

Članak 27.

Služba za izdavanje i razmjenu prostornih podataka obavlja poslove izdavanja i razmjene prostornih podataka, službenih proizvoda i servisa Uprave, te vodi knjižnicu Uprave. Služba izdaje službene proizvode Uprave, vodi njihovu evidenciju, vodi brigu o podacima i proizvodima, izdaje prostorne podatke i proizvode, te servise korisnicima izvan Uprave, priprema podatke i proizvode u traženom prostornom obuhvatu i formatu, provodi konverziju između digitalnih formata aerofotogrametrijskih podataka, izrađuje financijske dokumente vezane za izdavanje podataka i proizvoda Uprave, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoj djelokrug, surađuje s nadležnim institucijama, vodi razvojno-istraživačke projekte, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Službe.

U Službi za izdavanje i razmjenu prostornih podataka, ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za izdavanje prostornih podataka

5.2.2. Odjel za razmjenu podataka.

5.2.1. Odjel za izdavanje prostornih podataka

Članak 28.

Odjel za izdavanje prostornih podataka obavlja poslove izdavanja prostornih podataka i službenih proizvoda, te servisa Uprave po zahtjevima stranaka. Odjel prikuplja podatke i proizvode Uprave u digitalnom i analognom obliku, vodi njihovu evidenciju i vodi brigu o njima, provodi konverziju između digitalnih formata aerofotogrametrijskih podataka, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda, te servisa korisnicima izvan Uprave, organizira rad sa strankama, pruža informacije o podacima i proizvodima, te servisima Uprave korisnicima, vodi knjižnicu Uprave, izrađuje financijske dokumente te vodi i obrađuje financijske pokazatelje obavljene naplate, prati financijske i naturalne pokazatelje vrsta i količina izdanih podataka te broja i kategorija korisnika podataka, vodi baze podataka za potrebe svoga djelokruga, preuzima službene podatke i servise Uprave, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoj djelokrug.

5.2.2. Odjel za razmjenu podataka

Članak 29.

Odjel za razmjenu podataka obavlja poslove razmjene prostornih podataka i službenih proizvoda, te servisa Uprave s drugim hrvatskim institucijama i institucijama Europske unije odnosno tijelima Europske komisije. Odjel izrađuje prijedloge sporazuma odnosno ugovora i protokola razmjene podataka i servisa, vodi njihovu evidenciju i vodi brigu o njima, komunicira s drugim institucijama po pitanju razmjene podataka, daje prijedloge uvjeta korištenja podataka, pruža informacije o podacima i proizvodima, te servisima Uprave institucijama korisnicima, prati provedbu sporazuma odnosno protokola, izrađuje financijske dokumente te vodi i obrađuje financijske pokazatelje obavljene naplate, prati financijske i naturalne pokazatelje vrsta i količina izdanih podataka te broja i kategorija korisnika podataka, vodi baze podataka za potrebe svoga djelokruga, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoj djelokrug.

5.3. Služba arhiva i konverzije podataka

Članak 30.

Služba arhiva i konverzije podataka obavlja poslove arhiviranja prostornih podataka i službenih proizvoda Uprave. Služba pohranjuje izvornike iz područja kartografije, katastra, topografije, državne izmjere, katastra infrastrukture te vodi i pohranjuje ostale podatke Uprave pohranjene na raznim medijima, proučava, prati i primjenjuje znanja, metode i zakonodavnu regulativu iz stručnog područja rukovanja i upravljanja arhivskom građom, stavlja na raspolaganje podatke iz arhiva i tehničke dokumentacije u skladu s važećim propisima, uspostavlja i vodi arhivu primjenjujući metodologiju arhivistike i bibliotekarstva, surađuje s nadležnim institucijama, obavlja poslove digitalizacije arhivske kartografske, katastarske i topografske građe te ostalih grafičkih prikaza iz svoga djelokruga, provodi konverzije podataka, upravlja organizacijsko -tehnološkim sustavima za konverziju podataka, uspostavlja i vodi sustav digitalnog arhiva Uprave, uspostavlja i vodi centralno mjesto čuvanja arhivske građe Uprave (depo), surađuje s nadležnim institucijama, vodi razvojno-istraživačke projekte, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Službe.

6. SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEŠKO PLANIRANJE, NABAVU I OPĆE POSLOVE

Članak 31.

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove obavlja poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daje upute za rad u vezi ostvarivanja plana rada i na temelju nacrta planova rada ostalim ustrojstvenim jedinicama, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, sastavlja izvješća čelniku o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja iz svoga djelokruga. Sektor vodi poslove izrade strateškog plana, prati izvršavanje aktivnosti iz strateškog plana te izrađuje izvješća sukladno Zakonu i ostalim propisima i financijskog plana u skladu s uputama Ministarstva financija, vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, koordinira iste s drugim ustrojstvenim jedinicama i donosi strategiju upravljanja rizicima. Koordinira i izrađuje u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama plan nabave za tekuću financijsku godinu, organizira i obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole na svim razinama korisnika proračuna, koje obuhvaćaju sve transakcije, a posebice vezane na planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, javnu nabavu, računovodstvo i izvještavanje, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna u svom dijelu razdjela, izmjena i dopuna državnog proračuna, preraspodjelu planiranih sredstava tijekom proračunske godine, donosi godišnji plan izvršavanja državnog proračuna, obavlja sve poslove u vezi izvršavanja proračuna, sastavlja, analizira i podnosi razna izvješća o trošenju proračunskih sredstava, obavlja upravne i stručne poslove iz područja računovodstva, izrađuje propisana financijska izvješća, razna statistička izvješća, sukladno zakonima i ostalim propisima, prati realizaciju plana nabave, organizira, izrađuje godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama i brine da se sukladno zakonu provode svi poslovi koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, pismohrana, prijepisa i umnožavanja materijala, pisarnice, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, obavlja poslove vođenja evidencije o postojećim poslovnim prostorima i brige o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, obavlja poslove vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana, odgovore na upite građana te obavlja poslove koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave.

U Sektoru za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove, ustrojavaju se:

6.1. Služba za financijske poslove i strateško planiranje

6.2. Služba za nabavu i opće poslove.

6.1. Služba za financijske poslove i strateško planiranje

Članak 32.

Služba za financijske poslove i strateško planiranje obavlja poslove sukladno propisima te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna /za trogodišnje razdoblje/, kontrolira i priprema dokumentaciju za unos zahtjeva u sustav Državne riznice kao i knjiženje dokumentacije u glavnu knjigu, vodi evidenciju nefinancijske dugotrajne imovine i sitnog inventara kroz pomoćne knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara, organizira, sudjeluje i vodi godišnje popise nefinancijske dugotrajne imovine i sitnog inventara Uprave kao i evidenciju imovine te iste usklađuje sa evidencijom u financijskom knjigovodstvu, usklađuje i koordinira rad između Državne riznice i glavne knjige, izrađuje periodične obračune kao i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, izrađuje bruto-bilancu i razna izvješća o izvršavanju financijskog plana, koordinira i kontrolira obavljanje izračuna plaće i ostalih osobnih primanja, evidenciju pomoćnih knjiga prema važećim propisima, sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija kao i resornog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, vodi računa o strategiji poslovanja, u suradnji sa nadređenim čelnikom, te daje prijedloge i smjernice o racionalizaciji plana, za pojedine kategorije troškova u dijelu državnog proračuna, analizira troškove izvršenja proračuna te predlaže moguće uštede i racionalizaciju istih, surađuje s Državnom riznicom i obavlja i sve druge poslove iz svojega djelokruga, te provodi sve poslove vezane za financijsko upravljanje i kontrole. Služba obavlja poslove koji se odnose na izradu strateških planova, izrađuje prijedlog nacrta strateškog plana, te koordinira izradu strateškog plana, definira strateške ciljeve na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica. Za projekte financirane iz sredstava Europske unije Odjel osigurava u poslovnim knjigama praćenje projektnih prihoda i rashoda.

U Službi za financijske poslove i strateško planiranje, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja

6.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice.

6.1.1. Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja

Članak 33.

Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja organizira i koordinira rad u obavljanju računovodstvenih poslova sukladno propisima te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, vodi evidenciju nefinancijske dugotrajne imovine i sitnog inventara kroz pomoćne knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara, organizira, sudjeluje i vodi godišnje popise nefinancijske dugotrajne imovine i sitnog inventara Uprave kao i evidenciju imovine te iste usklađuje s evidencijom u financijskom knjigovodstvu, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna prihoda i rashoda, prikuplja i priprema financijske podatke za donošenje financijskog plana (godišnjeg i višegodišnjeg) sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija i resornog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, vodi računa o strategiji poslovanja, u suradnji s nadređenim čelnikom, te daje smjernice o racionalizaciji plana za pojedine kategorija troška u proračunu, analizira izvršenje proračuna i nastale troškove te predlaže moguće racionalizacije troškova, uštede i davanja preporuka za usmjeravanje određenih financijska sredstva za druge potrebe, surađuje s Državnom riznicom u dijelu unosa godišnjih planova, kao i svih mjesečnih planova, te odgovora da su uneseni planovi u skladu s godišnjim planom i s izvršenjem proračuna. Odjel definira strateške ciljeve na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica, prati izvršavanje aktivnosti iz strateškog plana, te izrađuje izvješća o ostvarenju ciljeva iz strateškog plana.

6.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice

Članak 34.

Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice obavlja stručne poslove vezane uz izradu obračuna, analitičkih kontrolnih planova, kontiranje, knjiženje i kontroliranje knjigovodstvene dokumentacije, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog poslovanja, donosi plan rada vezan uz implementaciju sustava Državne riznice, prati propise iz djelokruga rada Državne riznice, prati glavu u razdjelu Uprave u Državnoj riznici te izrađuje nacrte uputa za pravilno poslovanje u sustavu Državne riznice, priprema dokumentaciju za knjiženje, sastavlja periodične obračune i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, izrađuje bruto bilance i preglede izvršenja financijskog plana, obavlja izračun plaće i osobnih naknada službenika i namještenika, obavlja kontrolu ulazne dokumentacije te priprema naloge za plaćanje istih, obavlja i druge poslove u vezi s financijskim i računovodstvenim poslovanjem te stručne poslove vezane uz implementaciju u sustav Državne riznice. Za projekte financirane iz sredstava Europske unije Odjel osigurava u poslovnim knjigama praćenje projektnih prihoda i rashoda.

6.2. Služba za nabavu i opće poslove

Članak 35.

Služba za nabavu i opće poslove obavlja poslove vezane za pripremu i provođenje postupaka javne nabave i sklapanje ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe, radova ili usluga, a koji nisu u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu; obavlja stručne i administrativne poslove potrebne za provedbu Zakona o javnoj nabavi, izrađuje godišnji plan nabave i prati realizaciju plana nabave, sastavlja odluke, ugovore, sporazume i svu potrebnu dokumentaciju za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, razmjenjuje informacije s gospodarskim subjektima, postupa po uputama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za predmete nabave koji su u njihovoj nadležnosti, organizira čuvanje dokumentacije postupaka javne nabave, izrađuje godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama; obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu, ulaže gotove predmete u arhivu, sređuje i čuva arhivu, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, vodi evidenciju o postojećim poslovnim prostorima i brine o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, poslove vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama, rješava prigovore sukladno Etičkom kodeksu državnih službenika izrađuje potrebnu dokumentaciju radi provedbe propisa zaštite na radu, zaštite od požara i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za nabavu i opće poslove, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za nabavu

6.2.2. Odjel za opće poslove i pisarnicu.

6.2.1. Odjel za nabavu

Članak 36.

Odjel za nabavu obavlja poslove vezane za pripremu postupaka javne nabave, izrađuje plan nabave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u izradi dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave, provodi postupak pregleda, ocjene i analize ponuda, provjerava računsku točnost ponuda, donosi odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i ostale odluke ovisno o vrsti postupka, provodi objave i pozive za dostavu ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave, prati izvršavanje ugovora o javnoj nabavi za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, priprema ugovore o javnim nabavama u suradnji s osobama odgovornim za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi te po potrebi izmjene ili raskide ugovora, prati izvršenje plana nabave, vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izrađuje izvješća o postupcima javne nabave, sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima, sastavlja očitovanja po žalbama i dostavlja dokumentaciju nadležnom tijelu za postupanje po žalbama.

6.2.2. Odjel za opće poslove i pisarnicu

Članak 37.

Odjel za opće poslove i pisarnicu obavlja poslove vezane uz tekuće investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o održavanju i ulaganju u poslovne prostore, analizira stanja uređenosti poslovnih prostora i sudjeluje u utvrđivanju prioriteta u investicijskim ulaganjima, sudjeluje u pripremi i izradi Sporazuma o korištenju poslovnih prostora, Ugovorima o zakupu poslovnih prostora i vodi evidencije o istim, prati i provodi propise iz zaštite na radu i protupožarne zaštite u svim ustrojstvenim jedinicama, zaprima i rješava zahtjeve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, izrađuje i predlaže donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u Upravi te ažurira promjene u Planu; obavlja poslove pisarnice, poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, organizira i obavlja internu i vanjsku dostavu, obavlja poslove dostave pismena i drugih dokumenata u rad, otpremanja, razvođenja i njihova čuvanja u pismohrani u kojoj preuzima dovršene spise i brine se za cjelovitost, izlučivanje i sređivanje cjelokupne registraturne i arhivske građe, prikuplja podatke o stanju arhivskih prostora u svim ustrojstvenim jedinicama, organizira, pružanje stručne pomoći pri izlučivanju i sređivanju registraturne građe u ustrojstvenim jedinicama Uprave sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, daje prijedloge za poboljšanje rada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja.

7. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA

Članak 38.

Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje upute radi provedbe zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže njihovu izmjenu i dopunu te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma, pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi i pruža stručnu i pravnu podršku obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave, a koji proizlaze iz propisa koji regulira obavljanje geodetske djelatnosti, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba, obavlja i sve druge pravne poslove Uprave, provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi za potrebe Uprave, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, provodi upravno-pravne i administrativne poslove vezane za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja državnih službenika i namještenika, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi strategije i mjera za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te planiranje potreba za provođenjem osposobljavanja i stručnog usavršavanja, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za cjelokupnu Upravu, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana, odgovore na upite građana, prati pravne regulative, te sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala, ustrojavaju se:

7.1. Služba za pravne poslove

7.2. Služba za vođenje ljudskih potencijala.

7.1. Služba za pravne poslove

Članak 39.

Služba za pravne poslove predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje upute radi provedbe zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže njihovu izmjenu i dopunu te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma, pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi i pruža stručnu i pravnu podršku obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave a koji proizlaze iz propisa koji regulira obavljanje geodetske djelatnosti, provodi nadzor nad radom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba, obavlja i sve druge pravne poslove Uprave.

7.2. Služba za vođenje ljudskih potencijala

Članak 40.

Služba za vođenje ljudskih potencijala prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi za potrebe Uprave, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, provodi upravno-pravne i administrativne poslove vezane za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja državnih službenika i namještenika, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi strategije i mjera za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te planiranje potreba za provođenjem osposobljavanja i stručnog usavršavanja, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za cjelokupnu Upravu, prati pravnu regulativu, i sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz područja rada Službe.

8. SEKTOR ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI I GEOINFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 41.

Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav obavlja poslove upravljanja i razvoja jedinstvenog informacijsko komunikacijskog sustava Uprave, upravlja podatkovnim centrom Uprave, upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, održava računalnu i komunikacijsku opremu u Središnjem uredu i pruža podršku održavanju računalne i komunikacijske opreme područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, održava poslovna i specijalistička programska rješenja te korisničke mrežne servise u funkcionalnom i dostupnom stanju, održava sustave video nadzora i protuprovalnog sustava Središnjeg ureda, vodi evidenciju strojne opreme i licenci programske opreme, vodi skladište informacijske i komunikacijske opreme, izrađuje detaljne specifikacije strojne,telekomunikacijske i programske opreme za postupak nabave i sudjeluje u nabavi iste, sudjeluje u razvoju i primjeni rješenja za kontroliran, pouzdan i siguran pristup informacijsko komunikacijskom sustavu, upravlja korisničkim podacima, omogućava konsolidiranu pohranu podataka Uprave u elektroničkom obliku i skrbi za njihovu pouzdanu, sigurnu i trajnu pohranu. Sudjeluje u razvoju i unapređenju korisničkih mrežnih servisa, poslovnih i specijalističkih programskih rješenja, planira i upravlja tehnološkim promjenama verzija standardne programske opreme, proučava, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi iz domene politika informacijske sigurnosti u dijelu koji se odnosi na informacijsko komunikacijske tehnologije. Obavlja stručne poslove upravljanja radom i održavanja i razvoja Geoportala Uprave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama planira, organizira, prati uspostavu i održava specijalističke mrežne portale i aplikacije za diseminaciju, pregled i naručivanje podataka i servisa Uprave, sudjeluje pri uspostavi meta-podatkovnog servisa Uprave, planira i sudjeluje na uspostavi i razvoju mrežnih servisa Uprave, upravlja radom i razvojem servisne sabirnice Uprave, planira i provodi koncept integracije poslovnih aplikacija, sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada Uprave, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i odgovore na upite građana. U Sektoru za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav, ustrojavaju se:

8.1. Služba za informacijsko komunikacijski sustav

8.2. Služba za geoinformacijske sustave.

8.1. Služba za informacijsko komunikacijski sustav

Članak 42.

Služba za informacijsko komunikacijski sustav obavlja poslove upravljanja jedinstvenog informacijsko komunikacijskog sustava Uprave, upravlja podatkovnim centrom Uprave, upravlja informacijsko komunikacijskom infrastrukturom Središnjeg ureda, područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, održava računalnu i komunikacijsku opremu u Središnjem uredu i pruža podršku održavanju računalne i komunikacijske opreme područnih ureda za katastar i njihovih ispostava upravljanjem i nadzorom rada Centra podrške, održava poslovna i specijalistička programska rješenja te korisničke mrežne servise u funkcionalnom i dostupnom stanju, pruža podršku za korištenje standardnih Microsoft operacijskih sustava, održava sustave video nadzora i protuprovalnog sustava Središnjeg ureda, vodi evidenciju strojne opreme i licenci programske opreme, vodi skladište informacijske i komunikacijske opreme, organizira isporuku, instalaciju i konfiguraciju strojne i programske informacijske opreme, omogućava korisnicima kontroliran, pouzdan i siguran pristup informacijsko komunikacijskom sustavu Uprave, omogućava konsolidiranu pohranu podataka Uprave u elektroničkom obliku i skrbi za njihovu pouzdanu, sigurnu i trajnu pohranu. Obavlja stručne poslove planiranja, razvoja i unaprjeđenja informacijsko-komunikacijskog sustava Uprave, sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju korisničkih mrežnih servisa, poslovnih i specijalističkih programskih rješenja, sudjeluje u razvoju i primjeni rješenja za kontroliran, pouzdan i siguran pristup informacijsko komunikacijskom sustavu Uprave, planira, izrađuje detaljne specifikacije strojne, telekomunikacijske i programske opreme za postupak nabave i sudjeluje u nabavi iste, planira i upravlja tehnološkim promjenama verzija standardne programske opreme, proučava, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi iz domene politika informacijske sigurnosti u dijelu koji se odnosi na informacijsko-komunikacijske tehnologije.

8.2. Služba za geoinformacijske sustave

Članak 43.

Služba za geoinformacijske sustave obavlja najsloženije poslove održavanja i razvoja Geoportala Uprave, upravlja radom Geoportala Uprave, prati i proučava svjetske trendove razvoja prostornih mrežnih servisa i programskih rješenja i planira njihovu uspostavu u Upravi. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama planira, organizira, prati uspostavu i održava specijalističke mrežne portale i aplikacije za diseminaciju, pregled i naručivanje podataka i servisa Uprave. Prati, proučava i predlaže poslovne modele primjenjive na Geoportalu Uprave i ostalim geoinformacijskim sustavima, sudjeluje pri uspostavi meta-podatkovnog servisa Uprave, planira i radi na uspostavi i razvoju mrežnih servisa Uprave, upravlja radom i razvojem servisne sabirnice Uprave, provodi koncept integracije poslovnih aplikacija, pruža stručnu pomoć iz područja geoinformacija pri uspostavi specijalističkih aplikativnih rješenja iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica, daje savjete, mišljenja i smjernice iz područja geoinformatike.

9. SEKTOR ZA EU FONDOVE, MEĐUNARODNU SURADNJU I POSEBNE REGISTRE

Članak 44.

Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre obavlja poslove u vezi međunarodne suradnje, poslove pripreme, koordinacije provedbe i praćenja nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih inozemnih izvora, uključujući i projekte za pružanje stručne pomoći drugim zemljama, u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istraživanju i prikupljanju potrebne dokumentacije, analizira i priprema stručne i tehničke podloga za pregovore sa susjednim zemljama, priprema, sklapa i provodi izvršavanja međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslova za potrebe rada savjeta za granicu Vlade Republike Hrvatske, vodi središnji registar prostornih jedinica, organizira i prati uspostavu registra zgrada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica i registar zgrada, organizira i prati poslove vezane uz povezivanje podataka registra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na predstavke i pritužbe građana, te odgovore na upite građana.

U Sektoru za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre, ustrojavaju se:

9.1. Služba za posebne registre

9.2. Služba za EU fondove i međunarodnu suradnju.

9.1. Služba za posebne registre

Članak 45.

Služba za posebne registre predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra zgrada, registra prostornih jedinica, prati, analizira i nadzire stanje na području registra zgrada, registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, predlaže mjere za unaprjeđenje ovih evidencija, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe iz područja registra zgrada i registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva i sudjeluje u izradbi tih propisa, izrađuje nacrte akata kojima se registra zgrada i područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem registra zgrada i područnih registara prostornih jedinica, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje registar zgrada i registar prostornih jedinica i stanje podataka u njima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica i registra zgrada, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka registar zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga.

U Službi za posebne registre, ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel za registar prostornih jedinica

9.1.2. Odjel za registar zgrada.

9.1.1. Odjel za registar prostornih jedinica

Članak 46.

Odjel za registar prostornih jedinica priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica i njegovog podizanja na višu tehnološku razinu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova na uvođenju registra prostornih jedinica, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem tih radova, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, izrađuje nacrte akata kojima se područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe iz područja registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva i sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, daje stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu propisa koji se odnose na registar prostornih jedinica.

9.1.2. Odjel za registar zgrada

Članak 47.

Odjel za registar zgrada priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe uspostave registra zgrada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, predlaže organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se uspostavlja, poboljšava i unapređuju registar zgrada i stanje podataka u njemu, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka registra zgrada s podacima drugih ključnih registara, prati i analizira stanje na području registra zgrada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za standardizaciju i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema nacrte tehničkih specifikacija iz područja registra zgrada.

9.2. Služba za EU fondove i međunarodnu suradnju

Članak 48.

Služba za EU fondove i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz dobivanje i provedbu tehničke pomoći Europske unije, praćenja provedbe postupaka nabave i ugovaranja, te provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava EU i inozemnih darovnica, surađuje s tijelima uključenim u sustav provedbe programa Europske unije, izrađuje analize stanja dostupnih izvora sredstava za unapređenje rada Uprave, kao i objavljenih natječaja za twinning out projekte kojima Uprava daje stručnu pomoć drugim zemljama, izrađuje analize stanja dostupnih izvora sredstava za unapređenje rada Uprave, koordinira poslove vezane za pružanje razvojne pomoći koju Uprava osigurava drugim zemljama, prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise europskih strukturnih i investicijskih fondova, prati programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz međunarodnih izvora financiranja i programe EU, obavlja poslove vođenja i održavanja baze podataka državne granice, obavlja poslove i zadatke koji se odnose na pripremanje stajališta Republike Hrvatske u postupku pred Arbitražnim sudovima, koji će odlučivati o sporu o granici što se odnosi na oblikovanje stajališta o granici na kopnu, obavlja poslove i zadaće u vezi s međunarodnopravnim aspektima državne granice, obavlja poslove i zadaće koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Komisije za granice Vlade Republike Hrvatske, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istražuje i prikuplja potrebnu dokumentaciju, analizira i priprema stručne i tehničke podloge, priprema sklapanje i provodi izvršavanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe rada Savjeta za granice Vlade Republike Hrvatske, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema stručne podloge i sudjeluje u izradbi upita i stručnih mišljenja za obavljanje poslova iz djelokruga Službe.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 49.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije, u skladu s propisima i standardima unutarnje revizije, obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u Upravi, procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, daje stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja sustava unutarnjih kontrola i poslovanja, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu preporuka iz prethodno obavljenih revizija, obavlja revizije korištenja sredstava Europske unije i drugih organizacija i institucija, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije prema planu te revizije prema zahtjevu glavnog ravnatelja, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih glavnom ravnatelju, izrađuje propisana izvješća i dostavlja ih odgovarajućim institucijama i osobama u skladu s propisima, izrađuje periodična izvješća o radu i dostavlja ih glavnom ravnatelju, surađuje sa Samostalnom službom za unutarnju reviziju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ustrojstvenom jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija što uključuje dostavu strateških i godišnjih planova i propisanih izvješća te s Državnim uredom za reviziju, prati i predlaže stalno usavršavanje unutarnjih revizora u skladu sa standardima unutarnje revizije, obavlja i druge poslove iz djelokruga unutarnje revizije određene posebnim zakonima ili propisima.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK

Članak 50.

Samostalna služba za drugostupanjski postupak analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema prijedloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute vezane uz primjenu tih propisa, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana, te izrađuje godišnji plan rada Službe i izvješće o njezinom radu.

IV. DJELOKRUG I USTROJSTVO PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR I NJIHOVIH UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

Članak 51.

U područnim uredima za katastar obavljaju se poslovi koji se odnose na osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, poslove koordiniranja osnivanja, vođenja i održavanja gradskih i općinskih registara prostornih jedinica, održavanje katastra infrastrukture, vođenje registra zgrada, određivanje kućnih brojeva, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregled i potvrđivanje geodetskih podloga, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i područnih registara prostornih jedinica, izdavanje podataka iz katastra infrastrukture, izdavanje podataka iz registra zgrada, izdavanje podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, praćenje i koordiniranje rada unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, osiguravanje jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada područnih ureda za katastar, planiranje obavljanja poslova i izvještavanje o obavljenim poslovima, prikupljanje i obradu podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar te izvještavanje Središnjeg ureda, te obavljanje drugih poslova koje odredi Središnji ured.

Članak 52.

Radi učinkovitog obavljanja poslova i zadaća područnih ureda za katastar ustrojavaju se:

– Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

– Odjeli za katastar nekretnina

– Ispostava za katastar nekretnina

– Ispostava.

Članak 53.

U odjelu za katastarske programe i geodetske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te poslove pružanja stručne pomoći u tom obilježavanju, poslove izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom, poslove održavanja geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, poslove homogenizacije katastarskog plana, poslove osnivanja, vođenja i održavanja područnih registara prostornih jedinica, poslove koordiniranja osnivanja, vođenja i održavanja gradskih i općinskih registara prostornih jedinica, poslove održavanja katastra infrastrukture do njihova preuzimanja te poslove koordiniranja vođenja katastra infrastrukture, vođenje katastra zgrada, poslove vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja i određivanje kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, te koordinaciju tih poslova, poslove revizije i održavanja stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, poslove izdavanja podataka iz županijskih registara prostornih jedinica, poslove izdavanja podataka iz katastra infrastrukture do njegovog preuzimanja, izdavanje podataka iz katastra zgrada, poslove izdavanja podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, poslove pružanja geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslove praćenja i koordiniranja rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, poslove osiguravanja jedinstvenoga postupanja u obavljanju poslova iz djelokruga rada odjela, poslove vezane uz informatičku podršku radu područnih ureda za katastar, poslove planiranja obavljanja poslova i izvještavanja o obavljenim poslovima, poslove prikupljanja i obrade podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar i izvještavanju pročelnika.

Članak 54.

U odjelima za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na vođenje i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te pružanje stručne pomoći u tom obilježavanju u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, pružanje geodetskih usluga obavljanja geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, poslove vezane uz izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, održavanje katastra infrastrukture do njihova preuzimanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, vođenje katastra zgrada, vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, određivanje kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregled i potvrđivanje geodetskih podloga, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, izdavanje podataka iz katastra infrastrukture do njegovog preuzimanja, izdavanje podataka iz katastra zgrada, izdavanje podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, upisa u katastarske operate na temelju isprava, praćenje i koordiniranje rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama odjela, osiguravanje jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada odjela, planiranje obavljanja poslova i izvještavanje o obavljenim poslovima, prikupljanje i obradu podataka iz djelokruga rada odjela i izvještavanje pročelnika.

Članak 55.

U ispostavama za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na vođenje i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, poslove vezane uz izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom, održavanje katastra vodova do njihova preuzimanja, održavanje katastra zgrada, vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja, određivanje kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregled i potvrđivanje posebnih geodetskih podloga, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanje podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanje podataka iz katastra zgrada, izdavanje podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, planiranje obavljanja poslova i izvještavanje o obavljenim poslovima, prikupljanje i obradu podataka iz djelokruga rada ispostave i izvještavanje voditelja odjela.

Članak 56.

U ispostavama se obavljaju poslovi zaprimanja podnesaka stranaka, te poslovi koji se odnose na izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), izdavanje podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, razvrstavanje obavijesti zemljišnoknjižnih sudova, poslove planiranja obavljanja poslova i izvještavanja o obavljenim poslovima.

Članak 57.

U Područnom uredu za katastar Zagreb, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

12.2. Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

12.3. Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina

12.4. Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad

12.5. Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko

12.6. Odjel za katastar nekretnina Samobor

12.7. Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica

12.8. Odjel za katastar nekretnina Vrbovec

12.9. Odjel za katastar nekretnina Zaprešić.

Članak 58.

U Područnom uredu za katastar Krapina, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

13.2. Odjel za katastar nekretnina Krapina

13.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Pregrada

13.3. Odjel za katastar nekretnina Zabok

13.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Klanjec

13.4. Odjel za katastar nekretnina Zlatar

13.5. Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica.

Članak 59.

U Područnom uredu za katastar Sisak, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

14.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

14.2. Odjel za katastar nekretnina Sisak

14.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Petrinja

14.2.2. Ispostava za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica

14.2.3. Ispostava Dvor

14.3. Odjel za katastar nekretnina Glina

14.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Topusko

14.4. Odjel za katastar nekretnina Novska

14.5. Odjel za katastar nekretnina Kutina.

Članak 60.

U Područnom uredu za katastar Karlovac, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

15.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

15.2. Odjel za katastar nekretnina Karlovac

15.3. Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

15.4. Odjel za katastar nekretnina Ogulin

15.5. Odjel za katastar nekretnina Ozalj

15.5.1. Ispostava za katastar nekretnina Slunj

15.5.2. Ispostava Vojnić.

Članak 61.

U Područnom uredu za katastar Varaždin, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

16.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

16.2. Odjel za katastar nekretnina Varaždin

16.3. Odjel za katastar nekretnina Ludbreg

16.4. Odjel za katastar nekretnina Ivanec

16.5. Odjel za katastar nekretnina Novi Marof.

Članak 62.

U Područnom uredu za katastar Koprivnica, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

17.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

17.2. Odjel za katastar nekretnina Koprivnica

17.3. Odjel za katastar nekretnina Đurđevac

17.4. Odjel za katastar nekretnina Križevci.

Članak 63.

U Područnom uredu za katastar Bjelovar, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

18.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

18.2. Odjel za katastar nekretnina Bjelovar

18.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Čazma

18.3. Odjel za katastar nekretnina Daruvar

18.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Garešnica

18.3.2. Ispostava za katastar nekretnina Grubišno Polje.

Članak 64.

U Područnom uredu za katastar Rijeka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

19.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

19.2. Odjel za katastar nekretnina Rijeka

19.3. Odjel za katastar nekretnina Opatija

19.4. Odjel za katastar nekretnina Crikvenica

19.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Rab

19.5. Odjel za katastar nekretnina Delnice

19.5.1. Ispostava za katastar nekretnina Čabar

19.5.2. Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko

19.6. Odjel za katastar nekretnina Krk

19.7. Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj

19.7.1. Ispostava Cres.

Članak 65.

U Područnom uredu za katastar Gospić, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

20.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

20.2. Odjel za katastar nekretnina Gospić

20.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Korenica

20.2.2. Ispostava Donji Lapac

20.2.3. Ispostava za katastar nekretnina Novalja

20.2.4. Ispostava Lovinac

20.3. Odjel za katastar nekretnina Otočac

20.4. Odjel za katastar nekretnina Senj.

Članak 66.

U Područnom uredu za katastar Virovitica, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

21.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

21.2. Odjel za katastar nekretnina Virovitica

21.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Pitomača

21.3. Odjel za katastar nekretnina Slatina

21.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Orahovica.

Članak 67.

U Područnom uredu za katastar Požega, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

22.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

22.2. Odjel za katastar nekretnina Požega

22.3. Odjel za katastar nekretnina Pakrac.

Članak 68.

U Područnom uredu za katastar Slavonski Brod, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

23.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

23.2. Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod

23.3. Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška.

Članak 69.

U Područnom uredu za katastar Zadar, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

24.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

24.2. Odjel za katastar nekretnina Zadar

24.2.1. Ispostava Gračac

24.3. Odjel za katastar nekretnina Pag

24.4. Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru

24.5. Odjel za katastar nekretnina Benkovac

24.5.1. Ispostava za katastar nekretnina Obrovac.

Članak 70.

U Područnom uredu za katastar Osijek, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

25.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

25.2. Odjel za katastar nekretnina Osijek

25.3. Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir

25.4. Odjel za katastar nekretnina Đakovo

25.5. Odjel za katastar nekretnina Našice

25.6. Odjel za katastar nekretnina Valpovo

25.7. Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac.

Članak 71.

U Područnom uredu za katastar Šibenik, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

26.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

26.2. Odjel za katastar nekretnina Šibenik

26.3. Odjel za katastar nekretnina Knin

26.4. Odjel za katastar nekretnina Drniš.

Članak 72.

U Područnom uredu za katastar Vukovar, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

27.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

27.2. Odjel za katastar nekretnina Vukovar

27.2.1. Ispostava Ilok

27.3. Odjel za katastar nekretnina Vinkovci

27.4. Odjel za katastar nekretnina Županja.

Članak 73.

U Područnom uredu za katastar Split, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

28.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

28.2. Odjel za katastar nekretnina Split

28.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Omiš

28.2.2. Ispostava za katastar nekretnina Supetar

28.2.3. Ispostava za katastar nekretnina Vis

28.2.4. Ispostava za katastar nekretnina Makarska

28.2.5. Ispostava za katastar nekretnina Imotski

28.2.6. Ispostava za katastar nekretnina Vrgorac

28.2.7. Ispostava za katastar nekretnina Trogir

28.3. Odjel za katastar nekretnina Sinj

28.4. Odjel za katastar nekretnina Solin

28.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac

28.5. Odjel za katastar nekretnina Stari Grad

28.5.1. Ispostava za katastar nekretnina Hvar.

Članak 74.

U Područnom uredu za katastar Pula, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

29.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

29.2. Odjel za katastar nekretnina Pula

29.3. Odjel za katastar nekretnina Buje

29.4. Odjel za katastar nekretnina Labin

29.5. Odjel za katastar nekretnina Poreč

29.6. Odjel za katastar nekretnina Pazin

29.6.1. Ispostava Buzet

29.7. Odjel za katastar nekretnina Rovinj.

Članak 75.

U Područnom uredu za katastar Dubrovnik, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

30.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

30.2. Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik

30.3. Odjel za katastar nekretnina Korčula

30.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Blato

30.4. Odjel za katastar nekretnina Metković

30.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Ploče.

Članak 76.

U Područnom uredu za katastar Čakovec, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

31.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

31.2. Odjel za katastar nekretnina Čakovec

31.3. Odjel za katastar nekretnina Prelog.

V. UPRAVLJANJE UPRAVOM

Članak 77.

Radom Uprave upravlja glavni ravnatelj.

Zamjenik glavnog ravnatelja zamjenjuje glavnog ravnatelja u slučaju spriječenosti i odsutnosti glavnog ravnatelja, te obavlja i druge poslove po ovlaštenju glavnog ravnatelja.

Radom Kabineta glavnog ravnatelja rukovodi tajnik Kabineta glavnog ravnatelja.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom Samostalne službe za unutarnju reviziju rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom Samostalne službe za drugostupanjski postupak rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom područnog ureda za katastar rukovodi pročelnik područnog ureda za katastar.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom odjela za katastar nekretnina rukovodi voditelj odjela za katastar nekretnina.

Radom ispostave za katastar nekretnina rukovodi voditelj ispostave za katastar nekretnina.

Radom ispostave rukovodi voditelj ispostave.

Članak 78.

Tajnik Kabineta glavnog ravnatelja odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju i zamjeniku glavnog ravnatelja.

Načelnik sektora odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju i zamjeniku glavnog ravnatelja.

Pročelnik područnog ureda za katastar odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju i zamjeniku glavnog ravnatelja.

Voditelj službe odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju, zamjeniku glavnog ravnatelja i načelniku sektora u čijem je sastavu služba ustrojena.

Voditelj samostalne službe odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju.

Voditelj odjela u sastavu službe odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju, zamjeniku glavnog ravnatelja, načelniku sektora te voditelju službe u čijem je sastavu odjel ustrojen.

Voditelj odjela za katastar nekretnina odgovoran je za svoj rad pročelniku područnog ureda za katastar na čijem je području odjel za katastar nekretnina ustrojen.

Voditelj ispostave za katastar nekretnina odgovoran je za svoj rad pročelniku područnog ureda za katastar na čijem je području ispostava za katastar nekretnina ustrojena.

Voditelj ispostave odgovoran je za svoj rad pročelniku područnog ureda za katastar na čijem je području ispostava ustrojena.

VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UPRAVE

Članak 79.

Pravilnikom o unutarnjem redu Uprave utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značenja za rad Uprave koja nisu uređena uredbom kojom se uređuju opća pravila za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom.

Pravilnik o unutarnjem redu Uprave donosi glavni ravnatelj, uz prethodno pribavljenu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 80.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Pravilnik o unutarnjem redu Uprave glavni ravnatelj će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 82.

Glavni ravnatelj će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika za radna mjesta na temelju Pravilnika iz članka 81. ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 83.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/17 i 79/19).

Članak 84.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/60

Urbroj: 50301-05/31-20-2

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

TABLICA OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Brojčane oznakeUnutarnje ustrojstvene jediniceBroj izvršitelja
I.Zamjenik glavnog ravnatelja1
1.Kabinet glavnog ravnatelja10
2.Sektor za državnu izmjeru1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Služba osnovnih geodetskih radova1
2.1.1.Odjel za geodetske mreže5
2.1.2.Odjel za CROPOS5
2.2.Služba za topografsku izmjeru i državne karte1
2.2.1.Odjel kartografije i topografskih baza podataka6
2.2.2.Odjel fotogrametrije5
Ukupno Sektor za državnu izmjeru25
3.Sektor za katastarski sustav1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Služba za održavanje katastarskih operata1
3.1.1.Odjel za katastarska postupanja6
3.1.2.Odjel za unapređenje i korištenje katastarskih podataka5
3.2.Služba za nadzor i geodetsku inspekciju7
Ukupno Sektor za katastarski sustav21
4.Sektor za katastarske izmjere i infrastrukturu1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata1
4.1.1.Odjel katastarskih izmjera5
4.1.2.Odjel za izradbu katastarskih operata5
4.2.Služba za katastar infrastrukture7
Ukupno Sektor za katastarske izmjere i infrastrukturu20
5.Sektor za infrastrukturu prostornih podataka1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Služba za NIPP1
5.1.1.Odjel za koordinaciju NIPP – a i geografska imena5
5.1.2.Odjel za interoperabilnost podataka NIPP-a5
5.2.Služba za izdavanje i razmjenu prostornih podataka1
5.2.1.Odjel za izdavanje prostornih podataka5
5.2.2.Odjel za razmjenu podataka5
5.3.Služba arhiva i konverzije podataka8
Ukupno Sektor za infrastrukturu prostornih podataka32
6.Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za financijske poslove i strateško planiranje1
6.1.1.Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja5
6.1.2.Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice5
6.2.Služba za nabavu i opće poslove1
6.2.1.Odjel za nabavu5
6.2.2.Odjel za opće poslove i pisarnicu7
Ukupno Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove26
7.Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Služba za pravne poslove7
7.2.Služba za vođenje ljudskih potencijala8
Ukupno Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala17
8.Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Služba za informacijsko komunikacijski sustav7
8.2.Služba za geoinformacijske sustave7
Ukupno Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav16
9.Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Služba za posebne registre1
9.1.1.Odjel za registar prostornih jedinica5
9.1.2.Odjel za registar zgrada5
9.2.Služba za EU fondove i međunarodnu suradnju7
Ukupno Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre20
10.Samostalna služba za unutarnju reviziju3
11.Samostalna služba za drugostupanjski postupak5
Ukupno Središnji ured196
12.Područni ured za katastar Zagreb1
neposredno u Područnom uredu za katastar Zagreb, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zagreb2
12.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
12.2.Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo7
12.3.Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina6
12.4.Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad7
12.5.Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko10
12.6.Odjel za katastar nekretnina Samobor13
12.7.Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica14
12.8.Odjel za katastar nekretnina Vrbovec10
12.9.Odjel za katastar nekretnina Zaprešić11
Ukupno Područni ured za katastar Zagreb89
13.Područni ured za katastar Krapina1

neposredno u Područnom uredu za katastar Krapina,

izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Krapina

1
13.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
13.2.Odjel za katastar nekretnina Krapina6
13.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Pregrada4
13.3.Odjel za katastar nekretnina Zabok7
13.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Klanjec4
13.4.Odjel za katastar nekretnina Zlatar7
13.5.Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica8
Ukupno Područni ured za katastar Krapina44
14.Područni ured za katastar Sisak1
neposredno u Područnom uredu za katastar Sisak,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Sisak
2
14.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
14.2.Odjel za katastar nekretnina Sisak10
14.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Petrinja7
14.2.2.Ispostava za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica4
14.2.3.Ispostava Dvor2
14.3.Odjel za katastar nekretnina Glina5
14.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Topusko4
14.4.Odjel za katastar nekretnina Novska8
14.5.Odjel za katastar nekretnina Kutina8
Ukupno Područni ured za katastar Sisak60
15.Područni ured za katastar Karlovac1
neposredno u Područnom uredu za katastar Karlovac,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Karlovac
1
15.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
15.2.Odjel za katastar nekretnina Karlovac8
15.3.Odjel za katastar nekretnina Duga Resa7
15.4.Odjel za katastar nekretnina Ogulin8
15.5.Odjel za katastar nekretnina Ozalj5
15.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Slunj4
15.5.2.Ispostava Vojnić2
Ukupno Područni ured za katastar Karlovac42
16.Područni ured za katastar Varaždin1

neposredno u Područnom uredu za katastar Varaždin,

izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Varaždin

2
16.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
16.2.Odjel za katastar nekretnina Varaždin12
16.3.Odjel za katastar nekretnina Ludbreg7
16.4.Odjel za katastar nekretnina Ivanec10
16.5.Odjel za katastar nekretnina Novi Marof10
Ukupno Područni ured za katastar Varaždin49
17.Područni ured za katastar Koprivnica1
17.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
17.2.Odjel za katastar nekretnina Koprivnica9
17.3.Odjel za katastar nekretnina Đurđevac9
17.4.Odjel za katastar nekretnina Križevci9
Ukupno Područni ured za katastar Koprivnica37
18.Područni ured za katastar Bjelovar1
neposredno u Područnom uredu za katastar Bjelovar,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Bjelovar
1
18.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
18.2.Odjel za katastar nekretnina Bjelovar11
18.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Čazma5
18.3.Odjel za katastar nekretnina Daruvar8
18.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Garešnica5
18.3.2.Ispostava za katastar nekretnina Grubišno Polje5
Ukupno Područni ured za katastar Bjelovar42
19.Područni ured za katastar Rijeka1
neposredno u Područnom uredu za katastar Rijeka,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Rijeka
2
19.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove19
19.2.Odjel za katastar nekretnina Rijeka21
19.3.Odjel za katastar nekretnina Opatija8
19.4.Odjel za katastar nekretnina Crikvenica9
19.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Rab6
19.5.Odjel za katastar nekretnina Delnice7
19.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Čabar3
19.5.2.Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko3
19.6.Odjel za katastar nekretnina Krk12
19.7.Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj5
19.7.1.Ispostava Cres2
Ukupno Područni ured za katastar Rijeka98
20.Područni ured za katastar Gospić1
20.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
20.2.Odjel za katastar nekretnina Gospić6
20.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Korenica4
20.2.2.Ispostava Donji Lapac2
20.2.3.Ispostava za katastar nekretnina Novalja4
20.2.4.Ispostava Lovinac2
20.3.Odjel za katastar nekretnina Otočac6
20.4.Odjel za katastar nekretnina Senj5
Ukupno Područni ured za katastar Gospić36
21.Područni ured za katastar Virovitica1
neposredno u Područnom uredu za katastar Virovitica,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Virovitica
1
21.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
21.2.Odjel za katastar nekretnina Virovitica8
21.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Pitomača4
21.3.Odjel za katastar nekretnina Slatina8
21.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Orahovica4
Ukupno Područni ured za katastar Virovitica32
22.Područni ured za katastar Požega1
neposredno u Područnom uredu za katastar Požega,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Požega
1
22.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
22.2.Odjel za katastar nekretnina Požega11
22.3.Odjel za katastar nekretnina Pakrac7
Ukupno Područni ured za katastar Požega28
23.Područni ured za katastar Slavonski Brod1
neposredno u Područnom uredu za katastar Slavonski Brod, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Slavonski Brod1
23.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
23.2.Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod11
23.3.Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška14
Ukupno Područni ured za katastar Slavonski Brod35
24.Područni ured za katastar Zadar1
neposredno u Područnom uredu za katastar Zadar,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zadar
2
24.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove18
24.2.Odjel za katastar nekretnina Zadar19
24.2.1.Ispostava Gračac3
24.3.Odjel za katastar nekretnina Pag6
24.4.Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru8
24.5.Odjel za katastar nekretnina Benkovac5
24.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Obrovac4
Ukupno Područni ured za katastar Zadar66
25.Područni ured za katastar Osijek1
neposredno u Područnom uredu za katastar Osijek,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Osijek
2
25.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove10
25.2.Odjel za katastar nekretnina Osijek13
25.3.Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir12
25.4.Odjel za katastar nekretnina Đakovo12
25.5.Odjel za katastar nekretnina Našice11
25.6.Odjel za katastar nekretnina Valpovo8
25.7.Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac8
Ukupno Područni ured za katastar Osijek77
26.Područni ured za katastar Šibenik1
26.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
26.2.Odjel za katastar nekretnina Šibenik12
26.3.Odjel za katastar nekretnina Knin6
26.4.Odjel za katastar nekretnina Drniš6
Ukupno Područni ured za katastar Šibenik33
27.Područni ured za katastar Vukovar1
27.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
27.2.Odjel za katastar nekretnina Vukovar8
27.2.1.Ispostava Ilok2
27.3.Odjel za katastar nekretnina Vinkovci14
27.4.Odjel za katastar nekretnina Županja11
Ukupno Područni ured za katastar Vukovar43
28.Područni ured za katastar Split1
neposredno u Područnom uredu za katastar Split,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Split
2
28.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove11
28.2.Odjel za katastar nekretnina Split18
28.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Omiš7
28.2.2.Ispostava za katastar nekretnina Supetar9
28.2.3.Ispostava za katastar nekretnina Vis3
28.2.4.Ispostava za katastar nekretnina Makarska10
28.2.5.Ispostava za katastar nekretnina Imotski11
28.2.6.Ispostava za katastar nekretnina Vrgorac5
28.2.7.Ispostava za katastar nekretnina Trogir12
28.3.Odjel za katastar nekretnina Sinj11
28.4.Odjel za katastar nekretnina Solin8
28.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac8
28.5.Odjel za katastar nekretnina Stari Grad6
28.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Hvar3
Ukupno Područni ured za katastar Split125
29.Područni ured za katastar Pula1
neposredno u Područnom uredu za katastar Pula,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Pula
1
29.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove11
29.2.Odjel za katastar nekretnina Pula14
29.3.Odjel za katastar nekretnina Buje7
29.4.Odjel za katastar nekretnina Labin8
29.5.Odjel za katastar nekretnina Poreč9
29.6.Odjel za katastar nekretnina Pazin6
29.6.1.Ispostava Buzet2
29.7.Odjel za katastar nekretnina Rovinj8
Ukupno Područni ured za katastar Pula67
30.Područni ured za katastar Dubrovnik1
neposredno u Područnom uredu za katastar Dubrovnik
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Dubrovnik
1
30.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
30.2.Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik14
30.3.Odjel za katastar nekretnina Korčula6
30.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Blato6
30.4.Odjel za katastar nekretnina Metković8
30.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Ploče5
Ukupno Područni ured za katastar Dubrovnik47
31.Područni ured za katastar Čakovec1
neposredno u Područnom uredu za katastar Čakovec,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Čakovec
1
31.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
31.2.Odjel za katastar nekretnina Čakovec14
31.3.Odjel za katastar nekretnina Prelog6
Ukupno Područni ured za katastar Čakovec31
UKUPNO:1277