Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije

NN 101/2020 (11.9.2020.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1909

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije (za područje Zadarske županije broj 98/20) u točki I. iza riječi: »područje Zadarske županije« briše se zarez i riječi: »u trajanju od 14 dana«.

II.

U točki II. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – na ostalim privatnim svečanostima i proslavama te karminama može biti prisutno najviše 25 osoba«

Dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju podstavci 3. i 4.

III.

Iza točke IV. dodaje se točka IV.a koja glasi:

»IV.a

Ova Odluka primjenjuje se do 1. studenoga 2020. godine.«

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-135

Zagreb, 9. rujna 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.