Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

NN 101/2020 (11.9.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1910

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (»Narodne novine« broj 96/20 i 98/20) u točki I. iza riječi: »područje Splitsko-dalmatinske županije« briše se zarez i riječi: »u trajanju od 14 dana«.

II.

Iza točke IV. dodaje se točka IV.a koja glasi:

»IV.a

Ova Odluka primjenjuje se do 24. rujna 2020. godine.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-136
Zagreb, 9. rujna 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.