Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN 101/2020 (11.9.2020.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

HRVATSKA NARODNA BANKA

1913

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.) i članka 42. stavka 3. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU NA KOJI OVLAŠTENI MJENJAČI OBAVLJAJU MJENJAČKE POSLOVE

Članak 1.

U članku 6. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019.) iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako ovlašteni mjenjač otkupljuje od stranaka iz stavka 1. ovog članka stranu gotovinu s kojom ne trguje ugovorna odnosno druga banka, smije je, osim strankama iz stavka 1. ovog članka, prodavati u inozemstvu.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 7. točka 10. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 9. postaju stavci 4. do 8.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Z. br. 417-2443-010/09-20/BV
Zagreb, 7. rujna 2020.

Predsjednik
Savjeta Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.