Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 102/2020 (16.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1918

Na temelju članka 200. stavka 4. i članka 213. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 132/17 i 6/18 – ispravak) u članku 3. stavku 2. iza riječi: »uvjeta« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a ovlaštena stručna organizacija dužna je izmijenjeni Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole proslijediti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku osam dana od dana njegova primitka.« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točka na kraju rečenice briše se i dodaju se riječi: »unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. alineji 2. riječi: »valjanu dozvolu« zamjenjuju se riječima: »valjane dozvole«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. točka na kraju rečenice briše se i dodaju se riječi: »i izdaju se s rokom važenja od 10 godina.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Dozvola instruktoru vožnje izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom instruktora vožnje određene kategorije vozila, koje ne smije biti starije od 15 mjeseci.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»U slučaju gubitka ili oštećenja dozvole iz stavaka 2. i 3. ovog članka Ministarstvo će na zahtjev osobe izdati novu dozvolu s rokom važenja od 10 godina računajući od datuma izdavanja obrasca izgubljene ili oštećene dozvole.«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. točka na kraju rečenice briše se i dodaju se riječi: »i prema potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.«.

Članak 6.

U Prilogu 1. Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače tablica »Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila«, koja je tiskana uz Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 32/17 i 6/18 – ispravak), zamjenjuje se tablicom »Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila« koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će osposobljavanje prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 32/17 i 6/18 – ispravak).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/311

Urbroj: 511-01-152-20-12

Zagreb, 1. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PREGLED MINIMALNOG BROJA NASTAVNIH SATI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE VOZILA
Želi steći
kategoriju

Nastavni

predmet

Ne posjeduje vozačku dozvoluPosjeduje vozačku dozvolu kategorije
AMA1A2ABBEC1C1ECCED1D1EDDEFGH
AMPPSP3044
PPP*
UV151010
A1PPSP303)
PPP*
UV20106)54)7777777777777
A2PPSP3303)3)
PPP*
UV201)106)754)15151515151515151515151515
APPSP3303)3)3)
PPP*
UV252)156)7554)15151515151515151515151515
BPPSP30444444
PPP*
UV3530303030105)3030
BEPPSP5
UV10
C1PPSP1010
UV1010
C1EPPSP5
UV10
CPPSP151555
UV15151010
CEPPSP5
UV10
D1PPSP201010
UV201515
D1EPPSP5
UV10
DPPSP20101055
UV2520201010
DEPPSP5
UV10
FPPSP304
PPP*
UV151010
GPPSP304
PPP*
UV151010
HPPSP30303030303030303030
UV50505050505050505050

* Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

1) Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.

2) Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.

3) Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).

4) Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

5) Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatizirani prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.

6) Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.