Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 102/2020 (16.9.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1919

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17. i 70/2019.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 2/2019.), članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

3. dokaz o identitetu.

(2) Uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se skenirano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci.

(3) Podatke o položenom vozačkom ispitu nadležno tijelo preuzima elektroničkim putem iz evidencije stručne organizacije ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita, stručnog nadzora nad radom autoškola, stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, organiziranja i provođenja stručnih ispita za predavače, stručne voditelje i ovlaštene ispitivače iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, kao javne ovlasti.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako je vozački ispit položen prije 1. siječnja 2018. godine, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, a uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se skenirano uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 4. riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/218

Urbroj: 511-01-152-20-9

Zagreb, 1. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.