Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 102/2020 (16.9.2020.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1929

Na temelju članka 51. stavka 7., članka 52. stavka 7., članka 59. stavka 5. i članka 62. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18 i 63/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. rujna 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE, PROKURISTA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE I OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovaj Pravilnik detaljnije propisuje:

– uvjete stručnosti i primjerenosti iz članka 51. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) za obavljanje funkcije člana uprave i prokurista društva za osiguranje ili društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo)

– sadržaj zahtjeva iz članka 52. stavka 2. Zakona i dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva, a kojom se dokazuje da osoba ispunjava uvjete stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva

– dokumentaciju kojom se dokazuje da osoba ispunjava uvjete stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije prokurista Društva

– sadržaj zahtjeva iz članka 59.a stavka 2. Zakona te uvjete stručnosti i primjerenosti iz članka 59. stavaka 1., 2., 6. i 7. Zakona za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva i dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva, a kojom se dokazuje da osoba ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva

– uvjete u vezi s primjerenosti ovlaštenog zastupnika podružnice Društva koja pruža usluge osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u drugoj državi članici i dokumentaciju kojom se dokazuje da osoba ispunjava uvjete za obavljanje funkcije ovlaštenog zastupnika podružnice Društva koja pruža usluge osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u drugoj državi članici

– sadržaj politike nadzornog odbora Društva za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva i sadržaj politike uprave Društva za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje poslova prokurista Društva.

(2) Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE

Stručnost

Članak 2.

(1) Kandidat za člana uprave je stručan odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo iz članka 51. stavka 1. točke 2. Zakona za primjereno upravljanje i vođenje poslova Društva pažnjom dobrog stručnjaka ako ima:

1. završen odgovarajući stupanj obrazovanja:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

d) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, ili

e) stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu,

2. odgovarajuće iskustvo koje se sastoji od:

a) najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima u Društvu koje čini radno iskustvo u obavljanju funkcije člana uprave, zamjenika člana uprave, prokurista, nositelja ključne funkcije i/ili u rukovođenju organizacijskim dijelovima Društva ili

b) najmanje pet godina iskustva u rukovođenju poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva, za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave Društva u vezi s financijskim tržištima, regulatornim okvirom i zahtjevima, strateškim planiranjem i povezivanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja, upravljanjem rizicima, procjenom djelotvornosti nadzora i kontrole te tumačenjem financijskih podataka, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama, a koje čini:

– radno iskustvo u rukovođenju poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave, odnosno na rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti, prvenstveno u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike,

– rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelima javne vlasti ili tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija,

– iskustvo prokurista, a osobito prokurista kreditne institucije ili druge financijske institucije.

(2) Pri procjenjivanju trajanja potrebnog radnog iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 1. točke 2. ovog članka.

(3) Odredba iz stavka 1. točke 1. alineje d) i e) ovog članka primjenjuje se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen zakonom koji uređuje akademske i stručne nazive i akademske stupnjeve.

Primjerenost

Članak 3.

(1) Dobar ugled i integritet propisan člankom 51. stavkom 1. točkama 1. i 3. do 8. Zakona ima kandidat u odnosu na kojeg ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled kandidata i koji nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. Zakona, kazneno djelo propisano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) ili Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te koji nije suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. Zakona.

(2) Prilikom ocjenjivanja ugleda i integriteta iz članka 51. stavka 1. točke 1. Zakona Hanfa će osobito uzeti u obzir sljedeće okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata:

1. je li kandidatu zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela,

2. je li protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka,

3. je li kandidatu izrečena mjera ili protiv kandidata nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja, tržište kapitala, pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, korupcija, zlouporaba tržišta kapitala, zlouporaba povlaštenih informacija, lihvarstvo ili bilo kojih drugih propisa koji uređuju poslovanje financijskih institucija,

4. je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo, kontinuirano ili učestalo kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država,

5. rukovodi li ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za neko od kaznenih djela iz ovoga članka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke 3. ovoga stavka,

6. za kojega postoje podaci u središnjoj bazi podataka o administrativnim kaznama Europskih nadzornih tijela, uključujući sve trajne zabrane koje su izrečene za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenja za rad i zahtjeva za suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, te podaci o podnesenim pravnim lijekovima u vezi s tim mjerama i ishodima tih pravnih lijekova, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

7. dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata,

8. ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost ugled osobe,

9. postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(3) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 2. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojima se uređuje kazneni postupak.

(4) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točaka 2. do 6. ovoga članka na dobar ugled i integritet kandidata, Hanfa uzima u obzir sve dostupne podatke vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi, uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled i integritet osobe.

(5) Dodatno, prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 2. do 6. ovoga članka Hanfa uzima u obzir sve podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hanfa ili drugo nadležno tijelo.

(6) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točke 7. ovoga članka na dobar ugled i integritet kandidata Hanfa će analizirati podatke koje upućuju na nekorektno ponašanje osobe u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja kao što je na primjer neuredno ili nepotpuno izvještavanje nadležnih tijela o bitnim informacijama, nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili ukidanja odnosno oduzimanja odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge za smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela kao i sve druge podatke ili dokaze koje upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(7) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a pogotovo u trgovačkom društvu u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli utjecati na dobar ugled i integritet kandidata. Hanfa će pritom procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak ovih događaja.

(8) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijsku stabilnost osobe i njezin moguć utjecaj na dobar ugled i integritet. Pritom će se analizirati:

1. dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditni registri i sl.),

3. je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

4. je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u stavku 1. ovoga članka,

5. podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak,

6. ulaganja koja predstavljaju materijalni udio u imovini kandidata, izloženost i zaduženost kandidata.

(9) Član uprave Društva ne može biti osoba:

1. koja je istovremeno član uprave, odnosno prokurist trgovačkog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ili član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama (osim iznimke propisane člankom 58. stavkom 3. Zakona):

– drugog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili

– mirovinskog osiguravajućeg društva ili

– mirovinskog društva ili

– depozitara ili

– investicijskog društva ili

– društva za upravljanje UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima ili

– kreditne institucije ili

– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Hanfe,

2. koja je istovremeno ovlašteni zastupnik podružnice Društva iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnosi nadzorni odbor Društva, na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, pisanim ili elektroničkim putem u skladu s uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati funkciju i planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati, obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata te ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

(3) Uz obrazac zahtjeva iz Priloga 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se, kada je primjenjivo, sljedeći prilozi:

1. odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana uprave uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe, odnosno odluka o izboru kandidata za člana uprave,

2. informacija o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo Društvo koja treba sadržavati i rezultate ispunjavanja svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo i obrazloženje procjene na koji način je utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata,

3. preslika osobne iskaznice odnosno preslika putovnice za strane državljane,

4. ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

5. potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao relevantno radno iskustvo iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika (tvrtka društva, naziv funkcije/radnog mjesta, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti) ili iznimno, kada potvrdu relevantne pravne osobe nije moguće dobiti jer pravna osoba više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa,

6. ispunjeni Upitnik za kandidata za člana uprave (Prilog 2.) s potpisom kandidata za člana uprave Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

7. izjava Društva o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje,

8. izjava kandidata o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (Prilog 3.), s potpisom kandidata za člana uprave Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

9. program vođenja poslova Društva kandidata za člana uprave,

10. pri inicijalnom imenovanju u tom Društvu, podatak o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora ili član društva, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga nedostupnosti,

11. popis suradnika kandidata u smislu članka 3. točke 30.b Zakona koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Prilog 4.) s potpisom kandidata za člana uprave Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva)

12. izvod iz kaznene i prekršajne evidencije vodi li se protiv kandidata kazneni odnosno prekršajni postupak koji nije stariji od tri mjeseca, kada je primjenjivo,

13. dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

14. osim dokumenata kojima se dokazuju podaci iz ovog stavka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi stručnost i primjerenost kandidata.

(4) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu istog Društva, zahtjevu nije potrebno priložiti dokaze iz točke 3., 4., 5. i 10. stavka 3. ovoga članka kao i druge dokumente kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da se isti mogu upotrijebiti kao dokazno sredstvo u novom postupku.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku koji nadzorni odbor propiše politikom iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Sadržaj programa vođenja poslova Društva

Članak 5.

(1) Program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje dostavlja se Hanfi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave iz članka 4. ovoga Pravilnika u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

a) kratak opis stanja u Društvu te organizacijsku shemu Društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

b) opis okruženja u kojem Društvo posluje i njegov položaj u odnosu na sektor industrije osiguranja, te u odnosu na konkurenciju (potrebno je navesti uočene prednosti i slabosti),

c) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju uz planiranu dinamiku realizacije uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

d) opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog identificiranja, mjerenja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići,

e) projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva te projekcije izvještaja o financijskom položaju za potrebe solventnosti i projekcije izračuna vlastitih sredstava (uključujući omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i SCR-a i omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i MCR-a), projekcije izračuna SCR-a i MCR-a, na obrascima kako su propisani delegiranim aktima u skladu s Direktivom Solventnost II 2009/138/EZ,

f) opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa i projekcija iz prethodne točke,

g) opis rizika kojima je izloženo Društvo i kojima Društvo može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom sustava upravljanja rizicima,

h) opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

i) plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti Društva,

j) opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave Društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

k) opis ključnih funkcija Društva,

l) pregled nadzornih mjera koje je Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo te postupanje po istima, u postupcima koji su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste,

m) kad je primjenjivo, navode o poslovima i/ili funkcijama koje se planiraju izdvojiti,

n) kada se radi o novom mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom Društvu ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci potrebno je opisati koji su planovi iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu i zašto,

o) u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka, kandidat za člana uprave Društva dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovom djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) Program vođenja poslova Društva u pisanom obliku mora imati datum i biti vlastoručno potpisan od strane kandidata za člana uprave i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva čiji je kandidat za člana uprave. Projekcije izvještaja iz stavka 1. točke e) ovoga članka, moraju biti potpisane od strane kandidata za člana uprave i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva.

Kriteriji za ocjenjivanje kandidata za člana uprave

Članak 6.

(1) Hanfa će utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje Društvom i konkretne kompetencije, njegov ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja Društvom te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) Kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova Društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa te će uputiti podnositelja zahtjeva da i on može sudjelovati na predstavljanju programa kandidata.

(3) Hanfa ocjenjuje program vođenja poslova Društva uzimajući u obzir je li u programu jasno i u skladu s propisima postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja Društva i propisa koji uređuju poslovanje Društva, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

– realnost pretpostavki programa,

– postavljene ciljeve i strategije za ostvarenje ciljeva,

– planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju i

– usklađenost planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(4) Hanfa će kod ocjenjivanja sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova Društva uzeti u obzir i:

– znanje i kvalitetu predstavljanja programa,

– poznavanje propisa koji se primjenjuju na poslovanje Društva,

– poznavanje rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo Društvo,

– poznavanje vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa Društva,

– poznavanje ključnih funkcija Društva te uloge istih u Društvu.

Članak 7.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave Društva na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore Društva koje ima upravni odbor i izvršne direktore te na upravu odnosno izvršne direktore društva za uzajamno osiguranje.

PROKURIST DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I OVLAŠTENI ZASTUPNIK PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE KOJE NA TEMELJU PRAVA POSLOVNOG NASTANA PRUŽA USLUGE OSIGURANJA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Članak 8.

(1) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 51. stavka 2. Zakona za obavljanje funkcije prokurista Društva, Društvo je dužno najkasnije u roku od 30 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju prokurista, dostaviti Hanfi informaciju iz članka 4. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika o kandidatu za prokurista Društva i njegove izjave (Prilog 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika).

(2) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 62. stavka 2. Zakona, za obavljanje funkcije ovlaštenog zastupnika podružnice Društva koje namjerava pružati ili pruža usluge osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u drugoj državi članici, Društvo je dužno, najkasnije u roku od 30 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju ovlaštenog zastupnika podružnice, dostaviti Hanfi informaciju iz članka 4. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika o kandidatu za ovlaštenog zastupnika podružnice i njegove izjave (Prilog 2. i 3. ovoga Pravilnika).

(3) Kada je ista osoba ponovno kandidat za poslove iz stavka 1. ili 2. ovog članka Hanfi nije potrebno dostaviti dokumente kojima Hanfa već raspolaže, ako se isti mogu upotrijebiti kao dokazno sredstvo za novo imenovanje.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prokurista Društva na odgovarajući način se primjenjuju na prokurista društva za uzajamno osiguranje.

UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

Stručnost i primjerenost članova nadzornog odbora Društva

Članak 9.

(1) Osim uvjeta iz članaka 58. i 59. Zakona i uvjeta za članove nadzornog odbora propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, na odgovarajući način primjenjuju se i odredbe članka 2. stavka 1. točke 1. i članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u odnosu na odgovarajuću primjenu odredaba članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, jedan član nadzornog odbora Društva koji svojim relevantnim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru Društva može dokazati da ispunjava uvjete iz članaka 58. i 59. Zakona, ne mora imati završen diplomski studij.

(3) Pod relevantnim iskustvom u smislu odredbe članka 59. stavka 2. Zakona, osobito se podrazumijeva iskustvo stečeno u vođenju, rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova Društva u trajanju od najmanje tri godine ili istovjetno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina stečeno u drugom trgovačkom društvu odnosno pravnoj osobi usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i Društvo odnosno iskustvo stečeno na poslovima na kojima je osoba mogla steći iskustvo potrebno za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva, poslovima u tijelima nadležnima za nadzor financijskih institucija, rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u pravnim osobama s javnim ovlastima ili tijelima državne uprave ili poslovima prokurista ili savjetnika uprave u drugom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti Društva.

(4) Pri procjenjivanju trajanja potrebnog radnog iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 3. ovoga članka.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora podnosi Društvo, a u slučaju osnivanja novog Društva njegovi osnivači, na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati funkciju za koju se izabrani kandidat namjerava imenovati, obrazloženu odluku o izboru kandidata te predloženo trajanje mandata.

(3) Uz obrazac zahtjeva iz Priloga 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se, kada je primjenjivo, sljedeći prilozi:

1. odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana nadzornog odbora uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe odnosno odluka o izboru kandidata za člana nadzornog odbora,

2. preslika osobne iskaznice odnosno preslika putovnice za strane državljane,

3. ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač, kada je primjenjivo,

4. potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao relevantno radno iskustvo iz članka 9. stavka 3. ovog Pravilnika (tvrtka društva, naziv funkcije/radnog mjesta, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti) ili iznimno, kada potvrdu relevantne pravne osobe nije moguće dobiti jer pravna osoba više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa,

5. ispunjeni Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora (Prilog 2.) s potpisom kandidata za člana nadzornog odbora Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora,

6. izjava Društva o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje, kada je primjenjivo,

7. izjava kandidata o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (Prilog 3.), s potpisom kandidata za člana nadzornog odbora Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora,

8. izvod iz kaznene i prekršajne evidencije vodi li se protiv kandidata kazneni odnosno prekršajni postupak koji nije stariji od tri mjeseca, kada je primjenjivo,

9. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo Društvo koja treba sadržavati i rezultate ispunjavanja svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo i obrazloženje procjene na koji način je utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata,

10. izjava kandidata o pravomoćnoj (ne)osuđivanosti suradnika definiranih člankom 3. točkom 30. b Zakona za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (Prilog 4.), s potpisom kandidata za člana nadzornog odbora Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora,

11. dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

12. osim dokumenata kojima se dokazuju podaci iz ovog stavka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi stručnost i primjerenost kandidata.

(4) Kada se ista osoba ponovno imenuje u nadzorni odbor istog Društva, zahtjevu nije potrebno priložiti dokaze iz točke 2., 3. i 4. stavka 3. ovoga članka, kao i druge dokumente kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da se isti mogu upotrijebiti kao dokazno sredstvo u novom postupku.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku koji je propisan člankom 59.a stavkom 7. Zakona.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana nadzornog odbora Društva na odgovarajući način se primjenjuju na upravni odbor Društva koje ima upravni odbor i izvršne direktore te na upravni odnosno nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje.

SADRŽAJ POLITIKA ZA IZBOR I PROCJENU POSTOJANJA UVJETA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE ODNOSNO PROKURISTE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor Društva dužan je donijeti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisanih Zakonom, Zakonom o trgovačkim društvima, ovim Pravilnikom i ostalim primjenjivim propisima.

(2) Nadzorni odbor Društva dužan je politikom iz stavka 1. ovoga članka detaljno propisati:

1) uvjete za članove uprave Društva, uključujući njihovu specifičnu nadležnost, odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo kako je i navedeno u članku 2. Pravilnika potrebne za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti, ciljeve članova uprave Društva pojedinačno te za upravu kao cjelinu, vodeći računa o tome da uprava Društva treba zajedno posjedovati odgovarajuće kvalifikacije, iskustvo i znanje najmanje o:

a. tržištima osiguranja i financijskim tržištima;

b. poslovnoj strategiji i poslovnom modelu;

c. sustavu upravljanja;

d. financijskoj i aktuarskoj analizi te

e. regulatornom okviru i zahtjevima.

2) situacije, odnose i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, mjere za otklanjanje sukoba interesa odnosno mjere za upravljanje i smanjenje potencijalnog sukoba interesa, kada je primjenjivo,

3) planove, politike i procedure Društva za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana uprave s njihovih funkcija,

4) osobu odnosno organizacijsku jedinicu u Društvu odgovornu za provedbu procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva,

5) postupak procjene uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka,

6) informacije i dokumentaciju koje kandidat za člana uprave Društva odnosno član uprave treba dostaviti Društvu za provedbu procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva,

7) situacije, događaje i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva,

8) oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva,

9) primjereni rok za podnošenje zahtjeva iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji ne može biti kraći od tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave ili planiranog početka mandata za novog člana uprave.

(3) Nadzorni odbor je dužan prije podnošenja zahtjeva Hanfi u skladu s odredbama članaka 52. stavka 2. Zakona provesti postupak procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisanih internim aktima Društva, Zakonom i ovim Pravilnikom za svakog kandidata.

(4) Nadzorni odbor je dužan najmanje jednom godišnje provoditi postupak redovne ponovne procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva svakog člana uprave Društva s ciljem utvrđivanja njihove stalne stručnosti i primjerenosti za obnašanje funkcije na koju je imenovan.

(5) Nadzorni odbor je dužan bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju stručnost i primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koji imaju značajan učinak na dobar ugled i integritet ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se provodi procjena postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva, uključujući i slučajeve kada se za člana uprave utvrdi da se nalazi u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te u slučaju kada se toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti.

(6) Ako nadzorni odbor u postupku redovne ili izvanredne procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva utvrdi da član uprave više ne ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dužno je bez odgađanja Hanfu obavijestiti o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje je odlučilo poduzeti u skladu s odredbama Zakona. Rezultate procjene i odluku nadzorni odbor dužan je obrazložiti.

(7) Nadzorni odbor je dužan sve postupke procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva, uključujući i postupke redovne i izvanredne procjene postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave Društva, adekvatno dokumentirati.

(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se odnose na obavezu uprave Društva u donošenju primjerene politike za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije prokurista Društva.

Dostava dokumentacije i razmjena informacija s drugim nadzornim tijelima

Članak 12.

(1) Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili u preslici. U slučaju da se dostavlja preslika isprava i izjava iz ovog Pravilnika, ista se dostavlja ovjerena, osim preslike isprave iz članka 4. stavka 3. točke 3. i članka 10. stavka 3. točke 2. ovog Pravilnika, ili u obliku elektroničkog zapisa izdanog putem sustava e-Građani. Strane isprave i izjave iz ovog Pravilnika dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača a strane isprave dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(2) Hanfa može od podnositelja zahtjeva odnosno obavijesti zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za obavljanje funkcije na koju se imenuje.

(3) Hanfa pri odlučivanju o ispunjavanju uvjeta za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora Društva, uzima u obzir informacije i podatke o kandidatima dobivene od nadzornih tijela drugih država članica i trećih država uključujući i druga nadzorna tijela u RH, kad je primjenjivo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 72/19 i 15/20).

(2) Postupci povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva, a koji su započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 72/19 i 15/20), završit će se primjenom odredbi toga Pravilnika.

(3) Postupanja Hanfe u predmetima provjere ispunjavanja uvjeta za kandidate za članove nadzornog odbora Društva, započeta prema odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 72/19 i 15/20), završit će se primjenom odredbi toga Pravilnika.

(4) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-8
Zagreb, 10. rujna 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE/ČLANA NADZORNOG ODBORA

1. Podaci o Društvu:

Društvo: ______________________________

Sjedište: ______________________________

OIB: _________________________________

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja odobrenja za imenovanje na funkciju:

☐ člana uprave

☐ člana nadzornog odbora

3. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

4. Funkcija i planirani opseg nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti (za člana
uprave): _____________________________________________________________________________________________

5. Predloženo trajanje mandata: ____________________________________________________________________________

6. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

____________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________.

Ime i prezime ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva: ____________.

U prilogu ovog Zahtjeva dostavlja se dokumentacija propisana člankom 4. stavkom 3. za kandidata za člana uprave Društva odnosno člankom 10. stavkom 3. ovog Pravilnika za kandidata za člana nadzornog odbora Društva.

PRILOG 2.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE, PROKURISTA, ČLANA NADZORNOG ODBORA, OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hanfe.)

1. DRUŠTVO:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

6. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije)

7. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga).

8. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

9. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

10. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

11. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S DRUŠTVOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i Društva (uključujući i matično društvo i društvo kći Društva) i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na Društvo (uključujući i matično društvo i društvo kći Društva), je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze prema Društvu, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i navedite odnose s politički izloženim osobama).

12. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora Društva.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u potpunosti jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga neodložno izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja odnosno procjenu stručnosti i primjerenosti, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona o osiguranju.

Izjavljujem da sam upoznat/a s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka činim kazneno djelo.

(Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren od javnog bilježnika i ne smije biti stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno dostave obavijesti kada je primjenjivo!)

Mjesto i datumPotpis kandidata

PRILOG 3.

IZJAVA
DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE, PROKURIST, ČLAN NADZORNOG ODBORA, OVLAŠTENI ZASTUPNIK PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 36. stavku 8. Zakona?DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja iz članka 3. stavka 2. točke 4. ovog Pravilnika?DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?DA/NE
5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?DA/NE


Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

____________________________________________________________________________________________________

(Potpis na ovoj Izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)

Mjesto i datumPotpis kandidata

PRILOG 4.

IZJAVA
KANDIDATA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI SURADNIKA DEFINIRANIH ČLANKOM 3. TOČKOM 30. B ZAKONA O OSIGURANJU, ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 36. STAVKA 8. ZAKONA O OSIGURANJU

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ____________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _______ (datum rođenja) s prebivalištem u _________, ________ (državljanstvo), _________ (OIB/broj putovnice), prema svojem najboljem saznanju, pri čemu sam uložio/la sve razumne napore kako bih isto utvrdio/la, izjavljujem da moji suradnici:

1. (ime i prezime suradnika, OIB/broj putovnice, rođeno prezime, državljanstvo, datum rođenja, mjesto i država rođenja, prebivalište) __________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona o osiguranju.

Napomene:

Ako je neki od suradnika pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela iz članka 36. stavka 8. Zakona o osiguranju, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama:

____________________________________________________________________________________________________

(Potpis na ovoj Izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)

Mjesto i datumPotpis kandidata