Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama

NN 104/2020 (23.9.2020.), Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama

Hrvatska vatrogasna zajednica

1950

Na temelju članka 101. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA VATROGASTVA, NAČINU IZDAVANJA, UPORABI I VOĐENJU ZAPISNIKA O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNICAMA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se oblik i sadržaj službene značke te oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: inspektori), način i postupak njihova izdavanja, uporabe i vođenja zapisnika o izdanim službenim značkama i iskaznicama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Službena značka inspektora (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala, podloga je mjedena, a aplikacija je sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60×55 mm.

(3) Značka ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu značke, na pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom plave boje ispisan tekst: »HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA«. Grb Republike Hrvatske i niklani prsten nalaze se na podlozi s hrvatskim pleterom, koji je izveden u mjedenom reljefu. Na vršnom dijelu značke istaknuta su slova: »RH« (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela značke proteže se sjajna niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom plave boje ispisan četveroznamenkasti broj značke.

(4) Za poleđinu značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(5) Izgled značke inspektora tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (obrazac »A«).

Članak 3.

Službena iskaznica inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika, izrađena od otpornog papira svijetlo plave boje, veličine 85.60 × 53.98 mm, zaštićena plastičnim prozirnim omotom.

Članak 4.

(1) Obrazac iskaznice na prednjoj strani sadrži:

1. grb Republike Hrvatske u boji

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«

3. natpis: »HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA«

4. naziv:

– »SLUŽBENA ISKAZNICA GLAVNOG VATROGASNOG INSPEKTORA«

– »SLUŽBENA ISKAZNICA VIŠEG INSPEKTORA« ili

– »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA«

5. mjesto za fotografiju veličine 20×25 mm

6. ime i prezime

7. broj značke.

(2) Obrazac iskaznice na poleđini sadrži:

1. tekst: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je: pregledati prostorije, prostore, građevine, vatrogasnu tehniku, opremu, osobnu zaštitnu opremu, predmete, pregledati dokumentaciju, tražiti potrebne podatke i obavijesti te uzimati izjave, utvrđivati činjenice na vizualan način, provjeriti i utvrditi identitet osoba i predmeta, upozoriti i udaljiti osobu koja ometa ili onemogućava obavljanje inspekcijskog nadzora, davati pisana i usmena upozorenja i naloge, ukazati na nedostatke i odrediti rokove za njihovo uklanjanje, privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti i radnji koje su protuzakonite, izdati prekršajne naloge i podnositi optužne prijedloge, izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, poduzimati i druge potrebne radnje u skladu s propisima.«

2. datum izdavanja iskaznice

3. evidencijski broj i

4. mjesto za pečat Hrvatske vatrogasne zajednice i potpis glavnog vatrogasnog zapovjednika.

(3) Obrasci iskaznica glavnog vatrogasnog inspektora, višeg inspektora i inspektora tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (obrazac »B«,obrazac »C«, obrazac »D«).

Članak 5.

(1) Značka i iskaznica nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom, te utisnutim grbom Republike Hrvatske na vanjskoj strani. Veličina svakog dijela je 8×12 cm.

Članak 6.

Značke i iskaznice, s pripadajućim kožnim povezom, izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica.

Članak 7.

(1) Hrvatska vatrogasna zajednica vodi zapisnik o izdanim i vraćenim značkama i iskaznicama.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve bitne podatke, a najmanje:

– ime i prezime inspektora

– OIB inspektora

– broj značke

– evidencijski broj iskaznice

– datum preuzimanja značke i iskaznice

– datum vraćanja značke i iskaznice

– rubriku za napomene.

(3) Prilikom preuzimanja odnosno vraćanja značke i iskaznice nadređenom državnom službeniku inspektor potpisuje izjavu o preuzimanju odnosno vraćanju značke i iskaznice, koja se sastavlja u tri primjerka, od kojih se jedan uručuje inspektoru, jedan dostavlja u Središnji ured Hrvatske vatrogasne zajednice, a jedan pohranjuje u pismohrani.

Članak 8.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 9.

(1) Inspektor koji izgubi značku i/ili iskaznicu, ili na drugi način ostane bez značke i/ili iskaznice, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog državnog službenika.

(2) Do izdavanja nove značke i/ili iskaznice inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje značku i iskaznicu.

(3) Pisana ovlast iz stavka 2. ovoga članka, sadrži sve bitne elemente iz članka 4. ovog Pravilnika.

(4) Nova značka i/ili iskaznica izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da su značka i/ili iskaznica izgubljeni, ili na drugi način nestali i proglasi ih se nevažećima.

(5) U slučaju kada je gubitak ili nestanak značke i/ili iskaznice posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove značke ili iskaznice snosi sam inspektor.

Članak 10.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici ili koji bude raspoređen na drugo službeničko mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili o rasporedu na drugo službeničko mjesto, značku i iskaznicu predati neposredno nadređenom državnom službeniku.

(2) Nadređeni službenik iz stavka 1. ovoga članka dužan je primljenu značku i/ili iskaznicu dostaviti u Središnji ured Hrvatske vatrogasne zajednice.

(3) Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka se poništava, a značka pohranjuje u Središnjem uredu Hrvatske vatrogasne zajednice.

(4) Inspektoru će se privremeno oduzeti značka i/ili iskaznica u slučaju privremenog udaljenja iz službe na temelju odredaba posebnog zakona, mora se navesti na koji se misli odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost zlouporabe službene dužnosti.

(5) Privremeno oduzeta značka i/ili iskaznica pohranjuje se i čuva u Središnjem uredu Hrvatske vatrogasne zajednice do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ovisno o ishodu postupka, odnosno po prestanku opravdanih razloga iz stavka 4. ovoga članka, iskaznica se vraća inspektoru ili se poništava, a značka se vraća inspektoru ili se pohranjuje u Središnjem uredu Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-03/01

Urbroj: 444-05/01-20-1

Zagreb, 14. rujna 2020.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

OBRAZAC SLUŽBENE ZNAČKE

Obrazac A

OBRAZAC ISKAZNICE

Obrazac B

prednja strana

stražnja strana

Obrazac C

prednja strana

stražnja strana

Obrazac D

prednja strana

stražnja strana