Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

NN 104/2020 (23.9.2020.), Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1954

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. rujna 2020. donijela

OPĆE UVJETE

ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se:

– međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže,

– uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca,

– obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika mreže,

– postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine,

– međusobni odnosi operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava,

– pravila i uvjeti kojima se uređuje odnos između opskrbljivača i operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava),

– kategorije potrošnje za korištenje mreže (u daljnjem tekstu: kategorije),

– prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže,

– uvjeti mjerenja, obračuna potrošnje električne energije i naplate isporučene električne energije i snage,

– standardni načini obračuna,

– postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka razdvajanja između susjednih sustava,

– pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca,

– održavanje mjernih uređaja,

– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije,

– uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili privremene obustave isporuke električne energije i

– mjere zaštite krajnjih kupaca.

Članak 2.

Ovim se Općim uvjetima u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzima Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14. 8. 2009).

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

1. brojilo električne energije (u daljnjem tekstu: brojilo) – uređaj koji mjeri i registrira parametre radne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu u svrhu obračuna i naplate isporučene električne energije i snage,

2. brojilo s daljinskim očitanjem – brojilo koje omogućava daljinsko očitanje stanja brojila,

3. buduće polugodišnje obračunsko razdoblje – polugodišnje obračunsko razdoblje za koje se predviđa potrošnja krajnjeg kupca, a koje slijedi neposredno iza tekućeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja,

4. daljinsko očitanje stanja brojila (u daljnjem tekstu: daljinsko očitanje) – očitanje stanja brojila putem opreme za daljinsku komunikaciju,

5. elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – sustav povezanih postrojenja i vodova koji su namijenjeni prijenosu ili distribuciji električne energije,

6. elektroenergetska postrojenja i instalacije korisnika mreže (u daljnjem tekstu: postrojenja i instalacije) – elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila) korisnika mreže koji se nalaze na jednoj lokaciji kao građevina ili dio građevine priključene na mrežu preko obračunskog mjernog mjesta,

7. građevinska lokacija – jedna katastarska čestica ili više katastarskih čestica nastalih njenim dijeljenjem i/ili spajanjem,

8. isporuka električne energije – preuzimanje električne energije iz mreže ili predaja električne energije u mrežu,

9. iznimni događaj – poremećeni ili izvanredni pogon mreže nastao zbog ispada elementa mreže/sustava ili poremećaja frekvencije u sustavu,

10. jedinstveni račun – račun koji izdaje opskrbljivač električnom energijom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač), a koji se sastoji od troška opskrbe električnom energijom, naknade za korištenje prijenosne mreže i naknade za korištenje distribucijske mreže, a koji može sadržavati i ostale naknade i davanja određene posebnim propisima,

11. korisnik mjernih podataka – opskrbljivač, otkupljivač električne energije, operator tržišta električne energije, agregator i operator sustava,

12. korištenje mreže – usluga operatora sustava korisniku mreže kojom se omogućuje prijenos električne energije prijenosnom mrežom i/ili distribucija električne energije distribucijskom mrežom te korištenje usluga sustava,

13. korisnik mreže – pravna ili fizička osoba koja koristi prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu na temelju sklopljenog ugovora o korištenju mreže,

14. kupac s proizvodnim postrojenjem – krajnji kupac na čiju je instalaciju priključeno postrojenje za proizvodnju električne energije kojom se podmiruju potrebe krajnjeg kupca za električnom energijom, s mogućnošću da krajnji kupac preda višak proizvedene električne energije u mrežu na istom mjestu isporuke električne energije na kojem preuzima električnu energiju iz mreže,

15. kvaliteta napona – dio kvalitete opskrbe električnom energijom koji se odnosi na usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu isporuke električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160,

16. kvaliteta usluga – dio kvalitete opskrbe električnom energijom koji se odnosi na razinu pružanja usluga koju su operator sustava i opskrbljivač dužni osigurati korisniku mreže u skladu s ovim Općim uvjetima i propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom,

17. mjesečna novčana obveza krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem (u daljnjem tekstu: mjesečna novčana obveza) – iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo određen na temelju predviđene mjesečne potrošnje električne energije krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem,

18. mjesto isporuke električne energije – mjesto u mreži na kojem se električna energija preuzima iz mreže i/ili predaje u mrežu,

19. mrežna pravila operatora sustava – mrežna pravila prijenosnog sustava odnosno mrežna pravila distribucijskog sustava,

20. mjesto razgraničenja vlasništva – mjesto na kojem prestaje odgovornost operatora sustava i započinje odgovornost korisnika mreže ili drugog operatora sustava,

21. model isporuke električne energije (u daljnjem tekst: model isporuke) – model po kojem opskrbljivač obračunava isporuku električne energije krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem, a koji može sadržavati i jamstvo podrijetla električne energije,

22. naknada za korištenje mreže – novčani iznos koji krajnji kupac plaća za korištenje mreže,

23. napredno brojilo – brojilo koje udovoljava zahtjevima u skladu s Preporukama Europske komisije broj 2012/148/EU,

24. obračunska vršna radna snaga – tarifni element za obračun radne snage koji se određuje na temelju vršne radne snage i broja obračunskih mjernih mjesta,

25. obračunski mjerni interval – vremenski interval u kojem se mjere parametri električne energije unutar obračunskog razdoblja, a iznosi 15 minuta ili je višekratnik 15 minuta (primjerice jedan sat),

26. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću brojila i ostale mjerne opreme mjere parametri električne energije radi obračuna, a koje je u pravilu mjesto isporuke električne energije,

27. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun,

28. odvojeni računi – račun koji izdaje opskrbljivač za opskrbu električnom energijom i račun koji izdaje operator sustava za naknadu za korištenje mreže, a koji mogu sadržavati i ostale naknade i davanja određene posebnim propisima,

29. ograničavalo strujnog opterećenja – uređaj koji ograničava strujno opterećenje na obračunskom mjernom mjestu,

30. ograničenje isporuke električne energije – ograničenje isporuke električne energije ili snage koje određuje operator sustava korisniku mreže u određenom vremenskom razdoblju,

31. otkupljivač električne energije (u daljnjem tekstu: otkupljivač) – sudionik na tržištu električne energije koji ima sklopljen ugovor kojim se uređuje otkup električne energije ili ugovor o opskrbi krajnjeg kupca koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja,

32. potrošnja električne energije (u daljnjem tekstu: potrošnja) – količina električne energije preuzete iz mreže na mjestu isporuke električne energije,

33. pouzdanost napajanja – dio kvalitete opskrbe električnom energijom koji se odnosi na stalnost isporuke električne energije korisniku mreže,

34. prekid napajanja – stanje pri kojemu je iznos napona na mjestu isporuke električne energije niži od 5% nazivnog napona,

35. prethodno polugodišnje obračunsko razdoblje – polugodišnje obračunsko razdoblje koje neposredno prethodi tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju,

36. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost vršne radne snage preuzimanja električne energije iz mreže i/ili najveća dopuštena vrijednost vršne radne snage predaje električne energije u mrežu, koja je korisniku mreže za obračunsko mjerno mjesto određena elektroenergetskom suglasnošću,

37. privremeni krajnji kupac – pravna ili fizička osoba na koju krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem privremeno prenosi prava i obveze iz ugovora o korištenju mreže,

38. proizvodnja električne energije (u daljnjem tekstu: proizvodnja) – količina električne energije predane u mrežu na mjestu isporuke električne energije,

39. proizvođač električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – pravna ili fizička osoba koja proizvodi električnu energiju i koristi mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže,

40. samoočitanje stanja brojila – redovita mjesečna dostava očitanja stanja brojila krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo operatoru sustava,

41. smetnja – događaj ili pojava koja uzrokuje neusklađenost značajki napona s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160,

42. stanje brojila – vrijednost mjernih podataka u trenutku očitanja brojila,

43. tarifne stavke – komponente tarifnog sustava za obračun potrošnje električne energije,

44. tarifni elementi – elementi tarifnog sustava za koje se određuju tarifne stavke,

45. tarifni modeli – kombinacije tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki,

46. tekuće polugodišnje obračunsko razdoblje – polugodišnje obračunsko razdoblje u kojem se za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje predviđa potrošnja krajnjeg kupca,

47. upravljanje tarifama – preusmjeravanje bilježenja potrošnje električne energije i snage u vremenskim razdobljima primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife u odgovarajuće registre brojila,

48. vršna radna snaga – najveća vrijednost prosječne radne snage izmjerena na obračunskom mjernom mjestu tijekom svakog obračunskog mjernog intervala unutar mjesečnog obračunskog razdoblja.

III. UGOVORNI ODNOSI

Članak 4.

(1) Odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se sljedećim ugovorima:

– ugovorom o korištenju mreže,

– ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca,

– ugovorom kojim se uređuje otkup električne energije,

– ugovorom o pružanju pomoćnih usluga te

– ostalim ugovorima.

(2) Odnosi između operatora sustava u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(3) Ugovori iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sklapaju se u pisanom obliku.

Ugovor o korištenju mreže

Članak 5.

(1) Ugovorom o korištenju mreže uređuju se prava i obveze između operatora sustava i korisnika mreže.

(2) Ugovor o korištenju mreže sklapa se na neodređeno vrijeme.

(3) Ugovor o korištenju mreže sklapa se za jedno obračunsko mjerno mjesto.

(4) Ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s vlasnikom ili nositeljem nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže.

(5) Ugovor o korištenju mreže u slučaju suvlasništva na građevini ili dijelu građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže sklapa operator sustava s jednim od suvlasnika na temelju pisane suglasnosti svih ostalih suvlasnika.

(6) Ugovor o korištenju mreže u slučaju zajedničke potrošnje električne energije u zgradama s više stanova i/ili poslovnih prostora sklapaju operator sustava i suvlasnici, odnosno ovlašteni upravitelj ili predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju su suvlasnici ovlastili za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže u slučaju iz članka 35. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

(8) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže ako ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od ovlaštenog tijela te suglasnost za sklapanje ugovora o korištenju mreže toga tijela ili suglasnost vlasnika građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže.

(9) Sklapanje ugovora o korištenju mreže mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(10) Odredbe ugovora o korištenju mreže moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze operatora sustava i korisnika mreže, a operator sustava mora osigurati da su korisniku mreže uvjeti ugovora unaprijed poznati.

(11) Ugovor o korištenju mreže sadrži najmanje:

– podatke o ugovornim stranama,

– predmet ugovora,

– adresu obračunskog mjernog mjesta,

– broj obračunskog mjernog mjesta,

– uvjete korištenja mreže,

– način obračuna naknade za korištenje mreže,

– uvjete za raskid i otkaz ugovora te

– način rješavanja sporova.

(12) Ugovor o korištenju mreže može sadržavati i upute za vođenje pogona mreže kojima se uređuju odnosi na sučelju s mrežom, uključujući i pokusni rad ako je uvjetovan u elektroenergetskoj suglasnosti.

Sklapanje ugovora o korištenju mreže u slučaju priključenja građevine ili dijela građevine

Članak 6.

(1) Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže podnosi se na obrascu operatora sustava objavljenom na internetskim stranicama operatora sustava te sadrži sastojke ugovora o korištenju mreže iz članka 5. stavka 11. ovih Općih uvjeta.

(2) U slučaju priključenja građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže, nakon ispunjenja uvjeta iz ugovora o priključenju, zahtjevu za sklapanje ugovora o korištenju mreže koji sadrži i podatke iz zahtjeva za početak korištenja mreže prilaže se:

– dokaz o vlasništvu odnosno nekom drugom stvarnom pravu na građevini ili dijelu građevine koja se priključuje na mrežu,

– dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacije, osim u slučaju pokusnog rada postrojenja,

– ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i/ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije.

(3) Zahtjev za početak korištenje mreže iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– očekivani dan i vrijeme početka korištenja mreže,

– suglasnost za početak korištenja mreže bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika,

– kontakt podatke korisnika mreže odnosno njegovog predstavnika.

(4) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka operator sustava i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o korištenju mreže.

Početak korištenja mreže

Članak 7.

(1) Korištenje mreže može započeti uz prisustvo korisnika mreže ili njegovog predstavnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korištenje mreže može započeti i bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika ako je u zahtjevu za početak korištenja mreže iz članka 6. stavka 3. ovih Općih uvjeta dana suglasnost za početak korištenja mreže bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika.

(3) Korištenje mreže može započeti tek nakon sklapanja ugovora o korištenju mreže, ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i/ili ugovora kojim se uređuje otkup električne energije, pri čemu se korisniku mreže izdaje potvrda o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila, koju potpisuju operator sustava i korisnik mreže odnosno njegov predstavnik.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, operator sustava dužan je u roku od 30 dana od dana početka korištenja mreže korisniku mreže dostaviti potvrdu o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila.

(5) Operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana početka korištenja mreže dostaviti korisniku mjernih podataka početno stanje brojila.

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca

Članak 8.

(1) Ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca uređuju se prava i obveze opskrbljivača i krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti za jedno ili više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem.

(3) Sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(4) Odredbe ugovora o opskrbi krajnjeg kupca moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze opskrbljivača i krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem, a opskrbljivač mora osigurati da su njegovom krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem uvjeti ugovora unaprijed poznati.

(5) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ne smije obvezivati krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa kao tajnih podataka.

(6) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sadrži sastojke propisane zakonom kojim se uređuje tržište električne energije, kao i:

– podatke o krajnjem kupcu,

– adresu obračunskog mjernog mjesta,

– broj obračunskog mjernog mjesta,

– jedinstvenu oznaku modela isporuke,

– način obračuna i naplate troška opskrbe električnom energijom i naknade za korištenje mreže.

(7) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, osim odredbi iz stavka 6. ovoga članka, može sadržavati i odredbe o preuzimanju viškova proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja kupca s proizvodnim postrojenjem.

Sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca

Članak 9.

(1) Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca podnosi se na obrascu opskrbljivača objavljenom na internetskim stranicama opskrbljivača te sadrži sastojke propisane u članku 8. stavku 6. i stavku 7. ovih Općih uvjeta.

(2) Za krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem iz kategorije kućanstvo ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sklapa se na neodređeno vrijeme, u skladu s uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, uz pravo krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem na jednostrani raskid ugovora bez nametanja dodatnih financijskih obveza po toj osnovi.

(3) Za krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem iz kategorije poduzetništvo ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sklapa se na određeno vrijeme, u skladu s uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom.

(4) Za krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem s pravom na zajamčenu opskrbu električnom energijom ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sklapa se na neodređeno vrijeme, uz pravo krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem na jednostrani raskid ugovora bez nametanja dodatnih financijskih obveza po toj osnovi.

(5) Opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem o svakoj promjeni uvjeta ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, a osobito o promjeni dijela cijene električne energije koji se slobodno ugovara i/ili uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom najkasnije 45 dana prije primjene novih uvjeta ugovora o opskrbi, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora.

(6) U slučaju neprihvaćanja promjena iz stavka 5. ovoga članka, opskrbljivač je dužan osigurati da krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca u slučaju povećanja dijela cijene električne energije koji se slobodno ugovara ili pružanja nepovoljnijih uvjeta opskrbe krajnjem kupcu.

(7) Opskrbljivač je dužan najkasnije 30 dana prije isteka razdoblja na koje je sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem o isteku razdoblja na koji je sklopljen ugovor te o posljedicama nesklapanja novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom

Članak 10.

Uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom osobito se uređuju:

– načini ugovaranja,

– sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem,

– modeli isporuke električne energije za krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem iz kategorije kućanstvo,

– izbor načina i uvjeta plaćanja,

– način informiranja o potrošnji električne energije i pripadajućim troškovima te svim pravima koja se odnose na javne usluge,

– rokovi na koje se sklapa ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem te uvjeti obnove, promjene i raskida ugovora,

– uvjeti prekida usluge opskrbe električnom energijom,

– pravo korištenja podataka krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem,

– prava i obveze opskrbljivača,

– prava i obveze krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem,

– način obračuna i naplate električne energije,

– način podnošenja prigovora,

– način rješavanja sporova,

– način donošenja izmjena i dopuna uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom.

Privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže s privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s postojećim opskrbljivačem

Članak 11.

(1) Krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem odnosno treća osoba na koju se privremeno prenose prava i obveze iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, odnosno prava i obveze iz ugovora o korištenju mreže može postojećem opskrbljivaču podnijeti zahtjev za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca zajedno sa zahtjevom za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(2) Obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 1. ovoga članka izrađuje operator sustava, a na svojim internetskim stranicama objavljuju opskrbljivač i operator sustava, dok obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca izrađuje i na svojim internetskim stranicama objavljuje opskrbljivač.

(3) Zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka osobito se prilaže:

– obrazac ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca potpisan od strane krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka i treće osobe,

– ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisan od strane krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka i treće osobe, koji sadržava pisanu suglasnost operatora sustava,

– odgovarajuća dokumentacija o postojanju pravne osnove za korištenje odnosno uporabu građevine ili dijela građevine.

(4) Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi potpisuje se na obrascu ugovora opskrbljivača objavljenom na internetskim stranicama opskrbljivača.

(5) Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisuje se na obrascu ugovora operatora sustava objavljenom na internetskim stranicama operatora sustava i opskrbljivača.

(6) Ako utvrdi da se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o davanju suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca te o podnošenju zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka.

(7) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka:

– očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje;

– putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja potrošnje i stanje brojila iz prethodnog podstavka, obavijest o promjeni podataka u skladu s privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te ostale podatke potrebne za završni obračun.

(8) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka stupa na snagu ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca te ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže, o čemu će opskrbljivač bez odgađanja obavijestiti krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka te treću osobu koja stupanjem na snagu spomenutih ugovorâ postaje privremeni krajnji kupac.

(9) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 7. ovoga članka je datum početka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(10) Krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ugovora iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od trideset od dana stupanja na snagu ugovora iz stavka 8. ovoga članka.

(12) Privremeni krajnji kupac može zahtijevati promjene na priključku samo uz pisanu suglasnost krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(13) Suglasnost operatora sustava iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka neće biti potrebna kod kupaca s jedinstvenim računom, ako je operator sustava prethodno donio odluku o tome.

Privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže sa sklapanjem novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca (s postojećim ili novim opskrbljivačem)

Članak 12.

(1) Treća osoba može opskrbljivaču po svom izboru podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, zajedno sa zahtjevom za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(2) Obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 1. ovoga članka izrađuje operator sustava, a na svojim internetskim stranicama objavljuju opskrbljivač i operator sustava.

(3) Zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka osobito se prilaže:

– ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisan od strane krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem i treće osobe iz stavka 1. ovoga članka, koji sadržava pisanu suglasnost operatora sustava,

– odgovarajuća dokumentacija o postojanju pravne osnove za korištenje odnosno uporabu građevine ili dijela građevine.

(4) Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka potpisuje se na obrascu operatora sustava objavljenom na internetskim stranicama operatora sustava i opskrbljivača, iz kojeg treba biti jasno vidljivo da krajnji kupac odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem pristaje da treća osoba iz stavka 1. ovoga članka sklopi novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca.

(5) Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za razmjenu podataka o tome obavijestiti operatora sustava, kao i o podnošenju zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka.

(6) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 5. ovoga članka:

– očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

– putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka datum razgraničenja potrošnje i stanje brojila iz prethodnog podstavka, obavijest o promjeni podataka u skladu s ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca i privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te ostale podatke potrebne za završni obračun.

(7) Ako je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen novom opskrbljivaču različitom od postojećeg opskrbljivača, operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 5. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka, dostaviti novom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila iz stavka 6. ovoga članka te obavijest o promjeni podataka u skladu s ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca i privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(8) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 6. ovoga članka stupa na snagu ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sklopljen po zahtjevu treće osobe iz stavka 1. ovoga članka te ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže, o čemu će bez odgađanja:

– postojeći opskrbljivač obavijestiti krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem,

– novi opskrbljivač obavijestiti treću osobu iz stavka 1. ovoga članka, koja stupanjem na snagu spomenutih ugovora postaje privremeni krajnji kupac.

(9) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 6. ovoga članka je datum početka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(10) Krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem postojeći opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(12) Privremeni krajnji kupac može zahtijevati promjene na priključku samo uz pisanu suglasnost krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem.

(13) Suglasnost operatora sustava iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka neće biti potrebna kod kupaca s jedinstvenim računom, ako je operator sustava prethodno donio odluku o tome.

(14) S datumom stupanja na snagu ugovora o opskrbi krajnjeg kupca sklopljenog po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, odnosno kupca s proizvodnim postrojenjem.

(15) Privremeni krajnji kupac može, u skladu s Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom bez ograničenja odabrati novog opskrbljivača.

(16) Operator sustava dužan je krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem, na njegov zahtjev dati informaciju o opskrbljivaču na obračunskom mjernom mjestu tog krajnjeg kupca, odnosno kupca s proizvodnim postrojenjem.

Prestanak važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže

Članak 13.

(1) Krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem ili privremeni krajnji kupac iz članka 11. ovih Općih uvjeta, dužni su postojećeg opskrbljivača bez odgađanja obavijestiti o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

(2) Privremeni krajnji kupac iz članka 12. ovih Općih uvjeta može svog opskrbljivača obavijestiti o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(3) Postupak po obavijesti iz stavka 2. ovoga članka će se dalje provesti prema odredbama stavaka 4. do 9. ovoga članka ako prethodno nije pokrenut postupak po obavijesti iz članka 14. ovih Općih uvjeta.

(4) Postojeći opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, a operator sustava će evidentirati nastalu promjenu.

(5) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka;

– očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

– putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti postojećem opskrbljivaču datum utvrđenja stanja brojila i stanje brojila iz prethodnog podstavka te obavijest o promjeni podataka u skladu s prestankom važenja ugovora iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka.

(6) Datum utvrđenja stanja brojila iz stavka 5. ovoga članka, smatra se datumom razgraničenja potrošnje.

(7) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 6. ovoga članka je datum prestanka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(8) Postojeći opskrbljivač dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(9) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

Članak 14.

(1) Krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem u slučaju iz članka 12. ovih Općih uvjeta dužan je opskrbljivača po svom izboru bez odgađanja obavijestiti o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka će putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, a operator sustava će evidentirati nastalu promjenu.

(3) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka:

– očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

– putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka datum utvrđenja stanja brojila i stanje brojila iz prethodnog podstavka te obavijest o promjeni podataka u skladu s prestankom važenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako su obavijest i zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podneseni novom opskrbljivaču različitom od postojećeg opskrbljivača, operator sustava će putem sučelja za razmjenu podataka, dostaviti novom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču datum utvrđenja stanja brojila i stanje brojila te obavijest o promjeni podataka u skladu s prestankom važenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Datum utvrđenja stanja brojila iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, smatra se datumom razgraničenja potrošnje.

(6) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 5. ovoga članka je datum prestanka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(7) Postojeći opskrbljivač dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(9) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca iz članka 12. ovih Općih uvjeta prestaje važiti s danom prestanka važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(10) Ako operator sustava utvrdi da krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, operator sustava će bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka o mogućnosti privremene obustave isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

Međusobni odnosi operatora sustava

Članak 15.

(1) Odnosi između operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(2) Ugovorima iz stavka 1. ovoga članka osobito se uređuje:

– naplata naknade za korištenje prijenosne mreže i naknade za korištenje distribucijske mreže,

– razmjena mjernih podataka u skladu s člankom 52. ovih Općih uvjeta i

– vođenje pogona mreže i razmjena pogonskih podataka na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.

Međusobni odnosi opskrbljivača i operatora sustava

Članak 16.

(1) Operator distribucijskog sustava i opskrbljivač sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim uređuju naplaćivanje naknade za korištenje mreže i troškova nestandardnih usluga za krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem kojima se ispostavlja jedinstveni račun te razmjenu podataka.

(2) Operator prijenosnog sustava i opskrbljivač sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim uređuju razmjenu podataka.

(3) Operator distribucijskog sustava će opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu ispostaviti račun za korištenje prijenosne i distribucijske mreže i troškove nestandardnih usluga za prethodni mjesec, iskazano po obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca opskrbljivača kojima se ispostavlja jedinstveni račun.

(4) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje od krajnjeg kupca kojem se ispostavlja jedinstveni račun naknadu za korištenje prijenosne mreže i naknadu za korištenje distribucijske mreže te troškove nestandardnih usluga.

(5) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru sustava platiti račun iz stavka 2. ovoga članka u roku od 20 dana od dana izdavanja računa.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI ENERGETSKIH SUBJEKATA I KORISNIKA MREŽE

Kvaliteta opskrbe električnom energijom

Članak 17.

(1) Kvaliteta opskrbe električnom energijom sastoji se od kvalitete napona, pouzdanosti napajanja i kvalitete usluga.

(2) Operator sustava dužan je trajno održavati i poboljšavati razinu kvalitete opskrbe električnom energijom na mjestu isporuke električne energije, u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom.

(3) Korisnik mreže koji zahtijeva razinu kvalitete opskrbe električnom energijom višu od one određene propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom dužan je podmiriti stvarne troškove povećanja razine kvalitete opskrbe električnom energijom.

Kvaliteta napona

Članak 18.

(1) Operator sustava dužan je u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom korisniku mreže na pisani zahtjev dostaviti izvješće o kvaliteti napona na mjestu isporuke električne energije u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom.

(2) U slučaju da je kvaliteta napona iz stavka 1. ovoga članka u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom, troškove izrade izvješća iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik mreže u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava, u protivnom troškove snosi operator sustava.

(3) Korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od smetnji.

Pouzdanost napajanja

Članak 19.

(1) Operator sustava dužan je nakon saznanja o neplaniranom prekidu napajanja u najkraćem mogućem roku ponovno uspostaviti napajanje.

(2) Ako operator sustava procijeni da će neplanirani prekid napajanja trajati dulje od dva sata, dužan je bez odgađanja, putem medija i svoje internetske stranice, objaviti informaciju o obuhvaćenom području, procijenjenom trajanju i uzroku neplaniranog prekida napajanja.

(3) Operator sustava, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, elektroničkim putem obavještava o neplaniranom prekidu napajanja korisnike mreže koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke za elektroničku dostavu obavijesti.

(4) Korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica neplaniranog prekida napajanja.

(5) Ako neplanirani prekid napajanja u mreži operatora prijenosnog sustava uzrokuje neplanirani prekid napajanja u mreži operatora distribucijskog sustava, operator prijenosnog sustava dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o procijenjenom trajanju neplaniranog prekida napajanja te mu u najkraćem roku dostaviti pisano izvješće s analizom uzroka neplaniranog prekida napajanja.

Članak 20.

(1) Operator sustava može privremeno prekinuti napajanje dulje od tri minute radi planiranih radova u mreži te je o predviđenom početku i procijenjenom trajanju planiranog prekida napajanja najmanje 48 sati unaprijed dužan:

– putem medija i svoje internetske stranice objaviti informaciju o obuhvaćenom području,

– obavijestiti elektroničkim putem korisnike mreže koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke za elektroničku dostavu obavijesti.

(2) Operator sustava je, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dužan korisniku mjernih podataka dostaviti popis korisnika mreže kojima će biti privremeno prekinuto napajanje.

(3) Prekid napajanja smatra se planiranim prekidom napajanja ako je najavljen na način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, u protivnom se smatra neplaniranim prekidom napajanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka operator sustava može na zahtjev korisnika mreže u ugovoru o korištenju mreže ugovoriti i dulji rok za obavještavanje o planiranim prekidima napajanja.

Nestandardne usluge

Članak 21.

Nestandardne usluge operatora sustava su usluge koje se obračunavaju i naplaćuju na temelju odredbi pravila i cjenika nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 22.

(1) Operator sustava može na zahtjev korisnika mreže spajati, razdvajati i premještati obračunska mjerna mjesta korisnika mreže koja su u funkciji napajanja dijela građevine, građevine ili građevinske lokacije u okviru priključnih snaga iz izdanih elektroenergetskih suglasnosti.

(2) Stvarne troškove spajanja, razdvajanja i premještanja obračunskih mjernih mjesta iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 23.

(1) Fizička ili pravna osoba, koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine, može operatoru sustava podnijeti zahtjev za premještanje dijelova mreže.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje operator sustava.

(3) Stvarne troškove premještanja dijelova mreže snosi podnositelj zahtjeva za premještanje dijelova mreže.

Priključak i obračunsko mjerno mjesto

Članak 24.

(1) Mjesto isporuke električne energije nalazi se na mjestu razgraničenja vlasništva između operatora sustava i korisnika mreže.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog tehničkih ili drugih razloga, mjesto isporuke električne energije može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili u postrojenjima i instalacijama korisnika mreže, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

Članak 25.

(1) Obračunsko mjerno mjesto nalazi se na mjestu isporuke električne energije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog tehničkih ili drugih razloga, obračunsko mjerno mjesto može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili u postrojenjima i instalacijama korisnika mreže, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

(3) Operator sustava dužan je na zahtjev proizvođača ili kupca s proizvodnim postrojenjem ugraditi obračunsko mjerno mjesto za jednu ili više proizvodnih jedinica u postrojenju za proizvodnju električne energije, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

Korištenje priključne snage

Članak 26.

(1) Operator sustava nadzire korištenje vršne radne snage u odnosu na priključnu snagu iz elektroenergetske suglasnosti te, u slučaju prekoračenja vrijednosti priključne snage, poduzima propisane mjere u skladu s ovim Općim uvjetima i mrežnim pravilima operatora sustava.

(2) Krajnjem kupcu s priključnom snagom do uključivo 22 kW vršna radna snaga ograničava se ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s funkcijom ograničenja snage.

(3) Nazivna vrijednost struje ograničavala strujnog opterećenja u slučaju priključne snage 22 kW iznosi 32 A po fazi.

(4) Krajnjem kupcu s priključnom snagom većom od 22 kW, a koji je odabrao tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne snage, vršna radna snaga ograničava se na 22 kW brojilom s funkcijom ograničenja snage.

(5) Ako je korisniku mreže u obračunskom razdoblju izmjerena vršna radna snaga veća od priključne snage, operator sustava dužan ga je pisanim putem opomenuti da smanji vrijednost vršne radne snage u granice priključne snage ili da podnese zahtjev za povećanje priključne snage.

(6) Ako korisnik mreže nije, u ostavljenom roku iz pisane opomene iz stavka 5. ovoga članka, smanjio vrijednost vršne radne snage u granice priključne snage ili povećao priključnu snagu, operator sustava će o svom trošku korisniku mreže ograničiti korištenje vršne radne snage na bilo koji tehnički izvediv način.

(7) Ako je korisnik mreže utjecao na brojilo s funkcijom ograničenja snage koje je bilo plombirano, ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavni osigurač koji je bio plombiran, omogućujući time korištenje vršne radne snage veće od priključne snage, operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku korisniku onemogućiti korištenje vršne radne snage veće od priključne snage na bilo koji tehnički izvediv način.

Postrojenja i instalacije korisnika mreže

Članak 27.

(1) Korisnik mreže odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih postrojenja i instalacija i unutrašnjeg dijela priključka te za usklađenost djelovanja njegovih zaštitnih uređaja sa zaštitnim uređajima u mreži.

(2) Ako operator sustava utvrdi neispravnost ili neusklađenost zbog koje nisu zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti korisnika mreže i odrediti mu primjeren rok za otklanjanje utvrđene neispravnosti, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(3) Ako korisnik mreže u roku iz stavka 2. ovoga članka ne otkloni utvrđenu neispravnost ili neusklađenost iz stavka 2. ovoga članka, operator sustava će mu privremeno obustaviti isporuku električne energije i o tome obavijestiti energetsku inspekciju za elektroenergetiku.

(4) Operator sustava dužan je bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže nakon što mu korisnik mreže dostavi pisanu obavijest o otklonjenoj neispravnosti ili neusklađenosti iz stavka 2. i/ili dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacija.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako operator sustava utvrdi neispravnost ili neusklađenost iz stavka 2. ovoga članka koja ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže, bez odgađanja će privremeno obustaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže i o tome obavijestiti korisnika mreže i energetsku inspekciju za elektroenergetiku.

Članak 28.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije dvije godine prije početka primjene nazivnog napona 20 kV pisanim putem obavijestiti korisnika mreže o početku primjene nazivnog napona 20 kV te obvezi usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže za nazivni napon 20 kV.

(2) Korisnik mreže dužan je u roku od tri mjeseca od dana slanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka pisano se očitovati operatoru distribucijskog sustava o planiranom roku usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže za nazivni napon 20 kV .

(3) Troškove usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže s promjenom nazivnog napona iz stavka 1. ovoga članka snosi operator distribucijskog sustava, osim u slučaju kada su postrojenja i instalacije ili njihov dio stariji od 30 godina, kada troškove snosi korisnik mreže.

(4) U slučaju da nije moguće utvrditi starost postrojenja i instalacija korisnika mreže, starost postrojenja i instalacija korisnika mreže utvrđuje se od dana priključenja postrojenja i instalacija korisnika mreže na distribucijsku mrežu.

(5) Korisnik mreže priključen na distribucijsku mrežu nazivnog napona 10 kV dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon mreže 20 kV.

(6) Ako korisnik mreže nije obavijestio operatora distribucijskog sustava u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan ga je upozoriti na preostalo razdoblje do primjene nazivnog napona 20 kV i mogućnost privremene obustave isporuke električne energije do usklađenja postrojenja instalacija korisnika mreže za nazivni napon 20 kV.

Posredno korištenje mreže

Članak 29.

(1) Korisnik mreže nema pravo omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi priključenje građevine ili dijela građevine preko svog obračunskog mjernog mjesta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik mreže može preko svog obračunskog mjernog mjesta u okviru svoje građevine ili dijela građevine omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi napajanje niskonaponskih električnih uređaja i njima pripadajućih instalacija (antenski sustavi, bazne stanice, video kamere, reklamni panoi i sl.), u skladu s uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti i ugovorom o korištenju mreže ili ako je to propisano posebnim zakonima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da operator prijenosnog sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na racionalan tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije proizvođača električne energije mogu se priključiti na mrežu operatora prijenosnog sustava preko obračunskog mjernog mjesta proizvođača električne energije iz stavka 1. ovoga članka samo uz njegovu pisanu suglasnost i pisanu suglasnost operatora prijenosnog sustava.

(4) Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dužni su urediti svoje međusobne odnose ugovorom koji obvezno uključuje odgovornost za tehničku ispravnost niskonaponskih električnih uređaja i njima pripadajućih instalacija iz stavka 2. ovoga članka ili postrojenja i instalacija proizvođača električne energije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 30.

(1) Pravna ili fizička osoba čija su postrojenja i instalacije uslijed statusnih ili organizacijskih promjena priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže dužna je urediti korištenje mreže s operatorom sustava, u skladu s odredbama važećih propisa kojima se uređuje priključenje građevine ili dijela građevine na mrežu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da operator sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na racionalan tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu ostati priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže samo uz pisanu suglasnost korisnika mreže.

(3) Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka dužni su urediti svoje međusobne odnose ugovorom kojim se obvezno uređuje i odgovornost za tehničku ispravnost postrojenja i instalacija iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti predaje električne energije u mrežu

Članak 31.

(1) Proizvođač ili kupac s proizvodnim postrojenjem može predavati električnu energiju u mrežu samo ako je sudionik na tržištu električne energije ili ako ima ugovoren otkup električne energije s otkupljivačem.

(2) Otkupljivač je, u slučaju prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka dužan o tome obavijestiti operatora sustava najkasnije do 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator sustava nema financijskih obveza vezanih za električnu energiju predanu u mrežu.

Naknada štete

Članak 32.

(1) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava zbog privremene obustave isporuke električne energije bez opravdanog razloga.

(2) U slučaju štete na postrojenjima i instalacijama korisnika mreže uzrokovanih namjerom ili krajnjom nepažnjom operatora sustava, operator sustava dužan je korisniku mreže nadoknaditi prouzročenu štetu.

(3) Korisnik mreže i korisnik mjernih podataka nemaju pravo na naknadu štete ako je ona nastala zbog više sile, iznimnog događaja ili prekida napajanja.

V. POSTUPAK PROMJENE OPSKRBLJIVAČA PRILIKOM PROMJENE VLASNIŠTVA GRAĐEVINE

Sklapanje ugovora s novim vlasnikom građevine ili dijela građevine

Članak 33.

(1) Novi vlasnik građevine ili dijela građevine bez odgađanja podnosi opskrbljivaču zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz članka 8. stavka 1. ovih Općih uvjeta zajedno sa zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže iz članka 6. stavka 1. ovih Općih uvjeta uz priloženu odgovarajuću ispravu o vlasništvu.

(2) Ako utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će:

– o tome, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava te

– proslijediti operatoru sustava zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(3) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka:

– očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

– putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila iz prethodnog podstavka te

– dostaviti opskrbljivaču potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(4) Opskrbljivač će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja podataka i dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. i 3. ovoga članka novom vlasniku iz stavka 1. ovoga članka poslati potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(5) Novi ugovor o korištenju mreže i novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca smatraju se sklopljenim danom slanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o danu slanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka.

(7) U slučaju da opskrbljivač kojem se podnose zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka nije postojeći opskrbljivač, operator sustava će odmah po primitku obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka, o sklapanju novog ugovora o korištenju mreže i novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, kao i o stanju brojila s datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka, obavijestiti postojećeg opskrbljivača.

(8) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka primjenjuje se novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca te novi ugovor o korištenju mreže.

(9) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka je datum početka terećenja novog vlasnika troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(10) Postojeći opskrbljivač će bivšem vlasniku dostaviti završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(12) Sklapanjem novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, odnosno novog ugovora o korištenju mreže s novim vlasnikom iz stavka 1. ovoga članka, prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bivšeg vlasnika s postojećim opskrbljivačem odnosno ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika s operatorom sustava.

(13) Sklapanje ugovora o korištenju mreže i sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s novim vlasnikom nije uvjetovano podmirenjem dugovanja bivšeg vlasnika, osim u slučaju iz članka 35. stavka 1. ovih Općih uvjeta u kome slučaju se primjenjuju odredbe općih propisa kojima se regulira pravno sljedništvo odnosno nasljeđivanje.

Obavijest bivšeg vlasnika građevine ili dijela građevine o jednostranom raskidu, odnosno otkazu ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i ugovora o korištenju mreže

Članak 34.

(1) Neovisno o obvezama novog vlasnika iz članka 33. ovih Općih uvjeta, bivši vlasnik građevine ili dijela građevine ovlašten je postojećem opskrbljivaču dostaviti obavijest o jednostranom raskidu, odnosno otkazu ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i ugovora o korištenju mreže uz dostavu dokumentacije o promjeni vlasništva.

(2) Postojeći opskrbljivač dužan je bez odgađanja putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako operator sustava ustanovi da je postupak već započeo u skladu s člankom 33. ovih Općih uvjeta, nastavit će postupak po zahtjevu novog vlasnika.

(4) Ako operator sustava ustanovi da postupak u skladu s člankom 33. ovih Općih uvjeta nije započet, operator sustava će:

– bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest novom vlasniku o mogućnosti obustave isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o korištenju mreže, odnosno novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca,

– u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe razgraničenja potrošnje i dostaviti ga zajedno s datumom razgraničenja putem sučelja za razmjenu podataka postojećem opskrbljivaču.

(5) Ako novi vlasnik nije započeo postupak iz članka 33. ovih Općih uvjeta s datumom očitanja ili procjene stanja brojila iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

(6) Datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bivšeg vlasnika i postojećeg opskrbljivača i ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika i operatora sustava.

(7) Postojeći opskrbljivač će dostaviti bivšem vlasniku završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

Sklapanje ugovora u slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe

Članak 35.

(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe koja je krajnji kupac, sklapa se novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i novi ugovor o korištenju mreže s nasljednikom odnosno pravnim sljednikom u skladu s člankom 33. ovih Općih uvjeta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se iz bilo kojega razloga ne može sklopiti novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca te novi ugovor o korištenju mreže s nasljednikom odnosno pravnim sljednikom, fizička ili pravna osoba koja je u posjedu građevine ili dijela građevine može podnijeti postojećem opskrbljivaču zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca zajedno sa zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže uz priloženu odgovarajuću ispravu.

(3) Postojeći opskrbljivač iz stavka 2. ovoga članka će, u roku od tri radna dana od dana sklapanja ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o sklopljenom ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca i zahtjevu za sklapanje ugovora o korištenju mreže iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka dostaviti opskrbljivaču putem sučelja za razmjenu podataka potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže koji se smatra sklopljenim danom slanja potvrde.

(5) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 3. ovoga članka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o korištenju mreže na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili dijela građevine.

(6) Opskrbljivač će fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili dijela građevine iz stavka 2. ovoga članka u roku od dva radna dana od dana zaprimanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka proslijediti pisanu potvrdu operatora sustava o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže te dostaviti pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

(7) Sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili dijela građevine opskrbljivač može uvjetovati podmirenjem svih novčanih obveza dospjelih u posljednjih godinu dana za krajnjeg kupca fizičku osobu odnosno tri godine za krajnjeg kupca pravnu osobu.

(8) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i ugovor o korištenju mreže sklopljeni s fizičkom ili pravnom osobom iz stavka 1. ovoga članka prestaju važiti danom sklapanja novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i novog ugovora o korištenju mreže s nasljednikom, pravnim sljednikom odnosno trećom osobom.

(9) Ako se u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili za prestanak pravne osobe ne sklope ugovori iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

VI. KATEGORIJE ZA KORIŠTENJE MREŽE

Plaćanje naknade za korištenje mreže

Članak 36.

(1) Naknada za korištenje prijenosne mreže određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije, a naknada za korištenje distribucijske mreže određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

(2) Krajnji kupac i kupac s proizvodnim postrojenjem za obračunsko mjerno mjesto priključeno na distribucijsku mrežu plaća naknadu za korištenje prijenosne mreže i naknadu za korištenje distribucijske mreže.

(3) Krajnji kupac i kupac s proizvodnim postrojenjem za obračunsko mjerno mjesto priključeno na prijenosnu mrežu plaća naknadu za korištenje prijenosne mreže.

Članak 37.

Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca ili kupaca s proizvodnim postrojenjem se s obzirom na mjesto isporuke električne energije dijele na obračunska mjerna mjesta na:

– visokom naponu,

– srednjem naponu,

– niskom naponu.

Razvrstavanje obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca ili kupaca s proizvodnim postrojenjem u kategorije

Članak 38.

(1) U kategoriju kućanstvo pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem koji kupuje električnu energiju za vlastitu potrošnju u kućanstvu, isključujući komercijalne ili profesionalne djelatnosti.

(2) U kategoriju poduzetništvo pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem koji ne kupuje električnu energiju za korištenje u vlastitom kućanstvu.

(3) U slučaju obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem gdje se električna energija istovremeno koristi za potrebe kućanstva i za komercijalne ili profesionalne djelatnosti, obračunsko mjerno mjesto će se na zahtjev krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem razvrstati u kategoriju kućanstvo ili poduzetništvo.

(4) Obračunsko mjerno mjesto zajedničke potrošnje u zgradi u kojoj je više od polovine suvlasničkih dijelova u vlasništvu fizičkih osoba, pripada u kategoriju kućanstvo, u protivnom pripada u kategoriju poduzetništvo.

Članak 39.

(1) Operator sustava će na zahtjev krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem promijeniti kategoriju na obračunskom mjernom mjestu u skladu s člankom 38. ovih Općih uvjeta.

(2) Operator sustava će na zahtjev krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem promijeniti tarifni model na obračunskom mjernom mjestu.

(3) Krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem može zahtjeve iz stavaka 1. i 2. ovoga članka operatoru sustava podnijeti putem opskrbljivača ili samostalno.

(4) Krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem može jedanput godišnje odnosno po proteku 12 mjeseci od posljednje promjene podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Operator sustava će o izvršenoj promjeni iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem te korisnike mjernih podataka.

(6) Ako krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem na obračunskom mjernom mjestu mijenja tarifni model iz tarifnog modela s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage u tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne radne snage, ne gubi pravo na priključnu snagu na obračunskom mjernom mjestu, ali se korištenje snage na obračunskom mjernom mjestu ograničava na 22 kW u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovih Općih uvjeta.

Naknada za obračunsko mjerno mjesto

Članak 40.

Naknadu za obračunsko mjerno mjesto plaća krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem.

Razdoblja primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife

Članak 41.

Kod krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem kod kojeg tarifne stavke za radnu energiju ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, određuju se sljedeća razdoblja primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife:

– viša dnevna tarifa (VT) primjenjuje se u razdoblju od 7:00 sati do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 sati do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena,

– niža dnevna tarifa (NT) primjenjuje se u razdoblju od 21:00 sat do 7:00 sati idućeg dana kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 22:00 sata do 8:00 sati idućeg dana kod ljetnog računanja vremena.

Primjena tarifnog elementa obračunske vršne radne snage

Članak 42.

Obračunska vršna radna snaga jednaka je vrijednosti vršne radne snage izmjerene u doba više dnevne tarife.

Članak 43.

(1) U skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije, za krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem s priključnom snagom većom od 22 kW, primjenjuje se tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage, dok se za krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem s priključnom snagom do uključivo 22 kW tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage primjenjuje samo na zahtjev krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem.

(2) Prilikom sklapanja ili prestanka ugovora o korištenju mreže, za razdoblje kraće od mjesečnog obračunskog razdoblja, obračunska vršna radna snaga i naknada za obračunsko mjerno mjesto obračunavaju se razmjerno broju dana korištenja mreže.

Članak 44.

(1) Ako je tijekom obračunskog razdoblja proglašena viša sila ili je proglašen prestanak više sile ili ako je tijekom obračunskog razdoblja nastao iznimni događaj ili je prestao iznimni događaj, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo obračunsko razdoblje dijeli se na razdoblje trajanja više sile ili iznimnog događaja i razdoblje bez više sile ili iznimnog događaja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga računa se za svako razdoblje posebno na način da se iznos obračunske vršne radne snage iz članka 42. ovih Općih uvjeta svakog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka korigira razmjerno broju dana trajanja dijela obračunskog razdoblja.

(3) Vrijednost obračunske vršne radne snage za obračunsko razdoblje određuje se zbrajanjem obračunskih vršnih radnih snaga za svaki dio obračunskog razdoblja iz stavka 2. ovoga članka.

Pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca

Članak 45.

(1) Ako se vršna radna snaga mjeri na dva ili više obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika ili u okviru jedne tehnološke cjeline za potrebe elektrovuče, obračunska vršna radna snaga se određuje kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 42. ovih Općih uvjeta izmjerenih na predmetnim obračunskim mjernim mjestima u istom obračunskom mjernom intervalu.

(2) Ako se postrojenja i instalacije krajnjeg kupca u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika istovremeno opskrbljuju električnom energijom preko obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava i na mreži operatora distribucijskog sustava, obračunska vršna radna snaga određuje se kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 42. ovih Općih uvjeta izmjerenih na predmetnim obračunskim mjernim mjestima u istom obračunskom mjernom intervalu na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga za mrežu operatora prijenosnog sustava je zbroj vršnih radnih snaga iz članka 42. ovih Općih uvjeta izmjerenih u obračunskom mjernom intervalu iz stavka 2. ovoga članka na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora prijenosnog sustava.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga za mrežu operatora distribucijskog sustava je zbroj vršnih radnih snaga iz članka 42. ovih Općih uvjeta izmjerenih u obračunskom mjernom intervalu iz stavka 2. ovoga članka na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora distribucijskog sustava.

(5) Za potrebe obračuna vršne radne snage iz stavka 2. ovoga članka, operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava dužni su razmijeniti potrebne obračunske mjerne podatke.

Prekomjerna jalova energija

Članak 46.

Prekomjerna jalova energija za mjesečno obračunsko razdoblje određuje se prema sljedećoj formuli (oznake su u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava):

Izuzeci od naplate naknade za korištenje mreže kod pružanja pomoćnih usluga

Članak 47.

(1) Prekomjerna jalova energija ne naplaćuje se tijekom pružanja pomoćne usluge regulacije napona i jalove snage po nalogu operatora sustava.

(2) Naknada za korištenje mreže ne naplaćuje se tijekom pružanja pomoćne usluge kompenzacijskog rada za potrebe regulacije napona i jalove snage po nalogu operatora sustava i/ili usluge uravnoteženja sustava pokretanjem crpnog rada po nalogu operatora sustava.

(3) Povećanje radne snage po nalogu operatora sustava izuzima se kod određivanja obračunske vršne radne snage krajnjem kupcu i kupcu s proizvodnim postrojenjem.

VII. PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE MJERNIH PODATAKA S OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA KORISNIKA MREŽE

Mjerenje, očitavanje i obrađivanje mjernih podataka

Članak 48.

(1) Proizvodnja i/ili potrošnja mjeri se brojilom na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže.

(2) Operator sustava je zadužen za očitanje, prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka.

(3) Količinu proizvedene i/ili potrošene električne energije utvrđuje operator sustava na temelju početnog i završnog stanja brojila u obračunskom razdoblju ili dijelu obračunskog razdoblja.

Upravljanje mjernim podacima

Članak 49.

(1) Operator sustava odgovoran je za točnost očitanih mjernih podataka koje nakon provjere valjanosti pohranjuje u bazu mjernih podataka čime se podaci smatraju potvrđenim za obračun.

(2) Baza mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke na razini obračunskih mjernih mjesta.

(3) Operator sustava odgovoran je za upravljanje očitanim i potvrđenim mjernim podacima iz stavka 1. ovoga članka, što podrazumijeva:

– pohranjivanje mjernih podataka u bazu mjernih podataka,

– procjenu mjernih podataka,

– ispravak mjernih podataka,

– obradu potvrđenih mjernih podataka u formu za obračun,

– osiguranje dostupnosti i/ili dostave obrađenih mjernih podataka korisniku mjernih podataka.

(4) Podaci iz baze mjernih podataka moraju biti pohranjeni najmanje tri godine u računalnom formatu pogodnom za pristup bazi mjernih podataka i sedam sljedećih godina u računalnom formatu za arhiviranje, dok se u slučaju vođenja sudskog postupka podaci čuvaju do njegovog okončanja.

Pristup podacima

Članak 50.

(1) Korisnik mreže ima pravo na pristup svojim mjernim podacima i/ili na dostavu svojih mjernih podataka iz baze mjernih podataka, pravo slobodnog raspolaganja svojim mjernim podacima, uključujući i pravo prosljeđivanja svojih mjernih podataka korisniku mjernih podataka.

(2) Korisnik mjernih podataka ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka samo onog korisnika mreže s kojim je sklopio ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije.

(3) Javnopravno tijelo ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka korisnika mreže iz baze mjernih podataka na temelju posebnih propisa.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač ili otkupljivač ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka korisnika mreže s kojim nema sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca odnosno ugovor kojim se uređuje otkup električne energije samo na temelju pisanog ovlaštenja korisnika mreže.

(5) Pristup mjernim podacima se ne naplaćuje.

(6) Operator sustava, korisnik mjernih podataka te javnopravno tijelo dužni su osigurati tajnost mjernih podataka iz baze mjernih podataka.

Članak 51.

Opskrbljivač je dužan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev podatke o prodanoj električnoj energiji te podatke o ostvarenim cijenama električne energije zbirno na razini obračunskih mjernih mjesta po kategorijama i tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

Postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka razdvajanja između susjednih sustava

Članak 52.

(1) Operator prijenosnog sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava omogućiti pristup mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta proizvođača priključenih na distribucijsku srednjonaponsku mrežu.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava omogućiti pristup agregiranim mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta proizvođača priključenih na distribucijsku niskonaponsku mrežu.

VIII. UVJETI MJERENJA, NAČINI OBRAČUNA I NAPLATA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obračunsko razdoblje

Članak 53.

(1) Obračunsko razdoblje može biti mjesečno ili polugodišnje.

(2) Mjesečno obračunsko razdoblje odnosi se na kalendarski mjesec i primjenjuje se na:

– krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW s daljinskim očitanjem,

– krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom iznad 22 kW,

– krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo,

– krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s pravom na samoočitanje stanja brojila,

– kupca s proizvodnim postrojenjem i

– proizvođače.

(3) Polugodišnje obračunsko razdoblje se odnosi na bilo kojih šest uzastopnih kalendarskih mjeseci i primjenjuje se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW bez daljinskog očitanja i bez prava na samoočitanje stanja brojila.

Očitavanje mjernih podataka

Članak 54.

Operator sustava, ovisno o kategoriji i tarifnom modelu, očitava sljedeće mjerne podatke potrebne za određivanje ostvarenja tarifnih elemenata:

– radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi,

– radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi,

– radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi,

– radnu snagu,

– jalovu energiju i

– krivulju opterećenja.

Članak 55.

Vrijednost obračunske vršne radne snage (kW), vršne radne snage (kW), preuzete radne energije (kWh) i prekomjerne jalove energije (kvarh) zaokružuje se na cijele brojeve.

Članak 56.

(1) Kada se obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem ne nalazi na mjestu isporuke električne energije, potrošnja i/ili proizvodnja se određuje uvažavajući gubitke električne energije na opremi između mjesta isporuke električne energije i obračunskog mjernog mjesta.

(2) Način određivanja potrošnje i/ili proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o korištenju mreže.

Razdoblja očitanja stanja brojila

Članak 57.

(1) Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili kupca s proizvodnim postrojenjem, s izuzetkom krajnjeg kupca iz članka 62. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u kalendarskom mjesecu, s dopuštenim odstupanjem od 6/+2 dana.

(2) Očitanje stanja brojila iz stavka 1. ovoga članka operator sustava preračunava na zadnji dan u kalendarskom mjesecu razmjerno broju dana odstupanja.

Članak 58.

(1) Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce iz članka 62. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja s dopuštenim odstupanjem od 15/+5 dana.

(2) Očitanje stanja brojila iz stavka 1. ovoga članka operator sustava preračunava na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja razmjerno broju dana odstupanja.

Očitanje stanja brojila

Članak 59.

(1) Očitanje stanja brojila dijeli se prema postupku očitanja na redovno, izvanredno i samoočitanje te prema načinu očitanja na izravno i daljinsko.

(2) Redovno očitanje i samoočitanje stanja brojila provodi se u skladu s obračunskim razdobljem.

(3) Izvanredno očitanje stanja brojila radi se na zahtjev korisnika mreže i/ili korisnika mjernih podataka u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 60.

Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava izravno očitava stanje brojila u razdoblju od 8:00 do 20:00 sati, pri čemu je dužna imati vidljivo istaknutu iskaznicu s podacima koji omogućuju identifikaciju te je krajnjem kupcu dužna na njegov zahtjev dati dodatne informacije o načinu provjere identiteta.

Članak 61.

(1) Krajnji kupac dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava iz članka 60. ovih Općih uvjeta očitanje stanja brojila.

(2) Ako ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava iz članka 60. ovih Općih uvjeta nije mogla očitati stanje brojila zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu, dužna je krajnjem kupcu o tome ostaviti pisanu obavijest, a krajnji kupac dužan je, u roku navedenom u obavijesti ovlaštene osobe operatora distribucijskog sustava, dostaviti operatoru distribucijskog sustava očitanje stanja brojila.

(3) U slučaju nemogućnosti očitanja stanja brojila, a krajnji kupac nije dostavio očitanje stanja brojila u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, operator sustava će procijeniti potrošnju krajnjeg kupca u skladu s člankom 63. ovih Općih uvjeta.

(4) Ako operator sustava kod redovnog očitanja stanja brojila dva puta uzastopno nije mogao očitati stanje brojila u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dužan je o svom trošku krajnjem kupcu ugraditi napredno brojilo.

(5) Krajnji kupac dužan je omogućiti operatoru sustava provedbu mjere iz stavka 4. ovoga članka, u protivnom operator sustava može privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu.

Samoočitanje stanja brojila

Članak 62.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo omogućiti redovitu mjesečnu dostavu očitanja stanja brojila samostalno ili putem opskrbljivača (samoočitanje stanja brojila).

(2) Operator distribucijskog sustava odobrit će zahtjev iz stavka 1. ovoga članka osim u slučajevima iz stavaka 6. i 7. ovoga članka.

(3) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru distribucijskog sustava redovito samostalno ili putem opskrbljivača mjesečno dostavljati očitanje stanja brojila na način, u rokovima i za razdoblje prema odobrenju zahtjeva za samoočitanje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Za krajnjeg kupca iz stavka 3. ovoga članka primjenjuje se mjesečno obračunsko razdoblje te se takav obračun ne naplaćuje kao nestandardna usluga.

(5) U mjesecu u kojem krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka samostalno ili putem opskrbljivača ne dostavi operatoru distribucijskog sustava očitanje stanja brojila na način i u rokovima iz odobrenja zahtjeva za samoočitanje, obračun se temelji na potrošnji električne energije koju procjenjuje operator distribucijskog sustava u skladu s člankom 63. ovih Općih uvjeta.

(6) Krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka koji u tri uzastopna mjeseca samostalno ili putem opskrbljivača ne dostavi očitanje stanja brojila na način i u rokovima prema odobrenom zahtjevu za samoočitanje, nakon prethodne pisane obavijesti operatora distribucijskog sustava, gubi pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja krajnjeg kupca.

(7) Krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena na temelju članka 58. ovih Općih uvjeta razlikuje za više od 30% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju očitanja stanja brojila dostavljenih sukladno stavku 3. ovoga članka.

(8) Krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka koji je izgubio pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila iz stavaka 6. i 7. ovoga članka.

Procjena potrošnje i proizvodnje

Članak 63.

(1) Operator sustava će procijeniti potrošnju i/ili proizvodnju električne energije krajnjeg kupca, kupca s proizvodnim postrojenjem ili proizvođača:

– u slučaju nemogućnosti očitanja stanja brojila,

– ako krajnji kupac nije dostavio operatoru sustava očitanje stanja brojila u skladu s člankom 62. stavkom 5. ovih Općih uvjeta,

– ako krajnji kupac ne dostavi očitanje stanja brojila u skladu s člankom 72. ovih Općih uvjeta ili ako očitanje stanja brojila koje je dostavio krajnji kupac u skladu s člankom 72. ovih Općih uvjeta odstupa za više od 30% u odnosu na prvo isto obračunsko razdoblje iz prethodnih godina.

(2) Procijenjena potrošnja i/ili proizvodnja za krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili kupca s proizvodnim postrojenjem ili proizvođača određuje se na temelju potrošnje i/ili proizvodnje u prethodnom mjesečnom obračunskom razdoblju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, procijenjena potrošnja za krajnjeg kupca s pravom na samoočitanje stanja brojila određuje se na temelju zadnjeg dostavljenog očitanja stanja brojila.

(4) Procijenjena potrošnja za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem jednaka je predviđenoj potrošnji određenoj na temelju članka 64. ovih Općih uvjeta.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, potrošnja za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, u svrhu razgraničenja potrošnje prilikom obračuna električne energije, procjenjuje se za razdoblje od početka tekućeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja do datuma primjene novih tarifnih stavki i/ili ostalih naknada.

Određivanje predviđene potrošnje

Članak 64.

(1) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem predviđenu potrošnju za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava, u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju uzimajući u obzir potrošnju iz prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(2) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem za kojeg ne postoje podaci iz prethodnih obračunskih razdoblja, predviđenu potrošnju za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava uzimajući u obzir prosječnu potrošnju krajnjih kupaca sličnih značajki potrošnje, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(3) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem iznose predviđenih mjesečnih potrošnji određuje operator distribucijskog sustava na temelju predviđene potrošnje za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(4) Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može putem svog opskrbljivača od operatora distribucijskog sustava zatražiti promjenu predviđene polugodišnje potrošnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Obračun potrošnje električne energije

Članak 65.

Na temelju mjesečne potrošnje iz članka 64. ovih Općih uvjeta opskrbljivač određuje iznos mjesečne novčane obveze za prvih pet mjeseci obračunskog razdoblja.

Članak 66.

(1) Krajnjem kupcu s mjesečnim obračunskim razdobljem i kupcu s proizvodnim postrojenjem obračun se radi na temelju očitanja stanja brojila u skladu s člankom 57. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene potrošnje i/ili proizvodnje u slučajevima iz članka 63. ovih Općih uvjeta.

(2) U slučaju izdavanja odvojenih računa, operator sustava krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem ispostavlja račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem ispostavlja račun za opskrbu električnom energijom.

(3) U slučaju izdavanja jedinstvenog računa, opskrbljivač ispostavlja krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem jedinstveni račun.

Članak 67.

(1) Ako je u obračunskom razdoblju tijekom primjene više dnevne tarife proizvodnja kupca s proizvodnim postrojenjem koji je korisnik postrojenja za samoopskrbu veća od njegove potrošnje, potrošnja tijekom primjene više dnevne tarife na temelju koje se obračunava naknada za korištenje mreže jednaka je nuli.

(2) Ako je u obračunskom razdoblju tijekom primjene niže dnevne tarife proizvodnja kupca s proizvodnim postrojenjem koji je korisnik postrojenja za samoopskrbu veća od njegove potrošnje, potrošnja tijekom primjene niže dnevne tarife na temelju koje se obračunava naknada za korištenje mreže jednaka je nuli.

Članak 68.

(1) Krajnjem kupcu s polugodišnjim obračunskim razdobljem opskrbljivač radi polugodišnji obračun potrošnje električne energije po isteku tekućeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja na temelju očitanja stanja brojila u skladu s člankom 58. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene potrošnje u slučajevima iz članka 63. ovih Općih uvjeta.

(2) Na temelju polugodišnjeg obračuna potrošnje električne energije iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač krajnjem kupcu s polugodišnjim obračunskim razdobljem ispostavlja jedinstveni račun.

Članak 69.

(1) Račun iz članaka 66. i 68. ovih Općih uvjeta te mjesečna novčana obveza sadrže i ostale naknade i davanja određene posebnim propisima.

(2) Dan dospijeća mjesečne novčane obveze može biti najranije 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Dan dospijeća računa iz članaka 66. i 68. ovih Općih uvjeta može biti najmanje 15 dana od dana izdavanja računa.

(4) U računu iz članka 68. ovih Općih uvjeta obvezno je navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa, iznos neplaćenih dospjelih novčanih obveza te obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Ako krajnji kupac s mjesečnim obračunskim razdobljem u roku od 15 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 66. ovih Općih uvjeta, o tome će bez odgađanja obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade.

(6) Ako krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 68. ovih Općih uvjeta, o tome će bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade.

Članak 70.

(1) Operator sustava i/ili opskrbljivač će krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem koji nije platio u roku dospijeća novčanu obvezu ili račun izdati opomenu u pisanom obliku.

(2) Opskrbljivač će kod prvih poteškoća u podmirenju računa izravno pristupiti krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo te će u opomeni iz stavka 1. ovoga članka navesti kako na jasan i jednostavan način može dobiti besplatni individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje električne energije.

Obvezni sadržaj računa

Članak 71.

(1) Račun, uz dijelove propisane posebnim propisima, sadrži najmanje sljedeće:

– datum dospijeća računa,

– podatke o izdavatelju računa (naziv, adresa, osobni identifikacijski broj),

– podatke o krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem (ime i prezime, naziv ili tvrtku, adresu i, za kategoriju poduzetništvo, osobni identifikacijski broj),

– adresu za dostavu računa ako je različita od adrese obračunskog mjernog mjesta,

– broj obračunskog mjernog mjesta,

– datum početka i završetka obračunskog razdoblja,

– početno i završno stanje brojila,

– ako je primjenjivo, ostale naknade i davanja određena posebnim propisima,

– ako je primjenjivo, podatke o nepodmirenim obvezama ili preplati,

– informaciju o izboru načina plaćanja.

(2) U slučaju jedinstvenog računa, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, račun sadrži i model isporuke, iznose elemenata i pripadajućih jediničnih cijena te iznose za obračun troškova opskrbe električnom energijom, kategoriju i tarifni model za korištenje mreže obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem, način na koji je utvrđeno stanje brojila (očitanje ili procjena), iznose tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki te iznose obračunatih troškova korištenja prijenosne mreže i distribucijske mreže u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu za korištenje mreže.

(3) U slučaju odvojenog računa koji izdaje opskrbljivač za opskrbu električnom energijom, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, račun sadrži i model isporuke, iznose elemenata i pripadajućih jediničnih cijena te iznose za obračun troškova opskrbe električnom energijom.

(4) U slučaju odvojenog računa koji izdaje operator sustava za naknadu za korištenje mreže, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, račun sadrži i kategoriju i tarifni model za korištenje mreže obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem, način na koji je utvrđeno stanje brojila (očitanje ili procjena), iznose tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki te iznose obračunatih troškova korištenja prijenosne mreže i distribucijske mreže u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu za korištenje mreže.

(5) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, račun sadrži i iznose predviđenih mjesečnih potrošnji određenih u skladu s člankom 64. stavkom 3. ovih Općih uvjeta i iznose mjesečnih novčanih obveza određenih u skladu s člankom 65. ovih Općih uvjeta.

Postupak kod promjene iznosa tarifnih stavki

Članak 72.

(1) Kod promjene iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i/ili distribuciju električne energije, kao i kod promjene iznosa ostalih propisanih naknada i davanja nastalih unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, operator distribucijskog sustava će putem medija i svoje internetske stranice pozvati krajnje kupce s polugodišnjim obračunskim razdobljem na dostavu očitanja stanja brojila na način i u roku koji odredi operator sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava će krajnjim kupcima omogućiti dostavu očitanja stanja brojila (telefonom, elektroničkom porukom, internetskom aplikacijom i sl.) bez naknade.

Postupak u slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih podataka korisnika mreže

Članak 73.

(1) U slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih podataka korisnika mreže, operator sustava dužan je odrediti mjerne podatke za obračun u skladu s odredbama ovoga članka te napraviti ponovni obračun za obračunska razdoblja na koja se utvrđena pogreška odnosi, ali najduže za razdoblje do roka zastare u ovisnosti o kategoriji od dana utvrđene pogreške, te o tome u roku od osam radnih dana od dana ponovnog obračuna obavijestiti korisnike mjernih podataka koji su dužni korisniku mreže ispostaviti ispravljene račune.

(2) U slučaju neispravnog registriranja električne energije, ako se količina isporučene električne energije i snage ne može utvrditi na temelju registriranih podataka iz brojila, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema prvom dostupnom prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju kada je registriranje bilo ispravno, osim ako operator sustava na zahtjev korisnika mreže utvrdi da u razmatranom razdoblju, uslijed izmijenjenih okolnosti koje su utjecale na isporuku električne energije, nije primjereno procjenu temeljiti na prvom dostupnom prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju kada je registriranje bilo ispravno.

(3) U slučaju neispravnog upravljanja tarifama količina isporučene električne energije i snage za višu i nižu dnevnu tarifu određuje se iz omjera količina električne energije više i niže dnevne tarife iz prvog dostupnog prethodnog odgovarajućeg obračunskog razdoblja u kojem je upravljanje tarifama ispravno radilo.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako količinu isporučene električne energije i snage nije moguće odrediti na temelju podataka iz prvog dostupnog prethodnog odgovarajućeg obračunskog razdoblja, vrijednost mjernih podataka za obračun određuje se na temelju potrošnje iz prvog sljedećeg mjeseca nakon otklanjanja pogreške.

(5) U slučaju pogrešno utvrđene obračunske konstante mjernih transformatora, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema ispravnoj obračunskoj konstanti mjernih transformatora.

(6) U slučaju pogrešnog očitanja stanja brojila količina isporučene električne energije i snage određuje se na temelju ponovnog očitanja stanja brojila koje provodi operator sustava.

IX. ODRŽAVANJE MJERNIH UREĐAJA

Održavanje obračunskog mjernog mjesta

Članak 74.

(1) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine brojila i ostala mjerna oprema.

(2) Operator sustava dužan je održavati mjernu opremu te osigurati ovjeravanje brojila.

Članak 75.

Upravljanje tarifama podešeno je na srednjoeuropsko zimsko vrijeme i ne mijenja se kod prijelaza između zimskog i ljetnog računanja vremena.

Kontrola i zamjena mjerne opreme

Članak 76.

(1) Kod zamjene brojila i/ili mjerne opreme operator sustava izdaje korisniku mreže potvrdu o izvršenim radovima, pripadajućim plombama, završnom očitanju stanja starog brojila i početnom očitanju stanja novog brojila, u roku od 15 dana od dana zamjene brojila i/ili mjerne opreme.

(2) U slučaju da je tijekom kontrole obračunskog mjernog mjesta i/ili glavnih osigurača zamijenjena plomba, operator sustava dužan je korisniku mreže izdati potvrdu o zamjeni plombe u roku od 15 dana od dana zamjene plombe.

(3) Operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zamjene brojila i/ili mjerne opreme korisniku mjernih podataka elektroničkim putem dostaviti očitanja stanja brojila.

Članak 77.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku opremiti obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca s priključnom snagom većom od 22 kW, obračunsko mjerno mjesto proizvođača te obračunsko mjerno mjesto kupca s proizvodnim postrojenjem brojilom s daljinskim očitanjem koje omogućuje i mjerenje snage i jalove energije, u skladu s odredbama mrežnih pravila distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku opremiti obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW brojilom s daljinskim očitanjem koje omogućuje i mjerenje jalove energije, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku opremiti obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW brojilom s daljinskim očitanjem, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je kod nabavke novih brojila, za opremanje obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca s priključnom snagom do uključivo 22 kW, nabavljati samo napredna brojila.

(5) Nakon ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka, obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem s priključnom snagom većom 22 kW raspoređuje se u tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage.

Ugradnja naprednog brojila na zahtjev krajnjeg kupca ili opskrbljivača

Članak 78.

(1) Operator sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca ili na zahtjev opskrbljivača, uz pristanak krajnjeg kupca, ugraditi napredno brojilo u skladu s tehničkim zahtjevima koje određuje operator sustava.

(2) Trošak nabave i ugradnje naprednog brojila iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Obavještavanje operatora sustava o neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta

Članak 79.

(1) Korisnik mreže dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o uočenoj neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta.

(2) Operator sustava je dužan otkloniti neispravnost priključka ili obračunskog mjernog mjesta u najkraćem mogućem roku.

(3) Troškove otklanjanja neispravnosti iz stavka 2. ovoga članka snosi operator sustava, osim u slučaju kada je neispravnost prouzročio korisnik mreže.

Postupak provjere ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme na zahtjev korisnika mreže

Članak 80.

(1) Operator sustava dužan je na pisani zahtjev korisnika mreže organizirati provedbu postupka provjere ispravnosti (funkcionalnosti/točnosti) brojila i/ili pripadajuće mjerne opreme u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(2) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je pisanim putem upozoriti korisnika mreže da će, u slučaju utvrđene ispravnosti brojila i/ili pripadajuće mjerne opreme, snositi troškove provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme.

(3) Ako se provjerom utvrdi da brojilo i/ili pripadajuća mjerna oprema neispravna, operator sustava dužan je o svom trošku zamijeniti brojilo i/ili pripadajuće dijelove mjerne opreme te snositi troškove provjere ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme.

X. POSTUPCI UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA NEOVLAŠTENE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 81.

(1) Sljedeći slučajevi smatraju se neovlaštenom potrošnjom električne energije:

– korisnik mreže troši električnu energiju bez mjerne opreme operatora sustava ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,

– korisnik mreže troši električnu energiju na način da je neovlašteno utjecao na upravljanje tarifama,

– korisnik mreže troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da korisnik mreže to nije mogao nadzirati niti spriječiti,

– kada je korisnik mreže na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage,

– kada se pravna ili fizička osoba koja nije stekla status korisnika mreže priključi na mrežu,

– korisnik mreže troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 94. i 102. ovih Općih uvjeta ili troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

(2) Postupak utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije provodi operator sustava.

Članak 82.

(1) Račun za naknadu za neovlaštenu potrošnju električne energije iz članaka 83., 84., 88. i 89. ovih Općih uvjeta i/ili troškove iz članaka 86. i 87. ovih Općih uvjeta izdaje i naplaćuje operator sustava.

(2) U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 1. kod neovlaštene potrošnje mimo postojeće mjerne opreme koja nije onesposobljena za ispravan rad, obračun neovlaštene potrošnje ne isključuje redovni obračun potrošnje na predmetnom obračunskom mjernom mjestu.

(3) U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije korisnika mreže na niskom naponu operator sustava može o trošku korisnika mreže premjestiti obračunsko mjerno mjesto i/ili ugraditi napredno brojilo na obračunskom mjernom mjestu, a korisnik mreže dužan mu je to omogućiti.

(4) Sve troškove otklanjanja neispravnosti obračunskog mjernog mjesta koje su nastale zbog neovlaštene potrošnje električne energije snosi korisnik mreže u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 83.

(1) U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija korisniku mreže na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu određuje se množenjem 50% instalirane snage transformatora koji napaja postrojenje korisnika mreže, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW, s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije za korisnika mreže na vrlo visokom ili visokom naponu određuje se kao zbroj umnoška neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi te umnoška snage iz stavka 1. ovoga članka i tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu na visokom i vrlo visokom naponu i koeficijenta 1,25.

(3) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije za korisnika mreže na srednjem naponu određuje se kao zbroj umnoška neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi te umnoška snage iz stavka 1. ovoga članka i tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu na srednjem naponu i koeficijenta 1,25.

Članak 84.

(1) U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta neovlašteno potrošena električna energija korisniku mreže na niskom naponu određuje se množenjem vrijednosti snage s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije i s koeficijentom 0,15.

(2) Vrijednost snage iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem vrijednosti nazivne struje sklopnog uređaja ili vodiča preko kojeg se neovlašteno troši električna energija s nazivnim naponom mreže, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW te uvažavajući način neovlaštene potrošnje električne energije (jedna, dvije ili tri faze).

(3) Vrijednost nazivne struje za izračun vrijednosti snage iz stavka 1. ovoga članka odabire se prema najnižoj vrijednosti nazivne struje komponente iz stavka 2. ovoga članka koja je u serijskom spoju strujnog kruga preko kojeg se neovlašteno troši električna energija na način iz članka 81. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta.

(4) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije korisniku mreže na niskom naponu bez mjerenja snage kao i pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 81. stavka 1. podstavka 5. ovih Općih uvjeta određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi pomnoženoj s koeficijentom 1,25.

(5) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije korisniku mreže na niskom naponu s mjerenjem snage određuje se kao zbroj umnoška neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi te umnoška snage određene na temelju stavka 2. ovoga članka i tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu na niskom naponu i koeficijenta 1,25.

Članak 85.

U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 2. ovih Općih uvjeta postupa se u skladu s člankom 73. stavcima 1., 3. i 4.

Članak 86.

U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta kada je utvrđeno da korisnik mreže nije trošio električnu energiju mimo postojeće mjerne opreme i da mjerna oprema nije onesposobljena za ispravan rad, korisnik mreže snosi stvarne troškove postavljanja plombe.

Članak 87.

U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 4. ovih Općih uvjeta korisnik mreže snosi stvarne troškove dovođenja obračunskog mjernog mjesta u ispravno stanje.

Članak 88.

U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 5. ovih Općih uvjeta, operator sustava će isključiti s mreže postrojenje i instalacije pravne ili fizičke osobe.

Članak 89.

(1) U slučaju iz članka 81. stavka 1. podstavka 6. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija i snaga korisniku mreže na niskom naponu određuje se na temelju očitanja stanja brojila za razdoblje za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije korisniku mreže iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao zbroj naknade za korištenje mreže i naknade za energiju.

(3) Naknada za korištenje mreže iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju neovlašteno potrošene električne energije i snage iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajućih tarifnih stavki u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu korisnika mreže u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

(4) Naknada za energiju iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi pomnoženoj s koeficijentom 1,25.

Članak 90.

U slučaju neovlaštene potrošnje ostvarene istovremeno na dva ili više načina iz članka 81. stavka 1. ovih Općih uvjeta, naknada za neovlaštenu potrošnju izračunava se pojedinačno za svaki utvrđeni način neovlaštene potrošnje, a primjenjuje se ona naknada za neovlaštenu potrošnju s najvišim iznosom (bez kumulativnog učinka).

Članak 91.

Za obračun iznosa naknade za neovlaštenu potrošnju električne energije iz članaka 83., 84., 88. i 89. ovih Općih uvjeta koriste se iznosi tarifnih stavki važeći na dan utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije.

Članak 92.

Ako operator sustava ne može odrediti dan početka neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 81. ovih Općih uvjeta, dan početka neovlaštene potrošnje električne energije je dan u kojem bi počeo teći zakonski rok zastare za naplatu tražbine naknade za isporučenu električnu energiju i snagu.

Članak 93.

(1) Dan dospijeća računa za naknadu za neovlaštenu potrošnju električne energije iz članaka 83., 84., 88. i 89. ovih Općih uvjeta ili troškove iz članaka 86. i 87. ovih Općih uvjeta je najmanje 15 dana od dana izdavanja računa.

(2) Korisnik mreže može operatoru sustava podnijeti prigovor na račun iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

XI. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI PRIVREMENE OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Privremena obustava isporuke električne energije krajnjem kupcu

Članak 94.

(1) Operator sustava će nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu ako:

– krajnji kupac nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije otklonio neispravnost ili neusklađenost u roku iz članka 27. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi protivno odredbama članka 29. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije operatoru sustava omogućio ugradnju naprednog brojila u skladu s odredbama članka 61. stavaka 4. i 5. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 70. ovih Općih uvjeta nije podmirio najmanje dvije dospjele mjesečne novčane obveze iz čanka 65. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 70. ovih Općih uvjeta nije podmirio račune iz članaka 66. i 68. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac je neovlašteno trošio električnu energiju u skladu s člankom 81. stavkom 1. podstavcima 1. i 6. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije omogućio operatoru sustava provođenje postupka utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije u skladu s odredbom članka 81. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije omogućio operatoru sustava ugradnju naprednog brojila u skladu s odredbom članka 82. stavka 3. ovih Općih uvjeta,

– krajnji kupac nije podmirio troškove otklanjanja neispravnosti obračunskog mjernog mjesta u skladu s odredbom članka 82. stavka 4. ovih Općih uvjeta,

– je krajnji kupac operatoru sustava ili opskrbljivaču dao lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovornih obveza,

– krajnji kupac onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi,

– krajnji kupac priključi svoje proizvodno postrojenje ili vlastiti izvor napajanja na svoja postrojenja i instalacije bez odobrenja operatora sustava,

– kada krajnji kupac izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže.

(2) Privremena obustava isporuke električne energije će se nakon prethodne obavijesti, kao krajnja mjera, provesti i na zahtjev opskrbljivača ako krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 70. ovih Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze opskrbljivaču.

Privremena obustava isporuke električne energije proizvođaču i kupcu s proizvodnim postrojenjem

Članak 95.

Operator sustava će proizvođaču nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku proizvedene električne energije u mrežu ako:

– proizvođač nema važeći ugovor o korištenju mreže,

– proizvođač proizvedenu električnu energiju isporučuje u mrežu na način koji nije u skladu s ugovorom o korištenju mreže,

– proizvođač onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi,

– rad postrojenja i instalacija proizvođača nije u skladu s odredbama mrežnih pravila operatora sustava, elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže,

– proizvođač nije otklonio neispravnost ili neusklađenost u roku iz članka 27. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

– proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, protivno članku 29. ovih Općih uvjeta,

– proizvođač nije zadovoljio uvjete iz članka 31. stavka 1. ovih Općih uvjeta,

– kada proizvođač izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže.

Članak 96.

Za kupca s proizvodnim postrojenjem primjenjuju se odgovarajuće odredbe članka 94. te članka 95. ovih Općih uvjeta.

Rokovi i uvjeti za privremenu obustavu isporuke električne energije

Članak 97.

(1) Opskrbljivač može operatoru sustava podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije u slučajevima iz članka 94. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

(2) Operator sustava dužan je privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu u roku od 30 dana od dana dostave urednog zahtjeva opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 98.

Ako korisnik mreže onemogućava pristup obračunskom mjernom mjestu, priključku i mjernoj opremi, operator sustava provodi privremenu obustavu isporuke električne energije korisniku mreže na tehnički izvediv način i u najkraćem mogućem roku.

Članak 99.

Privremena obustava isporuke električne energije iz članka 94. ovih Općih uvjeta ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na blagdan/neradni dan ili dan prije blagdana/neradnog dana.

Članak 100.

(1) Operator sustava dužan je 48 sati prije privremene obustave isporuke električne energije prethodno obavijestiti korisnika mreže.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka operator sustava može na zahtjev krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem u ugovoru o korištenju mreže ugovoriti i dulji rok za obavještavanje o privremenoj obustavi isporuke električne energije.

Članak 101.

(1) Operator sustava može privremeno obustaviti ili ograničiti isporuku električne energije korisniku mreže, bez prethodne obavijesti:

– u slučaju više sile ili iznimnog događaja, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava,

– ako su izravno ugroženi životi i/ili zdravlje ljudi u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje,

– u slučaju požara, poplave, potresa i drugih događaja u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje dijelova mreže i

– kada se korisnik mreže ne pridržava plana provedbe ograničenja i/ili privremene obustave isporuke električne energije u uvjetima viška ili manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(2) Operator sustava dužan je bez odgađanja putem medija i svoje internetske stranice obavijestiti korisnike mreže iz stavka 1. ovoga članka i korisnike mjernih podataka o procijenjenom trajanju privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije.

Privremena obustava isporuke električne energije na zahtjev korisnika mreže

Članak 102.

(1) Korisnik mreže koji je vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine ima pravo podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije na svom obračunskom mjernom mjestu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije osam dana prije dana za koji je zatražena privremena obustava isporuke električne energije.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru sustava na obrascu objavljenom na internetskim stranicama operatora sustava.

(4) Korisnik može u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navesti i dan ponovne uspostave isporuke električne energije.

(5) Kada u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dan ponovne uspostave isporuke električne energije nije naveden, korisnik mreže dužan je podnijeti operatoru sustava zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije najkasnije osam dana prije dana za koji traži ponovnu uspostavu isporuke električne energije.

(6) Za obračunska mjerna mjesta na kojima je isporuka električne energije bila privremeno obustavljena dulje od tri godine, uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka, korisnik mreže dužan je priložiti potvrdu ovlaštenog instalatera o ispravnosti instalacije korisnika mreže.

(7) U slučaju da operator sustava ne odobri zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije ili da nije moguće izvršiti privremenu obustavu isporuke električne energije iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome, u roku od osam dana od dana za koji je zatražena privremena obustava isporuke električne energije, obavijestiti korisnika mreže te navesti razloge zbog kojih nije udovoljeno zahtjevu.

Članak 103.

(1) Ako se na obračunskom mjernom mjestu uredno podmiruju dospjele novčane obveze za električnu energiju, privremena obustava isporuke električne energije iz članka 102. stavka 1. ovih Općih uvjeta ne smije se provoditi u cilju smetanja posjeda osobe koja ima valjanu pravnu osnovu za korištenje građevine ili dijela građevine.

(2) U slučaju da se naknadno utvrdi da je privremena obustava isporuke električne energije bila u cilju smetanja posjeda osobe koja ima pravo korištenja građevine ili dijela građevine pri čemu su uredno podmirivane dospjele novčane obveze za električnu energiju, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije.

(3) Ako se odlukom suda o određivanju privremene mjere naloži operatoru sustava ponovna uspostava isporuke električne energije, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije, kao i:

– izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te

– obavijestiti opskrbljivača, koji će izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

(4) Ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 3. ovoga članka raskidaju se prestankom važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka.

(5) O prestanku važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka operator sustava obavještava opskrbljivača te se daljnji postupak provodi primjenom odredbi članka 13. stavaka 5. do 9. ovih Općih uvjeta.

(6) Ako se odlukom suda iz stavka 3. ovoga članka naloži operatoru sustava ponovna uspostava isporuke električne energije na obračunskom mjernom mjestu za koje ne postoji ugovor o korištenju mreže, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije pri čemu je odluka suda osnova za evidentiranje krajnjeg kupca/korisnika mreže.

Ponovna uspostava isporuke električne energije

Članak 104.

(1) U slučaju prestanka razloga iz članka 94. stavka 1., članka 95. i članka 96. ovih Općih uvjeta na temelju kojeg je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije, korisnik mreže može operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije.

(2) U slučaju prestanka razloga iz članka 94. stavka 2. i članka 96. ovih Općih uvjeta, na temelju kojeg je krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem privremeno obustavljena isporuka električne energije, opskrbljivač je dužan operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Operator sustava dužan je na temelju urednog zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ponovno uspostaviti isporuku električne energije korisniku mreže, u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(4) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati dokaze o prestanku razloga zbog kojih je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije i kontakt podatke potrebne operatoru sustava za provedbu zahtjeva.

Članak 105.

(1) Ako je privremena obustava isporuke električne energije trajala do uključivo 30 dana, ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti bez nazočnosti korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

(2) Ako je privremena obustava isporuke električne energije trajala dulje od 30 dana, ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti samo uz nazočnost korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti bez nazočnosti korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika, na osnovi zahtjeva iz članka 104. stavka 1. i 2. s naznakom o suglasnosti za ponovnu uspostavu isporuke električne energije bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika.

(4) Prilikom privremene obustave isporuke električne energije i/ili ponovne uspostave isporuke električne energije operator sustava dužan je očitati stanje brojila ako je brojilo dostupno ili ako je ponovna uspostava provedena uz prisustvo korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

(5) Operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana očitanja stanja brojila dostaviti korisniku mjernih podataka očitanje stanja brojila iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Operator sustava dužan je u roku od 30 dana od dana očitanja stanja brojila dostaviti korisniku mreže očitanje stanja brojila iz stavka 4. ovoga članka.

Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije

Članak 106.

(1) Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije snosi podnositelj zahtjeva prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije na zahtjev opskrbljivača, u slučaju nepravodobnog otkazivanja zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije, snosi opskrbljivač.

(3) Pravodobnim otkazivanjem zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije smatra se otkazivanje do isteka dana u kojem je taj zahtjev podnesen.

Članak 107.

(1) U slučaju privremene obustave isporuke električne energije, koja traje dulje od pet godina, operator sustava može demontirati priključak.

(2) Operator sustava dužan je najkasnije 60 dana prije isteka razdoblja iz stavka 1. ovoga članka upozoriti korisnika mreže na mogućnost demontaže priključka, slanjem upozorenja s preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(3) Uvjet za ponovnu uspostavu isporuke električne energije u slučaju iz stavka 1. ovoga članka je plaćanje svih stvarnih troškova uspostave isporuke električne energije.

Obavještavanje korisnika mjernih podataka

Članak 108.

(1) Operator sustava dužan je dostaviti korisnicima mjernih podataka obavijest o početku privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije i obavijest o prestanku privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije bez odgađanja, a najkasnije do 10:00 sati idućeg dana.

(2) U slučaju neuspješne privremene obustave isporuke električne energije, operator sustava dužan je bez odgađanja, a najkasnije do 10:00 sati idućeg dana obavijestiti opskrbljivača o razlozima neuspješne privremene obustave isporuke električne energije te o ostalim mogućnostima izvršenja privremene obustave isporuke električne energije.

XII. MJERE ZAŠTITE KORISNIKA MREŽE

Članak 109.

Elektroenergetski subjekti koji pružaju usluge dužni su se korisniku mreže jasno predstavljati i pružati usluge na razvidan način koji ne dovodi u zabludu korisnika mreže.

Obveze operatora sustava

Članak 110.

(1) Operator sustava dužan je putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija objaviti:

– metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije odnosno metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije te važeće iznose tarifnih stavki,

– informacije o elementima računa,

– informacije korisniku mreže koje su mu potrebne za učinkovit pristup mreži i korištenje mreže,

– informacije o načinu podnošenja i rješavanja prigovora i žalbi te nadležnosti operatora sustava i Agencije u rješavanju prigovora i žalbi,

– zbirne informacije o podnesenim i riješenim prigovorima,

– informacije o načinu podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije,

– informacije o korisničkom centru,

– informacije o standardnim uslugama operatora sustava,

– pravila i cjenik nestandardnih usluga operatora sustava,

– informacije o prekidima napajanja te ograničenjima isporuke električne energije,

– informacije u svezi sa zaštitom okoliša i

– informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energijom.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je imati povjerenstvo za reklamacije radi rješavanja reklamacija u svezi s pristupom mreži i korištenjem distribucijske mreže, u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite potrošača te propisati način i pravila za učinkovito rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je imati korisničke centre za pružanje informacija, rješavanje upita, zahtjeva i prigovora korisnika mreže.

Obveze opskrbljivača

Članak 111.

Opskrbljivač je dužan putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija objaviti:

– uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom,

– za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo iznose cijena električne energije te tarifnih stavki za prijenos električne energije i tarifnih stavki za distribuciju električne energije,

– praktične informacije o pravima krajnjih kupaca električne energije,

– program mjera za pružanje pomoći krajnjem kupcu u ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza radi sprečavanja privremene obustave isporuke električne energije,

– informacije o elementima računa,

– informacije o promjeni cijene električne energije odnosno iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i tarifnih stavki za distribuciju električne energije,

– informacije o svakoj promjeni uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom,

– informacije o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora o opskrbi krajnjeg kupca ako ne prihvaća izmjenu uvjeta ugovora ili promjenu dijela cijene električne energije koja se slobodno ugovara,

– obavijesti o besplatnoj promjeni opskrbljivača te o mogućnosti i načinu promjene opskrbljivača,

– obavijesti o načinima plaćanja,

– informacije o načinu podnošenja i rješavanja prigovora,

– informacije u svezi sa zaštitom okoliša,

– informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energijom i

– popis ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

Obveze opskrbljivača u obvezi javne usluge

Članak 112.

Opskrbljivač krajnjih kupaca u okviru univerzalne usluge dužan je putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija, osim informacija iz članka 111. ovih Općih uvjeta, objaviti i:

– iznose tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge,

– informacije o korisničkim centrima i

– način podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije.

Članak 113.

(1) Zajamčeni opskrbljivač dužan je putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija, osim informacija iz članka 111. ovih Općih uvjeta, objaviti tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

(2) Zajamčeni opskrbljivač dužan je na svakom računu, uz podatke iz članka 71. ovih Općih uvjeta, navesti i iznose tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

(3) Zajamčeni opskrbljivač dužan je na prvoj stranici svakog računa istaknuti obavijest da krajnji kupac koristi zajamčenu opskrbu čije cijene su više od prosječnih tržišnih cijena, o datumu početka korištenja zajamčene opskrbe te o pravu krajnjeg kupca na slobodan izbor opskrbljivača.

Podnošenje prigovora

Članak 114.

(1) Krajnji kupac može podnijeti prigovor na račune iz članka 11. stavaka 10. i 11., članka 12. stavaka 10. i 11., članka 13. stavaka 8. i 9., članka 14. stavaka 7. i 8., članka 33. stavaka 10. i 11., članka 34. stavaka 7. i 8. te članaka 66. i 68. ovih Općih uvjeta u roku od 20 dana od dana izdavanja računa.

(2) U slučaju izdavanja jedinstvenog računa krajnji kupac prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi svom opskrbljivaču.

(3) U slučaju izdavanja odvojenih računa krajnji kupac podnosi svom opskrbljivaču prigovor na račun za opskrbu električnom energijom, a operatoru sustava podnosi prigovor na račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže.

(4) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti nesporni dio računa iz stavka 1. ovoga članka u roku dospijeća računa.

(5) Operator sustava odnosno opskrbljivač dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.

Nedozvoljene prodajne prakse

Članak 115.

Operatoru sustava nije dopušteno nuđenje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca bilo kojeg opskrbljivača.

Članak 116.

(1) Opskrbljivaču nije dopušten nepošten i/ili zavaravajući način prodaje.

(2) Opskrbljivač je odgovoran za:

– postupanje svojih zaposlenika i/ili prodajnih predstavnika koji nude opskrbu električnom energijom i sklapaju ugovore o opskrbi krajnjeg kupca, izvan ili unutar poslovnih prostorija,

– pružanje informacija krajnjem kupcu u postupku promjene opskrbljivača.

(3) Opskrbljivaču nije dopušteno sprečavanje ili ometanje postupka promjene opskrbljivača.

(4) U ponudama i/ili oglasima u kojima se nudi opskrba električnom energijom nije dopušteno navoditi cijene električne energije drugih opskrbljivača.

(5) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom, a prije sklapanja ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, opskrbljivač i/ili njegov predstavnik osobito je dužan ako je primjenjivo:

– predočiti krajnjem kupcu službenu iskaznicu, te na zahtjev krajnjeg kupca omogućiti provjeru identiteta,

– iznijeti osnovne informacije o opskrbljivaču i njegovoj djelatnosti,

– informirati krajnjeg kupca o cijeni električne energije i mogućnostima njezine promjene u ugovorenom razdoblju,

– pojasniti krajnjem kupcu dinamiku, uvjete i način plaćanja,

– informirati krajnjeg kupca o roku na koji se sklapa ponuđeni ugovor,

– informirati krajnjeg kupca o mogućnostima i posljedicama otkaza i raskida ugovora,

– upoznati krajnjeg kupca s uvjetima pod kojima opskrbljivač može zahtijevati privremenu obustavu isporuke električne energije od operatora sustava,

– postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama električne energije ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj krajnjih kupaca na tržištu električne energije,

– upoznati krajnjeg kupca s obvezom podmirenja iznosa dospjele novčane obveze za električnu energiju i dospjele novčane obveze za naknadu za korištenje mreže, u slučaju odvojenih računa, kao i u slučaju jedinstvenog računa i

– upoznati krajnjeg kupca s obvezom podmirenja ostalih naknada i davanja propisanih posebnim propisima.

(6) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i sklapanja ugovora o opskrbi krajnjeg kupca opskrbljivaču i/ili njegovom prodajnom predstavniku osobito nije dopušteno:

– lažno predstavljanje i neovlaštena uporaba tvrtke drugog energetskog subjekta,

– sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca koje nije utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima,

– dovođenje krajnjeg kupca u zabludu, s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora,

– lažno pozivanje na odobrenje nekog javnopravnog ili drugog tijela,

– davanje netočnih informacija o podrijetlu električne energije, na koje se odnosi ponuda odnosno ugovor,

– korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i ugovora i

– korištenje zavaravajućeg oglašavanja.

XIII. NADZOR

Članak 117.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Agencija.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima, dijelovima priključaka, mjernom opremom i dijelovima mreže, izgrađenim do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik građevine ili dijela građevine, sve do dana preuzimanja od strane operatora sustava.

(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka te dijelova mreže iz stavka 1. ovoga članka dužan ih je održavati o svom trošku, sve do dana njihova preuzimanja od strane operatora sustava.

Članak 119.

(1) Ako ni operator distribucijskog sustava ni krajnji kupac u svojoj dokumentaciji nemaju podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna snaga obračunskog mjernog mjesta određuje se na sljedeći način:

– za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s izravnim mjerenjem bez mjerenja snage, priključna snaga iznosi:

– 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),

– 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),

– za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s mjerenjem snage i za obračunska mjerna mjesta na srednjem naponu, prema najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi koja je izmjerena na obračunskom mjernom mjestu kupca od 1. siječnja 2010. godine,

– za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s izravnim mjerenjem i mjerenjem snage gdje ne postoji podatak o obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 1. siječnja 2010. godine, priključna snaga iznosi 80% snage koja se određuje množenjem vrijednosti nazivne struje vodiča priključka s nazivnim naponom mreže, uz primjenu faktora snage cos ϕ = 0,95, ali najviše 50 kW,

– za obračunska mjerna mjesta s poluizravnim mjerenjem na niskom naponu gdje ne postoji podatak o obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 1. siječnja 2010. godine, priključna snaga iznosi 80% snage dobivene na temelju podatka o nazivnoj vrijednosti strujnih mjernih transformatora, uz primjenu faktora snage cos ϕ = 0,95, ali najviše 100 kW,

– za obračunska mjerna mjesta s neizravnim mjerenjem na srednjem naponu gdje ne postoji podatak o obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 1. siječnja 2010., priključna snaga iznosi 80% instalirane snage energetskih transformatora u postrojenju krajnjeg kupca, uz primjenu faktora snage cos ϕ = 0,95.

(2) Utvrđena priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. podstavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka uključujući i mjernu opremu.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Članak 120.

(1) Operator sustava dužan je:

– do 1. ožujka 2021. godine uskladiti pravila o priključenju na prijenosnu mrežu i pravila o priključenju na distribucijski mrežu s odredbama ovih Općih uvjeta,

– do 1. kolovoza 2021. godine uskladiti pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja s odredbama ovih Općih uvjeta,

– do 1. ožujka 2021. godine definirati uvjete za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta te ih javno objaviti na svojoj internetskoj stranici,

– do 1. kolovoza 2021. godine uskladiti svoje računalne aplikacije s odredbama ovih Općih uvjeta,

– do 1. kolovoza 2021. godine omogućiti korisnicima mreže pružanje usluga elektroničkim putem, kao i korištenje elektroničkog potpisa.

(2) Operator sustava i opskrbljivač dužni su do 1. ožujka 2021. godine uskladiti s odredbama ovih Općih uvjeta i objaviti na svojoj internetskoj stranici obrasce svih ugovora i zahtjeve propisane ovim Općim uvjetima.

(3) Opskrbljivač je dužan do 1. ožujka 2021. godine uskladiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom s odredbama ovih Općih uvjeta.

(4) Opskrbljivač je dužan do 1. kolovoza 2021. godine omogućiti korisnicima mreže pružanje usluga elektroničkim putem, kao i korištenje elektroničkog potpisa.

(5) Korisnik mjernih podataka dužan je do 1. kolovoza 2021. godine uskladiti svoje računalne aplikacije s uvjetima operatora sustava za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka.

Članak 121.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta dovršit će se prema odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 85/15 i 49/20).

Članak 122.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 85/15), osim odredbi:

– članka 4. koji prestaje važiti stupanjem na snagu članaka 6. i 7. ovih Općih uvjeta,

– članaka 6., 13., 30., 31. koji prestaju važiti stupanjem na snagu članaka 11. do 14. i 33. do 35. ovih Općih uvjeta,

– članaka 16 i 17. koji prestaju važiti stupanjem na snagu članaka 19. i 20. ovih Općih uvjeta,

– članaka 59. i 60. koji prestaju važiti stupanjem na snagu članaka 57. i 58. ovih Općih uvjeta,

– članaka 66. i 67. koji prestaju važiti stupanjem na snagu članaka 64. i 65. ovih Općih uvjeta,

– članka 70. stavka 2. koji prestaje važiti stupanjem na snagu članaka članka 69. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

– članaka 83. do 94. koji prestaju važiti stupanjem na snagu članaka 81. do 93. ovih Općih uvjeta.

Članak 123.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2020. godine, osim odredbi:

– članaka 6. i 7. ovih Općih uvjeta koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu pravila o priključenju na prijenosnu mrežu i pravila o priključenju na distribucijsku mrežu usklađenih s ovim Općim uvjetima,

– članaka 11. do 14., 33. do 35., 19., 20., 71., 81. do 93. te članka 69. stavka 2. ovih Općih uvjeta koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2021. godine,

– članaka 64. i 65. ovih Općih uvjeta koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja usklađenih s ovim Općim uvjetima te

– članaka 57. i 58. ovih Općih uvjeta koji stupaju na snagu 1. ožujka 2022. godine.

Klasa: 310-03/19-22/1

Urbroj: 371-03-20-28

Zagreb, 18. rujna 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.