Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica

NN 106/2020 (30.9.2020.), Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1978

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

ODLUKU

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS« MEDVEDNICA

I.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Stručni izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Koordinator izrade Plana je Zavod za prostorni razvoj.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

II.

Izrada i donošenje Plana provodi se sukladno članku 198. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), a donosi ga Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 109. stavka 2. Zakona.

Postupak izrade i donošenja Plana provodi se sukladno Zakonu, Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 115/15), ovoj Odluci i Prostornom planu Parka prirode Medvednica (»Narodne novine«, broj 89/14) i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja ovog Plana.

Razlozi donošenja Plana

III.

Područje »Skijaškog kompleksa« unutar Parka prirode Medvednica je područje koje je u relativno kratkom vremenskom razdoblju, zbog održavanja skijaškog natjecanja »Snježna kraljica«, postalo prepoznatljivo za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Nakon donošenja Prostornog plana Parka prirode Medvednica, donesen je i Urbanistički plan uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica (»Narodne novine«, broj 103/17, u daljnjem tekstu: UPU) za koji je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema navedenom UPU-u planirana je trasa za ljetno sanjkanje na skijaškim stazama Crvenog, Zelenog, Plavog i Bijelog spusta duljine cca 1824 m, kao jednocjevna montažno-demontažna konstrukcija koja bi se izmjenom ljetne i zimske sezone montirala ili demontirala. Kako to rješenje, planirano u važećem UPU-u nije saživjelo i ocijenjeno je tehnički nefunkcionalno i kao opterećenje za prostor (montaža-demontaža dva puta godišnje, veliki skladišni prostori…) u ovom postupku potrebno je ispitati mogućnosti planiranja staze za sanjkanje – bob staza prihvatljivog i opravdanog tehničkog rješenja na prostoru gdje je moguće smjestiti i realizirati taj zahvat bez dodatnih utjecaja na okoliš. Ispitanom trasom obogatila bi se sportsko rekreacijska namjena Parka Medvednice i posjetiteljima bi bilo omogućeno tijekom cijele godine da mogu istu koristiti.

Slijedom navedenoga kao razlozi za izmjenu i dopunu važećeg UPU-a, odnosno razlozi za izradu i donošenje Plana su:

– ispitivanje mogućnosti planiranja nove trase staze za sanjkanje »Sljemenski bob« s novim tehničkim i izvedbenim rješenjima.

Uz navedeno moguće su manje izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela važećeg UPU-a isključivo u dijelu koji je vezan uz gore navedene razloge izrade Plana, uz uvjet i na način da se prostorno planskim rješenjem neće negativno utjecati na bioraznolikost područja Parka prirode Medvednica, kao ni na bioraznolikost uže okolice buduće nove staze za ljetno sanjkanje, da neće negativno utjecati niti na ostale sastavnice okoliša niti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno propisivati dodatne mjere za ublažavanje značajnih negativnih utjecaja uz one koju su već propisane temeljem provedenog postupka strateške procjene i glavne ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu važećim UPU-om.

Obuhvat Plana

IV.

Prostorni obuhvat Plana istovjetan je obuhvatu važećeg ­UPU-a, a obuhvat sadržaja izmjena i dopuna važećeg UPU-a vezan je za ispitivanje mogućnosti planiranja nove trase staze za sanjkanje »Sljemenski bob« s novim tehničkim rješenjima izvedbe.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

V.

Prostor obuhvata Plana nalazi se unutar zaštićenog Parka prirode Medvednica i obuhvaća područje dijela vršnog područja Parka sa skijalištem, područja Sljeme II. i Sljeme IV., ukupne površine obuhvata cca 104,3 ha. Područje obuhvaća: livadne površine koje se pružaju od vrha Sljemena na sjevernu (Crveni, Zeleni, Plavi, Bijeli spust te livada Krumpirište) te na istočnu stranu (Bijeli spust i Činovnička livada), gornja i donja stanica skijaške žičare, kompleks građevina za zasnježivanje staza i prateće sadržaje.

Ciljevi i programska polazišta Plana

VI.

Opći ciljevi s kojima prostorno plansko rješenje ovog Plana mora biti usklađeno određeni su prostornim planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica, i to su:

1. očuvanje prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže Natura 2000

2. unapređivanje primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije

3. vođenje računa o osjetljivosti i dozvoljivom opterećenju prostora, krajnjim kapacitetima funkcija i okupljanja ljudi te ograničavanje stambene i druge izgradnje

4. poboljšavanje dostupnosti pješačkim putovima i javnim prijevozom

5. povećavanje kvalitete usluga koje prate izletništvo, planinarstvo i edukaciju kao primarne funkcije u sferi posjećivanja i

6. sustavno praćenje pojava i procesa i provođenja istraživanja te na temelju toga unapređivanje spoznaja i informacija o vrijednostima prostora te unapređivanje sustava prezentacije i posjećivanja.

Cilj izrade ovog Plana je unapređenje izletničko-rekreativne funkcije kao primarne funkcije Parka prirode Medvednica, odnosno omogućavanje unapređenja i razvoja rekreativnih i sportskih sadržaja kroz cijelu godinu planiranjem stalne staze za »Skijaški bob«, bez negativnih, odnosno minimalnih utjecaja na staništa, bioraznolikost područja Parka prirode Medvednica, bioraznolikost uže okolice buduće trase stalne staze za ljetno sanjkanje, kao i na ostale sastavnice okoliša te na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Osnovna programska polazišta određena planom višeg reda Prostornim planom Parka prirode Medvednica s kojim prostorno planska rješenja Plana moraju biti usklađena.

Smjernice i zadaci

– sagledati korištenje i zaštitu prostora kroz međuutjecaj s okolnim sadržajima

– osigurati nesmetano funkcioniranje različitih grupa korisnika prostora

– osigurati uklapanje i povezanost s mrežom planinarskih putova i rekreativnih površina

– kroz cijelo vršno područje od Grafičara do Puntijarke moguće je uređenje postojeće glavne uzdužne pješačke komunikacije kao šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću koristeći pri tome po nagibu i trasi pogodne dijelove postojećih putova

– prenamjena, preispitivanje i preraspodjela postojećih sadržaja ovisno o lokaciji i vrijednostima prostora

– osigurati ravnomjerno opterećenje u korištenju prostora

– prilikom planiranja svih zahvata u prostoru potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

VII.

Javnopravna tijela navedena u točki XI. ove Odluke, sukladno članku 90. Zakona, dostavljaju zahtjeve za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu iz članka 37. Zakona na poziv nositelja izrade Plana, na temelju i u skladu sa sektorskim strategijama, planovima, programima, projektima i studijama u dijelu koji se odnosi na predmetno područje i na razloge, ciljeve i polazišta donošenja Plana.

Sektorske strategije, planovi, programi, studije, projekti i drugi dokumenti (u daljnjem tekstu: dokumenti) propisani prema posebnim zakonima su:

– Strateška studija utjecaja Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica, 2017.

– Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb, 2018.

– dokumenti Grada Zagreba

– dokumenti Zagrebačke županije

– dokumenti Krapinsko-zagorske županije

– dokumenti Općine Bistra

– dokumenti Općine Stubičke toplice

– dokumenti javnopravnih tijela i drugih pravnih osoba navedenih u točki IX. ove Odluke.

Za područje Parka izrađeni su sljedeći dokumenti, studije i radovi:

– Park prirode Medvednica – studija zaštite prirode (Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1979.),

– Vršna zona Medvednice – stanje, problemi i smjernice za zaštitu i uređenje (Kamenarović M., Rukavina M., Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 1979.),

– Geološka građa Medvednice (Crnković B., Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Institut za geologiju i mineralne sirovine, Zagreb, 1985.),

– Studija utjecaja na okoliš uslijed rekonstrukcije skijališta na Medvednici (APO – Agencija za posebni otpad – Zagreb, 1998.),

– Integralni sustav sportske infrastrukture Grada Zagreba (Ivaniš K., dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 1999.),

– Turistička atrakcijska osnova (dr. sc. Kušen Eduard, Institut za turizam, Zagreb, 2002.),

– Studija aktivnih i mogućih klizišta i odrona, pojačane erozije te pretežito nestabilnih područja u Parku prirode Medvednica (Željko Miklin, dipl. ing. geol., Institut za geološka istraživanja – Zavod za hidrologiju i inženjersku geologiju, Zagreb, 2003.),

– Konzervatorska podloga za Prostorni plan područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, Zagreb, 2008.),

– Vrednovanja turističkih resursa Parka prirode Medvednica – turistička sektorska studija (dr. sc. Eduard Kušen, Zagreb, srpanj 2003.),

– Plan upravljanja Parkom prirode Medvednica, Javna ustanova Medvednica,

– Park prirode Medvednica, stručna podloga zaštite prirode za prostorni plan posebnih obilježja (Državni zavod za zaštitu prirode, srpanj 2012.).

– Analiza prijedloga izmjena i dopuna u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica sa stručnim mišljenjem o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, od strane ovlaštenika: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., TD 50/19, svibanj 2019.

Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

VIII.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana – Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade i koordinatorom Plana, u skladu sa zahtjevima sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

IX.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji sudjeluju u izradi Plana i sukladno članku 90. Zakona dostavljaju zahtjeve za izradu Plana na poziv nositelja izrade, te drugih sudionika korisnika prostora koji sudjeluju u njegovoj izradi, kako slijedi:

– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,

– Uprava za zaštitu prirode,

– Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,

– Ministarstvo financija

– Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Ministarstvo obrane

– Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

– Ministarstvo turizma i sporta

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Ministarstvo poljoprivrede

– Ministarstvo unutarnjih poslova

– Ministarstvo zdravstva

– Ministarstvo pravosuđa i uprave

– Ministarstvo hrvatskih branitelja

– Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

– Ministarstvo kulture i medija

– Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,

– Javna ustanova Park prirode Medvednica,

– Hrvatske šume d.o.o.,

– Hrvatske vode,

– Hrvatska elektroprivreda – ODS Elektra Zagreb, ODS Elektra Zabok,

– Hrvatski Telekom d.d. – Zagreb, TKC Krapina, Zabok,

– Grad Zagreb

– Zagrebačka županija

– Krapinsko-zagorska županija,

– Općina Stubičke Toplice,

– Općina Bistra,

– Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagreb,

– Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb,

– Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb,

– Vodoopskrba i odvodnja – Sektor vodoopskrbe, Sektor odvodnje,

– Zagrebački Holding – Služba za upravljanje projektima,

– HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

– Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb,

– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,

– Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije,

– Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,

– Zagrebački sportski savez,

– Hrvatski skijaški savez,

– Zagrebački skijaški savez.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, zahtjeve mogu dostaviti i druga javnopravna tijela, odnosno drugi sudionici korisnici prostora, ako za to postoji zakonski temelj.

Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora iz stavka 1. ove točke prilikom izrade i dostave zahtjeva moraju se pridržavati sljedećih pravila:

– rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od zaprimanja poziva nositelja izrade Plana

– u zahtjevima je potrebno navesti naziv i odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi

– javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora nemaju pravo na naknadu za dostavljene zahtjeve

– zahtjeve svojih ustrojstvenih jedinica javnopravno tijelo, odnosno drugi sudionik korisnik prostora dostavlja objedinjeno

– zahtjevima se ne mogu postavljati uvjeti kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta određena ovom Odlukom

– prilikom utvrđivanja zahtjeva mora se voditi računa i o relevantnim propisima Europske unije, kao i drugim međunarodnim dokumentima i projektima iz kojih proizlaze obveze i preporuke koje su obvezujuće ili usmjeravajuće.

Planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

X.

Rok za donošenje Plana vezan je uz faze izrade i donošenja Plana. Postupak izrade i donošenja Plana provest će se u tri faze:

FAZA I

– izrada Nacrta prijedloga Plana – 30 dana od dostave zahtjeva iz točke IX. ove Odluke izrađivaču Plana

FAZA II

– javna rasprava o Prijedlogu Plana – 30 dana

– izrada izvješća o javnoj raspravi na Prijedlog Plana – 15 dana

FAZA III

– priprema Nacrta konačnog prijedloga Plana – 15 dana od prihvaćanja izvješća s javne rasprave

– priprema Konačnog prijedloga Plana – 15 dana od provedenog postupka prema poslovniku Vlade Republike Hrvatske

– postupak donošenja Plana od strane Vlade Republike Hrvatske.

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz stavka 1. ove točke produlji, to se produljenje, uz posebno obrazloženje, ne smatra protivnim ovoj Odluci.

Izvori financiranja izrade Plana

XI.

Na temelju članka 26. Zakona, pisma namjere Grada Zagreba, Klasa: 350-07/18-002/839, Urbroj: 251-02-01/011-18-1, od 22. 11. 2018. i Ugovora o financiranju izrade i donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica, Klasa: 350-01/18-01/706, Urbroj: 531-06-1-1-20-9 od 14. 5. 2020. godine sklopljenog između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Grada Zagreba, sredstva za izradu i donošenje ovog Plana osigurat će Grad Zagreb.

Druga pitanja značajna za izradu Nacrta Plana

XII.

Grad Zagreb, uz inicijativu za pokretanje ovog postupka dostavio je Elaborat: Analiza prijedloga izmjena i dopuna u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica sa stručnim mišljenjem o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, od strane ovlaštenika: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., TD 50/19, svibanj 2019. kao prijedlog mogućeg planiranja staze za »Sljemenski bob«, kojim je na temelju izrađene analize utjecaja planiranih izmjena i dopuna važećeg UPU-a, utvrđeno da se zbog male površine koju će obuhvatiti nova stalna staza za ljetno sanjkanje i malog postotka gubitka staništa, jednokratnog izvođenja radova i manjeg uznemiravanja životinja, kraće duljine staze od sada planirane UPU-om, nepotrebnosti skladišnog prostora za montažno-demontažnu konstrukciju i drugih razloga neće negativno utjecati na bioraznolikost područja Parka prirode Medvednica, kao ni na bioraznolikost uže okolice buduće nove staze za ljetno sanjkanje, da se neće negativno utjecati niti na ostale sastavnice okoliša niti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno propisivati dodatne mjere za ublažavanje značajnih negativnih utjecaja uz one koju su već propisane temeljem provedenog postupka strateške procjene i glavne ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu važećim UPU-om, tj. da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš i glavne ocjene o prihvatljivosti plana za ekološku mrežu.

Temeljem očitovanja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: 612-07/19-57/63, urbroj: 517-05-2-3-19-6, od 11. listopada 2019., temeljem članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode i članka 64. Zakona o zaštiti okoliša proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu i pribavljeno je mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode, klasa: 351-03/20-01/930, urbroj: 517-03-1-1-20-4. od 31. kolovoza 2020. u kojem je navedeno da za predmetni postupak izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja Plana na okoliš kao ni postupak prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, te su navedeni uvjeti zaštite prirode koji se trebaju uvažiti i primijeniti u postupku izrade Plana.

Objava i stupanje na snagu Odluke

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-02/19-03/4
Urbroj: 531-06-1-1-20-12
Zagreb, 9. rujna 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.