Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

NN 106/2020 (30.9.2020.), Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2001

Na temelju članka 525. stavka 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. rujna 2020. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOD IZNIMKE OD OBVEZE UPISA NEMATERIJALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOD SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA ILI DRUGOG REGISTRA PROPISANOG POSEBNIM ZAKONOM

Uvodne odredbe, pojmovi i opseg primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. struktura i sadržaj izvještaja iz članka 525. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala,

2. način i rokovi dostave tog izvještaja.

(2) Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18 i 17/20),

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

3. Izvještaj je izvještaj koji je u skladu s odredbama stavka 5. članka 525. Zakona izdavatelj prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona dužan na godišnjoj razini dostaviti Hanfi, a koji sadrži podatke o:

a) broju i vrsti prenosivih vrijednosnih papira koje su izdali,

b) ukupnoj vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira koje su izdali (skupno i po pojedinom izdanju) i

c) klijentima kojima su takve papire izdali.

4. Subjekt je subjekt iz stavka 4. članka 525. Zakona koji je izdavatelj prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona.

5. Prenosivi vrijednosni papir je prenosivi vrijednosni papir iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona.

(3) Ostali pojmovi imaju značenje kao u Zakonu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na subjekte koji su izdavatelji prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona, a u skladu s odredbama članka 525. Zakona.

Sadržaj i oblik izvještaja

Članak 2.

(1) Izvještaj najmanje sadrži sve informacije utvrđene u Prilogu ovoga Pravilnika, strukturirane na način kako je navedeno u Prilogu, a sastoji se od:

a) Obrasca OPS – Opći podaci o subjektu,

b) Obrasca OPVP – Opći podaci o svim izdanim prenosivom vrijednim papirima u poslovnoj godini, i

c) Obrasca PPVP – Podaci o pojedinom izdanju prenosivih vrijednosnih papira,

d) Izjave o odgovornosti.

(2) Izvještaj se ispunjava samo s obzirom na izdavanje prenosivih vrijednosnih papira.

(3) Obrazac PPVP se ispunjava za svako pojedino izdanje prenosivih vrijednosnih papira ijekom poslovne godine, te izvještaj sadrži toliko ispunjenih obrazaca PPVP koliko je bilo izdanja prenosivih vrijednosnih papira u poslovnoj godini za koju se podnosi izvještaj.

(4) Izvještaj mora biti točan, objektivan i jasan.

(5) Odgovornost za informacije navedene u izvještaju snose subjekti koji su izdavatelji prenosivih vrijednosnih papira i osobe koje su ovlaštene po zakonu zastupati te subjekte.

(6) Ako neka točka u Prilogu nije primjenjiva na pojedine prenosive vrijednosne papire koji su predmet izvještaja, potrebno je staviti naznaku ‘nije primjenjivo’, te kratko obrazloženje.

(7) Informacije se mogu uključiti u izvještaj upućivanjem na poveznice na internetskim stranicama na kojima su prethodno ili istodobno takve informacije objavljene elektroničkim putem na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Rokovi i način dostave

Članak 3.

(1) Subjekt izvještaj sastavlja i dostavlja Hanfi za poslovnu godinu uzimajući u obzir sva izdanja prenosivih vrijednosnih papira tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovog Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

(3) Subjekti su dužni dostaviti Hanfi izvještaj u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

Članak 4.

(1) Subjekt dostavlja izvještaj Hanfi u elektroničkom obliku na način koji je propisan tehničkom uputom Hanfe.

(2) Hanfa može, u skladu sa odredbama članka 525. Zakona, tražiti dostavu dodatnih podataka radi procjene ispravnosti dostavljenog izvještaja, u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02
Urbroj: 326-01-70-72-20-8
Zagreb, 24. rujna 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA SUBJEKTE KOJI SU IZDAVATELJI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ ČLANKA 3. TOČKE 96. PODTOČKE C) ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Obrazac: OPS – Opći podaci o subjektu
Naziv subjekta
LEI
MBS ili OIB
Izvještajno razdoblje
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Telefon
E-adresa
Web-stranica
Poslovna banka subjekta
Obrazac: OPVP – Opći podaci o svim izdanim prenosivom vrijednim papirima u poslovnoj godini


1. Ukupan broj izdanja prenosivih vrijednosnih papira
2. Popis svih vrsta prenosivih vrijednosnih papira koji su izdani
3. Ukupan nominalni iznos svih izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
4. Ukupan najviši traženi iznos za sva izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
5. Ukupan upisani iznos za sva izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
6. Ukupan uplaćeni iznos za sva izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
7. Ukupan broj ulagatelja kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri
8. Ukupan broj malih ulagatelja kako su definirani odredbama članka 100. Zakona, kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri
9. Udio u svim izdanjima prenosivih vrijednosnih papira koji su upisali mali ulagatelji, kako su definirani odredbama članka 100. Zakona
10. Ukupan broj profesionalnih ulagatelja kako su definirani odredbama članka 101. Zakona, kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri
11. Udio u svim izdanjima prenosivih vrijednosnih papira koji su upisali profesionalni ulagatelji, kako su definirani odredbama članka 100. Zakona
12. Iznos medijana pojedinačnog ulaganja ulagatelja u sva izdanja prenosivih vrijednosnih papira
13. Informacija o ukupnom broju ulagatelja, raspoređeno po državama u kojima im je sjedi š te odnosno prebivali š te ili trajno boravi š te, a kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri

Obrazac: PPVP – Podaci o pojedinom izdanju prenosivih vrijednosnih papira
1. Vrsta prenosivog vrijednosnog papira
2. ISIN prenosivog vrijednosnog papira
3. Datum izdanja i dospijeće prenosivog vrijednosnog papira
4. Informacije o vrijednosnim papirima; ukupan iznos, vrsta, rod i nominalna vrijednost vrijednosnih papira (Iznos u HRK) koji su se nudili
5. Opis ključnih prava povezanih s vrijednosnim papirom
6. Poveznica na internetske stranice na kojima su dokumenti informacije objavljene elektroničkim putem, ako su dostupne na hrvatskom ili engleskom jeziku
7. Ukupan nominalni iznos izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
8. Ukupan najviši traženi iznos u ponudi izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
9. Ukupan upisani iznos izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
10. Ukupan uplaćeni iznos za sva izdanja prenosivih vrijednosnih papira (Iznos u HRK)
11. Ukupan broj ulagatelja kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri
12. Ukupan broj malih ulagatelja kako su definirani odredbama članka 100. Zakona, kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri
13. Udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira koji su upisali mali ulagatelji, kako su definirani sa odredbama članka 100. Zakona
14. Ukupan broj profesionalnih ulagatelja, kako su definirani odredbama članka 101. Zakona, kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri
15. Udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira koji su upisali profesionalni ulagatelji, kako su definirani odredbama članka 101. Zakona
16. Iznos medijana pojedinačnog ulaganja ulagatelja u izdanje prenosivih vrijednosnih papira
17. Informacija o ukupnom broju ulagatelja, raspoređeno po državama u kojima im je sjedište odnosno prebivalište ili trajno boravište, kojima su izdani prenosivi vrijednosni papiri


Izjava o odgovornosti

»Ovlašten(a) sam za podnošenje ovog izvještaja od strane subjekta koji je izdavatelj prenosivih vrijednosnih papira. Dostavom ovog izvještaja izjavljujem da su podaci navedeni u ovom izvještaju točni i potpuni po mojim najboljim saznanjima, te da sam poduzeo(la) sve razumne korake da bi se osigurala potpunost i točnost navedenih podataka.«
Potvrđujem da sam pročitao i razumio ovu izjavu o odgovornosti

1. Datum (gggg-mm-dd)
2. Mjesto
3. Ime i prezime potpisnika
4. Funkcija potpisnika
5. E-mail potpisnika
6. Broj telefona potpisnika

__________________
Potpis ovlaštene osobe

__________________
Mjesto i datum