Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

NN 106/2020 (30.9.2020.), Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2002

Na temelju članka 428. točki 3. i 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18 i 63/20) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. rujna 2020. donijela je

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE OSIGURANJA I/ILI DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće:

− oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,

− oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo izvještava Hanfu,

− način i rokovi izvještavanja Hanfe.

II. OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno je sastavljati financijski izvještaj koje čine:

− Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) i

− Račun dobiti i gubitka.

(2) Oblik i sadržaj financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascima u Prilogu I. »Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju«, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su sastavljati financijski izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja (polugodišnji financijski izvještaj) i 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj).

Članak 3.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo dužno je sastavljati statistički izvještaj.

(2) Oblik i sadržaj statističkog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascu u Prilogu II. »Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije/naknade«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su sastavljati statistički izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja (polugodišnji statistički izvještaj) i 31. prosinca (godišnji statistički izvještaj).

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti polugodišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti godišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Polugodišnji financijski izvještaj i godišnji financijski izvještaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Hanfi u elektroničkom obliku potpisano naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva. Elektronički oblik financijskog izvještaja te način dostave istoga Hanfa propisuje odgovarajućim tehničkim uputama koje se nalaze na internetskoj stranici Hanfe.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika koje nisu Hanfi dostavile polugodišnji financijski izvještaj i godišnji financijski izvještaj u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva, dužne suiste izvještaje dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku bez naprednog elektroničkog potpisa u skladu s tehničkom uputom koja se nalazi na internetskoj stranici Hanfe u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Smatra se da su osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dostavile izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za primanje izvještaja.

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti polugodišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja..

(2) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti godišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Polugodišnji statistički izvještaj i godišnji statistički izvještaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Hanfi u elektroničkom obliku potpisano naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe. Elektronički oblik statističkog izvještaja te način dostave istoga Hanfa propisuje odgovarajućim tehničkim uputama koje se nalaze na internetskoj stranici Hanfe.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika koje nisu Hanfi dostavile polugodišnji statistički izvještaj i godišnji statistički izvještaj u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva, dužne su iste izvještaje dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku bez naprednog elektroničkog potpisa u skladu s tehničkom uputom koja se nalazi na internetskoj stranici Hanfe u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Smatra se da su osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dostavile izvještajiz članka 3. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za primanje izvještaja.

IV. POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA IZVANREDNE SITUACIJE

Članak 6.

U slučaju izvanredne ili druge situacije koja utječe na izvršenje obveza u pogledu načina i/ili rokova dostave izvještaja iz ovog Pravilnika, osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja postupit će u skladu sa smjernicom ili preporukom EIOPA-e koja je primjenjiva na navedenu situaciju, objavljenom u skladu s člankom 2.a Zakona o osiguranju, a ako takve smjernice ili preporuke nema, društva će postupiti u skladu s uputom Hanfe, donesenom u skladu s člankom 204. stavkom 10. Zakona o osiguranju, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe ili će biti dostavljena osobama iz članka 1. ovog Pravilnika na drugi primjeren način.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju (»Narodne novine«, broj 37/16 i 28/19).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-9
Zagreb, 24. rujna 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ODNOSNO DRUŠTAVA ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I/ILI REOSIGURANJU

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

2. Račun dobiti i gubitka

PRILOG II.

1. Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije/naknade

Obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju i reosiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo, sporedni posrednik u osiguranju odnosno druga pravna osoba koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju
Adresa:
Broj telefona, mobitela:
E-mail adresa:
OIB:
Broj ovlaštenih zastupnika/brokera u radnom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja
Broj ovlaštenih zastupnika/brokera u drugom ugovornom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE/NAKNADE

za razdoblje od 1. 1. do _____ 20__. godine

u kunama ****

Naziv društva/
klijenta**
OIB* društva/klijenta**Provizija osiguranja odnosno reosiguranjaNaknada s osnova poslova nuđenja udjela investicijskih fondovaNaknada s osnova poslova ponude mirovinskih programaNaknada s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta ***Naknada s osnova ostalih
poslova ***
ŽIVOTNA OSIGURANJANEŽIVOTNA OSIGURANJASVEUKUPNO
12345=(3+4)6789
UKUPNO:
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

* Ukoliko nije primjenjivo, upisuje se porezni broj

** Klijent je osoba kojoj je pružena usluga

*** Podatke u stupcima 8 i 9 popunjavaju samo društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju

**** U stupcima 3 do 9 iskazuju se iznosi u kunama; za preračunavanje iznosa u ostalim stranim valutama koristi se srednji tečaj HNB-a na zadnji dan izvještajnog razdoblja

POJAŠNJENJE UPISA POLJA:

Polje razdoblje od_do – upisati izvještajno razdoblje temeljem kojeg je obračunata provizija 1. 1. – 30. 6. i 1. 1. – 31. 12. 20__. godine

Stupac 1 – upisati naziv društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta

Stupac 2 – upisati OIB društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta

Stupac 3 – upisati ukupan iznos fakturirane provizije za životna osiguranja

Stupac 4 – upisati ukupan iznos fakturirane provizije za neživotna osiguranja

Stupac 5 – upisati sveukupan iznos fakturirane provizije za osiguranja

Stupac 6 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova nuđenja udjela u investicijskim fondovima

Stupac 7 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova ponude mirovinskih programa

Stupac 8 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta

Stupac 9 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova ostalih poslova

Mjesto i datum: ________________________________________________
Odgovorna osoba (čitko ime i prezime)

_______________________________
potpis