Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

NN 106/2020 (30.9.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2003

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), a sukladno članku 7. stavku 13. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. rujna 2020. donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Izvještaju o prolaznom i privremenom računu OMF-5: Mjesečni promet i saldo prolaznog računa, mijenja se prva tablica tako da glasi:

DATUM(0+1+2+3+4+5+6)0123456
UPLATEUplate kamataUplate iz OMFUplate s privremenog računaUplate doprinosa

Ostale uplate


Prolazne stavke (uplate iz državnog proračuna)Uplata više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje

U Izvještaju o prolaznom i privremenom računu OMF-5: Mjesečni promet i saldo prolaznog računa, mijenja se druga tablica tako da glasi:

DATUM(7+7a+8+9+10+11)77a891011
ISPLATEIsplate u korist OMF i OMDIsplata u korist OMF radi isplate naknade za upravljanjeIsplate na privremeni računIsplate tražiteljima povrata (nadležnost Porezne uprave)Isplate radi zatvaranja računa (svi razlozi)Prolazne stavke (isplate u državni proračun)SALDO

U Napomeni, nakon pojašnjenja kol. 5., dodaje se:

»kol. 6. – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova«.

U Napomeni, nakon pojašnjenja kol. 7., dodaje se:

»kol. 7.a. – ukupan iznos isplaćenih sredstava u korist OMF-ova radi isplate više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova«.

Članak 2.

U Izvještaju o proslijeđenim sredstvima OMF-ima i OMD-ima OMF-10: Dnevna rekapitulacija rasporeda sredstava, mijenja se tablica tako da glasi:

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJA SU UŠLA U OBRADU
1. Saldo prolaznog računa od prethodnog dana
1.1. Razlika podatka na rb. 1. u odnosu na podatak s r.b. 41. od dana (t-1)
2. Uplaćena sredstva na prolazni račun na dan obrade
UKUPNO O. =(1+2)
I. UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA RASPORED
3. Sredstva uplaćenih doprinosa
3.a. Više uplaćena naknada za upravljanje
4. Sredstva prenesena s privremenog računa
5. Kamate ostvarene na privremenom računu i kamate FINA-e
6. Uplate OMF po promjeni fonda
7. Uplate OMF po zahtjevima za ispravak
7a. Dio uplata za preknjiženje
8. Uplate OMF po zatvaranju osobnih računa
9. Uplate iz državnog proračuna – nadoknada izvršenih povrata/ispravaka/preknjiženja (PU)
UKUPNO ZA RASPORED I. =(3+3.a+4+5+6+7-7a+8+9)
II. REZULTAT RASPOREDA
II.1 u korist OMF
10. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B
11. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B
12. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B
13. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
14. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A
15. AZ obvezni mirovinski fond kategorije A
16. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A
17. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
18. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C
19. AZ obvezni mirovinski fond kategorije C
20. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C
21. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C
UKUPNO U KORIST OMF II. 1 =(10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
II.2 u korist OMD
22. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije A
23. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije B
24. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije C
25. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A
26. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B
27. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C
28. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije A
29. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije B
30. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije C
31. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A
32. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B
33. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C
UKUPNO U KORIST OMD II.2 =(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)
II.3 u korist privremenog računa
34. Osiguranici bez OMF
35. Neprepoznate uplate (nakon 8 radnih dana)
UKUPNO U KORIST PRIVREMENOG RAČUNA II.3 =(34+35)
II.4 u korist državnog proračuna
36. Prijenos sredstava za izvršenje povrata/ispravaka/preknjiženja (REGOS)
37. HZMO
UKUPNO U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA II.4 =(36+37)
II.5 ostalo
38. U korist tražitelja povrata (PU)
39. U korist mirovinskog osiguravajućeg društva
40. U korist nasljednika
UKUPNO OSTALO II.5 =(38+39+40)
SVEUKUPNO II. =(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)
41. Preostala sredstva nakon rasporeda (r.b.41 =.b.0 – r.b.1)
42. Datum najstarije uplate na prolaznom računu


U Napomeni, nakon pojašnjenja retka 3., dodaje se:

»redak 3.a – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova . Iznos sredstava za preraspodjelu po kategorijama treba pribrojiti ostalim prijenosima u OMF (II.1 u korist OMF).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-5

Zagreb, 24. rujna 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.