Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1857

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/2020) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 2/20) u članku 4. stavku 1., u alineji 3. se točka zamjenjuje zarezom te se dodaje alineja 4. koja glasi:

» – izvještaj o valutnoj izloženosti fonda.«

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Mirovinsko društvo dužno je za fond kojima upravlja, sastaviti izvještaj iz stavka 1. alineje 4. za svaki radni dan, na obrascu čiji su struktura i sadržaj propisani u Prilogu 7. ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Rok za dostavu izvještaja o valutnoj izloženosti fonda iz članka 4. stavka 1. alineje 4. ovoga Pravilnika je do 10:00 sati drugoga radnog dana od dana za koji se izvještava.«

Članak 4.

U članku 8. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojima upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4., članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i članka 7. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe, osim izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 4. koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom.«

Članak 5.

Dodaje se Prilog 7. koji glasi:

»IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
HRK
EUR
EUR
valutna
klauzula
USD
USD
valutna
klauzula
Ostale valute
Ostale
valute
valutna
klauzula


Duga izvan­bilančna pozicijaKratka izvan­bilančna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12)=(7)-(8)(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)(14)(15)=(13)/(14)
       
       
       
       
       
       
       


«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«. Prvi izvještaj iz članka 4. stavak 1. alineje 4. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo je dužno dostaviti Hanfi za izvještajni dan 16. 11. 2020.

Klasa: 011-02/20-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-4
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.