Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1858

Na temelju odredbi članka 146. stavka 2., članka 191. stavka 3., članka 192. i članka 193. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, POLUGODIŠNJIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 104/17) u članku 4. stavku 1., u alineji 4. se točka zamjenjuje zarezom te se dodaje alineja 5. koja glasi:

» – izvještaj o valutnoj izloženosti fonda.«

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Mirovinsko društvo dužno je za fond kojima upravlja, a čiji je NAV za dan za koji se ispunjava izvještaj jednak ili prelazi 50 milijuna kuna, sastaviti izvještaj iz stavka 1. alineje 5. za svaki radni dan, na obrascu čiji su struktura i sadržaj propisani u Prilogu 6. ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Rok za dostavu izvještaja o valutnoj izloženosti fonda iz članka 4. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika je do 10:00 sati drugoga radnog dana od dana za koji se izvještava.«

Članak 4.

U članku 7. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4. i članka 4. stavka 1. alineja 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije, osim izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 5. koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom.«

Članak 5.

U Prilogu 2. mijenja se obrazac IPPF »Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda« na način da se ispod retka »Prinos fonda« dodaje redak »Pokazatelj ukupnih troškova«:

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

PozicijaTekuće razdobljeZadnji dan
prethodne (n)
poslovne godine
Zadnji dan
prethodne (n-1)
poslovne godine
Zadnji dan
prethodne (n-2)
poslovne godine
Zadnji dan
prethodne (n-3)
poslovne godine
Neto imovina fonda
Broj udjela fonda
Cijena udjela fonda
Tekuće razdoblje

Prethodna godina

(n)

Prethodna godina

(n-1)

Prethodna godina

(n-2)

Prethodna godina

(n-3)

Prinos fonda
Pokazatelj ukupnih troškova
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentimaVrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdobljuProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
Članak 6.

Mijenja se obrazac »Broj članova, iznos uplata na osobni račun te isplata s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu (Obrazac DI-DMF-1)« u Prilogu 5., tako da glasi:

Obrazac DI-DMF-1

BROJ ČLANOVA, IZNOS UPLATA NA OSOBNI RAČUN TE ISPLATA S OSNOVE OSTVARIVANJA PRAVA PRESTANKA ČLANSTVA U FONDU

Naziv fonda: _______________________________________

Datum izvještaja: ____________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

PodaciTekući mjesecPrethodni mjesecPromjena tekući/prethodni mjesec
A. Podaci o članovima
Ukupan broj članova fonda na početku mjeseca


od toga korisnika mirovine


Broj članova učlanjenih u fond tijekom mjeseca


Broj članova kojima je tijekom mjeseca prestalo članstvo u fonduUkupno umirovljenje


radi isplate mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva


radi isplate mirovine putem društva za životno osiguranje


radi isplate zadnje rate mirovine ili jednokratne isplate putem mirovinskog društva


Smrt


S osnove promjene fonda


Ostali razlozi


UKUPNO


Ukupan broj članova fonda na posljednji dan u mjesecu


od toga korisnika mirovine


B. Podaci o uplatama na osobni račun

Uplate na osobni račun

tijekom mjeseca (u kunama i lipama)
Uplate pokrovitelja


Uplate članova


Uplate državnih poticajnih sredstava


Uplate s osnove promjene fonda

Ukupno uplate na osobni račun

od početka godine do posljednjeg dana u mjesecu (u kunama i lipama)
Uplate pokrovitelja


Uplate članova


Uplate državnih poticajnih sredstava


Uplate s osnove promjene fonda

C. Podaci o isplatama s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva
Ukupne isplate tijekom mjeseca
(u kunama i lipama)
Ukupno umirovljenje


Isplata sredstava mirovinskom osiguravajućem društvu


Isplata sredstava društvu za životno osiguranje


Isplata mirovine putem mirovinskog društva (privremena isplata)


Jednokratne isplate


Smrt


S osnove promjene fonda
Ostali razlozi


UKUPNO


Ukupne isplate od početka godine do posljednjeg dana u mjesecu (u kunama i lipama)Ukupno umirovljenje


Isplata sredstava mirovinskom osiguravajućem društvu


Isplata sredstava društvu za životno osiguranje


Isplata mirovine putem mirovinskog društva (privremena isplata)


Jednokratne isplate


Smrt


S osnove promjene fonda
Ostali razlozi


UKUPNOČlanak 7.

Dodaje se Prilog 6. koji glasi:

»IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
HRK
EUR
EUR valutna klauzula
USD
USD valutna klauzula
Ostale valute
Ostale valute valutna klauzula


Duga izvanbilančna pozicijaKratka izvanbilančna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12)=(7)-(8)(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)(14)(15)=(13)/(14)
       
       
       
       
       
       
       


«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Prvi izvještajni dan za izvještaj o valutnoj izloženosti je 16. 11. 2020., a prvo izvještajno razdoblje za obrazac Broj članova, iznos uplata na osobni račun te isplata s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu (Obrazac DI-DMF-1) je listopad 2020.

Klasa: 011-02/20-03/05

Urbroj: 326-01-70-72-20-01

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.