Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1862

Na temelju odredbi članka 307. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj
27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Zajedničke odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad burzi za obavljanje djelatnosti iz članka 285. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3. Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 286. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 3.

Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Hanfi mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze ili uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad, u skladu s člankom 307. stavak 1. Zakona na Obrascu IOB, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava burze na Obrascu IOB sukladno članku 6. Pravilnika.

(3) Obrazac IOB mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(4) Obrazac IOB potpisuju osnivači burze odnosno članovi uprave društva u slučaju iz stavka 1. ovog članka Pravilnika odnosno članovi uprave burze u slučaju stavka 2. ovog članka Pravilnika, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

(5) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad burzi kao i u zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, potrebno je navesti koje djelatnosti iz članka 285. Zakona burza namjerava obavljati te vrste financijskih instrumenata kojima se namjerava trgovati na uređenom tržištu.

(6) Zahtjev za izdavanje odobrenja burzi za obavljanje usluga dostave podataka iz članka 355. Zakona, osnivači ili uprava burze podnose u skladu s odredbama članka 360. stavci 1. do 5. Zakona i Pravilnika iz članka 360. stavak 6. Zakona.

(5) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(6) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. stavka 1. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;

2. Potvrda o uplaćenom temeljnom kapitalu sukladno članku 286. stavak 4. Zakona;

3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 288. stavku 16. Zakona;

4. Izjava o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člancima 296. i 297. Zakona, a uzimajući i obzir odredbe od članka 298. do članka 303. Zakona;

5. Podaci o vlasničkoj strukturi;

6. Podaci o imateljima kvalificiranih udjela;

7. Podaci o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;

8. Popis članova nadzornog odbora;

9. Detaljan prikaz organizacijske strukture burze i uređenog tržišta;

10. Opis trgovinskog sustava iz kojeg je vidljivo da isti udovoljava odredbama Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014 te propisima donesenim na temelju Zakona, posebno u odnosu na financijske instrumente kojima će se trgovati na uređenom tržištu, vrste trgovanja i planirani volumen trgovanja;

11. Prijedlog Cjenika;

12. Prijedlog Pravila i Uputa;

13. Poslovni plan za razdoblje od tri godine s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);

14. Nacrti akata kojima burza propisuje pravila, mjere i postupke iz članaka 296., 297., 298., 300., 301., 302., 303., 304., 305. i 306. Zakona;

15. Za podnositelje zahtjeva pravne osobe, financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

16. Potvrda o plaćenim pristojbama i naknadama;

17. Dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokumentaciju propisanu odredbama pravilnika Hanfe iz članka 17. stavka 4. u svezi s člankom 293. Zakona, kojim je propisana dokumentacija potrebna za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako Hanfa raspolaže ispravama iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva iste nije dužan priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za proširenje odobrenja za rad

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. izjavu burze o usklađenosti sa organizacijskim zahtjevima zbog omogućavanja trgovanja drugim financijskim instrumentima ili izjavu burze o usklađenosti sa organizacijskim zahtjevima za mjesta trgovanja povezanih s prirodom, opsegom i složenošću aktivnosti omogućavanja trgovanja drugim financijskim instrumentima i očekivanih aktivnosti trgovanja

2. izjavu burze o tehničkoj sposobnosti za provođenje trgovanja drugim financijskim instrumentima, a uzimajući u obzir modele trgovanja i sustav trgovanja koji će se koristiti;

3. analizu/procjenu broja članova burze koji su spremni trgovati drugim financijskim instrumentima odmah po omogućavanju trgovanja;

4. analizu omjera troškova koji bi uvođenjem trgovanja drugim financijskim instrumentima nastali za burzu i očekivanih prihoda;

5. analizu/samoprocjenu koja prati izjave iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, a posebno s obzirom na modele trgovanja i njihovu primjerenost pojedinom financijskom instrumentu, rizike tih modela trgovanja, organizacijske zahtjeve primjerene za određene modele trgovanja i njihov odnos sa sustavom trgovanja koji će se koristiti;

6. informacije o namjeri korištenja izuzetaka od transparenosti mjesta trgovanja u skladu sa odredbama Glave II Uredba (EU) br. 600/2014, a u odnosu na omogućavanje trgovanja drugim financijskim instrumentima;

7. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

8.. dodatnu dokumentaciju na traženje Hanfe.

(2) U zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, u Obrascu IOB, podnositelj zahtjeva je dužan ispuniti podatke pod točkama 2., 3., 5. i 8.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (»Narodne novine« br. 117/13 i 32/14)

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-7

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

[Obrazac IOB]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači odnosno članovi uprave društva sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika ili članovi uprave burze sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

1) Djelatnosti iz članka 285. Zakona koje burza namjerava obavljati: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

1. upravljanje uređenim tržištem
2. upravljanje OTP-om ili MTP-om na temelju posebnog odobrenja iz članka 348. Zakona
3. usluge dostave podataka iz glave IV. Dijela Zakona, na temelju posebnog odobrenja iz članka 358. Zakona
4. objavljivanje podataka iz članka 569. stavka 2. točke 3. Zakona na svojim internetskim stranicama
5. druge djelatnosti iz članka 285. stavka 4. Zakona, navesti koje:


2) Vrsta financijskih instrumenata za koje se podnosi zahtjev: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

1. Sve financijske instrumente
2. Pojedine financijske instrumente, i to:
a) prenosivi vrijednosni papiri
b) instrumenti tržišta novca
c) udjeli u subjektima za zajednička ulaganja
d) izvedenice


3) Podaci o Podnositelju zahtjeva:

1.Adresa sjedišta:
2.Poslovna adresa:
3.Broj telefona:
4.Broj telefaksa:
5.Elektronička pošta:
6.Internetske stranice:
7.Broj zaposlenih:
8.Statistički broj burze dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:
9.Matični broj subjekta (MBS):
10.Osobni identifikacijski broj (OIB):
11.Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:
12.Iznos temeljnog kapitala:
13.Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:


4) Popis osnivača (ispuniti kod osnivanja novog društva):

Redni brojIme prezime/TvrtkaAdresa prebivališta/sjedištaOIB
1.
2.
3.


5) Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Podnositelja zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaFunkcijaBroj dionica
1.
2.
3.


6) Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaOIBBroj dionica
1.
2.
3.


7) Popis osoba koje su u smislu članka 3. točke 94. Zakona, povezane s osobama iz točaka 4., 5. i 6. ovog zahtjeva:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaOIBBroj dionica
1.
2.
3.


8) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

Redni brojIme i prezime/tvrtkaRačun za redovno (kunsko /devizno) poslovanje
1.
2.
3.


9) Ima li Podnositelj zahtjeva nekretnine u vlasništvu/posjedu?

Redni brojIme i prezime/tvrtkaAdresaOpis i podaci iz Zemljišnih knjiga/Katastra (katastarska općina, čestica, broj uloška)
1.
2.
3.


10) DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

U desnom stupcu unesite znak »X« u odgovarajućoj koloni DA/NE.

1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz djelatnosti propisane člankom 285. Zakona?DANE
2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno upravljanje Podnositelja zahtjeva?DANE
3. Je li bilo kojoj od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela?DANE
4. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno je li protiv iste pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela sukladno članku 288. stavku 13. u vezi s člankom 28. stavkom 9. Zakona?DANE
5. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste je pokrenuta istraga odnosno vodi se kazneni postupak za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« 84/02 i 136/08), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta (»Narodne novine« 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,118703, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19)DANE
6. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena za neki od prekršaja iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?DANE
7. Je li protiv bilo koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pokrenut prekršajni postupak iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?DANE
8. Je li otvoren stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija nad Podnositeljem zahtjeva?DANE

9. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva prema vašim saznanjima bilo kakav sudski postupak koji bi negativno mogao utjecati na financijsku stabilnost burze?

(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)

DANE
10. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom trgovačkom društvu?DANE
11. Je li bilo koja osoba navedena pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposlena u drugom trgovačkom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom trgovačkom društvu?DANEPOTPISNA STRANICA

Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Podnositelja zahtjeva, odnosno osnivači Podnositelja zahtjeva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Podnositelj zahtjeva izjavljuju da je isti pročitan u cijelosti, a isti su ga potpunosti razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajena nikakva informacija koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje suglasnosti.

Potpisnici ovog Upitnika izjavljuju da su upoznati s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine kazneno djelo.

Naziv društva:

Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:

Vlastoručni potpis:

Pečat Društva: