Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1863

Na temelju članka 150. stavka 3. i članka 151. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, br. 101/14, 41/17 i 2/2020), u članku 4. stavku 3. zarez i riječi », na kojoj je potpis izdavatelja ovjeren kod javnog bilježnika,« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-20-2
Zagreb 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.