Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19

NN 99/2020 (4.9.2020.), Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19

Vlada Republike Hrvatske

1876

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) te Odlukom ministra zdravstva o proglašenu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2020. donijela

ODLUKU

O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I NA VISOKIM UČILIŠTIMA TE OBAVLJANJU RADA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U UVJETIMA EPIDEMIJE COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, u uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske, uređuje način izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima, kao i obavljanje rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

II.

Osnovne i srednje škole, kao i ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji rada dužne su postupati sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

III.

Za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. nastava će se provoditi sukladno modelima nastave utvrđenim Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ravnatelji osnovnih i srednjih škola dužni su organizirati rad ustanova, u skladu s Modelima i preporukama iz stavka 1. ove točke na način da se nastava nesmetano odvija.

IV.

Ravnatelji predškolskih ustanova dužni su organizirati rad u skladu s Modelima i preporukama iz točke III. ove Odluke.

V.

Visoka učilišta dužna su, u akademskoj godini 2020./2021., postupati sukladno preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Čelnici visokih učilišta, u skladu s autonomijom sveučilišta i akademskom samoupravom, slobodni su organizirati rad ustanova na način da se nastava nesmetano odvija.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 55/20).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/323

Urbroj: 50301-04/25-20-3

Zagreb, 3. rujna 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.