Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 99/2020 (4.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1880

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠKOLSKOJ SHEMI VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 98/19) u članku 6. stavku 1., u tablici, riječi: »dunje, repe, cikla, crni korijen, celer, rotkve i ostalo jestivo korijenje« brišu se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: »1. troškovi za nabavu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (uključujući PDV), koji se isporučuju školi sa svrhom raspodijele djeci u osnovnim i srednjim školama, u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. podstavku 1. i stavku 3. podstavku 1. riječi: »do 4. listopada« zamjenjuju se riječima: »do 25. rujna«.

Članak 4.

U članku 10. brišu se stavci 6., 10. i 13.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

Dosadašnji stavci 11. i 12., postaju stavci 9. i 10.

Dosadašnji stavci od 14. do 17., postaju stavci od 11. do 14.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Cijene prihvatljivih proizvoda koji se isporučuju u okviru školske sheme

Članak 12.a

(1) U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EU) br. 39/2017, za potrebe standardiziranja veličina jediničnih troškova i ocjene opravdanosti troškova koje su dostavili podnositelji zahtjeva za potporu za voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode utvrđuje se najviša prihvatljiva nabavna cijena proizvoda iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Cijena iz stavka 1. ovoga članka predstavlja trogodišnji prosjek cijena (prethodne tri godine) prihvatljivih proizvoda iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Trogodišnji prosjek cijena iz stavka 2. ovoga članka izračunava se na temelju trogodišnjeg prosjeka nabavnih cijena prihvatljivih proizvoda, koje je evidentirala Agencija za plaćanja i trogodišnjeg prosjeka veleprodajnih i maloprodajnih cijena (bez PDV-a) koje, u okviru aktualnih trendova vodi i ažurira Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede (TISUP).

(4) Najviša prihvatljiva nabavna cijena iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za jednogodišnje razdoblje provedbe Školske sheme, prije njegovog početka, iskazuje se na godišnjoj razini i objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(5) Ako je cijena isporučenog proizvoda, navedena na Zahtjevu za potporu, viša od utvrđene najviše prihvatljive nabavne cijene iz stavka 1. ovoga članka, razlika u cijeni nije prihvatljiva za isplatu.

(6) Cijena isporučenog proizvoda, navedena na Zahtjevu za potporu, niža od najviše prihvatljive nabavne cijene iz stavka 1. ovoga članka, prihvatljiva je za isplatu.«

Članak 6.

U članku 22. u stavcima 1. i 2. iza brojeva: »118/18« dodaju se riječ i brojevi: »i 42/20«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/77
Urbroj: 525-07/0221-20-12
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.