Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

NN 107/2020 (2.10.2020.), Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

Vlada Republike Hrvatske

2008

Na temelju članka 10. stavka 7., a u vezi s člankom 128. stavkom 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2020. donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Državna vatrogasna škola (u daljnjem tekstu: Vatrogasna škola), kao javna ustanova te se uređuje njezina djelatnost, ustrojstvo, prava i obveze te izvori sredstava za obavljanje djelatnosti.

Članak 2.

(1) Osnivač Vatrogasne škole je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem Hrvatske vatrogasne zajednice.

(2) Sjedište Vatrogasne škole je u Zagrebu.

(3) Vatrogasna škola ima svoj žig i pečat.

(4) Žig i pečat su okruglog oblika s državnim grbom u sredini i tekstom »Republika Hrvatska, Državna vatrogasna škola, Zagreb«.

Članak 3.

(1) Unutarnje ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, osnivanje, djelatnost i sjedište podružnica Vatrogasne škole te drugi uvjeti poslovanja uređuju se Statutom Vatrogasne škole.

(2) Statut Vatrogasne škole donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

II. DJELATNOST, TIJELA I SREDSTVA ZA RAD VATROGASNE ŠKOLE

Članak 4.

Djelatnost Vatrogasne škole je:

1. izrada i predlaganje programa obrazovanja/kurikuluma za stjecanje odgovarajućih kvalifikacija te provedba obrazovanja za:

– stjecanje kvalifikacije na razini 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) odnosno trogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva

– stjecanje kvalifikacije na razini 4.2. HKO-a odnosno četverogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva

– usavršavanje na razini 5. HKO-a odnosno strukovno specijalističko usavršavanje uz najmanje dvije godine vrednovanog iskustva, osim programa koji pripadaju sustavu visokog obrazovanja

2. neformalno obrazovanje:

– osposobljavanje u sustavu vatrogastva

– temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca

– osposobljavanje kojim se stječu vatrogasna zvanja

3. provođenje seminara, tečajeva, radionica i vježbi za potrebe sustava vatrogastva te podizanja svijesti građana i djece

4. osposobljavanje u području zaštite od požara

5. osposobljavanje i usavršavanje u području zaštite na radu

6. izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana uz obrazovanje za vatrogasnu djelatnost

7. pružanje usluge smještaja polaznicima Vatrogasne škole

8. ispitivanje vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava za gašenje, alata te zaštitne i druge osobne vatrogasne opreme i sredstava koja vatrogasci koriste na vatrogasnim intervencijama

9. ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih sustava i uređaja za gašenje požara

10. ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara te vještačenje vatrogasnih aparata

11. izrada procjena i planova ugroženosti od požara

12. ispitivanje radne opreme

13. ispitivanje spasilačko – vatrogasnih vozila, uređaja i sredstava za gašenje i spašavanje.

Članak 5.

Programe obrazovanja iz članka 4. točke 1. ove Uredbe na prijedlog Vatrogasne škole donosi ministar nadležan za obrazovanje uz prethodno pozitivno stručno mišljenje agencije nadležne za obrazovanje odraslih te uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 6.

Programe neformalnog obrazovanja kojima se provode osposobljavanja u sustavu vatrogastva, temeljno osposobljavaju dobrovoljni vatrogasci te programe za stjecanje vatrogasnih zvanja izrađuje i donosi Vatrogasna škola.

Članak 7.

Tijela Vatrogasne škole su: Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

Članak 8.

(1) Vatrogasnom školom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je po položaju glavni vatrogasni zapovjednik kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Upravno vijeće čine glavni vatrogasni zapovjednik, dva predstavnika Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje te predstavnik zaposlenika.

(4) Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine, osim predstavnika zaposlenih kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće sukladno općim propisima o radu.

Članak 9.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Vatrogasne škole, nadzire njegovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže Vladi Republike Hrvatske promjenu i proširenje djelatnosti, donosi Statut i druge opće akte, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Vatrogasne škole prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom Vatrogasne škole.

Članak 10.

(1) Vatrogasnu školu zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje na vrijeme od četiri godine i razrješuje Upravno vijeće, a na temelju javnog natječaja.

(3) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne škole, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne škole, zastupa Vatrogasnu školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Vatrogasne škole u pravnom prometu te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i Statutom Vatrogasne škole.

(4) Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako je vrijednost ugovora ili drugog pravnog posla veća od 70.000,00 kuna.

Članak 11.

(1) Stručno vijeće je stručno savjetodavno tijelo Vatrogasne škole.

(2) Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada Vatrogasne škole te daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge u vezi s obavljanjem i razvojem djelatnosti Vatrogasne škole.

(3) Sastav, način donošenja odluka i druga pitanja u vezi s radom Stručnog vijeća uređuju se Statutom Vatrogasne škole.

Članak 12.

(1) Rad Vatrogasne škole je javan.

(2) O javnosti rada Vatrogasne škole skrbi ravnatelj.

(3) Ravnatelj Vatrogasne škole podnosi godišnje izvješće o radu Vatrogasne škole Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici nakon što izvješće usvoji Upravno vijeće.

Članak 13.

Vatrogasna škola odgovara za svoj rad Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Članak 14.

(1) Vatrogasna škola je proračunski korisnik u nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice.

(2) Sredstva za financiranje djelatnosti osiguravaju se u državnom proračunu, iz školarina, donacija, vlastitih prihoda i drugih prihoda.

(3) Dobit ostvarenu u obavljanju svoje djelatnosti Vatrogasna škola upotrebljava za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s ovom Uredbom i Statutom.

Članak 15.

(1) Prostor, opremu i sredstva za početak rada Vatrogasne škole osigurava osnivač.

(2) Vatrogasna škola odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(3) Vatrogasna škola ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost iz ugovora ili drugog pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Vatrogasne škole.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Vatrogasne škole, na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Vatrogasne škole u sudski registar i organizirati početak rada Vatrogasne škole.

(3) Mandat privremenog ravnatelja Vatrogasne škole traje do imenovanja ravnatelja Vatrogasne škole, ali ne dulje od godinu dana.

Članak 17.

Vatrogasna škola počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Upravno vijeće donijet će Statut Vatrogasne škole u roku 30 dana od dana svoga konstituiranja.

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe Vatrogasna škola preuzima od Hrvatske vatrogasne zajednice prava i obveze, poslove, zatečene državne službenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju sektora Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja.

(2) Preuzeti državni službenici nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni, primati plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do sklapanja ugovora o radu u Državnoj vatrogasnoj školi.

(3) Državnim službenicima iz stavka 1. ovoga članka staž u državnoj i javnoj službi smatrat će se neprekinutim stažem u javnoj službi u svrhu ostvarivanja radnih i materijalnih prava u javnoj službi.

(4) Vatrogasna škola preuzet će, kao pravni sljednik, poslove te pismohranu i drugu dokumentaciju Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih, osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, klasa: 602-01/10-01/01, urbroj: 36302/02-10-5, od 11. ožujka 2010.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/37
Urbroj: 50301-29/23-20-9
Zagreb, 30. rujna 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.