Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

NN 107/2020 (2.10.2020.), Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

Ministarstvo unutarnjih poslova

2009

Na temelju članka 9. stavka 5., članka 15. stavka 6., članka 23. stavka 8., članka 27. stavka 6., članka 30. stavka 5., članka 34. stavka 3., članka 43. stavka 5., članka 47. stavka 2., i članka 70. stavka 3. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 66/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O ULASKU I BORAVKU U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) i članova njihovih obitelji.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, tehnički uvjeti za boravak na graničnom prijelazu, izgled i sadržaj obrasca naljepnice zabrane ulaska i boravka državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji, prijave privremenog boravka za državljane država članica EGP-a, zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica EGP-a koji nisu državljani države članice EGP-a, boravišne iskaznice za državljane država članica EGP-a i članove obitelji državljana država članica EGP-a koji nisu državljani države članice EGP-a, prijave stalnog boravka za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani države članice EGP-a, obrasca prijave/odjave boravišta ili prebivališta, sadržaj i način vođenja zbirki podataka te rokovi čuvanja podataka u tim zbirkama.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na državljane država članica EGP-a i članove njihove obitelji primjenjuju se i na državljane Švicarske Konfederacije i članove njihove obitelji.

(4) Članovima obitelji iz ovoga Pravilnika smatraju se osobe određene člankom 4. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).

(5) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na životne ili neformalne životne partnere.

(7) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, osim Obrasca 5b koji se tiska samo na hrvatskom jeziku.

(8) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju istovjetno značenje kao i pojmovi upotrijebljeni u Zakonu.

(9) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 27. 5. 2011.).

(10) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. ULAZAK DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 2.

(1) Smatra se da državljanin države članice EGP-a prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu koja služi za prelazak državne granice ako:

1. nisu upisani svi predviđeni podaci

2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno

3. je oštećena

4. nije priznata za prelazak državne granice

5. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe

6. se utvrdi da je isprava krivotvorena.

(2) Smatra se da član obitelji državljanina države članice EGP-a, koji nije državljanin države članice EGP-a, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne posjeduje valjanu putnu ispravu koja služi za prelazak državne granice ako:

1. nisu upisani svi predviđeni podaci

2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno

3. je oštećena

4. nije priznata za prelazak državne granice

5. posjeduje putnu ispravu strane države, a nije njezin državljanin, i na kojoj nije naznačeno ima li pravo povratka u državu koja mu je izdala putnu ispravu ili odobren ulazak u treću državu

6. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe

7. se utvrdi da je isprava krivotvorena

8. nema mjesta za utiskivanje ulaznog štambilja, ako je posebnim propisom određeno utiskivanje ulaznog štambilja

9. u putnu ispravu nije unijeta viza, ako je viza potrebna ili uz putovnicu nema boravišnu iskaznicu iz članka 3. stavka 1. točke 6. Zakona, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Članak 3.

(1) Državljanin države članice EGP-a koji nema valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu dokazuje da je državljanin države članice EGP-a predočenjem javne isprave iz koje je moguće utvrditi njegov identitet i državljanstvo države članice EGP-a.

(2) Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a i koji nema valjanu putnu ispravu odnosno vizu, dokazuje da uživa pravo slobode kretanja i boravka kao član obitelji državljanina države članice EGP-a predočenjem javne isprave iz koje je moguće utvrditi njegov identitet i svojstvo člana obitelji državljanina države članice EGP-a.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, kao dokaz se može prihvatiti i drugi dokument, ako okolnosti nedvojbeno upućuju da osoba uživa pravo na slobodu kretanja, a odbijanje ulaska u Republiku Hrvatsku bi toj osobi, osobi s kojom zajedno putuje ili drugoj osobi nanijelo značajne teškoće.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrit će se ulazak u Republiku Hrvatsku, a te osobe će se usmeno upozoriti na obvezu posjedovanja valjane putne isprave, valjane osobne iskaznice odnosno valjane boravišne iskaznice, a upozorenje će se unijeti u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) Ako se u slučaju iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka radi o osobi koja mora imati vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku ili posjeduje krivotvorenu ispravu ili se poslužila tuđom ispravom, toj osobi odbit će se ulazak u Republiku Hrvatsku.

(6) Prema osobi koja u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka ne dokaže da je državljanin države članice EGP-a ili da uživa pravo slobode kretanja i boravka kao član obitelji državljanina države članice EGP-a, postupit će se sukladno propisima koji uređuju postupanje prema državljanima trećih zemalja.

Članak 4.

(1) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, policijski službenik koji obavlja graničnu kontrolu dostavlja rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku koje se donosi sukladno članku 9. stavku 1. ili stavku 2. Zakona.

(2) Odbijanje ulaska unijet će se u putnu ispravu na način propisan posebnim propisima kojima se uređuje prelazak državne granice.

(3) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za državljanina države članice EGP-a (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm.

(4) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za člana obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (Obrazac 2) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 5.

(1) Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji kojem je odbijen ulazak, do odlaska s graničnog prijelaza boravi na graničnom prijelazu, u prostoriji za boravak osoba kojima je odbijen ulazak.

(2) Prostorija iz stavka 1. ovoga članka mora imati pristup svjetlu i zraku, mora biti odgovarajuće zagrijana od hladnoće, mora imati osnovni namještaj (stol, stolica i krevet s posteljinom) i pristup sanitarnim prostorijama (WC, umivaonik, tuš), te ne smije biti pod video nadzorom, a veličina prostorije kod pojedinačnog smještaja je 7 m2, a kod grupnog smještaja ne može biti manja od 5 m² po osobi.

(3) Pravila boravka u prostoriji za boravak osoba kojima je odbijen ulazak donosi rukovoditelj graničnog prijelaza, koja moraju biti na vidljivom mjestu u prostoriji, a državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji mora se upoznati s njima.

Članak 6.

(1) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji, kojem se odobrava ulazak sukladno članku 51. stavku 2. Zakona, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja, izdaje potvrdu koja sadrži:

1. podatke o izdavatelju

2. podatke o državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji

3. napomenu da je ulazak odobren na temelju članka 51. stavka 2. Zakona

4. naziv tijela koje je izdalo poziv, te vrijeme održavanja službene radnje pred tijelom koje je izdalo poziv

5. mjesto i adresu na kojoj će biti smješten

6. vrijeme u kojem može zakonito boraviti u Republici Hrvatskoj

7. granični prijelaz na kojem mora izaći iz Republike Hrvatske

8. napomenu da je dužan potvrdu predati policijskom službeniku koji obavlja graničnu kontrolu prilikom izlaska iz Republike Hrvatske

9. potpis i pečat.

(2) U slučaju odobrenja ulaska iz članka 51. stavka 2. Zakona, ne primjenjuje se odredba članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Zabrana ulaska i boravka unijet će se u putnu ispravu državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji po izvršnosti rješenja o protjerivanju, u obliku naljepnice.

(2) Obrazac naljepnice zabrane ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj (Obrazac 3) pravokutnog je oblika, crvene boje, veličine 10,5x7,4 cm.

(3) Ako je zabrana ulaska i boravka poništena povodom pravnog lijeka, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO«.

(4) Ako je zabrana ulaska i boravka ukinuta, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO«.

(5) Ako je zabrana ulaska i boravka skraćena, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO«, a u putnu ispravu će se unijeti nova naljepnica zabrane ulaska i boravka.

(6) Policijska uprava odnosno policijska postaja iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka koja je unijela štambilj »PONIŠTENO« i novu naljepnicu zabrane ulaska i boravka, o tome će obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je unijela naljepnicu zabrane ulaska i boravka.

(7) Ako se državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji ne nalazi u Republici Hrvatskoj, a potrebno je preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnuti štambilj »PONIŠTENO« sukladno stavcima 3., 4. ili 5. ovoga članka, od ministarstva nadležnog za vanjske poslove zatražit će se da diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske u putnu ispravu utisne štambilj »PONIŠTENO«.

Članak 8.

Prilikom odlučivanja o trajanju roka za napuštanje Republike Hrvatske, uzet će se u obzir vrijeme koje je državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji boravio u Republici Hrvatskoj, okolnost da dijete pohađa školu, obiteljske i gospodarske okolnosti, te drugi razlozi zbog kojih državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji nije mogao ili neće moći napustiti Republiku Hrvatsku.

III. OPĆE ODREDBE O PRIJAVI PRIVREMENOG I STALNOG BORAVKA

Članak 9.

(1) Prijava privremenog boravka, zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica EGP-a koji nisu državljani države članice EGP-a i prijava stalnog boravka podnose se u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

(2) Prijave odnosno zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za maloljetno dijete podnosi njegov roditelj uz suglasnost drugog roditelja, koja se daje vlastoručnim potpisom na prijavi odnosno zahtjevu, uz bilješku službene osobe o utvrđenom identitetu roditelja.

(3) Ako je jedan od roditelja odsutan, suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika.

(4) Suglasnost iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nije potrebna ako je dijete dano na skrb jednom roditelju.

(5) Isprave koje se prilažu uz prijave i zahtjev iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u prijevodu na hrvatski jezik i ovjerene sukladno posebnim propisima.

IV. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 10.

(1) Dokazom o zdravstvenom osiguranju koji se prilaže uz prijavu privremenog boravka ili zahtjev za »Boravišnu iskaznicu za člana obitelji državljanina Unije« smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odgovarajuća potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili dokaz propisan međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, državljani država članica EU mogu priložiti i sveobuhvatno privatno zdravstveno osiguranje.

V. PRIVREMENI BORAVAK ZA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a

Članak 11.

(1) Državljanin države članice EGP-a koji želi boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca u svrhu rada, studiranja ili strukovne izobrazbe, spajanja obitelji, životnog partnerstva ili u druge svrhe, dužan je prijaviti privremeni boravak.

(2) Obrazac prijave privremenog boravka za državljanina države članice EGP-a (Obrazac 1b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja, bez odgode, po zaprimljenoj prijavi privremenog boravka u Informacijski sustav Ministarstva unijet će podatke iz Obrasca 1b.

(4) Nakon unošenja podataka iz stavka 3. ovoga članka, iz Informacijskog sustava Ministarstva ispisuje se potvrda o prijavi privremenog boravka, na kojoj će biti ispisan i naslov na engleskom jeziku: »REGISTRATION CERTIFICATE« koja se uručuje državljaninu države članice EGP-a.

(5) Potvrda o prijavi privremenog boravka iz stavka 4. ovoga članka sadrži: ime i prezime državljanina države članice EGP-a, OIB, datum, mjesto, državu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, datum prijave privremenog boravka, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja potvrde, urudžbeni broj, potpis službene osobe i pečat.

(6) Državljaninu države članice EGP-a kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka na njegov zahtjev može se izdati boravišna iskaznica (Obrazac 4b).

Članak 12.

Državljanin države članice EGP-a uz prijavu privremenog boravka iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika prilaže presliku važeće putne isprave ili osobne iskaznice koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original.

VI. POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a U SVRHU RADA

Članak 13.

Državljanin države članice EGP-a uz prijavu privremenog boravka u svrhu rada (radnik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik) dužan je, osim isprave iz članka 12. ovoga Pravilnika, priložiti i dokaz:

– da je radnik (ugovor o radu odnosno potvrdu poslodavca o radnom odnosu) ili

– da je samozaposlena osoba (npr. izvod iz obrtnog registra, izvod iz sudskog registra ako je većinski vlasnik trgovačkog društva) ili

– da je upućeni radnik (potvrda A1).

VII. POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a U SVRHU STUDIRANJA ILI STRUKOVNE IZOBRAZBE

Članak 14.

Državljanin države članice EGP-a uz prijavu privremenog boravka u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe, osim isprave iz članka 12. ovoga Pravilnika, dužan je priložiti i:

– dokaz da pohađa strukovnu izobrazbu ili je upisan na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili dolazi u okviru razmjene studenata odnosno mobilnosti mladih ili dolazi na stručnu praksu putem ovlaštene organizacije ili na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma i

– dokaz o zdravstvenom osiguranju i

– izjavu kojom jamči da ima dostatna sredstva za sebe i članove obitelji kako tijekom boravka u Republici Hrvatskoj ne bi postali teret sustavu socijalne skrbi.

VIII. POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA U SVRHU SPAJANJA OBITELJI ČLANA OBITELJI KOJI JE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a

Članak 15.

(1) Član obitelji koji je državljanin države članice EGP-a uz prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji dužan je priložiti ispravu iz članka 12. ovoga Pravilnika i dokaz da je član obitelji državljanina države članice EGP-a.

(2) Dokazom da se radi o članu obitelji državljanina države članice EGP-a smatra se:

1. za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od šest mjeseci

2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, a ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se i izvod iz matične knjige rođenih za dijete

3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta

4. za dokazivanje povezanosti člana obitelji koji je uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o državljaninu države članice EGP-a prilažu se:

– izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta

– dokazi o postojanju potrebe materijalne ili zdravstvene skrbi od strane državljanina države članice EGP-a s kojim se traži spajanje (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu itd.).

(3) Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici u kojoj nije rođeno zajedničko dijete su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice te drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice.

IX. POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a U DRUGE SVRHE

Članak 16.

Državljanin države članice EGP-a uz prijavu privremenog boravka u druge svrhe, osim isprave iz članka 12. ovoga Pravilnika, dužan je priložiti i dokaz:

– o osiguranim sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi (izvadak ili rješenje o mirovini, bankovni račun, porezno rješenje itd.) i

– o zdravstvenom osiguranju.

X. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU SPAJANJA OBITELJI ČLANA OBITELJI KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a S DRŽAVLJANINOM DRŽAVE ČLANICE EGP-a

Članak 17.

(1) Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a podnosi zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina države članice EGP-a na Obrascu 2b.

(2) Obrazac zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (Obrazac 2b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se preslika važeće putne isprave koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original.

(4) Dokazom da se radi o članu obitelji državljanina države članice EGP-a smatra se:

1. za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od šest mjeseci

2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, a ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se i izvod iz matične knjige rođenih za dijete

3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta

4. za dokazivanje povezanosti člana obitelji koji je uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o državljaninu države članice EGP-a prilažu se:

– izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta

– dokazi o postojanju potrebe materijalne ili zdravstvene skrbi od strane državljanina države članice EGP-a s kojim se traži spajanje (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu itd.).

(5) Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici u kojoj nije rođeno zajedničko dijete su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice te drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice.

(6) Članu obitelji iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava odnosno policijska postaja izdat će potvrdu o podnijetom zahtjevu za izdavanje boravišne iskaznice koja sadrži: ime i prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, datum podnošenja zahtjeva, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

XI. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

Članak 18.

(1) Životni ili neformalni životni partner državljanina države članice EGP-a koji je državljanin države članice EGP-a uz prijavu privremenog boravka u svrhu životnog partnerstva na Obrascu 1b, osim isprave iz članka 12. ovoga Pravilnika, dužan je priložiti i:

1. za dokazivanje životnog partnerstva – izvod iz registra o životnom partnerstvu ne stariji od šest mjeseci

2. za dokazivanje neformalnog životnog partnerstva – izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje da nije u životnom partnerstvu.

(2) Životni ili neformalni životni partner državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a podnosi zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice na Obrascu 2b i dužan je priložiti:

1. presliku važeće putne isprave koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original

2. dokaze iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka.

(3) Okolnosti koje ukazuju da se radi o neformalnom životnom partnerstvu su: izjave neformalnih životnih partnera o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju neformalnog životnog partnerstva te drugi dokaz o postojanju i trajanju neformalnog životnog partnerstva.

XII. PRIVREMENI BORAVAK ČLANA OBITELJI ILI ŽIVOTNOG ILI NEFORMALNOG ŽIVOTNOG PARTNERA HRVATSKOG DRŽAVLJANINA

Članak 19.

(1) Član obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a prijavljuje privremeni boravak sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.

(2) Životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a prijavljuje privremeni boravak sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužna je priložiti i dokaz da hrvatski državljanin:

– je zaposlen ili da je samozaposlena osoba ili

– je upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili

– ima sredstva za uzdržavanje za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi kao i zdravstveno osiguranje.

(4) Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a i koji se vraća zajedno s hrvatskim državljaninom iz druge države članice EGP-a u kojoj su imali reguliran privremeni ili stalni boravak temeljem prava na slobodu kretanja na području EGP-a, prijavljuje privremeni boravak sukladno članku 17. ovoga Pravilnika, te je dužan uz dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka priložiti i dokaze o reguliranim boravcima iz države članice EGP-a iz koje su došli (potvrda o prijavi privremenog boravka ili iskaznicu o privremenom ili stalnom boravku).

(5) Životni ili neformalni životni partner koji nije državljanin države članice EGP-a i koji se vraća zajedno s hrvatskim državljaninom iz druge države članice EGP-a u kojoj su imali reguliran privremeni ili stalni boravak temeljem prava na slobodu kretanja na području EGP-a, prijavljuje privremeni boravak sukladno članku 18. stavku 2. ovoga Pravilnika, te je dužan uz dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka priložiti i dokaze o reguliranim boravcima iz države članice EGP-a iz koje su došli (potvrda o prijavi privremenog boravka ili iskaznicu o privremenom ili stalnom boravku).

XIII. PRESTANAK PRIVREMENOG BORAVKA

Članak 20.

Policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravka dužna je neposredno nakon izdavanja potvrde o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a kao i svake godine dana od dana izdavanja potvrde o prijavi privremenog boravka državljanina države članice EGP-a odnosno boravišne iskaznice za člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta iz članka 22. i 24. Zakona.

XIV. STALNI BORAVAK ZA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a I ČLANA NJEGOVE OBITELJI

Članak 21.

(1) Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji prijavljuje stalni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

(2) Obrazac prijave stalnog boravka za državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji (Obrazac 3b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Prijavi iz stavka 2. ovog članka prilaže se:

– preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original ako je podnositelj državljanin države članice EGP-a

– preslika važeće putne isprave koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original ako je podnositelj član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a.

XV. PRESTANAK STALNOG BORAVKA

Članak 22.

Policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta dužna je za državljanina države članice EGP-a i za člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, neposredno nakon izdavanja boravišne iskaznice kao i svake dvije godine dana od dana izdavanja boravišne iskaznice, zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta iz članka 29. i 32. Zakona.

XVI. BORAVIŠNE ISKAZNICE

Članak 23.

(1) Državljaninu države članice EGP-a kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka, izdaje se boravišna iskaznica na njegov zahtjev s rokom važenja do pet godina.

(2) Članu obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a na privremenom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja do pet godina.

(3) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji na stalnom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja od deset godina.

(4) Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka podnosi se u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Članak 24.

(1) Na usmeni zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice iz članka 23. ovoga Pravilnika, a nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva, iz Informacijskog sustava Ministarstva ispisuju se podaci u Obrazac 5b, točnost kojih podnositelj zahtjeva potvrđuje vlastoručnim potpisom.

(2) Zahtjev za tehničku izradu boravišne iskaznice (Obrazac 5b) bijele je boje, veličine 15x29 cm.

(3) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu za tehničku izradu boravišne iskaznice, koja je sastavni dio Obrasca 5b i od njega se odvaja perforacijom.

Članak 25.

(1) Uz zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice iz članka 24. ovoga Pravilnika prilaže se fotografija veličine 3×3,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Od osobe iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, a ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke, a otisci prstiju ne uzimaju se ako to nije moguće zbog trajnih medicinskih razloga koji nisu privremeni.

(3) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od osobe se može uzeti fotografija na kojoj je fotografirana s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 26.

(1) Fotografija iz članka 25. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika mora osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepa osoba koja nosi tamne naočale može priložiti fotografiju na kojoj je fotografirana s tamnim naočalama.

(3) Dijete na fotografiji mora biti samo, a lice mu mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(4) Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, a glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije.

(5) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska, a pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Članak 27.

(1) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a izdaju se boravišne iskaznice na Obrascu 4b.

(2) Obrazac boravišne iskaznice (Obrazac 4b) pravokutnog je oblika veličine 85,6x53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala, a serijski broj dokumenta sadrži 7 znamenaka, dok se datumi upisuju na način da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.

(3) U Obrazac 4b, na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje, kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak »AB«, a u rubrici »napomene« upisuju se sljedeći podaci izdavatelj: PU/PP, adresa stanovanja i OIB.

(4) U Obrazac 4b podatak o spolu se upisuje oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

(5) Državljaninu države članice EGP-a u Obrascu 4b u rubrici »vrsta dozvole« upisuju se riječi »privremeni boravak« ako ima privremeni boravak ili riječi »stalni boravak« ako ima stalni boravak, a u rubriku »napomene« riječ »EGP«.

(6) Na obrascu 4b iz stavka 5. ovoga članka, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi »RESIDENCE CARD«.

(7) Članu obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a u Obrascu 4b u rubriku »vrsta dozvole« upisuju se riječi »privremeni boravak« ako ima privremeni boravak ili riječi »stalni boravak« ako ima stalni boravak, a u rubriku »napomene« upisuju se riječi »član obitelji državljanina EGP-a«.

(8) Na obrascu 4b iz stavka 7. ovoga članka, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN«.

(9) U Obrascu 4b osobama iz stavka 7. ovoga članka kojem je odobren privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »životni partner državljanina EGP-a «.

(10) U Obrascu 4b članu obitelji iz članka 19. stavka 4. ovoga Pravilnika u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »član obitelji državljanina Republike Hrvatske«, a životnom ili neformalnom životnom partneru iz članka 19. stavka 5. ovoga Pravilnika u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »životni partner državljanina Republike Hrvatske«.

Članak 28.

(1) Boravišnu iskaznicu izdanu na Obrascu 4b, koja je vraćena iz razloga propisanim Zakonom odnosno koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene podataka i dr.), nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je poništiti fizičkim bušenjem te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(2) Državljanin treće zemlje dužan je vratiti boravišnu iskaznicu po izvršnosti rješenja kojom mu je prestao boravak u Republici Hrvatskoj, a nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će po pravomoćnosti navedenog rješenja boravišnu iskaznicu poništiti fizičkim bušenjem te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Boravišna iskaznica čiji je gubitak, nestanak ili krađa prijavljena, a koja je u međuvremenu pronađena vratit će se državljaninu države članice EGP-a ili članu njegove obitelji, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o gubitku, nestanku ili krađi obustavit će se, ako nije evidentiran status nevažeće boravišne iskaznice.

(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja po zaprimanju prijave o gubitku, nestanku ili krađi boravišne iskaznice evidentirat će potragu za boravišnom iskaznicom u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva.

(5) Policijska uprava odnosno policijska postaja u slučajevima iz članka 38. Zakona kada boravišna iskaznica nije vraćena u propisanom roku evidentirat će potragu za boravišnom iskaznicom u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva.

XVII. PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA ILI PREBIVALIŠTA

Članak 29.

(1) Obrazac prijave i odjave boravišta ili prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana (Obrazac 6b), bijele je boje, veličine 21x29,7 cm i sastoji se od dva dijela: prijave i potvrde.

(2) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja ovjerava potvrdu Obrasca 6b i vraća ga podnositelju prijave i odjave boravišta ili prebivališta odnosno prijave promjene adrese stana.

(3) Podnositelj prijave dužan je pružiti na uvid ispravu kojom dokazuje svoj identitet.

(4) Podnositelj prijave uz Obrazac 6b mora priložiti vlasnički list ili kupoprodajni ugovor ili ugovor o najmu ovjeren kod javnog bilježnika ili ministarstva nadležnog za poslove financija, a u slučaju da ugovor o najmu nije ovjeren na navedeni način, vlasnik nekretnine daje svoju suglasnost potpisom na Obrazac 6b u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

(5) Ako je podnositelj prijave član obitelji vlasnika nekretnine prilaže vlasnički list ili kupoprodajni ugovor i suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu kod javnog bilježnika da može prijaviti boravište ili prebivalište, a ako suglasnost nije ovjerena kod javnog bilježnika vlasnik nekretnine daje svoju suglasnost potpisom na Obrazac 6b u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

(6) Adresa u smislu ovoga Pravilnika je ulica ili trg i kućni broj evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo.

(7) Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava smještaja državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji.

(8) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji koji mijenja boravište ili prebivalište, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja po službenoj dužnosti evidentirat će odjavu prethodnog boravišta ili prebivališta.

XVIII. ZBIRKE PODATAKA

Članak 30.

(1) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o:

1. državljanima država članica EGP-a i članova njihovih obitelji kojima je odbijen ulazak i odbijen izlazak

2. državljanima država članica EGP-a i članova njihovih obitelji prema kojima je primijenjena mjera ograničenja ulaska i boravka

3. privremeno zadržanim stranim putnim ispravama

4. uzetim otiscima prstiju, uzorku šarenice oka i fotografijama državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji prema kojima je primijenjena mjera ograničenja ulaska i boravka

5. državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji na privremenom i stalnom boravku

6. državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima je prestao boravak

7. državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima su izdane boravišne iskaznice i potvrde o prijavi privremenog boravka

8. državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji koji su prijavili i odjavili boravište, prebivalište i adresu stanovanja.

(2) Zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva, a mogu se voditi i u registru odnosno u kartoteci.

(3) U zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka podaci se unose odmah po njihovom saznanju.

(4) Iznimno, na graničnim prijelazima gdje nema tehničkih uvjeta za vođenje zbirke podataka sukladno stavku 2. ovoga članka, zbirke podataka iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka vode se kao posebna knjiga koja mora biti ovjerena, prošivena, a njezine stranice označene brojevima.

(5) Zbirke podataka iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka vodit će se na način propisan stavkom 2. i 4. ovoga članka sve dok za takvim načinom vođenja postoji potreba i zaključivat će se na kraju kalendarske godine na stranici ispod posljednjeg upisanog državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji ili nakon što se sve stranice popune.

(6) Podaci u zbirkama podataka iz stavka 1. točke 5., 6., 7. i 8. ovoga članka koji se vode na Informacijskom sustavu Ministarstva čuvaju se trajno.

(7) Podaci u zbirkama podataka iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka čuvaju se:

– podaci iz točke 1., 2., 3. i 4. čuvaju se tri godine

– podaci iz točke 2. u vezi zabrana ulaska i boravka čuvaju se tri godine od prestanka važenja ili od nastupa zastare izvršenja zabrane ulaska i boravka

– podaci iz točke 2. u vezi novčanih kazni čuvaju se tri godine od plaćanja ili od nastupa zastare izvršenja novčane kazne

– podaci iz točke 2. u vezi kazni zatvora čuvaju se tri godine od izdržane kazne zatvora ili od nastupa zastare izvršenja kazne zatvora

– podaci iz točke 2. u vezi uvjetnih osuda čuvaju se tri godine od isteka roka kušnje uvjetne osude.

(8) Nakon isteka roka iz stavka 7. ovoga članka podaci se brišu iz zbirki podataka.

Članak 31.

Zbirke podataka iz članka 30. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika sadrže sljedeće opće podatke o državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji:

– osnovni osobni podaci:

1. ime i prezime, rođeno prezime

2. spol

3. ime oca i majke

4. datum, mjesto i država rođenja

5. državljanstvo

6. adresa stanovanja, mjesto i država prebivališta

7. OIB, ako je određen

8. jezici koje razumije

9. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta

– osnovni podaci o boravku:

1. datum i mjesto ulaska i izlaska iz Republike Hrvatsku

2. vrsta i svrha boravka

3. mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države.

Članak 32.

Zbirke podataka o državljanima država članica EGP-a i članova njihovih obitelji kojima je odbijen ulazak i izlazak sadrži:

– za odbijanje ulaska:

1. opće podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. razlog odbijanja

5. način prijevoza (kopneni, pomorski, zračni, riječni)

6. poništenje odbijanja ulaska

7. država vraćanja

– za odbijanje izlaska:

1. opće podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. razlog odbijanja

– za izdane potvrde o kratkotrajnom boravku:

1. opće podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. razlog izdavanja.

Članak 33.

Zbirka podataka o državljanima država članica EGP-a i članova njihovih obitelji prema kojima je primijenjena mjera ograničenja ulaska i boravka sadrži:

1. opće podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika

2. opće podatke o mjeri

3. posebne podatke o mjeri.

Članak 34.

Opći podaci o mjeri iz članka 33. točke 2. ovoga Pravilnika su:

1. naziv tijela

2. datum

3. prekršaj, kazneno djelo ili drugi razlog za poduzimanje mjere

4. vrsta mjere

5. broj osoba u grupi

6. broj članova obitelji prema kojima nisu poduzete mjere

7. izvješćivanje diplomatske misije odnosno konzularnog ureda.

Članak 35.

Posebni podaci o mjeri iz članka 33. točke 3. ovoga Pravilnika su:

– za nezakoniti prelazak državne granice:

1. mjesto zatjecanja

2. vrijeme prelaska

3. država prelaska

4. mjesto prelaska

5. smjer prelaska

6. način prelaska

7. prijevoz

8. države tranzita

9. država odredišta

– za nezakoniti rad:

1. tijelo koje je utvrdilo nezakoniti rad

2. mjesto nezakonitog rada

3. poslodavac (ime i prezime/naziv trgovačkog društva odnosno obrta, datum rođenja/matični broj/OIB)

4. vrsta nezakonitosti

– za rješenje o protjerivanju:

1. broj i datum donošenja rješenja

2. datum izvršnosti rješenja

3. datum početka trajanja i isteka roka za odlazak u državu članicu EGP-a

4. granični prijelaz napuštanja

5. vrijeme napuštanja

6. broj izlaznog štambilja

– za zabranu ulaska i boravka:

1. vrijeme zabrane

2. datum početka i završetka trajanja zabrane

3. serijski broj naljepnice

4. datum poništenja

5. datum ukidanja

6. datum i vrijeme skraćenja

– za prisilno udaljenje:

1. država u koju se državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji prisilno udaljava

2. prijevoz

3. pratnja

4. iznos troškova

5. podmirenje troškova

6. broj računa

– za novčanu kaznu:

1. tijelo koje je izreklo novčanu kaznu

2. broj i datum odluke

3. iznos kazne

4. datum izvršnosti odluke

5. napomenu je li kazna plaćena

– za smještaj u centar:

1. broj rješenja o smještaju

2. broj rješenja kojim je određeno prisilno udaljenje

3. datum i vrijeme prihvata

4. podatke o zdravstvenom stanju

5. podatke o novčanim sredstvima

6. podatke o obavljenim razgovorima

7. datum i vrijeme otpusta iz centra

8. opis odjeće i obuće

9. osobni opis državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji

10. posebna obilježja državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji

– za obveze državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji:

1. vrsta obveze

2. razlog obveze

3. trajanje obveze

4. za polog financijskih sredstava – visina

5. za zabranu napuštanja adrese – adresa

6. za javljanje u policijsku postaju – učestalost

– za privremenu odgodu prisilnog udaljenja:

1. trajanje privremene odgode prisilnog udaljenja.

Članak 36.

Zbirke podataka iz članka 30. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, koje sadrže podatke o maloljetnim državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji prema kojima je primijenjena mjera ograničavanja ulaska i boravka, osim podataka iz članka 31., 32., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika, sadrže i sljedeće podatke:

– podaci o zastupnicima:

1. ime, prezime i rođeno prezime

2. datum, mjesto i država rođenja

3. državljanstvo

4. adresa stanovanja, mjesto i država prebivališta

5. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta

6. status (roditelj, usvojitelj, osoba kojoj je zastupnik povjerio maloljetnika na pravno valjani način)

7. dostupnost (dostupni – mjesto, način uspostave kontakta/nedostupni)

– podaci o drugima osobama u pratnji maloljetnika:

1. ime, prezime i rođeno prezime

2. datum, mjesto i država rođenja

3. državljanstvo

4. adresa stanovanja, mjesto i država prebivališta

5. svojstvo (rodbina, poznanik, ostalo)

6. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta

– podaci o skrbniku u Republici Hrvatskoj:

1. ime i prezime

2. datum rođenja

3. adresa i mjesto stanovanja

4. naziv i adresa centra za socijalnu skrb (da/ne)

5. telefonski broj i e-adresa

– podaci o smještaju u Republici Hrvatskoj:

1. mjesto

2. adresa

3. vrsta objekta (prihvatni centar za strance, dom za maloljetnike, privatni smještaj, ostalo)

4. držatelj objekta

5. datum smještaja

6. datum prestanka smještaja

7. razlog prestanka smještaja.

Članak 37.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim stranim putnim ispravama sadrži:

1. opće podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika

2. naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja je zadržala ispravu

3. datum kada je isprava zadržana

4. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave

5. razlog zadržavanja

6. broj i datum potvrde

7. datum vraćanja.

Članak 38.

Zbirka podataka o uzetim otiscima prstiju, uzorku šarenice oka i fotografiranju državljanina država članica EGP-a i članova njihovih obitelji prema kojima je primijenjena mjera ograničenja ulaska i boravka sadrži:

1. opće podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika

2. pet fotografija

3. otiske prstiju

4. uzorak šarenice oka

5. podatke o drugim identifikacijskim znacima (boja kože, visina, težina).

Članak 39.

(1) Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji na privremenom i stalnom boravku sadrži:

– evidencijski broj državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji i spol

– prezime, rođeno prezime, ime državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji i ime oca i majke

– datum, mjesto i državu rođenja

– državljanstvo

– zanimanje, stručnu spremu

– znanje jezika

– bračno stanje

– vrstu boravka

– datum i broj izdavanja odobrenja

– podatke o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti

– broj, vrstu, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave ili osobne iskaznice

– datum i mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku

– naziv nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje

– boravište odnosno prebivalište i adresu u Republici Hrvatskoj

– osobni identifikacijski broj

– napomenu.

(2) Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji na privremenom boravku, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

– svrhu izdavanja odobrenja

– rok važenja odobrenja.

Članak 40.

(1) Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima je odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni ili stalni boravak, uz podatke iz članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži i:

– broj i datum rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni ili stalni boravak

– zakonsku osnovu

– napomenu.

(2) Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima je prestao boravak, uz podatke iz članka 39. ovoga Pravilnika, sadrži i:

– broj i datum rješenja o prestanku odobrenja za privremeni ili stalni boravak

– zakonsku osnovu

– napomenu.

Članak 41.

(1) Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima su izdane boravišne iskaznice sadrži:

– podatke o državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podaci o putnoj ispravi ili osobnoj iskaznici)

– naziv nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje

– serijski broj

– vrstu odobrenja boravka

– datum izdavanja i rok važenja

– datum uručenja

– napomene

– datum zaprimanja prijave o nestanku i načinu nestanka

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka

– datum i razlog poništenja.

(2) Obrasci zahtjeva za tehničku izradu boravišne iskaznice (Obrazac 5b) vode se i u kartoteci.

(3) Nakon isteka roka važenja boravišne iskaznice ili prestanka važenja boravišne iskaznice iz nekog drugog razloga, Obrasci 5b odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.

(4) Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji koji su državljani država članica EGP-a kojima su izdane potvrde o prijavi privremenog boravka sadrži:

– podatke o državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podatke o putnoj ispravi ili osobnoj iskaznici)

– naziv nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje

– broj potvrde

– svrha privremenog boravka

– datum izdavanja

– datum uručenja

– napomene

– datum i razlog poništenja.

Članak 42.

Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji koji su prijavili i odjavili boravište, prebivalište i adresu stanovanja sadrži:

– prezime i ime državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji

– datum, mjesto i državu rođenja

– državljanstvo

– vrstu i broj putne ili druge isprave o identitetu

– vrstu boravka

– rok važenja odobrenja privremenog boravka za člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a

– boravište ili prebivalište, odnosno adresu stana

– prethodno boravište ili prebivalište odnosno adresu stana

– datum prijave i odjave boravišta, prebivališta i adrese stanovanja.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Obrasci 1, 2, 3, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b i 6b tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova bit će dostupne informacije o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje prijava odnosno zahtjeva, o ulasku i boravku te o pravima i obvezama državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji.

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 126/12, 81/13, 38/15, 85/15, 132/17 i 101/18).

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/250

Urbroj: 511-01-152-20-23

Zagreb, 23. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRASCI

Obrazac 3