Pravilnik o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

NN 107/2020 (2.10.2020.), Pravilnik o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

2010

Na temelju članka 57.a stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak) ministar nadležan za poduzetništvo i obrt, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju (u daljnjem tekstu: Ispit).

(2) Ispitom se provjeravaju praktična i teorijska znanja potrebna za učinkovito poučavanje učenika na naukovanju i osiguranje kvalitete naukovanja.

(3) Ispit se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

(4) Opći dio odnosi se na sustav strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a posebni dio na pedagoške osnove obrazovanja učenika, planiranje, programiranje i izvođenje učenja i poučavanja u radnom okruženju te praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika.

(5) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

II. OPĆI DIO ISPITA

Članak 2.

(1) Programsku cjelinu Općeg dijela Ispita čine sljedeći sadržaji i ishodi:

PROGRAMSKA CJELINA: SUSTAV STRUKOVNOG OBRAZOVANJA
SadržajIshod
Zakonodavni okvir koji uređuje strukovno obrazovanje. Sastavnice strukovnog obrazovanja. Odgovornosti učenika, mentora i nastavnika. Uloga mentora.Opisati zakonodavni okvir kojim se uređuje strukovno obrazovanje
Prepoznati važnost strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo
Primjenjivati propise koji se odnose na strukovno obrazovanje
Objasniti ulogu mentora u procesu poučavanja učenika
Prepoznati svrhu učenja temeljenog na radu za osiguranje i razvoj kvalitete strukovnog obrazovanja
Primjenjivati propise i konvencije koje se odnose na poslove i ulogu mentora

(2) Sadržaj programske cjeline iz stavka 1. ovoga članka, osnova je za oblikovanje pitanja na Ispitu.

(3) Teorijska znanja provjeravaju se putem pisanog ispita, a praktična znanja putem praktičnog zadatka.

III. POSEBNI DIO ISPITA

Članak 3.

(1) Posebni dio Ispita obuhvaća provjeru teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za učinkovito poučavanje i planiranje poučavanja u specifičnom radnom okruženju, prepoznavanje individualnih potreba učenika, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika te učinkovito komuniciranje.

(2) Programske cjeline Posebnog dijela Ispita čine sljedeći sadržaji i ishodi:

PROGRAMSKA CJELINA:
PEDAGOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA UČENIKA
SadržajIshod

Stilovi učenja. Zakonitosti usvajanja znanja i vještina. Strategije učenja i poučavanja. Kreativnost, poduzetnost i inovativnost u poučavanju. Motivacija/Motivacijske tehnike za učenje i emocije u procesu učenja. Suradničko učenje. Individualne razlike u sposobnostima i učenje. Samoregulacija

učenja. Osobine uspješnog mentora. Interakcija mentor-učenik s naglaskom na pozitivnu komunikaciju. Komunikacijske kompetencije. Vođenje pedagoške dokumentacije.

Prepoznati mehanizme učenja važne za proces učenja temeljenog na radu
Oblikovati radne zadatke u stvarnom radnom okruženju koji će učeniku omogućiti primjenu teorijskih znanja
Demonstrirati način održavanja radne discipline i kontrole uz pružanje autonomije i izbora učeniku
Identificirati individualne različitosti među učenicima te ih uzeti u obzir pri planiranju i izvođenju naukovanja
Prepoznati vlastitu odgovornost za negativne učinke u odgojno-obrazovnom procesu
Poticati redovitost učenika u rješavanju radnih zadataka s ciljem razvoja odgovornosti učenika
Opisati i primijeniti različite metode obrazovanja posebice obrazovanja orijentiranog prema nalogu odnosno narudžbi
Primijeniti metodu četiriju stupnjeva (pripremanje, pokazivanje i tumačenje, pokušaj samostalnoga izvođenja rada uz nadzor, vježbanje i utvrđivanje naučenog) u cilju razvoja vještina učenika
Navesti primjere uspješne suradnje s drugim sudionicima obrazovnog procesa
Koristiti zadatke i strategije kojima će se poticati učenike na suradničko učenje (u paru, skupinama, timovima)
Koristiti simulaciju, demonstraciju, vježbanje i ponavljanje do najučinkovitijega stupnja primjene znanja
Primijeniti pravovremeno korektivno vježbanje
Predložiti načine za poboljšanje socio-emocionalnih aspekata interakcije učenika i nastavnika/mentora
Objasniti vrste komunikacije te usporediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju
Prepoznati sukob i pravovremeno primijeniti nenasilne metode u rješavanju sukoba

PROGRAMSKA CJELINA:
PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVOĐENJE

UČENJA I POUČAVANJA U RADNOM OKRUŽENJU

SadržajIshod
Kurikulumsko planiranje i programiranje. Suvremena kompetencijska paradigma poučavanja i učenja. Ishodi učenja – očekivana postignuća učenika. Kvalifikacija. Didaktičko-metodičko oblikovanje učenja i poučavanja u radnom procesu. Poslovni procesi. Sigurnost na radu. Radna disciplina. Odgovornost. Suradnja škole i poslodavca u planiranju i programiranju poučavanja učenika i radnom procesu. Priprema za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.Izraditi izvedbeni plan i program naukovanja sukladno didaktičkim principima potrebnima za uvođenje učenika u rad i oblikovati njegovo radno vrijeme
Definirati obrazovne ciljeve u skladu s ishodima učenja strukovnog kurikuluma i specifičnim zahtjevima radnog okruženja
Planirati proces poučavanja i učenja u stvarnom radnom okruženju prema zahtjevima stupnja i obujma kvalifikacije primjenom kompetencijskog pristupa
Identificirati učenikovo predznanje, formalne obrazovne zahtjeve (kurikulum), odgojno-obrazovne potrebe učenika i zahtjeve poslodavca te koristiti navedene parametre pri planiranju naukovanja
Odabrati primjerene strategije poučavanja za ostvarivanje postavljenih ishoda učenja u specifičnom radnom okruženju usmjerene na učenika primjenom postupka projektiranja i demonstracije
Iskazati očekivane ishode učenja (specifične, mjerljive, dogovorene, relevantne i ostvarive) u skladu s ishodima strukovnog kurikuluma i specifičnim zahtjevima radnog okruženja
Planirati i programirati aktivnosti učenika u radnom okruženju glede sadržaja, sredstava rada te tehnike i tehnologije uvažavajući posebne odgojno-obrazovne potrebe učenika
Prilagođavati fizičku okolinu učenja (prostor, nastavni materijal, oprema, tehnologija) na način koji će učenicima omogućiti praktičnu primjenu teorijskih znanja
Predložiti načine osiguravanja sigurnosti i zaštite na radu
Strukturirati sadržaje u skladu sa specifičnim vrijednosnim sustavom radnog okruženja u kojemu se poučavanje odvija
PROGRAMSKA CJELINA:
PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA
SadržajIshod
Načela vrednovanja. Elementi vrednovanja. Metode samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja kao oblika suradničkog reguliranja učenja. Suvremene metode i tehnike vrednovanja (praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja) učenikovih postignuća i napredovanja koje procjenjuju i proces i ishode učenja. Motivirajuća povratna informacija o postignuću. Vrednovanje procesa i ishoda učenja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Vrednovanje u funkciji razvoja samoregulacije učenja. nastave i vježbi i sl.)Primijeniti načela vrednovanja i ocjenjivanja učenika koji će usmjeravati i poticati učenika na učenje u stvarnom radnom okruženju
Odrediti specifične i koristiti zadane elemente vrednovanja kojima se vrednuju postignuća učenika
Samostalno vrednovati postignuća učenika uz uvažavanje razine, obujma i profila planiranih ishoda učenja te posebnih odgojno-obrazovnih potreba učenika
Kombinirati različite metode praćenja i provjeravanja učenikova napredovanja odnosno razvoja učenikovih kompetencija (opažanje izvedbe praktičnog zadatka, praktični uradci, rad na projektima, analiza mape praktične
Oblikovati motivirajuću povratnu informaciju učeniku o njegovom napredovanju u procesu učenja
Objektivno i pravovremeno vrednovati postignuća i napredak učenika te o rezultatima vrednovanja pravovremeno informirati sve subjekte zainteresirane za učenikov razvoj
Podržati učenike u uključivanju u proces vrednovanja postignuća ostalih učenika odnosno podržati razvoj samovrednovanja
Koristiti rezultate unutarnjih i vanjskih postupaka vrednovanja postignuća učenika za planiranje i unaprjeđenje vlastitog rada


(3) Teorijska znanja provjeravaju se putem pisanog ispita, a praktična znanja putem praktičnog zadatka.

(4) Sadržaji programskih cjelina iz stavka 2. ovoga članka osnova su za oblikovanje pitanja na pisanom ispitu.

(5) Praktičan zadatak iz stavka 3. ovoga članka obuhvaća izradu pisane priprave za poučavanje učenika te demonstraciju postupka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku, a određuje ga Ispitna komisija u skladu s programskim cjelinama.

IV. KATALOG ISPITNIH PITANJA

Članak 4.

(1) Hrvatska obrtnička komora izrađuje katalog ispitnih pitanja.

(2) Ukoliko Ispit nije standardiziran putem kataloga ispitnih pitanja ispitna pitanja zadaje Ispitna komisija ili se određuju putem ispitne aplikacije.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/11

Urbroj: 526-04-01/1-20-3

Zagreb, 16. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.