Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

NN 107/2020 (2.10.2020.), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2012

Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak) ministar nadležan za obrt donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE NAUKOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja.

Članak 2.

(1) Dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja (dalje u tekstu: dozvola) izdaje Hrvatska obrtnička komora.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovog članka izdaje se na rok od sedam godina.

(3) Odluku o visini naknade za izdavanje dozvole donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Članak 3.

(1) Broj mjesta za izvođenje naukovanja određuje se temeljem ispunjenosti materijalno-kadrovskih uvjeta za izvođenje naukovanja.

(2) Materijalno-kadrovski uvjeti iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti sukladno odredbi članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće mjesto za naukovanje, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje s najmanje 70%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja, primjenu mjera zaštite na radu kao i propisanih sanitarnih standarda te mentora koji može biti obrtnik odnosno zaposlenik obrtnika ili pravne osobe u punom radnom vremenu, a koji ispunjava uvjete iz članka 56.a stavka 2. i 3. Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka obrtnik ili pravna osoba koja može osigurati materijalno-kadrovske uvjete za provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje s najmanje 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja u svrhu ishođenja dozvole sklapa Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim obrtnikom ili pravnom osobom koji posjeduju dozvolu i osiguravaju izvedbu preostalih 20% obuhvata planiranih ishoda učenja.

Obrazac Ugovora o zajedničkoj provedbi naukovanja sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 7.

(4) Jedna osoba može izvoditi naukovanje za najviše tri učenika odnosno za najviše šest učenika, pod uvjetom da najviše troje učenika pohađa naukovanje istovremeno.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, obrtnik odnosno pravna osoba koja raspolaže s više slobodnih mjesta za izvođenje naukovanja, mogu izvoditi naukovanje za najviše šesnaest učenika, pod uvjetom da zapošljava osobu koja će u punom radnom vremenu izvoditi naukovanje.

II. IMENOVANJE I SASTAV KOMISIJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Članak 4.

(1) Komisiju za izdavanje dozvola za svako pojedino zanimanje ili grupu srodnih zanimanja (u daljnjem tekstu: Komisija) po teritorijalnom načelu imenuje i razrješava predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(2) Komisiju čine četiri člana i to:

– predstavnik gospodarstva: osoba s položenim majstorskim ispitom ili osoba kojoj se sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu priznaje pravo kao i osobi s položenim majstorskim ispitom ili osoba s odgovarajućim visokim obrazovanjem odnosno obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. Zakona o obrtu

– nastavnik ustanove za strukovno obrazovanje u kojoj se provodi obrazovanje za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte

– predstavnik stručne službe područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i

– predstavnik stručne službe županijske komore Hrvatske gospodarske komore.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. točke 2. ovoga članka, ukoliko na području određene županije niti jedna ustanova za strukovno obrazovanje ne izvodi programe obrazovanja za vezane obrte za koje je potrebno izdati dozvolu, za člana Komisije kao predstavnika nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje u kojoj se provodi obrazovanje za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte, može biti imenovana osoba s područja druge županije.

(4) Za pojedino zanimanje ili grupu srodnih zanimanja za koje postoji veći interes za ishođenjem dozvola, radi učinkovitog postupanja po zahtjevima, svakom članu Komisije može se imenovati zamjena koja udovoljava uvjetima iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga članka.

(5) Članovi Komisije imenuju se uz njihovu pisanu suglasnost.

(6) Predsjednik Komisije je član koji se imenuje kao predstavnik gospodarstva iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(7) Članovi Komisije iz stavka 2. točke 1. i 2. ostvaruju pravo na novčanu naknadu.

(8) Visinu naknade iz stavka 7. ovoga članka utvrđuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu.

(9) Naknade se isplaćuju iz sredstava koja se ostvaruju izdavanjem dozvola.

Članak 5.

(1) Mandat članova Komisije iz članka 4. ovoga Pravilnika traje četiri godine.

(2) Članovi Komisije mogu se razriješiti i prije isteka mandata i to:

– na osobni zahtjev

– na prijedlog područne obrtničke komore, udruženja obrtnika odnosno Hrvatske gospodarske komore

– na prijedlog ustanove za strukovno obrazovanje u kojoj se provodi obrazovanje za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte.

Članak 6.

(1) Članovi Komisija za svako pojedino zanimanje ili grupu zanimanja imenuju se na prijedlog područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika odnosno Hrvatske gospodarske komore, a koji se podnosi putem obrazaca koji su sastavni dio ovoga Pravilnika kao Prilog 4. i Prilog 5.

(2) Uz prijedlog za imenovanje svakog člana Komisije potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju:

– pisanu suglasnost iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika

– dokaz o položenom majstorskom ispitu ili

– presliku svjedodžbe o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju i presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj kvalifikaciji više ili visoke stručne spreme odnosno 1. ili 2. razine visokog obrazovanja (6 i 7 razina Hrvatskog kvalifikacijskog okvira).

(3) Hrvatska obrtnička komora po službenoj dužnosti samostalno pribavlja dokaze o kojima vodi evidenciju.

III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE

Članak 7.

(1) Zahtjev za izdavanje, odnosno promjenu, dopunu ili prestanak dozvole, obrtnik ili pravna osoba podnosi Hrvatskoj obrtničkoj komori, putem područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika, a prema sjedištu obrta odnosno pravne osobe.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja, odnosno promjene ili dopune dozvole, prilažu se sljedeći dokumenti:

1. dokazi o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu osobe koja izvodi naukovanje:

a) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika), ili

b) dokaz o priznatom majstorskom ispitu temeljem postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju (preslika), ili

c) diploma/svjedodžba o stečenoj kvalifikaciji više ili visoke stručne spreme odnosno 1. ili 2. razine visokog obrazovanja (6 i 7 razina Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) (preslika), ili

d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

f) ovjerena preslika ugovora o radu ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe.

2. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobu koja izvodi naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika)

3. uvjerenje o nekažnjavanju za podnositelja zahtjeva i/ili mentora (ne starije od 6 mjeseci)

4. suglasnost za traženje podataka o pravomoćnoj osuđivanosti podnositelja zahtjeva i/ili mentora

5. preslika osobne iskaznice.

(3) Hrvatska obrtnička komora po službenoj dužnosti temeljem uvida u svoje evidencije i javno dostupne registre pribavlja sljedeće dokumente:

– izvadak iz Obrtnog ili Sudskog registra odnosno Registra udruga

– dokaz o položenom majstorskom ispitu

– dokaz o stečenim kompetencijama vezanim uz stjecanje osnovnih znanja o poučavanju učenika.

(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno promjenu, dopunu ili prestanak dozvole sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 1.

Članak 8.

(1) Po podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole utvrđuje se udovoljavanje uvjetima stručne spreme mentora od strane obrtnika, odgovorne osobe pravne osobe ili zaposlenika obrtnika odnosno pravne osobe sukladno odredbama članka 56.a stavka 2. i 3. Zakona o obrtu te dostava propisane dokumentacije sukladno odredbi članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Po utvrđivanju ispunjenosti propisanih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka te dostave dokumentacije propisane odredbom članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, područna obrtnička komora dostavlja:

– zahtjev Ministarstvu pravosuđa vezano uz podatke o pravomoćnoj osuđivanosti podnositelja zahtjeva i/ili mentora

– obavijest Državnom inspektoratu vezano uz primjenu mjera zaštite na radu

– zahtjev Tajništvu Suda časti, ukoliko podnositelj zahtjeva ne želi samostalno podnijeti zahtjev vezano uz pravo primanja učenika na naukovanje.

(3) Po ishođenju dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka Komisija provjerava ispunjenost propisanih materijalno-kadrovskih uvjeta za izvođenje naukovanja te utvrđuje pravo primanja učenika na naukovanje uz udovoljenje uvjetima iz članka 58. Zakona o obrtu.

(4) O provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje dozvole Komisija sastavlja zapisnik.

Obrazac zapisnika sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 6.

(5) Po provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje dozvole, a temeljem prijedloga Komisije, Hrvatska obrtnička komora izdaje dozvolu.

(6) Obrasci dozvole sastavni su dio ovoga Pravilnika kao Prilog 2. i Prilog 3.

Članak 9.

Po podnesenom zahtjevu za promjenu ili dopunu dozvole iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika Komisija po potrebi provodi postupak sukladno odredbama članka 8. ovog Pravilnika te utvrđuje pravo primanja učenika na naukovanje uz udovoljenje uvjetima iz članka 58. Zakona o obrtu.

Članak 10.

Obrtnik i pravna osoba dužni su o svakoj promjeni koja se odnosi na pravo izvođenja naukovanja obavijestiti područnu obrtničku komoru najkasnije u roku petnaest dana od nastanka promjene i podnijeti zahtjev za promjenu dozvole na propisanom obrascu iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Zbog nastupa okolnosti iz članaka 58. i 59. Zakona o obrtu, Odbor za strukovnu izobrazbu pokreće postupak ispitivanja važenja dozvole pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore temeljem vlastitih saznanja kao i na zahtjev:

– osobe kojoj je izdana dozvola

– udruženja obrtnika i područne obrtničke komore

– Hrvatske gospodarske komore

– ustanove za strukovno obrazovanje u kojoj se provodi obrazovanje za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte

– roditelja odnosno skrbnika učenika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku uz priložene dokaze o razlozima za njegovo podnošenje.

Članak 12.

Obrtniku odnosno pravnoj osobi Sud časti Hrvatske obrtničke komore može oduzeti dozvolu, privremeno ili trajno sukladno odredbama Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore.

IV. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 13.

(1) Hrvatska obrtnička komora o izdanim dozvolama vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

(2) Sastavni dio evidencije iz stavka 1. ovoga članka su:

– zahtjevi iz članka 7. ovoga Pravilnika

– zapisnici o provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje, odnosno promjenu ili dopunu dozvola iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

– dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje materijalno-kadrovskih uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, a koji su pohranjeni pri područnim obrtničkim komorama.

(3) Hrvatska obrtnička komora odgovorna je za točnost i usuglašenost podataka u evidenciji.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (»Narodne novine«, broj 37/15).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/09
Urbroj: 526-04-01/1-20-3
Zagreb, 16. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA/UDRUŽENJE OBRTNIKA

__________________________________________________

Urbroj: ________________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PROMJENU/DOPUNU/PRESTANAK DOZVOLE (LICENCIJE) ZA IZVOĐENJE NAUKOVANJA ZA ZANIMANJE

_______________________________

1. izdavanje

2. promjena vlasnika ili sjedišta

3. promjena, nadopuna ili brisanje stručne osobe

4. prestanak

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(adresa tvrtke obrta/pravne osobe)

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika/pravne osobe _________

telefon, telefaks, e-mail:

__________________________________________________.

Osobe koje ispunjavaju uvjete za izvođenje naukovanja:

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo)

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo)

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo)

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo)

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo)

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo)


U ___________________

(mjesto i datum)

M.P.

 
___________________________
Potpis vlasnika obrta/ovlaštene osobe

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode naukovanje:

a) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika), ili

b) dokaz o stečenom majstorskom zvanju ukoliko je majstorski ispit priznat u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju (preslika), ili

c) diploma/svjedodžba o stečenoj kvalifikaciji više ili visoke stručne spreme odnosno 1. ili 2. razine visokog obrazovanja (6 i 7 razina Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) (preslika), ili

d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika), ili

e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

f) ovjerena preslika ugovora o radu ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe.

2. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika)

3. uvjerenje o nekažnjavanju podnositelja zahtjeva i/ili mentora (ne starije od šest mjeseci)

4. suglasnost za traženje podataka o pravomoćnoj osuđivanosti podnositelja zahtjeva i/ili mentora

5. preslika osobne iskaznice

6. Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja u slučaju kada se podnosi zahtjev za dozvolu (licenciju) za zajedničko izvođenje naukovanja.

PRILOG 2.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Broj: ________________

Temeljem članka 8. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

izdaje se

DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE NAUKOVANJA

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

za zanimanje

_________________________________________________.

Obrtnik/pravna osoba može izvoditi naukovanje za ________ učenika.

Jedna osoba može izvoditi naukovanje za najviše tri učenika, odnosno za najviše šest učenika, pod uvjetom da najviše troje učenika pohađa naukovanje istovremeno.

Naukovanje izvodi (e):______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________.

U ___________________

(mjesto i datum)

M.P.

 
___________________________
predsjednik Hrvatske obrtničke komore

PRILOG 3.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Broj: ________________

Temeljem članka 8. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

izdaje se

DOZVOLA (LICENCIJA) ZA ZAJEDNIČKO IZVOĐENJE NAUKOVANJA

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

za zanimanje

_________________________________________________.

Obrtnik/pravna osoba mogu izvoditi naukovanje za ________ učenika.

Jedna osoba može izvoditi naukovanje za najviše tri učenika, odnosno za najviše šest učenika, pod uvjetom da najviše troje učenika pohađa naukovanje istovremeno.

Naukovanje izvodi(e):

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

U ___________________

(mjesto i datum)

M.P.

 
___________________________
predsjednik Hrvatske obrtničke komore

PRILOG 4.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA/UDRUŽENJE OBRTNIKA

__________________________________________________

Urbroj: _______________________

____________________________
(mjesto i datum)

PRIJEDLOG
o osnivanju Komisije za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja za zanimanje ili grupu srodnih zanimanja

__________________________________________________


FUNKCIJAIME I PREZIME

ZAMJENA

(ime i prezime)

MANDAT
Predsjednik
Član
Član

M.P._________________________________________
predsjednik područne obrtničke komore/udruženja obrtnika

PRILOG 5.


Urbroj: _______________________

____________________________
(mjesto i datum)

PRIJEDLOG
o osnivanju Komisije za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja za zanimanje ili grupu srodnih zanimanja

__________________________________________________

FUNKCIJAIME I PREZIME

ZAMJENA

(ime i prezime)

MANDAT
Član

M.P.____________________________
predsjednik

PRILOG 6.

A)

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA ________________________________

Urbroj: ________________

ZAPISNIK
o postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

za zanimanje ________________________________________

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika/pravne osobe _________.

Temeljem članka 8. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja Komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdila je:

■ Kadrovski uvjeti

A) Obrtnik odnosno kod obrtnika ili pravne osobe na puno radno vrijeme zaposleni djelatnik:

☐ ima položen majstorski ispit za zanimanje:

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

☐ ima priznata prava koja se sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak) priznaju osobama s položenim majstorskim ispitom te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

☐ ima odgovarajuće visoko obrazovanje odnosno obrazovanje više od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak) te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

☐ ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje sedam godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvodi naukovanje te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

B) Obrtnik ima status izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna, najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koji izvodi naukovanje te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

C) Obrtnik čije je sjedište na području određenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima ili Zakonom o otocima, ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje, najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje se izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

Obrtnik/pravna osoba ispunjava/ne ispunjava kadrovske uvjete za izvođenje naukovanja.

Obrtniku odnosno pravnoj osobi je/nije oduzeto pravo na primanje učenika na naukovanje.

Obrtnik/pravna osoba ili mentor putem kojeg obrtnik/pravna osoba izvodi naukovanje udovoljava/ne udovoljava uvjetima iz članka 58. Zakona o obrtu.

Naukovanje može izvoditi:

1. ______________________,2. ______________________,
(ime i prezime)(ime i prezime)
3. ______________________,4. ______________________,
(ime i prezime)(ime i prezime)
5. ______________________,6. ______________________,
(ime i prezime)(ime i prezime)

odnosno sukladno odredbi članka 3. stavak 5. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja imenuje se osoba ________________________ koja će u punom

(ime i prezime)

radnom vremenu izvoditi naukovanje.

■ Materijalni uvjeti

1.     Obrtnik/pravna osoba, u skladu s odredbom članka 3. stavka 2. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja:

–     ima/nema odgovarajući prostor u skladu s propisanim uvjetima iz članka 11. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak), odnosno odgovarajuće mjesto za naukovanje za učenika,

–     ima/nema osigurane mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kao i mjere propisanih sanitarnih standarda.

Dokazi:

a) Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika)

b) Potvrda Suda časti Hrvatske obrtničke komore da nije oduzeto pravo na primanje učenika na naukovanje

c) Izvješće Državnog inspektorata o primjeni propisa iz područja zaštite na radu

d) Posebno uvjerenje za fizičku osobu Ministarstva pravosuđa

e) Drugi odgovarajući dokumenti

__________________________________________________.

(naziv dokumenta, nadležno tijelo i datum izdavanja)

■ Prijedlog

Temeljem odredbe članka 8. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja obrtnik/pravna osoba udovoljava uvjetima za izdavanje dozvole (licencije) te se predlaže izdavanje dozvole (licencije)

__________________________________________________.

naziv dozvole (licencije)

Temeljem odredbe članka 3. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja obrtnik/pravna osoba može izvoditi naukovanje za najviše _______ učenika.

U ___________________

(mjesto i datum)


Predsjednik Komisije:
Član Komisije:
Član Komisije:
Član Komisije:

M.P.

B)

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA ________________________________

Urbroj: ________________

ZAPISNIK
o postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje zajedničke dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

za zanimanje ________________________________________

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika/pravne osobe _________

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika/pravne osobe _________.

Temeljem članka 8. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja Komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdila je:

Kadrovski uvjeti

A) Obrtnik, odnosno kod obrtnika ili pravne osobe na puno radno vrijeme zaposleni djelatnik:

☐ ima položen majstorski ispit za zanimanje:

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

☐ ima priznata prava koja se sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak) priznaju osobama s položenim majstorskim ispitom te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

☐ ima odgovarajuće visoko obrazovanje, odnosno obrazovanje više od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak) te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

☐ ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje sedam godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvodi naukovanje te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

B) Obrtnik ima status izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna, najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koji izvodi naukovanje te položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

C) Obrtnik čije je sjedište na području određenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima ili Zakonom o otocima, ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje, najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje se izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

________________________.(ime i prezime, OIB)

________________________.(ime i prezime, OIB)

Obrtnik-ci/pravna-e osoba-e ispunjava-ju/ne ispunjava-ju kadrovske uvjete za izvođenje naukovanja.

Obrtniku-cima, odnosno pravnoj-nim osobi-ama je/nije oduzeto pravo na primanje učenika na naukovanje.

Obrtnik-ci/pravna-e osoba-e ili mentori putem kojih se izvodi naukovanje udovoljavaju uvjetima iz članka 58. Zakona o obrtu

Naukovanje može izvoditi:

1. ________________________________________________,

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

2. ________________________________________________,

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

3. ________________________________________________,

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

4. ________________________________________________,

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

5. ________________________________________________,

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

6. ________________________________________________,

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

odnosno sukladno odredbi članka 3. stavak 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja imenuju se osobe:

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

__________________________________________________

(ime i prezime, tvrtka obrta/pravne osobe)

koje će u punom radnom vremenu izvoditi naukovanje.

■ Materijalni uvjeti

1. Obrtnik-ci, u skladu s odredbom članka 3. stavka 2. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja:

– ima-ju/nema-ju odgovarajući prostor u skladu s propisanim uvjetima iz članka 11. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak), odnosno odgovarajuće mjesto za naukovanje za učenika,

– ima-ju/nema-ju odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava realizaciju programa naukovanja za pojedino zanimanje u najmanje 70%-tnim, odnosno 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja,

– ima-ju/nema-ju osigurane mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kao i mjere propisanih sanitarnih standarda.

2. Pravna osoba-e, u skladu s odredbom članka 3. stavka 2. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja:

– ima-ju/nema-ju odgovarajući prostor u skladu s propisanim uvjetima iz članka 11. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispravak), odnosno odgovarajuće mjesto za naukovanje za učenika,

– ima-ju/nema-ju odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava realizaciju programa naukovanja za pojedino zanimanje u najmanje 70%-tnim, odnosno 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja,

– ima-ju/nema-ju osigurane mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kao i mjere propisanih sanitarnih standarda.

Dokazi:

a) Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika)

b) Potvrda Suda časti Hrvatske obrtničke komore da nije oduzeto pravo na primanje učenika na naukovanje

c) Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja sukladno odredbi članka 3. stavka 3. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

d) Izvješće Državnog inspektorata o primjeni propisa iz područja zaštite na radu

e) Posebno uvjerenje za fizičku osobu Ministarstva pravosuđa

f) Drugi odgovarajući dokumenti

__________________________________________________.

(naziv dokumenta, nadležno tijelo i datum izdavanja)

■ Prijedlog

Temeljem odredbe članka 8. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja obrtnici i/ili pravne osobe udovoljavaju uvjetima za izdavanje dozvole (licencije) te se predlaže izdavanje dozvole (licencije)

__________________________________________________.

naziv dozvole (licencije)

Temeljem odredbe članka 3. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja obrtnici i/ili pravne osobe mogu izvoditi naukovanje za najviše _____ učenika.

U ___________________

(mjesto i datum)


Predsjednik Komisije:
Član Komisije:
Član Komisije:
Član Komisije:

M.P.

PRILOG 7.

Temeljem odredbe članka 5. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18) i članka 3. stavka 3. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika/pravne osobe _______,

koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ________________ za izvođenje naukovanja

i

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe ______,

koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ________________ za izvođenje naukovanja

sklopili su ________ 20___. godine.

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ PROVEDBI NAUKOVANJA

Članak 1.

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

obvezuje se da će primiti na dio naukovanja učenika-cu koji-a pohađa naukovanje za kvalifikaciju _________________________.

Ovaj Ugovor se sklapa radi izvođenja dijela sadržaja naukovanja za navedenu kvalifikaciju.

Članak 2.

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

obvezuje se da će učeniku-ci omogućiti izobrazbu za stjecanje ishoda učenja propisanih strukovnim dijelom strukovnog kurikuluma kako slijedi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.,

a sukladno programu naukovanja za kvalifikaciju _____________.

Članak 3.

Dio naukovanja iz članka 2. ovog Ugovora provodit će se od _______ do ______ odnosno u vremenu od _______ radnih sati.

Članak. 4.

Na prava i obveze obrta/pravnih osoba i učenika te druge sudionike u provedbi naukovanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Ugovora o naukovanju broj _____________________.

Članak 5.

Ovaj Ugovor je sklopljen u tri istovjetna primjerka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani te ustanovi za strukovno obrazovanje u koju je učenik upisan.

Obrtnik i pravna osoba obvezni su o sklopljenom Ugovoru o zajedničkoj provedbi naukovanja informirati učenika-cu kojeg-ju primaju na naukovanje.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.