Odluka o Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu

NN 107/2020 (2.10.2020.), Odluka o Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2014

Na temelju članka 57. stavka 1. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak) ministar nadležan za poduzetništvo i obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore, a uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje, donosi

ODLUKU

O PROGRAMU STJECANJA OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA ZA MENTORE U GOSPODARSTVU

I.

Ovom Odlukom donosi se Program stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu.

II.

Sadržaj Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Izrazi koji se koriste u Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/08

Urbroj: 526-04-01/1-20-7

Zagreb, 16. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PROGRAM
STJECANJA OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA ZA MENTORE U GOSPODARSTVU

1. OPĆI DIO

1.1. NAZIV

Program stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu.

1.2. OBRAZOVNI SEKTOR

Područje društvenih znanosti.

1.3. RAZINA KVALIFIKACIJE

Razina 2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru[1](Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13, 41/16, 64/18 i 47/20).)
.

1.4. TRAJANJE

40 sati.

1.5. OPRAVDANOST DONOŠENJA

Učenje temeljeno na radu u okviru strukovnog obrazovanja olakšava prelazak učenika u svijet rada, omogućuje stjecanje vještina koje traže poslodavci te pridonosi povećanju produktivnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata. Nizom strateških dokumenata donesenih na razini Europske unije, a posebice dokumentom Novi program vještina za Europu[2](COM (2016) 381 final.)
istaknuta je potreba sudjelovanja gospodarskih subjekata i socijalnih partnera u oblikovanju i izvođenju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja temeljenih na radu.

Model učenja temeljenog na radu usmjeren je na čvrstu spregu obrazovanja i svijeta rada na način da se znanje i vještine prenose učeniku u stvarnom radnom okruženju, a kvaliteti poučavanja izravno doprinose osobe koje će učenikovo obrazovanje provoditi, pratiti i vrednovati.

Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije[3](»Narodne novine«, broj 124/14.)
potvrđena je strateška orijentacija strukovnog obrazovanja prema učenju temeljenom na radu. Ključan element za unapređenje provedbe ovog modela jest trajna edukacija i usavršavanje mentora u gospodarstvu koji su zaduženi za učenike tijekom njihovog boravka u gospodarskim subjektima i/ili ustanovama za strukovno obrazovanje, koje mogu biti i regionalni centri kompetentnosti.

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja[4](https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2016/41%20sjednica%20Vlade//41%20-%202.pdf.)
(2016. – 2020.) kroz Mjeru 2.6. Jačanje kapaciteta mentora kod poslodavca predviđa izradu jednostavnog modela pedagoškog obrazovanja mentora kod poslodavca radi jačanja kapaciteta poslodavaca koji izvode učenje temeljeno na radu.

U središtu modela učenja temeljenog na radu jest mentor kao stručna osoba koja je osposobljena za poučavanje na radnom mjestu kako bi se u suradnji sa svim dionicima u procesu učenja stvorilo radno okruženje za ostvarenje očekivanih ishoda učenja te stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog zanimanja.

Mentor u procesu učenja temeljenog na radu odgovoran je za osiguravanje kvalitete procesa učenja koja uključuje:

– provođenje procesa rada i učenja na radnom mjestu,

– praćenje postignuća učenika,

– vođenje propisane pedagoške dokumentacije i evidencije,

– oblikovanje pokazatelja uspješnosti ostvarenja procesa učenja i postignutih ishoda učenja,

– praćenje mape radova učenika,

– suradnju sa ustanovama za strukovno obrazovanje/regionalnim centrima kompetentnosti kroz usklađivanje sadržaja nastave s ciljem stjecanja propisanih ishoda učenja,

– realizaciju sadržaja praktične i strukovno-teorijske nastave, edukaciju nastavnika te implementaciju novih tehnologija u proces učenja i poučavanja.

1.6. CILJEVI

Program stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu ima za cilj osigurati odgovarajuće obrazovanje mentora u gospodarstvu kojima će se ojačati kapaciteti gospodarskih subjekata koji provode učenje temeljeno na radu za kvalitetno obavljanje dijela poučavanja koje se odnosi na stjecanje praktičnih znanja, umijeća i sposobnosti učenika kao dijela strukovnog kurikuluma za stjecanje određene kvalifikacije.

Ovim Programom, mentorima u gospodarstvu, omogućit će se stjecanje znanja i umijeća za učinkovito poučavanje učenika u radnom okruženju, planiranje, programiranje, praćenje i vrednovanje, vođenje i savjetovanje učenika, korištenje primjerenih pedagoških strategija, metoda i stilova poučavanja te stalno poticanje učenika na učenje kroz rad.

1.7. ISHODI UČENJA

1. Učinkovito poučavanje

– samostalno izvoditi učenje temeljeno na radu i/ili sudjelovati u njegovom izvođenju;

– razlikovati raznovrsne pristupe i strategije poučavanja s obzirom na njihov doprinos u poticanju učenika na samoregulaciju učenja i preuzimanja odgovornosti;

– voditi proces učenja na radnom mjestu, osigurati radnu disciplinu i kontrolu uz pružanje autonomije i izbora učeniku.

2. Planiranje poučavanja u specifičnom radnom okruženju

– odabrati primjerene strategije poučavanja za ostvarivanje postavljenih ishoda učenja u specifičnom radnom okruženju;

– stvarati sigurno i poticajno okruženje za učenje.

3. Prepoznavanje individualnih potreba učenika

– prepoznati razvojne karakteristike učenika, uvažavati individualne različitosti učenika (intelektualne, ponašajne, kulturne, etničke, vjerske, socijalno-ekonomske, spolne i druge);

– organizirati uvjete za učenje ovisno o razvojnim karakteristikama, sposobnostima i interesima učenika;

– poticati cjeloviti razvoj i socijalne kompetencije učenika.

4. Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika

– poznavati akte koji reguliraju postupke i elemente vrednovanja ishoda učenja te ih dosljedno primjenjivati u praksi;

– primjenjivati različite metode vrednovanja i praćenja učenika;

– pružati jasne, konstruktivne i motivirajuće povratne informacije učenicima.

5. Učinkovito komuniciranje

– učinkovito komunicirati na verbalan i neverbalan način, socijalno se ponašati i autoritativno djelovati;

– prepoznati situaciju konflikta i primijeniti pravila za njegovo svladavanje;

– objektivno i pravovremeno informirati o napredovanju učenika za učenikov razvoj sve zainteresirane subjekte.

1.8. POLAZNICI

Osobe koje su stekle kvalifikaciju unutar različitih sektora obrazovne razine, 4.1, 4.2, 5, 6 i 7 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

1.9. IZVOĐAČ, NAČIN IZVOĐENJA I CIJENA

Izvođači Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu su Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora.

Program stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu ostvaruje se teorijskom nastavom uz djelomično e-učenje te praktičnim vježbama u ustanovi za strukovno obrazovanje/regionalnom centru kompetentnosti.

Ministarstvo nadležno za obrazovanje odlukom utvrđuje popis ustanova za strukovno obrazovanje/regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: ustanova) za svaki obrazovni sektor kao vježbaonice u kojima se izvodi praktični dio Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu.

Cijena Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu iznosi 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) po polazniku.

Raspodjelu sredstava prikupljenih temeljem provedbe Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu odlukom utvrđuje Hrvatska obrtnička komora odnosno Hrvatska gospodarska komora.

2. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Program završava ispitom.

Uvjerenje o završenom Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu izdaje Hrvatska obrtnička komora odnosno Hrvatska gospodarska komora.

Uvjerenje o završenom Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu izdaje se na propisanom obrascu iz Priloga 1.

3. OBRAZOVNI MODULI

T = teorijska nastava, VJ = vježbe

Red. br.ModulSati nastave
TVJ
1.SUSTAV STRUKOVNOG OBRAZOVANJA30
2.PEDAGOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA UČENIKA105
3.PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVOĐENJE UČENJA I POUČAVANJA U RADNOM OKRUŽENJU


5


10

4.PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA34
UKUPNO40

1. MODUL: SUSTAV STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

■ Cilj

Upoznavanje polaznika sa sustavom strukovnog obrazovanja i važnosti strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo u cjelini.

■ Ishodi učenja

Nakon završenog Modula polaznik će:

– opisati zakonodavni okvir kojim se uređuje strukovno obrazovanje;

– prepoznati važnost strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo;

– primjenjivati propise koji se odnose na strukovno obrazovanje;

– objasniti ulogu mentora u procesu poučavanja učenika;

– prepoznati svrhu učenja temeljenog na radu za osiguranje i razvoj kvalitete strukovnog obrazovanja;

– primjenjivati propise i konvencije koje se odnose na poslove i ulogu mentora.

■ Sadržaj

Zakonodavni okvir koji uređuje strukovno obrazovanje. Sastavnice strukovnog obrazovanja. Odgovornosti učenika, mentora i nastavnika. Uloga mentora.

■ Način izvođenja

Vođena edukacija (uživo i/ili online).

■ Obveze polaznika

Odslušana predavanja.

■ Materijalni uvjeti

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem.

2. MODUL: PEDAGOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA UČENIKA

■ Cilj

Osposobiti polaznike za primjenu različitih strategija i umijeća poučavanja specifičnih za učenje temeljeno na radu te očekivanih postignuća učenika u stvarnom radnom okruženju na radnom mjestu i u stvarnim radnim situacijama koje učenik treba maksimalno razviti.

■ Ishodi učenja

Nakon završenog Modula polaznik će:

– prepoznati mehanizme učenja važne za proces učenja temeljenog na radu;

– oblikovati radne zadatke u stvarnom radnom okruženju koji će učeniku omogućiti primjenu teorijskih znanja;

– demonstrirati način održavanja radne discipline i kontrole uz pružanje autonomije i izbora učeniku;

– identificirati individualne različitosti među učenicima te ih uzeti u obzir pri planiranju i izvođenju učenja temeljenog na radu;

– prepoznati vlastitu odgovornost za negativne učinke u odgojno-obrazovnom procesu;

– poticati redovitost učenika u rješavanju radnih zadataka s ciljem razvoja odgovornosti učenika;

– opisati i primijeniti različite metode obrazovanja posebice obrazovanja orijentiranog prema nalogu odnosno narudžbi;

– primijeniti metodu četiriju stupnjeva (pripremanje, pokazivanje i tumačenje, pokušaj samostalnoga izvođenja rada uz nadzor, vježbanje i utvrđivanje naučenog) u cilju razvoja vještina učenika;

– navesti primjere uspješne suradnje s drugim sudionicima obrazovnog procesa;

– koristiti zadatke i strategije koji će poticati učenike na suradničko učenje (u paru, skupinama, timovima);

– koristiti simulaciju, demonstraciju, vježbanje i ponavljanje do najučinkovitijega stupnja primjene znanja;

– primijeniti pravovremeno korektivno vježbanje;

– predložiti načine za poboljšanje socio-emocionalnih aspekata interakcije učenika i nastavnika/mentora;

– objasniti vrste komunikacije te usporediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju;

– prepoznati sukob i pravovremeno primijeniti nenasilne metode u rješavanju sukoba.

■ Sadržaj

Stilovi učenja. Zakonitosti usvajanja znanja i vještina. Strategije učenja i poučavanja. Kreativnost, poduzetnost i inovativnost u poučavanju. Motivacija/Motivacijske tehnike za učenje i emocije u procesu učenja. Suradničko učenje. Individualne razlike u sposobnostima i učenje. Samoregulacija učenja. Osobine uspješnog mentora. Interakcija mentor-učenik s naglaskom na pozitivnu komunikaciju. Komunikacijske kompetencije. Vođenje pedagoške dokumentacije.

■ Način izvođenja

Praktičan rad u ustanovi pod vodstvom metodičara i mentora u dijelu izvođenja vježbi.

■ Obveze polaznika

Izrada vježbi i radnih zadataka.

■ Materijalni uvjeti

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem; radionica za praktičnu nastavu.

3. MODUL: PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVOĐENJE UČENJA I POUČAVANJA U RADNOM OKRUŽENJU

■ Cilj

Objasniti polaznicima načine i metode izrade izvedbenog plana i programa učenja temeljenog na radu u skladu s ishodima učenja iz strukovnog kurikuluma te objasniti način planiranja vremena potrebnog za realizaciju izvedbenog programa učenja temeljenog na radu po mjestima izvedbe.

■ Ishodi učenja

Nakon završenog modula polaznik će:

– izraditi izvedbeni plan i program učenja temeljenog na radu sukladno didaktičkim principima potrebnima za uvođenje učenika u rad i oblikovati njegovo radno vrijeme;

– definirati obrazovne ciljeve u skladu s ishodima strukovnog kurikuluma i specifičnim zahtjevima radnog okruženja;

– planirati proces poučavanja i učenja u stvarnom radnom okruženju prema zahtjevima stupnja i obujma kvalifikacije primjenom kompetencijskog pristupa;

– identificirati učenikovo predznanje, formalne obrazovne zahtjeve (kurikulum), odgojno-obrazovne potrebe učenika i zahtjeve poslodavca te koristiti navedene parametre pri planiranju poučavanja;

– odabrati primjerene strategije poučavanja za ostvarivanje postavljenih ishoda učenja u specifičnom radnom okruženju usmjerene na učenika posebice primjenom postupka projektiranja i demonstracije;

– iskazati očekivane ishode učenja (specifične, mjerljive, dogovorene, relevantne i ostvarive) u skladu s ishodima strukovnog kurikuluma i specifičnim zahtjevima radnog okruženja;

– planirati i programirati aktivnosti učenika u radnom okruženju glede sadržaja, sredstava rada te tehnike i tehnologije uvažavajući posebne odgojno-obrazovne potrebe učenika;

– prilagođavati fizičku okolinu učenja (prostor, nastavni materijal, oprema, tehnologija) na način koji će učenicima omogućiti praktičnu primjenu teorijskih znanja;

– predložiti načine osiguravanja sigurnosti i zaštite na radu;

– strukturirati sadržaje u skladu sa specifičnim vrijednosnim sustavom radnog okruženja u kojemu se poučavanje odvija.

■ Sadržaj

Kurikulumsko planiranje i programiranje. Suvremena kompetencijska paradigma poučavanja i učenja. Ishodi učenja – očekivana postignuća učenika. Kvalifikacija. Didaktičko-metodičko oblikovanje učenja i poučavanja u radnom procesu. Poslovni procesi. Sigurnost na radu. Radna disciplina. Odgovornost. Suradnja škole i poslodavca u planiranju i programiranju poučavanja učenika i radnom procesu. Priprema za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

■ Način izvođenja

Praktičan rad u ustanovi pod vodstvom metodičara i mentora u dijelu izvođenja vježbi.

■ Obveze polaznika

Izrada vježbi i radnih zadataka.

■ Materijalni uvjeti

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem; radionica za praktičnu nastavu.

4. MODUL: PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA

■ Cilj

Upoznati polaznike s načinima vrednovanja i ocjenjivanja u srednjoškolskom obrazovanju primjenom objektivnog i valjanog vrednovanja (praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje) ostvarenosti planiranih ishoda učenja u svrhu osiguravanja uspješnosti i kvalitete obrazovnog procesa.

■ Ishodi učenja

Nakon završenog Modula polaznik će:

– primijeniti načela vrednovanja i ocjenjivanja učenika koja će usmjeravati i poticati učenika na učenje u stvarnom radnom okruženju;

– odrediti specifične ili koristiti zadane elemente vrednovanja kojima se vrednuju postignuća učenika;

– samostalno vrednovati postignuća učenika uz uvažavanje razine, obujma i profila planiranih ishod učenja te posebnih odgojno-obrazovnih potreba učenika;

– kombinirati različite metode praćenja i provjere učenikova napredovanja odnosno razvoja učenikovih kompetencija (opažanje izvedbe praktičnog zadatka, praktični uradci, rad na projektima, analiza mape praktične nastave i vježbi i sl.);

– oblikovati motivirajuću povratnu informaciju učeniku o njegovom napredovanju u procesu učenja;

– objektivno i pravovremeno vrednovati postignuća i napredak učenika te o rezultatima vrednovanja pravovremeno informirati sve subjekte zainteresirane za učenikov razvoj;

– podržati učenike u uključivanju u proces vrednovanja postignuća ostalih učenika odnosno podržati razvoj samovrednovanja;

– koristiti rezultate unutarnjih i vanjskih postupaka vrednovanja postignuća učenika za planiranje i unaprjeđenje vlastitog rada.

■ Sadržaj

Načela vrednovanja. Elementi vrednovanja. Metode samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja kao oblika suradničkog reguliranja učenja. Suvremene metode i tehnike vrednovanja (praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja) učenikovih postignuća i napredovanja koje procjenjuju i proces i ishode učenja. Motivirajuća povratna informacija o postignuću. Vrednovanje procesa i ishoda učenja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Vrednovanje u funkciji razvoja samoregulacije učenja.

■ Način izvođenja

Kombinirano učenje (predavanja, seminari i radionice, vježbe, on line, mješovito e-učenje, terenska nastava, samostalni zadaci, multimedija i mreža, laboratorij, mentorski rad, radionice).

■ Obveze polaznika

Odslušana predavanja i izrada radnih zadataka.

■ Materijalni uvjeti

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem.

4. ISPIT

Sadržaji i ishodi Obrazovnih modula osnova su za oblikovanje pitanja na ispitu.

Teorijska znanja provjeravaju se putem pisanog ispita, a praktična znanja putem praktičnog zadatka. Praktičan zadatak obuhvaća izradu pisane priprave za poučavanje učenika te demonstraciju postupka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku.

Pisani ispit ne može trajati duže od 60 minuta, dok praktičan zadatak ne može trajati duže od 120 minuta.

Ispit je uspješno položio polaznik koji postigne najmanje 60% mogućih bodova.

5. KADROVSKI UVJETI

Teorijska nastava: dipl. pedagog, prof. pedagogije, mag. pedag. uz uvjet deset godina radnog iskustva u ustanovi za strukovno obrazovanje, nastavnik/stručni suradnik mentor, savjetnik ili izvrstan savjetnik, osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti uz uvjet četverogodišnjeg radnog iskustva na poslovima strukovnog obrazovanja.

Praktična nastava: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij uz odgovarajuću vrstu obrazovanja, nastavnik strukovnih predmeta, mentor, savjetnik ili izvrstan savjetnik uz uvjet odgovarajućeg desetogodišnjeg radnog iskustva.

6. PREPORUČENA LITERATURA

1. Miljković, D. i Rijavec, M. (2010). Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP d.o.o.

2. Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.

3. Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.

4. Vizek-Vidović V., Vlahović-Štetić V., Rijavec M., Miljković M. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.

5. Matijević, M. i Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine.

6. Hrvatska obrtnička komora (2019). Osnove radne pedagogije. Zagreb: Hrvatska obrtnička komora i Pučko otvoreno učilište.

7. Petričević, D. (2006.). Metodika praktične nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.

8. Petričević, D. (2007.). Metodika strukovno-teorijske nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.

9. Turković, I. (1995.). Osnove metodike praktične nastave. Zagreb: Školska knjiga.

10. Turković, I. (1996.). Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi, Zagreb: Pučko otvoreno učilište.

11. Vodič za poslodavce za naukovanje, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships EP4A: https://supportapprenticeships.eu/hr.

PRILOG 1.

PRILOG 2.