Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 107/2020 (2.10.2020.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

2021

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska u km 355+117 i nerazvrstane ceste u Petrinjcima, grad Sunja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/20-01/04

Urbroj: 387-03-01-20-02

Zagreb, 14. rujna 2020.

v.d. Ravnatelja
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.