Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

NN 108/2020 (7.10.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Ministarstvo financija

2141

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) u članku 7. stavku 2. podstavak 2. briše se, a dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Proračun i proračunski korisnici mogu voditi analitičko knjigovodstvo kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti obvezno se vodi analitičko knjigovodstvo kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

U stavku 6. broj »3« zamjenjuje se brojem »5«.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, račun koji služi kao knjigovodstvena isprava ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje. Račun za gotovinski promet kod obveznika fiskalizacije može umjesto imena i prezimena osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje sadržavati oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju.«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Ako proračun i proračunski korisnik ima potraživanja od svoga vjerovnika može vjerovniku dati izjavu da prebija svoje potraživanje s obvezom prema vjerovniku, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su obje dospjele.

(2) Proračun i proračunski korisnik iz stavka 1. ovoga članka izjavu o prijeboju daje na obrascu Izjava o prijeboju koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i daje se kao njegov prilog.

(3) Izjava o prijeboju iz stavka 2. ovoga članka predstavlja vjerodostojnu ispravu za evidentiranje zatvaranja obveza i potraživanja u poslovnim knjigama.

(4) Ako su obje strane u prijeboju proračuni ili proračunski korisnici, dužne su uskladiti međusobna potraživanja i obveze.«

Članak 4.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Popis imovine i obveza obuhvaća i stavke evidentirane u okviru izvanbilančnih zapisa iz članka 85. ovoga Pravilnika.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

U članku 17. stavku 6. riječi »ostatak imovine nakon odbitka svih obveza« zamjenjuju se riječima »razlika između imovine i obveza«.

Članak 6.

U članku 23. podstavku 4. iza riječi »inventar« dodaju se riječi »i autogume«.

Članak 7.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 04 – Sitni inventar i autogume čine predmeti proizvedene nefinancijske imovine male vrijednosti koji se ne utroše jednokratnom upotrebom u procesu poslovanja.

(2) Sitni inventar i autogume sastoje se od zaliha sitnog inventara i autoguma te sitnog inventara i autoguma u upotrebi.

(3) Sitni inventar i autogume otpisuju se jednokratno stavljanjem u uporabu ili kalkulativno razmjerno trošenju.

(4) Sitni inventar i autogume u upotrebi obvezno se zadržavaju u evidenciji i iskazuju u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.«

Članak 8.

U članku 33. briše se stavak 2., a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 9.

U članku 34. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ulaganje u vrijednosne papire evidentira se po trošku stjecanja.«

Članak 10.

U članku 35. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ulaganje u dionice i udjele u glavnici evidentira se zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa skupine 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici uz odobrenje računa novčanih sredstava. Istovremeno se zadužuje račun skupine 15 Dionice i udjeli u glavnici uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za financijsku imovinu iz podskupine 911 Vlastiti izvori.

(3) Ulaganje u dionice evidentira se po trošku stjecanja, a ulaganje u udjele u glavnici u visini udjela u upisanom temeljnom kapitalu.«

Članak 11.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja: za poreze, za doprinose, za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, za prihode od imovine, za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima, za sredstva proračunskih korisnika uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, za kazne i upravne mjere te ostale prihode te ispravak vrijednosti potraživanja.«

Članak 12.

U članku 39. stavku 1., podstavku 1. brišu se riječi »unaprijed plaćene«.

Članak 13.

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka podskupina 236 Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima obuhvaća obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao obračunati rashod na podskupini 936 Obračunati rashodi za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima.«

Članak 14.

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Sve transakcije koje su iskazane u stranoj valuti potrebno je evidentirati u valuti izvještavanja po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan:

– nastanka transakcije,

– plaćanja obveze odnosno naplate potraživanja,

– izvještavanja (datum bilance).

(3) Tečajne razlike i učinci primjene valutne klauzule iskazuju se odvojeno od poslovnog događaja uz koji su povezani. Plaćanje obveze odnosno naplata potraživanja evidentira se po tečaju koji je važeći na dan transakcije, a razlika do prethodno iskazanog tečaja iskazuje se kao tečajna razlika odnosno razlika zbog primjene valutne klauzule.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Realizirana tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije, a evidentira se kao prihod ili rashod.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Realizirana razlika zbog primjene valutne klauzule nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije kad su obveze odnosno potraživanja iz poslovnih odnosa ugovorene u tečaju valute Republike Hrvatske u odnosu prema drugoj valuti. Realizirana razlika zbog primjene valutne klauzule evidentira se kao prihod ili rashod.

(6) Nerealizirana tečajna razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma bilance. Nerealizirana tečajna razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule evidentira se u okviru podskupine 934 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule ili podskupine 964 Obračunati prihodi od imovine. Nerealizirane negativne i pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule iskazuju se u neto iznosu po istovrsnim kategorijama.«

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Diskont za izdane dugoročne vrijednosne papire obračunava se kod izdavanja vrijednosnog papira, a uključuje se u rashode u godinama otplate u skladu s diskontnom stopom izdanja. Diskont se evidentira zaduženjem računa aktivnog vremenskog razgraničenja u okviru skupine 19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) uz odobrenje primitka od izdanih vrijednosnih papira u okviru skupine 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira za iznos za koji je umanjena uplata.«

Članak 15.

U članku 52. stavku 4. iza riječi »drugim proračunima« dodaju se riječi »i izvanproračunskim korisnicima«, a iza riječi »općinskim proračunima« dodaju se riječi »te njihovim izvanproračunskim korisnicima«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Dane pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima evidentiraju se u okviru odjeljka 3635, povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima u okviru odjeljka 3636, a pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima u okviru odjeljka 3663.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. broj »5« zamjenjuje se brojem »6«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. broj »5« zamjenjuje se brojem »6«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. broj »7« zamjenjuje se brojem »8«.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 14. broj »12« zamjenjuje se brojem »13«.

Članak 16.

U članku 54. stavku 4. iza riječi »godina« briše se veznik »i« te se dodaje zarez, a iza riječi »dužnikom« dodaju se riječi »i plaćanja po protestiranim jamstvima«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Podskupinu 385 Izvanredni rashodi u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu koriste proračuni isključivo za planiranje nepredvidivih rashoda do visine proračunske pričuve i ne koristi se u računovodstvenim evidencijama. Proračunski i izvanproračunski korisnici ovu podskupinu ne koriste prilikom sastavljanja financijskih planova. Kada se tijekom godine ti rashodi realiziraju, evidentiraju se na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.«

Članak 17.

U članku 62. stavku 4. iza riječi »kredite i zajmove« dodaju se riječi »te izdane vrijednosne papire«.

Članak 18.

U članku 63. podstavku 6. iza riječi »usluga« briše se veznik »i« te se dodaje zarez, a iza riječi »donacija« dodaju se riječi »i povrati po protestiranim jamstvima«.

Članak 19.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Povrati poreza na dohodak i poreza na dobit prema godišnjoj prijavi odnosno povrati poreza na dodanu vrijednost umanjuju iskazane prihode na skupini računa 61 zaduženjem osnovnog računa 61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, 61251 Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi odnosno 61415 Povrat poreza na dodanu vrijednost.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, ako su povrati poreza na kraju obračunskog razdoblja veći od uplata poreza iskazanih na osnovnim računima u skupini 61, razlika se analitički iskazuje na računu ostalih nespomenutih rashoda u skupini 32.«

Članak 20.

U članku 66. iza riječi »usluga« veznik »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi »donacija« dodaju se riječi »i povrati po protestiranim jamstvima«.

Članak 21.

U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaća tekuće i kapitalne prijenose koje proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici dobiju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, iz proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U podskupini 633 evidentiraju se i pomoći koje izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primaju od nadležnog proračuna sukladno posebnim propisima.«

Stavci 3. i 4. brišu se, a dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 22.

U članku 68. stavku 2. iza riječi »zatezne kamate« briše se zarez i dodaje se veznik »te«, a iza riječi »zajmove« brišu se riječi »te za dane zajmove po protestiranim jamstvima«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Premija na izdane dugoročne vrijednosne papire obračunava se kod izdavanja vrijednosnog papira, a uključuje se linearno u prihode u godinama otplate u skladu sa stopom premije izdanja. Premija se evidentira zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje računa pasivnih vremenskih razgraničenja u okviru skupine 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).«

Članak 23.

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima sadrži prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna te prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U okviru podskupine 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima evidentiraju se i povrati danih donacija te kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima.«

Članak 24.

U članku 71. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Kada se prihodi proračunskih korisnika uplaćuju izravno na račun nadležnog proračuna, uplaćena sredstva proračunski korisnici evidentiraju na odgovarajućem računu prihoda odnosno obveza uz zaduživanje osnovnog računa 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun. Nadležni proračun dužan je mjesečno dostaviti proračunskim korisnicima nalog za knjiženje u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojem su sredstva uplaćena na račun nadležnog proračuna.«

(3) Nadležni proračun koji u svojoj glavnoj knjizi vodi prihode i primitke proračunskih korisnika (namjenske i vlastite) te rashode i izdatke koji se financiraju iz istih, u svojim nekonsolidiranim financijskim izvještajima ne iskazuje navedene prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Nepotrošeni iznos prihoda i primitaka te uplaćena sredstva evidentirana na računima: obveze za primljene predujmove, depoziti, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze proračunskih korisnika koji posluju putem jedinstvenog računa proračuna, nadležni proračun iskazuje u svojim nekonsolidiranim financijskim izvještajima na osnovnom računu 23956 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika.«

Članak 25.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira i kratkoročnih čije dospijeće prelazi u sljedeću godinu evidentira se odobrenjem računa primitaka od izdanih vrijednosnih papira u skupini 82 i zaduženjem novčanih sredstava te se odobrava račun obveza za vrijednosne papire u skupini 25 i zadužuje račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91. Kod prodaje uz diskont razlika do nominalne vrijednosti evidentira se zaduženjem računa 19111 Rashodi budućih razdoblja uz odobrenje računa primitaka od izdanih vrijednosnih papira u skupini 82, a kod prodaje uz premiju razlika do nominalne vrijednosti evidentira se odobrenjem računa 29221 Odgođeno priznavanje prihoda uz umanjenje računa primitaka od izdanih vrijednosnih papira u skupini 82.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Izdavanje kratkoročnih vrijednosnih papira koji se vraćaju u istoj godini evidentira se preko odgovarajućeg računa skupine 25 i odobrenjem računa novčanih sredstava.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., iza kojega se dodaju stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Prodaja vrijednosnih papira iz portfelja evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja u skupini 85 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun vrijednosnih papira u skupini 14 i zadužuje odgovarajući račun vlastitih izvora u skupini 91.

(5) Razlika između prodajne i nabavne vrijednosti kod prodaje dionica i udjela u glavnici i vrijednosnih papira iz portfelja evidentira se kao prihod na osnovnom računu 64199 Ostali prihodi od financijske imovine odnosno kao rashod na osnovnom računu 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi.«

Članak 26.

U članku 79. iza podstavka 2. »92 Rezultat poslovanja« dodaje se novi podstavak »93 Obračunate rashode poslovanja«.

Članak 27.

U članku 80. u stavku 2. umjesto riječi »u skupini 91« dodaju se riječi »razreda 9«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. brišu se i dodaju novi stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, isknjiženje i prijenos imovine koja nema sadašnju vrijednost ne evidentira se preko podskupine 915, nego samo na računima nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti te imovine.

(5) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) odnose se na promjene u kvaliteti, a najčešće su rezultat inflacije ili promjena u tržišnoj vrijednosti imovine odnosno obveza. Druge promjene u vrijednosti imovine nastaju zbog:

– tehnološkog zastarijevanja ili

– oštećenja imovine.

(6) Promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja odnosno prestanka priznavanja imovine i drugih promjena u količini već priznate imovine zbog:

– izvanrednih događaja (kao što su potresi, poplave, požari, krađe i slično),

– potpunog uništenja imovine kad se ta imovina ne može prodati, pokloniti ili prodati kao otpad,

– utvrđivanja manjkova imovine osim manjkova za koje se terete zaposlenici, odnosno manjkova na teret odgovornih osoba,

– gubitka prava vlasništva nad imovinom,

– otpisa imovine u pripremi zbog trajno obustavljene izgradnje odnosno prije puštanja u pogon,

– otpisa potraživanja i/ili obveza zbog zastare ili stečaja dužnika i/ili vjerovnika,

– utvrđivanja viškova uslijed prepoznavanja do tada neotkrivene imovine ili prirodnog prirasta,

– prijenosa nefinancijske imovine između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(7) Otpis potraživanja za koja naplata nije moguća zbog zastare ili brisanja iz sudskog registra provodi se na teret obračunatih prihoda, a u korist potraživanja. Kod korisnika koji su obveznici PDV-a, iznos PDV-a sadržan u potraživanju otpisuje se na teret osnovnog računa 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka otpis potraživanja za koje je prethodno proveden ispravak vrijednosti ne provodi se preko podskupine 915.

(9) Otpis obveza iz ranijih godina provodi se preko podskupine 915 na teret odgovarajućeg računa u skupini 92 Rezultat poslovanja.«

Članak 28.

U članku 82. stavku 1. iza riječi »Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna« dodaju se riječi »i izvanproračunskim korisnicima«, a iza riječi »6382 Kapitalne pomoći« brišu se riječi »iz državnog proračuna«.

Članak 29.

Iza članka 83. dodaje se novi članak 83.a koji glasi:

»Članak 83.a

(1) Skupina računa 93 – Obračunati rashodi poslovanja sadrži obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te obračunate rashode za povrat pomoći primljenih temeljem protestiranih jamstava.

(2) Obračunati rashodi poslovanja iskazuju se po načelu nastanka događaja u izvještajnom razdoblju i izražavaju vrijednost novčanih izdataka koji će uslijediti pri plaćanju obveza odnosno vrijednost umanjenja novčanih primitaka koji će uslijediti pri naplati potraživanja.

(3) Nakon podmirenja nastalih obveza za povrat pomoći primljenih temeljem protestiranih jamstava, plaćene svote iskazanih obračunatih rashoda priznaju se kao rashodi izvještajnog razdoblja.«

Članak 30.

Raspored računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu izmjenjuje se i dopunjuje se na sljedeći način:

– u nazivu skupine 04 iza riječi »inventar« dodaju se riječi »i autogume«;

– u nazivu podskupine 041 iza riječi »inventara« dodaju se riječi »i autoguma«;

– u nazivu odjeljka 0411 iza riječi »inventara« dodaju se riječi »i autoguma«;

– dodaje se novi osnovni račun 04112 Zalihe autoguma;

– u nazivu podskupine 042 iza riječi »inventar« dodaju se riječi »i autogume«;

– u nazivu odjeljka 0421 iza riječi »inventar« dodaju se riječi »i autogume«;

– dodaje se novi osnovni račun 04212 Autogume u upotrebi;

– u skupini 13 Potraživanja za dane zajmove brišu se osnovni računi 13213 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima, 13323 Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 13333 Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 13343 Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 13413 Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 13533 Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 13543 Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 13553 Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 13633 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 13643 Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima, 13723 Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 13733 Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 13743 Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 13753 Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 13763 Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 13773 Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– dodaje se odjeljak 1637 Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima te osnovni računi 16371 Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 16372 Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima, 16373 Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 16374 Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 16375 Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 16376 Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 16377 Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 16378 Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– briše se odjeljak 1644 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima i pripadajući osnovni računi 16442 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima, 16443 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 16444 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 16445 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 16446 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima i 16447 Potraživanja za prihode od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima;

– u nazivu podskupine 166 iza riječi »usluga« dodaju se riječi »i za povrat po protestiranim jamstvima«;

– u podskupini 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima dodaju se odjeljak 1663 Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računom 16631 Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima i odjeljak 1664 Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 16641 Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 16642 Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima i 16643 Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 167 iza riječi »Potraživanja« riječi »za prihode iz proračuna« zamjenjuju se riječima »proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza«;

– u odjeljku 1672 iza riječi »Potraživanja« riječi »za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun« zamjenjuju se riječima »proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun«;

– na osnovnom računu 16721 iza riječi »Potraživanja« riječi »za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun« zamjenjuju se riječima »proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun«;

– u nazivu podskupine 191 brišu se riječi »Unaprijed plaćeni«;

– u nazivu odjeljka 1911 brišu se riječi »Unaprijed plaćeni«;

– u nazivu osnovnog računa 19111 brišu se riječi »Unaprijed plaćeni«;

– dodaje se podskupina 236 Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima, odjeljak 2366 Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima te osnovni računi 23661 Obveze za povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 23662 Obveze za povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima, 23663 Obveze za povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima, 23664 Obveze za povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima, 23665 Obveze za povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima, 23666 Obveze za povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 23667 Obveze za povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima dodaje se odjeljak 2373 Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računom 23731 Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći dodaje se odjeljak 2387 Obveze za kapitalne pomoći po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 23871 Obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 23872 Obveze za kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima i 23873 Obveze za kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima;

– u nazivu osnovnog računa 23956 riječ »naplaćene« mijenja se u »naplaćena« a riječ »prihode« zamjenjuje se riječju »sredstva«;

– u podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna dodaju se odjeljak 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 36351 Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 36352 Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 36353 Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 36354 Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 36355 Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 36356 Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima i odjeljak 3636 Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 36361 Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 36362 Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima, 36363 Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima, 36364 Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima, 36365 Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima, 36366 Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 36367 Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna dodaje se odjeljak 3663 Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 36631 Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 36632 Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 382 Kapitalne donacije dodaje se odjeljak 3824 Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računom 38241 Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 386 Kapitalne pomoći dodaje se odjeljak 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 38651 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 38652 Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima i 38653 Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima;

– u skupini 51 Izdaci za dane zajmove i depozite brišu se osnovni računi 51213 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima, 51323 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 51333 Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 51343 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 51413 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 51533 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 51543 Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 51553 Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 51633 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 51643 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima, 51723 Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 51733 Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 51743 Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 51753 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 51763 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 51773 Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u nazivu osnovnog računa 61415 brišu se riječi »po godišnjoj prijavi«;

– u nazivu podskupine 633 iza riječi »proračuna« dodaju se riječi »i izvanproračunskim korisnicima«;

– u nazivu odjeljka 6331 iza riječi »proračuna« dodaju se riječi »i izvanproračunskim korisnicima«;

– u nazivu odjeljka 6332 iza riječi »proračuna« dodaju se riječi »i izvanproračunskim korisnicima«;

– u skupini 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna dodaje se podskupina 637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava, dodaju se odjeljak 6371 Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 63711 Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 63712 Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima, 63713 Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima, 63714 Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima, 63715 Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima, 63716 Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 63717 Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima i odjeljak 6372 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 63721 Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 63722 Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima, 63723 Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 63724 Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 63725 Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 63726 Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 63727 Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 63728 Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u odjeljku 6419 Ostali prihodi od financijske imovine dodaje se osnovni račun 64192 Prihodi od viška prihoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika;

– u odjeljku 6421 Naknade za koncesije na osnovnom računu 64212 iza riječi »Naknada za« riječi »koncesije za frekvencije« zamjenjuju se riječima »koncesiju za pružanje medijskih usluga televizije i radija«;

– u skupini 64 Prihodi od imovine briše se podskupina 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima s pripadajućim odjeljcima i osnovnim računima;

– u odjeljku 6514 Ostale pristojbe i naknade naziv osnovnog računa 65141 »Boravišne pristojbe« mijenja se i glasi »Turistička pristojba«;

– u nazivu skupine 66 iza riječi »donacija« dodaju se riječi »te povrati po protestiranim jamstvima«;

– u podskupini 663 iza riječi »proračuna« dodaju se riječi »i povrat donacija po protestiranim jamstvima«:

– u podskupini 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima dodaju se odjeljak 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računom 66331 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima i odjeljak 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 66341 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 66342 Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima i 66343 Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima;

– u skupini 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita brišu se osnovni računi 81213 Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima, 81323 Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 81333 Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 81343 Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 81413 Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 81533 Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 81543 Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 81553 Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 81633 Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima, 81643 Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima, 81723 Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 81733 Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 81743 Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 81753 Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 81763 Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 81773 Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u razredu 9 Vlastiti izvori dodaje se skupina 93 Obračunati rashodi poslovanja, podskupina 934 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, odjeljak 9341 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule s pripadajućim osnovnim računom 93411 Obračunate negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, podskupina 936 Obračunati rashodi za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima, odjeljak 9363 Obračunati rashodi za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računom 93631 Obračunati rashodi za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 963 Obračunate pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna dodaje se odjeljak 9637 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 96371 Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima, 96372 Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima, 96373 Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima, 96374 Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima, 96375 Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima, 96376 Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima, 96377 Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima i 96378 Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima;

– u podskupini 964 Obračunati prihodi od imovine briše se odjeljak 9644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima i pripadajući osnovni računi 96442 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, 96443 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru, 96444 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima trgovačkim društvima u javnom sektoru, 96445 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora, 96446 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima trgovačkim društvima izvan javnog sektora i 96447 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima drugim razinama vlasti;

– u podskupini 966 Obračunati ostali prihodi dodaje se odjeljak 9663 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računom 96631 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima i odjeljak 9664 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima s pripadajućim osnovnim računima 96641 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima, 96642 Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima i 96643 Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima.

Članak 31.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i nadalje.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-01/16-01/91

Urbroj: 513-05-03-20-15

Zagreb, 2. listopada 2020.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC

IZJAVA O PRIJEBOJU