Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 108/2020 (7.10.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija

2151

Na temelju članka 12. podstavak 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19), Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAVRŠNOM ISPITU U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Članak 1.

U članku 14. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva zaduženi su za pregled i bodovanje pisanih ispita.

(2) Povjerenstvo je dužno pregledati i zajednički ocijeniti pisane ispite u roku od 30 dana po dovršetku pisanog ispita.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/20-01/03

Urbroj: 390-04-01/01-20-02

Zagreb, 22. rujna 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.