Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine

NN 109/2020 (8.10.2020.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine

Hrvatski sabor

2154

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.) ostvaren je u prvom polugodištu 2020. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI PLAN
2020.
TEKUĆI PLAN
2020.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKS
123456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA64.584.862.841,21121.179.882.890121.179.882.89060.076.852.628,9649,58
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE474.068.035,69770.378.781770.378.781280.000.562,8536,35
 
UKUPNI PRIHODI65.058.930.876,90121.950.261.671121.950.261.67160.356.853.191,8149,49
3RASHODI POSLOVANJA65.882.347.252,39141.516.699.726141.521.626.12674.868.422.071,9352,90
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.054.589.405,305.775.359.7045.770.433.3042.214.163.857,0038,37
 
UKUPNI RASHODI66.936.936.657,69147.292.059.430147.292.059.43077.082.585.928,9352,33
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-1.878.005.780,79-25.341.797.759-25.341.797.759-16.725.732.737,1266,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI PLAN
2020.
TEKUĆI PLAN
2020.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKS
123456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA21.246.037.821,4663.412.227.71663.412.227.71653.804.603.814,2984,85
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA9.126.812.026,8638.141.583.54838.141.583.54819.946.265.233,5652,30
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE2.530.422.786,817.188.287.5477.188.287.5477.188.287.547,33100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-12.771.642.800,62-7.117.133.957-7.117.133.957-24.320.893.390,94341,72
 
NETO FINANCIRANJE1.878.005.780,7925.341.797.75925.341.797.75916.725.732.737,1266,00
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00 

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2020. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI PLAN 2020.TEKUĆI PLAN 2020.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI65.058.930.876,90121.950.261.671121.950.261.67160.356.853.191,8192,7749,49
6PRIHODI POSLOVANJA64.584.862.841,21121.179.882.890121.179.882.89060.076.852.628,9693,0249,58
61Prihodi od poreza37.085.183.536,9166.025.591.73566.025.591.73532.040.635.775,0286,4048,53
612Porez na dobit5.252.585.719,726.530.890.4436.530.890.4434.153.612.671,5079,0863,60
6121Porez na dobit od poduzetnika5.192.618.742,144.114.434.532,9179,24
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge39.699.811,9832.168.222,5981,03
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti20.267.165,607.009.916,0034,59
614Porezi na robu i usluge31.647.736.682,1559.180.710.35859.180.710.35827.709.498.071,2487,5646,82
6141Porez na dodanu vrijednost23.497.615.330,4120.545.914.916,0087,44
6142Porez na promet187.610,161.511.408,38805,61
6143Posebni porezi i trošarine7.292.873.064,336.472.235.337,1788,75
6146Ostali porezi na robu i usluge213.686.132,02215.049.308,68100,64
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću191.152.328,34125.062.822,0865,43
6148Naknade za priređivanje igara na sreću452.222.216,89349.724.278,9377,33
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije184.637.156,71313.971.826313.971.826177.513.910,7396,1456,54
6151Carine i carinske pristojbe184.637.156,71177.513.910,7396,14
616Ostali prihodi od poreza223.978,3319.10819.10811.121,554,9758,20
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe223.978,3311.121,554,97
62Doprinosi11.892.389.399,7721.206.551.95521.206.551.95510.440.783.988,6587,7949,23
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje11.681.443.812,9721.199.157.50821.199.157.50810.436.421.446,8889,3449,23
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje11.681.443.812,9710.436.421.446,8889,34
623Doprinosi za zapošljavanje210.945.586,807.394.4477.394.4474.362.541,772,0759,00
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti210.945.586,804.362.541,772,07
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna8.278.002.958,0718.253.115.32318.253.115.32310.391.460.210,65125,5356,93
631Pomoći od inozemnih vlada100.769.067,6192.637.24992.637.2495.370.244,125,335,80
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada6.190.237,274.402.285,7871,12
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada94.578.830,34967.958,341,02
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU8.049.544.690,2617.611.206.38817.611.206.38810.241.176.595,26127,2358,15
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija5.606.580,197.597.853,90135,52
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija8.595.060,021.586.768,1318,46
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU4.890.182.134,326.545.507.675,67133,85
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU3.145.160.915,733.686.484.297,56117,21
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna21.944.630,9991.067.35891.067.35811.032.257,5450,2712,11
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna3.155.860,433.779.326,83119,76
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna18.788.770,567.252.930,7138,60
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan51.869.515,41193.723.576193.723.57667.787.445,32130,6934,99
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan37.044.458,6760.773.428,11164,06
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan14.825.056,747.014.017,2147,31
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.276.153,5715.445.12915.445.1291.418.119,90111,129,18
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.276.153,571.418.119,90111,12
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna52.598.900,23249.035.623249.035.62364.675.548,51122,9625,97
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna13.838.667,2421.544.461,62155,68
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3.080.182,787.067.315,81229,44
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava23.200.075,9031.148.485,32134,26
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava12.479.974,314.915.285,7639,39
64Prihodi od imovine912.163.904,522.240.174.1562.240.174.156876.591.900,5196,1039,13
641Prihodi od financijske imovine163.919.733,211.407.430.3681.407.430.368281.073.364,60171,4719,97
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima2.260,98
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju2.709.427,4512.894.384,97475,91
6414Prihodi od zateznih kamata112.569.459,3373.651.537,0565,43
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule331.572,3412.117.905,513.654,68
6416Prihodi od dividendi3.537.287,671.099.033,6631,07
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima43.509.198,67130.785.606,61300,59
6419Ostali prihodi od financijske imovine1.260.526,7750.524.896,804.008,24
642Prihodi od nefinancijske imovine424.297.384,01540.423.182540.423.182319.892.406,4975,3959,19
6421Naknade za koncesije236.415.519,59230.632.541,3997,55
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine55.338.857,7746.385.778,7583,82
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine109.151.330,3924.847.838,9722,76
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine33.254,481.420,004,27
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine23.358.421,7818.024.827,3877,17
643Prihodi od kamata na dane zajmove323.946.787,30292.320.606292.320.606275.626.129,4285,0894,29
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima7.271.182,715.698.969,9178,38
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru304.597.397,95469.795,140,15
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora1.500.797,862.890.822,37192,62
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti10.577.408,78266.566.542,002.520,15
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.069.933.654,854.163.396.4644.163.396.4641.673.988.994,2380,8740,21
651Upravne i administrativne pristojbe361.337.243,93634.885.085634.885.085305.270.004,5784,4848,08
6511Državne upravne i sudske pristojbe204.917.064,48167.253.689,1781,62
6513Ostale upravne pristojbe i naknade29.192.601,6125.539.280,6487,49
6514Ostale pristojbe i naknade127.227.577,84112.477.034,7688,41
652Prihodi po posebnim propisima1.708.596.410,923.528.511.3793.528.511.3791.368.718.989,6680,1138,79
6521Prihodi državne uprave411.907.089,98323.174.107,6478,46
6526Ostali nespomenuti prihodi1.191.338.375,35968.800.282,7581,32
6527Naknade od financijske imovine93.253,9249.220,1252,78
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom105.257.691,6776.695.379,1572,86
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija512.470.285,031.239.918.5101.239.918.510553.435.119,03107,9944,63
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga474.565.177,891.060.807.9831.060.807.983401.624.723,9084,6337,86
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe78.931.464,7162.976.766,0779,79
6615Prihodi od pruženih usluga395.633.713,18338.647.957,8385,60
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna37.905.107,14179.110.527179.110.527151.810.395,13400,5084,76
6631Tekuće donacije31.394.839,1899.819.301,33317,95
6632Kapitalne donacije6.510.267,9651.991.093,80798,60
67Prihodi iz proračuna3.544.633.846,727.524.968.7917.524.968.7913.828.141.651,28108,0050,87
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza3.544.633.846,727.524.968.7917.524.968.7913.828.141.651,28108,0050,87
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza3.544.633.846,723.828.141.651,28108,00
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi290.085.255,34526.165.956526.165.956271.814.989,5993,7051,66
681Kazne i upravne mjere274.728.863,10497.362.924497.362.924259.578.519,8894,4952,19
6811Kazne za carinske prekršaje30.351.775,3036.621.914,26120,66
6812Kazne za devizne prekršaje819.594,83893.974,05109,08
6813Kazne za porezne prekršaje10.076.234,878.382.323,6083,19
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe23.000,00
6815Kazne za prekršaje u prometu156.235.812,35141.269.720,2790,42
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku21.737.817,5131.025.278,59142,72
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima1.000,007.670,00767,00
6818Upravne mjere467.082,85971.815,07208,06
6819Ostale kazne55.016.545,3940.405.824,0473,44
683Ostali prihodi15.356.392,2428.803.03228.803.03212.236.469,7179,6842,48
6831Ostali prihodi15.356.392,2412.236.469,7179,68
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE474.068.035,69770.378.781770.378.781280.000.562,8559,0636,35
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine47.310.521,8154.429.78954.429.78922.577.158,5147,7241,48
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava47.222.902,0554.229.78954.229.78922.508.143,3647,6641,51
7111Zemljište47.222.902,0522.508.143,3647,66
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine87.619,76200.000200.00069.015,1578,7734,51
7124Ostala prava87.619,7669.015,1578,77
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine343.157.614,09426.373.992426.373.992182.880.850,5953,2942,89
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata341.646.938,79390.692.545390.692.545180.465.853,5052,8246,19
7211Stambeni objekti253.829.835,03150.605.750,5459,33
7212Poslovni objekti87.817.103,7629.860.102,9634,00
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme660.268,3731.874.97631.874.97689.174,0913,510,28
7221Uredska oprema i namještaj94.029,3820.264,3921,55
7222Komunikacijska oprema2.200,74300,0013,63
7224Medicinska i laboratorijska oprema562.747,05
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.291,2068.609,705.313,64
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava809.408,903.616.8393.616.8391.942.040,86239,9353,69
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu584.696,581.942.040,86332,15
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu224.712,32
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada39.320,03189.632189.632383.782,14976,05202,38
7252Osnovno stado39.320,03383.782,14976,05
726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine1.678,00
7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina1.678,00
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine83.599.899,79289.575.000289.575.00074.542.553,7589,1725,74
741Prihodi od prodaje zaliha83.599.899,79289.575.000289.575.00074.542.553,7589,1725,74
7411Strateške zalihe83.599.899,7974.542.553,7589,17RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI PLAN 2020.TEKUĆI PLAN 2020.OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI66.936.936.657,69147.292.059.430147.292.059.43077.082.585.928,93115,1652,33
3RASHODI POSLOVANJA65.882.347.252,39141.516.699.726141.521.626.12674.868.422.071,93113,6452,90
31Rashodi za zaposlene14.310.765.909,9922.266.110.59322.362.967.54311.250.885.242,9078,6250,31
311Plaće (Bruto)11.978.572.881,8218.474.575.50318.462.459.4849.277.343.557,7777,4550,25
3111Plaće za redovan rad11.674.656.616,188.928.203.089,0376,48
3112Plaće u naravi2.515.959,601.598.248,3063,52
3113Plaće za prekovremeni rad169.461.412,01197.249.243,18116,40
3114Plaće za posebne uvjete rada131.938.894,03150.292.977,26113,91
312Ostali rashodi za zaposlene252.678.779,72520.362.202636.376.977358.359.254,30141,8256,31
3121Ostali rashodi za zaposlene252.678.779,72358.359.254,30141,82
313Doprinosi na plaće2.079.514.248,453.271.172.8883.264.131.0821.615.182.430,8377,6749,48
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje172.801.166,62186.943.472,75108,18
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.874.352.055,971.427.939.004,0276,18
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti32.361.025,86299.954,060,93
32Materijalni rashodi6.501.409.134,4914.306.590.24214.283.319.8926.263.858.639,9096,3543,85
321Naknade troškova zaposlenima750.019.862,121.303.303.7451.300.597.845577.551.269,1677,0044,41
3211Službena putovanja182.495.874,74115.629.424,3563,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život524.858.818,21433.342.549,4882,56
3213Stručno usavršavanje zaposlenika34.760.899,7017.531.323,1750,43
3214Ostale naknade troškova zaposlenima7.904.269,4711.047.972,16139,77
322Rashodi za materijal i energiju2.419.522.562,845.092.755.6515.086.542.6512.311.129.214,8895,5245,44
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi139.448.688,13152.248.614,95109,18
3222Materijal i sirovine1.560.341.274,161.573.221.241,14100,83
3223Energija456.014.597,45408.671.981,9489,62
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje154.230.551,0764.367.268,1441,73
3225Sitni inventar i autogume23.846.392,4127.372.265,97114,79
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu198.672,306.396.385,693.219,57
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća85.442.387,3278.851.457,0592,29
323Rashodi za usluge2.900.783.695,267.022.640.1357.009.140.4852.988.478.725,21103,0242,64
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza219.833.606,47266.153.051,46121,07
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja427.727.085,89457.340.081,21106,92
3233Usluge promidžbe i informiranja95.959.102,8089.199.642,1092,96
3234Komunalne usluge155.033.515,84147.263.431,4794,99
3235Zakupnine i najamnine379.516.611,82428.515.860,80112,91
3236Zdravstvene i veterinarske usluge179.828.607,70147.855.038,5482,22
3237Intelektualne i osobne usluge572.014.471,41554.995.492,2397,02
3238Računalne usluge220.766.375,05283.906.526,33128,60
3239Ostale usluge650.104.318,28613.249.601,0794,33
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa43.947.743,8091.722.19691.696.19616.660.368,0237,9118,17
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa43.947.743,8016.660.368,0237,91
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja387.135.270,47796.168.515795.342.715370.039.062,6395,5846,53
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično25.580.018,9323.515.455,5291,93
3292Premije osiguranja30.731.883,7337.350.088,75121,54
3293Reprezentacija26.113.732,0616.323.895,3262,51
3294Članarine i norme153.854.179,85139.895.737,0090,93
3295Pristojbe i naknade41.501.859,2424.773.039,4859,69
3296Troškovi sudskih postupaka43.224.944,5386.564.756,81200,27
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja66.128.652,1341.616.089,7562,93
34Financijski rashodi5.279.056.688,777.205.759.1357.143.334.9575.392.126.891,06102,1475,48
341Kamate za izdane vrijednosne papire4.792.587.847,206.030.559.9815.986.505.8034.386.390.285,4391,5273,27
3411Kamate za izdane trezorske zapise25.744.685,2010.618.850,0041,25
3413Kamate za izdane obveznice4.766.843.162,004.375.771.435,4391,80
342Kamate za primljene kredite i zajmove326.147.993,65668.310.283650.010.283285.486.145,0687,5343,92
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada81.323.722,6776.017.481,3393,48
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru35.515.068,6135.748.388,30100,66
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora209.306.127,30173.576.467,2382,93
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora3.075,07143.808,204.676,58
343Ostali financijski rashodi160.320.847,92506.888.871506.818.871720.250.460,57449,26142,11
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa93.194.017,0089.745.309,5196,30
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule349.500,61423.549.663,88121.187,10
3433Zatezne kamate12.613.350,6612.334.954,0997,79
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi54.163.979,65194.620.533,09359,32
35Subvencije3.714.318.719,6613.384.123.48913.376.523.4899.368.419.554,20252,2270,04
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru648.185.819,26758.823.378772.623.378401.896.656,6262,0052,02
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru30.185,245.531,5318,33
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru648.155.634,02401.891.125,0962,01
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.212.090.681,616.803.276.3946.781.876.3945.600.476.620,32462,0582,58
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora237.840,1839.709.884,7616.696,04
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora388.806.336,283.940.012.592,481.013,36
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima823.046.505,151.620.754.143,08196,92
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava1.854.042.218,795.822.023.7175.822.023.7173.366.046.277,26181,5557,82
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava1.854.042.218,793.366.046.277,26181,55
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.901.739.858,3627.132.269.92927.126.384.92914.122.436.196,64178,7352,06
361Pomoći inozemnim vladama27.173.901,6372.214.97672.214.97639.650.953,51145,9254,91
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama25.916.552,2937.650.953,51145,28
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama1.257.349,342.000.000,00159,06
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.284.603.720,353.314.895.1273.314.895.1272.237.944.167,7597,9667,51
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.284.603.720,352.237.944.167,7597,96
363Pomoći unutar općeg proračuna3.671.975.066,4410.228.437.74610.222.587.7465.521.279.193,57150,3654,01
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.278.080.377,413.570.180.672,68156,72
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna1.393.894.689,031.951.098.520,89139,97
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna193.547.192,418.820.707.0348.820.672.0344.366.917.085,332.256,2549,51
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna140.139.230,824.320.639.934,333.083,11
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna53.407.961,5946.277.151,0086,65
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.666.354.337,234.313.510.1534.313.510.1531.889.497.746,59113,3943,80
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava269.556.240,58272.841.034,80101,22
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.396.798.096,651.616.656.711,79115,74
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna58.085.640,30382.504.893382.504.89367.147.049,89115,6017,55
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna15.619.807,6423.359.566,80149,55
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3.836.042,576.334.915,81165,14
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava25.722.511,9131.334.564,45121,82
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava12.907.278,186.118.002,8347,40
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade24.416.048.131,6851.181.505.30551.172.498.10525.582.326.846,02104,7849,99
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja17.862.964.973,6437.125.997.81137.122.297.81118.622.317.085,69104,2550,16
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora17.763.144.402,3318.530.695.444,28104,32
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora683.146,19420.288,9661,52
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava99.137.425,1291.201.352,4591,99
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.553.083.158,0414.055.507.49414.050.200.2946.960.009.760,33106,2149,54
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu6.293.981.136,366.663.356.985,59105,87
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi215.655.604,99215.292.250,6999,83
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava43.446.416,6981.360.524,05187,27
38Ostali rashodi3.759.008.809,446.040.341.0336.056.597.2112.888.368.701,2176,8447,69
381Tekuće donacije1.212.865.735,712.814.573.7882.821.173.7881.182.602.271,7797,5041,92
3811Tekuće donacije u novcu979.796.418,34953.719.517,3797,34
3812Tekuće donacije u naravi108.506,8913.186,3912,15
3813Tekuće donacije iz EU sredstava232.960.810,48228.869.568,0198,24
382Kapitalne donacije281.205.715,77523.520.584533.176.762191.821.642,6968,2135,98
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama90.315.143,73102.473.387,74113,46
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima33.202.019,4639.136.393,37117,87
3823Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav157.688.552,5850.211.861,5831,84
383Kazne, penali i naknade štete165.846.528,00241.641.536241.641.53674.712.248,6045,0530,92
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama34.919.093,1824.363.111,3469,77
3833Naknade šteta zaposlenicima15.904.245,786.704.308,4142,15
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta114.874.596,9443.522.922,5337,89
3835Ostale kazne148.592,10121.906,3282,04
385Izvanredni rashodi50.000.00050.000.000
386Kapitalne pomoći2.099.090.829,962.410.605.1252.410.605.1251.439.232.538,1568,5659,70
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru668.019.727,9338.753.097,525,80
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora37.805.412,26157.498.542,28416,60
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima137.113.738,2383.531.438,7660,92
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava1.256.151.951,541.159.449.459,5992,30
        
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.054.589.405,305.775.359.7045.770.433.3042.214.163.857,00209,9638,37
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine53.652.859,17273.497.688273.449.98840.012.666,5474,5814,63
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva7.630.153,3631.383.00031.383.000149.337,441,960,48
4111Zemljište7.630.153,36149.337,441,96
412Nematerijalna imovina46.022.705,81242.114.688242.066.98839.863.329,1086,6216,47
4122Koncesije235.470,0218.945,008,05
4123Licence20.471.042,7310.690.130,4552,22
4124Ostala prava25.316.193,068.643.136,9334,14
4126Ostala nematerijalna imovina20.511.116,72
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine831.144.822,494.064.503.0704.059.624.3701.431.901.199,80172,2835,27
421Građevinski objekti271.907.697,131.118.297.9181.111.604.918457.614.950,37168,3041,17
4211Stambeni objekti44.021.523,3188.673.388,37201,43
4212Poslovni objekti214.831.449,68351.945.048,05163,82
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.110.449,183.448.714,35310,57
4214Ostali građevinski objekti11.944.274,9613.547.799,60113,43
422Postrojenja i oprema472.186.038,622.363.920.6212.365.293.421867.785.997,65183,7836,69
4221Uredska oprema i namještaj79.746.039,82187.690.581,91235,36
4222Komunikacijska oprema22.296.706,0021.296.517,3195,51
4223Oprema za održavanje i zaštitu64.481.362,6142.947.319,3466,60
4224Medicinska i laboratorijska oprema235.410.929,33188.424.429,7280,04
4225Instrumenti, uređaji i strojevi15.766.247,8216.674.031,96105,76
4226Sportska i glazbena oprema539.882,451.039.052,16192,46
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene18.850.657,0927.910.078,99148,06
4228Vojna oprema35.094.213,50381.803.986,261.087,94
423Prijevozna sredstva45.973.530,41263.779.393263.779.39357.555.429,36125,1921,82
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu42.936.805,5734.435.174,2580,20
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu3.036.724,8423.120.255,11761,35
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti4.299.856,3624.672.90724.672.9072.295.482,4853,399,30
4241Knjige3.572.356,902.126.152,2859,52
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)194.485,4623.750,0012,21
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti193.714,0095.900,0049,51
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti339.300,0049.680,2014,64
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado360.123,031.203.1221.203.122491.908,78136,5940,89
4251Višegodišnji nasadi3.247,00128.327,283.952,18
4252Osnovno stado356.876,03363.581,50101,88
426Nematerijalna proizvedena imovina36.417.576,94292.629.109293.070.60946.157.431,16126,7415,75
4262Ulaganja u računalne programe34.787.085,2045.000.289,42129,36
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela472.329,38291.391,7461,69
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina1.158.162,36865.750,0074,75
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti487.925,791.288.2501.288.250933.872,69191,4072,49
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti487.925,791.288.2501.288.250933.872,69191,4072,49
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti487.925,79933.872,69191,40
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine27.721.705,96773.176.195773.176.195541.290.739,501.952,5970,01
441Rashodi za nabavu zaliha27.721.705,96773.176.195773.176.195541.290.739,501.952,5970,01
4411Strateške zalihe27.721.705,96541.290.739,501.952,59
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini141.582.091,89662.894.501662.894.501200.025.378,47141,2830,17
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima136.408.064,90616.660.986616.660.986193.912.383,04142,1631,45
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima136.408.064,90193.912.383,04142,16
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.110.452,4532.873.18032.873.1803.751.522,4191,2711,41
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.110.452,453.751.522,4191,27
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima209.489,254.689.4504.689.450289.222,40138,066,17
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima209.489,25289.222,40138,06
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu854.085,298.670.8858.670.8852.072.250,62242,6323,90
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu854.085,292.072.250,62242,63PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI
PLAN
2020.
TEKUĆI PLAN
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI65.058.930.876,90121.950.261.671121.950.261.67160.356.853.191,8192,7749,49
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI38.934.018.349,4069.841.505.80269.841.505.80233.673.920.303,6386,4948,21
11Opći prihodi i primici38.934.018.349,4069.841.505.80269.841.505.80233.673.920.303,6386,4948,21
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA11.892.389.399,7721.206.551.95521.206.551.95510.440.783.988,6587,7949,23
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje11.681.443.812,9721.199.157.50821.199.157.50810.436.421.446,8889,3449,23
23Doprinosi za zapošljavanje210.945.586,807.394.4477.394.4474.362.541,772,0759,00
3VLASTITI PRIHODI478.924.899,521.067.025.3691.067.025.369406.098.460,1684,7938,06
31Vlastiti prihodi478.924.899,521.067.025.3691.067.025.369406.098.460,1684,7938,06
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE5.285.818.484,4611.016.835.53511.016.835.5355.180.734.119,1698,0147,03
41Prihodi od igara na sreću225.063.253,69416.630.844416.630.844174.014.932,6277,3241,77
42Prihodi od spomeničke rente15.861.193,1120.000.00020.000.0007.990.299,9750,3839,95
43Ostali prihodi za posebne namjene5.044.894.037,6610.580.204.69110.580.204.6914.998.728.886,5799,0847,25
5POMOĆI8.278.058.061,8418.253.115.32318.253.115.32310.391.460.210,65125,5356,93
51Pomoći EU425.105.721,31448.979.995448.979.995584.000.633,24137,38130,07
52Ostale pomoći234.157.608,60653.102.920653.102.920157.782.910,2567,3824,16
53Inozemne darovnice8.502.299,677.363.1567.363.1561.685.327,1719,8222,89
55Refundacije iz pomoći EU1.708.415.415,812.942.677.1192.942.677.1192.325.210.440,85136,1079,02
56Fondovi EU5.816.894.871,0913.980.985.46613.980.985.4667.238.230.224,08124,4351,77
57Ostali programi EU84.982.145,36220.006.667220.006.66784.550.675,0699,4938,43
6DONACIJE37.905.107,14179.110.527179.110.527151.810.395,13400,5084,76
61Donacije36.374.040,95176.510.527176.510.527151.803.930,43417,3486,00
63Inozemne donacije1.531.066,192.600.0002.600.0006.464,700,420,25
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA151.816.574,77386.117.160386.117.160112.045.714,4373,8029,02
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja151.816.574,77386.117.160386.117.160112.045.714,4373,8029,02
RASHODI66.936.936.657,69147.292.059.430147.292.059.43077.082.585.928,93115,1652,33
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI43.154.249.997,3593.781.522.70893.781.522.70851.553.441.464,96119,4654,97
11Opći prihodi i primici41.766.311.497,0791.540.469.65191.540.402.65150.245.521.558,30120,3054,89
12Sredstva učešća za pomoći1.373.050.078,252.190.657.8372.190.724.8371.295.955.441,8994,3959,16
13Sredstva učešća za zajmove463.727,43395.220395.2202.000,000,430,51
15Proračunska pričuva14.424.694,6050.000.00050.000.00011.962.464,7782,9323,92
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA11.681.443.812,9721.198.425.39221.198.425.39210.436.421.446,8889,3449,23
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje11.681.443.812,9721.198.425.39221.198.425.39210.436.421.446,8889,3449,23
3VLASTITI PRIHODI483.310.897,271.163.615.5691.163.615.569428.619.428,3988,6836,84
31Vlastiti prihodi483.310.897,271.163.615.5691.163.615.569428.619.428,3988,6836,84
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE5.090.331.775,2512.035.029.32212.035.029.3225.713.919.845,50112,2547,48
41Prihodi od igara na sreću252.571.922,30603.445.133603.445.133224.039.797,8588,7037,13
42Prihodi od spomeničke rente374.075,5220.000.00020.000.000
43Ostali prihodi za posebne namjene4.837.385.777,4311.411.584.18911.411.584.1895.489.880.047,65113,4948,11
5POMOĆI6.468.746.763,2118.314.227.80918.314.227.8098.681.148.439,98134,2047,40
51Pomoći EU103.466.155,40453.162.498453.162.498159.317.628,32153,9835,16
52Ostale pomoći249.075.857,53704.711.350704.711.350167.835.209,5767,3823,82
53Inozemne darovnice3.814.126,6112.684.70912.684.7091.715.296,2644,9713,52
55Refundacije iz pomoći EU986.815.141,732.942.677.1192.942.677.1191.029.499.406,69104,3334,99
56Fondovi EU5.040.593.336,5813.980.985.46613.980.985.4667.238.230.224,08143,6051,77
57Ostali programi EU84.982.145,36220.006.667220.006.66784.550.675,0699,4938,43
6DONACIJE28.921.914,71179.846.826179.846.82669.806.144,32241,3638,81
61Donacije27.403.481,22175.678.791175.678.79168.526.916,75250,0739,01
63Inozemne donacije1.518.433,494.168.0354.168.0351.279.227,5784,2530,69
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA12.288.598,48483.617.361483.617.361114.955.414,66935,4623,77
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja12.288.598,48483.617.361483.617.361114.955.414,66935,4623,77
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA17.642.898,45135.774.443135.774.44384.273.744,24477,6662,07
81Namjenski primici od zaduživanja15.330.065,31131.263.000131.263.00083.110.768,71542,1463,32
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja2.312.833,144.511.4434.511.4431.162.975,5350,2825,78


RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI
PLAN
2020.
TEKUĆI
PLAN
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI66.936.936.657,69147.292.059.430147.292.059.43077.082.585.928,93115,1652,33
01Opće javne usluge9.791.380.010,5024.933.077.62824.876.291.87814.413.349.713,63147,2057,94
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi3.925.991.826,416.626.439.4296.630.650.9294.110.165.918,22104,6961,99
013Opće usluge184.111.742,47964.336.109964.336.109350.122.727,28190,1736,31
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge387.831.609,131.163.080.9521.163.080.952413.791.722,58106,6935,58
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane91.349.804,34284.903.253286.260.181133.237.685,68145,8546,54
017Transakcije vezane za javni dug5.154.280.140,486.986.042.0816.923.687.9034.886.178.973,5794,8070,57
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina47.814.887,678.908.275.8048.908.275.8044.519.852.686,309.452,8150,74
02Obrana2.089.438.203,964.797.933.7874.797.933.7872.419.897.534,74115,8250,44
021Vojna obrana2.024.268.230,394.631.844.9344.631.844.9342.329.276.181,25115,0750,29
023Inozemna vojna pomoć65.169.973,57166.088.853166.088.85390.621.353,49139,0554,56
03Javni red i sigurnost4.233.034.772,209.008.340.3219.048.249.3214.451.153.750,05105,1549,19
031Usluge policije2.487.051.222,385.373.494.3165.411.794.3162.640.574.786,67106,1748,79
032Usluge protupožarne zaštite141.264.633,46368.837.608368.837.608148.608.530,40105,2040,29
033Sudovi867.214.608,231.856.291.0051.857.910.505906.625.458,96104,5448,80
034Zatvori268.977.720,42535.969.941534.709.441283.139.722,96105,2752,95
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani468.526.587,71873.747.451874.997.451472.205.251,06100,7953,97
04Ekonomski poslovi9.447.414.877,5520.188.939.93020.191.191.93010.209.017.926,01108,0650,56
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad501.703.843,321.499.873.4391.503.520.439665.812.126,27132,7144,28
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov3.718.793.359,267.473.364.4987.473.364.4984.421.475.668,66118,9059,16
043Gorivo i energija27.000.00027.000.00025.000.000,0092,59
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo84.049.430,29383.493.214383.493.21482.904.788,2798,6421,62
045Promet4.162.358.894,797.410.403.7947.410.203.7943.479.294.757,2083,5946,95
046Komunikacije2.771.241,5188.899.66788.899.6672.906.523,44104,883,27
047Ostale industrije107.994.940,38216.168.095216.168.09569.029.021,5563,9231,93
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi155.067.574,17718.344.779718.344.779356.309.654,44229,7849,60
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani714.675.593,832.371.392.4442.370.197.4441.106.285.386,18154,8046,67
05Zaštita okoliša471.443.333,501.615.310.2701.615.310.270608.980.993,23129,1737,70
053Smanjenje zagađivanja1.353.963,432.181.4152.181.4151.360.812,41100,5162,38
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika302.973.093,95909.540.415909.540.415261.588.088,9086,3428,76
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša677.806,709.861.3229.861.3221.359.376,71200,5613,78
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani166.438.469,42693.727.118693.727.118344.672.715,21207,0949,68
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice915.416.123,432.630.579.0542.632.383.0541.165.851.963,05127,3644,29
061Razvoj stanovanja156.660.508,37514.453.889510.138.889227.063.424,21144,9444,51
062Razvoj zajednice584.938.644,381.166.761.1191.172.880.119536.470.745,2491,7145,74
063Opskrba vodom173.816.970,68949.364.046949.364.046402.317.793,60231,4642,38
07Zdravstvo5.665.302.380,7012.499.994.14912.499.994.1496.308.701.954,23111,3650,47
072Službe za vanjske pacijente8.887.797,4429.604.83329.604.8338.839.477,2599,4629,86
073Bolničke službe3.827.325.442,858.604.365.2848.604.330.2844.140.446.710,40108,1848,12
074Službe javnog zdravstva74.635.010,85204.319.550204.319.55094.466.070,12126,5746,23
075Istraživanje i razvoj zdravstva22.930.220,4568.978.46468.978.46424.604.156,34107,3035,67
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani1.731.523.909,113.592.726.0183.592.761.0182.040.345.540,12117,8456,79
08Rekreacija, kultura i religija1.104.277.089,202.690.350.9432.694.154.1931.110.015.365,36100,5241,20
081Službe rekreacije i sporta162.961.424,42364.194.456364.194.456140.176.144,5686,0238,49
082Službe kulture695.206.208,361.681.467.0881.685.268.088725.217.764,18104,3243,03
083Službe emitiranja i izdavanja77.324,68156.000156.00020.625,0026,6713,22
084Religijske i druge službe zajednice244.096.911,06637.153.399637.155.649243.495.479,3399,7538,22
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje1.935.220,687.380.0007.380.0001.105.352,2957,1214,98
09Obrazovanje7.484.916.050,168.061.034.8868.061.034.8863.799.723.592,2050,7747,14
091Predškolsko i osnovno obrazovanje2.640.863.580,75107.676.195107.676.19553.125.542,852,0149,34
092Srednjoškolsko obrazovanje1.519.225.708,44328.144.418328.144.418150.584.784,149,9145,89
094Visoka naobrazba2.374.998.518,375.329.162.5025.329.162.5022.541.724.901,23107,0247,69
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju169.627.072,55396.696.198396.696.198266.999.916,28157,4067,31
096Dodatne usluge u obrazovanju104.692.415,13100.172.518100.172.51858.153.133,0255,5558,05
097Istraživanje i razvoj obrazovanja659.706.244,431.771.591.5111.771.591.511720.043.072,68109,1540,64
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane15.802.510,4927.591.54427.591.5449.092.242,0057,5432,95
10Socijalna zaštita25.734.313.816,4960.866.498.46260.875.515.96232.595.893.136,43126,6653,55
101Bolest i invaliditet5.428.356.904,2311.047.829.89811.052.809.8985.560.941.050,53102,4450,31
102Starost13.472.881.010,2528.509.423.83728.509.513.83714.122.429.040,72104,8249,54
103Slijednici2.565.422.982,465.248.126.8115.248.126.8112.617.004.079,94102,0149,87
104Obitelj i djeca1.832.182.423,483.783.014.4593.780.374.4591.843.353.990,79100,6148,76
105Nezaposlenost1.068.335.664,838.718.157.6058.714.457.6056.720.713.180,93629,0877,12
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s726.131.246,621.535.869.1631.540.319.163729.827.211,97100,5147,38
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite25.150.196,8559.924.97160.382.47125.192.115,70100,1741,72
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane615.853.387,771.964.151.7181.969.531.718976.432.465,85158,5549,58


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI
PLAN
2020.
TEKUĆI
PLAN
2020.
OSTAVRENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE2.530.422.786,817.188.287.5477.188.287.5477.188.287.547,33284,07100,00
Prijenos depozita iz prethodne godine-12.771.642.800,62-7.117.133.957-7.117.133.957-24.320.893.390,94190,43341,72
Prijenos depozita u narednu godinu1.878.005.780,7925.341.797.75825.341.797.75816.725.732.737,12890,6166,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA21.246.037.821,4663.412.227.71663.412.227.71653.804.603.814,29253,2584,85
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita716.877.299,08378.537.000378.537.0003.227.547.290,07450,22852,64
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima63.662.029,69125.700.000125.700.00070.434.482,25110,6456,03
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu63.662.029,6970.434.482,25110,64
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru807.141,95500.000500.000825.948,17102,33165,19
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru807.141,95825.948,17102,33
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora68.467.280,0557.850.00057.850.000574.554.346,04839,17993,18
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora62.052.846,00567.207.942,57914,07
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima6.414.434,057.346.403,47114,53
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti109.644.637,39181.200.000181.200.000119.536.618,61109,0265,97
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima2.157.357,842.300.347,58106,63
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima794.208,18640.320,2180,62
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima894.600,33515.111,9657,58
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna105.798.471,04116.080.838,86109,72
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa474.296.210,0013.287.00013.287.0002.462.195.895,00519,1318.530,86
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni474.296.210,002.462.195.895,00519,13
82Primici od izdanih vrijednosnih papira19.806.039.000,0047.403.302.88247.403.302.88241.021.510.379,99207,1286,54
822Obveznice19.806.039.000,0047.403.302.88247.403.302.88241.021.510.379,99207,1286,54
8221Obveznice – tuzemne8.706.999.000,0025.907.130.379,99297,54
8222Obveznice – inozemne11.099.040.000,0015.114.380.000,00136,18
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici199.075.071,8560.150.00060.150.00064.356.604,7732,33106,99
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru199.075.071,8560.150.00060.150.00018.942.000,009,5231,49
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru199.075.071,8518.942.000,009,52
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora45.414.604,77
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora45.414.604,77
84Primici od zaduživanja524.046.450,5315.570.237.83415.570.237.8349.491.189.539,461.811,1460,96
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada24.046.450,538.660.237.8348.660.237.8341.386.333.175,835.765,2316,01
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija24.046.450,53203.213.276,98845,09
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU1.183.119.898,85
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru500.000.000,00600.000.000600.000.000594.856.363,63113,8194,84
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru500.000.000,00569.062.047,29113,81
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru25.794.316,34
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.310.000.0006.310.000.0007.510.000.000,00119,02
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA9.126.812.026,8638.141.583.54838.141.583.54819.946.265.233,56218,5552,30
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.801.018.269,939.467.308.3079.467.308.3073.278.452.961,78117,0534,63
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima44.154.982,67227.500.000227.500.00039.878.542,1390,3117,53
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu44.154.982,6739.878.542,1390,31
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru3.105.905.4833.105.905.483
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.091.606.902,18300.500.000300.500.000102.375.290,184,8934,07
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.091.606.902,18102.375.290,184,89
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora659.811.427,77597.682.824597.682.824482.214.999,5173,0880,68
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora532.050.109,70372.609.735,2370,03
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima127.761.318,07109.605.264,2885,79
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti5.444.957,312.974.500.0002.974.500.0002.600.784.129,9647.765,0087,44
5172Dani zajmovi županijskim proračunima2.914.146,04152.753.563,845.241,80
5173Dani zajmovi gradskim proračunima2.530.811,27936.805.833,2337.016,03
5174Dani zajmovi općinskim proračunima61.254.861,46
5175Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u1.379.969.871,43
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna70.000.000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe2.261.220.0002.261.220.00053.200.000,002,35
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni53.200.000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici290.336.940,34167.740.351167.740.351115.381.397,9139,7468,79
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru28.828.009,82139.920.000139.920.000107.527.029,83372,9976,85
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru25.000.000,0025.000.000,00100,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.828.009,8282.527.029,832.155,87
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.563.580,5227.820.35127.820.351521.768,0833,371,88
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija1.563.580,52521.768,0833,37
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora259.945.350,007.332.600,002,82
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora259.945.350,007.332.600,002,82
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.461.291.269,795.506.372.1655.506.372.1653.646.429.360,58148,1566,22
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada383.002.553,31766.644.446766.644.446381.379.264,5799,5849,75
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija271.240.268,49255.173.796,9494,08
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU111.762.284,82126.205.467,63112,92
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru211.516.390,731.846.762.2711.846.762.2711.665.296.292,51787,3190,17
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru203.918.175,131.665.296.292,51816,65
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.598.215,60
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.866.726.516,752.892.965.4482.892.965.4481.599.524.444,4085,6955,29
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.866.694.778,941.599.524.444,4085,69
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora31.737,81
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora45.809,00229.359,10500,69
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora45.809,00229.359,10500,69
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire3.574.165.546,8023.000.162.72523.000.162.72512.906.001.513,29361,0956,11
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise3.574.165.546,803.467.000.0003.467.000.000684.813.313,2819,1619,75
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji3.574.165.546,80684.813.313,28
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice19.533.162.72519.533.162.72512.221.188.200,0162,57
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji12.221.188.200,01RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKS
12345=4/3*100
NETO FINANCIRANJE1.878.005.780,7916.725.732.737,12890,61
       
Prijenos depozita iz prethodne godine2.530.422.786,817.188.287.547,33284,07
Prijenos depozita u narednu godinu-12.771.642.800,62-24.320.893.390,94190,43
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA21.246.037.821,4653.804.603.814,29253,25
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita716.877.299,083.227.547.290,07450,22
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima63.662.029,6970.434.482,25110,64
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu63.662.029,6970.434.482,25110,64
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru807.141,95825.948,17102,33
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru807.141,95825.948,17102,33
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora68.467.280,05574.554.346,04839,17
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora62.052.846,00567.207.942,57914,07
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima6.414.434,057.346.403,47114,53
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti109.644.637,39119.536.618,61109,02
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima2.157.357,842.300.347,58106,63
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni794.208,18640.320,2180,62
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni894.600,33515.111,9657,58
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP105.798.471,04116.080.838,86109,72
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa474.296.210,002.462.195.895,00519,13
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni474.296.210,002.462.195.895,00519,13
82Primici od izdanih vrijednosnih papira19.806.039.000,0041.021.510.379,99207,12
822Obveznice19.806.039.000,0041.021.510.379,99207,12
8221Obveznice – tuzemne8.706.999.000,0025.907.130.379,99297,54
8222Obveznice – inozemne11.099.040.000,0015.114.380.000,00136,18
83Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici199.075.071,8564.356.604,7732,33
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS199.075.071,8518.942.000,009,52
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru199.075.071,8518.942.000,009,52
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.izvan JS0,0045.414.604,77
8341Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS0,0045.414.604,77
84Primici od zaduživanja524.046.450,539.491.189.539,461.811,14
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada24.046.450,531.386.333.175,835.765,23
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija24.046.450,53203.213.276,98845,09
Zajmovi Svjetske banke
841320135080052.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 825806.841.371,530,000,00
84132013702506Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD Mfin0,00116.080.475,46
84132014406505Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora6.089.074,006.851.565,00112,52
84132014607625 11005Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900011.116.005,009.798.961,8888,15
Ukupno Svjetska banka24.046.450,53132.731.002,34551,98
       
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041307705Projekt zaštite od poplava CEB 18450,0070.482.274,64
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe0,0070.482.274,64
       
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU0,001.183.119.898,85
Zajmovi Europske investicijske banke
84142020802506Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 891180,00678.792.600,00
Ukupno Europska investicijska banka0,00678.792.600,00
       
Financijski instrumenti
84142056304990Financijski instrumenti, izvor 5630,00417.243.793,18
84142056504990Financijski instrumenti, izvor 5650,0087.083.505,67
Ukupno financijski instrumenti504.327.298,85
       
       
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru500.000.000,00594.856.363,63118,97
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)500.000.000,00569.062.047,29113,81
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru0,0025.794.316,34
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0,007.510.000.000,00
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)0,007.510.000.000,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA9.126.812.026,8619.946.265.233,56218,55
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.801.018.269,933.278.452.961,78117,05
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima44.154.982,6739.878.542,1390,31
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu44.154.982,6739.878.542,1390,31
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata32.582.729,4626.979.673,8582,80
07620Društveno poticana stanogradnja11.572.253,2112.898.868,28111,46
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.091.606.902,18102.375.290,184,89
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.091.606.902,18102.375.290,184,89
02506Jamstvena pričuva2.091.606.902,18102.375.290,184,89
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora659.811.427,77482.214.999,5173,08
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora532.050.109,70372.609.735,2370,03
02506Osiguranje izvoza -garantni fond10.000.000,000,000,00
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.374.499.382,220,000,00
04990Jamstvo za malo gospodarstvo13.606.040,9315.696.875,72115,37
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.52.922.602,13314.801.986,61594,83
04990Program ruralnog razvoja5.603.350,595.493.225,8498,03
06005Mjere ruralnog razvoja0,0036.617.647,06
06505Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj75.418.733,830,000,00
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima127.761.318,07109.605.264,2885,79
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.39.632.412,780,000,00
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.23.953.332,7949.241.806,57205,57
04990Program ruralnog razvoja60.742.267,5460.340.310,2899,34
04990Jamstvo za malo gospodarstvo3.433.304,9623.147,430,67
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti5.444.957,312.600.784.129,9647.765,00
Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna5.444.957,312.600.784.129,9647.765,00
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni0,00152.676.088,84
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima-dugoračni2.914.146,0477.475,002,66
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima-kratkoročni0,00933.805.833,23
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima-dugoročni2.530.811,273.000.000,00118,54
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni0,0061.254.861,46
517502506Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni0,001.379.969.871,43
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna0,0070.000.000,00
07005CEB – obrana od poplava0,0070.000.000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe0,0053.200.000,00
518107605Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni0,0053.200.000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici290.336.940,34115.381.397,9139,74
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru28.828.009,82107.527.029,83372,99
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru25.000.000,0025.000.000,00100,00
02506Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva25.000.000,0025.000.000,00100,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.828.009,8282.527.029,832.155,87
04905Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju3.828.009,8232.790.529,83856,59
08620Mirovinsko osiguravajuće društvo0,0049.736.500,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.563.580,52521.768,0833,37
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija1.563.580,52521.768,0833,37
04990Regionalni inovacijski fond – ENIF1.563.580,52521.768,0833,37
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora259.945.350,007.332.600,002,82
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora259.945.350,007.332.600,002,82
02506Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava0,007.332.600,00
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.259.945.350,000,000,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.461.291.269,793.646.429.360,58148,15
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada383.002.553,31381.379.264,5799,58
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija271.240.268,49255.173.796,9494,08
54132330802506Otplata glavnice IBRD 7226014.633.426,430,000,00
54132330902506Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture4.829.318,004.945.226,01102,40
54132331102506Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR12.939.703,900,000,00
54132331302506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR11.264.845,3511.500.993,33102,10
54132331402506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR25.236.059,5525.868.978,41102,51
54132331502506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR11.428.216,7111.679.711,51102,20
54132331702506Otplata glavnice IBRD 736009.720.131,799.953.659,70102,40
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode32.088.814,9932.859.754,54102,40
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 237.156.850,0038.049.550,00102,40
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave4.347.569,814.433.357,81101,97
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći2.532.752,542.593.602,37102,40
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400023.064.321,1823.618.445,66102,40
54132332602506Otplata glavnice IBRD 808604.026.376,704.114.983,29102,20
54132332702506Otplata glavnice IBRD 802105.180.804,945.294.816,50102,20
54132333102506Otplata glavnice IBRD 8258012.082.075,0914.416.679,67119,32
54132333202506Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr.32.565.343,8933.192.087,41101,92
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova13.949.130,0014.249.403,60102,15
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga11.426.033,4011.677.480,83102,20
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava2.768.494,226.725.066,30242,91
       
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU111.762.284,82126.205.467,63112,92
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105112.209.804,2612.986.176,78106,36
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture12.215.102,0012.526.326,34102,55
54142000302506Otplata glavnice EIB 2288126.394.017,9327.066.501,93102,55
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA26.065.228,1637.997.872,91145,78
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima1.729.944,971.774.021,64102,55
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast33.148.187,5033.854.568,03102,13
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru211.516.390,731.665.296.292,51787,31
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru203.918.175,131.665.296.292,51816,65
54222000007740Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
54222000007705Konkuretnost i održivost energetskog sustava2.136.837,130,000,00
54222000008008Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda0,0011.144,72
54222000026379KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja0,002.347.390,62
54222001002506Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/052.380.391,900,000,00
54222001502506Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR31.840.971,4632.437.757,17101,87
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK42.000.000,0042.000.000,00100,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode3.500.000,003.500.000,00100,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK25.000.000,0025.000.000,00100,00
54222002402506Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB42.352.941,180,000,00
54222002602506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz24.707.033,460,000,00
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK30.000.000,0060.000.000,00200,00
54222003102506Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK0,001.500.000.000,00
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.598.215,600,000,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.866.726.516,751.599.524.444,4085,69
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.866.694.778,941.599.524.444,4085,69
54432000033.935.366,2534.475.352,30101,59
54432000008006Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci101.280,010,000,00
54432000008006Redovna djelatnost sveučilišta u Zagrebu iz EV prihoda0,00230.580,49
54432000008006Redovna djelatnost sveučilišta u Rijeci iz EV prihoda0,00450.376,65
54432000108006Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda0,00237.192,31
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit16.353.992,6416.961.535,62103,71
54432001038069Otplata glavnice KBC Zagreb2.125.350,221.517.807,2471,41
54432001602506Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ529.090.808,46539.007.397,67101,87
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK100.000.000,00100.000.000,00100,00
54432001802506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR185.170.450,00376.572.000,00203,37
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-230,0036.935.160,00
54432002902506Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA42.352.941,180,000,00
54432003002506Otplata glavnice Hž putnički prijevoz17.519.644,4617.595.185,34100,43
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura84.980.180,63124.191.499,52146,14
54432003402506Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR765.918.033,090,000,00
54432004002506Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK0,00150.000.000,00
54432004202506Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR0,00112.971.600,00
54432009902506Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti26.104.294,9026.188.733,02100,32
54432009902506Sveučilište u Splitu18.846.153,8618.846.153,86100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci24.574.312,2423.503.599,1195,64
54432009902506Sveučilište u Zagrebu15.597.886,5715.597.886,57100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku3.933.735,003.933.735,00100,00
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu19.076,4650.863,45266,63
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku2.239,160,000,00
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb69.033,81257.786,25373,42
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora31.737,810,000,00
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora45.809,00229.359,10500,69
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora45.809,00229.359,10500,69
08006Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu45.809,00229.359,10500,69
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire3.574.165.546,8012.906.001.513,29361,09
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise3.574.165.546,80684.813.313,2819,16
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto3.574.165.546,80684.813.313,2819,16
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice0,0012.221.188.200,01
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji0,0012.221.188.200,01
55212121502506Otplata glavnice 13 D-200,005.000.000.000,00
55212121602506Otplata glavnice 14 D-210,007.221.188.200,01RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2019.
IZVORNI
PLAN
2020.
TEKUĆI
PLAN
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI21.246.037.821,4663.412.227.71663.412.227.71653.804.603.814,29253,2584,85
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI21.124.000.476,3261.753.236.79061.753.236.79053.059.372.533,82251,1885,92
11Opći prihodi i primici21.124.000.476,3261.753.236.79061.753.236.79053.059.372.533,82251,1885,92
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE24.645.733,9469.137.00069.137.00018.423.643,6174,7526,65
43Ostali prihodi za posebne namjene24.645.733,9469.137.00069.137.00018.423.643,6174,7526,65
5POMOĆI474.129.483474.129.483504.327.298,85106,37
56Fondovi EU474.129.483474.129.483504.327.298,85106,37
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA97.391.611,201.115.724.4431.115.724.443222.480.338,01228,4419,94
81Namjenski primici od zaduživanja90.550.239,671.036.963.0001.036.963.000151.998.063,37167,8614,66
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije70.000.00070.000.00070.482.274,64100,69
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja6.841.371,538.761.4438.761.443
IZDACI9.126.812.026,8638.141.583.54838.141.583.54819.946.265.233,56218,5552,30
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI8.274.104.185,4637.285.676.89437.285.676.89419.287.470.088,70233,1151,73
11Opći prihodi i primici8.265.804.982,7137.134.498.07037.134.498.07019.271.580.643,11233,1551,90
12Sredstva učešća za pomoći8.299.202,75151.178.824151.178.82415.889.445,59191,4610,51
3VLASTITI PRIHODI2.363.046,5012.398.44112.398.4412.292.077,1597,0018,49
31Vlastiti prihodi2.363.046,5012.398.44112.398.4412.292.077,1597,0018,49
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE36.015.573,62136.878.730136.878.73051.877.051,00144,0437,90
43Ostali prihodi za posebne namjene36.015.573,62136.878.730136.878.73051.877.051,00144,0437,90
5POMOĆI776.301.534,51474.129.483474.129.483504.564.491,1665,00106,42
52Ostale pomoći237.192,31
56Fondovi EU776.301.534,51474.129.483474.129.483504.327.298,8564,97106,37
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA3.462.283,937.500.0007.500.0002.779.104,9780,2737,05
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja3.462.283,937.500.0007.500.0002.779.104,9780,2737,05
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA34.565.402,84225.000.000225.000.00097.282.420,58281,4443,24
81Namjenski primici od zaduživanja34.565.402,84155.000.000155.000.00027.282.420,5878,9317,60
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije70.000.00070.000.00070.000.000,00100,00

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2020.
TEKUĆI PLAN
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR136.619.785136.619.78562.753.224,3745,93
01005Hrvatski sabor136.619.785136.619.78562.753.224,3745,93
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU348.045348.045
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku348.045348.045
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE191.138.963191.138.96377.357.259,0440,47
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske191.138.963191.138.96377.357.259,0440,47
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0005.299,855,30
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.0005.299,855,30
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE38.111.65738.111.65713.950.719,5036,60
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske38.111.65738.111.65713.950.719,5036,60
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA14.885.57114.885.5716.618.630,7744,46
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja14.885.57114.885.5716.618.630,7744,46
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE502.082.769503.288.947172.250.162,3734,22
02005Vlada Republike Hrvatske21.086.90021.086.9007.894.449,8937,44
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.461.55010.461.5505.010.476,2747,89
02010Ured za udruge259.153.168259.153.16848.957.821,4818,89
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.174.9109.174.9102.472.410,6826,95
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine45.843.27045.843.27022.795.580,3349,73
02030Ured za zakonodavstvo5.371.4105.371.4102.592.906,9148,27
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske38.580.68538.680.68516.039.860,7641,47
02042Ured za protokol2.261.2602.261.2601.083.469,6447,91
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.720.1702.720.1701.034.266,9938,02
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova12.431.90012.331.9005.337.767,2443,28
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina68.939.15670.145.33445.896.692,5665,43
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama23.619.07023.619.07011.836.177,3050,11
02092Ured za ravnopravnost spolova2.439.3202.439.3201.298.282,3253,22
025MINISTARSTVO FINANCIJA50.321.894.85050.263.602.67228.174.456.954,6556,05
02505Ministarstvo financija226.032.300226.032.30086.445.062,9738,24
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države48.592.870.86548.530.516.68727.401.524.888,8856,46
02510Carinska uprava579.094.124583.156.124268.144.079,4845,98
02515Porezna uprava901.452.955901.452.955408.805.068,2545,35
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije21.944.60621.944.6069.399.421,9042,83
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000138.433,1727,69
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA397.798.917399.298.917178.350.188,9944,67
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA397.798.917399.298.917178.350.188,9944,67
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU8.614.5008.614.5002.876.579,4733,39
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu8.614.5008.614.5002.876.579,4733,39
030MINISTARSTVO OBRANE4.797.933.7874.797.933.7872.419.897.534,7450,44
03005Ministarstvo obrane4.797.933.7874.797.933.7872.419.897.534,7450,44
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE80.435.01580.465.01521.491.227,4326,71
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske72.428.89872.458.89818.340.800,3125,31
03210Hrvatska matica iseljenika8.006.1178.006.1173.150.427,1239,35
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE206.439.036206.439.03692.750.473,4344,93
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje206.439.036206.439.03692.750.473,4344,93
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA24.169.50024.189.0006.405.848,2326,48
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva24.169.50024.189.0006.405.848,2326,48
036SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT364.194.456364.194.456140.176.144,5638,49
03605Središnji državni ured za šport364.194.456364.194.456140.176.144,5638,49
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA303.560.668303.560.668136.919.118,7545,10
03905Hrvatska vatrogasna zajednica303.560.668303.560.668136.919.118,7545,10
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA5.721.033.6685.759.333.6682.853.519.035,4049,55
04005Ministarstvo unutarnjih poslova5.721.033.6685.759.333.6682.853.519.035,4049,55
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.240.360.8191.240.360.819527.931.623,8842,56
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.204.695.3191.204.695.319513.841.609,0042,65
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«26.970.50026.970.50010.493.127,4838,91
04115Dom hrvatskih veterana8.695.0008.695.0003.596.887,4041,37
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA834.173.217834.173.217367.406.824,1144,04
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova834.173.217834.173.217367.406.824,1144,04
049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA2.860.013.7302.860.048.7301.767.376.753,3161,80
04905Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta1.478.202.7091.478.202.709791.519.830,7353,55
04910Ravnateljstvo za robne zalihe602.491.967602.491.967465.397.709,5577,25
04970Državni zavod za mjeriteljstvo17.712.21817.712.2187.095.282,6240,06
04980Hrvatski zavod za norme10.887.81510.887.8153.869.850,9735,54
04985Hrvatska akreditacijska agencija8.380.0008.415.0004.307.609,2951,19
04990Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO742.339.021742.339.021495.186.470,1566,71
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA7.305.7187.305.7183.540.948,3248,47
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa7.305.7187.305.7183.540.948,3248,47
054MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE61.964.57561.964.57527.742.696,4844,77
05405Ministarstvo državne imovine61.964.57561.964.57527.742.696,4844,77
055MINISTARSTVO KULTURE1.339.584.8111.343.054.311563.665.381,9441,97
05505Ministarstvo kulture694.793.314695.363.314317.773.747,0545,70
05535Arhivi94.574.78695.401.28643.738.721,8545,85
05540Muzeji i galerije172.672.390173.398.39051.861.918,7429,91
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture377.544.321378.891.321150.290.994,3039,67
01046Ansambl Lado15.922.99516.035.4957.143.085,5344,55
22339Hrvatski restauratorski zavod76.127.93476.570.43427.012.585,1835,28
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.136.2033.164.7031.462.996,7246,23
25878Hrvatsko narodno kazalište113.474.074114.216.57448.927.266,8742,84
44926Hrvatski audiovizualni centar111.327.007111.348.00733.668.863,7330,24
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju4.537.6074.537.6071.342.362,0029,58
49075Agencija za elektroničke medije53.018.50153.018.50130.733.834,2757,97
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.461.590.7267.461.590.7264.397.254.868,1458,93
06005Ministarstvo poljoprivrede7.133.839.4847.133.059.9844.266.664.374,6159,82
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju213.244.871213.244.87181.582.150,5238,26
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu101.655.923102.355.92342.927.980,5141,94
06055Državna ergela Đakovo i Lipik12.850.44812.929.9486.080.362,5047,03
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE941.851.843941.851.843345.991.452,6936,74
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije793.371.143793.371.143291.982.553,1436,80
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.70074.005.70022.122.060,0229,89
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije74.475.00074.475.00031.886.839,5342,82
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE7.854.318.5347.854.318.5343.591.899.877,3645,73
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture7.274.208.8847.274.208.8843.332.199.299,6045,81
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet328.753.600328.753.600155.097.024,2647,18
06551Agencije u prometu i infrastrukturi100.279.000100.279.00037.097.135,9036,99
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa5.633.0005.633.0002.430.328,0543,14
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.381.0003.381.0001.381.829,9040,87
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo91.265.00091.265.00033.284.977,9536,47
06560Hrvatski hidrografski institut22.433.70022.433.7007.369.174,7732,85
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti128.643.350128.643.35060.137.242,8346,75
076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA1.317.782.3031.319.662.303593.269.478,3344,96
07605Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja704.179.346704.598.346308.738.657,8643,82
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama354.760.904354.760.904144.920.066,2740,85
07625Državna geodetska uprava258.842.053260.303.053139.610.754,2053,63
077MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE3.618.161.5003.618.161.5001.504.089.265,1241,57
07705Ministarstvo zaštite okoliša i energetike2.034.223.7492.034.223.749903.797.477,8344,43
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode762.436.850762.436.850245.845.495,3732,24
07720Državni hidrometeorološki zavod252.967.272252.967.27260.974.155,7724,10
07745Agencija za ugljikovodike536.586.629536.586.629281.206.533,7752,41
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA31.947.00031.947.00012.265.602,3838,39
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA17.867.275.65617.867.275.6568.585.956.432,8348,05
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja11.007.160.81911.007.160.8195.470.107.665,6449,70
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.100.090.5165.100.090.5162.398.672.207,6647,03
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj875.739.637875.739.637369.490.978,8942,19
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo20.512.02120.512.0219.356.852,3945,62
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju863.772.663863.772.663338.328.728,2539,17
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica129.565.161129.565.16177.063.311,2059,48
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet228.615.999228.615.999131.434.802,6557,49
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža26.094.56926.094.56912.300.274,5147,14
23665Sveučilišni računski centar SRCE75.167.75775.167.75719.386.937,8225,79
23962Agencija za odgoj i obrazovanje30.289.41730.289.41711.353.038,9437,48
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje22.806.99522.806.9959.345.422,2840,98
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja41.179.26341.179.26312.813.474,1331,12
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije258.205.501258.205.50144.649.771,0117,29
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih51.848.00151.848.00119.981.695,7138,54
086MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA53.829.716.98153.829.716.98129.045.831.306,5353,96
08605Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava530.498.633528.998.633196.128.626,4337,08
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje43.998.628.04943.997.888.04921.865.835.842,8249,70
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje8.929.485.8518.929.485.8516.829.515.703,1076,48
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom220.250.875220.250.875100.675.559,9045,71
08645Središnji registar osiguranika83.851.25086.091.25029.548.120,3534,32
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina50.911.99950.911.99918.821.090,6936,97
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju16.090.32416.090.3245.306.363,2432,98
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek4.723.2904.723.2901.585.887,6133,58
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb5.246.4405.246.4402.016.984,6238,44
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka3.083.0003.083.000928.998,9330,13
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split3.037.5943.037.594774.492,0825,50
090MINISTARSTVO TURIZMA206.668.095206.668.09563.741.496,7230,84
09005Ministarstvo turizma206.668.095206.668.09563.741.496,7230,84
095MINISTARSTVO UPRAVE536.820.072536.820.072212.721.363,2039,63
09505Ministarstvo uprave525.525.938525.525.938210.582.718,4240,07
09515Državna škola za javnu upravu11.294.13411.294.1342.138.644,7818,94
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA12.515.327.81612.515.327.8166.312.824.938,3450,44
09605Ministarstvo zdravstva3.497.282.5303.497.282.5301.980.079.182,8656,62
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države8.488.636.7668.488.636.7664.112.046.312,7848,44
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.033.918.2041.033.918.204551.786.190,6153,37
26387Klinička bolnica Merkur392.633.047392.633.047185.693.045,4547,29
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.363.090.5191.363.090.519604.121.268,3144,32
26400Klinički bolnički centar Osijek907.290.252907.290.252442.087.845,1148,73
26418Klinički bolnički centar Split1.204.327.5251.204.327.525576.396.296,4447,86
26426Klinika za ortopediju Lovran60.457.04060.457.04028.294.099,4946,80
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević274.138.303274.138.303123.601.685,2445,09
26571Klinička bolnica Dubrava635.387.176635.387.176302.598.425,2547,62
38069Klinički bolnički centar Zagreb2.398.553.1002.398.553.1001.189.982.397,6049,61
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb218.841.600218.841.600107.485.059,2849,12
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva529.408.520529.408.520220.699.442,7041,69
23616Imunološki zavod54.769.00054.769.00019.018.582,7434,73
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo206.772.349206.772.34994.724.465,1145,81
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu232.811.704232.811.70492.587.594,0039,77
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske21.146.00321.146.0038.839.477,2541,80
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu13.909.46413.909.4645.529.323,6039,75
102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU6.331.443.8626.342.811.3623.090.802.833,2548,73
10205Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku2.933.197.9622.933.655.4621.388.556.795,4247,33
10208Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.398.245.9003.409.155.9001.702.246.037,8349,93
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI74.360.60974.692.10935.976.891,1048,17
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti74.360.60974.692.10935.976.891,1048,17
110MINISTARSTVO PRAVOSUĐA2.704.694.6432.704.694.6431.344.828.314,9649,72
11005Ministarstvo pravosuđa382.176.922382.176.922155.001.641,8240,56
11006Pravosudna akademija10.529.35010.399.3502.906.313,3427,95
11010Zatvori i kaznionice523.566.441522.305.941276.732.327,1552,98
11015Vrhovni sud Republike Hrvatske34.593.50034.067.50016.514.317,2748,48
11020Visoki trgovački sud Republike Hrvatske22.935.10022.776.60011.084.765,9648,67
11025Visoki upravni sud Republike Hrvatske18.524.60018.369.6009.174.622,4749,94
11027Upravni sudovi25.962.80025.577.80012.671.321,4549,54
11030Državno odvjetništvo Republike Hrvatske97.417.00096.656.00046.542.569,0948,15
11035Državnoodvjetničko vijeće1.538.7801.516.780648.765,3942,77
11036Državno sudbeno vijeće2.256.7802.226.780904.066,9740,60
11040Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske17.125.60016.730.6008.272.590,0049,45
11043Visoki kazneni sud Republike Hrvatske1.7001.700
11045Županijski sudovi264.461.700262.665.700135.733.629,1351,68
11050Trgovački sudovi96.088.50096.138.00045.693.192,3947,53
11055Županijska državna odvjetništva110.539.000109.708.50059.086.721,4353,86
11065Općinski sudovi865.118.170869.486.170445.478.162,2551,23
11070Općinska državna odvjetništva205.376.300207.658.300105.839.012,0250,97
11091Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta26.482.40026.232.40012.544.296,8347,82
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA13.358.02413.511.0246.242.610,6846,20
12005Ured pučkog pravobranitelja13.358.02413.511.0246.242.610,6846,20
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU5.800.9715.800.9712.734.465,3547,14
12105Pravobranitelj za djecu5.800.9715.800.9712.734.465,3547,14
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA5.028.1925.028.1922.126.984,5742,30
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova5.028.1925.028.1922.126.984,5742,30
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM5.127.8825.127.8822.068.154,9340,33
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom5.127.8825.127.8822.068.154,9340,33
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU178.687.341178.687.34142.625.646,5623,85
16005Državni zavod za statistiku178.687.341178.687.34142.625.646,5623,85
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU68.693.14468.693.14429.634.493,7443,14
18505Državni ured za reviziju68.693.14468.693.14429.634.493,7443,14
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.877.74010.877.7404.975.898,3545,74
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.877.74010.877.7404.975.898,3545,74
225DRŽAVNI INSPEKTORAT314.443.006314.443.006144.593.916,4245,98
22505Državni inspektorat314.443.006314.443.006144.593.916,4245,98
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST26.409.12426.409.12411.405.154,3843,19
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost26.409.12426.409.12411.405.154,3843,19
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.578.40027.578.40010.385.125,0837,66
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija27.578.40027.578.40010.385.125,0837,66
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.874.68914.874.6896.483.813,0143,59
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava14.874.68914.874.6896.483.813,0143,59
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA9.864.7829.864.7824.935.551,9350,03
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka9.864.7829.864.7824.935.551,9350,03
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE6.378.3056.378.3052.130.630,9333,40
25805Povjerenik za informiranje6.378.3056.378.3052.130.630,9333,40
UKUPNO:185.433.642.978185.433.642.97897.028.851.162,4952,33PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

 
KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2020.
TEKUĆI PLAN
2020.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
INDEKS
01005Hrvatski sabor136.619.785136.619.78562.753.224,3745,93
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici136.307.679136.307.67962.753.224,3746,04
31Vlastiti prihodi312.106312.106
po programima
21POLITIČKI SUSTAV136.619.785136.619.78562.753.224,3745,93
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI136.619.785136.619.78562.753.224,3745,93
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE133.635.565133.635.56561.556.258,1646,06
11Opći prihodi i primici133.439.979133.439.97961.556.258,1646,13
311Plaće (Bruto)89.669.90589.669.90542.014.951,8846,86
3111Plaće za redovan rad41.281.744,31
3113Place za prekovremeni rad733.207,57
312Ostali rashodi za zaposlene550.0001.000.000601.572,2260,16
3121Ostali rashodi za zaposlene601.572,22
313Doprinosi na plaće14.745.57414.745.5746.888.638,4946,72
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.888.638,49
321Naknade troškova zaposlenima6.260.0006.260.0002.878.758,7845,99
3211Službena putovanja1.944.204,68
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život934.554,10
322Rashodi za materijal i energiju3.265.0003.183.5001.182.519,4637,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi176.416,93
3223Energija900.901,57
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje74.147,51
3225Sitni inventar i autogume9.712,40
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća21.341,05
323Rashodi za usluge10.640.00010.576.5004.071.141,5338,49
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza109.560,16
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja602.783,78
3233Usluge promidžbe i informiranja309.228,24
3234Komunalne usluge247.279,99
3235Zakupnine i najamnine1.895.880,90
3236Zdravstvene i veterinarske usluge209.947,59
3237Intelektualne i osobne usluge362.771,43
3238Računalne usluge323.174,32
3239Ostale usluge10.515,12
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa520.000494.000145.306,6029,41
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa145.306,60
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.685.0006.406.0003.648.939,0856,96
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.941.857,36
3292Premije osiguranja55.869,89
3293Reprezentacija57.996,54
3294Članarine i norme539.982,22
3295Pristojbe i naknade42.150,07
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.083,00
343Ostali financijski rashodi9.5009.5004.948,3852,09
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3.168,22
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.450,47
3433Zatezne kamate329,69
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.000100.00018.960,0018,96
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu18.960,00
422Postrojenja i oprema910.000910.00090.574,809,95
4221Uredska oprema i namještaj13.540,75
4222Komunikacijska oprema76.414,65
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene619,40
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti85.00085.0009.946,9411,70
4241Knjige9.946,94
31Vlastiti prihodi195.586195.586
322Rashodi za materijal i energiju14.40014.400
323Rashodi za usluge90.50090.500
422Postrojenja i oprema90.68690.686
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000180.000,0050,00
11Opći prihodi i primici360.000360.000180.000,0050,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000180.000,0050,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna180.000,00
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA50.00050.00049.303,7398,61
11Opći prihodi i primici50.00050.00049.303,7398,61
381Tekuće donacije50.00050.00049.303,7398,61
3811Tekuće donacije u novcu49.303,73
A501029OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA2.5002.500
11Opći prihodi i primici2.5002.500
312Ostali rashodi za zaposlene400400
323Rashodi za usluge1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
343Ostali financijski rashodi100100
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH150.000150.000124.250,0082,83
11Opći prihodi i primici150.000150.000124.250,0082,83
381Tekuće donacije150.000150.000124.250,0082,83
3811Tekuće donacije u novcu124.250,00
A501041PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE860.200860.200738.746,2085,88
11Opći prihodi i primici860.200860.200738.746,2085,88
321Naknade troškova zaposlenima70.00070.00064.305,3391,86
3211Službena putovanja64.305,33
322Rashodi za materijal i energiju4.0004.0001.987,5049,69
3225Sitni inventar i autogume1.987,50
323Rashodi za usluge579.000579.000488.472,4384,36
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.328,84
3235Zakupnine i najamnine247.495,60
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge229.442,99
3239Ostale usluge705,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.00015.0005.836,7038,91
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.836,70
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja183.000183.000171.357,3593,64
3293Reprezentacija166.447,35
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.910,00
343Ostali financijski rashodi1.2001.200101,898,49
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa101,89
422Postrojenja i oprema6.0006.0004.997,5083,29
4221Uredska oprema i namještaj4.997,50
426Nematerijalna proizvedena imovina2.0002.0001.687,5084,38
4262Ulaganja u računalne programe1.687,50
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«116.520116.520
31Vlastiti prihodi116.520116.520
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
322Rashodi za materijal i energiju5.0005.000
323Rashodi za usluge16.00016.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.000
343Ostali financijski rashodi520520
422Postrojenja i oprema60.00060.000
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.420.0001.420.000104.666,287,37
11Opći prihodi i primici1.420.0001.420.000104.666,287,37
412Nematerijalna imovina820.000820.00028.500,003,48
4123Licence28.500,00
422Postrojenja i oprema450.000450.00048.666,2810,81
4221Uredska oprema i namještaj48.666,28
426Nematerijalna proizvedena imovina150.000150.00027.500,0018,33
4262Ulaganja u računalne programe27.500,00
K501027SABORSKA TELEVIZIJA25.00025.000
11Opći prihodi i primici25.00025.000
422Postrojenja i oprema25.00025.000
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU348.045348.045
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku348.045348.0450,00
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici348.045348.045
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV348.045348.045
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE348.045348.045
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE330.045330.045
11Opći prihodi i primici330.045330.045
311Plaće (Bruto)154.000154.000
312Ostali rashodi za zaposlene19.54019.540
313Doprinosi na plaće25.90525.905
321Naknade troškova zaposlenima9.5009.500
322Rashodi za materijal i energiju9.0009.000
323Rashodi za usluge43.00043.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja44.00044.000
343Ostali financijski rashodi1.1001.100
422Postrojenja i oprema19.00019.000
K926002INFORMATIZACIJA18.00018.000
11Opći prihodi i primici18.00018.000
412Nematerijalna imovina7.0007.000
422Postrojenja i oprema10.00010.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE191.138.963191.138.96377.357.259,0440,47
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske191.138.963191.138.96377.357.259,0440,47
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici191.125.463191.125.46377.357.259,0440,47
31Vlastiti prihodi500500
52Ostale pomoći13.00013.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV191.138.963191.138.96377.357.259,0440,47
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA191.138.963191.138.96377.357.259,0440,47
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.113.8438.260.8433.828.624,1746,35
11Opći prihodi i primici8.100.3438.247.3433.828.624,1746,42
311Plaće (Bruto)4.601.0934.747.0932.372.995,6349,99
3111Plaće za redovan rad2.250.308,11
3113Place za prekovremeni rad122.687,52
312Ostali rashodi za zaposlene34.18360.18348.647,3380,83
3121Ostali rashodi za zaposlene48.647,33
313Doprinosi na plaće777.817777.817373.226,5947,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje373.226,59
321Naknade troškova zaposlenima326.000316.000109.830,0634,76
3211Službena putovanja65.234,86
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život44.595,20
322Rashodi za materijal i energiju278.000278.000122.122,5343,93
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi60.512,64
3223Energija60.055,09
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje894,80
3225Sitni inventar i autogume660,00
323Rashodi za usluge1.565.0001.550.000631.574,4040,75
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza91.190,24
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja41.267,11
3233Usluge promidžbe i informiranja12.680,56
3234Komunalne usluge8.064,21
3235Zakupnine i najamnine23.963,02
3238Računalne usluge415.579,26
3239Ostale usluge38.830,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja369.000369.000169.536,2945,94
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično156.489,42
3292Premije osiguranja4.200,00
3293Reprezentacija7.496,87
3294Članarine i norme850,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
343Ostali financijski rashodi1.2501.250114,749,18
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa89,28
3433Zatezne kamate25,46
422Postrojenja i oprema143.000143.000576,600,40
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene576,60
31Vlastiti prihodi500500
322Rashodi za materijal i energiju500500
52Ostale pomoći13.00013.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.00013.000
A896001PROVEDBA IZBORA182.645.120182.508.12073.519.908,0940,28
11Opći prihodi i primici182.645.120182.508.12073.519.908,0940,28
321Naknade troškova zaposlenima50.00047.500
322Rashodi za materijal i energiju485.000465.000112.044,7324,10
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi111.756,09
3223Energija288,64
323Rashodi za usluge33.435.00033.320.50013.147.992,3539,46
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza164.836,75
3233Usluge promidžbe i informiranja1.074.632,97
3235Zakupnine i najamnine298.146,94
3237Intelektualne i osobne usluge1.086.527,35
3238Računalne usluge9.072.080,00
3239Ostale usluge1.451.768,34
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa700.000700.000252.607,5136,09
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa252.607,51
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.175.0002.175.000491.527,7622,60
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično490.500,26
3293Reprezentacija1.027,50
343Ostali financijski rashodi120120
363Pomoći unutar općeg proračuna122.000.000122.000.00056.406.440,1646,23
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna56.406.440,16
381Tekuće donacije23.800.00023.800.0003.109.295,5813,06
3811Tekuće donacije u novcu3.109.295,58
A896006PROVEDBA REFERENDUMA100.00095.000
11Opći prihodi i primici100.00095.000
323Rashodi za usluge100.00095.000
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE280.000275.0008.726,783,17
11Opći prihodi i primici280.000275.0008.726,783,17
412Nematerijalna imovina100.000100.000
422Postrojenja i oprema100.00095.0008.726,789,19
4221Uredska oprema i namještaj8.726,78
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.000
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0005.299,855,30
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.0005.299,855,30
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici100.000100.0005.299,855,30
po programima
21POLITIČKI SUSTAV100.000100.0005.299,855,30
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0005.299,855,30
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE88.00088.0005.299,856,02
11Opći prihodi i primici88.00088.0005.299,856,02
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
322Rashodi za materijal i energiju1.9501.950799,8541,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi575,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje224,85
323Rashodi za usluge68.50068.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5001.500
343Ostali financijski rashodi550550
422Postrojenja i oprema10.00010.0004.500,0045,00
4222Komunikacijska oprema4.500,00
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI12.00012.000
11Opći prihodi i primici12.00012.000
412Nematerijalna imovina1.0001.000
422Postrojenja i oprema10.00010.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE38.111.65738.111.65713.950.719,5036,60
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske38.111.65738.111.65713.950.719,5036,60
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici37.711.65737.711.65713.798.457,6136,59
31Vlastiti prihodi400.000400.000152.261,8938,07
po programima
21POLITIČKI SUSTAV38.111.65738.111.65713.950.719,5036,60
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE38.111.65738.111.65713.950.719,5036,60
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.323.55730.381.55712.158.784,3840,02
11Opći prihodi i primici30.323.55730.381.55712.158.784,3840,02
311Plaće (Bruto)19.579.95719.579.9578.733.892,6144,61
3111Plaće za redovan rad8.395.823,68
3113Place za prekovremeni rad338.068,93
312Ostali rashodi za zaposlene315.000423.000262.853,5762,14
3121Ostali rashodi za zaposlene262.853,57
313Doprinosi na plaće3.244.0003.244.0001.441.092,1844,42
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.441.092,18
321Naknade troškova zaposlenima1.885.0001.885.000327.461,3717,37
3211Službena putovanja139.421,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život187.690,01
3213Stručno usavršavanje zaposlenika350,00
322Rashodi za materijal i energiju430.000430.000125.306,9329,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi123.805,05
3225Sitni inventar i autogume1.501,88
323Rashodi za usluge2.180.0002.180.000771.320,9235,38
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.954,73
3233Usluge promidžbe i informiranja251.689,19
3235Zakupnine i najamnine295.034,65
3236Zdravstvene i veterinarske usluge697,78
3237Intelektualne i osobne usluge132.788,32
3239Ostale usluge83.156,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.0003.378,206,76
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.378,20
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.982.0001.932.000310.825,4516,09
3293Reprezentacija166.285,10
3294Članarine i norme1.645,00
3295Pristojbe i naknade12.000,02
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja130.895,33
343Ostali financijski rashodi5.2005.200390,467,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa335,10
3433Zatezne kamate55,36
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000124.000,0031,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu124.000,00
422Postrojenja i oprema250.000250.00058.262,6923,31
4221Uredska oprema i namještaj22.762,40
4222Komunikacijska oprema5.896,14
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene29.604,15
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.4002.400
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA6.636.1006.578.1001.628.029,4924,75
11Opći prihodi i primici6.236.1006.178.1001.475.767,6023,89
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.0001.600,004,00
3211Službena putovanja1.600,00
322Rashodi za materijal i energiju2.765.0002.753.500818.214,1229,72
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi136.038,77
3223Energija649.572,58
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje28.483,47
3225Sitni inventar i autogume4.119,30
323Rashodi za usluge3.425.0003.378.500654.079,8319,36
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza323.233,51
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja115.693,75
3233Usluge promidžbe i informiranja5.760,00
3234Komunalne usluge124.054,71
3235Zakupnine i najamnine14.641,67
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3238Računalne usluge27.818,75
3239Ostale usluge42.527,44
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.9001.9001.704,7489,72
3292Premije osiguranja1.704,74
343Ostali financijski rashodi3.2003.200168,915,28
3433Zatezne kamate168,91
31Vlastiti prihodi400.000400.000152.261,8938,07
322Rashodi za materijal i energiju399.000399.000151.775,1038,04
3222Materijal i sirovine151.775,10
343Ostali financijski rashodi1.0001.000486,7948,68
3433Zatezne kamate486,79
A504023OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.0001.000
11Opći prihodi i primici1.0001.000
312Ostali rashodi za zaposlene500500
343Ostali financijski rashodi500500
A504027INAUGURACIJA140.000140.00068.025,0048,59
11Opći prihodi i primici140.000140.00068.025,0048,59
322Rashodi za materijal i energiju20.00020.00015.000,0075,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi15.000,00
323Rashodi za usluge95.00095.00053.025,0055,82
3235Zakupnine i najamnine39.575,00
3239Ostale usluge13.450,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.00025.000
K504004INFORMATIZACIJA1.010.0001.010.00095.880,639,49
11Opći prihodi i primici1.010.0001.010.00095.880,639,49
412Nematerijalna imovina680.000680.00022.235,633,27
4123Licence22.235,63
422Postrojenja i oprema250.000250.00073.645,0029,46
4221Uredska oprema i namještaj73.645,00
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.000
K504016UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA1.0001.000
11Opći prihodi i primici1.0001.000
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
po programima
21POLITIČKI SUSTAV33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA33.744.68133.744.68115.877.568,4047,05
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE32.897.05932.897.05915.471.201,3047,03
11Opći prihodi i primici32.897.05932.897.05915.471.201,3047,03
311Plaće (Bruto)25.160.13625.160.13612.041.149,5547,86
3111Plaće za redovan rad11.988.895,88
3113Place za prekovremeni rad52.253,67
312Ostali rashodi za zaposlene460.000460.000192.240,6441,79
3121Ostali rashodi za zaposlene192.240,64
313Doprinosi na plaće4.151.4234.151.4231.989.008,0247,91
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.989.008,02
321Naknade troškova zaposlenima867.000867.000370.313,7042,71
3211Službena putovanja20.380,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život326.236,04
3213Stručno usavršavanje zaposlenika23.697,66
322Rashodi za materijal i energiju868.000868.000395.483,6745,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi163.031,83
3223Energija166.528,85
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje13.422,99
3225Sitni inventar i autogume1.500,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća51.000,00
323Rashodi za usluge1.146.0001.146.000397.665,4234,70
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza161.141,25
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja74.910,69
3233Usluge promidžbe i informiranja60.322,24
3234Komunalne usluge40.137,98
3235Zakupnine i najamnine12.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge43.853,26
3239Ostale usluge4.800,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja180.000180.00073.721,5740,96
3292Premije osiguranja16.171,59
3293Reprezentacija34.393,68
3295Pristojbe i naknade21.656,30
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.500,00
343Ostali financijski rashodi6.5006.500768,8511,83
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa768,85
422Postrojenja i oprema48.00048.0007.514,9415,66
4221Uredska oprema i namještaj7.514,94
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti10.00010.0003.334,9433,35
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti3.334,94
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA100.000100.00043.692,5743,69
11Opći prihodi i primici100.000100.00043.692,5743,69
321Naknade troškova zaposlenima55.00055.00029.386,0053,43
3211Službena putovanja29.386,00
323Rashodi za usluge15.00015.0006.867,1145,78
3237Intelektualne i osobne usluge6.867,11
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.00030.0007.439,4624,80
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.439,46
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.62230.62222.068,7572,07
11Opći prihodi i primici30.62230.62222.068,7572,07
323Rashodi za usluge30.62230.62222.068,7572,07
3237Intelektualne i osobne usluge22.068,75
K506003INFORMATIZACIJA267.000267.000109.230,7840,91
11Opći prihodi i primici267.000267.000109.230,7840,91
323Rashodi za usluge142.000142.00063.385,8344,64
3238Računalne usluge63.385,83
422Postrojenja i oprema125.000125.00045.844,9536,68
4221Uredska oprema i namještaj45.844,95
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA450.000450.000231.375,0051,42
11Opći prihodi i primici450.000450.000231.375,0051,42
323Rashodi za usluge450.000450.000231.375,0051,42
3235Zakupnine i najamnine231.375,00
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA14.885.57114.885.5716.618.630,7744,46
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja14.885.57114.885.5716.618.630,7744,46
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici14.699.78414.699.7846.612.014,7744,98
31Vlastiti prihodi35.78735.787
559Ostale refundacije iz sredstava EU150.000150.0006.616,004,41
po programima
32GOSPODARSTVO14.885.57114.885.5716.618.630,7744,46
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA14.885.57114.885.5716.618.630,7744,46
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE14.190.07114.190.0716.212.621,8343,78
11Opći prihodi i primici14.004.28414.004.2846.206.005,8344,32
311Plaće (Bruto)9.565.9849.565.9844.257.646,8944,51
3111Plaće za redovan rad4.257.646,89
312Ostali rashodi za zaposlene275.000275.00086.394,8431,42
3121Ostali rashodi za zaposlene86.394,84
313Doprinosi na plaće1.578.3001.578.300658.823,6941,74
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje658.823,69
321Naknade troškova zaposlenima240.000240.00099.826,1941,59
3211Službena putovanja21.750,94
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život72.475,25
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.600,00
322Rashodi za materijal i energiju144.000144.00059.056,8941,01
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi26.268,35
3223Energija30.722,31
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.288,83
3225Sitni inventar i autogume777,40
323Rashodi za usluge2.009.0002.009.000927.464,4246,17
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza82.469,85
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja24.980,13
3233Usluge promidžbe i informiranja17.930,91
3234Komunalne usluge133.438,74
3235Zakupnine i najamnine622.258,59
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.210,00
3237Intelektualne i osobne usluge4.481,20
3239Ostale usluge40.695,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja166.000166.000101.405,4161,09
3293Reprezentacija5.314,00
3294Članarine i norme87.747,66
3295Pristojbe i naknade8.343,75
343Ostali financijski rashodi6.0006.000600,0010,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa600,00
422Postrojenja i oprema20.00020.00014.787,5073,94
4222Komunikacijska oprema14.787,50
31Vlastiti prihodi35.78735.787
321Naknade troškova zaposlenima35.78735.787
559Ostale refundacije iz sredstava EU150.000150.0006.616,004,41
321Naknade troškova zaposlenima150.000150.0006.616,004,41
3211Službena putovanja6.616,00
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA17.00017.00016.324,0096,02
11Opći prihodi i primici17.00017.00016.324,0096,02
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa17.00017.00016.324,0096,02
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.324,00
K507005INFORMATIZACIJA678.500678.500389.684,9457,43
11Opći prihodi i primici678.500678.500389.684,9457,43
323Rashodi za usluge523.500523.500317.752,5460,70
3235Zakupnine i najamnine99.815,24
3238Računalne usluge217.937,30
422Postrojenja i oprema155.000155.00071.932,4046,41
4221Uredska oprema i namještaj71.932,40
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE502.082.769503.288.947172.250.162,3734,22
02005Vlada Republike Hrvatske21.086.90021.086.9007.894.449,8937,44
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici21.086.90021.086.9007.894.449,8937,44
po programima
21POLITIČKI SUSTAV21.086.90021.086.9007.894.449,8937,44
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE21.086.90021.086.9007.894.449,8937,44
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE17.577.40017.577.4007.356.593,6441,85
11Opći prihodi i primici17.577.40017.577.4007.356.593,6441,85
311Plaće (Bruto)9.266.0009.266.0004.487.981,0648,43
3111Plaće za redovan rad4.409.694,98
3113Place za prekovremeni rad78.286,08
312Ostali rashodi za zaposlene74.000158.00096.364,1560,99
3121Ostali rashodi za zaposlene96.364,15
313Doprinosi na plaće1.525.0001.525.000734.512,1848,16
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje734.512,18
321Naknade troškova zaposlenima439.000435.000177.525,6240,81
3211Službena putovanja82.692,43
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život93.993,19
3213Stručno usavršavanje zaposlenika840,00
322Rashodi za materijal i energiju1.155.0001.133.000384.488,9233,94
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi37.692,55
3223Energija328.731,33
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje18.065,04
323Rashodi za usluge4.152.0004.129.6001.300.361,5631,49
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza118.209,54
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja279.331,25
3233Usluge promidžbe i informiranja19.145,00
3234Komunalne usluge104.079,35
3235Zakupnine i najamnine772.374,16
3237Intelektualne i osobne usluge6.000,00
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge1.147,26
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.200417.85065.785,5715,74
3292Premije osiguranja1.833,97
3293Reprezentacija51.201,58
3295Pristojbe i naknade12.000,02
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja750,00
343Ostali financijski rashodi3.7003.700830,1722,44
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa697,40
3433Zatezne kamate132,77
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.5007.5005.617,5074,90
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu5.617,50
422Postrojenja i oprema520.000496.750103.126,9120,76
4221Uredska oprema i namještaj92.444,96
4223Oprema za održavanje i zaštitu10.681,95
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA20.50020.500
11Opći prihodi i primici20.50020.500
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.00020.000
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.489.0003.489.000537.856,2515,42
11Opći prihodi i primici3.489.0003.489.000537.856,2515,42
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.000
322Rashodi za materijal i energiju60.00060.000
323Rashodi za usluge1.114.0001.114.000496.092,5044,53
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja71.227,50
3238Računalne usluge424.865,00
412Nematerijalna imovina880.000880.00011.612,501,32
4123Licence11.612,50
422Postrojenja i oprema1.220.0001.220.00030.151,252,47
4221Uredska oprema i namještaj30.151,25
426Nematerijalna proizvedena imovina195.000195.000
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.461.55010.461.5505.010.476,2747,89
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.450.55010.450.5505.006.957,8047,91
51Pomoći EU11.00011.0003.518,4731,99
po programima
21POLITIČKI SUSTAV10.461.55010.461.5505.010.476,2747,89
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.461.55010.461.5505.010.476,2747,89
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.443.55010.443.5505.009.252,5247,97
11Opći prihodi i primici10.432.55010.432.5505.005.734,0547,98
311Plaće (Bruto)7.050.5007.020.5003.363.797,4547,91
3111Plaće za redovan rad3.087.957,46
3113Place za prekovremeni rad275.839,99
312Ostali rashodi za zaposlene66.000102.00048.813,0247,86
3121Ostali rashodi za zaposlene48.813,02
313Doprinosi na plaće1.157.0001.151.000545.356,5347,38
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje545.356,53
321Naknade troškova zaposlenima399.500399.500231.569,2757,96
3211Službena putovanja182.550,71
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život49.018,56
322Rashodi za materijal i energiju110.500110.50055.775,8750,48
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi55.064,32
3225Sitni inventar i autogume711,55
323Rashodi za usluge1.497.5001.497.500706.002,5347,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza58.195,13
3233Usluge promidžbe i informiranja280.256,31
3235Zakupnine i najamnine7.852,67
3236Zdravstvene i veterinarske usluge62.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge297.123,42
3238Računalne usluge75,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa37.00037.00020.630,6255,76
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.630,62
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja63.50063.50015.104,7123,79
3293Reprezentacija8.204,71
3294Članarine i norme850,00
3295Pristojbe i naknade6.050,00
343Ostali financijski rashodi3.5003.5001.150,7532,88
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.035,64
3433Zatezne kamate115,11
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.550
422Postrojenja i oprema36.00036.00017.533,3048,70
4222Komunikacijska oprema6.899,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene10.634,30
51Pomoći EU11.00011.0003.518,4731,99
321Naknade troškova zaposlenima11.00011.0003.518,4731,99
3211Službena putovanja3.518,47
K696012INFORMATIZACIJA18.00018.0001.223,756,80
11Opći prihodi i primici18.00018.0001.223,756,80
422Postrojenja i oprema17.00017.0001.223,757,20
4221Uredska oprema i namještaj1.223,75
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
02010Ured za udruge259.153.168259.153.16848.957.821,4818,89
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.906.6702.906.6701.301.844,2244,79
12Sredstva učešća za pomoći29.583.77229.583.7721.701.685,005,75
31Vlastiti prihodi389.443389.4438.945,842,30
41Prihodi od igara na sreću59.921.49159.921.49125.115.454,1541,91
51Pomoći EU254.217254.2175.663,562,23
52Ostale pomoći-170,00
552Švicarski instrument19.674.03019.674.03011.204.139,7756,95
561Europski socijalni fond (ESF)146.423.545146.423.5459.620.258,946,57
po programima
21POLITIČKI SUSTAV259.153.168259.153.16848.957.821,4818,89
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA259.153.168259.153.16848.957.821,4818,89
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.424.9002.427.1501.265.762,6052,15
11Opći prihodi i primici2.424.9002.427.1501.265.762,6052,15
311Plaće (Bruto)1.453.3001.453.300875.700,2260,26
3111Plaće za redovan rad875.175,19
3113Place za prekovremeni rad525,03
312Ostali rashodi za zaposlene50.50079.40035.150,5144,27
3121Ostali rashodi za zaposlene35.150,51
313Doprinosi na plaće240.000240.000144.490,5660,20
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje144.490,56
321Naknade troškova zaposlenima162.000154.15040.122,5226,03
3211Službena putovanja23.262,62
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.859,90
322Rashodi za materijal i energiju72.00068.60012.258,0117,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.676,30
3223Energija6.161,72
3225Sitni inventar i autogume419,99
323Rashodi za usluge396.500381.100141.809,1837,21
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza19.492,96
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.987,50
3233Usluge promidžbe i informiranja8.658,00
3234Komunalne usluge3.147,16
3235Zakupnine i najamnine495,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3237Intelektualne i osobne usluge53.157,30
3238Računalne usluge51.536,26
3239Ostale usluge985,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.10022.1008.100,2436,65
3293Reprezentacija2.100,24
3295Pristojbe i naknade6.000,00
343Ostali financijski rashodi2.5002.500154,216,17
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa150,00
3433Zatezne kamate4,21
422Postrojenja i oprema25.00025.0007.977,1531,91
4222Komunikacijska oprema7.977,15
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE51.449.69251.449.69225.011.281,4648,61
41Prihodi od igara na sreću51.449.69251.449.69225.011.281,4648,61
381Tekuće donacije51.449.69251.449.69225.011.281,4648,61
3811Tekuće donacije u novcu25.011.281,46
A509024PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA40.00040.000
11Opći prihodi i primici40.00040.000
323Rashodi za usluge30.00030.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA41.00041.0007.805,3719,04
11Opći prihodi i primici41.00041.0007.805,3719,04
323Rashodi za usluge25.00025.0006.000,3724,00
3235Zakupnine i najamnine4.600,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.400,37
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.0001.805,0018,05
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.805,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0006.000
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE26.00026.000
11Opći prihodi i primici26.00026.000
323Rashodi za usluge20.00020.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU – ECP)304.217304.2179.465,613,11
12Sredstva učešća za pomoći50.00050.0003.972,057,94
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000527,553,52
3211Službena putovanja527,55
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge12.50012.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.7005.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0006.0003.444,5057,41
3293Reprezentacija3.444,50
343Ostali financijski rashodi300300
422Postrojenja i oprema10.00010.000
51Pomoći EU254.217254.2175.663,562,23
321Naknade troškova zaposlenima81.01781.017368,050,45
3211Službena putovanja368,05
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
323Rashodi za usluge87.50087.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.30015.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja38.00038.0005.295,5113,94
3293Reprezentacija5.295,51
343Ostali financijski rashodi1.4001.400
422Postrojenja i oprema30.00030.000
52Ostale pomoći-170,00
321Naknade troškova zaposlenima-170,00
3211Službena putovanja-170,00
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA8.471.7998.471.799104.172,691,23
41Prihodi od igara na sreću8.471.7998.471.799104.172,691,23
381Tekuće donacije8.471.7998.471.799104.172,691,23
3811Tekuće donacije u novcu104.172,69
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA34.62034.620
11Opći prihodi i primici34.62034.620
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge15.00015.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.5004.500
343Ostali financijski rashodi120120
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA131.000131.00020.625,0015,74
11Opći prihodi i primici131.000131.00020.625,0015,74
323Rashodi za usluge46.00046.000625,001,36
3237Intelektualne i osobne usluge625,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.00020.000,00100,00
3293Reprezentacija20.000,00
381Tekuće donacije60.00060.000
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST94.15094.1503.870,004,11
11Opći prihodi i primici94.15094.1503.870,004,11
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.0003.870,0025,80
3211Službena putovanja3.870,00
323Rashodi za usluge21.00021.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.0003.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja55.00055.000
343Ostali financijski rashodi150150
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5175.881.725175.881.72511.317.941,096,43
12Sredstva učešća za pomoći29.458.18029.458.1801.697.682,155,76
311Plaće (Bruto)358.200358.20097.353,8627,18
3111Plaće za redovan rad96.280,29
3113Place za prekovremeni rad1.073,57
312Ostali rashodi za zaposlene5.2655.265
313Doprinosi na plaće59.57859.57816.063,3926,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje16.063,39
321Naknade troškova zaposlenima49.00349.00316.053,4832,76
3211Službena putovanja6.132,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.788,80
3213Stručno usavršavanje zaposlenika7.132,27
322Rashodi za materijal i energiju8.4868.4861.353,4215,95
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi227,34
3223Energija1.126,08
323Rashodi za usluge78.88478.8842.516,453,19
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.117,19
3234Komunalne usluge399,26
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.7355.735
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.2357.235383,955,31
3293Reprezentacija383,95
343Ostali financijski rashodi17017035,8021,06
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa27,50
3433Zatezne kamate8,30
381Tekuće donacije26.158.25026.158.2501.523.362,545,82
3811Tekuće donacije u novcu1.523.362,54
382Kapitalne donacije2.721.6392.721.63940.559,261,49
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama40.559,26
422Postrojenja i oprema5.7355.735
561Europski socijalni fond (ESF)146.423.545146.423.5459.620.258,946,57
311Plaće (Bruto)2.024.8002.024.800551.671,9127,25
3111Plaće za redovan rad545.588,34
3113Place za prekovremeni rad6.083,57
312Ostali rashodi za zaposlene29.83529.835
313Doprinosi na plaće334.942334.94291.025,8727,18
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje91.025,87
321Naknade troškova zaposlenima274.350274.35091.029,8133,18
3211Službena putovanja34.810,39
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život15.803,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika40.416,22
322Rashodi za materijal i energiju48.08348.0837.669,4015,95
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.288,29
3223Energija6.381,11
323Rashodi za usluge447.000447.00014.259,813,19
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.997,41
3234Komunalne usluge2.262,40
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa32.50032.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja41.00041.0002.175,735,31
3293Reprezentacija2.175,73
343Ostali financijski rashodi950950202,8521,35
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa155,81
3433Zatezne kamate47,04
381Tekuće donacije128.634.964128.634.9648.632.387,766,71
3813Tekuće donacije iz EU sredstava8.632.387,76
382Kapitalne donacije14.522.62114.522.621229.835,801,58
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava229.835,80
422Postrojenja i oprema32.50032.500
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE19.749.62219.749.62211.204.170,5756,73
12Sredstva učešća za pomoći75.59275.59230,800,04
321Naknade troškova zaposlenima20.03320.03330,800,15
3211Službena putovanja30,80
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge42.15542.155
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.7785.778
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.7783.778
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema3.2783.278
552Švicarski instrument19.674.03019.674.03011.204.139,7756,95
321Naknade troškova zaposlenima174.000174.000277,200,16
3211Službena putovanja277,20
322Rashodi za materijal i energiju4.5004.500
323Rashodi za usluge379.400379.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa52.00052.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.00034.000
343Ostali financijski rashodi630630
381Tekuće donacije17.000.00017.000.00010.031.054,7559,01
3813Tekuće donacije iz EU sredstava10.031.054,75
382Kapitalne donacije2.000.0002.000.0001.172.807,8258,64
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava1.172.807,82
422Postrojenja i oprema29.50029.500
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL389.443389.4438.945,842,30
31Vlastiti prihodi389.443389.4438.945,842,30
321Naknade troškova zaposlenima16.00016.0005.980,0037,38
3211Službena putovanja5.980,00
322Rashodi za materijal i energiju13.98713.9872.965,8421,20
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.965,84
323Rashodi za usluge314.400314.400
343Ostali financijski rashodi5656
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa55,34
3433Zatezne kamate-55,34
422Postrojenja i oprema45.00045.000
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE102.500100.2503.781,253,77
11Opći prihodi i primici102.500100.2503.781,253,77
412Nematerijalna imovina77.50076.5003.781,254,94
4123Licence3.781,25
422Postrojenja i oprema25.00023.750
T509072PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM12.50012.500
11Opći prihodi i primici12.50012.500
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
343Ostali financijski rashodi1.5001.500
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.174.9109.174.9102.472.410,6826,95
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici9.174.9109.174.9102.472.410,6826,95
po programima
21POLITIČKI SUSTAV9.174.9109.174.9102.472.410,6826,95
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA9.174.9109.174.9102.472.410,6826,95
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE7.023.8107.023.8101.961.871,0427,93
11Opći prihodi i primici7.023.8107.023.8101.961.871,0427,93
311Plaće (Bruto)3.585.0003.561.5001.528.018,7442,90
3111Plaće za redovan rad1.512.617,67
3113Place za prekovremeni rad15.401,07
312Ostali rashodi za zaposlene24.10052.60032.887,0162,52
3121Ostali rashodi za zaposlene32.887,01
313Doprinosi na plaće588.000583.000249.252,1542,75
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje249.252,15
321Naknade troškova zaposlenima76.00076.00027.771,4236,54
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.771,42
322Rashodi za materijal i energiju160.000160.00030.978,0019,36
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.453,37
3223Energija13.524,63
323Rashodi za usluge1.502.0001.502.00092.963,726,19
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.971,85
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.937,50
3233Usluge promidžbe i informiranja12.028,75
3234Komunalne usluge3.356,66
3235Zakupnine i najamnine42.757,04
3238Računalne usluge1.050,00
3239Ostale usluge14.861,92
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.5002.500
343Ostali financijski rashodi710710
422Postrojenja i oprema1.085.0001.085.000
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA2.112.1002.112.100507.779,6424,04
11Opći prihodi i primici2.112.1002.112.100507.779,6424,04
321Naknade troškova zaposlenima95.00095.00027.960,0829,43
3211Službena putovanja27.960,08
323Rashodi za usluge510.200510.200107.718,7521,11
3237Intelektualne i osobne usluge107.718,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.1005.100
343Ostali financijski rashodi1.501.7001.501.700372.100,8124,78
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa150,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi371.950,81
K860008INFORMATIZACIJA39.00039.0002.760,007,08
11Opći prihodi i primici39.00039.0002.760,007,08
412Nematerijalna imovina19.00019.0002.760,0014,53
4123Licence2.760,00
422Postrojenja i oprema20.00020.000
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine45.843.27045.843.27022.795.580,3349,73
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici45.842.27045.842.27022.795.580,3349,73
31Vlastiti prihodi1.0001.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV45.843.27045.843.27022.795.580,3349,73
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA45.843.27045.843.27022.795.580,3349,73
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.298.7701.298.770564.176,6543,44
11Opći prihodi i primici1.297.7701.297.770564.176,6543,47
311Plaće (Bruto)985.000976.000439.158,2645,00
3111Plaće za redovan rad435.873,46
3113Place za prekovremeni rad3.284,80
312Ostali rashodi za zaposlene21.00030.00021.318,0471,06
3121Ostali rashodi za zaposlene21.318,04
313Doprinosi na plaće162.500162.50072.461,1344,59
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje72.461,13
321Naknade troškova zaposlenima48.00048.00012.791,3626,65
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život12.791,36
322Rashodi za materijal i energiju15.60015.6001.272,108,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.272,10
323Rashodi za usluge41.50041.50015.829,7638,14
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.360,56
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja913,70
3233Usluge promidžbe i informiranja6.198,00
3238Računalne usluge4.357,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.0008.0001.346,0016,83
3293Reprezentacija1.346,00
343Ostali financijski rashodi170170
422Postrojenja i oprema15.50015.500
31Vlastiti prihodi1.0001.000
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA43.612.50043.612.50021.447.237,2449,18
11Opći prihodi i primici43.612.50043.612.50021.447.237,2449,18
323Rashodi za usluge226.000226.000109.737,2448,56
3233Usluge promidžbe i informiranja4.247,20
3237Intelektualne i osobne usluge59.371,29
3238Računalne usluge46.118,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.50011.500
363Pomoći unutar općeg proračuna880.000880.000200.000,0022,73
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna200.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000250.000,0050,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna250.000,00
381Tekuće donacije41.995.00041.995.00020.887.500,0049,74
3811Tekuće donacije u novcu20.887.500,00
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE264.000264.000133.693,9450,64
11Opći prihodi i primici264.000264.000133.693,9450,64
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.0009.234,1046,17
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.234,10
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja244.000244.000124.459,8451,01
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično124.459,84
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU650.000650.000650.000,00100,00
11Opći prihodi i primici650.000650.000650.000,00100,00
381Tekuće donacije650.000650.000650.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu650.000,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE18.00018.000472,502,63
11Opći prihodi i primici18.00018.000472,502,63
412Nematerijalna imovina13.00013.000472,503,63
4123Licence472,50
422Postrojenja i oprema5.0005.000
02030Ured za zakonodavstvo5.371.4105.371.4102.592.906,9148,27
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.371.4105.371.4102.592.906,9148,27
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE5.371.4105.371.4102.592.906,9148,27
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.371.4105.371.4102.592.906,9148,27
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.300.9105.301.9102.543.627,9147,98
11Opći prihodi i primici5.300.9105.301.9102.543.627,9147,98
311Plaće (Bruto)4.166.0004.154.2002.061.170,1349,62
3111Plaće za redovan rad1.994.689,29
3113Place za prekovremeni rad66.480,84
312Ostali rashodi za zaposlene34.50064.50039.515,1461,26
3121Ostali rashodi za zaposlene39.515,14
313Doprinosi na plaće688.000686.500340.093,0949,54
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje340.093,09
321Naknade troškova zaposlenima171.000164.50032.078,6619,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život32.078,66
322Rashodi za materijal i energiju118.000112.50053.791,1747,81
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi53.416,17
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje375,00
323Rashodi za usluge47.30045.6509.271,7220,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.134,22
3233Usluge promidžbe i informiranja2.662,50
3235Zakupnine i najamnine2.400,00
3238Računalne usluge75,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.50021.8507.708,0035,28
3293Reprezentacija1.708,00
3295Pristojbe i naknade6.000,00
343Ostali financijski rashodi610610
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna25.00025.000
422Postrojenja i oprema28.00026.600
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO70.50069.50049.279,0070,91
11Opći prihodi i primici70.50069.50049.279,0070,91
412Nematerijalna imovina20.50019.500
422Postrojenja i oprema50.00050.00049.279,0098,56
4221Uredska oprema i namještaj49.279,00
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske38.580.68538.680.68516.039.860,7641,47
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici36.092.33236.192.33215.157.637,4041,88
31Vlastiti prihodi2.474.0002.474.000870.331,3635,18
52Ostale pomoći14.35314.35311.892,0082,85
po programima
21POLITIČKI SUSTAV38.580.68538.680.68516.039.860,7641,47
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE38.580.68538.680.68516.039.860,7641,47
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE36.950.68537.055.68515.402.570,8141,57
11Opći prihodi i primici34.462.33234.567.33214.520.347,4542,01
311Plaće (Bruto)21.063.00020.865.50010.109.543,8448,45
3111Plaće za redovan rad9.539.430,28
3113Place za prekovremeni rad570.113,56
312Ostali rashodi za zaposlene545.000965.000642.486,1366,58
3121Ostali rashodi za zaposlene642.486,13
313Doprinosi na plaće3.436.0003.376.0001.601.048,6547,42
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.601.048,65
321Naknade troškova zaposlenima1.635.0001.623.000666.595,3441,07
3211Službena putovanja37.206,54
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život625.738,80
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.650,00
322Rashodi za materijal i energiju1.779.3221.746.322582.280,4033,34
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi232.474,15
3223Energija289.685,16
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje24.155,55
3225Sitni inventar i autogume35.478,04
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća487,50
323Rashodi za usluge5.474.0005.474.000864.053,4715,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza200.595,06
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja62.199,71
3233Usluge promidžbe i informiranja33.721,00
3234Komunalne usluge67.324,20
3235Zakupnine i najamnine262.054,33
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.930,00
3237Intelektualne i osobne usluge51.093,75
3238Računalne usluge171.090,41
3239Ostale usluge11.045,01
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa17.00017.00010.092,1259,37
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.092,12
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja203.000203.00030.061,9414,81
3292Premije osiguranja25.261,94
3295Pristojbe i naknade4.500,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300,00
343Ostali financijski rashodi5.0105.0101.166,5623,28
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa837,50
3433Zatezne kamate329,06
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna40.00040.0005.900,0014,75
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu5.900,00
422Postrojenja i oprema265.000252.5007.119,002,82
4222Komunikacijska oprema4.475,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.644,00
31Vlastiti prihodi2.474.0002.474.000870.331,3635,18
321Naknade troškova zaposlenima2.0002.000
322Rashodi za materijal i energiju2.079.5002.079.500687.786,1333,07
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.108,13
3222Materijal i sirovine679.350,77
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.576,28
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.750,95
323Rashodi za usluge251.000251.00069.326,8627,62
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza745,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja27.048,98
3234Komunalne usluge6.600,00
3235Zakupnine i najamnine3.600,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge780,00
3239Ostale usluge30.552,48
343Ostali financijski rashodi500500120,8724,17
3433Zatezne kamate120,87
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna17.00017.000
422Postrojenja i oprema124.000124.000113.097,5091,21
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene113.097,50
52Ostale pomoći14.35314.35311.892,0082,85
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa14.35314.35311.892,0082,85
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.892,00
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA325.000320.000196.981,9661,56
11Opći prihodi i primici325.000320.000196.981,9661,56
311Plaće (Bruto)165.000165.000165.000,00100,00
3111Plaće za redovan rad165.000,00
312Ostali rashodi za zaposlene15.00015.0006.500,0043,33
3121Ostali rashodi za zaposlene6.500,00
313Doprinosi na plaće35.00035.00025.481,9672,81
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje23.203,53
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.278,43
323Rashodi za usluge10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.00095.000
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE305.000305.00024.854,198,15
11Opći prihodi i primici305.000305.00024.854,198,15
412Nematerijalna imovina130.000130.000
422Postrojenja i oprema105.000105.00024.854,1923,67
4221Uredska oprema i namještaj24.854,19
426Nematerijalna proizvedena imovina70.00070.000
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA1.000.0001.000.000415.453,8041,55
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000415.453,8041,55
423Prijevozna sredstva1.000.0001.000.000415.453,8041,55
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu415.453,80
02042Ured za protokol2.261.2602.261.2601.083.469,6447,91
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.261.2602.261.2601.083.469,6447,91
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.261.2602.261.2601.083.469,6447,91
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.261.2602.261.2601.083.469,6447,91
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.245.2602.245.2601.083.469,6448,26
11Opći prihodi i primici2.245.2602.245.2601.083.469,6448,26
311Plaće (Bruto)1.510.0001.510.000747.308,6749,49
3111Plaće za redovan rad632.355,31
3113Place za prekovremeni rad114.953,36
312Ostali rashodi za zaposlene20.00027.50011.156,8840,57
3121Ostali rashodi za zaposlene11.156,88
313Doprinosi na plaće249.500249.500123.305,9449,42
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje123.305,94
321Naknade troškova zaposlenima194.600190.60092.896,0548,74
3211Službena putovanja87.395,21
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.500,84
322Rashodi za materijal i energiju42.05040.30012.578,8831,21
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi11.116,38
3225Sitni inventar i autogume1.462,50
323Rashodi za usluge93.00091.25035.167,9538,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.019,45
3233Usluge promidžbe i informiranja4.012,00
3237Intelektualne i osobne usluge12.967,62
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge11.093,88
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja122.600122.60058.431,7547,66
3293Reprezentacija120,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja58.311,25
343Ostali financijski rashodi2.5102.510424,5216,91
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa424,52
422Postrojenja i oprema10.00010.0002.199,0021,99
4222Komunikacijska oprema2.199,00
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL16.00016.000
11Opći prihodi i primici16.00016.000
412Nematerijalna imovina8.0008.000
422Postrojenja i oprema8.0008.000
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.720.1702.720.1701.034.266,9938,02
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.720.1702.720.1701.034.266,9938,02
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.720.1702.720.1701.034.266,9938,02
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.720.1702.720.1701.034.266,9938,02
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.686.1702.687.8701.033.524,4938,45
11Opći prihodi i primici2.686.1702.687.8701.033.524,4938,45
311Plaće (Bruto)1.661.0001.658.700781.646,4047,12
3111Plaće za redovan rad769.287,14
3113Place za prekovremeni rad12.359,26
312Ostali rashodi za zaposlene14.00030.50016.500,0054,10
3121Ostali rashodi za zaposlene16.500,00
313Doprinosi na plaće273.000273.000128.971,6347,24
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje128.971,63
321Naknade troškova zaposlenima80.00076.00023.806,9031,32
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život23.806,90
322Rashodi za materijal i energiju46.00044.0009.052,7320,57
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.837,25
3223Energija215,48
323Rashodi za usluge399.410398.41021.706,835,45
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.142,78
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja12.750,00
3234Komunalne usluge396,55
3236Zdravstvene i veterinarske usluge700,00
3237Intelektualne i osobne usluge600,00
3238Računalne usluge4.117,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.5002.500
343Ostali financijski rashodi260260
422Postrojenja i oprema210.000204.50051.840,0025,35
4223Oprema za održavanje i zaštitu51.840,00
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU34.00032.300742,502,30
11Opći prihodi i primici34.00032.300742,502,30
412Nematerijalna imovina14.00013.300742,505,58
4123Licence742,50
422Postrojenja i oprema20.00019.000
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova12.431.90012.331.9005.337.767,2443,28
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici12.431.90012.331.9005.200.489,4342,17
51Pomoći EU137.277,81
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE12.431.90012.331.9005.337.767,2443,28
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI12.431.90012.331.9005.337.767,2443,28
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.411.90012.311.9005.337.294,7443,35
11Opći prihodi i primici12.411.90012.311.9005.200.016,9342,24
311Plaće (Bruto)3.675.0003.665.5001.784.384,0048,68
3111Plaće za redovan rad1.778.042,53
3113Place za prekovremeni rad6.341,47
312Ostali rashodi za zaposlene20.50040.00023.625,8359,06
3121Ostali rashodi za zaposlene23.625,83
313Doprinosi na plaće1.081.0001.076.000523.276,1148,63
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje238.951,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje284.324,32
321Naknade troškova zaposlenima1.455.0001.455.000119.683,858,23
3211Službena putovanja66.355,85
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život40.397,64
3213Stručno usavršavanje zaposlenika12.930,36
322Rashodi za materijal i energiju940.000940.000293.937,6431,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi92.302,23
3223Energija64.248,83
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje116.401,57
3225Sitni inventar i autogume18.913,01
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.072,00
323Rashodi za usluge4.778.5004.678.5002.217.537,1347,40
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza83.656,78
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.006.483,97
3233Usluge promidžbe i informiranja4.460,00
3234Komunalne usluge6.136,93
3235Zakupnine i najamnine577,50
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.200,00
3237Intelektualne i osobne usluge35.175,88
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge76.771,07
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja316.300316.300151.030,3347,75
3292Premije osiguranja113.718,51
3293Reprezentacija3.995,07
3294Članarine i norme600,00
3295Pristojbe i naknade70,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja32.646,75
343Ostali financijski rashodi2.6002.600621,4923,90
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa407,39
3433Zatezne kamate214,10
422Postrojenja i oprema133.000128.00085.920,5567,13
4223Oprema za održavanje i zaštitu79.878,05
4224Medicinska i laboratorijska oprema1.670,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi4.372,50
51Pomoći EU137.277,81
321Naknade troškova zaposlenima26.005,32
3211Službena putovanja26.005,32
322Rashodi za materijal i energiju72.151,10
3223Energija72.151,10
323Rashodi za usluge57,70
3239Ostale usluge57,70
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja39.063,69
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja39.063,69
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA20.00020.000472,502,36
11Opći prihodi i primici20.00020.000472,502,36
412Nematerijalna imovina10.00010.000472,504,73
4123Licence472,50
422Postrojenja i oprema10.00010.000
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina68.939.15670.145.33445.896.692,5665,43
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici62.561.84563.768.02344.369.582,3969,58
12Sredstva učešća za pomoći1.088.1731.088.173238.607,0821,93
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU2.041,00
52Ostale pomoći16.00016.0007.234,2945,21
561Europski socijalni fond (ESF)4.049.5914.049.5911.197.239,1629,56
575Fondovi za unutarnje poslove1.223.0471.223.04781.988,646,70
po programima
21POLITIČKI SUSTAV68.939.15670.145.33445.896.692,5665,43
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA62.764.57763.970.75543.984.084,5468,76
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE55.607.32055.607.32039.501.252,2871,04
11Opći prihodi i primici55.607.32055.607.32039.501.252,2871,04
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000536,003,57
3211Službena putovanja536,00
323Rashodi za usluge76.10076.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.00011.000716,286,51
3293Reprezentacija716,28
343Ostali financijski rashodi220220
381Tekuće donacije32.000.00032.000.00016.000.000,0050,00
3811Tekuće donacije u novcu16.000.000,00
382Kapitalne donacije23.500.00023.500.00023.500.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama23.500.000,00
A513041PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.2.389.2203.595.3983.074.315,5985,51
11Opći prihodi i primici2.389.2203.595.3983.074.315,5985,51
321Naknade troškova zaposlenima27.50027.50016.571,9760,26
3211Službena putovanja16.571,97
323Rashodi za usluge38.50038.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.50012.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.20035.2006.616,0318,80
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.616,03
343Ostali financijski rashodi52052050,009,62
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
363Pomoći unutar općeg proračuna125.000125.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna300.000300.00044.900,0014,97
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna44.900,00
381Tekuće donacije50.00050.000
382Kapitalne donacije1.800.0003.006.1783.006.177,59100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3.006.177,59
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I4.768.0374.768.0371.408.516,6729,54
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći718.166718.166211.277,5129,42
311Plaće (Bruto)53.41453.41422.641,6442,39
3111Plaće za redovan rad22.641,64
312Ostali rashodi za zaposlene2.0252.025675,0033,33
3121Ostali rashodi za zaposlene675,00
313Doprinosi na plaće9.2899.2893.735,8740,22
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.735,87
321Naknade troškova zaposlenima5.9675.967565,509,48
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život565,50
322Rashodi za materijal i energiju1.8001.800396,4122,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi374,69
3225Sitni inventar i autogume21,72
323Rashodi za usluge545.864545.864179.551,9832,89
3233Usluge promidžbe i informiranja54.035,27
3235Zakupnine i najamnine20.347,36
3237Intelektualne i osobne usluge90.939,22
3238Računalne usluge6.377,81
3239Ostale usluge7.852,32
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa44.23644.236221,360,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa221,36
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja51.08651.0863.489,756,83
3293Reprezentacija3.489,75
422Postrojenja i oprema4.4854.485
561Europski socijalni fond (ESF)4.049.5914.049.5911.197.239,1629,56
311Plaće (Bruto)297.675297.675128.302,5843,10
3111Plaće za redovan rad128.302,58
312Ostali rashodi za zaposlene11.47511.4753.825,0033,33
3121Ostali rashodi za zaposlene3.825,00
313Doprinosi na plaće50.96750.96721.169,9341,54
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje21.169,93
321Naknade troškova zaposlenima29.14129.1413.204,5011,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.204,50
322Rashodi za materijal i energiju10.20010.2002.246,2722,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.123,19
3225Sitni inventar i autogume123,08
323Rashodi za usluge3.089.8943.089.8941.017.461,1332,93
3233Usluge promidžbe i informiranja306.199,84
3235Zakupnine i najamnine115.301,65
3237Intelektualne i osobne usluge515.322,27
3238Računalne usluge36.140,94
3239Ostale usluge44.496,43
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa248.004248.0041.254,500,51
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.254,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja286.820286.82019.775,256,89
3293Reprezentacija19.775,25
422Postrojenja i oprema25.41525.415
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA6.174.5796.174.5791.912.608,0230,98
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.957.1353.957.1351.727.788,0743,66
11Opći prihodi i primici3.940.6353.940.6351.720.553,7843,66
311Plaće (Bruto)3.049.5003.024.5001.385.560,6945,81
3111Plaće za redovan rad1.375.733,42
3113Place za prekovremeni rad9.827,27
312Ostali rashodi za zaposlene53.00093.50043.839,9446,89
3121Ostali rashodi za zaposlene43.839,94
313Doprinosi na plaće496.500486.500216.139,8044,43
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje216.139,80
321Naknade troškova zaposlenima125.000119.50033.298,7827,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život33.298,78
322Rashodi za materijal i energiju35.00035.0009.060,4325,89
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.060,43
323Rashodi za usluge97.00097.00023.169,6523,89
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.658,40
3233Usluge promidžbe i informiranja2.466,00
3235Zakupnine i najamnine129,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3238Računalne usluge10.911,25
3239Ostale usluge3.655,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.0002.160,0043,20
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.160,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.50019.5007.324,4937,56
3293Reprezentacija1.324,49
3295Pristojbe i naknade6.000,00
343Ostali financijski rashodi135135
422Postrojenja i oprema60.00060.000
31Vlastiti prihodi500500
322Rashodi za materijal i energiju500500
52Ostale pomoći16.00016.0007.234,2945,21
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.00016.0007.234,2945,21
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.234,29
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE30.22030.220
11Opći prihodi i primici30.22030.220
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge15.00015.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
343Ostali financijski rashodi220220
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA41.32041.320
11Opći prihodi i primici41.32041.320
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge30.10030.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi220220
A513040PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA111.390111.39040.260,8936,14
11Opći prihodi i primici111.390111.39038.219,8934,31
321Naknade troškova zaposlenima62.50062.50026.149,7141,84
3211Službena putovanja26.149,71
323Rashodi za usluge35.15035.1509.765,0027,78
3237Intelektualne i osobne usluge9.765,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.0003.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.0002.205,1822,05
3293Reprezentacija2.205,18
343Ostali financijski rashodi740740100,0013,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa100,00
51Pomoći EU2.041,00
321Naknade troškova zaposlenima2.041,00
3211Službena putovanja2.041,00
A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE56.72056.720
11Opći prihodi i primici56.72056.720
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
323Rashodi za usluge40.50040.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000
343Ostali financijski rashodi220220
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA80.00080.000
11Opći prihodi i primici80.00080.000
323Rashodi za usluge5.0005.000
381Tekuće donacije75.00075.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA249.620249.62033.350,8513,36
11Opći prihodi i primici249.620249.62033.350,8513,36
321Naknade troškova zaposlenima45.00045.0002.820,486,27
3211Službena putovanja2.820,48
323Rashodi za usluge127.100127.10019.598,4315,42
3235Zakupnine i najamnine3.132,00
3239Ostale usluge16.466,43
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa37.00037.0006.877,0018,59
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.877,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.00040.0004.004,9410,01
3293Reprezentacija4.004,94
343Ostali financijski rashodi52052050,009,62
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA1.593.1741.593.174109.318,216,86
11Opći prihodi i primici120120
343Ostali financijski rashodi120120
12Sredstva učešća za pomoći370.007370.00727.329,577,39
311Plaće (Bruto)56.75356.7538.955,6815,78
3111Plaće za redovan rad8.955,68
312Ostali rashodi za zaposlene4.0004.000
313Doprinosi na plaće9.3659.3651.477,6915,78
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.477,69
321Naknade troškova zaposlenima16.94816.948295,001,74
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život295,00
323Rashodi za usluge237.978237.97811.550,454,85
3233Usluge promidžbe i informiranja3.981,25
3235Zakupnine i najamnine2.955,00
3237Intelektualne i osobne usluge4.509,20
3239Ostale usluge105,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.12516.12572,250,45
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa72,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.26823.2684.978,5021,40
3293Reprezentacija4.978,50
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema5.5005.500
575Fondovi za unutarnje poslove1.223.0471.223.04781.988,646,70
311Plaće (Bruto)170.259170.25926.866,9915,78
3111Plaće za redovan rad26.866,99
312Ostali rashodi za zaposlene12.00012.000
313Doprinosi na plaće28.09328.0934.433,0515,78
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.433,05
321Naknade troškova zaposlenima48.84448.844885,001,81
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život885,00
323Rashodi za usluge833.933833.93334.651,354,16
3233Usluge promidžbe i informiranja11.943,75
3235Zakupnine i najamnine8.865,00
3237Intelektualne i osobne usluge13.527,60
3239Ostale usluge315,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa43.37543.375216,750,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa216,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja69.80369.80314.935,5021,40
3293Reprezentacija14.935,50
343Ostali financijski rashodi240240
422Postrojenja i oprema16.50016.500
K681037INFORMATIZACIJA55.00055.0001.890,003,44
11Opći prihodi i primici55.00055.0001.890,003,44
412Nematerijalna imovina30.00030.0001.890,006,30
4123Licence1.890,00
422Postrojenja i oprema25.00025.000
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama23.619.07023.619.07011.836.177,3050,11
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici23.619.07023.619.07011.836.177,3050,11
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT23.619.07023.619.07011.836.177,3050,11
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA901.070901.070287.594,7631,92
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE889.070889.070287.392,2632,33
11Opći prihodi i primici889.070889.070287.392,2632,33
311Plaće (Bruto)477.500477.500205.762,1343,09
3111Plaće za redovan rad205.762,13
312Ostali rashodi za zaposlene13.00013.0003.000,0023,08
3121Ostali rashodi za zaposlene3.000,00
313Doprinosi na plaće79.50079.50033.950,7542,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje33.950,75
321Naknade troškova zaposlenima23.00023.0006.376,5427,72
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.376,54
322Rashodi za materijal i energiju12.50012.500907,097,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi907,09
323Rashodi za usluge78.60078.6003.645,484,64
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.980,48
3238Računalne usluge1.665,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.1001.100
343Ostali financijski rashodi1201200,270,23
3433Zatezne kamate0,27
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna33.75033.75033.750,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu33.750,00
422Postrojenja i oprema169.500169.500
K872002INFORMATIZACIJA12.00012.000202,501,69
11Opći prihodi i primici12.00012.000202,501,69
412Nematerijalna imovina5.0005.000202,504,05
4123Licence202,50
422Postrojenja i oprema6.0006.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA22.718.00022.718.00011.548.582,5450,83
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA22.718.00022.718.00011.548.582,5450,83
11Opći prihodi i primici22.718.00022.718.00011.548.582,5450,83
381Tekuće donacije22.718.00022.718.00011.548.582,5450,83
3811Tekuće donacije u novcu11.548.582,54
02092Ured za ravnopravnost spolova2.439.3202.439.3201.298.282,3253,22
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.924.3201.924.320826.202,0242,93
12Sredstva učešća za pomoći117.000117.00097.059,6282,96
51Pomoći EU398.000398.000375.020,6894,23
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.439.3202.439.3201.298.282,3253,22
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.439.3202.439.3201.298.282,3253,22
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.695.2101.697.210801.087,2947,20
11Opći prihodi i primici1.695.2101.697.210801.087,2947,20
311Plaće (Bruto)1.316.0001.309.000643.082,4149,13
3111Plaće za redovan rad637.696,50
3113Place za prekovremeni rad5.385,91
312Ostali rashodi za zaposlene16.00029.50016.113,9454,62
3121Ostali rashodi za zaposlene16.113,94
313Doprinosi na plaće213.000209.50099.305,8547,40
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje99.305,85
321Naknade troškova zaposlenima44.00044.00013.813,1231,39
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život13.813,12
322Rashodi za materijal i energiju13.00013.0002.805,7921,58
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.646,79
3225Sitni inventar i autogume159,00
323Rashodi za usluge64.20063.20024.199,1838,29
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.661,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja862,74
3233Usluge promidžbe i informiranja14.955,04
3235Zakupnine i najamnine625,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.875,00
3238Računalne usluge3.870,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.0001.767,0025,24
3293Reprezentacija1.767,00
343Ostali financijski rashodi1010
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.0001.000
422Postrojenja i oprema21.00021.000
A532009PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE177.200175.200
11Opći prihodi i primici177.200175.200
321Naknade troškova zaposlenima50.00048.000
323Rashodi za usluge110.000110.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.00011.000
343Ostali financijski rashodi1.2001.200
A532019AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.547.410547.410496.587,5390,72
11Opći prihodi i primici32.41032.41024.507,2375,62
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
323Rashodi za usluge19.21019.21017.507,2391,14
3235Zakupnine i najamnine7.077,02
3237Intelektualne i osobne usluge9.858,33
3239Ostale usluge571,88
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.5007.5007.000,0093,33
3293Reprezentacija3.150,00
3295Pristojbe i naknade2.500,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.350,00
343Ostali financijski rashodi700700
12Sredstva učešća za pomoći117.000117.00097.059,6282,96
323Rashodi za usluge50.70050.70048.385,1795,43
3233Usluge promidžbe i informiranja5.345,60
3235Zakupnine i najamnine21.833,05
3237Intelektualne i osobne usluge19.998,62
3239Ostale usluge1.207,90
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa66.30066.30048.674,4573,42
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa48.674,45
51Pomoći EU398.000398.000375.020,6894,23
323Rashodi za usluge198.000198.000186.951,1394,42
3233Usluge promidžbe i informiranja20.654,40
3235Zakupnine i najamnine84.358,83
3237Intelektualne i osobne usluge77.270,80
3239Ostale usluge4.667,10
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa200.000200.000188.069,5594,03
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa188.069,55
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA19.50019.500607,503,12
11Opći prihodi i primici19.50019.500607,503,12
412Nematerijalna imovina12.50012.500607,504,86
4123Licence607,50
422Postrojenja i oprema7.0007.000
025MINISTARSTVO FINANCIJA50.321.894.85050.263.602.67228.174.456.954,6556,05
02505Ministarstvo financija226.032.300226.032.30086.445.062,9738,24
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici210.477.505210.477.50585.754.029,2540,74
12Sredstva učešća za pomoći1.410.0151.410.015
31Vlastiti prihodi180.000180.000
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.800
51Pomoći EU900.000900.000184.626,2620,51
52Ostale pomoći50.00050.00018.587,3437,17
561Europski socijalni fond (ESF)6.529.5756.529.575371.250,005,69
563Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)6.071.1006.071.100
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum76.00076.000
575Fondovi za unutarnje poslove293.305293.305116.570,1239,74
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV226.032.300226.032.30086.445.062,9738,24
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA155.598.795155.598.79559.029.082,2137,94
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE107.633.800107.633.80049.833.669,7546,30
11Opći prihodi i primici106.459.000106.459.00049.630.456,1546,62
311Plaće (Bruto)59.400.00059.400.00030.394.722,2751,17
3111Plaće za redovan rad29.868.933,55
3113Place za prekovremeni rad525.788,72
312Ostali rashodi za zaposlene1.200.0001.200.000947.667,0778,97
3121Ostali rashodi za zaposlene947.667,07
313Doprinosi na plaće9.801.0009.801.0004.715.694,0248,11
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.715.694,02
321Naknade troškova zaposlenima6.150.0006.150.0001.792.866,9429,15
3211Službena putovanja823.567,71
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život915.927,69
3213Stručno usavršavanje zaposlenika53.371,54
322Rashodi za materijal i energiju2.820.0002.820.0001.155.980,5840,99
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi549.170,07
3223Energija570.524,26
3225Sitni inventar i autogume3.942,50
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća32.343,75
323Rashodi za usluge24.353.00024.353.0008.993.433,8436,93
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza571.407,74
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.093.656,10
3233Usluge promidžbe i informiranja56.052,27
3234Komunalne usluge310.712,15
3235Zakupnine i najamnine1.367.676,84
3236Zdravstvene i veterinarske usluge94.086,49
3237Intelektualne i osobne usluge609.862,46
3238Računalne usluge1.140.917,05
3239Ostale usluge1.749.062,74
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.00010.715,1753,58
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.715,17
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.600.0002.600.0001.616.380,5962,17
3293Reprezentacija47.047,80
3294Članarine i norme83.905,96
3295Pristojbe i naknade64.375,12
3296Troškovi sudskih postupaka1.421.051,71
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.00015.0002.362,2315,75
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.362,23
343Ostali financijski rashodi100.000100.000633,440,63
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi633,44
31Vlastiti prihodi180.000180.000
322Rashodi za materijal i energiju180.000180.000
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.800
321Naknade troškova zaposlenima44.80044.800
51Pomoći EU900.000900.000184.626,2620,51
321Naknade troškova zaposlenima900.000900.000184.626,2620,51
3211Službena putovanja184.626,26
52Ostale pomoći50.00050.00018.587,3437,17
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.00018.587,3437,17
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.587,34
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA76.00076.000
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti76.00076.000
321Naknade troškova zaposlenima76.00076.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ234.840234.840
12Sredstva učešća za pomoći37.11537.115
311Plaće (Bruto)22.00022.000
312Ostali rashodi za zaposlene375375
313Doprinosi na plaće3.7003.700
321Naknade troškova zaposlenima7.0407.040
323Rashodi za usluge4.0004.000
561Europski socijalni fond (ESF)197.725197.725
311Plaće (Bruto)120.000120.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.1252.125
313Doprinosi na plaće20.00020.000
321Naknade troškova zaposlenima38.60038.600
323Rashodi za usluge17.00017.000
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA123.515123.51549.892,0140,39
575Fondovi za unutarnje poslove123.515123.51549.892,0140,39
311Plaće (Bruto)91.00091.00042.177,3346,35
3111Plaće za redovan rad42.177,33
312Ostali rashodi za zaposlene2.0002.000
313Doprinosi na plaće15.01515.0156.959,2646,35
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.959,26
321Naknade troškova zaposlenima15.50015.500755,424,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život755,42
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE107.700107.70041.405,7138,45
575Fondovi za unutarnje poslove107.700107.70041.405,7138,45
311Plaće (Bruto)80.00080.00035.003,2443,75
3111Plaće za redovan rad35.003,24
312Ostali rashodi za zaposlene1.5001.500
313Doprinosi na plaće13.20013.2005.775,5443,75
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.775,54
321Naknade troškova zaposlenima13.00013.000626,934,82
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život626,93
A538077TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA62.09062.09025.272,4040,70
575Fondovi za unutarnje poslove62.09062.09025.272,4040,70
311Plaće (Bruto)46.00046.00021.364,5946,44
3111Plaće za redovan rad21.364,59
312Ostali rashodi za zaposlene900900
313Doprinosi na plaće7.5907.5903.525,1646,44
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.525,16
321Naknade troškova zaposlenima7.6007.600382,655,03
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život382,65
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE15.800.00015.800.0006.301.640,5539,88
11Opći prihodi i primici15.800.00015.800.0006.301.640,5539,88
323Rashodi za usluge14.100.00014.100.0006.301.640,5544,69
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.262.453,05
3237Intelektualne i osobne usluge3.844.623,75
3238Računalne usluge1.194.563,75
412Nematerijalna imovina300.000300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.400.0001.400.000
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA1.000.0001.000.000275.355,4727,54
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000275.355,4727,54
323Rashodi za usluge1.000.0001.000.000275.355,4727,54
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja275.355,47
K253057OPREMANJE1.980.0001.980.00048.847,992,47
11Opći prihodi i primici1.980.0001.980.00048.847,992,47
422Postrojenja i oprema1.330.0001.330.00032.329,912,43
4221Uredska oprema i namještaj15.219,91
4222Komunikacijska oprema15.112,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.998,00
423Prijevozna sredstva200.000200.00016.518,088,26
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu16.518,08
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima450.000450.000
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ6.630.2506.630.250371.250,005,60
12Sredstva učešća za pomoći298.400298.400
311Plaće (Bruto)209.650209.650
312Ostali rashodi za zaposlene3.7503.750
313Doprinosi na plaće34.60034.600
321Naknade troškova zaposlenima47.40047.400
323Rashodi za usluge3.0003.000
561Europski socijalni fond (ESF)6.331.8506.331.850371.250,005,86
311Plaće (Bruto)1.260.0001.260.000
312Ostali rashodi za zaposlene21.25021.250
313Doprinosi na plaće208.000208.000
321Naknade troškova zaposlenima268.600268.600
323Rashodi za usluge607.000607.000371.250,0061,16
3237Intelektualne i osobne usluge371.250,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.00017.000
426Nematerijalna proizvedena imovina3.950.0003.950.000
K321071OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ7.145.6007.145.600
12Sredstva učešća za pomoći1.074.5001.074.500
311Plaće (Bruto)760.000760.000
312Ostali rashodi za zaposlene13.00013.000
313Doprinosi na plaće126.000126.000
321Naknade troškova zaposlenima103.000103.000
323Rashodi za usluge52.50052.500
422Postrojenja i oprema20.00020.000
563Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)6.071.1006.071.100
311Plaće (Bruto)4.300.0004.300.000
312Ostali rashodi za zaposlene71.00071.000
313Doprinosi na plaće710.000710.000
321Naknade troškova zaposlenima581.000581.000
323Rashodi za usluge298.000298.000
422Postrojenja i oprema111.100111.100
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA5.300.0005.300.000
11Opći prihodi i primici5.300.0005.300.000
323Rashodi za usluge1.300.0001.300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.000.0004.000.000
K538003INFORMATIZACIJA7.455.0007.455.000739.075,009,91
11Opći prihodi i primici7.455.0007.455.000739.075,009,91