Odluka o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji

Vlada Republike Hrvatske

2165

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 78. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. listopada 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 6 UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, GRAĐENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE »JADRANSKE AUTOCESTE« – DIONICA: DRAGONJA – PULA I KANFANAR – PAZIN – MATULJI

I.

Republika Hrvatska kao davatelj koncesije i društvo Bina – Istra d.d., Lupoglav, Zrinščak 57, kao Koncesionar sklopit će Ugovor o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« – dionica Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulj sklopljenog 25. rujna 1995. i izmijenjenog i dopunjenog 18. rujna 1997., 27. kolovoza 1999., 25. veljače 2003., 25. kolovoza 2008. i 5. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 6) koji je dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klasa: 400-02/20-01/62, urbroj: 530-06-2-1-20-23, od 28. rujna 2020.

II.

Ugovorom br. 6 trajanje koncesije se mijenja i Izmijenjen i dopunjen i konsolidiran Ugovor o koncesiji, odnosno koncesija ističe najkasnije 18 mjeseci nakon planiranog datuma otplate duga, odnosno ističe najkasnije 15. lipnja 2039.

U slučaju ako Koncesionar u cijelosti ispuni sve svoje obveze prema Financijskim dokumentima na planirani datum otplate duga, odnosno 15. prosinca 2037. ili nakon toga, trajanje Izmijenjenog i dopunjenog i konsolidiranog Ugovora o koncesiji, odnosno koncesije skratit će se i isteći će na datum koji nastupi 90 dana nakon datuma takvog ispunjenja obveza Koncesionara.

III.

Ministar mora, prometa i infrastrukture potpisat će Ugovor br. 6, kao i sve druge ugovore predviđene Ugovorom br. 6 ili potrebne za izvršavanje Ugovora br. 6, uključujući Izravni ugovor o financijskom doprinosu koji je Prilog 20. Izmijenjenog i dopunjenog i konsolidiranog Ugovora o koncesiji i Tripartitni ugovor koji je Prilog 21. Izmijenjenog i dopunjenog i konsolidiranog Ugovora o koncesiji.

IV.

Ugovor br. 6 te Izravni ugovor o financijskom doprinosu i Tripartitni ugovor sklopit će se nakon isteka razdoblja mirovanja od 15 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/364
Urbroj: 50301-05/20-20-2
Zagreb, 8. listopada 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.