Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2169

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (»Narodne novine« broj 105/20) u točki I. iza riječi: »područje Sisačko-moslavačke županije« briše se zarez i riječi: »u trajanju od 14 dana«.

II.

Iza točke IV. dodaje se točka IV.a koja glasi:

»IV.a

Ova Odluka primjenjuje se do 22. listopada 2020. godine.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-169

Zagreb, 7. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.