Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

NN 110/2020 (9.10.2020.), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

Hrvatska vatrogasna zajednica

2170

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj: 125/19.), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VATROGASCE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se program stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (dalje u tekstu: stručni ispit), uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje pristupaju stručnom ispitu te način polaganja istog.

Članak 2.

Vatrogasci, profesionalni, dobrovoljni i vatrogasci u gospodarstvu koji djeluju ili su zaposleni u vatrogasnoj organizaciji ili pravnoj osobi mogu pristupiti polaganju stručnog ispita.

Inspektori vatrogastva, sukladno Zakonu o vatrogastvu moraju pristupiti polaganju stručnog ispita.

Članak 3.

Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima moraju imati položen stručni ispit prema programu i na način propisan ovim Pravilnikom.

II. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 4.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg rješenjem imenuje glavni vatrogasni zapovjednik (dalje u tekstu: GVZ), prema programu polaganja stručnog ispita koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1.).

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i četiri člana. Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova ispitnog povjerenstva određuje se isti broj zamjenika, tajnik i njegov zamjenik.

Predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva, njihovi zamjenici, tajnik i zamjenik tajnika imenuju se iz redova djelatnika Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: HVZ) i Državne vatrogasne škole.

Članovi ispitnog povjerenstva, u radu povjerenstva sudjeluju izvan radnog vremena.

Za predsjednika, članove ispitnog povjerenstva i njihove zamjenike mogu se imenovati samo osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij.

Rješenjem o osnivanju ispitnog povjerenstva i imenovanju članova određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

Rad ispitnog povjerenstva je javan.

Članak 5.

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat, vatrogasac podnosi HVZ-u, osobno ili putem pravne osobe u kojoj djeluje ili je u radnom odnosu, na propisanom obrascu prijavnice koji sadrže i podatke iz stavka 2. ovoga članka (Prilog 2.).

Prijavnica za polaganje stručnog ispita sadrži podatke:

1. ime, prezime, OIB i državljanstvo kandidata

2. datum rođenja

3. mjesto prebivališta i adresu stanovanja, ukoliko je razičita od adrese prebivališta

4. državne biljege propisane Uredbom o tarifi upravnih pristojbi ili dokaz o uplati upravne pristojbe putem sustava e-pristojbe sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

Uz prijavnicu se prilaže preslika svjedodžbe o stečenoj kvalifikaciji vatrogasnog smjera ili dokaz o stečenom vatrogasnom zvanju.

Inspektore vatrogastva, na polaganje stručnog ispita uputit će Hrvatska vatrogasna zajednica.

Članak 6.

Ispitno povjerenstvo utvrđuje ispunjava li kandidat, uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje.

Rješenjem se utvrđuje mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita, troškovi ispita te dostava originalnih dokumenata na uvid.

Kandidat kome je odobreno polaganje stručnog ispita, mora biti obaviješten o danu polaganja ispita najkasnije 30 dana prije roka određenog za polaganje ispita.

U obavijesti o danu polaganja ispita kandidatu se priopćava kojim se pomoćnim sredstvima pri izradi pismenog dijela ispita (u daljnjem tekstu: zadaća) može služiti.

Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obvezan o tome izvijestiti ispitno povjerenstvo najmanje 72 sata (3 dana) prije vremena određenog za polaganje stručnog ispita, u suprotnom će se smatrati da ispit nije položio.

Kandidat ima pravo, zbog više sile jednom opravdati nedolazak na polaganje stručnog ispita te isto potkrijepiti dokumentacijom odmah po prestanku više sile (primjerice smrtni slučaj, prometna nezgoda) u suprotnom će se smatrati da ispit nije položio.

Polaganje stručnog ispita može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti polaganje započetog ispita, o čemu odlučuje ispitno povjerenstvo na zahtjev kandidata.

Kandidat ima pravo najviše dva puta odgoditi polaganje stručnog ispita iz opravdanih razloga, a ukoliko i treći puta ne izađe na prijavljeni ispit smatrat će se da ispit nije položio.

Ako kandidat, bez opravdanog razloga, ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 7.

Stručni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita ocjenjuje se ocjenom »zadovoljava« ili »ne zadovoljava«.

Usmeni dio ispita ocjenjuje se, po predmetima ocjenama »položio« ili »nije položio«.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Predsjednik ispitnog povjerenstva kandidatu usmeno, po završetku ispita, priopćuje ocjenu.

Članak 8.

Pisani dio se sastoji od pitanja iz programa stručnog ispita koji obuhvaćaju i zadatke sastavljene temeljem programa.

Pisani dio sastavlja član odnosno članovi ispitnog povjerenstva koje odredi predsjednik ispitnog povjerenstva.

Vrijeme izrade odnosno pisanja pisanog dijela određuje ispitno povjerenstvo, s time da ne može biti kraće od dva ni duže od četiri sata.

Pisani dio izrađuje se na papiru s otisnutim pečatom HVZ-a.

Članak 9.

Usmenom dijelu ispita kandidat može pristupiti ukoliko je ispitno povjerenstvo pisani dio ocijenilo ocjenom »zadovoljava«.

Ukoliko je pisani dio ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, kandidat se upućuje na ponovno polaganje stručnog ispita u cijelosti.

Usmeni dio ispita sastoji se od ispitnih pitanja prema područjima utvrđenim programom stručnog ispita.

Kandidat polaže ispit tijekom jednog dana.

Usmenom ispitivanju nazočni su predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva i tajnik ili zamjenik tajnika kao zapisničar.

Članak 10.

Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pisani dio ocijenjen ocjenom »zadovoljava«, a svi predmeti ocijenjeni ocjenom »položio«.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz jednog ili dva predmeta, može pristupiti popravnom ispitu iz tih predmeta u roku koji odredi ispitno povjerenstvo, a koji ne može biti kraći od mjesec dana ni duži od četiri mjeseca od dana pristupanja stručnom ispitu.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz tri ili više predmeta, upućuje se na ponovno polaganje ispita u cijelosti. Rok za ponovno polaganje ispita ne može biti kraći od četiri mjeseca, niti duži od šest mjeseci od dana pristupanja stručnom ispitu.

Članak 11.

Prijava za polaganje popravnog ili ponovnog ispita sadrži podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju popravnog ispita, ili odustane od započetog polaganja popravnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Ako kandidat ne položi popravni ispit, upućuje se na ponovno polaganje ispita u cijelosti, ali ne prije isteka šest mjeseci od dana polaganja popravnog ispita.

Članak 12.

O tijeku ispita tajnik vodi zapisnik u koji se unosi:

1. sastav ispitnog povjerenstva,

2. ime i prezime kandidata,

3. datum polaganja stručnog ispita,

4. pitanja postavljena kandidatu,

5. odluka ispitnog povjerenstva o uspjehu kandidata.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva i tajnik ili zamjenik tajnika.

Članak 13.

Kandidatu koji je položio stručni ispit, HVZ izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje potpisuju GVZ i predsjednik ispitnog povjerenstva, a dostavlja se osobno kandidatu te na znanje pravnoj osobi u kojoj kandidat djeluje ili je u radnom odnosu.

Članak 14.

Ispitno povjerenstvo obvezno je voditi evidenciju o stručnim ispitima, u koju se unose podaci o kandidatu (ime i prezime, OIB, datum, država rođenja, zvanje u vatrogastvu, zanimanje vatrogasnog smjera, inspektor), naziv pravne osobe u kojoj kandidat djeluje ili je u radnom odnosu, datum polaganja stručnog ispita i ocjena.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je Prilog 4. te se čuva u HVZ-u.

Članak 15.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva te tajnik ili zamjenik tajnika imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu.

Naknada se određuje po kandidatu, posebno za predsjednika, posebno za članove ispitnog povjerenstva te posebno za tajnika ili zamjenika tajnika ispitnog povjerenstva.

Članak 16.

GVZ rješenjem određuje troškove stručnog ispita te visinu naknade iz članka 15. ovog Pravilnika.

Troškove stručnog ispita snosi kandidat osobno ili pravna osoba koja je kandidata uputila na ispit.

Kandidat ili pravna osoba iz stavka 2. ovog članka nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava za troškove ispita ukoliko kandidat nije položio popravni ispit, ukoliko kandidat odustane od polaganja ispita, a o tome ne obavijesti ispitno povjerenstvo 72 sata prije dana koji je određen danom polaganja ispita, ako neopravdano izostane s polaganja stručnog ispita, te ne dostavi dokumentaciju iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika te u u slučajevima propisanim člankom 6. stavcima 8. i 9. ovog Pravilnika.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na osobe koje su položile stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima prema odredbama Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rukovodioce profesionalnih vatrogasnih jedinica i za radnike odgovorne za obavljanje poslova zaštite od požara u organizacijama udruženog rada i organima (»Narodne novine«, broj: 12/1980.), Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 40/1994.) i Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (»Narodne novine«, broj: 89/2001.)

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (»Narodne novine«, broj: 89/2001.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-03/02
Urbroj: 444-05/01 -20-1
Zagreb, 6. listopada 2020.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM
STRUČNOG ISPITA ZA VATROGASCE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

1. PREDMET: VATROGASNA TEHNIKA, UREĐAJI I OPREMA

• vatrodojavni uređaji, općenito,

• vrste javljača požara,

• ručni i prijevozni vatrogasni aparati,

• podjela i tehničke karakteristike usisnih i tlačnih cijevi,

• podjela vatrogasnih armatura za vodu, osnovne tehničke karakteristike,

• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, osnovne tehničke karakteristike,

• vatrogasne pumpe, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• vozila u vatrogastvu, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• zrakoplovi za gašenje požara, osnovne tehničke karakteristike,

• hidrantska mreža, osnovne tehničke karakteristike,

• stabilni sustavi za gašenje požara, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• zaštitne naprave za disanje za disanje, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• uređaji i oprema za spašavanje, penjanje i rad na visini, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• pogonski spasilački alati u vatrogastvu, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• održavanje, ispitivanje i certificiranje vatrogasne tehnike.

2. PREDMET: VATROGASNA TAKTIKA

• vatrogasna simbolika,

• definicija i razredba požara: pojam vatre i požara, razredba požara po mjestu nastanka, razredba požara po obujmu i veličini, razredba požara po fazama razvoja, razredba požara po vrsti gorive tvari,

• razvoj i širenje požara: čimbenici razvoja i širenja požara, širenje požara u zatvorenom prostoru, širenje požara na otvorenom prostoru,

• opasnosti i mjere zaštite vatrogasaca u operativnom djelovanju,

• opskrba vodom na požaru,

• relejna dobava vode

• taktička primjena sredstava za gašenje: vode, pjene, praha, CO2, zamjenskih sredstava za halon, priručnih sredstava,

• organizacija vatrogasne službe,

• taktički nastupi, navale i zahvati na požar,

• razvoj akcije gašenja požara: tijek intervencije, izbor taktike gašenja požara, orijentacija, kretanje i pretraživanje u zadimljenom prostoru, lokalizacija požara, završetak akcije gašenja požara, rad po povratku u postrojbu, analiza vatrogasne intervencije,

• taktika gašenja požara u različitim situacijama: u gospodarstvu, na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima, u visokim objektima, u objektima gdje boravi mnogo ljudi, u pojedinim dijelovima objekta, u specifičnim slučajevima – gašenje zapaljivih tekućina, gašenje plinova, gašenje prašina, gašenje tvari koje se teško gase,

• taktička primjena različitih tehnoloških rješenja prilikom gašenja požara: visokotlačni uređaji za gašenje, impulsni sustavi za gašenje, CAFS sustavi, CCSCobra sustavi, toplozor ili IC kamere u gašenju požara,

• gašenje šumskih požara i ostalih požara otvorenog prostora, određivanje površine požara na otvorenom prostoru,

• osnove kartografije i topografije,

• požarno opterećenje,

• računanje potrebne količine sredstava, opreme i tehnike te ljudstva za gašenje požara,

• identifikacija i označavanje opasnih tvari: GHS-ovi piktogrami, ploča opasnosti (prema ADR-u), NFPA 704 standard označavanja (»dijamant opasnosti«), UN-ovi razredi opasnosti

• upotreba uređaja za mjerenje koncentracija plinova i para – eksplozimetar

• taktičko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,

• rukovođenje i zapovijedanje složenijim vatrogasnim intervencijama,

• komunikacija u vatrogastvu: mobilni i stabilni uređaji za komunikaciju

• upotreba opreme za svladavanje sila: poluge, koloture i koloturja, lanci, užad, dizalice, zračni jastuci,

• spašavanje ljudi i životinja: sa visina i dubina, s razine zemlje, nasilno otvaranje vrata i prozora, zatvaranje vode i plina, potresi, poplave.

3. PREDMET: TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA

• osnove procesa gorenja tvari: uvjeti gorenja, područje zapaljivosti i temperatura pripaljivanja različitih gorivih tvari, oksidansi i oksidacijski procesi,

• gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

• nezapaljive, zapaljive i eksplozivne (smjese)tvari,

• uvjeti za gorenje i širenje požara,

• načini širenja topline kroz prostor

• značenje i odnos fizikalnih veličina: toplina i temperatura

• općenito o produktima potpunog i nepotpunog gorenja

• općenito o produktima gorenja različitih (smjesa)tvari: vodika, metana, drveta, plastičnih masa (npr. polietilena, polivinilklorida, polipropilena, polistirena, poliakrila…), naftnih derivata, metala

• opasnosti za zdravlje i život ljudi prilikom procesa gorenja i gašenja,

• sredstva za gašenje požara: podjela, način i područje primjene

• podjela sredstava za gašenje prema principu djelovanja (mehanizmu gašenja)

4. PREDMET: USTROJSTVO VATROGASTVA I MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

općenito

• ustavno uređenje Republike Hrvatske i obveza protupožarne zaštite;

• povijesni razvoj vatrogastva i zaštite od požara;

• propisi koji uređuju vatrogastvo i zaštitu od požara;

zaštita od požara

• donošenje i provedba propisa iz područja zaštite od požara;

• mjere zaštite od požara;

• izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija;

• dokumenti zaštite od požara koji uređuju organizaciju i mjere zaštite od požara za prostore za koje se donose; dokumenti državne i lokalne i područne (regionalne) razine;

• razvrstavanje građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara;

• nadzor u području zaštite od požara;

vatrogastvo

• donošenje i provedba propisa iz područja vatrogastva;

• vatrogasna djelatnost;

• vatrogasci (podjela, uvjeti, zvanja);

• vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima

• ustrojstvo vatrogastva po razinama;

• vatrogasne postrojbe (osnivanje, upravljanje, zapovijedanje);

• vatrogasne intervencije;

• javne ovlasti na vatrogasnoj intervenciji;

• prava i obveze vatrogasaca;

• nadzor, upravni, inspekcijski i stručni;

• financiranje vatrogastva;

prirodne nepogode

• kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

• vatrogasci kao operativna snaga koja u sustavu civilne zaštite sudjeluje u velikim nesrećama i katastrofama

5. PREDMET: KAZNENOPRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

• zakonski i podzakonski propisi kojima su utvrđeni prekršaji i kaznena djela u području vatrogastva:

• kaznena djela propisana kaznenim zakonom iz područja vatrogastva;

• prekršajne odredbe zakona koji uređuju vatrogastvo;

• odgovornost fizičke i odgovorne osobe u pravnoj osobi;

• odgovornost pravnih osoba.

PRILOG 2.

Prilog:

– upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn temeljem tarife br. 2 točka 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine« br.: 8/17);

– preslika svjedodžbe o stečenoj kvalifikaciji vatrogasnog smjera;

– dokaz o stečenom vatrogasnom zvanju (primjerice preslika uvjerenja o stečenom vatrogasnom zvanju);

– osobe zaposlene na poslovima inspektora vatrogastva prilažu presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrdu o zaposlenju na radno mjesto inspektora vatrogastva.

PRILOG 3.

MBIme i prezime kandidataOIB i
državljanstvo
Datum rođenjaZvanje/
zanimanje/inspektor
Naziv pravne osobe
(djelovanje ili radni odnos)
Datum polaganja stručnog ispitaOcjena