Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz

NN 110/2020 (9.10.2020.), Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2186

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE

ZA FREKVENCIJSKI POJAS
1920 – 1980/2110 – 2170 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1. Opći uvjeti

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjenaŠirina bloka
1920-1980/2110-2170Republika HrvatskaPokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom 2012/688/EU, EC odlukom (EU) 2020/667 i ECC odlukom ECC/DEC/(06)015 MHz

(2) Dupleksni način rada je FDD. Dupleksni razmak je 190 MHz uz frekvencijsko područje uzlazne veze 1920 – 1980 MHz i frekvencijsko područje silazne veze 2110 – 2170 MHz.

(3) Donji pojas 1920 – 1980 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za uzlaznu vezu bez uparenog spektra unutar gornjeg pojasa 2110 – 2170 MHz.

(4) Gornji pojas 2110 – 2170 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za silaznu vezu bez uparenog spektra unutar donjeg pojasa 1920 – 1980 MHz.

(5) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1) Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatera, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka.

Tablica 2. Elementi BEM-a

Element BEM-aDefinicija
Unutar blokaOdnosi se na blok za koji je izveden BEM.
OsnovaSpektar unutar frekvencijskog pojasa silazne veze FDD-a, osim bloka dodijeljenog operateru i odgovarajućih prijelaznih područja.
Prijelazno područjeSpektar unutar frekvencijskog pojasa silazne veze od 0 do 10 MHz ispod i od 0 do 10 MHz iznad bloka dodijeljenog operateru. Prijelazna područja ne primjenjuju se ispod 2110 MHz ili iznad 2170 MHz.

(2) Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za neaktivne antenske sustave (ne-AAS) i aktivne antenske sustave (AAS) određuju se Tablicom 3. i Tablicom 4.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područje izvanpojasnih emisija za područje silazne vezeSrednje ograničenje EIRP-a po anteni za ne-AAS (1)Srednje ograničenje TRP-a po ćeliji za AAS (2)Širina pojasa mjerenja
Frekvencije s razmakom većim od 10 MHz od donjeg ili gornjeg ruba bloka9 dBm1 dBm5 MHz

(1) Razina BEM-a za ne-AAS utvrđena je po anteni i primjenjuje se na konfiguraciju baznih postaja s najviše četiri antene po sektoru.

(2) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage za AAS primjenjuje se na svaki pojedini sektor


Tablica 4.     Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područje izvanpojasnih emisija za područje silazne vezeSrednje ograničenje EIRP-a po anteni za
ne-AAS (1)
Srednje ograničenje TRP-a po ćeliji za AAS (2)Širina pojasa mjerenja
– 10 do – 5 MHz od donjeg ruba bloka11 dBm3 dBm5 MHz
– 5 do 0 MHz od donjeg ruba bloka16,3 dBm8 dBm5 MHz
0 do +5 MHz od gornjeg ruba bloka16,3 dBm8 dBm5 MHz
+5 do +10 MHz od gornjeg ruba bloka11 dBm3 dBm5 MHz

(1) Razina BEM-a za ne-AAS utvrđena je po anteni i primjenjuje se na konfiguraciju baznih postaja s najviše četiri antene po sektoru.

(2) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage za AAS primjenjuje se na svaki pojedini sektor


Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

Ograničenje snage unutar bloka za krajnje postaje određuje se Tablicom 5.

Tablica 5. Ograničenje snage unutar bloka

Maksimalna srednja snaga(1)24 dBm
(1) Ograničenje snage određeno je kao EIRP za terminalne postaje namijenjene da budu nepokretne ili instalirane odnosno kao TRP za terminalne postaje namijenjene da budu pokretne ili nomadske. EIRP i TRP jednaki su za izotropne antene. Dopušteno odstupanje vrijednosti maksimalne srednje snage utvrđeno je usklađenim standardima kako bi se uzeli u obzir rad u ekstremnim uvjetima okoliša i raspršenost.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

Klasa: 011-02/20-02/08

Urbroj: 376-06-1-20-01

Zagreb, 8. listopada 2020.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.