Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz

NN 110/2020 (9.10.2020.), Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2187

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE

ZA FREKVENCIJSKI POJAS 2500 – 2690 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1. Opći uvjeti

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjena
2500 – 2690Republika HrvatskaPokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom 2008/477/EC, EC odlukom (EU) 2020/636 i ECC odlukom ECC/DEC/(05)05

(2) U frekvencijskom pojasu 2500 – 2690 MHz širina dodijeljenog spektra je višekratnik bloka frekvencija širine 5 MHz.

(3) Frekvencijski pojas 2500 – 2570 MHz uparen je s pojasom 2620 – 2690 MHz i koristi se kao frekvencijski dupleks (FDD) gdje je 2500 – 2570 MHz frekvencijski pojas uzlazne veze, a 2620 – 2690 MHz frekvencijski pojas silazne veze.

(4) Frekvencijski pojas 2570 – 2620 MHz može se koristiti kao vremenski dupleks (TDD) ili kao dodatna silazna veza SDL (Supplemental Downlink).

(5) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1) Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatora, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka.

Tablica 2. Elementi BEM-a

Element BEM-aDefinicija
Unutar blokaOdnosi se na blok za koji je izveden BEM.
OsnovaSpektar unutar frekvencijskog pojasa 2500 – 2690 MHz, osim bloka dodijeljenog operateru i odgovarajućih prijelaznih područja.
Prijelazno područjeSpektar od 0 do 5 MHz ispod i od 0 do 5 MHz iznad bloka dodijeljenog operateru. Prijelazna područja ne primjenjuju se na blokove TDD-a dodijeljene drugim operaterima ako su mreže sinkronizirane. Prijelazna područja ne primjenjuju se ispod 2500 MHz ili iznad 2690 MHz.

(2) Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za neaktivne antenske sustave (ne-AAS) i aktivne antenske sustave (AAS) određuju se Tablicom 3. i Tablicom 4.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područjeNajveće srednje ograničenje EIRP-a za ne-AAS po anteniNajveće srednje ograničenje TRP-a za AAS po ćeliji (1)

Silazna veza FDD-a;

TDD blokovi sinkronizirani s predmetnim TDD blokom;

TDD blokovi koji se upotrebljavaju samo za silaznu vezu (2);

Raspon 2615 – 2620 MHz.

+4 dBm/5 MHz+ 5 dBm/MHz (3)
Frekvencije u frekvencijskom pojasu 2500 – 2690 MHz koje nisu obuhvaćene definicijom iz prethodnog retka.-45 dBm/5 MHz – 52 dBm/MHz

(1) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage primjenjuje se na svaki pojedini sektor.

(2) Uvođenje FDD AAS ne utječe na uvjet upotrebe samo silazne veze za ne-AAS i AAS.

(3) Ako se koristi za zaštitu spektra koji je namijenjen za odašiljanje silaznom vezom, to se osnovno ograničenje temelji na pretpostavci da emisije potječu iz makro bazne postaje. Treba napomenuti da bežične pristupne točke malog dometa (male ćelije) mogu biti postavljene niže, što znači bliže krajnjim postajama, a to može dovesti do viših razina smetnji ako se koriste navedena ograničenja snage.


Tablica 4.     Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područjeMaksimalna srednja ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP)Najveće srednje ograničenje TRP-a po ćeliji za aktivni antenski sustavi (1)
– 5,0 do 0 MHz razmak od donjeg ruba bloka ili 0 do +5,0 MHz razmak od gornjeg ruba bloka+16 dBm/5 MHz (2)+16 dBm/5 MHz (2)

(1) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage primjenjuje se na svaki pojedini sektor.

(2) To se ograničenje temelji na pretpostavci da emisije potječu iz makro bazne postaje. Treba napomenuti da bežične pristupne točke malog dometa (male ćelije) mogu biti postavljene na nižim visinama, a time i bliže terminalnim postajama, što može dovesti do viših razina smetnji ako se koristi to ograničenje snage. U tim slučajevima države članice mogu odrediti niže ograničenje na nacionalnoj razini.


(3) BEM za blok spektra koji nije ograničeni blok tvori se kombiniranjem tablica 3. i 4. tako da se kao ograničenje za svaku frekvenciju uzima viša vrijednost među vrijednostima osnovnog ograničenja snage izvan bloka ili ograničenja snage unutar bloka.

(4) Sinkronizirani način rada podrazumijeva rad dvije različite TDD mreže kod kojih nema istovremene transmisije uzlazne i silazne veze.

(5) Ograničeni blok za ne-AAS i AAS bazne postaje je svaki blok širine 5 MHz u slučaju nesinkroniziranog načina rada između TDD mreža, odnosno blok 2570 – 2575 MHz osim kada se taj blok koristi za uzlaznu vezu. Na ograničeni blok primjenjuje se ograničenje snage sukladno Tablici 5.

Tablica 5.     Ograničenje snage unutar bloka za ne-AAS i AAS bazne postaje za ograničeni blok

Frekvencijsko područjeOgraničenje EIRP-a po anteni za ne-AASOgraničenje TRP-a po ćeliji za aktivni antenski sustavi (1)
Ograničeni blok+25 dBm/5 MHz+22 dBm/5 MHz
(1) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage primjenjuje se na svaki pojedini sektor.

(6) BEM za ograničeni blok tvori se kombiniranjem tablica 3. i 5. tako da se kao ograničenje za svaku frekvenciju uzima viša vrijednost među vrijednostima osnovnog ograničenja snage izvan bloka ili ograničenja snage unutar bloka.

(7) Operatori kojima su dodijeljeni susjedni blokovi mogu, uz prethodno odobrenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dogovoriti korištenje drugačijih ograničenja snage od onih definiranih stavcima 2. i 4. ovog članka.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

(1) Ograničenja snage unutar bloka za krajnje postaje određene su u Tablici 6.

Tablica 6. Ograničenja snage unutar bloka

Najveće srednje ograničenje EIRP-a (uključujući raspon automatske kontrole snage odašiljača)Najveće srednje ograničenje TRP-a (uključujući raspon automatske kontrole snage odašiljača)
35 dBm/5 MHz31 dBm/5 MHz

(2) Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage (EIRP) primjenjuje se za nepokretne i postavljene krajnje postaje, a ograničenje ukupne izračene snage (TRP) se primjenjuje za pokretne i prenosive krajnje postaje.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

Klasa: 011-02/20-02/09

Urbroj: 376-06-1-20-01

Zagreb, 8. listopada 2020.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.